Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها > آرشیف آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)  

آرشیف آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)

Modify settings and columns


اسناد ارزشمند و با اعتبار تحقیقی را که درین بخش می بینید، گلچینی از مقالات اساس و حساس موضوعات متنوع کشور میباشند

  
View: 
Count = 1139
Expand/Collapse Content Type : ادبی، فلسفی، فرهنگی و معلوماتی ‎(76)
Count = 76
Expand/Collapse کتگوری : معلوماتی ‎(14)
Count = 14
Expand/Collapse کتگوری : طبابت گیاهی ‎(2)
Count = 2
Expand/Collapse کتگوری : سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ‎(2)
Count = 2
Expand/Collapse کتگوری : روانشناسی ‎(8)
Count = 8
Expand/Collapse کتگوری : دموکراسی، آزادی بیان و آزادی اندیشه ‎(27)
Count = 27
Expand/Collapse کتگوری : انتقاد و استدلال فلسفی ‎(11)
Count = 11
Expand/Collapse کتگوری : ادبی و تخلیقی ‎(12)
Count = 12
Expand/Collapse Content Type : حقوق بشر و نقض آن در افـغانستان ‎(134)
Count = 134
Expand/Collapse کتگوری : حقوق زن ‎(40)
Count = 40
Expand/Collapse کتگوری : حقوق اطفال ‎(4)
Count = 4
Expand/Collapse کتگوری : حقوق اطغال ‎(1)
Count = 1
Expand/Collapse کتگوری : جرایم و جنایات جنگی ‎(57)
Count = 57
Expand/Collapse کتگوری : افشاگری، اعترافات و انعکاسات ‎(32)
Count = 32
Expand/Collapse Content Type : د افغانستان د اوسنی کړکیچ د حل په اړه ‎(84)
Count = 84
Expand/Collapse کتگوری : دافغانستان بیا رغونه- اعمار مجدد افغانستان ‎(24)
Count = 24
Expand/Collapse کتگوری : د افغانستان د ژغورنی لاره- راه نجات افغانستان ‎(47)
Count = 47
Expand/Collapse کتگوری : افغانستان او د هغه نه تجزیه کیدل- تجزیه ناپذیری افغانستان ‎(13)
Count = 13
Expand/Collapse Content Type : دفاع از هویت ملی و زبانی در برابر تجاوز سیاسی و فرهنگی بیگانه ‎(84)
Count = 84
Expand/Collapse کتگوری : هویت ملی ‎(30)
Count = 30
Expand/Collapse کتگوری : هویت زبانی ‎(25)
Count = 25
Expand/Collapse کتگوری : افشاگری و روشنگری ‎(29)
Count = 29
Expand/Collapse Content Type : دوره های تاریخی وشخصیت های ملی افغانستان ‎(361)
Count = 361
Expand/Collapse کتگوری : کتب تاریخی، ومباحث جغرافیائی وعمومی ‎(59)
Count = 59
Expand/Collapse کتگوری : قیامهای مردم افغانستان برضد نادر افشار ‎(2)
Count = 2
Expand/Collapse کتگوری : طالبان وتطبیق شریعت (1996- 2001) ‎(3)
Count = 3
Expand/Collapse کتگوری : سدوزائی (۱۷۴۷- ۱۸۲۶م) و محمدزائی (۱۸۳۶- ۱۹۷۸ م) ‎(56)
Count = 56
Expand/Collapse کتگوری : دورۀ کوشانیان ‎(2)
Count = 2
Expand/Collapse کتگوری : دورۀ ماقبل تاریخی و کاوشهای باستان شناسی ‎(18)
Count = 18
Expand/Collapse کتگوری : دورۀ غزنویان (۳۵۱-۵۸۳هق) ، دورۀ غوریان (۶۱۲-۶۴۰هق) ‎(4)
Count = 4
Expand/Collapse کتگوری : دورۀ طاهریان (۲۰۵- ۲۵۹هق)، دورۀ صفاریان (۲۴۷-۳۹۳هق) ، دورۀ سامانیان (۲۷۹-۳۸۹هق) ‎(7)
Count = 7
Expand/Collapse کتگوری : دورۀ 200 سال مقاومت کابل دربرابر حملات اعراب (33- 258 هجری) ‎(4)
Count = 4
Expand/Collapse کتگوری : دوره اعلیحضرت امان الله خان غازی ‎(56)
Count = 56
Expand/Collapse کتگوری : دوران مغول ها،  تیموریان، بابریان، صفویان و هوتکیان (۶۱۶ـ۱۱۵۱هق) ‎(18)
Count = 18
Expand/Collapse کتگوری : خاندان کیانی وروایات حماسی ‎(1)
Count = 1
Expand/Collapse کتگوری : حاکمیت خلق وپرچم وتجاوز شوروی(1978- 1992) ‎(22)
Count = 22
Expand/Collapse کتگوری : حامدکرزی با حضورامریکا  وناتو در افغانستان(اکتوبر2001- تا امروز) ‎(6)
Count = 6
Expand/Collapse کتگوری : جمهوری شهید سردار محمد داود خان(1973- 1978) ‎(46)
Count = 46
Expand/Collapse کتگوری : تنظیمهای جهادی  وتخریب شهرکابل (1992-1996) ‎(11)
Count = 11
Expand/Collapse کتگوری : اعلیحضرت محمد نادرشاه و اعلیحضرت محمد ظاهرشاه(1929- 1973) ‎(34)
Count = 34
Expand/Collapse کتگوری : از تجاوز شوروی تا حضورامریکا  وناتو در افغانستان ‎(3)
Count = 3
Expand/Collapse کتگوری : آریائیان  ومدنیت اوستائی ‎(9)
Count = 9
Expand/Collapse Content Type : له هیواد دباندې افغاني خپرونې- انتشارات بیرون مرزی ‎(65)
Count = 65
Expand/Collapse کتگوری : شمس النهار ‎(1)
Count = 1
Expand/Collapse کتگوری : شعله جاوید ‎(1)
Count = 1
Expand/Collapse کتگوری : آیینۀ افغانستان ‎(63)
Count = 63
Expand/Collapse Content Type : مجموعه قوانین افغانستان، معاهدات، تفاهمنامه ها و اسناد مختلف ‎(150)
Count = 150
Expand/Collapse کتگوری : کورسهای آموزشی قضایی ‎(6)
Count = 6
Expand/Collapse کتگوری : قوانین و اصول شریعت ‎(4)
Count = 4
Expand/Collapse کتگوری : قوانین و اصول دولتداری دیموکراتیک ‎(3)
Count = 3
Expand/Collapse کتگوری : قوانین نظامی ‎(9)
Count = 9
Expand/Collapse کتگوری : قوانین نظام عدلی افغانستان ‎(11)
Count = 11
Expand/Collapse کتگوری : قوانین مدنی افغانستان ‎(4)
Count = 4
Expand/Collapse کتگوری : قوانین متفرقه افغانستان ‎(2)
Count = 2
Expand/Collapse کتگوری : قوانین فامیلی ‎(2)
Count = 2
Expand/Collapse کتگوری : قوانین جزایی افغانستان ‎(13)
Count = 13
Expand/Collapse کتگوری : قوانین تجارت ‎(2)
Count = 2
Expand/Collapse کتگوری : قوانین بین المللی برای افغانستان ‎(21)
Count = 21
Expand/Collapse کتگوری : قوانین اساسی ‎(18)
Count = 18
Expand/Collapse کتگوری : توافقنامه ها و معاهدات ‎(13)
Count = 13
Expand/Collapse کتگوری : تبصره های صاحبنظران ‎(8)
Count = 8
Expand/Collapse کتگوری : اسناد مختلف ‎(34)
Count = 34
Expand/Collapse Content Type : مسائل پالیسی های منطقوی و ستراتیژیک ‎(185)
Count = 185
Expand/Collapse کتگوری : مسائل منطقوی ‎(110)
Count = 110
Expand/Collapse کتگوری : مسائل بین المللی ‎(33)
Count = 33
Expand/Collapse کتگوری : خط دیورند ‎(42)
Count = 42