Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  اعلامیۀ پورتال افغان جرمن آنلاین    نویسنده:  افغان جرمن آنلاین

 
اسم: محمد یونس   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 22.02.2012

هموطنان گرامی!
استعفای ژورنالیست های با وجدان افغان میتواند بزرگترین سرمشق مبارزه برای دیگران باشد. ضمن ابراز تبریک به این شیر مردان، فراموش نکنیم که سید مخدوم رهین هنوز هم در پست وزارت اطلاعات و کلتور قرار داشته و از همین جا به نفع ایران فرمان میدهد. به عقیدۀ این جانب باید او نتواند جلو فعالیت های وطندوستانه ای ژورنالیست های افغانستان دوست را بگیرد.

شخص بیات هم یک انسان مشکوک به نظر میخورد. بیات یک تعداد افراد ضد افغانستان را در خدمت گرفته است، مانند فرید یونس و دیگران. من خبر دارم که بین بیات و رهین روابط تنگاتنگ برقرار شده است و هر دو از حامیان نفود ایران در افغانستان می باشند.


اسم: دوکتور صلاح الدین سعیدی    محل سکونت: برتانیه    تاریخ: 22.02.2012

دیموکراسـی تقـلـبی و نقـش مطبوعات درآن
استعفی هفت تن از ژورنالستان تلویزیون آریانا
ازین طریق و بدینوسیله از اقدام شجاعانه این ژورنالستان تلویزیون آریانا – افغانستان پشتیبانی نموده و از خوانندګان، فرهنګیان و هموطنان خویش تقاضا دارم تا خدمت ګاران خویش را شناخته و از آنها به پشتیبانی برخیزند. نباید بی تفاوت ماند و ادای رسالت نکرد. در حدیث پیامبر اسلام آمده است که ساکت از ګفتن حق لعنت شده است.

بحق که افغانستان و جهان از ده سال قبل تغییرکرده و به تعداد زیادی از وسایل اطلاعات جمعی در سطح ملی و بین المللی در مورد ادای رسالت مطبوعات و تحقق دیموکراسی و بلند کردن صدای ملت به نحوی ایفای وظیفه میدارند. همین حالا در افغانستان بیشتر از سي تلویزیون شخصي و بیشتر از ۱۵۰ رادیو و صدها رسانۀ چاپي نشرات دارند. . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقاله را در صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالعه فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقاله را مطالعه نمائید

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidi_s_dimocratie_taqalobi_wa_naqsh_matbuat.pdf


اسم: زهرا کوهدامنی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 21.02.2012

به پورتال وزین افغان جرمن آنلاین وهموطنان گرامی سلام !
افغان جرمن آنلاین به مثابه یک رسانه افغانی همیشه در مقابل مسایل ملی و مردمی با شجاعت و سرعت عمل می کند ،که این خود باعث محبوبیت آن در بین افغانها شده است.
عکس العمل شجاعانه ژورنالستان وطنم را می ستایم ،آنرا قدمی در راه استقلال فرهنگی زبانی و مطبوعاتی کشور میدانم این عمل آنان راانقلابی در تاریخ مطبوعات وطنم نگاه می کنم امید وار استم این استعفای دسته جمعی قهرمانانه آنها با عث بیداری سایر ژورنالستان شود. یکایک شان به مهین خود فکر کنند یوغ اسارت دیګران رااز گردن خود دور کنند تا فردا موردشکنجه وجدان وخشم مردم قرار نگیرند.نام بد کمایی نکنند آنگاه ندامت فایده نخواهد داشت .
بهتر است که از امروز تا دیر نشده در بارهء آن فکر کنند.
چشمه های مادی بیگانه گان روزی خشک خواهد شد ولی نفرت مردم طعنه های شان خشک و ختم شدنی نیست .
حرکت به جای نصیرفیاض و دیگر قهرمانان در پهلوی او، شاخ شکستهء فرعون نان زمان رابه ذودی به زمین خواهد زد.
درودفراوان به این قهرمانان.
زهراکوهدامنی


اسم: Dr. Sal Sayedi   محل سکونت: UK    تاریخ: 21.02.2012

دیموکراسی تقلبی و نقش مطبوعات درآن
بحق که افغانستان وجهان از ده سال قبل تغییرکرده وبه تعداد زیادی از وسایل اطلاعات جمعی درسطح ملی و بین المللی درمورد ادای رسالت مطبوعات و تحقق دیموکراسی و بلند کردن صدای ملت به نحوی ایفای وظیفه میدارند. همین حالا درافغانستان بیشتر از سي تلویزیون شخصي و بیشتر از ۱۵۰ رادیو و صدها نشرات چاپي نشرات دارند.
بلی این یک دست آورد بزرګ پنداشته میشود و دست آورد هم است. اما عدم پیګیری درتطبیق قانون و عدم مراعات اصول و مقررات وموازین تجربه شده این موفقیت را نیز به چالش های جدی مواجه ساخته که بنیاد و اتوریتـﮥ دیموکراسي و جامعـﮥ آزاد را به صورت جدی خدشه دار ساخته و حتی مشروعیت ومناسب بودن آنرا برای جوامع بشری مانند نظام و سیستم عادلانـﮥ ممکن بشری مورد سواد جدي قرار میدهد. بلی با بکار ګیری دیموکراسی تقلبی آن نقش را که باید مطبوعات درین راستا اداء کنند به علت موانع سیستمی وبرخې از عوامل دیګر نمی توانند اجرا بدارند. به همین علت است که عدﮤ تصور دارند ونتیجه ګیری میکنند که این دیموکراسی و این آزادی مطبوعات و این اقتصاد بازار آزاد به درد نمی خورد وکارا نمی باشد. درحالیکه نقص اساسی درعدم تطبیق پیګیر اصول و موازین این مفاهیم و انستیتوت ها است نه درمبادي و محتوی ین انستیتوت ها. بلی بشریت همین دیموکراسی را با تمام کمبودی های معیین آن دارد که اګربه صورت دقیق، درست وپیګیر عملی شود، زمینه های خوب حاکمیت مردم و خدمت به انسان و انسانیت را ممد شده میتواند.
من درین نوشته برخې ازین نواقص سیستمی را درپهلوی بخشې دیګر از عوامل که وضع نامطلوب را برکشور و جامعـﮥ ما مسلط کرده صرف دربخش مطبوعات می برمیشمارم وبیشترین بحث خویش راصرف درین رابطه خدمت تقدیم میدارم..................
مشکل از لحاظ خطاء بودن سیستم:
میدیا و مطبوعات درکشور های دیموکراتیک توسط کمیتـﮥ مستقل و ازجانب اتوریته های طبیعی وانتخابی تحت نظر قانون مطبوعات کنترول و نظارت شده و درین راستا به اساس کودکس ها و نورمهای اخلاقی و کار صورت میګیرد.
درکشور ما افغانستان رئیس این کمیته و کمیسیون خلاف عقل ومنطق وخلاف اصول دیموکراسی مانند کمیسیون کنترول مسلکی بر مطبوعات شخص وزیر اطلاعات و فرهنګ افغانستان آقای داکتر رهین ګماشته شده. این حالت به ذات خود سبب ګردیده که عین مرجع هم مجری سیاسیت معین باشد و هم خود قاضی که درنتیجۀ آن برخورد درست صورت نه ګرفته و به این ترتیب یکی از ارکان مهم کارآیی دیموکراسی و نظام دیموکراتیک دربخش مطبوعات عمدا فلج ساخته شده وبه این ترتیب سهم و کنترول مستقیم مسلکی فرهنګیان و قلم که سبب کارای دیموکراسی به نحوی بهتر میشود نمایشي شده و زمینــﮥ سیستمی برای دیموکراسی تقلبی مهیا شده است، که اصلا قابل قبول نیست.
ازین طریق از فرهنګیان کشور، ژورنالستان و تمام اندرکاران فرهنګی و ژورنالیزم خواهان و توقع دارم که درین راستا صدای خویش را بلند و این مرکز و مرکز را از قید وسلطــﮥ حاکمیت دولتی خارج ساخته و انتخابات جدید درزمینه صورت ګیرد.

ازین طریق از هموطنان و فرهنګیان خویش تقاضا دارم که بادرنظر داشت کارعملی ژورنالیستیکی، برنامه های بس عالی و شجاعت عملی شان جناب فیاض را حیث رئیس کمیسیون مستقل نظارت برمیدیا کشور پشنهاد داشته و کارکمپاین برای تحقق این پیشنهاد درصورتیکه آنرا موجه بدانند، آغاز بدارند.
ازین طریق و بدینوسیله از اقدام شجاعانه این ژورنالستان تلویزیون آریانا – افغانستان پشتیبانی نموده و از خواننده ګان، فرهنګیان و هموطنان خویش تقاضا دارم تا خدمت ګاران خویش را شناخته و ازآنها به پشتیبانی برخیزید. نباید بی تفاوت ماند و ادای رسالت نه کرد. درحدیث پیامبراسلام آمده است که ساکت از ګفتن حق لعنت شده است.
پایان


اسم: رحیمه پښتونجار   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 19.02.2012

د افغان جرمن آنلاین قدرمنو چلونکو ته سلامونه او ښې چارې!
سمدلاسه باید روښانه کړم چې زه په سیاست نه پوهیږم. خو د آریانا د تلویزیون د خبریالانو د دې زړور او افغاني ګام نه چې په ګډه یز ډول یې نوغی کړی او له خپلو دندو څخه یې استعفا کړې په کلکه ستاینه، ننګه او ملاتړ کوم. خدای دې وکړي چې زمونږ په هیوادولو کې دا دود لا نور هم پیاوړی شي چې د اجنبیانو په وړاندې تل همداسې ډاډمن او په وخت او بې له ویرې ودریږي. د دوی غیرت ته آفرین وایم. که زه هم د دوی پر ځای وای نو ښایي همدا کار مې کړی وای.
او یوه بله خبره.
که د ایران د سفارت مامورین په رښتیا هم په افغانستان کې دیپلوماتیک دريځ لري او هغوی دلته ځان کوربه نه ګڼي، نو بیا ولې زمونږ ژورنالیستانو او نورو ذمه دارانو سره اړیکې نیسي او آن دا چې د دې اړیکو په ترڅ کې زمونږ د خلکو اوزمونږ د ټاتوبي سپکاوی کوي او زمونږ خبریالان بیروي.
که چیرې د افغانستان په پلازمینه کابل کې رښتیا هم د ایران سفارت وي او نه کومه "بله ځانګړې څانګه" نو د سفارت چارواکي باید یواځې او یواځې! د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له خوا خپل وړاندیزونه، اعتراضات... وړاندې کړي او بس! دا د نړېوالو اړیکو د موازینو سره سم چلند بلل کیدای شي، له دې نه پرته دا یوه ښکاره لاسوهنه زمونږ په کورنیو چارو کې ګڼل کیږي.
الله مو په امن کې لره!
رحيمه پشتونجار


اسم: پیر محمد بابر    محل سکونت: انگلستان     تاریخ: 19.02.2012

بیات ، ادارۀ او ، شرکت های او و تمام فعالیت های او در افغانستان اکنون در ترازوی قضاوت مردم آزادۀ افغانستان قرار گرفته است.

ما در مورد دستگاۀ افغان بیسم او و ارتباطات او با سازمانهای اطلاعاتی خارجی چندی قبل بحث های داغ داشتیم و حالا موقع آن است که شاغلی بیات ثابت کند با کی است و منافع کی برایش مهم است - منافع وطن و افغانها یا منافع گروه های فروخته شده، آخوند ها و کشور های بیگانه؟

اگر ژورنالیست های مستعفی دوباره با احترام به نظرات، موضع و پیشنهادات شان بر سر وظایف شان بر گرانده نشده و مداخلات آخوند های جنایتکار در امور افغانستان و از جمله مطبوعات کشور به وضاحت محکوم نگردد او ثابت خواهد کرد که شخص جبون یا فروختۀ شدۀ بیش نیست که فقط در فکر حفظ منافع و کمپنی های شخصی خویش میباشد.


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 19.02.2012

تمجید از اقدام شجیعانۀ هفت شخصیت ملی تلویزیون آریانای کابل

در تمجید، توصیف، تقدیر و تحسین از اقدام شجیعانۀ هفت شخصیت ملی تلویزیون آریانای کابل مبتنی بر استعفی دادن شان از وظیفه برسم احتجاج علیه مداخله و تجاوز صریح فدا حسین مالکی سفیر ایران و خم شدن مدیران تلویزیون در برابر این فشار، زبان کوتاهی و قلم نارسایی می کند.
نفوذ روز افزون همه جانبۀ نظام آخوندی ایران بر جمیع شئون زندگی سیاسی و اجتماعی افغانستان، تهدیدات و تعذیرات غیر انسانی اقتصادی و رویۀ ظالمانه و متخاصمانه تبعیضی علیه مهاجرین سنی مذهب افغان، خود فروشی و آبرو فروشی اراکین بلند رتبۀ دولت در برابر دریافت اجرت همه و همه امید یک قیام ملی گرا را علیه حکومت ایران از دل ها و دماغ ها زدوده بود. ولی اقدام این هفت وطندار مبارز و شریف و با احساس ما آتش امید را جرقه زد و اطمینان بخشید که بزرگ مردانی وجود دارند که آبرو، عزت و کرامت وطن را از همه بالاتر دانسته و برای حفظ آن حاضر به هر نوع از خود گذری و قربانی اند. . . . .

هموطن عزیز ! . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقاله را در صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالعه فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقاله را مطالعه نمائید.


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_aref_tamjid_az_eqdam_shajiana.pdf


اسم: دوکتور محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 19.02.2012

دوکتور محمد اکبر یوسفی

در بارۀ استعفی دسته جمعی کارکنان تلویزیون آریانای کابل!

حضور هموطنان وطنپرستم جنابان نصیر فیاض و یاران مبارزش سر تعظیم فرود می آورم. این عکس العمل ایشان را از آنجهت شجاعانه، شریفانه و نجیبانه می دانم وقتی جملۀ ذیل را در پورتال «افغان جرمن آنلاین» مرور نمودم: «نصیر فیاض مجری برنامۀ سیاسی تلویزیون آریانا درین باره گفت که بعد از انتشار گفت و گو با دکتر حسین مالکی سفیر ایران در کابل، آقای سفیر در گفتگوی شخصی با وی با سخنانی خارج از قاعدۀ دپلوماتیک و لحاظ به آزادی مطبوعات در افغانستان، به اهانت حیثیتی مردم افغانستان پرداخت و بر ضد منافع ملی کشور ما سخن گفت».
حال قضاوت بهتر را کسانی می توانند، که به نقش و مقام یک سفیر در مناسبات بین المللی بدرستی وارد باشند. امید است این اشاره ام را مقام مسؤول دولت ایران که در قدم اول «اگریمان» برای چنین شخصیت کشور خود تقاضاء نموده، بعداً «اعتماد نامۀ» را بوی تسلیم داده است، درست بیندیشد که آیا شخص فرستنده اهلیت لازم را برای ادای چنین یک وظیفۀ حساس دارد و یا خیر.

به امید سعادت و سربلندی این فرزندان حامی حیثیت مردم وطن ما!


اسم: امان الله عمر   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 19.02.2012

د ښاغلی فیاض صاحب ملی حرکت د افغانستان وګړو ته ښکاره پیغام دی چی د ایران او پاکستان د یرغل پر وړاندی اولس باید چمتو اوسی او د اوسنی واکمنی کمزوری ددی لامل شوی چی ایران او پاکستان په افغانستان کی لوی لاس پیدا کړی، لیری نه دی چی ددی هیوادونو پانګونه په افغانستان کی د وطن پالوونکو افغانانو پوسیله د خاوری سره به برابر کړی شی
فیاض صاحب باید ځانته پاملرنه وکړی چی د مالکی لخوا ژوبل نشی


اسم: Haleem   محل سکونت: USA    تاریخ: 19.02.2012

What do you expect from Mr. Bayat ?

He take millions worth of fund out of Afghanistan, return a fraction in the form of clothing and food for the poor and then repeatedly using his media for self promotion as a national hero.

He is often promoting himself going as low as utilizing group of school girls singing song on TV to elevate his status repeatedly.

Mr. Bayat interest in Afghanistan is more than a business. He control communication monopoly to create division and a cult of personality for himself.


اسم: ولی محمد نورزی   محل سکونت: هالند    تاریخ: 19.02.2012

دافغانی ژورنالستانو ډله یزه استعفا دقدر وړ ده.
ژور نا لیزم چه د رسنیو او خبر یوه ځانګړی سر چینه ده.او ژور نالستان بیا چي ددغی درنی دندی د سرته رسولو لپاره په سیاسی، اجتماعی،اقتصادی او ټولنیزوچاروکی لوړ مسؤلیتونه لری ، ښکاره خبره ده چه هر وطنپال او خپل واک ژور نالیست غواړی د خپل ګران هیواد پت او عزت وساتی او په خپلو راپورونوکی دملی احساس او ملی یووالی انګیزه خپره کړي.
د آریاناپه نامه شخصی تلویزیون کی د خبری څانګی دژورنالستانو هوډ او پریکړه چه په ډله یزه تو ګه یی دنده پریښودله د زړورو، غیرتمندو ژور نالستانو په توګه د ستاینی وړ ګام دي چه په خپل وخت یي د پردیو د غلامی د ځنځیر کړی ماتی کړلي او ځانونه یی د یوه سپيڅلی خپلواکو ژور نالستانو په نامه وویاړل.
ګران مسلکی ژورنالیست نصیر احمد فیاض یو کال مخکي هم د ملی امنیت د لوی ریاست لخواه بندی شو، او بیا وروسته د ښاغلی بیات د شخصی لاس و هنی په کومک ازادشو.خودادی اوس بیاد ایران دلوی سفیر په بی شرمانه لاس وهنه کی د خپلی پاکی دندی پریښودلو ته اړ کړای شو او خپله مسلکی دنده یی پریښوله.
څو کاله مخکی د افغانستان یو وتلی ژورنالیست اود ملی تلویزیون دفارسی ژبی پخوانی تکړه ویندوی( نطاق) حا مد نوری هم دهمدغه سفارت د مافیایی ډلی لخواه دخپل کور ومخ ته په چاقو حلال شو او تر ننه پوری چا دهغه دښمنان پیدا نکړل.د ایران سفیر مالکی په ښکاره ډول سره د میلیونونو ډالرو ډکی خلتی او کڅوړي د افغا نستان د اسلامی دولت تر ټولو لوړ مقام ریاست جمهوری ته بیله کومه سنده ددغه ریاست دفتر ته په وړیا توګه ور ډالی کړی. چه تر اوسه پوری دهغه پیسو د خرچ او مصرف درک او پرک ما لوم نه دي.زمونږ افغا نی چارواکی دومره سپین ستر ګی او بیغیرته شول چه په رڼا ورځ د پردیو لاس وهنی ته غاړه ایږدی او خپلی شخصی ګټی د ملی ګټو نه لوړی ګڼی.
زه په داسی حال کی چه ددی ژور نالستانو د میړانی او لوړ ملی احساس ستا ینه کوم.دټولوافغانی رسنیو، دژورنالستانو اتحادیی ،او درنو پتمنو هیوادلو څخه هیله کوم چه ددغو نو میالیو ژور نالستانو تر څنک ودریږي او په یوه آواز ددی توری شاړی دسیسی د غندلو لپاره خپلی مټی را ونغاړي او ددی جنګ ځپلی هیواد دخلکو د آزادی او خلاصون په درشل کی خپل ږغ پورته کړی.
مونږ به تل او هر کله د ملی یووالی او پیوستون په لاره کی هغه وخت بریالی شو چه خپل خلک او خپل هیواد هیر نکړو او نه هم چاته د خپلی خاوری په انګړ کی د لاس وهنی او مداخلی اجاز ه ور کړو.مونږ ژور نالسیتان به تل هڅه وکړو چه دخپلی درنی پاکی دندی په تر سره کولو کی پاته را نشو.که څه هم دا کار زمونږ د سر په زیان تمام شي.ولی دپردیو دسیسو او کو رنیو ګوډاګی چار واکو د لومی ښکار به هیڅکله ونه ګرځو او نه به و شو.
تل دی وی دافغانستان غښتلی ویاړلی خلک
ځلانده او رپانده دی وی د حقیقت او حق بیرغ
سر لوړی دی وي د افغانستان د استقلال ملی حماسه

ولی مححد نورزی افغان ژور نالیست هالند


اسم: مسؤول بخش خبر   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 18.02.2012

خوانندهٔ معزز پورتال افغان جرمن آنلاین محترم عبدالسمیع از کابل !
خبر استعفای خبر نگاران افغان در چندین سایت به نشر رسیده که ازآن جمله بی بی سی و سایت اطاق تحلیل و خبر محترم رازق مامون را نام گرفت
لطفآ لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کنید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bbc_estifae_haft_khabarnegar.pdf

با عرض ارادت
سیدرحمن از بخش خبری پورتال
اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس    تاریخ: 18.02.2012

در بارۀ استعفی دسته جمعی کارکنان تلویزیون آریانا

سلام و حرمت به همه هموطنان نجیب و برده بارم تقدیم میدارم.
و بحضور فرزندان شجاع، دلیر و وطنپرستم جنابان نصیر فیاض و یاران مبارزش سر تعظیم خم میکنم و به کار بزرگ و تاریخی شان که سرمشق و درسی است برای همه اولاد این وطن، تهنیت و احسنت میگویم.
بدبختانه حکومت افغانستان آن جرئت وشهامت را ندارد تا اقدام مناسب حال این برخورد غیر دپلوماتیک سفیرایران را بدون تلف شدن وقت میداد، بنابرین از اعضای محترم مشرانو جرگه و ولسی جرگه جداً تقاضا میکنم تا زلمی رسول و سید مخدوم رهین وزرای خارجه و اطلاعات وفرهنگ را برای استجواب در این مورد احضار نمایند تا از این بی تفاوتی در برابر مداخلات خارج از عرف دپلوماتیک سفیرایران در امور افغانستان و این بی حیثیتی پاسخ گویند. و اگراقدام درخورد در مقابل سفیر جمهوری اسلامی ایران داخل اقدامات مقتضی دپلوماتیک نشده باشند،بدون فوت وقت سلب اعتماد نمایند. پارلمان افغانستان می باید به حکومت افغانستان خاطرنشان نمایند تا برعلاوه ایکه سفیر ایران را منحیث شخص نا مطلوب در کم ترین وقت از افغانستان خارج سازد و به رژیم آخندی ایران به نسبت مداخلات پنهان و عیان آن شدیداً احتجاج کنند.
از تمام وطن داران میهن پرست و اهل قلم و دانش التجا میکنم نظرات خود را هرچه بیشتر در این باره ثبت نمایند تا مجموعۀ آن به دفتر سازمان ملل متحد و سفارت خانه های کشورهای خارجی در افغانستان ارسال گردد.

یکبار دیگر مؤفقیت ، کامیابی و سر فرازی این فرزندان با شهامت وطنم را خواستارم. با حرمت. ولی احمد نوری


اسم: امین بسمل   محل سکونت: جرمني    تاریخ: 18.02.2012

ګرانو خویندو او وروڼو!

زموږ ددغوغیرتمنو افغان ژورنالستانوددې ابدالي ګام ستاینه کوم باوري یم، چې ددوی دې پیاوړي افغاني ګوزار به د تهران او اصفهان دزړه په رګونو کې څړیکې په څپو راوستې وي .
نن به په رښتیا هم ګورګین په ګور کې لغتې وهلې وي خو د احمدشاه بابا روح به خامخا یو څه ارام کړی وي .
که رښتیا ووایو زموږ دا یو شمېر تپل شوو او ډارنوسیاستوالو خو زموږ دنیکونو ارواوې ناارامې کړې دي
خو شکر دی د رب تعالی فضل دی چې لاخو افغاني همت ژوندی دی .
خوږو لوستونکو!
تاسو باور وکړئ که موږ اوتاسویو اوبل لږ وزغمو او یو او بل ته دورورۍ لاس ورکړو ایران خو څه، چې دغټو زورورو زامې به پرې کګې کړو.
نو راځئ، چې ژر ترژره سمتي، ژبني، مذهبي او قومي علایق اخوا وغورځوو په یوه خوله ووایو، چې :
تل دې وي ملي یووالی، خپلواک، سرلوړی او همېش دې وي زموږ ګران افغانستان
ورک او تباه دې وي زموږ دګران هیواد او ولس غلیمان


اسم: اختر محمد صافی   محل سکونت: مسکو، روسیه    تاریخ: 18.02.2012

اتحادیۀ بین اللملی مهاجرین افغان واتحادیۀ سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه از اقدام رادمردانۀ ژورنالیستان شبکۀ بین المللی رادیو و تلویزیون "آریانا" که تن به فشارهای وقیحانۀ اراکین متکبر، از خود راضی و مزور ایران نداده متحدانه و متفقانه از وظایف شان استعفی داده اند، تا ننگ تسلیم شدن به فرمایشات، تقاضاها و فشارهای مامورین یک کشور خارجی را بر وجدان های پاک خویش نداشته باشند، استقبال و حمایت مینماید.

ما در حالیکه پشتیبانی همه جانبه و وطندازانۀ خود را از فرد فرد خبرنگاران و مجریان شجاع و وطندوست تلویزیون "آریانا" که متوسل به چنین یک اقدام، یعنی کناره گیری از وظایف شان به علامۀ اعتراض به مداخلات بیسابقه و روزافزون خارجیها مخصوصأ ایرانی ها شده اند ابراز میداریم با اغتنام از فرصت از هئیت رهبری تلویزیون "آریانا" و جناب احسان الله بیات، رئیس این رسانۀ گروهی احترامانه خواهانیم تا فورأ داخل اقدام شده، استعفای همکاران با شرفش را دوستانه نپذیرفته، موضع شفاف خود و همۀ شبکۀ رادیو تلویزیون "آریانا" را در قبال این مسلۀ پر ارزش ملی ثابت بسازند و دست خارجی ها را از روند مستقل نشرانی کوتاه بسازند. حادثۀ هذا باید درسی باشد برای تمام متصدیان رسانه های گروهی در کشور ما تا با تمام قوت از فعالیت های کارکنان خویش در برابر فشارها و زور گوئی های اجنبی( از هر کشوری که برخیزد) حمایت نموده و نگذارند تا خواسته ها و امیال خارجی و ضد افغانی از نشریه های شان پخش گردد.
با استفاده از فرصت حرمت و ارادت بی پایان خود را به همه مجریان سایت ملی و افغانی "افغان جرمن آنلاین" که موضوع مذکور را با تمام قد برجسته ساخته اند ابراز میدارم!

رسانۀ شما همیشه در دفاع از منافع ملی کشور ما، افغانستان پیشقدم بوده است.
سرفراز و آباد باشید!

اختر محمد صافی، مسؤل اتحادیۀ بین المللی مهاجرین افغان و رئیس اتحادیۀ سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه.


اسم: عبدالسمیع   محل سکونت: کابل     تاریخ: 18.02.2012

خبر استعفای خبرنگاران تلویزیون آریانا در اعتراض به سفیرایران درکابل را در بخش اخبار سایت شما یکبار دیگر مرور کردم چیزیکه قابل توجه بود اینکه همه منابع اخبار معلوم و منبع این خبر مهم نامعلوم؟ در صورت امکان لطفأ در زمینه روشنی اندزید.

تشکر


اسم: داکتر خلیل الله قدیری    محل سکونت: بن، آلمان    تاریخ: 18.02.2012

به آقای فیاض و همه افغان های عزیز وطنم تبریک میگویم که بالاخره افغانیت شان را در مقابل نمایندگی " سیاسی " آخند های ایران نشان دادند. در حالیکه به این شجاعان وطن همبستگی ام را اعلان میکنم، به مقامهای دولت افغان روسیاهی میخواهم که با آخندها ایران در مقابل پول سرخم میکنند.

با سلام به هیأت پورتال افغان جرمن آنلین


اسم: غوث جانباز   محل سکونت: اروپا    تاریخ: 18.02.2012

در سالهای اخیر اگر خبری مرا به راستی خوش ساخته باشد و از آن قلباً احساس مسرت کرده باشم، آن همین خبر "استعفای دسته جمعی..." خبر نگاران افغان از شبکه تلویزیونی "آریانا" است. من باز هم افتخار کردم که افغان هستم! باور پیدا کردم که این مرز و بوم و مردم دلیر وطنم افغان- ستان براستی هم فرزندان عاقل، نترس و وطندوست دارد. این خاک همانطوری که بارها در تأریخش اتفاق افتیده میتواند هربار از خاکستر خود احیا شود و قلب هر دشمن و خصم پیدا و ناپیدای خود را از حرکت باز دارد.

افتخار به این عزیزان که سر تعظیم به همسایۀ مکار، زرنگ استفاده جو ... فرود نیاوردند و دلیرانه در برابر آن ایستادند و با صراحت و قاطعیت تمام به یادش آوردند که اینجا افغان زمین است نه ایران! و اگر در کار باشد ما موقتاً میرویم (استعفی میدهیم) تا بزودی برگردیم و شما و چاکران تان را از خانه خویش بدور اندازیم. مرحبا و هزاران احسنت بر شما عزیزان! شما رفتید تا به زودی برگردید! شما رفتید تا افغانستان و آینده اش را آزاد و پر از افتخار بسازید! آفرین بر شما و مبارک همه ما باد!


اسم: محمد کریم دقیق    محل سکونت: آلمان    تاریخ: 18.02.2012

تفوق طلبی سالوسانۀ ایران علیه افغانستان!

برخورد دولت آخوندی ایران در برابر افغان ها نسبت به هر وقت دیگر با توطئه و تفوق طلبی روز افزون براه می افتد. بی شرمی و خودسری افراطی مذهبی آنها بوضاحت در مطابقت با سیاست کهنه دوران صفوی ها شناخته می شود. صفوی ها که خواهان تأسیس دولت بخصوص «شیعه» در ایران و در هر کشور ممکن دیگر بوده است، شامل اهداف دیوانه های مذهبی شیعۀ افراطی کنونی بر سر اقتدار ایران گردیده است. نمونۀ برجستۀ فعالیت های آنها را می توان در برنامه و طرزالعمل «حزب وحدت»، ساخته دست و اندیشه طراحان ایرانی مشاهده کرد. این حزب نماینده، در تحت رهبری محافل حاکم ایرانی و کمک های پولی و اسلحه وغیره، نخست بر مناطق برادران «شیعه نشین» افغانستان با استفادۀ سوء از عقاید مذهبی آنها، در امر تحکیم سلطۀ آن حزب عمل می نماید. . .
. . . . . . . . .


یادداشت پورتال
بقیۀ این مقاله را در صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالعه فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقاله را مطالعه نمائید.


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/daqikmoh_karim_tafaoq_talabi_iran_dar_afg.pdfCopyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved