Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  


اطلاعـیـۀ پـورتـال افغان جرمن آنلاین

رهنمای بخش «نگارندگان مستقل» برای نشر مطالب توسط خود نویسنده
 


هیأت رهبری و تحریر پورتال افغان جرمن آنلاین با کمال مسرت برای همکاران دانش پرور خویش مژدۀ نیکی دارد.

 

 
این پورتال در کنار فعالیت های شبا روزی فرهنگی، ادبی، سیاسی و کلتوری اش، همه روزه سعی و تلاش دارد تا بهترین امکانات را برای سهولت هر چه بیشتر نویسندگان و همکاران نگارندۀ خود به بهترین وجه فراهم سازد. یعنی از یک طرف رضایت آنان را حاصل نماید،  و از جانب دیگر زمینه را برای  تأمین امکانات و جو مطلوب تحقق آزادی بیان مساعد بسازد.

 

این مأمول غیر از محصولات فکری بلند و در قالب های فرهنگی، انسانی و مدنی، به تکنیک های فنی پیشرفته نیز نیازمند است. 

 

این پورتال شیوۀ کاری تازۀ دیگری را روی دست گرفته است که با بکار بردن آن نویسندگان دائمی پورتال افغان جرمن آنلاین به شکل مستقل و بدون وابستگی به مسؤولین سایت و هم بدون هر نوع محدودیت مکان و قیود زمان قادر می گردند تا مطالب شان را مطابق به روش نشراتی افغان جرمن آنلاین، مرتب نموده، خود به نشر برسانند و در صورت لزوم اصلاح نمایند، این طرز انتشار نگارش ها سوء ظن هر نوع سانسور و تشبث در متن نگارش ها را نزد مخاطبان از میان می برد. 

شرط عمده و اساسی استفادۀ این شیوه، مراعات فرهنگ و اخلاق مدنی رسانه ایست که در روش نشراتی ما نیز منعکس می باشد و این پورتال رعایت جدی آن را متوقع است.

 

برای آغاز کار درین میتود نشراتی جدید، گروپ معینی از نویسندگان به اساس یک لیست انتخاب گردیده اند تا جهت آموزش و تمرین، از جانب مسؤولین پورتال در طریق استفادۀ این سیستم، رهنمایی گردیده، یکی دو دور نخستین را تحت نظر مسؤولین مربوط مطالب شان را به نشر برسانند تا زمانیکه دیگر نیاز به رهنمایی و کمک نداشته باشند.

 

در صورت مؤفقیت گروپ اول، کار برای توسعۀ کمی و کیفی این دائره، جهت ضمانت مطمئن آزادی رسانه ای و بیان ادامه می یابد.

 

تیم کاری افغان جرمن آنلاین