Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  کرزی و تقویت موقف برای ادامۀ استراتیژی مذاکره با مخالفین    نویسنده:  ایمل خان فیضی

 
اسم: افضل کندهاری   محل سکونت: ویر جینیا- امریکا    تاریخ: 14.04.2010

سلام بهمه شما عزیزان!

بنظر شخص بنده مشکل اساسی افغانستان نهفته در جوهره اشغال و مقاومت است - تا این دو طرف قضیه یا از طریق غلبه و یا از طریق مفاهمه دست از دوام اشغال و مقاومت نکشند قضیـۀ افغانستان حل ناشدنیست و تمام تدابیر غیر دست اندر کاران اشغال و مقاومت، از حد توصیه گام فرا تر ننهاده و حلال مشکل کشور نخواهد شد.

پس بر ملت افغانستان است که از دو راه یکی را انتخاب کند -

اول: یا باید با قوت های خارجی دست یکی نموده آنانرا که خود را نیروی مقاومت می نامنداز کشور طرد نمایند، تا حکومتیکه تحت حمایت قوت های خارجیست، در حدود و ثغور مملکت سلطـۀ کامل پیدا نموده قوانین را به تحکم اجرا کند - زیرا بدون سلطه کامل تحمیل قدرت دولت محالست.

دوم: یا باید ملت طرف مقاومت را بشکل مقاومت آرام گرفته و بخارجی ها بگوید که بساط خود را بر چیده و مملکت مارا ترک گوئید _ و بعد از ان تفاهم بین الافغانی، نه با شرکت افراد جنایتکار و وطن فروشانی که خیانت شان به اثبات رسیده باشد - باید ایجاد شود و حکومت طرف قبول برای کشور با در نظرداشت دین و کلچر ملت بوجود بیاید، در آن صورت جستجوی طرق رسیدن به مطلوب چندان دشوار نیست. بنظر من افغانها شهامت آنرا داشته و میتوانند مانند نیاکان خود با تکیه به تائید الهی کشور خود را بسازند و اسقلال کشور را حفظ نمایند.

و تا وقتیکه در ما این نوع فکر موجود باشد که بدون خارجی کشور قابل ساختن و اداره نیست هیچگاهی ما قادر بمملکت داری نبوده و استقلال را نیز نخواهیم شناخت.
( مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست *** از همین خاک جهانی دگری ساختنست
و یا اینکه:
( همت بلند دار که مردان روز گار *** از همت بلند بجایی رسیده اند)


اسم: اسحق نگارگر    محل سکونت: برمنگهم    تاریخ: 13.04.2010

من فکرنمیکنم با وضعی که پیش آمده حکومتِ جناب کرزی قابلِ دوام باشد وهمه باید ازنُه سالِ گذشته عبرت بگیرند و بدانند که دیگر نه شورای شان قابلِ اعتماد است و نه رئیس جمهورِ شان لهذا این دیوار کج رفته را پایین باید آورد و یگانه راهِ آن دعوت یک لویه جرگۀ دیگراست. لویه جرگه چند کارباید بکند:
الف) گزینش یک حکومتِ سر پرست برای یک دورۀ سه ساله.
ب) تعیین تکلیف قوای خارجی که چه مدت میتواند در افغانستان بماند و چه وظایفِ مشخص را به عهده بگیرد.
ج) برقـرار کردنِ سیاست بیطرفی افغانستان درمناسبات با جهان وهمسایگان صاحبِ نیروی اتومی.
د) مسألۀ تأمین عدالتِ انتقالی یا فیصلۀ لویه جرگه مبنی برتعقیب یا عفو قسمیی مجرمانِ جنگی.
ه) ایجاد یک کمسیون صاحبِ صلاحیت برای مراقبتِ دقیق از کمکهای خارجی و سیستم حساب دهی های روشن.
و) ایجادِ یک کمسیون صاحبِ صلاحیت برای مبارزه با فساد و رشوه خواری.
ز) تعیین یک خط مشی روشنِ سیاستِ خارجی برای حکومتِ سرپرست.
ح)غیرقانونی اعلان نمودنِ هرگونه واسطه بازی و تعیین اشخاص به اساسِ قومیت، حزبیت وعلایقِ خانوادگی. کارها باید به حساب رقابتِ آزاد و ارزیابی کفایتِ اشخاص به آنها داده شود و ستافِ اِداری از نفوذ سیاست واَحزاب سیاسی فارغ به کارِخود اِدامه بدهد.
ط) لویه جرگه باید تکلیفِ قوای ثلاثۀ کشور را تعیین و حالتِ اضطرار را در قانونِ اساسی پیشبینی کند. رئیسِ جمهورکه در رأس قوای ثلاثه قرار دارد میتواند و باید در حالت ِاضطرار پارلمان را منحل کند و انتخابات تازه را در مدت سه ماه بعد از انحلال پارلمان فرا خواند.
(البته رئیس جمهورکنونی که به اعترافِ خودش نتیجۀ تقلب گُسترده وآشکار درانتخابات است درحالِ حاضرنمیتواندازاین صلاحیت برخوردارگردد.)
ی) برای جلوگیری از تقلب درانتخابات کمسیون خاص انتخابات وقاضی القضات را لویه جرگه برای یک دورۀ دوازده ساله یعنی سه دورۀ انتخابات برمیگزیند.
ک) لویه جرگه پس از مذاکره با طرف های درگیر ختم جنگ را اعلام میکند و از حکومتِ سرپرست میخواهد که تیم هـای بازسازی را درزمینه های مختلف سازمان دهد.

با تطبیقِ این مراحل کشور از مرحلۀ بحران میگذرد و میتواند روی پای خود بایستد. احزاب از حالتِ نا منسجم کنونی باید بیرون آید تا پایه های یک دموکراسی حزبی نهاده شود. (اما این یکصد وچند حزبِ کنونی که تا هنوز در سرنوشت سیاسیی کشورهیچگونه نقشِ مثبت بازی نکرده اند منحل اعلام گردند.


اسم: نثار احمد صمد    محل سکونت: کانادا    تاریخ: 13.04.2010


امریکایی ګوډاګی خپل تناوونه غوڅوی


اسم: محمد   محل سکونت: حرمنی    تاریخ: 12.04.2010

دوستان محترم سلام!

امروز امریکا آنقدر سیاست پلید و پر از وحشت رهب را بر کشور های آسیایی و افریقایی و امریکای مرکزی اعمال میکند،که با هیچنوع برخورد انسانی محاسبه شده نمیتواند!
از جمله در کشور عزیز ما افغانستان، به بهانه مبارزه با تروزیزم(۹)سالست آشکارا مصروف نسل کشی است! امریکا بمثابه کشور مدافع حقوق بشر در افغانستان در طول این ۹ سال اشغال آنفدر مرتکب جنایات وحشیانه شده که قلم از ذکر آن عاجز و زبان از یاد آن شرم و عار دارد!٬
اینکه با تمثیل اخیر آقای کرزی در تبانی با بادارانشس که یقیننا برای فریب هموطنان ما طرح ریزی شده بود، توانست تعدادی از هموطنان وطنپرست خویش را یکبار دیگر در دام باداران جلادش بیاندازد٬ و با این توطئه میخواهد آلام و بدبختی وطن ما به درازا بکشد٬
هرگاه احساس و غرور وطنپرستی کرزی وافعاً بیدار میشد، که هر گز آنرا ندارد, کرزی باید در گام اول از آن توافقات ننگین با امریکا که، افغانستان برای محاکمه جنایات امریکائیان را در محاکمه بین المللی جنایات در هر حال گذشت نمود! باید خارج میگردید!
تا حال قانون و طرز العمل معین برای چگونگی کنترول عملکرد قوای اشغالگر تنظیم نگردیده
٬ تا حال که ۹ سال از موجودیت قوای اشغالگر در کشور میگذرد، ما صاحب اردوی مناسب که بتواند از منافع و نوامیس ملی، تمامیت ارضی، و حاکمیت ملی ما حراست بتواند نداریم! و حتی اجازه تشکیل یک چنین اردو را نداریم!
آقای کرزی با دیده درایی در بیانات خود این چند ټولی و سیاهی لشکر تنظیمی را بنام اردو خطاب میکند! فظای کشور در اختیار ما نیست ! آقای کرزی خبر ندارد چه وقت چه کسی چه ساعتی داخل کشور شده؟!
آقای کرزی همواره با طمطراق از عدم تکرار بمباردمان اهالی بیګناه، از عدم تلاشی بیمورد منازل و از عدم تلاشی زنان و کودکان و ریشسفیدان قابل احترام ما یاد نموده، که بعد از یک ساعت حوادث فجیع تر از گذشته رخ میدهد! همین اکنون در سایت وزین افغان جرمن دیدم که از کشتار اهالی بیگناه در یک بس مسافر بری 303 در شهر تاریخی قندهار توسط این جانیان خارجی حکایت دارد٬!
میگویند ؛ سالیکه نیکو است از بهارش پیداست! دولت آقای کرزی از اطرافیانش چون قسیم فهیم، خلیلی، رشید دوستم و... و... و ... و ... و...و پارلمان جانیانیکه در راس آن جانی بزرگ چون یونس جان که قانی تخلص میکند؟!٬ واه واه واه
اگر اینان وطنپرستان اند؟ پس غازی امان اله خان کی بود؟
که برای عدم خون ریزی از مقام پادشاهی ګزشت!٬ از حماسه آفرینی سردار شهدا شهید داود خان باید آموخت که با در راه وطن ایثار داد!٬ من خیلی معزرت میخواهم این دون همتان را با آن غازیان و قهرمانان تاریخ ساز کشور مقایسه کردم، باید در یک کلمه خلاصه کنم، کرزی شادی (بیزو) شیطان بزرګ (امریکاه) است و بس !٬ وای بحال وطن ما !٬


اسم: محشور میهن فدا   محل سکونت: ...    تاریخ: 12.04.2010


غلبۀ تیم کرزی بر تیم اوباما


اسم: سید موسی    محل سکونت: لندن    تاریخ: 12.04.2010

قابل توجه خواهر ما، عالیه راوی اکبر!
موضوع اینکه (کرزی از امریکا فاصله میگیرد و به طالبان میپیوندد)، موضوع است که برخی از رسانه های غربی بقول از یک وکیل پارلمان افغانستان انرا بنشر رساندند. هیچ مرجع دیگر این گقته را تایید نکرده است زیرا فکر نکنم که این چنین چیزی گفته شده باشد.
اما فکر میکنم که ما افغانها تحت تاثیراین گپ ها هم قرار داریم که گویا اگرعساکر خارجی از افغانستان خارج گردند، همه چیزبرباد خواهد شد... شاید ازین چنین ترس روانی ما افغانها، غربی ها، خاصتا امریکا استفاده کنند و این جنگ نه سال دیگر هم ادامه یابد. نمیدانم که چطور امکان دارد که بیش از چهل قدرت بزرگ جهان در افغانستان حضور نظامی داشته باشند (با تمام قدرت و امکانات و تکنالوژی پیشرفته خود) اما نتوانند تا ملا عمر و حکمتیار ای را دستگیر نمایند، البته اسامه بن لادن را بجای خود بگذارید.
شما هم بالای مذاکره با حکمتیار مخالفت دارید. ولی چرا؟ لطفا تشریح نمایید تا ما هم بدانیم. بنظرمن اگر در جمع این همه جنگسالاران یکی یا دو تن دیگر اضافه گردد وضع کشور ازین بدتر نخواهد شد بلکه هنوز هم یک نوع بلانس در فضای سیاسی بوجود خواهد امد. اگر تابحال از عبدالله و از مارشال صاحب میشنویم و یا از قوماندان عطا و یا از ربانی، بگذار از حکمتیار هم بشنویم...
همچنان قابل ذکر میدانم که در شرایط دشوار فعلی کشور، اگر کسی باوجود این همه مشکلات موضوع این و یا ان زبان را مطرح میکند، واقعا خود یک کار ابلهانه است.


اسم: ب، شفیق   محل سکونت: اروپا    تاریخ: 12.04.2010


د ښاغلي کرزی جرأت دستايلو وړ دي!


اسم: علیه راوی اکبر   محل سکونت: usa    تاریخ: 12.04.2010

د افغانستان د مشر کرزی وروستی وینا چی ویلی دی له امریکایانو نه به فاصله ونیسی او د طالبانو سره به یو څای شی ابلهانه خبره ده. څکه افغانستان د ملګرو ملتونو له د امنیت د شورا د فیصله له امله له یوه بحران نه تر یو اندازه نجات موندلی ده، او اوس هلته د چلویشتو هیوادونو عسکر موجود دی .

که د غه د شورای امنیت عسکر د افغانستان نه ووڅی بیا به افغانستان د اشرارو د وخت په شان په داخلی جنګونو کی را شکیل شی او هغه څینی مثبته شیان چی په دی وروستیو کلونو که منڅ ته راغلی هغه به باد ولاړ شی. ګرچه د ( امریکایانو) یر غل د منلو وړ نه ده. او امریکا د یر غلګرپه حیث افغانستان نه دی په آب او آ برو ووڅی. زما په نظر یا کرزی خپل ماغزه له لاسه ورکړی او یا داچی کوم خارجی هیواد یی لمسوی ، او د دی د ابلهانه خبره باندی ډول ډول تبصره دی.

اوس د کرڅی حکومت له ګلبدین حکمتیار سره هم خبری کوی او غواړی چی یو بل وطن ورانونکی پخپل حکومت کی شامل کړی چی دا داکثر ملت غوشتنه نه ده، او به د مسعودیانو بر سیره یو بل خیانت وی چی کرزی یی کوی د افغانستان خلک باید و نه منی چی هر نارواوی چی کرزی یی غواړی وکړی.

بله مهمه خبره دا ده چی اوس خو په ښکته پښتونخواه کی هغوی ته نوم وړکړ شو او امید دی چی هغوی ته کلتوری حقوق یعنی په معارف او او دفترونو کی به ژبی حقوق هم وړکړ شی، خو په افغانستان کی کرزی د سوی په خوب ویده دی،نه په معارف کی او نه په دفترو او محکمو ځوک د اکثریت ژبی ته اهمیت ورکوی .

اوس د افغانستان د پښتنو وار دی چی خپل کلتوری حقوق وغواړ ی او نور د هغوی په وقار حیثیت او ژبی او ژوند باندی یی لوبی ونیشی که نه پښتانه به راجګ شی او دخپل حق به زور واخلی.

اوس د منڅنی آسیا ټول هیوادونه د روسیی استعمار نه خلاص شوی او پخپل کلتور او ژبی باندی ولاړ او افتخار کوی .د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ژبی رسمی شوی او هر ځوک پخپل ژبه اجرا آت کوی . په کار دی چی د افغانستان ولسی جرګه او کرزی د ژبی مسلی ته جدی پالرنه وکړی.


اسم: اسحاق نگارگر   محل سکونت: برمنگهم    تاریخ: 12.04.2010


بالاخره مردم بر چه کسی باید اعتماد کنند؟


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 11.04.2010

آقای محترم سید موسی

رئیس جمهور کرزی گرچه با خلاهای کاری زندگی ریاست جمهوری خودرا سپری میکند ولی بسیار خوب پیش میرود مصالحه در قدم اول با نیرو های در گیر است که باید جذب جامعه گردد. و در قدم دوم مصالحه با پاکستان ضروری است. زیرا ما نمیتوانیم کشور همسایه خودرااز نقشه قیچی کرده و امریکا و یا المان را در جایش نصب کنیم ما مجبور استیم که با همسایه خود باب گفتگو را باز کنیم که سر نوشت مهاجرین ما در پاکستان مطرح است و سرنوشت پشتون و بلوچ های تقسیم شده توسط خط دیورند است دلت بحال آنهاباید بسوزد.
در مرحله دیگر تحکیم پایه های یک دولت با ثباط (ثبات) که شکننده نباشد و مرحله دیگری که مییاید خانه تکانی است که دولت و جامعه را بسوی ترقی و پیشرفت سوق بدهیم:
در آخر موقع آن میرسد که قاتلین مردم افغانستان را بپای میز محکمه بکشانیم. و در شرایط موجود اگر از پاهین (پائین) شروع کنیم صلح نیم بندی که ما نصیب شده ایم دچار اختلال شده و تمامیت ارضی کشور را تهدید میکند. اگر محکمه عادلانه صورت گیرد رهبران کشورهای که فعلاً در افغانستان نیرو دارد(دارند) نیز در جمع محکومین جهادی و طالبی و حزب دموکراتیک خلق قرار دارد.
مطمئین(مطمئن)باش که هیچ یک از ما از چنگ قانون فرار کرده نمیتوانیم و مردم شریف وطن من حق دارد با ما محاسبه کند.
امید وارم که به آرزوی دلت برسی. په درناوی


اسم: سید موسی    محل سکونت: لندن    تاریخ: 11.04.2010

ما افغان ها هم از هیچ رهبر خود در دوران حیات وی خوش نبوده ایم و نیستیم.
اکنون هم کرزی بیچاره را به این و آن بهانه ملامت مینماییم. در این روزها ملامتی تازه اینست که چرا با حزب اسلامی و طالبان در مذاکره است.
بگفته این عده هم حزب اسلامی و هم گروه طالبان مرتکب جنایات زیادی در کشور گردیده اند و باید با انها هرگز مذاکره صورت نگیرد.
نویسنده ای با نام قطب الدین حقیار در این پورتال دعوا دارد که در اتحاد با طالبان و حکمتیار (تمام دست اوردهای دوره جهاد، دوره هشت ساله اخیر و روابط با جامعه جهانی و همسایگان ) بکلی نابود میشوند و گویا افغانستان به جهنم مبدل خواهد شد....
ازین عده نویسندگان باید پرسیده شود که مگر با حضور ربانی ها، مارشال فهیم ها، قانونی ها، عبدالله ها، سیاف ها، محقق ها، و غیره و غیره، که همه در جنگها و خانه ویرانی ها، قتل و خون هزاران هزار انسان بیگاه دست دارند، چرا هیچ مشکل ندارید؟ یک احمد شاه مسعود نیست، اگر او هم زنده می بود، حالا شاید او هم مارشال می بود و هم وزیر دفاع. عجیب انصاف است این!
یکی را جنایتکار مینامید و دیگری را قهرمان ملی. بر این نوع مردم و با این نوع طرز فکر شان باید هم قهر خداوند نازل گردد.


اسم: پاینده محمد    محل سکونت: هالند    تاریخ: 11.04.2010

به تایید این مطلب مورد نظر خواهی، رسانه های جهان طی دو سه روز اخیر گزارشات را مبنی به بهبود روابط میان کرزی و کشورهای غربی به نشر رساندند.
یعنی که یا واقعا غرب هنوز هم الترنتیف دیگری بجای کرزی ندارد و یا هم اینکه کرزی از همان روز اول ظهور خود تابحال مهرۀ امریکائی است تنها صحنۀ های بازی تغییر میشود.
رسانه های غربی هم ما و شما را احمق میسازند. یک روز وضعیت را چنان تیره نشان میدهند که گویا بسیار بزودی یک قیامت سیاسی اتفاق خواهد افتاد، اما باز یکدم دنیا گل و گلزار میگردد.
به هر حال، هرچه باشد، الهی همان شود که خیر مردم و کشور بیچاره ما باشد. با احترام


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 09.04.2010

سلام

من از جلالت مآب کرزی در شرایط حاضر پشتیبانی خودرا اعلام میکنم و موجودیت قوای خارجی را بنفع کشور خود نمیبینم و عساکر خارجی همان اشخاص بیکار و بی روزگاریست که از امریکای لاتین و کشورهای آسیائی و اروپائی سرباز گیری شده اند و در جنگ نابرابر در مقابل طالبان ایکه توسط پاکستان سرباز گیری شده و در حق آنعده پشتونهای آنطرف سرحد توطیئه(توطئه) تمام اعیار بخاطر گشتن افغانهای اینطرف و آنطرف خط دیورند است من از طالبان حمایت نه میکنم و تروریزم را محکوم میکنم ولی چرا وطن من و مردم من قیمت تروریزم بین المللی را بپردازد.

من به جناب کرزی منحیف یک فرد ملی افغان زمین عرض باید کنم که در حالیکه صدای خبری غربی به توهین و بی احترامی به تو را سر داده اند این یک بی احترامی به تمام افغانهاست. لطفاً سفر تان را بامریکا کنسل کنید. تمام عملیات نظامی را در سراسر کشور توسط خارجی ها را متوقف سازید.
دیگر حوصله دیدن جان کندن اطفال و زنان و پیره مردان را با چشمان پر اشک نداریم. عساکر خارجی لطفاً عملیات خودرا علیه القاعده و تروریست در داخل پاکستان و عربستان تعقیب کند نه در افغانستان.
من از امریکا و متخدین ناتویش تقاضا مینمایم که هرچه زودتر عساکر خودرا از افغانستان خارج نمایند و بگذارند که مصالحه ملی نتیجه بدهد و تمام مردم افغانستان زیر یک سقف زندگی کنند.
من از اعلان مصالحه آقای رئیس جمهور حمایت خودرا اعلان مینمایم. آقای کرزی ما چشمان پر اشک شما را بار ها دیده و با شما گریسته ایم و روزی خواهد رسید که ما افغانها یکجا بخندیم. برای ما ملت عیب نیست اگر غریب باشیم برای ما عیب بزرگ است که آزادی نداشته باشیم.
ای اعضای پارلمان و ای احزاب راست و چپ و لیبرال و آزادیخواه! من از شما که چه زن و چه مرد و چه جوان و چه بزرگ گذشته را فراموش کنید و از رئیس جمهور خویش در مقابل پروپاگند خارجی ها بدفاع برخیزید. جنگ راه حل مشکلات جاری افغانستان نیست فقط آغوش تان را برای یکدیگر باز نموده بمصالخه بپیوندید.
په درناوی


اسم: غلام جيلاني ځواک   محل سکونت: کابل    تاریخ: 08.04.2010

په افغانستان کې د بهرنيانو په نيت لا پخوا شکونه او ترديدنونه موجود وو او اوس ورځ په ورځ دا شکونه لا پياوړي کيږي. دوى نه په جګړه کې خپل صداقت ثابت کړاى شو او نه په سوله کې، که صداقت موجود وي نو دا جګړه به دومره نه غځيدله او نه اوږديدله . که دوى له ترهګرې سره د جګړې په خوا کې نور اهداف لري، د دې اهدافو د لاسته راوړلو يوه اړتيا دا ده چې په افغانستان کې د افغانستان دخلکو حاکميت و جود ونه لري ، د افغانستان دخلکو اراده د افغانستان د خلکو په لاس کې نه وي، په ولسواکيو کې د خلکو د ارادو تمثيل په انتخابي بنسټونو کې کيږي، چې په افغانستان کې دا بنسټونه يويې د جمهوري رياست مقام دى، چې نيغ په نيغه دخلکو لخوا ټاکل کيږي، او بل يې ولسي جرګه او ولايتي شورا ګانې دي.

بهرنيانو د خپلو شومو اهدافو په خاطر وکولاى شول د جمهوري رياست په انتخاباتو کې دلاسوهنو، تبليغاتو او درغليو له لارې د دې مقام مشروعيت او قانونيت له سوال سره مخ کړي او اوس غواړي د راتلونکي پارلمان سره هم همدا کار وکړي، ترڅو دخلکو د استازيتوب دا دواړه مقامونه ونشي کولاى د خلکو د حقونو دفاع وکړي او د افغانستان د ازادۍ او سرلوړۍ دفاع وکړي، که خلک وژل کيږي څوک غږ ونه کړي او يا که جګړه د افغانستان دګټو پرخلاف غځول کيږ ي يا اوږده کيږي بايد څوک غږ ونشي کړاى، دا دواړه ځايونه ( جمهوري رياست او پارلمان) بايد يواځې د خپل ځان په ساتنه بوخت وي نه د خلکو او د هيواد د ګټو په ساتنه. د بده مرغه دا فرصت بهرنيانو ته يو ځل بيا پارلمان په لاس کې ورکړ. موږ خپله د بل تبر ته لرګې ورکړ او ورته وايو راځۀ اوموږ وهۀ !پارلمان اوس که هردليل وايي او يا هرعذر وړاندې کوي، حقيقت دا دې چې د انتخاباتو د شکاياتو په کميسيون کې يو ځل بيا بهرنيان برلاسي شول


اسم: عمر   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 08.04.2010

این اظهارات رئیس جمهور بطور کل مربوط به ماجراها و تنش های دوران انتخابات بود که در شش ماه گذشته پیرامون آن هم در رسانه ها و هم در محافل سیاسی داخلی و خارجی صحبت هایی صورت می گرفت و رئیس جمهور در آنزمان بنابر مصلحت اندیشی در موردش واکنش نشان نمی داد، اما اکنون که در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، رئیس جمهور لازم دید، برخی وضاحت هایی را که دیدگاه دولت به ارتباط انتخابات است، بیان کند و این اظهارات هیچ پیوندی با روابط ستراتیژیک دولت افغانستان با ایالات متحده امریکا و همکاری جامعه جهانی با افغانستان ندارد و نباید به آن پیوندی داده شود. برخی حلقات سیاسی و افراد درداخل افغانستان که به گونه ای از وضعیت تبلیغاتی پدیده آمده، به نوعی استفاده جویی می کنند، باید در برخورد با این مساله مسوولانه رفتار کنند، چون به منافع مردم افغانستان رابطه دارد و اجازه دهند، دولت ها با صحبت روی مسایل بپردازند و موضعگیری ها و استفاده جویی هایی هیچکسی باعث مغشوش شدن اذهان عامه نگردد.


اسم: پښتون   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 08.04.2010

په دي وروستیو کې د افغانستان د جمهور رییس حامد کرزي او امریکا تر منځ اړیکې خړ پړ شوي او جمهور رییس کرزی په ډاګه پر لویدیځ باندې انتقادونه کوي. د امریکایی مشرانو او کرزي تر منځ د اړیکو د خرابیدو په اړه څیړونکې مختلف نظرونه لري خو واشنګټن پوست ورځپانې په یوه تحلیلي مضمون کې ددې تاوتریخوالي پړه یو څه په جمهور رییس بارک اوباما هم اچولي ده.
د افغانستان جمهور رییس حامد کرزی داسي ښیې چې له امریکا سره دده روان تاوترخوالی یو اړخیز نه دی . د امریکا جمهور رییس بارک اوباما افغانستان ته د خپل وروستي سفر په مهال او وورسته په یوې مرکې کې څرګنده کړه چې د جمهور رییس کرزي له کارونو څخه راضي نه دی. په تیرو څو ورځو کې جمور رییس کرزي هم په لویدیځ انتقادونه وکړل او نړیواله ټولنه یې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې په لاس وهنو تورنه کړه. جمهور رییس کرزی له دي هم وړاندي لاړ او په زغرده یي وویل چې دی د لویدیځ لاس پوڅی نه دی او که زور پرې راشي نو له طالبانو سره به یو ځاي شي.
جمهور رییس اوباما په حامد کرزي فشارونه وارد کړي چی اداري فساد له منځه یوسي په خاص ډول په کندهار کې باید حکومتي سیستم سم کړي. سپینې ماڼۍ د جمهور رییس کرزي د هغو هلو ځلو په وړاندې مقاومت کړی چې غواړي د انتخاباتو له کمیسیون څخه د ملګرو ملتونو استازي لرې کړي. د جمهور رییس کرزي دا ادعا چې وایي لویدیځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهنه کړي ممکن د فشارونو غبرګون وي او حقیقت ونه لري او د وسله والو مخالفانو له مشرانو سره خبرې یې هم مخکی له وخته دي . پوښتنه دلته ده چی د امریکا او افغانستان تر منځ دا روان تاوتریخوالی او په ډاګه مخالفتونه به په افغانستان کې د امریکا په ماموریت څه ډول اغیز وکړي؟ جمهور رییس اوباما د اسراییلو له صدراعظم بینجمن نتنیاهو سره هم جدي چلند وکړاو له ښاغلی کرزي سره یي محتاطانه ستراتیژي پرمخ نه ده وړې. که چیری جمهور رییس اوباما داسي فکر کوي چی په جمهور رییس کرزي باندي فشار به ددې سبب شي چې نوموړی د امریکا غوښتنو ته غاړه کیږدي او یا که غواړي افغانانو ته وښیي چی امریکا له شرطونو پرته ، له یوه بدنامه حکومت څخه ملاتړ نه کوي، نو په داسي حال احوال کې جمهور رییس اوباما غلطه محاسبه کړي. دده ددې عمل په وړاندې جمهور رییس کرزي نه یوازې د مخالفت غږ پورته کړی، بلکې افغانان یې د بهرنیو عسکرو او د دوی د سیاسیي سلطې په ضد هم راپارولي دي. په یوه مهم اقدام کې جمهور رییس کرزي څو ورځې وړاندې د پخلاینې په روحیې د امریکا د بهرنیو چارو وزیري هیلري کلنټن ته ټیلفون وکړ او د یکشنبې په ورځ کندهار ته لاړ تر څو هلته د ناټو او امریکایی ځواکونو د کیدونکو مهمو عملیاتو لپاره د خلکو ملاتړ حاصل کړي. جمهور رییس کرزي په تېروکلونو کې ثابته کړه چې د افراطیت او تروریزم مخالف دی او په دي هم ښه پوهیږي چی هیواد یې د تروریزم او وسله والو د ماتولو په کار کې امریکایي ځواکونو ته اړتیا لري.
د امریکا جمهور رییس بارک اوباما هم پوه دی چې له کرزي پرته بله چاره نه لري او د افغانستان د مشرتابه له قوي همکارۍ پرته یې بهرنۍ پالیسي نه شي بریالۍ کیداي. د ورځپاڼې په باور ، ددې همکارۍ لپاره وخت تېر شوی او دا هم نده څرګنده چی په ډاګه او علنی ډول به د جمهور رییس کرزي توهین له امریکا سره څه مرسته وکړي.


اسم: داکتر صفی الله صاحبزاده   محل سکونت: کوپنهاگن دنمارک    تاریخ: 08.04.2010

نوشته عبداقدیر خان علم را تحت عنوان خواب آزادی خواهی یا اکت قهرمانی را خواندم، طوریکه پورتال هم متذکر شده اند نوشته وی حاوی نظرات شخصی شان میباشد.
من قدیر خان علم را نمی شناسم اما مدت ها قبل از طریق سایت های انترنیتی مطلع شدم که ایشان تحت زعامت کرزی مدتی به حیث والی غور تحت حاکمیت اشغالگران وظیفه داشت.
من به نوشته اش به اندازه دو توت ارزش نمیدهم، و اینرا به یقین میدانم که جنگ لفظی ظاهری کرزی و غرب جزئی از جریانات پشت پرده های ضخیم است که به شکل تیاتر نمایش می یابد.
آنچه وادارم کرد در مورد شان بنویسم قسمت اخیر نوشته شان است که خیلی عقده مندانه مشاورین کرزی را عقبگرا و طالب مشرب خطاب نموده است ، من بار ها از سیاست و نحوه دولتداری طالب ها انتقاد نموده ام، و امیددارم طالبان کرام خود را از چنگال سازمان استخباراتی اردوی پاکستان رها سازند، اما همزمان متذکر شوم اگر نسبی قضاوت شود رژیم طالبان نسبت برژیم آخوند برهان خان و تفاله هایش هزاران بار شرافت داشت، تاریخ افغانستان تا حال شاهد چنین رژیم گنده و منحوس سقاویان ثانوی نبوده است.
قدیر خان خان علم : شما از کرزی انتفاد کرده و فریاد نموده اید که به نمایندگان ملت ؟؟؟ (اعضای پارلمان) اهانت کرده است و آنرا المناک خوانده اید، باید متذکر شد که پارلمان موجود ملی کدام باغ است؟ قدیر خان اکثر این وکیلان نمایندگان ملت افغان نیستند بلکه مشتی از جواسیس فروخته شده غرب اند.
قدیر خان علم : در مورد به اصطلاح ولسی جرگه یکی از روزنامه ها مطلبی دارد که آنرا در ذیل بخوانید :
ولسي جرگه ولی دملي مصالحو پر خلاف ده؟
مشرانو جرگی دولمسشر كرزي دتقنيني فرمان په اره دولسي جرگی پریكره د اساسي قانون پر خلاف وبلله او دولسمشر دتقنيني فرمان تائيد يی وكر، په تيرو سلورو كلونو كی كه موژ دپارلمان ددی دواوو اطاقونو اجراآت او چلن و ارزو و يو شكاره توپير پكی شته. دمشرانو جرگی او ولسي جرگی د مجلسونو يو لوى توپير دا دى چی د مشرانو جرگی دغوند و نصاب تل پوره وي، بر عكس دولسي جرگی نصاب يوازی هغه مهال پوره وي چی دحكومت او ملي مصالحو پر خلاف د كومی فیصلی ضرورت وي.
د پريكرو په اره هم هر افغان پر دی گواه دى چی ولسي جرگی په زیاتو مسايلو كی په هیواد كی دبحران ایجادول کوشش كری ده، دوه کرته د ولسمشر كرزي لخوا دور پيژندل شويو نوماندو وزيرانو نه زياته برخه ردول او په مياشتو مياشتو د نيم حكومت دوام يی تازه مثال دى. برعكس مشرانو جرگی په زياترو مسايلو كی ملي مصالح تر هر شی مقدم بللي دي. دانتخاباتو دقانون په برخه دولسمشر په وروستي تقنيني فرمان كی مهم نكتى دشكاياتو كميسيون افغاني كيدل وو، دغه قانون دوه كاله د مخه ولسي جرگی ته لیژل شوى ؤ خو دهمدی لپاره تصويب نشو چی ولسمشريز انتخابات په مخكی وو بهرنيانو نه غوشتل چی په دی انتخاباتو كی ددوى دلاسوهنو مخه نیول شوی وي، متاسفانه دغه خدمت! ولسي جرگی دوه نوبته تر سره كی، اول دولسمشری له انتخاباتو نه د مخی ديوناما دهغه مهال دمرستيال په سپار شتنه دانتخاباتو قانون نه تصويبول او دوهم نوبت بيا چی ددی قانون دتصويب فرصت نه ؤ دولسمشر لخوا د تقنيني فرمان له مخی دتوشيح شوي قانون ردول دي.
دانتخاباتو دقانون په رد كی دبهرنيانو پر مشورو پر اعتراف سر بيره چی دقانون كومی كمزور شودل شوی په هغو كی دولسي جرگی لپاره دكانديدانو ددارايی ثبت هم شامل دى، چی ددوى په اند دا دوخت ضايع كيدل دي. اصلاً دا د هغو ناروا شتمنيو دتر لاسه كولو دمخی پرانستلو تلاش دی چه د ولس د وقار، حيثيت او خپلواكی په بيه بعضی خاصو جيبونو ته لويژي. كه ولسي جرگه واقعاً زموژ د غيرتي ولس داستازيتوب حق ادا كولاى اوس يی بايد دهغو ذليلانه ژمنو په برخه تحقیقات کری واى چ زينو كسانو پر خپل سر دخپلو وزارتونو پر مهال بهرنيانو ته واكونه وركلي وو.
هغه پر خپل سر قرار دادونه چی تیر كال دبهرنيو چارو دوخت وزير شاغلي اسپنتا كابينی ته را وايستل چی دوخت دكورنيو او بهرنيو چارو وزيرانو كري وو، خو په معاملو كی له شكيلو وكيلانو نه سوك دداسی شرميدليو ژمنو د تحقیق تمه كولاى شي! زموژ باور دى چی افغان غيرتي ولس به دغه نا كردی نه هیروي او خپل بدل به خامخا اخلي.


اسم: عبدالقدیر علم   محل سکونت: xxxx    تاریخ: 07.04.2010


خواب آزادی خواهی یا اکت قهرمانی


اسم: M.T   محل سکونت: china    تاریخ: 07.04.2010

لږ او ډير ٩ کاله کيږی چې کرزی د امريکا او ناټو په کومک او مرسته د جمهور رئیس په صفت ساتل سوی او حمايت سوی دی اوس هم که چيرې د غرب مادي او نظامي کومکونه نوي او دهغوي د موجوديت څخه ويره نوی طالبان به پريږ دو جنرال فهيم ئ په ارګ کي غرغړه کوي.
اصلا کرزی اوس پوه سو چې غرب دده په بي کفايتي او سياسي نااهلي باندی ښه ترا پوه سويدي، او هم دهغو اړيکو څخه چې کرزي ئ د مختلفو جنائ او قاچاق برو ډلو او ټپلو سره لری او هغوي بيا په دولتی غټو چوکيو هم خيټه اچولي ده نور ښه ترا خبر دې، همدا وجه وه چې امريکا وويل چې موږ به په افغانستان کې هر هغه څو ک چې د مخدره موادو په قاچاق کي لاس لرې ګرفتار او محاکمه به ئ کړو که چيری هغه کس په هر مقام کی چې وی، کرزی چې پوه شو چې رسوائ جوړيږي که ئ هر لوړ پوړی دولتی قاچاقبر ګير کی دي خپله هم رسوا کيږې نو ئ دغه ډرامي ته لاس واچاوه چې زه طالبانو ته اوړم، او ياهم د انتخاباتو کی دهغوي مداخله او لاس وهنه، او که چيري هغو لاس وهنه کړي وی ستا په ګټه ئ کړی دی نه دبل چا په ګټه او تر يو اندازي ئ د خلګو او جهان توجه بل طرف ته واړول٠
کرزی خپل په دغه ٩ کاله تاريخ کی ماته ځان داسي را وپيژند، په سياسی لحاظ ناپوه، د ملي ګټو پرضد، نفاق اچوونکی، دغلو او داړه مارانو ملګری، د قاچاقچيانو مشر، د وطن او خلګو د کړاوؤنو په مقابل کي بي پروا، د جنګ سالارانو حامی، د چاپلوسانو په مينځ کی خوشحال او د افغانستان او افغانيت دښمن٠Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved