Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  احضارات قوماندان اسماعیل خان برای جنگ داخلی!    نویسنده:  محمد نعیم بارز

 
اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریش    تاریخ: 03.12.2012

ستایش و استقبال از محترم انجیرعبدالصبور صافی وعبدالمان کریم!

که با احساس وطن پرستی در دفاع از حقوق حقه مردم افغانستان مبادرت ورزیده اند وبا استدلال وفاکت چهره خائین ملی را افشا می نمایند. در همچو موارد ملی و حیاتی نظاره گر بی تفاوت باقی ماندن هر افغان شرم و ننگ است.


اسم: ع - باغبان   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 02.12.2012

هدف ازایجاد شورای مجاهدین چه خواهد بود ؟

در این اواخر سر و صداها و فعالیت هایی توسط بعضی اشخاص و حلقات شنیده و بنظر میرسد که طی سه دهۀ اخیر تحت نام جهاد، در نقاب رهبران مذهبی، علما و وابستگان دین و مذهب، قوماندانان جهادی، امیران و... که نقش عمده و اساسی در قتل و کشتار هموطنان ما، تجاوز بمال و ناموس مردم، ویرانی و تخریب کشور ما در تبانی با کشور های مختلف داشتند، شنیده میشود که:
شورای مجاهدین ایجاد گردد، برای مجاهدین در امور دولت سهم بیشتر داده شود و. . .

توجه:
بقیۀ این مضمون جالب و مهم را در صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالعه فرمائید.
و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقاله را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/baghban_hadaf_ijade_shoraie_mojahideen.pdf


اسم: عبدالمنان کریم   محل سکونت: Germany    تاریخ: 02.12.2012


تورن اسماعیل زنگ خطر در برابر موجودیت کشور!

علایم بحرانی در کشور ما افغانستان، پس از یک مدت چهل سال آرامش، در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، یا بهتر بگوئیم حالت عدم موجودیت منازعات غیر کنترول شده، درست پس از سال ۱۹۷۳م، نمایان گردید. کشور پادشاهی افغانستان محاط به خشکه، در تحت شرایط خاص داخلی و بین المللی تلاش می ورزید، تا قدم های مطمئن بسوی «مودرنیزیشن» جامعه بردارد، در شرایط بین المللی و امکانات دست داشته، قادر نبود، به آن سرعت دلخواه، مطابق تصورات «ذهنی» بعضی افراد و «محافل»، به پیش رود. با وجود آنکه حد اعظمی کمک های انکشافی را در مقایسه با کشور های محتاج دیگر جهان، از دو سیستم رقیب جهانی جذب نموده بود. فضای جنگ سرد، سطح پائین تعلیمات عامۀ مردم محروم از نعمت سواد خواندن و نوشتن، شرایط تنگ دریافت «قروض» مساعد و غیره همه و همه باید در نظر گرفته شوند.

آنچه برجستگی نشان می دهد، آنست، که حلقات معین . . . . .


توجه:
بقیۀ این مضمون جالب و مهم را در صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالعه فرمائید.
و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقاله را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/karim_am_turanismael_zangkhatar_dar_barabar_maojudiat_afg.pdf


اسم: انجنیر عبدالصبور صافی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 27.11.2012

شورای جهادی اسماعیل خان وارتباط آن با بند برق سلما
ایجاد شورای جهادی از طرف اسماعیل خان و کار اعمار بند سلما دو موضوع جداگانه ولی در یک پیوند نامری قرار دارند، از این رو می خواهم هردو را از یک زاویه مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و چگونگی این پیوند را در لابلای حقایق باز نمایم، تا برای خواندگان عزیز مورد دلچسپی قرار گیرد که تا کنون متوجه آن نیستند.
قبل از اینکه در مورد شورای جهادی اسماعیل خان حرفی چند بگویم نگاهی مختصری به تاریخچه و ارزش بند برق سلما و « بخش آباد » می اندازم.

تقریباْ نیم قرن از گذاشتن سنگ تهداب بند سلما می گذرد ولی تا امروز کار این بند گاهی به بهانه های مختلف تکنیکی و گاهی هم در اثر تخریب کاری های مستقیم و بالفعل عمال سیه کار جامعه، که پرده وطن دوستی و وطن پرستی به روی خود انداخته اند و خود را قهرمان راۀ نجات می دانند به تعویق انداخته شده است.

سنگ تهداب این بند که در سال ۱۳۴۷هجری شمسی گذاشته شده و در آن زمان بلافاصله مورد نارصایتی ایران قرار گرفت که آقای موسی شفیق صدراعظم وقت جهت مرفوع نمودن تشویش ایرانی ها به تهران سفر نمود و مذاکرات در این مورد انجام شد ولی با آنهم این کار به شدت لازم به پیش نرفت، بعد از کودتای سردار محمد داوود خان کار این پروژه از سرگ رفته شد ولی بازهم از اثر مداخلات کشور ایران به شکلی از اشکال این کار به کندی و گاهی هم به تعویق انداخته شد و به پیشرفت قابل ملاحظه نرسید.

با رویکار آمدن حزب دیموکراتیک خلق . . . .

متن مکمل این مقاله را میتوانید با استفاده از لینک ذیل مطالعه فرمائید. و یا لینک زیر را کاپی نموده در براوزر کمپیوتر خود نصب و صفحۀ تحلیلات را باز نمائید.


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abdul_sabur_shoray_jehadi_ismael_khan.pdf


اسم: محمد نعیم بارز    محل سکونت: پاریس    تاریخ: 25.11.2012


محترم دوکتور سعیدی سلام!

در پاسخ به اصل موضوع، شما بیک مساله بسیار مهم اشاره نموده اید،که به احتمال زیاد نظر شما درست است مبنی بر اینکه وزارت داخله و وزارت دفاع با آنکه بودجه خود را از دولت میگیرند اما تاهنوز وابسته به تنظیم ها و گروها بوده و شاید به همین لحاظ قوماندان اسماعیل خان خواسته یک نیروی دیگری را در برابر آن سازماندهی نماید. اینکه آیا رئیس جمهورکرزی همرای وی موافق است و یا خیر تا ایندم برایم روشن نیست شاید بزودی قضیه واضح گردد. بااحترام


اسم: د. ص سعیدی    محل سکونت: انګستان    تاریخ: 22.11.2012

خوانندهء معزز و جناب نعیم بارز سلام به شما
دولت وتعریف دولت و اپرات دولتي درقرن ۲۱ تعاریف خویش را دارند. باید و ضرورت است که ارګانهای دولتی قوهء اجرائيه، قضایه، و مقننه دقیقا تعریف و وظایف شان درچوکات این تعاریف تعیین شود. درافغانستان سخن اخیر قضا ندارد و مراجع اداری وظایف قضایی و مقننه را در عمل اجرا میدارند. مثلا وزیز، والی و .... صلاحیت دارد که مالیه و تکس وګمرک را ببخشد ویا تغییر دهد این قابل محاکمه است. وزیز مالیه از محل کار قبلی خویش موتر های قیمتی را با خود به وزارت مالیه می آورد و میګوید که به مصرف شما معامله میکنم. ګمرګات و عواید ګمرکي و ...
آمدیم به اصل موضوع یعنی نظامی و نیرو های امینتی درین عصر عسکر ونیروی امنیتی مسلکی، تابع از قانون و خارج از حزب و سازمان سیاسي و قومي برای یک کشور مدرن ضرورت است. اما درافغانستان این مراجع (وزارت دفاع، امنیت، داخله)هم حزبی است و هم سیاسي و هم قومي. این است اصل مشکل که موجب تشویش همګان است. به سهمیه های برسي اعزام شده به خارج و ترکیب ملي آن نګاه کنید. حالت بې عدالتي او خطر آینده را خود خواهید یافت. تشویش های وجود دارد و خواهد داشت. باید این را اصلاح کرد. اقدامات عملی کار است و این فهم، درایت، کار قاطع و با جرئت و شهامت میطلبد. چنین چیزی را درتوان بسیاری از مسؤولین امور نمی بینم.
مطالبه، اقدامات و اظهارات جناب تورن اسماعیل خطا بود و خطا است و خود هم آنرا تصحیح کردند. اما این برنامه ها چنانچه شما خود میدانید درچوکات و ارتباط تلاش های کشور های همسایه باید مطالعه شود که خود جدا قابل تشویق و دقت است. الهی به حال این ملت رحم کن. تشکر


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 22.11.2012


محترم بابه صمد پنجشیری سلام!

از موضع انتقاد پذیری، و روش مسالمت جویانه تان سپاسگذارم،این روش شما برای من از هرچیز دیگر مهم است زیرا ما افغان ها بسیار خشن، متعصب ، مغرور و خود خواه هستیم، با آنکه هیچ کس جامع الکمالات یا عقل کل نیست، هر انسان ظرفیت ها وضعف های دارد، بهتر این خواهد بود که یک انسان به دانش خود زیاد مغرور و از ضعف خود مایوس نشود. تشکر از شما


اسم: بابه صمد پنجشیری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 21.11.2012

اقای بزرګوار و دانشمند محترم بارز صاحب ! به کمال ادب و احترام دستهای تانرا میبوسم.
محترما . ای کاش به صدم حصه فهم و دانش شما اګر من دانش میداشتم باز هم باعث افتحار من میبود ولی بد بحتانه که ندارم.
بزرګوار من ! من به خواندن جوابیه تان که عنوانی این حقیر و فقیر تحریر داشته اید فکر کردم که استاد مضمون دری یا پشتو پارچه امتحان مکتب من را ملاحظه نمود غلطیهای املای و انشایی من را ګرفته در مضمون املا و انشا بنده را مشروط کشیده باز هم از شما متشکرم که ناکام مطلق ام نساختید.
ګویند عاقلان پشت نقط نګردند. این که شما میګردید حق دارید .


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 21.11.2012

جناب محترم بابه صمد پنجشیری سلام !
اولتر از همه اگر کمی به املاء و انشای نوشته تان توجه کنیدکه مثلاً گاو را « گاوه» و منافع را « منافی» و دعا را«دوعا» ننویسید بهتر خواهد بود.

ولی قصه ای شما بسیار با مفهوم است، کسانی را که نام برده اید واقعاً مار و گژدم اند، و آقای کرزی را که تا حال نه گزیده اند معلوم است که وی دم و دعای رام نگداشتن آنها را بلد است. لذا جانب داری نسبی من از کرزی هم به این معنی است وآفرین بر وی که آنها را تا ایندم رام و راضی نگهداشته، شما بیاد دارید که در زمان ریاست جمهوری آقای برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود قهرمان ملی!!! چه محشری در کشور و بخصوص در شهر کابل برپاکرده بودند.
دعا کنید که خداوند یک لحظه آقای کرزی را از سر آنها کم نکند.

تشکر


اسم: بابه صمد پنجشیری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 20.11.2012

اقای محترم نغیم بارز .
هیچ وقت نمی خواهم در مسایل بزرګان مداخله نمایم ولی بغضی اوقات انسان ناګزیر میشود که چیزی بنویسد و یا بګوید. تمام مردم میدانند که ګاوه سیا است ولی شیر سفید .از نوشتهای و تبصره های شما کاملا هویدا است که شما به عقب یک هدف روان هستید این که چی وقت شما ان هدف را بدست اورده میتوانید مربوط به زحمات خستګی ناپذیر شما مربوط است و ما هم برایتان دست دوعا بلند میکنیم که هر چی زودتر شما را خداوند شما را به مرام و هدف تعین شده زودتر برساند.
بزرګوارمن . متوجه باشید تامروز هر مداریګیری که به اصطلاح لعمانیان غولانډنهای که اقای کرزی میکند وی این کارها را بخاطر من وشما نمیکند بلکه وی این کارها را برای دوام و بقای حیات سیاسی دوره های حکومت خود میکرد و میکند .
من یک دختر عمه یی داشتم کی ان خانم بیچاره از ګژدم مار و دیګر خشرات ګزینده زیاد میترسید . یکی از روزها پسر وی برایم نقل یا قیصه نمود چنین ګفت .
یکی از روزهای تابستان که هوا زیاد ګرم بود مادرم داخل خانه میشود و من هم عقب وی روان بودم ولی مادرم نمی دانست که من عقب وی هستم وقتکه مادرم داخل اطاق خانه شد یکدفعه چشمش به یک ګژدم بسیار کلان که در دیوال خود را چسپانده بود افتید وقتیکه مادر ګژدم را دید به ګریه شروع کرد و در حالت ګریه به ګژدم میګوید که ګژدم جان من را نه ګزید یا نخورید من ترا نمیکوشم . حالا کرزی صاحب عین فلسفه دختر عمه را سر مشق زندګی نموده و انرا بکار میبرد وی با مارشال فهیم دوستم و محقق ساخت و بافت دارد به انها میګوید اګر من نباشم فردا شما هم نیستید انها منافی خود را در موجودیت کرزی میبیند فلهداانها نیز مجبورهستندکه از دیګران کرده کرزی را حمایه نماید کرزی به انها وعده سپرده که همرای من کار نداشته باشید من در کار های شما مداخله نمیکنم از نوشته شما حالا دانیستیم که پسر عمه من بسیار ادم هوشیار است .با غرض ادب


اسم: ;ولی احمد نوری   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 20.11.2012


مجاهدین افغان؛ عامل تامین امنیت یا نگرانی بازگشت به جنگ به قلم «علی آرین» منتشرۀ 19 نومبر 2012 در ساین بی.بی.سی. برای افغانستان

اظهارات متفاوت اسماعیل خان و مقام‌های هرات، برنگرانی مردم این شهر نسبت به آینده افزوده است. امروزه در افغانستان در هر خانواده ای، در هر مجلسی و در هر دفتری این سوال مطرح است که چه میشود؟ باید ماند یا باید رفت؟
بسیاری ها به تجربه های سالهای نود بر میگردند؛ سقوط نظام، جنگ داخلی و مداخلات از بیرون تا تبدیل شدن افغانستان به یک منبع تهدید برای جهان.

حامیان بین المللی افغانستان معتقدند بهیچ قیمتی نمیگذارند این کشور به گذشته بد برگردند. اتفاق نظری که غرب و کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین بر سر آن توافق دارند. در ارزیابی اخیر بنیاد آسیا هم بسیاری از افغانها گفته اند که کشور شان در مسیری درستی در حرکت است.
ولی زمانی که برخی از مقام های ارشد دولتی و رهبران جهادی سوال مسلح کردن و بی اعتمادی نسبت به آینده را مطرح میکنند، نگرانی هایی جدی برانگیخته می شود.
یک مثال آن، تلاشهای اخیر اسماعیل خان وزیر انرژی و آب و فرمانده ارشد سابق جهادی برای سازماندهی مجاهدین در ولایت هرات بود. او در یک سخنرانی جنجالی در جمع هزاران نفر از هواداراش در اول نوامبر در هرات خبر از سازماندهی مجدد مجاهدین داد.

اسماعیل خان گفت: " برادران ما پیشنهاد داشتند که این شورا(شورای فرماندهان جهادی هرات) در سطح افغانستان برود (گسترش یابد). بلی. من در ماه های اخیر به بسیاری از ولایت ها سفر کردم و با اکثر فرماندهان در شمال، در کنر، در پکتیا در جلال آباد در لغمان و در اکثر ولایات دیدم. ما در مرکز افغانستان فعلا نام نویسی و روی یک آجندا و مسودۀ یک تشکیل جهادی در سطح افغانستان کار می کنیم."

واقعا در هرات چه می گذرد؟
اسماعیل خان چند روز پس از این سخنرانی جنجالی اش، گفت . . .

متن مکمل این مقاله را میتوانید با استفاده از لینک ذیل مطالعه فرمائید. و یا لینک زیر را کاپی نموده در براوزر کمپیوتر خود نصب و صفحۀ تحلیلات را باز نمائید.


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/alemzai_aj_aya_la_amrikasara_de_amniaty.pdf


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 19.11.2012


محترم آقای غوث جانباز سلام آرزومندم صحت تان خوب باشد!

مقالۀ شمارا تحت عنوان (حلقۀ پردوکس ها)یا «پرادوکس paradoxe بمفهو م خلص، عقیدۀ مخالف با عقاید عموم» بدقت از نظر گذراندم، آنچه شما از هر یک جنگسالار شامل در دولت نام برده و از شرارت و موضع دوگانۀ متضاد شان با منافع عموم یادآور شده اید، بجاست و شاید بندرت کسی پیدا شود که آنها را تا کنون نشناخته باشد. البته کسانیکه در کنار آنها منفعت خود را می بینند حتماً نسبت به ایشان نظر خوشبینانه ای دارند. آنها در اینجا مورد بحث ما نیستند.
اما هدف اینجانب از نوشته در بارۀ اقدام اخیر وزیر آب و برق (قوماندان اسمعیل خان)این بوده تا در برابر عمل بسیار خطر ناک وی که اگر از همین حالا جلوگیری نشود، بلاتردید در آیندۀ نه چندان دور منجر به جنگ داخلی خواهد شد. خواستم در حد خود یک عکس العمل نشان داده و یا حد اقل با مردم صلح خواه هرات همنوائی نشان دهم.

اما اینکه فرموده اید « بسیار مشکل است بدون در نظر داشت ماهیت و خصوصیات اداره و حکومت کنونی افغانستان چیزی در بارۀ شخصی ماننداسمعیل خان نوشت» از نظر من در بارۀ دولت یا هر پدیدۀ فیزیکی و اجتماعی نمی شود بصورت یکبارگی به شناخت صحیح رسید و حکم کلی صادر نمود زیرا تا افکار و کردار هر فرد در رأس نهادهای دولت را نشناسیم چگونه دولت را در بست می توان شناخت؟
شناخت درست اینست که هر پدیدۀ فیزیکی یا اجتماعی را می باید به عنوان اجزای متشکلۀ آن پدیده به واحد های جداگانه تجزیه کرد وآنگاه هر جز را جداگانه مورد شناسائی قرار داد و بعد آنها را به اساس مشخصات همگون و یا مشابهت شان باهم به کتگوری های درآورد و پس از انجام این نوع عملیه هااز مجموع آن می توان بیک نتیجه نسبتاً صحیح رسید و دریافت که آن پدیده با چنان خصایل و روابط داخلی و خارجی بکدام سمت و سوی مثبت یا منفی در حرکت است.

البته ماهیت جنگسالاران از هم چندان تفاوت ندارد اما اگر بعضی از آنها عملاً در راه خونریزی گام برمیدارد نباید بنام اینکه چون ماهیت دولت فاسد است سکوت اختیار کرد و مشخصاً عکس العمل نشان نداد.


اسم: غوث جانباز   محل سکونت: بلجیم    تاریخ: 18.11.2012


حلقۀ پَـــرَدوکس ها

اصولاً بسیار مشکل است بدون در نظر داشت ماهیت و خصوصیات اداره و حکومت کنونی افغانستان چیزی در بارۀ شخصی مانند اسمعیل خان نوشت.

ادارۀ کنونی افغانستان را، که در رأس آن رئیس جمهور حامد کرزی قرار دارد می توان تقاطع و تمرکز پردوکس ها نامید. در داخل نظام کنونی از پردوکس های (Paradox) آتی می توان نام برد:

- پردوکسی به نام فهیم قسیم که با یک پا هم در حکومت تشریف دارد و نیز یکی از فعالین "جمعیت اسلامی" (منتقد و مخالف پالیسی های حکومت کنونی در بسیاری از موارد هستند ) می باشد ؛

- پردوکسی به نام رشید دوستم، رئیس ارکان سرقوماندانی اعلی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان، همزمان رئیس (یا طوریکه هواخواهان و عاشقان وی او را مینامند "رهبر") "جنبش اسلامی..." با هزارها ملیشۀ مسلح و گوش به فرمان " رهبر". . . گاه گاه ما میشنویم که این " رهبر" ادعایی در سطح خیانت های ملی بالای ثروت های منابع طبیعی در شمال افغانستان با گستاخی تمام میداشته باشد...؛

- پردوکسی به نام عطاء محمد نور، والی بلخ،......

متن مکمل این مقاله را میتوانید با استفاده از لینک ذیل مطالعه فرمائید. و یا لینک زیر را کاپی نموده در براوزر کمپیوتر خود نصب و صفحۀ تحلیلات را باز نمائید. http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/janbaz_gh_paradox.pdf


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 18.11.2012


جناب بسیار گرامی آقای مایار سلام!

قبل از ذکر هر مطلبی از میتود یا روش بحث شما ستایش و تشکر میکنم. تشکر به این نسبت که انتظار نداشتم جواب نوشته خود را چنین مؤدبانه دریافت نمایم، گرچه با آنهمه حیثیت و اقتدار خانوادگی تان نورمال است که اگر ما دچار لغزش شده به تندی و گستاخی چیزی بنویسیم ولی شما نباید رفتار بلمثل نمائید. این روش شما از دید من بسیار مهم است زیرا اکثراً خصلت روانی واخلاقی ما افغانها بیشتر قهر و خشونت بوده و افتخار تاریخی ما جنگیدن. جنگیدن هم اینکه ما را بگذارند چون مرغ های کلنگی در قفص های محصور شده توسط کوه ها بسر بریم.

بر میگردم به اصل موضوع.

1 - در موردآقای کرزی، که بسیار در باره اش فکر کرده ام و او را باهمه افرادی در دولتش مقایسه نموده ام، تا کنون نظرم اینست که او با همه ضعف هایش فرد بسیار هوشیار، علاقمند به استقلال کشور و خواهان ترقی و سعادت مردمش است. اگر از من بپرسیدآقای کرزی در دوران یازده سال اخیر چه کرده است ؟ باید گفت شهکار او اینست که با مهارت خاص توانسته از حاد شدن تضاد ها و جنگ میان جنگسالاران جلوگیری نماید.

2 - در مورد محمد ظاهر شاه از دید من او بیشتر از یک فرد سیاسی و پادشاه، یک شخصیت روحانی پاک نهاد و خیر خواه بشریت بوده است، در طول سال های دراز جنگ ها نخواسته و یا نتوانسته یک تشکلی از هوا خواهانش را بوجود آورد که در اثر همین کمبود در معادلات قدرت چندان بحساب نیامد و با دریافت یک نام خشک و خالی «بابای ملت» از صحنه کنار زده شد. ولی آنطوریکه شما فرموده اید پدرش واقعاً شایسته پادشاهی و افتخار ملت بود و همینطور امیر عبدالرحمن خان از بسی جهات در میان رهبران گذشتۀ افغانستان فرد بی نظیری بوده است.

3 - در مورد شکوهمند بودن تاریخ کشور با شما موافق نیستم زیرا نتایج شکوهمندی آنرا در زمینه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نمیتوان دید. تشکر


اسم: عبدالمنان کریم   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 18.11.2012

احـیـای شـــورای مـجـاهــدین
یا «شورای غاصبین»

«احیای شورای مجاهدین» یا شورای «غاصبان» زمین؟
از واقعۀ «خونین هرات» در نیمۀ مارچ ۱۹۷۹م، تا امروز قریب ۳۳ سال سپری گردیده است. شخصی که امروز بخود از جانب بعضی ها لقب « مجاهد کبیر» «کمائی» کرده است، در آن زمان قرار شناخت مردم، بنام «تورن اسماعیل»، یاد می گردیده است. این شخص مانند عدۀ زیادی دیگر در هرات، از «مربوطات» «جمعیت اسلامی افغانستان» و شخص ارتباطی احمد شاه مسعود، بوده است. احمد شاه مسعود که «کورس های تعلیمی تروریستی در شرق میانه» را در «چوکات سازمانهای فلسطینی» مقیم در «لبنان»، با مشی «مشابه» سازمان فعلی «حماس» فلسطینی، سپری نموده بود، در ارتباط با «رهبران» «حزب اسلامی افغانستان»، بر طبق ساختار «اخوان المسلمین مصر»، که در پاکستان فرار نموده بودند، با گروپ خود از مراکز رهبری آن در پاکستان، بر ضد رژیم جمهوری سردار محمد داؤد خان در دره های «پنجشیر» (۱۹۷۵م) به فعالیت های مسلحانه دست برده بودند.

در واقعۀ «خونین هرات» در مورد این فرد گفته می شود، که از «فرقۀ ۱۷» اسلحه در اختیار «شورشیان» که شورش «بصورت آنی» بروز نموده بود، توزیع و خود هم در صف آنها قرار گرفته است. البته در تاریخ بشر نمونه های زیادی از موجودیت چنین «چهره ها» یاد شده است، که با داشتن پیوند های سرپوشیده و مرموز، بمدارج قدرت و شهرت رسانیده می شوند. قبل از اینکه . . . .

متن مکمل این مقاله را میتوانید با استفاده از لینک ذیل مطالعه فرمائید. و یا لینک زیر را کاپی نموده در براوزر کمپیوتر خود نصب و صفحۀ تحلیلات را باز نمائید.


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/karim_am_shuraye_modjahedin_ya_shuraye_ghasebin.pdf


اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: ویرجینیا، امریکا     تاریخ: 17.11.2012


به آرزوی صحت و خوشنودی تان، آقای محترم بارز!
اشاره های شما در مورد نبشتۀ کوتاهم، یقین کنید که خاطرم هیچ گاه از انتقاد شخص نمی رنجد، مطالعۀ رساله ای ازاثر زیبای سنت ایکسوپری، Saint Excupery که زیر عنوان " شهزادۀ کوچک" Le petit Prince در سال 1943م نگاشته شده و آنرا بیش از 50 سال قبل، زمان تحصیل در آلمان، مطالعه کرده ام،به یادم آورد. خدا کند که اشتباه نکنم، وی در جائی مینویسد: "منبع و ثمر غلط فهمی ها در گپ زدن است". فکر میکنم که این گفتۀ او در مورد مطالعۀ نبشته ام قرین به حقیقت است.
بر میگردم در مورد سوال های شما که خدا کند بازهم غلط فهمی ای صورت نگیرد. من اذعان نموده ام که : " حامد کرزی در طول سالهای مبارزۀ آزادیخواهی مردم مؤمن افغان به کدام جبهه ای سر نزده و اهمیت نداشت."
بلی برادر محترم!
1. نه تنها حامد کرزی بلکه اکثریت قاطع قشر روشنفکرافغان ، که استاد بزرگوارم مرحوم داکتر محمد یوسف آنهارا باسواد مینامید، در کدام جبهه ای جنگ و کشتن کاری نداشته و نزد بنام رهبرهای! جهادی ساخت پاکستان و یا ایران، اهمیتتی نداشتند. بلکه ماکه آرزوی خدمت به خاک خود داشتیم بایست در خدمت رهبران! گماشته میشدیم. نظام پاکستانی و ایران نمیخواستند که قشر چیزفهم افغان که استقلال فکری خودرا دارند در ساختمان ایندۀافغانستان سهم داشته باشد، زیرا آنها نمیتوانستند تطمیع شوند. ازاینرو حامد کرزی سکرتر حضرت صبغت الله مجددی بود و من رئیس پلان و احصائیۀ، وزارت اعمار مجدد تقسمیات برهان الدین ربانی بودم و امر رهبران! امر بود.
ادعایم ازاینکه حامد کرزی اهمیت نداشت از نگاه و دید بنام جهادیان بود. متأسفانه که دراین بازی ها دنیای غرب نیز با آنها همنوائی و همفکری داشت. من از قدم ها و ناکامی اعلیحضرت بزرگوار مرحوم محمد ظظاهر شاه برای نجات افغانستان از دست اول خبردارم. باید به فراموشی نسپاریم که اساس اشتباه در سیاست امریکا عمیقأ ریشه دوانیده بود زیرا آنها معتقد بودند که در راَس دولت جدید افغانستان بایست یک نفر جهادی قرار داشته باشد و همین تفکر باعث آن گردید که حامد کرزی قبل از احراز قدرت چنان وانمود کند که ضد طالبان در ترینکوت جنگیده است. اگر امریکا مردانه وار اعلام مینمود که ملت افغان از دست جهادیان به بینی رسیده و به یک نفر تخنوکرات چیزفهم ضرورت دارد تا کشور را از مخمصه بیرون کند یقن دارم که مردی در بین آن چهره های مرموز پیدا نمیشد تا مخالفت نماید.
2. در مورد اختلاط شبکه های استخباراتی:
متآسفانه در این پاراگراف چند کلمه از نظر انداخته شده است. من نوشته ام که: ... با هزار آه و افسوس بپذیریم که حکام امروزی در افغانستان... لیکن در تبصرۀ شما این دو کلمه "حکام امروزی" حذف شده است. من با صراحت کامل میگویم که ملت افغان و تاریخ شکوهمند آنرا دوست دارم و بآن سخت احترام دارم. تغییرات امروزی در جامعۀ ما اکثر آن خودجوش و خواستۀ ملت بوده و حکومت کمتر سهمی در آن دارد. علاوه براین رول وزارت خارجۀ امریکا توسط یو اس اید USAID و شعبات پی آر تی ، PRT را در چوکات ولایات افغانستان که مستقیمأ تحت ادارۀ سفیر امریکا در شق اقتصادی قرار دارند باید از نظر دور نسازیم.
3. در مورد رویداد های تاریخ :
خدمت شما عرض کنم که من نیز مانند شما در مورد رویدارد های تاریخی با احتیاط کامل داوری مینمایم. لیک در بارۀ امیر عبدالرحمن خان و اعلیحضرت محمد نادرشاه نزدم دو نکته اهمیت دارد.
- زمانیکه امیر عبدالرحمن خان در سال 1880 قدرت را بدست گرفت، چهرۀ زیبای افغانستان در اطلس جفرافیائی امروز وجود نداشت. من نقشه های قبل از بقدرت رسیدن امیر موصوف را دردست دارم و به رویت آن با شما صحبت میکنم. ما مشکور از درایت و کفایت امیر هستیم که افغانستان ما با این شکل زیب اطلس جفرافیا شده است.
- در مورد اعلیحضرت محمد نادر شاه از صحبتهای پدرکلانهایم و پدر و ماماهای خود صحبت میکنم. مقایسۀافغانستان زمان حبیب الله کلکانی و احیای مجدد افغانستان امروزی توسط مرد میدان محمد نادر شاه نزدمن مقام خاص دارد.
در اخیر بشما احترام خودرا میرسانم وازاینکه چند کلمه در بارۀ عشقم به وطن نگاشته اید از شما از صمیم قلب تشکر میکنم. قرار گفتۀ روانشاد عبدالرحمن پژواک خدا و خنده با شما باشد. باعرض احترام


اسم: Akbar khan   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 17.11.2012

The New York Times: Mr. Karzai’s spokesman, Aimal Faizi, tersely criticized Mr. Khan.

“The remarks by Ismail Khan do not reflect the policies of the Afghan government,” Mr. Faizi said. “The government of Afghanistan and the Afghan people do not want any irresponsible armed grouping outside the legitimate security forces structures"


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 17.11.2012


محترم دوکتور سعیدی سلام!

نوشته شما در برگیرنده سه مطلب است.
یک: طبق قانون اساسی افغانستان موازی با نیروهای دولت تشکیل نیروی مسلح مجاز نیست. این درست است.
دوم - در مورد برنامۀ ایران معلوم نیست که واقعیت دارد یاخیر؟ اما اگر وجود هم داشته باشد ، معلوم نیست که تا سال 2014 ایران در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت. زیرا رژیم آخندی در نظر دارد که بم اتمی بسازد ولی اسرائیل و امریکا چنین اجازه ای را به آن کشور نمیدهند، بنابران یا ایران تحت فشارهای اقتصادی از ساختن سلاح زروی صرفنظر خواهد کرد والی مورد تهاجم اسرائیل و امریکا واقع خواهد شد.
سوم : در باره خطری که افغانستان را تهدید میکند گفته اید باید مردم را تنویر کرد بلی نظر خوب است اما بشرطیکه بجای تنویر، مردم را بیشتر در تاریکی نبریم چون ما به اصطلاح روشنفکران اکثراً در تاریکی بسر می بریم و در غم تأمین منفعت شخصی خود هستیم. بااحترام


اسم: بابه صمد پنجشیری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 17.11.2012


ګویند روزیکه طا لبان داخل شهر هرات می شدند قوما اندان دلیر خوزه جنوب غرب ستر جنرال تورن محمد اسماعیل خان نیز فرار را بر قرار ترجیح داده خود را به شهرک اسلام قلعه رسانید تا سرحد را عبور نماید و داخل کشور ایران ګردد.
قبل از اینکه وی سرحد اسلام قلعه را عبور نماید یکی از دوستان نزدیک اش از وی می پرسد که امیر صاحب کجا می ګریزید لطفا واپس بر ګردید تا مقاومت نمایم ستر جنرال قوماندان آزموده جهاد و جنګ تورن اسماعیل خان در جواب سوالی دوست خود می ګوید که ( ما خو سبزه نه یم که دوباره سر زنیم )


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 16.11.2012


محترم آقای مایار باتقدیم سلام و آرزوی سلامتی شما!

میخواهم از نوشته شما که در برگیرنده مطالب بسیار زیاد و قابل بحث فراوان است فقط اشارتاً به ذکر نکات چندی بپردازم:
! - شما فرموده اید که « حامد کرزی در طول سالهای مبارزۀ آزادیخواهی مردم مومن افغان بکدام جبهه ای سرنزده و اهمیت نداشت »
از شما می پرسم، آیا آقای کرزی به اندازه هیچکدام فرد از جبهه هاارزش واهمیت نداشت ؟ یا جبهاتی که کرزی بداخل آنها رفت ولی جای خود را در بین آنها نیافت؟ اگر جواب شما این باشد که برای کرزی جا نبود، پس به زعم شما همه افراد جبهات خوب و شایسته بوده اند به غیر از کرزی.
2 - می فرمائید :« در پرنسب باید قبول کنیم و با هزار آه و افسوس بپذیریم که در افغانستان که با سرنوشت ملت بدبخت بی باکانه بازی میکنند، زادۀ اختلاط شبکه های استخباراتی کشور های ذیعلاقه بوده و بس »
جواب :
2 - به اساس برداشت شما تغییرات و تحولات دریک جامعه ای بیش از بیست میلیونی چون افغانستان، با داشتن تاریخ چند هزار ساله، صرف به « شبکه های استخباراتی کشورهای منطقه» نسبت داده میشود و دیگر تاثیرات مثبت و منفی که در بطن خود جامعه وجود میداشته باشد و عموماً تاثیرات داخلی عامل اساسی به حساب میآید،آنرا بحساب نیاورید، آیا این طرز دید واندیشیدن به مسایل را به غیر از دگماتیزم و مطلق گرایی چه میدانید؟
3 - آنچه شما اتکا به تاریخ می فرمائید. بعرض تان برسانم که اولاً من آنچه تاکنون راجع به تاریخ افغانستان نوشته شده چندان به آن باور و اعتماد ندارم زیرا اکثرآ تاریخ نویسان ما تاریخ را بیشتر بر پایه عواطف و احساسات خود یکجانبه و غیر علمی و تحقیقی نوشته اند و اگر می فرمائید که نه اینطور نیست لطفًا یک فرد تاریخ نویس افغان و کتاب او را نام ببرید که بر وفق تحقیقات ومعیار های علمی بوده باشد.
مساله دیگر بحث بر سر مواضع سیاسی و کار عملی یک زعیم و رهبر مطرح است، مثلاً اینکه شاه شجاع و کسی دگیری چقدر استعداد ادبی، شعری و هنری داشته در اداره یک کشور چندان قابل بحث نیست ،از این گذشته اگر منظور تان مقایسه آقای کرزی با شاه شجاع باشد. اصلا در این عصر درک و دانش اکادمیک آقای کرزی، شجاعت اخلاقی کرزی در برابر دولت امریکاو اخلاق و گذشت انسانی وی در برابر مردم افغانستن جای خاص خود را دارد.که رعایت آن از حوصله هرکس نیست.
آقای مایار شما شخصیت محترم هستید و در خانواده سیاسی پا به هستی گذاشته اید، پدر گرامی تان در حیات خود. والی کابل، و نائیب الحکومه قطغن بوده. شما چرا مسایل بسیار مهم و کلان را از طریق این کلکینچه پیش می کشید برای من دشوار مینماید که بتوانم در این محدوده کسی را قانع کنم بالعکس میترسم که مبادا با این اشاره های کوتاه و قاطع شما را از خود برنجانم و این از هر چیز دیگر برایم مهم است. میدانم که شما به سرنوشت مردم رنج و عذاب کشیده و کشور زیبای خود بسیار علاقمند هستید و شب و روز برای آرزو های نیک تان تلاش دارید اما نمی شود زود روی یکسلسله مسایل بسیار مهم در اینجا به توافق برسیم، امید است شرایطی فراهم گردد که از نزدیک باهم دیدار نموده ساعت ها خونسردانه باهم بحث نمائیم آنگاه شاید نظرات ما باهم نزدیک شود و الی باید منتظر گذشت زمان و تغییر و تحول در افغانستان باشیم . باعرض احترام


اسم: aن،نامی   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 16.11.2012

انتخاب وارسال ن، نامی

اگر یک روز امریکه برآید۰۰۰۰!

سروده: (کمباور کابلی)


اگر يک روز امـريـکـه بر آيـد
و «آی سف» گور خود را گم نمايد

جنايتکار جـنـگــی بيـم گيـرد
گلويش غـده ای بد خيـم گيـرد!

ز ترس ِ داس و بيــل کشـتکاران
ز تـرس ِ مشت پـولاديــن يـاران

ز تــرس دست هـای پيـنـه بسته
ز بـيــمِ ِ آرزوهـــای شکـسـته

دمــار از مــردم کابـل کشيدن
شبانـه، سـيـنۀ نسوان بريدن!

فـرو بردن به سر هـا ميخ پولاد
تـجاوز ها به مادر ، پيش اولاد

باين سو «وحدتی» سنگـر گرفتـه
بـه آن سو مـحسنی، خنجر گرفته

گهـی سياف، با دوسـتـم ستيزان
گهی «مسعـود يان» خمپاره ريزان

به مکرويان اگر کس،آه، می گفت
سرش را تـيـر حکمتيار می رُفـت

ز سيلو تا گـذرگه، شـهر گلگون
ز بام آسـمـايی آتـش و خـــون

خلاصه، کوی و برزن ، راه بندان
خلايق، جـيـره خـوار زور مندان

+++
اگر يک روز امريـکــه بر آيـد
جهادی را خـوش اقبالی، سر آيد

بـدون حامـی از آن سـوی دريـا
جنايتـکار جـنـگـی هست رسـوا!

دگـر آيات او، گـوشـی نــدارد
دگــر آبـی و آغـوشــی ندارد!

ضياءالحق بدوزخ، نغمه خوان است
خـمينی، هـمدم اهـريـمنان است!

ملک عـبـدو، ز اشباح، می گريزد
ز شـيـخان عـرب ، دودی نـخـيزد!

+++

بـهاران دگـر گـر گل فـشانـــد
اگـر يک پـيـر زالی زنده ماند:

گـذارد تيـغ بر حـلـقوم کـفتار
زنــد آتــش درون لانــۀ مـــار


اسم: دوکتور ص سعیدی   محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 16.11.2012

سلام خوانندۀ محترم و سلام جناب نعیم بارز
آنچه جناب تورن اسماعیل خان و همراهان می گویند یازده سال گذشته را به صفر ظرف کردن است. عصر خفتن است. خلاف قانون اساسي که فیصله کرده و خود ساخته از دیګران چې توقع دارند که آنرا مراعات کنند؟

هرګونه تشکل سیاسي که تشکلات نظامی داشته باشد خلاف قانون است نافذ خود شان است. نشان دهندۀ این است که حتی خود شان نیز سال ۲۰۱۴ را خطر می بینند. اما تمام شواهد ګواه یک برنامه دیګراست که به یک نحوې باید پیاده شود و آن برنامۀ ایراني درافغانستان که می خواهند نیروی ایراني را در منطقه به صورت علنی داشته باشندو این از همه خطر ناک است. دیده می شود که روز شب های بس دشوار در انتظار ملت ما است. وظیفه ماست به صورت دوامدار به کار تنویري و افشاء ګري پرداخته و این رسالت رااقلا اداء کنیم. تشکر


اسم: افغان پیپر   محل سکونت: نا معلوم    تاریخ: 15.11.2012

تشکیل شورای مجاهدین خلاف قانون اساسی نیست

شورا های مختلف برای اقوام و احزاب مردمی در نظر گرفته شده است. پس در این صورت نفس عمل تشکیل شورای مجاهدین مخالف قانون اساسی نیست.
برخی از اعضای ولسی جرګه در عکس العمل به تشکیل شورای مجاهدین توسط اسماعیل خان، این حرکت را مایۀ نگرانی مردم و آغاز اختلافات نژادی در افغانستان خوانده اند؛ با اینکه وزیر محترم انرژی و آب در مورد تشکیل این شورا با رئیس جمهور صحبت نموده است وکلای ولسی جرګه آنرا مخالف قوانین کشور می دانند؛ والی هرات نیز از برخورد قاطعانه با توزیع سلاح و ابزار نظامی و نیز حرکت های مخالف در جوکات حکومت خبر داده است.

قاضی نذیر احمد حنفی وکیل مردم هرات در ولسی جرګه، هدف از تشکیل شورای مجاهدین و آیا این شورا به گفته محمد اسماعیل وزیر آب و انرژی برای تحکیم قدرت حکومت و ثبات سیاسی افغانستان است یا هیزمی بر آتش اختلاف داخلی؟ در این خبر چنین گفت: در صورت قطعی شدن این پیشنهاد تأیید آنرا از سوی پارلمان محتمل تر از رد آن دانست، چرا که در افغانستان شوراهای مختلف برای اقوام و احزاب مردمی در نظر گرفته شده است پس در این صورت نفس عمل تشکیل شورای مجاهدین مخالف قانون اساسی نیست.

قاضی حنفی، چهار خصوصیت را برای تأیید و لزوم این شورا برشمرد که عبارتند از:

 سابقۀ اسماعیل خان در سازماندهی گروه های کوچک و مسلح نمودن آنان قبل از طالبان،
 افتخار متلاشی نمودن بلاک شرق توسط مجاهدین،
 آزاد سازی و استقلال بخشی ممالک تحت سلطۀ روسیه و براندازی پرچم لنین در کل خاک تحت نفوذ افکارش می باشد.
 آیا دوگانگی سخنان و عملکرد اسماعیل خان می تواند نمایانگر عدم عمل به وعده های وی پس از تشکیل شورای مجاهدین باشد؟

وی در عکس العمل به این پرسش تصریح نمود: داشتن گروه افراد نظامی و گروه مسلح خلاف قانون اساسی است ولی وزارت دفاع و وزارت داخله از مجاهدین برای خدمت در حکومت استفاده نموده است.

عضو ولسی جرګه در انتقاد از اعمال والی هرات و افراد مخالف مجاهدین مدعی شد: دنیا ضد جهاد است و از حلقوم تمام مردم علیه جهاد سخن رانده می شود وگر نه تأریخ ارزندۀ مجاهدین در افغانستان روشن است.


اسم: ملالی موسی نظام   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 15.11.2012

اسمعیل خان بازهم در صحنۀ پریشانی ملت افغان!
آزموده هایی که طالب قدرت دائمی هستند

در حالتی که مردم افغانستان در تشویش نا امنی احتمالی، بعد ترک قوای خارجی هستند که بهر حال با ناکامی وعده های صلح و بازسازی و مصرف میلیارد ها پول ملل خویش، دقیقاً کار زیادی را پیش نبردند، آزموده هایی چون مهره هایی از تنظیم های تشنۀ قدرت جهادی، باز هم در صدد هنر نمایی برای حاکمیت آیندۀ سرزمین ویران و پر آشوب ما هستند.
هفتۀ قبل معاون اول ریاست جمهوری، قسیم فهیم در مجلسی اظهار داشت که: یکی از مشکلات در جامعۀ افغانی امروز این است که قدرت بدست زورمندانیست که خود عسکر ملیشیایی«!؟» داشته و در دولت هم مقام های بلندی را اتخاذ نموده اند، چنانچه هر کاری بخواهند مینمایند. در حالیکه اکثریت «ملت بیچاره» در حالت فقر و پریشانی و بیوسیلگی بسر میبرند و تازمانیکه اوضاع در افغانستان همینطور باشد، هیچ امیدی برای شان در آینده موجود نیست!
یا الله و یا پروردگار بینا و شنوا. یعنی که دزد هم میگوید وای، صاحب خانه هم! میبینیم که مکتب نه خوانده هایی که طالع شگوفان آنان و دست سرنوشت سیاه ملت افغان آنها را با لقب مارشالی در صدر دومین کرسی ادارۀ دولت فاسد و ناکام قرار داده است تا کدام حد . . . .

متن مکمل این مقاله را میتوانید با استفاده از لینک ذیل مطالعه فرمائید. و یا لینک زیر را کاپی نموده در براوزر کمپیوتر خود نصب و صفحۀ تحلیلات را باز نمائید.


http://graanafghanistan.com/?p=94761


اسم: masha   محل سکونت: sweden    تاریخ: 15.11.2012

کومه ورځ تورن اسماعيل له کرزی څخه پوښتنه کړې وه چې که پاکستان پر افغانستان حمله وکړی، ستااو ددولت دريځ به څه وی ؟
کرزې په جواب کي ورته ويلې وه چې ته ډېر ساده سړۍ يي لس کاله مي پري اېښۍ وې چې هر څه چې دی زړه غواړی کوه يي چې زه ؤلس مشر يم تاته هېڅوک په سپکه سترګه نه سی کتلای، دهري بلا څخه مي خلاص کړی يي، هر چاچې دوسيه درته جوړه کړې هغه مې ددوسيي سره بدنام کړي دي ، زه تا تورن اسما عېل چې د مجاهيد کبير لقب هم مادرکړی دی په تمامه معنا او په ټولو خصوصياتو دي پيژنم او د مرګ تر حده به ستا او ستا دټولو تېر سوواوراتلونکو اعمالو مدافع وکېل يم ، نو ستاڅخه زما ګيله کيږي چي زما اخلاص او پيرزوينه ستاسی سره دجنون تر حده ده اما تاته زما دريځ که پاکستان پر دغه بدبخته افغانستان حمله وکړي نه دی در معلوم ؟ افسوس، بیا هم افسوس
اما ستا دپوښتنې جواب به مارشال صاحب در کړی٠

د کرزی دغه پرېشانه حالت پرمارشال صاحب هم يوعالم غمونه را سربېره کړي وه احساساتي سوی ؤ په ډېر لوړ اواز يي وويل : پدرې کسې به پا کستان حمله کرده نميتواند ، پدري کسی اب هلمنده از ايران بند کرده نمیتواند ، پدری کسی مانع عملیات سياسي ايرانعزیز وپاکستان برادر شده نمېتواند ، ما با ايران و پاکستان هستيم، ايران و پاکستان نه باشد من و تو نيستم، تورن اسماعیل چې خپل د زړه خبري ېې واوريدي په عاجزانه تبسم ېې دکرزی لور ته کتل او کرزی هم ددې لپاره چې بانډار نور هم ګرم او جهادی کړی دناره ای تکبير نارې يي وکړي او دمرګ پر دموکراسي د شعار په ور کولو ټولو ېو بل په غېږ کی سره نېول٠په پای کي زه د محترم عباسی نظر تائیده وم چي په هره دسيسه او فتنه کي ټول سره شرېکان دي او نن مي د محترم هاشم انورې په مضمون کې دکرزې او انډيوالانو لپاره يو نوۍ لقب راسره ثبت کۍ ، مفتخوران ٠
مننه


اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: ویرجینیا، امریکا     تاریخ: 15.11.2012

محترم آقای بارز!
مضمون شما در رابطه با فعالیت های تورن محمد اسمعیل که به کلکین نظر خواهی گذاشته شده یک بار دیگر مارا متوجه بدبختیهای که یخن مارا گرفته، معطوف داشت.
تا جائیکه ادعا کرده می توانم بنده با چهره های که قدرت و سرنوشت ملت بدخت ما بدست شان گذاشته شده، آشنائی دارم. فکر میکنم که اشتباه نکنم که حامد کرزی را از سالهای سال باینطرف می شناسم و با وی نشست و برخاست و گفت و شنود بیشتر داشته ام. حامد کرزی در طول سالهای مبارزۀ آزادیخواهی مردم مؤمن افغان بکدام جبهه ای سر نزده و اهمیتی نداشت. در پرنسیپ باید قبول کنیم و با هزار آه و افسوس بپذیریم که حکام امروزی در افغانستان که با سرنوشت یک ملت بدبخت بی باکانه بازی میکنند، زادۀ اختلاط شبکه های استخباراتی کشور های ذیعلاقه بوده و بس.
حامد کرزی در کویتۀ بلوچستان با حمایت امریکا ساخته شد و با چند نفر به ترینکوت ارسال گردید، تا صبغۀ جهادی پیدا کند. لیک در آنجا نزدیک بود مانند قوماندان عبدالحق بدست طالبها بیافتد و لیک به امر «رمسفلد»، وزیر دفاع امریکا توسط هیلوکوپتر قوای امریکا نجات یافت.

تاریخ کشور شاهد آنست که باری شاه شجاع بخت بر گشته در یکی از سالهای 18 صد و نود و چند میلادی با معیت مکناتن انگلیس از طریق درۀ بولان به قندهار آمد و به بالاحصار کابل به قدرت نشانده شد، تا امروز از طعن و لعن مردم رهائی نیافته است. وی اقلاَ یکی از زیباترین دیوانی از اشعارش را که همه از درد وطن و هجر وطن فریاد دارد بمردم افغانستان اهداء کرد، اما امروز کدام یکی از این رهبرانیکه بالای ملت ستمدیدۀ افغان تمسخر می کنند و به ریش همه می خندند توانسته اند چیزکی از خود باقی بمانند.

محترم آقای بارز! در نبشتۀ سرتاپا معقول تان میخواهم بعرض برسانم که شما عجیب مرد خدا هستید، شما می خواهید از حامد کرزی یک شخصیتی مانند امیر عبدالرحمن خان و یا اعلیحضرت محمد نادر شاه بسازید. بر آورده شدن این آرزو غیر ممکن است، زیرا آنها شاهین های تیز بال بودند که شکار از دست شان خطا نمی رفت و لیک با زاغ بودنه شکار کردن صرف یک آرزوی واهی است. یقین شما نسبت به من معلومات بهتر دارید، لیک میخواهم بخاطر تان بیآورم که امیر عبدالرحمن خان از تاشکند با معیت ده و یا پانزده نفر زمانیکه به چهاریکار مواصلت کرد در طول راه از بدخشان گرفته تا چهاریکار در گردش بیش از سه صد هزار نفر جمع شده بودند، اما حامد کرزی وقتیکه با طیارۀ امریکائی به کابل مواصلت کرد، آقای قسیم فهیم از وی پذیرائی کرد و اولین سوالش این بود: کجاست عسکر های تان؟
بلی بارز صاحب حامد کرزی در افغانستان کسی ندارد که وی را حمایت کند. امروز آقایون صلاح الدین ربانی، قسیم فهیم، عطامحمد نور، کریم خلیلی، گل آغا شیرزی، گلبدین حکمتیار، عبدالرسول سیاف، تورن اسمعیل، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، شیخ آصف محسنی و امثالهم مردهای میدان ساخته شده اند و می توانند هرآنچه خواسته باشند انجام بدهند و اما بمن کمک نمائید و بگوئید که بیچاره حامد کرزی کی را دارد؟
از اینرو برای بقای خود و احتمال دارد برای آیندۀ برادر ارشد خود با هر کدام بسازد.

میترسم که نبشته ام به اطالت میکشد و در اخیر میخواهم در بارۀ 450 ملیون دالر گل اغا شیرزی یک سندی را که از طریق انترنت هر کس بدست آورده میتواند از نظر شما بگذرانم:

According to the U.S. Treasury, "In $100 bills, the weight of $1
million is about 22 pounds." [that's 10 kg.]
So in summary, you can have one stack of bills 1.24 meters = 48.82
inches high, or you can have, say, 4 stacks a little over a foot high,
22 pounds all together, or (if you prefer the metric system) 6 stacks
a little over 20 cm high, 10kg. all together.
450 X 10 kg = 4500 kg/1000 kg = 4.5 to

می بینید که هیچ فردی نمیتواند 4.5 تن نوت صد دالری را با خود انتقال بدهد. تبصرۀ بیشتر ایجاب نمیکند.
خوش و صحت باشید. با احترام مایار


اسم: هوادار پورتال   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 14.11.2012

نقل و دری سازی از بی. بی. سی.
اسماعیل‌خان: سخنان هفته گذشته ام سوء تعبیر ش

اسماعیل خان هفته گذشته از نیاز افغانستان به مجاهدین سابق سخن گفته بود.
محمد اسماعیل ‌خان، وزیر انرژی و آب افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت اظهارات هفتۀ گذشته او در هرات از سوی تعدادی از رسانه ها، سوء تعبیر شده است.
برخی از رسانه ها هفتۀ گذشته نوشتند که اسماعیل خان گفته است که روند بسیج و مسلح کردن مجاهدین سابق جریان دارد تا این نیروها قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان آمادۀ دفاع از افغانستان باشند.
همچنین از آقای اسماعیل ‌خان نقل شد که گفته است متحدان غربی افغانستان نتوانستند کاری برای تأمین امنیت پایدار در افغانستان بکنند و بنا بر این در کنار اردو و پلیس، افغانستان به مجاهدین سابق نیاز دارد و آقای کرزی نیز از طرح او در مورد تشکیل یک شورای مجاهدین و بسیج نیروهای مجاهدین سابق خبر دارد و از این طرح حمایت می کند.
سخنان وزیر انرژی و آب عکس العمل شدید وکلای .لسی چرگه و تعدای از نهاد های مدنی را در پی داشت.
به دنبال این اظهارات، مقامات محلی در غرب افغانستان گفتند اسماعیل خان سلاح در اختیار تعدادی از هوادارانش قرار داده است.
اما اسماعیل خان اظهارات مقامات محلی هرات، در این مورد را نیز رد کرد.
اسماعیل خان بدون آنکه از فرد یا نهاد خاصی نام ببرد گفت: " برخی حلقات در افغانستان از رهبران مجاهدین که در میان مردم از نفوذ بیشتری برخودار اند در هراس اند و علیه آنها توطئه می‌ کنند."
این وزیر کابینه همچنین نسبت به اوضاع امنیتی ولایت هرات نیز ابراز نگرانی کرده و خواستار برکناری والی این ولایت شده است.
اسماعیل خان همچنین نسبت به وضعیت امنیتی هرات، ابراز نگرانی کرده و خواستار برکناری والی این ولایت شد.
اسماعیل خان که از قوماندانان مشهور اهل هرات است، در این ولایت نفوذ زیاد دارد و در گذشته نیز گاهی با مقام های محلی هرات مخالفت کرده و این مخالفت بی تاثیر نبوده است.
او در مورد اظهارات هفتۀ گذشته خود و همچنین نظرش در مورد برکناری والی هرات گفت به عنوان یک وزیر کابینه و به عنوان یک مجاهد حق دارد در مورد مسائل سیاسی کشورش ابراز نظر کند.
عده ای از قوماندانان و رهبران گروه های جهادی سابق در سال های حکومت کرزی، گاه گاهی ابراز نا رضایتی کرده اند و از نقش مجاهدین در دولت آقای کرزی نا خوشنود بوده اند.
اما اسماعیل خان نخستین کسی است که از تشکیل دوبارۀ واحد نظامی گروه های مجاهدین و نیاز آن در مقابله با شورشیان حرف می زند.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، احزاب سیاسی حق ندارند شاخۀ نظامی داشته باشند و احزاب جهادی نیز برای ادامۀ فعالیت و برای اینکه بتوانند به عنوان یک حزب سیاسی در وزارت عدلیۀ افغانستان ثبت شوند، اعلام کردند که شاخه های نظامی خود را لغو کرده و سلاح خود را در برنامه ای موسوم به دی. دی. آر. (برنامۀ خلع سلاح) به دولت تحویل داده اند.


اسم: محمد کبیر نعیمی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 14.11.2012

ولسی جرگه سخنان اسمعیل خان را تقبیح کرد،

بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه، در جلسه ایکه بریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، وکلاء با استفاده از وقت امتیازی، پیرامون مسائل مختلف بحث نمودند.
وکلاء، از گفته های اخیر محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب مبنی بر ساختن شورای مجاهدین جهت دفاع از کشور، به شدت انتقاد نموده، توزیع اسلحه را ضد منافع ملی کشور دانستند.

در جلسه، تأکید به عمل آمد که وزیر انرژی و آب باید جهت توضیحات احضار شود؛ در صورت حقیقت موضوع، مورد استیضاح قرار گیرد.

در عین حال، از نقش مثبت مجاهدین در دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور و دفع و طرد تجاوز خارجی یاد آوری شد و نسبت به ضرورت حفظ وحدت ملی، تأکید به عمل آمد.


اسم: رادیو آزادی   محل سکونت: پراگ    تاریخ: 14.11.2012

بیانات اسماعیل خان قوماندان جهادی و وزیر آب و برق افغانستان
اعتبار و آبروی قوای امنیتی افغانستان زیر سوال برد

تحلیلگران به این نظر اند که بیانات اخیر قوماندان جهادی و وزیر انرژی و آب افغانستان در مورد اینکه گروه های جهادی خود را منسجم بسازند تا بعد از سال 2014 در مقابل طالبان مقاومت کنند، اعتبار و آبروی قوای امنیتی افغانستان را با سوال رو برو می سازد.

اسماعیل خان چندی قبل در یک سخنرانی به قوماندانان جهادی از آنها خواسته بود که یک سازمان منظم را تشکیل دهند که بعد از خروج قوای خارجی بار دیگر سلاح بدست بگیرند و در مقابل مخالفین مقاومت نشان بدهند که این عمل عکس العمل های جدی را در حلقات مختلف افغانستان بار آورده است.

نظر به سخنان والی هرات، حتی تقسیم اسلحه بین این گروه ها آغاز شده است، اما اسماعیل خان این خبر را رد می کند.

به نوشتۀ روزنامۀ نیویورک تایمز این سخنان وزیر انرژی و آب افغانستان محمد اسماعیل که از هواداران خود خواست تا بار دیگر منظم شوند، مقامات افغان را به تشویش انداخته است. این اقدام در بین مردم هم هراس ایجاد کرده است که شاید در دیگر نقاط افغانستان هم بزرگان گامهای مشابه را برداشته و گروه های منطقوی مسلح را تشکیل بدهند که این عمل بار دیگر افغانستان را بخطر جنگ داخلی روبرو می سازد.
به نوشتۀ روزنامه، از سوی . . . .

متن مکمل این مقاله را میتوانید با استفاده از لینک ذیل مطالعه فرمائید. و یا لینک زیر را کاپی نموده در براوزر کمپیوتر خود نصب و صفحۀ تحلیلات را باز نمائید.http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/radio_azadi_ismael_khan_wa_shurae_jehadi.pdf


اسم: ډاکټر لمر افغان    محل سکونت: کانادا    تاریخ: 14.11.2012

د اسماعيل خان وروستۍ اپلتې يا د ورکېدو وروستۍ ترپکې

د اسماعيل خان تاريخي نخرې ډېرې زړه بوږنونکې څپې لري. کله چې په هرات کې ليا تورن اسماعيل وو، نو د کمونيستي واکمنو پر ضد يې په ۱۹۷۹ ميلادي کال بغاوت وکړ او بيا د جهاد له ليکو سره مل شو، چې د سيمې خلکو له تورن صيب نه لکه يو مجاهد غوندې اطاعت وکړ او د سيمې د امير نوم يې ورکړ، مګر پوښتنه دا ده، چې ولې دغه د ملي اردو تورن صيب، د جهاديانو امير صيب او د بلواکانو ستر جنرال صيب د افغانستان ټبري، تنظيمې او ژبنيز ښکېلاک ته د اسلام مقدس دين تر نامه لاندې ورودانګل، له روسانو سره يې جهاد وکړ، خو له امريکايانو سره بيا په واک کې ور ګډ شو، چې نن سبا يې د شتمني کچه له ميليارډونو ډالرو اوښتې او د مملکت په کچه په فساد کې ښکېل دی، نو دا هغه پوښتنه ده، چې هر با انصافه افغان يې بايد له ځانه وکړي، چې دغه بدمرغه لکه چې له وېشه په چور ډېر خوشاله دی، چې وايي: شرې شود که خير ما باشد!
وروسته د کمونيستي واکمني له نسکورېدو ښاغلي تورن صيب اسماعيل خان د غرب او جنوب غرب جبهه د طالبانو تر . . . .

متن مکمل این مقاله را میتوانید با استفاده از لینک ذیل مطالعه فرمائید. و یا لینک زیر را کاپی نموده در براوزر کمپیوتر خود نصب و صفحۀ تحلیلات را باز نمائید.


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_de_ismailkhan_worosti_aplate.pdf


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 13.11.2012

اسمعیل خان تو چها می کنی ** بخدا که تو بلا می کنی!

تدابیر اخیر جگتورن اسمعیل خان سابق امیر مطلق العنان حوزۀ هرات و فعلاٌ وزیر متخصص انرجی و آب را نباید به زائل شدن عقل شان بنا بر کبر سن دانست بلکه این خود نشانۀ جنون زنجیر شکن عشق افسانوی به لیلی قدرت است، این شیفتگان جاه و جلال، منزلت و قدرت که برای وصل آن به هزاران قربان کرده اند و برای بقای آن حاضر به کشتار ده ها هزار دیگر اند.
این مُتکیان مساند قدرت که تحقق رؤیا های طلایی شان بی سابقه و معجزه آسا درین ملک جن و پری صورت گرفت مرغ طلایی را که در قفس های حرص و آز و جا طلبی خود اسیر دارند هرگز رها نمی کنند.

این احضارات اسماعیلیه تصادفی نیست و نباید سطحی انگاشته شود، این فقط تیغۀ کوه بزرگ یخ پنهان در بحر است و اولین قدم سنجیده شده برای برگرداندن دور تنظیمی سالهای ۱۹۹۲ است که هر زورمندی را سهم عادلانه بوده و گاو فربه حق سلطان.

بدون شک این عمل به اذن، مؤافقه و استشارۀ کرزی صاحب صورت گرفته و بالا کردن اولین صدا است برای اندازه گیری عمق آب سیاست های سود جویی حلقات مخالف که آیا درین تدبیر تا حد سود خود سراغ می نمایند، البته با استفاده از جوازنامۀ جهاد و تجارب یازده سالۀ مصلحت گرایی و سازش از کرزی ما هر چیره دست این فن ساخته و رمزی نیست که از دانش متبحر شان ناشناخته باشد درین میان نمیتوان نقش ایران را نادیده گرفت، ایران حاضر است که خلای مالی خروج غربی ها را پر کرده و برای اعمال نفوذ گوناگون خود هرنوع خرچ را قبول کند و دولت مطیع و چاکری در افغانستان داشته باشد، از طرف دیگر ساختار رهبری ایران به نحو دیگری در افغانستان پیاده میگردد، چون در کشور ما یک حزب واحد دینی مبتنی بر اساسات قُم وجود ندارد با استفاده از جوازنامۀ جهاد ولایت فقیه افغانی متشکل از شیعه و سنی بنام شورای عالی مجاهدین کبیر متولیان و ناجیان افغانستان که قومیت در آن حل می گردد زمام امور کشور را را تحت رهبری مجاهد اعظم حامد کرزی بدست گرفته و مفتیان اعظم سر چوک همه فتوی صادر می کنند که این بخیر و صلاح وطن است مناصب مختلف برای مجاهدین دروغین خلق می گردد که جانشین کلمۀ آیت الله میگردد چون مجاهدگی، مجاهد وال، دگر مجاهد، لوی مجاهد و سبحان الله مجاهد.

درین طرح ابعاد مجهول چون طالبان، شورای نظار، جریان دوستم و احزاب پر قدرت رقیب باقی می ماند که توسط چه امتیازات و وساطت کدام دول خارجی چگونه درین حلقه می پیوندند.

بنام این که مملکت غریب قانون اساسی را چه کند و دیموکراسی برای ما ساخته نشده هردو در گور های دسته جمعی شمال دفن شده قوانین و لوایج جدید ایجاد میگردد، حق زن، صغیر و یتیم جزء افسانه ها در کتب تاریخ درج می گردد.

اینست طرح نوین دولت داری کشور که اولین قدم آن توسط مجاهد کبیر امیر اسمعیل خان برداشته شد.Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved