Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  انتخابات ؟! در خم و پیچ بغرنج جنگ و سیاست    نویسنده:  روستار تره کی

 
اسم: رسول    محل سکونت: ازمونشن    تاریخ: 16.08.2009

آمون بزرگوار سلام !
من نیز با شما هم عقیده هستم متاسفانه نوشته مرا برعکس تعبییر کرده اید . منظور من در دقت پروفیسور روستار تره کی صاحب بود که مثل دیگران نه لفاظی و نه عوام فریبی دارند نوشته های ایشان استوار بر منطق دلیل و برهان است . لطفا ً همه صحبت ها را به صبغۀ طنز نگیرید .من با ایشان سر شوخی ندارم . بلکه اخلاصمندانه به نوشته هایشان ارج میگزارم . موفق باشید .


اسم: وحیدالله   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 16.08.2009

اسلام علیکم،
استاد محترم از تکیه گاه مردمی مخالفین نام برده و آنها را در بخشی بحیث مبارزین راه آزادی تعریف میکند. هیچ شکی نیست، که در صفوف طالبان جوانانی با اهداف آزادیخوانه ضد اشغال وجود دارند. و برخی دیگرشان به فکر احیای عنعنات و رسوم اسلامی و ملی هستند. هردو شاخه هم تا یک حدی از نارضایتی مردم در جنوب کشور از وضع وخیم سیاسی، نظامی و اقتصادی نماینده گی میکنند.

ولی آیا قشر رهبری مرموز طالبان - اگر کسی بتواند آنرا به شکل روشن تشریح کند - علاقه و توجه به نظر، ضروریات و خواهشات امت مسلمان و رنجدیده افغان دارند؟
آیا این مجاهدین ابدی از دین مقدس اسلام غیر از جهاد، قوانین جزایی و فشار بالای زنان کدام تصور دیگری دارند؟
آیا با موجودیت مسلمانان خارجی در صفوف شان و رابطه انکار ناپذیر شان با سازمانهای جاسوسی پاکستان، عربستان سعودی و ... در گذشته و شاید فعلی میتوان به آنها نام جریان آزادیبخش افغانی داد؟
آیا واقعاً مردم مظلوم افغان چشم براه آنگونه آزادی اند، که بر اثر دشمنی با تمام جهان، به آنها فقر سالهای امارت ملا عمر را باز به ارمغان بخشد؟
آیا بستن مکاتب دختران، به حیث اولین اقدام آزادیبخش شان، آینده درخشان به ملت افغان خواهد بخشید؟
بلی، اوضاع افغانستان مغلقتر است، از اینکه به نظر میرسد.


اسم: غوث جانباز   محل سکونت: مسکو    تاریخ: 15.08.2009

سلام به همه وطنداران!
در باره تحلیل آقای محترم روستار تره کی نظری خاصی ندارم،زیرا در پرنسیپ با ایشان موافقم.
فقط خواستم بګویم،انتخابات آینده نمی توانند مشروع ارزیابی شوند.دلایل:

-ادامه ی جنګهای وسیع و خونین در بیش از نیم قلمرو افغانستان
-محرومیت کتله ی عظیمی از افغانهادر داخل کشور از اشتراک در پروسه ای انتخابات(علت اساسی-باز هم جنګ،جنګ که پایان آن دیده نمیشود...)
-حذف حق رای از یک کمیت چند ملیونی افغانهای مقیم خارج


اسم: قافیه   محل سکونت: کابل    تاریخ: 15.08.2009

آمون ارجمندسلام،
حتما ٔ بامن موافقید که ماافغانهامطلق گراترین مردمان این سیاره هستیم.پدیده هایامطلق خوب یامطلق برای مابداست.حدوسط راکمترمتوجه میشویم.
درست گفتم ؟
جامعه سالمی که من وشماخواهانش هستیم...
نه شهرنشینی است نهروستانشینی نه کابل شهرقدیم ماونه شهرحکومت یونان ونه هدینه والنبی یاشهرپیامبر...

آمون عزیز
اگرنمی خواهیم اپوزیشن دایم العمر باقی بمانیم، برای حاکمیت برسرنوشت خودباید، اپتدامنشا ٔحکومت راازآن خودکنیم.وچیزفهمان افغانستان وروشنفکران افغانستان بایدبرای خودایجادفلسفه کنند.
روشنفکربایدحرکت کندوخواهان برچیده شدن همهامتیازهاگردد.دیموکراسی بایدپیش شرطهای ساختن همه چیزرافراهم کند،حکومت قانون رابایدبوجودآورد،روشنفکربایدحدودواختیارات حکومت رامعیین ومحدودسازد.دیموکراسی بایدبوجودآید،دیموکراسی رابایدساخت،نه کاپی برداری کرد ونه بااسکلیتی خشکیده ٔازدیموکراسی خودرادلخوش کرد.

انسان وطن منوشمادیگرباسرنوشت محتوم ودرقیمومیت نباشند،آزادباشند...واینازآسمان نمی افتدوهم نه بامعجزه وحی ونه بامعجزه ٔدیالکتیک میسرنیست. فقط بایدحرکت کرد،حرکت توا ٔم باتفکر...
آزادیها هدیه ٔازجانب حکومتگران به حکومت شونده گان نیست.

آمون گرامی
انتقاد،نقدوکرتیک ونافرمانی مدنی ویک نه وصدآسان،گفتن بسیارساده است ،راه دوم دشواراست صبروحوصله ٔزیادوصبرایوب میطلبد. کسی که نمی خواهدحرکت کندبه هربهانه ٔکه باشد،چه نافرمانی مدنی چه هرچیزدیگر ونمی خواهد برای تغییر کارکند،فقط می تواندخودش رااقناع کندوبس . کسیکه سیاست ،اموروشیٔون اجتماعی جامعه رابه دیگری وا می گذارد،درحقیقت خودرادراختیاردیگری میگذارد.بدون اظهارقدرت نمی توان زیست ،نبایداظهاربه عجزخودکرد.

هرقدرتی دراجتماع طبیعتش گسترش است، هرکجایی خلا ٔضعف پیداشد،قدرت طلب آنراپرمی کند،نبایدامکان به قدرت طلب داد.قدرت طلب همیشه به کمک عاجز وضعیف می شتابد ،تاتسلط به عاجزوضعیف پیداکند،قدرت طلب همیشه ضعفارادوست دارد.
شماکه به نافرمانی مدنی باوردارید،بدانید که دنیای قدرت دنیای اخلاق نیست . دنیای سیاست دردیموکراسی ،دنیای پخش عادلانه ٔ قدرت میان افراداست نه دنیای بخشش قدرت ازنیرومند به ضعیف...
محاسبات قدرت رانباید بامعاملات اخلاقی در هم آمیخت، درغیرآن حسابداری قدرت ازدست مابیرون رفته است.
فکرنکنید بانافرمانی مدنی وآنهم تنهاتحریم انتخابات آینده ،حقوق سیاسی شماتبدیل به اصول اخلاقی می شود،دراخلاق عمل اخلاقی ایجاد هیچ حقی نمیکند.

عرض آخرمن
قدرت دردیموکراسی برپایه ٔحق تقسیم می شودنه براصل اخلاق یاچیزدیگر...
اگر خواسته باشید دوست دارم باهم صحبت صمیمانه داشته باشیم.
بامحبت ها


اسم: آمون   محل سکونت: آسترلیا    تاریخ: 15.08.2009

رسول عزیز متآسفم که شما بدون توجه به فکت های تاریخ معاصر کشور که در مضمون پروفیسور روستار تره کی انعکاس یافته و روی آن پیشبینی صورت گرفته است به نحوی اظهار بی باوری میکنید.
همین بی باوری ها و نگرفتن درس از تاریخ است که هرچه بیشتر به عمق فاجعه میافزاید و سر کلاوه را گم میکند .
نکته یی هم به قافیه :
مگر نمیدانید که انتخابات توطئه ائتلاف بزرگ سیاسی جنگ افروزان داخلی و خارجی علیه صلح و ثبات در کشور است و بنآاشتراک دران به حیث کاندید ،رایدهنده ، یامشوق دشمنی با مردم است .


اسم: رسول    محل سکونت: ازمونشن    تاریخ: 14.08.2009

خوانندگان محترم !
نظرات دقیق دور از خیالبافی و لفاظی جناب استاد دکتور روستار تره کی باعث میشود که نویسندگان و خوانندگان به شیوۀ دقیق نویسی ، آشنا شده شیوه های عوامفریبی و لفاظی دیگران را تشخیص داده آگاهی لازم راکسب نمایند . قلم همچون بزرگان توانا ، توانا تر باد .


اسم: قافیه   محل سکونت: کابل    تاریخ: 14.08.2009

لحظه هایی که قدرت مادرآنهانهفته است
آیا ما میان خوب وبد انتخاب می کنیم ؟

هیچکسی میان خوب وبد انتخاب نمی کند. بد، انتخاب کردنی نیست. هیچ انسانی نیست که وقتی بد را بشناسد ، بد راانتخاب کند. معمولا ٔ انتخاب میان دوچیزیست که با دومعیارمختلف سنجیده می شوند.
حالا شماهم میان داکتراشرف غنی وعبدالله عبدالله انتخاب کنید.
داکتراشرف غنی که مصمم است وتعهد ایمانی ووجدانی دارد ومصمم است که حکومت آینده را برپایه ٔ تقوا و عصمت وعلم وفضیلت وعظمت وپاکی وعدالت وقدرت همه ٔ افراد جامعه بنا کند و...

عبدالله عبدالله با جهل فطری که دارد وباهمین جهل مرکب و مستحکم که درفطرتش نهفته است ،می خواهد ملت بزرگوار افغانستان را هم مثل خود و دارودسته ٔ فاسد وگناهکارش منحرف سازد.
عبدالله عبدالله باشورای نظارش این دزدان سرگردنه ازطرف بیگانه ها ماموریت دارند که مردم راناپاک سازند. مردم راضعیف وحقیرسازند ، مردم راظالم به نفس خود ودیگران سازند، تابازارجواهرفروشی وقاچاق آنها گرم باشد...

هموطنان شریف وبانجابت
هرلحظه ای اززندگی درجامعه ، امکان برای تصمیمی خاص هست، که اگرتصمیم گرفته نشود ، آن امکان ازبین می رود. فقط درهمان لحظه است که میتوان آن تصمیم رادرکمال هوشیاری سیاسی وملی گرفت. ازاینروبه عقب انداختن تصمیم ، ارزش آن لحظه وآن امکان رانادیده می گیرد . یک تصمیم راهروقت انسان خواست درجریانات اجتماعی وسیاسی نمی تواند بگیرد. درآن لحظه ودرآن امکان خاص ، انسان ، این قدرت تصمیم گیری رادارد . وبااین تصمیم گیری ، این قدرت رابدست می آورد یاآن قدرت راتحقق می دهد. ولی باعقب انداختن تصمیم، امکان دست یافتن به این قدرت راازدست می دهد. وقتی این لحظه گذشت، واودرتردید(بدون تصمیم گرفتن) باقی ماند، بیخبرازاو،دیگران آن جای خالی تصمیم راپر می کنند. چون ازهیچ لحظه ای درجامعه وتاریخ نمی توان گذشت تاروی آن تصمیم گرفته نشده باشد. اگرمادرآن لحظه تصمیم نگیریم ، این برهه ٔاززمان واین امکان، بدون تصمیم گیری وبلاتکلیف نمی گذرد ، وخلایی ازتصمیم گیری درزمان باقی گذارده نمی شود تاماهروقت میل کردیم بنا به دلخواه پر کنیم، بلکه دیگران (افراددیگر،احزاب دیگر، ممالک دیگر، وبالاخره افرادی چون عبدالله عبدالله ، کرزی ، تنی ... ) این لحظه ها راازما به غارت می برند وبرای ماوبه جای ما تصمیم می گیرند. آن لحظه ای که باید قدرت ما درانتخاب وتصمیم گیری تجلی کند، لحظه ای می شود که براساس ضعف وعجز مادراثر همان تا ٔخیر می افزاید. قدرت وشخصیت مابسته به تصمیم گیریهای معدود ولی اساس درزنده گی دارد. ووقتی ماازتصمیم گیری در آن لحظات غفلت کنیم، افراد فاسد ،بی تقوا، گناهکار ،جاهل ،آن قدرت راتصرف می کنند وبرماحکومت می کنند. تصمیم گیری ، پیدایش یک قدرتست، وهیچگاه قدرت بدون صاحب به خودش واگذاشته نمی شود. قدرتی که بی مالک است، زود تصرف می شود.کسیکه تصمیم نمی گیرد، ازقدرتش نمی تواند استفاده کند، وقدرتش را تملک وتصرف نکرده است. هرکس حق به قدرت دارد. مالکیت قدرت، درتاریخ در ورقی ثبت نشده است که کسی در جیبش بگذارد وحق مالکیتش برای همیشه محفوظ بماند ولو آنکه در آن هیچ گاه تصرف نکرده است.

امکان قدرتی که به مادرتصمیم گیری داده می شود، در تا ٔخیروغفلت ورزی، ازدیگران غصب میشود. وچون دامنه ٔتاثیر یک تصمیم درزنده گانی ما، فقط محدود به همان لحظه نیست، بلکه درسراسر زنده گانی ما دخالت دارد، دیگران با همان غصب یک امکان تصمیم ازما، برسراسر وجود ما درتمام عمر، قدرت پیدا می کند. معمولا ٔ ما غاصبین قدرت خودرانمیشناسیم. افراد خاص ،گروهها ،احزاب و... برای ما وبه جای ما، بدون آنکه متوجه شویم وبدون آنکه بدانیم که دربزرگترین لحظات باز نا گشتنی وتکرار نشدنی ، برای تصمیم گیری قرار گرفته ایم، تصمیم می گیرند، ومهلت این راکه ما به خود بیاییم وباخبرازارزش این لحظات وتصمیم گیری در آنها شویم، به ما نمی دهند.

ازاین رونیز هست که در اثرهمین مبهم ومجهول ماندن قدرتی که باتصمیم گیریش دریک لحظه ، برماتسلط پیدا می کند، وبی خبربودن ازارزش لحظات وتصمیم گیریهای یکباره وفراموش ناشدنی ، ما چنین قدرتی رابه سرنوشت یا به ضرورت تاریخ نسبت می دهیم.
ماقدرت خودرا در یک لحظه ٔتاریخی بدست می آوریم ودریک لحظه ٔتاریخی ازدست می دهیم وگاهی باید دهه ها و سده ها تلاش کرد تا باز چنین لحظه ای فرا رسد. لحظه ای که دهه ها برایش نبرد کرده اند دراثر تا ٔخیر درتصمیم گیری ، برای دهه ها بلکه سده ها ازدست داده می شود.
قافیه ۱۴.۸.۲۰۰۹


اسم: منور   محل سکونت: کابل    تاریخ: 14.08.2009

و هم چنان ،
فشردۀ ترجمۀ نوشتۀ محترم هدايت الله هدايت را تحت عنوان « د چل ديموکراسي و بدل اميدونه » از روزنامۀ اندپیندنت که در همين سايت نشر شده ،را هم بايد به دقت خواند و واقعیت ها را باید نزد خوانندگان گذاشت . قضاوت عامه را هم باید به آن فرا خوند .!
با احترام


اسم: جمال   محل سکونت: کابل خیرخانه مېنه    تاریخ: 14.08.2009

تشکراز داکتر صاحب رستار تره کی که بنا براوضاع کنونی مقاله تاریخی راتحریر نموده است به راستی هم درداخل کشور وهم خارج ازکشورافغانهاې ما نه تنها درتشویش اندبلکه اینده کشور راتاریک تصور میکند که به طور نمونه اعلامیه هاې ذیل را به خدمت شما میګزاریم.

جناب شاغلی جمال از کابل!

با تاسف اظهار میداریم که پنجرۀ نظرخواهی صرف برای نظرات خوانندگان تخصیص داده شده است نه برای مضامین و مطالب طویل. اگر جناب شما لازم می بینید که خوانندۀ نظر شما این مطالب را هم مطالعه نماید پس لازم است تنها لینک های مطالب مورد نظر تانرا درج پنجره بفرمائید. ار همکاری های شما اظهار سپاس دارسم. با احترام.

تیم کاری افغان جرمن آنلاین


اسم: سهاک   محل سکونت: کابل    تاریخ: 14.08.2009

هر کس که با مقاله اقای داکتر صاحب رستارتره کی مخالفت دارد لطفأ مقاله ذیل را به دقت مطالعه فرمایند.
ډاكټر الف. الف. ستانيزى
پښتانه او نوي مرهټيان
(امريكايان په افغانستان كې جګړه پراخوي)
د مرهټيانو له يوې كړۍ نه به يې پيل كړو:


اسم: بسمل   محل سکونت: جرمني    تاریخ: 14.08.2009

قدرمنولوستونکو!
راځﺉ چې بې له کومې تنګ نظري څخه دخپل هېواد او ولس ماضي،حال او راتلونکې ته نظر واچوواو دا پلټنه وکړو چې دتاریخ په اوږدو کې ولې او دڅه لپاره ښکېلاکګرو زموږ هېواد په نښه کړی دی؟
ولې موږ په دې نه یو توانېدلي چې دپردیو په وړاندې یو لاس شو؟
ولې او دچا په دستور افغانان دیو اوبل له پښو څخه خاورې را باسي؟
ایا رښتیا هم افغانستان ته دا نابللي مېلمانه دتروریستانوپه نابودي پسې راغلي دي؟
ایاتروریستان چا وزېږول او څوک یې حمایه کوي؟
دمقاومت اوتروریستانو توپیر څنګه کولای شو؟
ولې په دا تېرو اتو کلونو کې خلګو ته سالمې او مثمرې بوختیاوې برابرې نه شوې ؟
ولې په ملیاردو ډالرنادرکه شول؟
ولې او دڅه لپاره په ودونو، هدیرو او ګڼ شمېرمېشتو ولسي ځایونو په لوی لاس بمونه غورځول کیږي؟
ولې نړیوالو دافغان ولس په اوږه یوه نامشروع او له فساد څخه ډکه اداره سپره کړې ده ؟
ولې ددیموکراسي عالمبردارانو دافغان ولس قاتلین(جنګي جنایتکاران) نړیوالې محکمې ته کش نه کړل ؟
ولې دا راروانې غیر طبعي ټولټاکنې په تحملي شکل ترسره کیږي؟
ولې نړیواله ټولنه درښتینې سولې اوسوکالي لپاره کار نه کوي؟

که موږ دپورتنیو پوښتنو ځوابونه پیدا کړو نوبیا به مو باور راشي چې رښتیا هم ډاکتر صاحب رستار تره کی پر حق دی هغه دروانو حالاتو له مخې خپل نظر اومقاله لیکلې ده زه دډاکتر صاحب نظر ځکه تایدوم چې اشغالګر غواړي په افغانستان کې ترډېره پاته شي،جګړه اونورې نوې پلمي دخپلواهدافولپاره وسیله وګرزوي که ثبات رامینځ ته شي، بهران او جګړه نه وي نو بیا خو اشغالګرو ته دپاته کېدو پلمه نه ورپاته کیږي .


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 13.08.2009

سلام.
آغای روستا ترکی قضیه انتخابات را زیر زره بین خیالاتش تشریح کرده است .من مطمئن استم که مردم افغانستان بسیار شکیبا تر از آن است که آغای روستا ترکی میشناسد .اگر هر کسی که در این شرایط هر کس رئیس جمهور شود کاری مشکل نیست چون تمام امورات مهم مملکتی از جانب مبارزان مسلح ضد تروریزم بین المللی انجام میپذیرد چون دولت 150 ساله را مجاهدین چنان از بین برد که به زره بین دیدن آن مشکل است .وشاید شما هم منحیث روشنفکر جهادی دیروز مقصر باشید چون روشنفکرانی بودید در اثر انقلاب ویا کودتای ثور بدیار هجرت پاکستان رفتید و از آنجا صفوف جهاد را رها کرده و به امریکا رفتید و وشما یکی از فعال سیاسی و دانشمند چرا آینده افغانستان را ترسیم نمیکردید وحالا که جهاد پیروز شده بزور دالر امریکا وتروریستان عرب و متفکرین تخریب افغانستان پنجابی های پاکستان با پنجه های دست و پا هموطنان ترا باسارت گرفته است .شما یک نقشه دیگر را طرح کرده اید تا این همه تخریب و آدمکشی را رهبری کنید .من نوشته شمارا که خواندم نتوانستم بدانم که شما چه میخواستید بنویسید .باور کن بعد از انتخابات هم شرایط آنچنان خواهد بود که حالا است تغیر افغانستان بد بختانه در گرو لویه جرگه است .که تا حال ما نمیدانیم که نمایندگان جرگه را که انتخاب کرده بود و که انتخاب میکند تا فیصله های خامی را انجام بدهد که افغانستان را به صفر توقف دهد .ما میبینیم که رئیسای جمهور آینده در کار زار انتخابی خود فکاهی میگویند و مردم هم میخندند ولی ازین مداری ها باید یکنفر را انتخاب کنند چون امیدی برای آینده ندارند و چاره هم ندارند چون کشور آزاد و رهبر خرد مند ندارند .بهتر نیست که برای کمبودات عاجل مملکت که در صدد ملت سازی و دولت سازی است کتاب های بنویسی که ملت را منسجم بسازد نه اینکه شرایط افغانستان را مانند تخته سطرنج فکر کرده و مقاله بقلم سیاه و روی کاغذ سفید بنویسی .

در خاتمه تحلیل شمارا من یک خیال ویک پلان گمراه کننده و خیلی جالب ارزیابی میکنم و من شاهد خواهم بود که آن اتفاقاتی را که شما نوشته اید هیچوقت در عمل پیاده نمیشود
بامید صحت و سلامتی تان


اسم: قافیه   محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.08.2009

استادروستارتره کی،
سلامهایم راباگرمی نثاروتجدیدارادت می نمایم.
سی سال است به مردم درس کینه توزی میدهند ، جامعه با کینه توزی آماس کرده است. در شرایطی که درمقابل سوال بودن ونبودن وچگونه بودن قرارگرفته ایم ،اگر نفهمیم چی میکنیم،نخواهیم فهمیدچه باید کرد؟
استاد تره کی
مردم درحالت التهاب وبرانگیختگی احساساتشان ، قدرت تفکروقضاوت خود راازدست می دهند. هرکسی بخواهد قدرت راازمردم سلب کندوخودتصرف نماید ، مردم رابه التهاب وبرانگیختگی احساسات می کشاند، تاخودش برای آنهافکروقضاوت کند. شورانگیزی وشورش انگیزی برای کاهش تفکروقضاوت وراهبری مردم به سوی افکارخوداست.
انسان درالتهابات وبرانگیختگی های شدیدعواطف وسوایق ٔ، به بدویت فکری وروانی باز می گردد. توحش وبربریت ، همگام باهیجانات تعصب آمیزاست. انسان دراین حالت ، صغیر (کودک) می شود وبالطبع احتیاج به قیم پیدامیکند. کسی قدرت رهبری دارد که شوراننده وملتهب سازنده ٔاحساسات وسوایق مردم باشد.دراین حالت است که آنهااحتیاج به کسی دارندکه برای آنهاتصمیم بگیرد.
رفع حالت التهاب وهیجان از مردم ، برای چنین رهبرانی (جنگ وبنگ سالاران ،جنایتکاران جنگی ،ناقضان حقوق انسانهای وطن من و شما،ازجمله داکترعبدالله عبدالله ،تنی ،حبیب منگل ،کرزی ،و...) خطروجودی دارد ، وجامعه ٔدرحال التهاب، همانند وطن ماقدرت آموختن از تجربه راندارد.
عدم امنیت اجتماعی ، سبب ایجادترس ووحشت افراد و گروههامیشود. وترس ووحشت افرادوگروهها سبب تحریک سایقه ٔپرخاشگری می گردد وبه جنایتکارافسارگسیخته چون عبدالله عبدالله وشرکا زمینه ٔتندرویهای سیاسی رافراهم میکند.
مبارزه بافلسفه های تندرووافرادوگروههای تندروراباید باایجادامنیت اجتماعی (نه امنیت نظامی نه امنیت پولیسی) شروع کرد. امنیت اجتماعی ، ترس ووحشتی راکه سرچشمه پرخاشگری وتندروی است ،میکاهدیانابودمی سازد. کشتن وشکنجه دادن وسرکوبی تندروهای سیاسی ، مسایل سیاسی واجتماعی واقتصادی راحل نمی کند.
استادروستارتره کی فکر میکنم زمان آن رسیده است که از شایسته ترین کاندید به دفاع وحمایت برخیزید .
ارزیابی من داکتراشرف غنی است که دارای برنامه وقاطعیت لازم خودش راهم دارد.
زمان آن نیست که ملاحظات را ملاک ومحک قرار بدهیم ،باید انتخاب کرد وشایسته ترین را بالاکشید وبرجسته ساخت. جناب استادتره کی ،انتظاردارم به این نظر برخورد عالمانه ٔتانرادریغ نکنید.
بامحبت ها


اسم: کريم   محل سکونت: kabul    تاریخ: 12.08.2009

با عرض احترام به همه !
ببنيد و قتی دزدان و قطاع الطریقان شمال تحت امر دبل عبدالله و يا دیگران تهدید کند که اگر چنان نشد با کلاشینکوف چنین خواهد شد، این خود وضع موجود را بازگو میکند .

این انتخابات و این از کیسه خلیفه بخشی کرزی و این بلبل واری پشتو گفتن دبل عبدالله و این زدو بند های دیگران، این رویداد ها چیزی نیست که نیکتای پوش د بل عبدالله سکس و يا دیگران ایرانی فکر کند که حریف را جذب کرده و آمادۀ اکشن د جای کدنش خواهد بود ! البته افغانها اکشن خودرا سر فیشنی عبدالله و دگران انجام خوهد داد ولی اینطور نیست که اکشن والا فکر کند نطفه خودرا در درون عبد الله ها فراموش کرده اند !

ایطو خو نمیشه که امروز دو پيسه عبدالله ویا کلینر بی سواد مارشال شده ای فهیم و یا جوالی ها ما مردم را مثل اینکه پیش سقاو های خود میگفتند که اوغان غول است، حالا که کلاشینکوف و راکت سر شانه ای خود يافت براستی فکر کننئ که باوغان غول مواجه اند ! در همین جاست که دبل عبد الله اشتباه بز پنجشیر و دیگرا ن چیز دیگه خودرا تکرار و خودرا در آزمون تاریخ قرار میتن !

برادر دراینجا هنوز افغانا زنده است و میخزد، این وطن هنوز هم صاحب دارد اینطور نیست که بمباردمان بی 52 این وطن را از سکنه اش خالی کرده باشند ! یک مشت آدم ها اگر خود را به سی آی ای و يا کا گ بی فروخته اند دلیل این نمیشه که سنه افغانها ختم شد باشند ! افغانها وقتی ختم خواهد شد که دشمنانش ختم شوند ! اینرا هم اوباما و هم پوتین و هم اخوند های شیاطوین و هم مزدوران شمالش میفماند !!
والسلام
الماسCopyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved