Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  دافغانستان د ديپلوماسۍ له تاريخ نه څو ديادونې وړ خبری    نویسنده:  حاجي محمد نوزادي

 
اسم: عبدا لجليل جميلي   محل سکونت: کا ليفور نيا    تاریخ: 14.08.2009

برادر دانشمند محترم و گرامي ام جناب پوهنمل نوزادی ! قبل از همه اميد وارم گردانند گان گرامي پورتال وزين افغان جرمن آن لاين فرصت دهند تا نوشتهٔ اين حقير به اختيار و مطا لعهٔ تان رسيد ه بتواند . ثا نياً ميخواهم در مورد پرسش تان همين قد ر بنو يسم که هدفم از تذکر کلمهٔ تحريف - ياد آورئ برادرنهٔ از اقدام جناب مغفور مرحوم عبد الصمد غوث سابق معين سياسي وزارت امور خارجه بود که شخصاً با شناخت کامليکه از پاکي و صداقت و وطن دوستي شان داشتم و دارم چطور :

۱ - حاضر شدند که همچو مطلب تاريخ و دوران ساز سراپا محرم و ممهور را با همين عنوان ! بدون تما س و تبادل نظر با اعضای محترم همسفر آن راد مرد شهيد که بشمول چند نفر از اعضای محترم کابينه و عدهٔ از مامورين عالي رتبهٔ وزارت امور خارجه ماشاأ لله به ۸ تا ۱۰ نفر ميرسيدند - و آنهم در جلا وطني برشتهٔ تحرير در آورده و نشر کردند ! و

- بازهم با تما م تجربهٔ تلخيکه خود از دوران طو لاني ماموريت شان و وارد بودن به روابط سرد و گرم ما با حکومت داران پاکستان آزمون شده بودند ! چطور جلو ترجمه و نشر همچو سند معتبر تاريخي را بدست ها ی آلوده و مغرضين ....در پاکستان داده و از حق و مسئوليت مسلم حفظ حقوق نشر و ترجمه و باز نشر به السنهٔ مختلف آن را برای آبرومند نگهداری اين صفحهٔازوثيقهٔ ملي مابکار نبردند که اينک امروز ما وشما نتايج کام تلخي وناگوار ی آنرا وتا نسل های آيندهٔ خود ميچشيم . کجا کاری کند عاقل که بار آرد پشيماني !!

حال به اساص فرمايش آن برادر ارجمند اينک همان قسمت از نوشتهٔ ۴ سال قبلم را که مربوط به پاسخ شهيد محمدداود خان به جواب ليو نيد بريژ نيف ميباشد کوُدکرده عرضه ميدارم((( جلا لتمأب بريژ نيف ! شما و همه خوب ميدانند که افغانستان يک کشور رو به انکشاف بوده و برای رفع مشکلات اقتصادی خود به کمک تمام کشور های دوست خود در جهان ضرورت دارد ، وما هميشه از کمک تمام کشور های دوست منجمله اتحاد شوروی صميمانه تشکر ميکنيم . بنا برين هميشه خواهشمنديم تا کشورهای دوست با کمک اقتصادی و اعزام متخصصين خود به افغانستان ، با ما کمک کنند . ولي اگر اين کمکها و اعزام متخصصين به منزلهٔ مداخله در امور داخلي ما بحساب برود ما از بازوی آنها گرفته و تمام شانرا از افغانستان بيرون مياندازيم .

( درين لحظه حرکتي را با دست راست خود اجرا کردند مانند شخصيکه شي دست داشته اش را بفا صلهٔ ۵-۶ متر دورتر از خودما نند ديسکي پرتاب کند ) ولو که از جرمني ، فرازنسه ، اتحاد شوروی ، امريکا و بلغاريه وغبره باشند .و بعد از ترجمهٔ اين گفتار خود ، بک بار ديگر علاوه کردند که با اجازهٔ شما يکبار ديگر سخنانم را تکرار ميکنم و عين مطلب خودرا با همان حرکت دست و نام بردن از همان کشورها تکرار کردند و افزودند :

البته افغانستان يک کشور غريب است ، ولي يک کشور مستقل و آزاد است و به هيچ کشوری اجازه نمي دهد که بنام کمک در امور داخلي اش مداخله کند . تعين سر نوشت افغانستان تنها بدست ملت افغان بوده و تنها مردم افغانستان حق دارند که درآن باره تصميم بهٔبرند ))) ودر ختم همين جمله و حاد شدن اوضاع مجلس بود که الکسي کا سيگين صدراعظم شوروی سوالي کرده و خواست تا عاج شدن رئبسش را در مذاکرات بپوشاند. جناب نورزادی در بعضي نوشته های نا سنجيده و يا سبکسرانه و يا مغرضانه بعدی ! روش و حرکات نا موزوني را در ختم جلسه و وداع از مجلس ؛ به آن شخصيت با وقار و پولادين نسبت ميد هند که به نظر اين هموطن بيچارهٔ شما ؛ همهٔ آنرا در حضور وجدان و خداوند توانا لکهٔ ننگين و سر افگندگي سياهي رنگ قلم شکنان آن مطالب سخيم ميدانم و بس .

باز هم با تجديد احترامات نوت : اگر لازم مبشماريد لطفاً بک مرتبه به www.afghanistantv.org در کمپيوتر خود رفته و مصاحبهٔ بکلي مستند و با مؤخذ در حدود ۳ ساعتهٔ مرا با محترمه خانم سجبه در تلويزيون آربانا افغانستان آرنج کاونتي محترم نبيل غمين مسکينيار بتايخ ۱۲ جولای ۲۰۰۹در مورد کانديدان انتخابات آيندهٔ افغانستان ماتم زدهٔ ما بشنويد . يقين دارم که بسيار آموزنده و سوزند است .باسلام مجدد


اسم: سیستانی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 13.08.2009

بنابر خواست دوست دانشمندم جناب نوزادی صاحب اینک معلومات مختصری پیرامون پان اسلامیزم شاه امان الله تقدیم علاقمندان این موضع میگردد.لطفاً برای دریافت اصل مقاله به لینگ ذیل کلیک کنید! با احترام سیستانی

http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/sistani_panaslamisme_shahamanolah.pdf


اسم: نوزادی    محل سکونت: دنمارک     تاریخ: 13.08.2009

ګران سيد قدوس ته په کندهار کی سلامونه ليږم .
تاسی د امان الله خان د پان اسلاميستی عقيدی په اړوند کولای سی د محترم کانديد اکادميسن محمد اعظم سيستانی ليکنه ( پان اسلامیسم شاه امان الله واهداف آن) چی ستاسی دسوال او زما دغوښتنی له مخی يی دليکلو تکليف ايستلې او همدا نن په همدی افغان - جرمن سايت کی نشر شويده ولولې ٫ هيله ده دسوالونو ځواب به دی هلته ترلاسه کړی . دفرصت نه په ګټه اخيستلو غواړم دسيستانی صاحب نه پدی هکله مننه وکړم او کور ودانۍ ورته ووايم .
روغ اوسی .


اسم: نوزادی   محل سکونت: دنمارک     تاریخ: 13.08.2009

زما دسترګو وحيدالله ته په المان کی سلامونه وړاندی کوم .
دلته فکر کوم دليکونکی هدف به داوی چی امان الله خان ديوی خوا د شوروی روسيی سره دخپلو اړيکو خرابول غوره ونه ګڼل او له بلې خوايی خپل مسلمان وړونه هم بی پاملرنی پری نښودل چی دواړه کارونه يی دسياسی هوښيارۍ سره په تړاو کی بولی .
د امان الله خان د پان اسلاميستی عقيدی په اړوند کولای سی د محترم کانديد اکادميسن محمد اعظم سيستانی ليکنه ( پان اسلامیسم شاه امان الله واهداف آن ) چی همدا نن دهمدی افغان - جرمن سايت کی نشر شويده ولولې ٫ هيله ده دسوال ځوا به دی هلته ترلاسه کړی .
روغ اوسی .


اسم: نوزادی    محل سکونت: دنمارک     تاریخ: 13.08.2009

هموطن عاليقدر وميهن دوست جناب جميلی صاحب ! بعد از تقديم احترام :
با ابراز سپاس ازقدردانی شما از زحمت ناچيز بنده ، بايد ياداوری کنم که در تبصره اخيری تان فهميده شده نتوانست که کلمه ( تحريف ) را خداناخواسته به ارتباط ترجمه بکار برده ايد ويا به ارتباط متن اصلی که نبشته پروفيسور کارگون است . اگر به ارتباط ترجمه باشد , لطفا ً ادرس ايميل خودرا برايم بفرستيد تا متن روسی ان بدسترس شما گذاشته شود . تاجائيکه اطلاع دارم شما نيز در روسيه تحصيل کرده وبه زبان روسی دسترسی خوب داريد . اين هم ايميل منست :

nawzhm@yahoo.dk

واگر شما ازکلمه تحريف به ارتباط متن اصلی کار گرفته ايد ، لطفا شکل اصلاح شده انرا بنويسيد تا من وخواننده گان نيز از ان باخبرشويم . صحت وسلامتی شما ارزوی ما است .
موفق باشيد .


اسم: نوزادی    محل سکونت: دنمارک     تاریخ: 13.08.2009

هموطن عاليقدر وميهن دوست جناب جميلی صاحب ! بعد از تقديم احترام :
با ابراز سپاس ازقدردانی شما از زحمت ناچيز بنده ، بايد ياداوری کنم که در تبصره اخيری تان فهميده شده نتوانست که کلمه ( تحريف ) را خداناخواسته به ارتباط ترجمه بکار برده ايد ويا به ارتباط متن اصلی که نبشته پروفيسور کارگون است . اگر به ارتباط ترجمه باشد , لطفا ً ادرس ايميل خودرا برايم بفرستيد تا متن روسی ان بدسترس شما گذاشته شود . تاجائيکه اطلاع دارم شما نيز در روسيه تحصيل کرده وبه زبان روسی دسترسی خوب داريد . اين هم ايميل منست :

nawzhm@yahoo.dk

واگر شما ازکلمه تحريف به ارتباط متن اصلی کار گرفته ايد ، لطفا شکل اصلاح شده انرا بنويسيد تا من وخواننده گان نيز از ان باخبرشويم . صحت وسلامتی شما ارزوی ما است .
موفق باشيد .


اسم: وحیدالله   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 13.08.2009

اسلام علیکم،
د روسی لیکوال په مقاله کي یو دوه ټکی راته ضد او نقیض بریښي:
له یو پلوه دئ د امان الله خان هغه وښیار دیپلوماتی اقدام، چه د بخارا سقوط نه وروسته کوم بی فکره عمل نښودل وه، صفت کوي؛ خو له بلي خوانه د افغانستان د حکومت د بسمچیانو نه د حمایت ذکر کوي. آیا په دغه برخه کي څه اثبات لري؟
دوهم دا چه دئ د امان الله خان علاقی نه له خلافت سره خبري کوي. او وایي چه ده د اسلامی دنیا مشرتوب غوښتلا. ولو چه تاریخی آثار د ده فکری نژدیوالئ مصطفی کمال سره ښکاره کوي.


اسم: عبدا لجليل جميلي    محل سکونت: کاليفورنيا     تاریخ: 13.08.2009

برادران بسيار محترمم جناب پوهنمل نور زادی و جناب عبدا لباری ! با قدر داني و تشکر از لطف و نظر نيک شما! ميخواهم يکبار ديگر با تقديراز اقدام نيک جناب نورزادی ياد آور شوم که گرچه پروفيسور کارگبن ويکتور گريگوری ويچ رئيس ديپارتمنت افغانستان اکاديمي علوم انستيتوت شرق شناسي روسيه در ماسکو نظريات نيکي را ابراز داشته و لي انچه که قدر مسلم است اينکه - همچو مباحث داغ تاريخ سازامانتيست که برای انتقال آن به صفحات تاريخ و نسل های آينده ما نمي با يد تحريف ميشد و فرضي بود که با يد کلمه به کلمه و بدون تصرف کود ميشد. بهر حال آنچه از جانب ما ست از ماست که بر ما شده ؛ ولي بنا بر شناخت دولت داران شوروی ديروز و روسيهٔ امروز همين قدر و با اطمينان کامل قابل ياد آوری ميدانم که چون در نهاد سيستم آن کشور و جذب و حفظ اخبار و مسايل مهمه شک و ترديدی وجود ندارد - مطمئناً گفته ميتوانم که اگر مقامات روسيهٔ امروز هم بخواهد که صدای آن مبا حثه و مجلس به گوش جها نيان رسانيده شد ه و بکلي مستند شود- آن سند تاريخي ضبط صدای را با خود دار ند ميتوانند تو سط جناب پروفيسور گربگوری و يچ و يا ذرايع ممکنهٔ ديگر بدسترس عام قراردهند وروز ی هم چنين خواهند کرد ! اما چه وقت ......؟ و آن وقتيست که همه قصه ها و صحت و سقم تبصره های ديگر هموطنان ما و منجمله منتشرهٔ مجلهٔ وزين آ ئينهٔ افغانستان نبز عيان خواهد شد .

اما به برادرارجمندم آقای عبدالبارئ هم عر ض مختصری دارم؛ اينکه خداوند ناظر اعمال ماو يارحق است وشاعرتوانائي فرموده اند اين جهان دارمکافاتست وعمل-ديده گربينابود هر روز روز محشراست وهمانهائيکه امروز مزورانه با اتکأ به زر و زور جنگسا لاری و تکيه بر اغيار ؛ ۴ ميخه ميپرند و گرچه در حيات وقيحانهٔ امروزی هم آبروی انساني و حرمت افغاني خودرا ازدست داداه اند ولي بزودی روزی را هم درين آزمونگاه بت شکن و با حوالهٔ ميخ پنجم غضب مردمي و قهاريت خداوندی نصبب و ذليل خواهند شد که حسرت زندگي۴ پای با وفای کوچه گشت کابلِ ِهزار پارچه ساختهٔ خود ها را - خواهند خورد .
انشأالله با سلام مجدد


اسم: پوهنمل حاجی محمد نوزادی    محل سکونت: دنمارک    تاریخ: 12.08.2009

باعرض سلام وسپاس فراوان به ديپلومات سابقدار کشور محترم عبدالجليل جميلی !
تبصره پرمحتوی شمارا بادقت کامل مطالعه نمودم . طوريکه درنبشه متذکره خوانديد ، ان مقاله ازمن نبوده وقلم ناتوان بنده صرف در برگرداندن ان از تجربه خود که در اين کار داشت , کارگرفته است . بنده مقاله قبلی شمارا به ارتباط ان سفر تاريخی مرحوم داود خان را درهمين سايت وزين خوانده ام و دلايل منطقی شما را بفراموش نکرده ام .

بنده راعقيده بر اين است که ياداوری پروفيسور کارگون ( باوجوديکه يک محقق خارجی است ) به ارتباط برشمردن صفات ازادمنشی وشهامت افغانی سردار محمد داود خان قابل قدر است . موصوف نه تنها گفته های شمارا رد نکرده بلکه انرا به حيث صفات يک افغان وطنپرست در رابطه به شخصيت ان زغيم تائيد نموده است . ازينرو بنظر من بجا بود که برگردانده ميشد وبدسترس خواننده گان قرار داده ميشد . من و خواننده گان سايت به شما احترام داشته وخدمات شمارا در وزارت امورخارجه به ديده قدر می بينيم .
موفق وصحتمند باشيد .


اسم: عبدالباری    محل سکونت: کابل     تاریخ: 12.08.2009

باعرض سلام !
تبصره محترم جميلی صاحب رامطالعه نموده ودلايل شان را موجه ميشمارم . موصوف يک ديپلومات سابقه دار است و در يکی از مصاحبه های شان جنايات سنګسالار عبدالله عبدالله و دارو دسته شورای نظار جمعتی او را با اسناد غير قابل انکار افشا نمود و در قلب بازمانده ګان ٦٥ هزار شهيد کابل ويران شده برای خود جای يافت . مردم افغانستان به همچوفرزندان صديق ضرورت دارند نه به ان جنايت کاران که در اول جاسوس ای اس ای بود ٫ بعد به کاجی بی پيوست تا بالاخيره سرش از ګريبان سيا برامد .
خدا يارتان !


اسم: نوزادی    محل سکونت: دنمارک    تاریخ: 12.08.2009

زما دغمځپلې کندهار نه گران سيد عبدالقدوس ورور ته سلام !
لکه څنګه چی مو ليکنه لوستې ده ٫ زه دمقالې ليکوال نه بلکه يوازی دترجمانی دنده می پرغاړه اخيستی وه داځکه چی متن يی راته په زړه پوری ښکاره شو . ستا پوښتنې می دتليفون پرليکه دافغانستان وتلې ليکوال او تاريخ پوه کانديد اکادميسن محمد اعظم سيستانی مخ ته کښيښودی . هغه وعده راکړه چی ددغه پان اسلاميستی غورځنګ په اړه به په همدغو نژدو ورځو کی يوه بشپړه اومستقله ليکنه وکړی .
هيله ده دهمدی سايت نشرات تعقيب ٫ هغه ليکنه ولولې او خپل دپوښتنو ځوابونه ور نه تر لاسه کړی .
روغ اوسی .


اسم: ادمین : افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 12.08.2009

قابل توجه خوانندگان محترم پورتال افغان جرمن آنلاین
مضمون شاغلی نوزادی تحت عنوان
« دافغانستان ددیپلوماسی له تاریخ نه څودیادونی وړ خبری». درصفحات نظرخواهی
بروزپنجشنبه 13 آګست ساعت 23 و 59 دقیقه وقت آلمان مسدود می گردد.
با ابراز تشکر از سهم گیری شما.


اسم: عبدا لجليل جميلي   محل سکونت: کاليفورنيا    تاریخ: 12.08.2009

برادر محترمم جناب نور زادی !
نوشتهٔ ارزشمندوپر محتوای شمارا خوانده و به آرزوی موفقيت مزيد تان در راه خدمت بوطن زجر کشيدهٔ ما و با استقبال ازتجليل استرداد استقلال و طن - معروضهٔ مختصری در مورد مذاکرات تاريخي و يا دوران ساز ! شهيد مرحوم محمد داود خان اولين رئيس جمهوردولت اسلا مي افغانستان با ليو نيد بريژنيف وديگر زعمای شوروی در سفر تاريخي سال ۱۹۷۷ شان به مسکو دارم که بصورت بسيار مختصر آنرا بشما برادرگرامي وهمه هموطنان ارجمنديکه درجستجوی واقعبت های عبني ا‌فغانستان عزيز و سر بلند هستند نوشته و تقديم ميدارم. درقدم اول بااتکابه يک فردحضرت بيدل عليه رحمه که فرموده اند :
خشت اول گر نهد معمار کج -- تاثر يا مي رودديوارکج خدا وند بزرگ روح پاک جناب مرحوم عبدا لصمد عو ث ، سابق معين سياسي وزارت امور خارجه را در بهشت برين جاويدانه سازد و جناب ايشان اولين افغان و يکي از اعضا و ارکان همسفر های آن شهيد قهرمان بو دند که با پنا هندگي در ايالات متحدهٔ امريکا اثر ی را تحت عنوان ( سقو ط افغانستان ! ) به لسان انگليسي برشتهٔ تحربردر آورده وجربانات همان جلسهٔ تاريخي را ( بايد خاطر نشان کرد که بز عم خود شان !وچرا ؟) و مخصوصاً در مورد رد و بدل شدن کلام نقا ط متنازع فيه ؛ چنان نوشته و تر سيم کردندکه:
۱- همه هوطنان ارجمند و حتي بيگانگان حقگو ی که آن شهيد والا مرتبت را از نزدک ميشناختند - هرگز چنين ژست و حرکات نامو زون و نا مؤ قری را که به آن انسان متين و مؤقر و با استدلال و مدبر و در آن جلسه نسبت داده شده پذيرا نبوده و تائيد نمي کنند !
۲ - عکس العمل شجاعانه ، افغانانه و استوار شان ( با سنگيني و متانت ) چنان بود که فک سفلای مصنوعي ( پلاستيکي ) سرطان زدهٔ جراحي شدهٔ بريژ نيف دائم الخمر را چنان به لرزه و صدا درآورده بود که رنگش پريده و راه فرار و به اصطلاح خلاص گير را مي پالبد که صدر عظم منور و با تدبير پهلويش ( الکسي کا سيگين ) بدادش رسيد و او با اندک توقف در کلام محمد داود خان شهيد - فورا سوال ديگريرا مطرح کرد که نظم مجلس را بر خطای رئيسش بپوشاند وچنين هم شد و باز آن راد مرد مدبر و سراپا اهساسات ولي مؤقر در برابر سوال الکسي کا سيگين در مورد موقف افغانستان و چگونگي اوضاع سياسي شرق ميانه ( بشمول افغانستان )و کشور های همجوار با اتحاد شوروی - از ديد افغانستان - چنان با آرامي و خونسردی موقف وچگونگي اوضاع سياسي هريک ازکشورهارا(بشمول افغانستان ) برايش توضيح داد که سثر اعظم شوروئ با تشکر از موضوع بصراحت گفت که عدهٔ از مطالب و نظريات شما نه تنها برای ما تازه و کبر است بلکه آموزنده هم ميباشد ! و همهٔ مااز جناب شماتشکر ميکنيم - بهر حال جناب نرزادئ اين سخن و جربانات چيز تازهٔ نيست و با آنکه مستنداً از جناب مرحوم عبدا لصمد غوث شاهدی دارم که خودشان ؛ به دست خوردن ها در اثر خود و مخصوصاً وقتي که در پاکستان به دری ترجمه و هم آنجا ! چاپ شد اعتراف کرده اند . اين موضوع رادر حاليکه ۴ سال قبل (و ايام حبات مرحوم غوث )- منحيث مدبر روابط اقتصادی آن وقت وزارت امور خارجه و همسفر و هم مجلس آن شهيد بزرگوار تحت عنوان ( مرحوم محمد داود خان اولين رئيس جمهور افغانستان وجربا‌ن مکمل وواقعي سفر رسمي ۱۹۷۷ او به مسکو )مفصلاً به نشر رسانبده ام و فعلاً دوستان گرامي آنرا در قسمت آرشبف پورتال وزين افغان جرمن آن لاين - به اسم خودم ( عبدا لجليل جميلي ) مطاجعه کرده ميتوانند و در ين مورد و با اغتنام ازفرصت و تقديم سلامهای دوستانه به جناب دکتور فربد رشيد سابق مدير عمومي روابط اقتصادی و همچنان جناب عبدا لا حد نا صر ضيائي سابق مدير اطلاعات و نشرات وزارت امور خارجه ( فعلاً مقيم آلمان ) اين مطلب و شهادتي را که هردو دوست ارجمندم نيز همسفر آن شخصبت بزرگ ملي ( و شناخته شدهٔ برازندهٔ بين المللي ) بودند حواله ميدارم و در اخير با مراجعه و توجه همه علاقه مندان افغانستان با فتخار به آن نوشته ام درآن پورتال وزين - صميمانه و برادرانه خواهش ميکنم بيا ئيد تا مسايل وطني و شخصيتهای ملي خودرا از ديد ديگران و مخصوصاً مغرضين حلاجي نکرد ه ووجيبهٔ خودرا با گفتار حق و تفکيک حق از باطل در برابر خاک و مردم خود با متانت و راستي ايفا نما ئيم تا هم تاريخ ما پاک بماند و هم نسلهای آيندهٔ ما گمراه نشود . با سلام


اسم: نورمحمد الکوزۍ    محل سکونت: استراليا    تاریخ: 12.08.2009

زما په نظر اکثره روسی افغان پيژندونکی دافغانستان واقعيتونه تحريفوی اوپر کږو لارو يی بيايی . پدی خاطر زه ددغو کسانو پر څيړنو او پايلو ډير باورنلرم خو داچی پدی اړه راسره خپل کره معلومات نشته نو يی د ردولو دپاره کوم دقيق دلايل نشم وړاندی کولای . هيله ده چی اړوند ماهران چوپ پاته نشی . نور نو دوی پوه شه او مسئوليت يی .
دخدای په امان .


اسم: توريالۍ وطنپال    محل سکونت: لښکرګاه - هلمند     تاریخ: 11.08.2009

ټولو وطنوالو ته سلامونه وړاندی کوم . اما بعد .
د ښاغلی نوزادی ژباړه داستقلال دکليزی په درشل کی پر ډير مناسب وخت نشر شويده . ما په پوره دقت ولوسته او خوند می تری واخيست . دهغه زمان نړيوالې اړيکی پدی مقاله کی په ښکاره توګه په ګوته شوی او د نوو ځوانانو دپاره ګټور معلومات لری . دليکوال او ژباړونکې دی کور ودان وی .


اسم: سيد قدو س شريف   محل سکونت: غمځپلۍ کندهار    تاریخ: 11.08.2009

سلامونه !
زه د محترم نوزادی صاحب څخه چی د وطن په درد خوږمنی ليکنی کوی ٫ داحترام د وړاندی کولو نه وروسته يوه پوښتنه کوم :

تاسی واياست چی امير مان الله خان داستقلال تر ګټلو غوښته دپان اسلاميستی غورځنګ مشرې پرغاړه واخلی . لطفا ًوليکی چی دغه غورځنګ پدغه وخت کی څه نړيوال موقف درلود ؟ ٫ بنسټيز هدفونه يی کوم وو ؟ مشرتوب يی دچاپرغاړه وو ؟ . . . . او داسی نور . تر هغه ځايه چی زه خبر يم هغه وخت داکثرو اسلامی هيوادونو په خاص ډول دعربی ممالکو مشران ټول داستعماری هيوادونو لکه برتانيا او نورو لاسپوڅی وو .
ايا دغه غورځنګ هغه مهال په نړيوال سياست کی کوم اغيزمن رول درلود ؟ هيله ده لنډه تاريچه يی په څو کرښو کی وليکی . مننه .


اسم: محمد قاسم    محل سکونت: کابل , شهرنو     تاریخ: 09.08.2009

السلام عليکم !
اينجانب نيز فرمودهٌ محترم نجيب کامل را تائيد ميکنم . بيائيد درباره تاريخ اينده فکرميکنيم . گذشته هرچه بود فعلا ً مشکل مارا حل کرده نميتواند .
احترام .


اسم: عبدالبصير محبوب   محل سکونت: کاليفورنيا    تاریخ: 09.08.2009

تر سلامونو وروسته :
زه دغه ښاغلی پروفيسور کارګون نه پيژنم ٫ خو داچی دافغانستان دتاريخ په اړه دمعلوماتو خاوند دی ٫ کور ودانۍ ورته وايم . زما په اند به ښه داوای چی داکار ددغی مهمی ورځی يعنی داستقلال د ورځی په درشل کی پخپله زموږ افغانی پوهانو تر سره کړی وای . پدی هکله د ښاغلی نوزادی صاحب وړانديز دتائيد وړ بولم .
الله مو مل شه .


اسم: زمريالۍ خيرخواه    محل سکونت: هرات     تاریخ: 09.08.2009

د محترم نوزادی ژباړه می چی کله ولوستل ٫ پدی شک نشته چی نوی معلومات يی درلول او همدارنګه په ډير ښه وخت کی خپره شويده . هرڅوک حق لری چی خپل نظر ښکاره . په افغانستان کی پردۍ دموکراسی هم داحکم کوی . خو زه پدی خبره ډير باورنلرم چی امان الله خان به دومره متدين سړۍ تير شوی وی لکه څنګه چی دغه کمونيست پروفيسور ليکلی دی . کنه نو بياولی ده ښځو ته تر هغه زياته ازادی ورکړه چی زموږ محمدی شريعت ورته ټاکلې ده .
په درناوی


اسم: نوزادی   محل سکونت: دنمارک     تاریخ: 09.08.2009

سلام به دوست هموطنم نجيب کامل از هاليند !
شما به نقطه خيلی مهم وبا ارزش اشاره نموده ايد و ان استحکام وحدت ملی ما است . واقيعا ً هم وحدت ملی حلال مشکلات ماست . تاجائيکه تجربه نشان ميدهد ، مردم ما يعنی اقوام کشور باهم برادر يوده وبين خود انقدر مشکل دارند که دو برادر متوانند انرا داشته باشد . ولی بدبختی مردم ما از دست يک مشت به اصطلاح روشنفکران خود فروخته است که اکثر شان در خارج ازوطن قرار داشته ويا از خارج طور دستوری بوطن برگشته اند وبه اشاره ديگران اب را گِل الود ساخته ماهی ميگيرند . انها به پول دشمنان وطن سم ضد وحدت ملی دربين مردم پاشيده ، انهارا در مقابل همديگر تحريک ميکنند .

البته شما با بزرگواری خود اين گستاخی بنده را خواهيد بخشيد که با شما در مورد اين نقطه مواقت نکنم که گويا تاريخ ما انقدر دست اورد هم ندارد که قابل افتخار باشد .من فکرميکنم تاريخ ما افتخارات زياد دارد ولی مهمتر از همه اينست که ما بايد از ان بياموزيم . طور مثال شما خودتان اشاره نموده ايد وميگوئيد ( زمانيکه ما وحدت ملی داشتيم . . . . ) . اين خود چيزيست که متوانيم به ان افتخار کرد . البته من نيز به اين باورم که ( دارم ) بهتر از ( داشتم ) است .
خوش باشيد .


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 08.08.2009

سلام به همه دوستان هم وطن شرین نازنین.
من که بتاریخ پر از فراز و نشیب مرد مبارز غبار و فرهنگ را مطالعه کردم ودر پهلوی این دوکتاب معتبر تاریخ به 6 زبان دیگر کتابهای تاریخی را مطالعه کردم من دریافتم که در زمانیکه ما وحدت ملی داشتیم وهمسایه های ما چنان در هراس بودند که حتی از ترس شب خوابشان نمیبرد.وبودند یک مشت خاین اجیرسیاسی و مذهبی خود فروخته که ازعدم سواد کافی هموطنان استفاده کرده ودست به تو طیئه خائینانه زده و ملت را بگروپهای سیاسی و مذهبی تقسیم کردند وامروز ما نسل زجر کشیده با چشمان پر از اشک به تماشای مرگ و بربادی هموطنان بی دفاع خود استیم و اصلاً موقع نمییابیم تا لحظه آرامش ایکه قرن هاست انتظار آنرا میبریم تا بتوانیم وطن جنگ زده و فلاکت زده خودرا آباد کنیم ما زمانی میتوانیم که به این مشکلات فایق آیم که در مرتبه اول یک تصفیه حساب با رهبران سیاسی و مذهبی نماهیم که بعداً وحدت ملی را تامین کنیم .وحدت ملی آمنیت را بوجود مییاورد و امنیت در افغانستان اعتبار بین المللی را ببار مییاورد .ولی یک افسوس که ما ملت در گرو خائینین ملی و وطنفروشان اسیر شده ایم .اگر ما منتظر این و آن قهرمان ملی بنشینیم شاید قرن هارا در بر گیرد که تولد شود .دوست و دشمن انتخاب کردن توسط امیران خاین و رهبران مفسد همیشه به نقس ملت بیسواد افغانستان تمام شده وامروز زجر و ستم آنرا ما نسلی نو اندیش میکشیم .البته که مهم است ما روابط نیک با تمام کشور های دنیا داشته باشیم ولی با تاسف که آنها بشکل ظالمانه منافع خودرا بیشتر از منافع ملی ما بواسطه توپ و تانک و طیاره بالای ما تطبیق میکند .

بیاهید تاریخ جدید وطنی را بنویسیم که آغازش کنیم چیزیکه گذشت یک دستاورد ملی و بین المللی برای ما افغانها نداشت و من برایش افتخار هم نمیکنم ولی آینده که یک خیال است شاید افتخاری را برای نسل آینده تقدیم کنیم.ولی این خیال زمانی تحقق مییابد که افغانستان یک ملت واحد را بسازد که در طول تاریخ گاهی گاهی طلوع لحظه ای داشته و بزودی غروب کرده است
با عرض احترام و ادب برای قلم بدستان با احساس افغان زمین


اسم: هدايت الله هدايت   محل سکونت: استرليا    تاریخ: 08.08.2009

د ښاغلي نوزادي صاحب دي کور ودان وي چي دغه پورته ليکنه يي د يوې مهمي او بارزښته موضوع په هکله په ژوندۍ او ډېره خوږه اوروانه پښتو ژبه ژباړلې ده . دا چي هغه يې بيا د هيواد د خپلواکۍ د ورځي په درشل کي خپره کړېده نو دليکني ارزښت يې لا نور هم زيات کړی دی . هغه ته له دې بابته مبارکي وايم .

نن سبا د نوزادي صاحب غوندي ليکوالانو او مطرحو اشخاصو لخوا د داشاني څېړنيزو ليکنو او ژباړو د خپرېدو ضرورت ډېر محسوس دی ، او يقيناً زموږ ځوان نسل به دا سي ليکني او ژباړي چي د هيواد د تاريخ په هکله د مختلفو مراجعو نه ترتيب کيږي ، دهغه نه په زيا دقت سره زياته ګټه واخلي او هغه به دځان دمعلوماتو د زياتېدو او څېړنو دپاره يو اهم ضرورت وګڼي .

نوزادي صاحب ته په دې اړه دلا زياتو ژباړو او ليکنو د ليکلو توفيق غواړم .
په درناوي
هـ . هدايت


اسم: نوزادی   محل سکونت: دنمارک    تاریخ: 08.08.2009

دمزارشريف نه ګران خدايپرست صاحب ! زما سلامونه ومنی .
تاسی دمقالی له منځ نه ډير په زړه پوری ټکی ته پام اړولې دی . لکه پخپله سريزه کی چی می ياده کړيده ٫ ماته هم ستاسی پشان دغه ټکيۍ داهميت وړدی او غواړم په هکله يی زموږ دپوهانو نظر هم واورم .
دروند اوسې .


اسم: عبدالاحمد سدوزۍ    محل سکونت: دکندهار ښار     تاریخ: 08.08.2009

مقاله رښتياه هم ډيره په زړه پوری ده . هم پخپله دليکنی متن دلچسپ وواو هم يی ژباړه خوندوره وه . هلته می ځينی شيان ولوستل چی پخوا می هيچيری هم لوستلی نه وه . يا به داسی وی چی پدی هکله نوری ليکنی هم شويدی خو زه ور باندی پيښ شوی نه يم او يا به زموږ پوهانو د دغه ډول مهمو خبرو وڅيړلو پام اړولې نه وی . زه به ډير خوښ شم چی پدی هکله دافغانی پوهانو نظر هم واورم .
دښاغلی نوزادی صاحب د لا نورو خوږو ليکنو په هيله !


اسم: نوزادی   محل سکونت: Denmark    تاریخ: 07.08.2009

از : نوزادی ـ مترجم مقاله :
با اظهار سپاس از دانشمند و مورخ توانای کشور محترم سيستانی صاحب وساير هموطنان من که از گوشه وکنار جهان کارناچيز بنده را به چشم قدر نگرسته است . در اثنای ترجمه مقاله بنده نيز به ارتباط موضوع ازادی خواهی واستقلال طلبی امير امان الله خان طوريکه سيستانی صاحب نيزاز ان ياداوری فرمود ، نقاط نظر خودرا به شکل کوتا وفشرده ارائه داشتم ولی تبصره سيستانی صاحب واقيعا ً از نگای علمی و سياسی مدلل وهمه جانبه بوده واستدلال شان در زمينه شايان اهميت است . درمقاله مذکور چندين موضوع ديگر نيز تحرير گرديده که بنظر اينجانب ضرورت به نقد دارد . ازينرو خواهشمندم تا مورخين محترم بالخصوص محترم سيستانی صاحب برويت اسناد ومدارک درباره ابراز نظر فرمايند .
باعرض احترام .


اسم: تيمورشاه    محل سکونت: جرمنی     تاریخ: 07.08.2009

مورخين عاليقدر افغان ! سلام برشما .
من به اين باورم که مورخين روسی معولا ً به ارتباط تاريخ وجامعه ما واقعيت ها را وارونه نشان ميدهند . اگر انها درمورد صادق ميبودند ، به رهبران کرملينی خود بايد مشوره های درست ميدادند و انهارا از تاريخ اين مردم باشهامت به شکل واقعی ان اگاه ميساختند تا بالای خاک مقدس اين جنگجويان غيور جرئت حمله واشغال را نميکردند .
ايا درين مورد بامن موافق هستيد ؟ لطفا ً نظرتانرا ارائه داريد . بااحترام


اسم: بشيراحمد    محل سکونت: ناروي    تاریخ: 07.08.2009

محترم نوزادی صاحب ! زما سلامونه ومنه .
ستا ليکنه او يا که دقيق ووايم ستا ښکلې ژباړه می په ځير ولوسته . هلته خو زماهم نوی شيان تر سترګو شوه . زه هم پدی توګه غواړم چی په اړوندو چارو کی زموږ محترم پوهان ددغه روسی تاريخپوه ليکنی ور تکميلې اوسوچه کړی .
په مينه .


اسم: عبدالعلی    محل سکونت: هاليند    تاریخ: 07.08.2009

لسلام عليکم زما ګرانو وړونو !
فکر کوم دامان الله خان لوی نقصان دده دمجبوريت سره تړلې و اوهغه داچی دی ده بله چاره ندرلوده بيله دی چی شوروی ته مخ واړوی . زما په اند خلقيانو بايد ددغوترخو تجريبو نه درس اخيستی وای او په خپل خارجی سياست کی يی يو انډول په نظر کی نيولې واې ځکه چی په ١٣٥٧ کال کی هغه د ١٩١٩ کال مجبوريتونه موجود نه وو او دنړۍ نقشی ډير توپير موندلې وو . پرچميان زه نه ملامتوم او داپدی خاطر چی ددوی رهبران خو په شعوری توګه د کاجی بی سره تړلې اوپخپله يی تل ويل چی دوطنپرستی معيار يی د سوويتيزم سره وفاداری ده .
په درنښت .


اسم: سیستانی   محل سکونت: سویدنSWEDEN    تاریخ: 07.08.2009

مقاله آقای(دافغانستان ددپلوماسی له تاریخ نه سود یاد ور خبری) نوشته داکتر کارگون رئیس انستیتوت شرق شناسی روسیه را که توسط اقای پوهنمل نوزادی از روسی به پشتو ترجمه شده خواندم. مقاله یی دلچسپی است. مقاله چنانکه از عنوانش پیداست، یک بحث سیاسی- تاریخی،روابط افغانستان با روسیه شوروی درعهد درخشان اعلیحضرت شاه امان الله غازی است که مورد بررسی قرارگرفته است وبه همین خاطر جالب وخواندنی است. فقط در یک مورد که اشاره شده :

امان الله خان ،جنگ استقلال را بخاطر دور ساختن ذهنتیت مردم ازاین اتهام که او راقاتل پدرش امیر حبیب الله میدانستند ومیخواستند برضد او دست به شورش بزنند، براه انداخته بود(که از طرف مترجم محترم نیز رد شده)یک سخن بسیار غلط ودور از واقعیت است. این سخن از هرمنبعی که باشدخواسته است تا روحیه شدید استقلال طلبی شاه امان الله ومشروطه خواهان را نادیده بگیرد. مشروطه خواهان ودرأس همه محمودطرزی از همان نخستین روزتاسیس جنبش مشروطیت، استقلال کامل افغانستان را درسرلوحه مرامی خود درج کرده بودند وامیرحبیب الله خان را یگانه مانع حصول استقلال میدانستند،و برای رسیدن به این مقصود،باید این مانع را از سرراه خود پس میکردند که کردند وسپس همینکه نوبت به شاه امان الله رسید، درهمان روز تاج پوشی خودخطاب به حاضرین گفت: من این تاج را بشرط استرداد استقلال افغانستان بسرمیگذارم وتا شاهد آزادی واستقلال را در آغوش نگیرم ، خود راپا شاه شما نخواهم شمرد. بنایرین جنگ سوم افغان با انگلیس بخاطرحصول استقلال کامل سیاسی افغانستان صورت گرفته است نه بخاطر دورساختن ذهنیت مردم از موضوع قتل امیر.وآنگاه قتل امیر یک مسئله خانوادگی سلطنتی بود وهیچ ربطی به مردم عامه نداشت که بخاطرکشته شدن یک شاه عیاش وگوش بفرمان انگلیس ، دست به شورش بزنند وشاه جوان وترقی پسندی چون امان الله خان را از قدرت بزیر بکشند که یعنی چه؟
وچکسی را بجای آن قرار میدادند؟
این هم یکی از تفتین های انگلیس ونوکران انگلیس درافغانستان بود که میخواست از محبوبیت شاه امان الله بکاهد واو را درانظارمردم خورد بسازند. البته تا نه سال سلطنتش به این نیت ناپاک خود موفق نشدند، مگر پس از سفرطولانی شاه امان الله وملکه ثریا به اروپا ودیدار از مسکو، اجنت های داخلی وخارجی انگلیس برضد وی توطئه ودسیسه کردند وبا پخش عکس های نیمه برهنه ملکه ثریا وتوزیع ان درمیان قبایل سرحدی ، ذهنیت مردم را برای اغتشاش برضد شاه آماده کردند وسرانجام برهبری روحانیت متنفذ بخصوص خاندان حضرات شوربازار ، زمینه سقوط یک شاه مترقی فراهم گردید. وبعدمردم دیدند از ظلم وزور وغارت وتجاوز وکشتن وبستن که نمی بایست ببینند.

از اقای نوزادی باید ممنون ومشکور بود که چنین مطلب خوبی را به میمنت استرداد استقلال کشور از روسی به پشتو ترجمه کرده ودراختیار خوانندگان پورتال افان- جرمن قرارداده اند.با احترام.


اسم: خداينظر خدايپرست   محل سکونت: مزارشريف    تاریخ: 07.08.2009

دسلام په وړاندی کولوسره غواړم ياده کړم چی :
ښاغلې نوزادی صاحب دژباړ په مقدمه کی ډيرو ښو ټکيو تن اشاره کړيده ٫ چيری چی يی اميرامان الله خان پراسلام يومين او مومن بللې دی . ددی خبری ښه ثبوت دنووړی مپالېله متن نه لاندی کرښی يادولای شو :

٫٫ اميرامان الله دخپل سلطنت په لومړيو کلونو کی پان اسلاميزم دخپل سياست بنسټ ټاکلۍ وو اوپه شدت سره يی پرمخ شاړه . دی پدی اند وو چی ديوی سياسی موسسی ( انستيتوت ) په توګه دخلافت په له منځه وړلو کی د اروپايی هيوادونو هلې ځلې اسلامی نړۍ ته ګواښ ( تهديد ) او خطر پيښوی . په هند کی اسلامی مشرانو چی دترکيی دسلطان تر روحانی اغيزی لاندی يی خودمختارې غوښته ٫ دوی داګواښ کاوه چی که دخلافت مسئله دهندی مسلمانانو دغوښتنی سره سم حل نشی نو دوی به ياجهاد اعلان کړی اويا به له هند نه کډه وکړی . امان الله خان په پريکنده ډول ټول مسلمانان د يوموټی توب پخاطر راوبلل چی د خلافت ملاتړ وکړی او دپاک خدای په لاره کی خپل سرونه قربان کړی . ددغه شعار سره يو ځای ده دپرمختيا او مودرنيزه کولو شعار هم وړاندی کړ . دده په اند دا يوازنۍ لاره وه چی اسلامی نړۍ يی له ړنګيدلو نه ساتلای شوه ،،.

زه هم د امان الله خان پشان پراسلام او وطن مين يم ځکه نو د درنو ليکوالانو نه هيله لرم چی دده دسياست پردغو ټکيو بادی لازياته رڼا واچوی .
خدای مومل شه


اسم: فاروق   محل سکونت: دنمارک    تاریخ: 06.08.2009

سلامهای خودرا به نويسنده مقاله و ترجمه کننده ان تقديم ميکنم .
به نظر من بايد نويسنده اين مقاله کتابهای ماخذ را نام ميگرفت تا ما خواننده گان در مورد قضاوت نموده ميتوانستيم . بهر حال موضوعات جالب در ان وجود دارد که دانستن ان برای هر افغان که با سياست سروکار دارند ضرور ومفيد ميباشد . باعرض احترام .


اسم: محمد عثمان    محل سکونت: کاناډا     تاریخ: 06.08.2009

سلامونه می ومنی !
مقاله می ولوسته او زما په نظر نوموړی ليکونکې پوهاند ډير نوی شيان راسپړلې دی . ژباړونکې هم په ډيره خوږه ژبه ژباړلې دی .
پرقلم دی برکت وی .Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved