Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  شیوۀ نو، سنگر گیری نامردان در پس نازنان    نویسنده:  سلیمان جاغوری از هرات

 
اسم: عبدالله همدرد   محل سکونت: فرانکفورت    تاریخ: 08.02.2009

سلام به همه
راديوی زن ستیز و شورای نظار پرور فرشته حضرتی از یاوه گو شاعر توانا و از رهزن قهرمان ملی میسازد
اینجانب از یکسال است که با تارشی مکاتبه برقی دارم .یاوه گویی هاییکه او برای من فرستاده بود من در سایت خود نشر کردم . او چند وقت پیش دو شعر را بیکی از سایتهای مبتذل و جنایت پرور شورای نظار بنام سرنوشت روان کرده بود. اما اصل اشعار گونه تارشی که برای من فرستاده است چنین است. باید قضییه معلوم شود که تارشی بازی دوگانه میکند و یا فرشته حضرتی و سایت سرنوشت جعلکاری میکنند. برای قضاوت شما شعر تارشی را که به من فرستاده بشما روان میکنم تا سیه رو شود هرکه در او غل باشد.
جهنم از تو شد بی گفت وگو مردار ای مسعود
توای وحشی توای قاتل تو ای خونخوار ای مسعود
نجاست از روانت می چکد در دامن دوزخ
زبس در زندگی خوردی ازان بسيار ای مسعود
ازان آتش که در دادی به جان ملت وکشور
کنون سوزد سراپای تو ای مکار ای مسعود
بود در گردنت از شعلهء لعنت بسا زنجير
به حلقت ازشرارجان ستان افسار ای مسعود
گلويت رافشارد چنگ مظلومان که دردنيا
نمودی حلق شان را آشنا با دار ای مسعود
به زير پای مظلومان کنون افتاده يی شايد
به پطلونت نمايی دمبدم xxx ای مسعود
برآراز خاک ذلت سر ببين زان کشت خونينت
نباشد حاصلی جز وحشت وکشتار ای مسعود
فغان وناله ونفرين درخون خفتگان آنجا
دهد روح xxx را بسی آزار ای مسعود
نه تنها تو الاغ آسا کشی بار گناهانت
که ربانی هم آنجا می برد اين بارای مسعود
به ذلت گرچه اکنون خفته يی در زير پای مرگ
مریدانت مگر ديوانه اند وهار ای مسعود
چه شد آن غرزدنت هايت کجا شد آنهمه ططط
صدايی برنياری از گلو يکبار ای مسعود
کنون لعنت فرستی برخود وراهی که می رفتی
چوپيچد برسروپای xxx نار ای مسعود
کنون ازکردگارمنتقم زنهار می خواهی
که خلقش را ندادی هيچگه زنهار ای مسعود
چه حاصل شد زجاسوسی ترا ای بندۀ اغيار
سوای لعنت وجزننگ وغير از عار ای مسعود
کنون چون موشٍ بيجانی به چنگال اجل دربند
چرامانند سابق نيستی کفتار ای مسعود
دوچشمانت دوتا گودال ترس انگيز را ماند
دهانت گشته همچون وحشت آورغار ای مسعود
درآنجا می سزد با مار وگژدم همنشين باشی
که بودی درجهان برجان ملت مار ای مسعود
نگردد ازدعايی روح ناپاکت گهی خرسند
که بودند از تو ابنای وطن بيزار ای مسعود
زخيرات xxx وز رقص دام ودد بود قبرت
هميشه بهره ور، پيوسته برخوردار ای مسعود
وطن ويرانه شد از دست تو ويرانه گورت به
برويد برفرازش صد جهنم خارای مسعود
بيفتد شعله بر خاکت زآه ملتی مظلوم
که آتش خيزدش از هربن ديوارای مسعود
فرازخوابگاهت گنبد نفرت به پا سازد
تما م نسل های ملت بيدار ای مسعود
تواسپهدار اشرارخواهی ماند درتاريخ
مثالی ازبرای خدمت اغيار ای مسعود
جهادی است منفور جهان تا درجهان باشد
نشان کوچکی زين ديو آدمخوار ای مسعود


اسم: صفی الله صاحب زاده   محل سکونت: کوپنهاگن دنمارک    تاریخ: 06.02.2009

هموطنان محترم !
قبل از همه باید به عرض برسانم که وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور به فضل خدا و اراده آهنین فرزندان تاریخ آفرین کشور خدشه ناپذیر بوده و اطمینان کامل داشت که فرزندان مرد آفرین کشور با شهامت و رشادت بی نذیر پوزه هر خصم داخلی و خارجی را درهم کوبیده و به زمین ذلت خواهند زد و درین مورد نباید کوچکترین تشویش بخود راه داد.

از جانبی در اظهار نظر در مورد بیگانه گان به خصوص همسایگان محتاط بود و نباید تصور کرد که همسایگان از جمله ایران این عناصر معدود نا خلف افغانی را تحریک میکنند ، زیرا ایران به عواقب وخیم چنین مداخلات آگاه است و زمامداران ایرانی بخوبی واقف اند که در صورت چنین سئونیت ایران به مراتب آسیب پذیرتر از افغانستان است ، ایران از نظر قومی زبانی مذهبی سیاسی و ... نسبت به افغانستان نا متجانس و صدمه پذیر میباشد طور مثال از نگاه سیاسی و حقوق شهروندان قانون اساسی آن کشور داری ضعف و نواقص بیشمار است در مورد اشغال مقامات بلند دولتی قانون اساسی ایران صراحت دارد که غیر از اهل تشیع که مذهب رسمی کشور است دیگران محروم اند طوریکه علاوه بر مقام رهبریت کاندید رئیس جمهور هم باید شیعه باشد در حالیکه حد اقل ثلث جمعیت ایران اهل غیر تشیع اند ، اگر به ترکیب قومی و زبانی و ... نگاه شود وضعیت بدتر از بالاست ، با نظر داشت واقعیت های بالا برای ملت افغان از جانب ایران کوچکترین تشویش متصور نیست و همزمان به این عده افغان های به اصطلاح خدازده و رسول شرمانده که در تعصبات غرق اند گوش زد نمود که ایشان نباید از همسایه غربی کدام توقعی داشته باشند .

اینکه یکعده از سایت های غیر ملی و هوداران شان که یک گروه بسیار کوچک و ناچیز اند متوصل به چنین اعمال خاینانه و ضد ملی میشوند ریشه در منازعات سیاسی سه دهۀ گذشته کشور دارد ، بقایای ائتلاف بدنام شمال که در دوران مولوی ربانی دار و ندار کشور به دسترس شان بود و اهالی کشور را به ماتم نشانده بودند زمینه ساز شد تا قیام مردمی علیه شان برخیزد که چنین قیام از نواحی جنوب کشور آغاز و سرتاسری شد و سرانجام باند تبهکار ائتلاف شمال به فرار و در سوراخ ها پنهان شدند ، سقوط باند منفور بالا کینۀ آتشین را در آنها بیافروخت که به شکل تعصبات مختلف در بعضی سایت های انتیرنیتی مشاهده میشود که سایت خاوران ، پیام مجاهد(منافق)و عده معدود دیگر در صدر قرار دارند.

وقتی به سایت خاوران که مملو از تعصبات قومیست نظر شود در پهلوی نوشته ها فوتوهای نویسندگان نیز درج است ، اگر به دقت به فوتوهای نویسندگان متعصب این سایت توجه شود از جهره هایشان شرارت ، کینه و عداوت موج میزند.

درین اواخر کمی سر و صدا در مورد زنی بنام فرشته حضرتی شنیده میشود من از تعلیمات این زن اطلاع ندارم فقط میدانم که در تعصبات قومی کباب است ، این زن درین اواخر به سایت های دیگر از جمله کابل پرس هم با ارسال فوتوی خود مراجعه کرده و به دشنام و کینه علیه قوم خاص ادامه میدهد ، البته نباید فراموش کرد که فرشته حضرتی تنها بعلت تعصبات مختلف دست به اینکار نمیزند بلکه عوامل دیگری را مدنظر داشت از جمله شهرت طلبی و این برایش مهم نیست که چگونه شهرت ؟ حتی شهرت مملو از شرم ، فرشته حضرتی و زنان همثالش در حصول شهرت ازین گفته شاعر پشتو زبان خوشحال خان بی تفاوت اند که میگوید:

سر په دار لک شوی شه دی
نه لک شوی په پیغور

البته این زن شاید دچار عقده های شخصی هم باشد که به شکل تعصبات و شهرت طلبی منعکس میشود، هرچند فوتویش اگر زیبا و خوبصورت نیست چندان بدقواره هم نیست اما شاید با دیدن خوبرویان همجنسش برایش کینه و حسادت تولید شده باشد شاید از قد و اندام و اندازه کمرش ناراض باشد و چه بسا که غرایز طبیعی اش به درستی براورده نشده باشد.


اسم: داکتر ن کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 06.02.2009

سلام
مشکل بین آقای بیژنپور و آقای جاغوری در حقیقت مشکل زنده و قابل بحث همه ما افغانها است که بنظر یکدیگر مطابق باصل دموکراسی گام میبردارند و یکدیگر خودرا بباد انتقاد گرفته اند ولی تنها پیداکردن زبان مشترک همین جر و بحث هابین روشنفکران است که ما بوحدت ملی و یک قوم واحد میشویم. در صورتیکه اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از دستاوردهای گذشته هم چشم پوشی نکنیم. نظرمن زمانی ما بشکل واقعی افغان در سطح ملی و بین المللی معرفی میشویم که اقوام افغانستان باهم آشتی نمایند. و خودشان از خود انتقاد کنند و برای بن بست های جاری وطن گذشت ها داشته باشند. و بریدن از کشورها و گروهای خارجی که بضرر منافع مردم افغانستان عمل میکنند و دوستان بین المللی خودرا هماهنگ انتخاب کنیم اگر نام افغانستان عوض شود و یا نشود دردی را دوا نمیکند ما مردمان سالهای سال باهم یک جا زندگی کردیم آیا خودرا هم میتوانیم عوض کنیم و از طرف مستبدین مورد تبعیض قرار گرفتیم و پدران ما را تقدیر کردند اگر منافع استبداد را احترام و رعایت میکرد. اگر بمبارزه علیه استبداد بر میخاستند ولو اگر مسالمت آمیز هم میبود به چوبه های دار تحویل میکردند و نباید بمردگان ولو اگر پیامبر هم باشد وابسته بود بیائید که ما زنده ها کمی سیاسی و معقول فکر کنیم که چگونه یک آینده بهتر و مدرن عاری از خرافات برای نسل آینده را تهداب گذاری کنیم .

من یک تاجک افغان استم ولی با تمام رفقا و دوستانم ولو که از هر قوم و مذهبی باشند ارتباط و برادری و رفاقت دارم و برای اینکه ما متعصبین را در بین خود راه نمیدهیم ولو اگر نزدیکترین عضو خانواده ماهم باشد وامروز ما افغانها به چنین روشی ضرورت داریم تمام مردم افغانستان که اسیر جهادی ها و طالبان است چشم به راه روشنفکران نخبه ماست که برای سر نوشت ایشان چه ارمغانی را میتوانند داشته باشند

در خاتمه باید عرض کنم که برای وحدت ملی و دموکراسی و یک حکومت سیکولار متحد شدن ضروری است در غیر آن از طرف نسل آینده که فردا تولد میشود مورد احترام نخواهیم بود و فردا همین نسل نو از ما باز خواست خواهد کرد
باحترام


اسم: م.یونس   محل سکونت: اروپا    تاریخ: 06.02.2009

خوانندگان محترم پورتال افغان - جرمن سلام و ادب خدمت شما!
یكی از نتایج مصیبت بار تسلط استعمار، خلق صدها فیلسوف نما، مورخین متقلب و دانشمندان كاذب است. استعمار ازین گونه تربیت شدگان برای اهداف استعماری خود استفاده میكند و میكوشد كه ذریعه این جیره خوران سفید را سیاه و سیاه را سفید ثابث كنند و غرور گذشتهء مردم را از ریشه بر كنند. فرشته جان هم یكی از همین مردم است كه در چنگال بوت لیسان استعمار افتاده و تا زیان اجانب از بی دانشی و زن بودن وی بهره می گیرند.

در فرهنگ مردم كشور ما، یك مرد نباید خودرا در پناه زن قرار دهد و از نام و نشان زن استفاده كند، آنهم یك زن بدنام. فرشته جان حضرتی نه سواد دارد و نه دانش تاریخی كه بتواند حتا یك سطر هم بنویسد. فرشته جان اخیراً در سایت فاشیستی كابل پرس اظهار داشت كه كسی بنام “ملالی میوند” وجود خارجی نداشت و همه ساخت و بافت حبیبی و سیستانی میباشد. به یقین كه ۷۰ سال بعد، شاید یكی از نواسه “مشروع” فرشته جان خواهد گفت كه شخصی بنام ملالی جویا وجود خارجی نداشت و همه این كارها ساخت و بافت پشتون ها بود.
این گفتار از فرشته جان نیست بلكه از كسانی است كه در دور و بر فرشته جان حلقه زده و این زن را پیش انداخته اند. به یقین میتوانم بگویم كه رسول رهین كتلیست داكتر جاوید در پوهنتون هم یكی از آن مردم است. رهین در بدام انداختن دختران معصوم و پیشكش نمودن آنها قهرمان بود. سایر شورای نظاریها هم از دور و نزدیك به فرشته جان مشوره میدهند. جای تعجب است كه سایت كابل پرس كه در شروع هویت ملی گرائی داشت، آهسته آهسته در خندق قوم پرستی و ایرانی پرستی می افتد و آگاه و یا ناآگاه در خدمت آخندهای ایران قرار میگیرد. دو كشور پاكستان و ایران از دشمنان اصلی وطن محبوب ما هستند كه احمد شاه مسعود آنرا به پاكستانی ها ، روس ها و ایرانی بفروش رسانید.

تشویق روحیهء ضد پشتون و دامن نفاق قومی و حتی جنگ داخلی خط مش اصلی نظام خمینی را در افغانستان تشكیل میدهد. جاسوسان ایران در قیافه ملا، آخند ، وزیر ، سفیر و نویسنده از چار سو خود را برای انهدام افغانستان آماده میسازند. اولین كار جاسوسان ایران از بین بردن همه افتخارات افغانستان است. درین راه مزدورانش با پرداخت پول عظیم فعالیت وسیعی را براه انداخته اند. رسول رهین و قوی كوشان، فیضی (خلقی)نعیم كبیر، مخدوم رهین، ناظمی، رهنورد و ... درین راستا جانفشانی می كنند و از هیچ پستی و فرومایگی دریغ نمی ورزند.

فرشته جان نازنین میتواند بگوید كه چند كتاب تاریخ را خوانده و چقدر معلومات تاریخی دارد؟ فرشته جان نباید بگذارد كه مردهای پست فطرت از نامش مستفید شوند. باید حرمت خود(؟) و خانواده خود را نگهدارد. این مردمان كه او خرید و فروش میكنند به جز بدنامی چیزی دیگری برای فرشته جان كمائی نمی نمایند. از آن مردهای نامرد سوال شود كه آیا به حقوق زن احترام دارند؟ پیش انداختن یك زن در فرهنگ مردم افغانستان نیست٫ اگر فرشته جان و دوستانتش افغان نیستند و در فرهنگ شان پیش انداختن زن توسط مردها رواج دارد، من كدام اعتراض ندارم.
م. یونس


اسم: جمعه گل   محل سکونت: وردک    تاریخ: 05.02.2009

محترم جاغوری صاحب سلام !
مضمون شما تحت عنوان شیوهءنو، سنگر گیری نامردان در پس زنان را مطالعه نمودم. واقعاً شما روی موضوع بسیار جالب مکس نموده اید. هستند بعضی از هم وطنان ما که به خاطر پول ناچیزی خود را در خدمت بیگانه گان قرار میدهند. و دامن میهن را که حیثیت مادر را دارد لکه دار می نمایند.

حتی در سایت کابل پرس در قسمت نظر خواهی عملا سخن از تجزیهء افغانستان می رود. شورای نظاریان با وجدان در گرو بیگانگان خود چنین می نویسند(تاجکان وهزاره ها وازبک ها باید مبارزه کنند و به آزادی برسند.*) حالا پرسش آنست کدام آزادی ؟ آیا واقعاً هموطنان هزاره تاجک و ازبک ما اسیر اند و یا تبلیغات ایرانپور ها است.؟

این تنها آقای بیژنپور ،ایرانپور نیست که از شانهءخانم حضرتی وطن افغان ها را هدف قرار میدهد بلکه بعضی تلویزیون های بیگانه پرست( تلویزیون طلوع) نیز است که در نشرات روزانهء خود به جای لغات و جملات دری خودمااز لغات و اصطلاحات ایرانی اسفاده می کنند. حتی اعلاناتی دارند، کسانی که در ایران بوده اند و یا به لهجهء ایرانی صحبت کرده می توانند استخدام می شوند.

تلویزیون آریانا افغانستان که به لهجهء دری ما نشرات می کند، یک خانم از ایران می نویسد چون من فارسی افغانی بلد نیستم بسیار خوب خواهد شد اگر شما برنامه های خود را به زبان فارسی نشر کنید. پس دیده میشود که چون ایرانی ها فارسی ما را نمی فهمند ایرانپور ها در صدد هستند که ما را ایرانی بسازند. و یا به عبارت دیگر انها به عوض انکه انگشتر را به اندازهء انگشت بسازند ،انگشت را به اندازهء انگشتر می برند.
با احترام جمعه گل وردک


اسم: Dr. K. Gharwa   محل سکونت: Austria     تاریخ: 04.02.2009

YES, the below written informations are true, the North Alliance is pushing those criminals, it is a new mechanism to appear the ethnic conflict over the whole country, the same dirty game is used by different groups too.

I am afraid, it will increase such dirty games in this year, all patriots of different ethnic should start their actions against those criminals, those criminals are trying to divide the country.

The collected informations is showing, that not only Iran is very active for it, but Russian, China and Pakistan are also very active to destablize the country more, those countries have beside to their slaves in government and parliament lot of their own spies under the slogans " supporting the reconstruction program of Afghanistan" too. Mr. Karzai could never announce an official request for getting Russian support without motiviation of former sold communists and they made it for him possible.

The government and parliament are robber and they are real enemies and they are acting against each other, also, the conditions are convenient for such dirty games very well.

Mr. Khalilzad brought all those corrupted and criminals together in year 2001, he is the most guilty guy.
The case of Herat and the cases in the past in another areas are organized from Kabul against Pashtonen to kill them, to offend them and finally to push them out from their own areas, with the help and support of those criminals acted and are still acting many their own people as translators, it is also one of the reason, that many innocent people are losing their life, destroyed lot odf villages and the corrupted and trained people like Mr. Karzai and Mr. Ahadi, Khalili, Rabani and Uzbek leader are supporting such actions to make the conflict more faster between Pashtonen and Tajiks, Hazaras and Uzbeks. All such dirty games are going on for the power.

We can remember the action of this cheater president in the past, he offered to the Pashtonen in created conflict areas through Hazaras and Uzbeks another locations some where else just .

It is a joke, that those robber are trying beside another trained elements to be the next president of Afghanistan. In country are ruling ALI BABA WITHE 40 THIEVES.

All patriots of Pashtonen, Tajiks, Hazaras, Uzbeks and another small ethnic are requested to start resistance against those criminals and they have to unit, then it is possible to get free the country from those elements, so far those elements are on the power, it will be impossible to bring peace, freedom and security into the country and to eliminate the Al Qaida and its supporter.


اسم: خد نگ اميری    محل سکونت: کابل    تاریخ: 04.02.2009

کامران مير هزار و فرشته حضرتی
کامران مير هزار اينجا و آنجا و همه جا با افتخار ميگويد که کا بل پرس سانسور نميکند ؛ اما اين ادعا چندان هم درست نيست ! روزگاريست که سياهه های به اسم فرشته حضرتی در کابل پرس و خاوران و ساير سايت های « مسعوديان » اشاعه می يابد که پنداری اين تخته مشق های کودکنه و گاه بشدت ابلهانه ا ز يک ماشين منفرد و مشخص بدر آورده ميشود ! مضمون اين نوشته ها گويا جنگ با قبايل پشتون، تهديد و تحقير و اهانت کرزی و قومبت کرزی ؛ و بزرگداشت مسعود و فهيم و عبدالله عبدالله و ربانی و اسماعيل خان و .. است . تبجيل و ستايش رهزن معروف حبيب الله کلکانی هم درين اواخر بر صف ممدوحين اضافه شده و بچه سقاء به لقب « شهيد مظلوم حبيب الله خان کلکانی» عز ارتقا يافته است ! کابل پرس به اسم دفاع از حقوق روزنامه نگاران ؛ از نشريه متوقف شده « پپمان » به دفاع بلا منازع بر خاسته و نظر ديگران را درين قضيه بی پروا سانسور ميکند! نشريه پيمان که دفترآن محل اطراق و خوشگذرانی آقايان ؛ رزاق مامون ،اکرام انديشمند،ضياء رفعت؛ مهسا طايع ، بريانی و ... بود ؛ فقط به جعل اخبار و گزارش ها به زيان حکومت کرزی و به نفع « جمعيت اسلامی » می پرداخت ؛ اين يک نشريه حزبی و تنظيمی بود و اگر متوقف شد ؛ بخاطر توهين به اسلام و افکار عامه کشور ؛ اين امر به « آزادی بيان » ربطی ندارد ؛ مگر در پاکستان ، اندو نيزی ، سومالی ؛ ليبی و ساير سرزمين های اسلامی کسی ميتواند به دين و کتاب مقدس ؛ اهانت کند؟ اينکه فرشته ميگويد « کرزی از اسلام استفاده ابزاری ميکند » ساده لوحی و بيخبری ا ين خانم را نشان ميدهد ! هر کجا دين در دست دولت باشد ؛ خوب تفسير آن هم د ر دست قوای حاکمه است ؛ پس حرف فرشته جان پرت است و ناوارد!

واقعيت اين است که فرشته و باند تبهکار پشت سر او خواب های زيادی ديده اند ، د ر زمره آن ، ميخواهند عبدالله عبدالله را کانديد رياست جمهوری کنند ؛ روزنامه پيمان برای همين مامول ، ايجاد شده بود و اين عبدالله عبدالله معروف به « چشمک » همان کسی است که در آوان وزارت خا رجه اش ؛ ده ها شخص غير مسلکی ، لاابالی و بی سر وپا را به عنوان سفير و شارژدافر و دبيرا ول و دوم به سفارتخانه های کشو ر در خارج فرستاد و از چپاول و يغمای خوان سفارت ها و اموال و دارايی اين اماکن ؛ « حق حساب » گرفت ! عبد الحی خرا سانی « برادر خوانده عبدالله عبدالله » مشتی از خروار است که بحيث فونسل ود بير سفارت افغانی در تهران ؛ هفت سال به خورد و برد وسيع دست زد و سفارت را از يک قوم و منطقه خاص ؛ انباشته کرد!

برهان الدين ربانی افزون بر عده ای از تفنگداران جمعيتی ، برخی از فارغ التحصيلان فاکولته شرعيات دانشگاه کابل را نيز به حيث سفير و شارژ دافر به اروپا و آسيا و افريقا می فرستاد که نمونه آن جناب محمود فارانی ؛ شاعر معروف است که در اوکراين ، بحيث نايب سفير فرستاده شد و اکنون در ليبيا به کار مشغول است . عبد ا لغفور آرزو ( جمعيتی معروف) کاردار سفارت افغانی در تهران ، اخيرا چنان قدرتی در آن محدوده به هم زده بود که رنگين اسپنتا هرگز نتوانست اورا به کابل باز خواند!

اينکه فرشته جان مانند شخصيت مورد علاقه اش ، بچه سقاء ، بر سر گردنه انتر نت نشسته و بر شخصيت های ملی کشور مانند امان الله خان وغيره حمله ميکند ، بسيار ديده درايی و گستاخی می طلبد ؛ ا زان گونه بی آزرمی ها که در دوره شاه ايران در پايتخت کشور ؛ تهران، و در « شهرنو» آنجا می شد سراغ گرفت . گويا ايرانی ها به قلعه خوشگذرانی و خود فروشی ، شهر نو ميگفتند ؛ اما چگونه بود آن حکايت ؟ در روزگاران شاه فقيد ايران ، اينجانب را فرصتی دست داد تا از ايران ( تهران) ديدار کند ؛ ديدار از قلعه معروف زنان ، مسما به « شهرنو» نيز در برنامه سياحت من گنجانيده شده بود . وقتی با يک همسفر داخل محله شدم ، زنی برهنه تن ا ز بالکن منزلش گردن کشيد و خطاب به ما گفت « ک .. من در فلان تان ؛ چرا معطل ايد ؟ بيا ييد تو ! » . من به دوست همراهم گفتم ؛ اين زن ، چيزی را به ما « حواله» ميکند ، که ندارد ، چرا؟ » دوست من گفت ؛ حيا که از چشم رفت ؛ هر ناممکن ؛ ممکن ميشود !

کامران مير هزار که دفتر و دواتش را سپرده در دست اين خانم؛ لابد پيش بينی کرده که فرشته جان ، وزير زنان درد ولت آينده است ؛ يا اين خانم عشوه گر ، يک چيزکی دارد که بقول ايرانی ها « دهن آدم را سر ويس می کند


اسم: مسعود   محل سکونت: لندن    تاریخ: 03.02.2009

قصهٌ است که روزی پلنگ دنبال آهو میدوید و دو دوستی این صحنه را میدیدند. یکی از این دوستان پرسید که برادر جالب است؟ این هردو چرا میدوند دوست دومی در جواب گفت که آن یکی در عقب برای نان میدود و آن دیگری در جلو برای جان. حالا ما باید بیژنپورها. حضرتیها. کوشانها......و سایر شورای نظاریها را ملامت نکنیم. اینها هم از برای جان خود میدوند تفرقه اندازی میکنند. تاریخ را بخاطر هر چیز ملامت میکنند و در خلاصه آب را گل آلود میسازند تا کثافتکاریهایشان برملا نشود. و اگر بتوانند کشور را تجزیه کنند. من از برادران و خواهرانیکه اینها را ملامت میکنند میپرسم.

۱. در صورتیکه در افغانستان آرامی شود و یک حکومت بازخواستگر رویکار شود آیا از این جنایتکاران بازخواست نخواهد شد؟ و در صورت بازخواست ایشان قادر اند نصف نصف نصف خرابکاریها و جنایات شانرا جبران کنند؟
۲. اگر افغانستان دارای یک حکومت قوی شود آیا این کثافات در مقامهایشان خواهند ماند؟
۳. در افغانستان آرام با حکومت مردمی احمدشاه مسعود قهرمان ملی میتواند باشد؟
۴. در افغانستان واحد سلطهٌ شورای نظار بالای ولایات شمالی میتواند ادامه دار باشد؟
و هزارها سوال از این قبیل.


اسم: Navid   محل سکونت: Sweden    تاریخ: 03.02.2009

Those who live in Sweden know that Fereshta hazrati sister of behishta Massoud, whife of Wali Massod is a shame not only for afghan women but for all women in the world.

She is the only women in the world who pretend to care of womens right but support with all her might the abusers of women and those criminals who killed thousands of women or their hasbands, sons, or other relatives.
She is talking about women right but supports Bache Sawouq who closed the only school for girls ..


اسم: Qasem   محل سکونت: Germany    تاریخ: 02.02.2009

Salam to all Afghans,
Afghan Chore Bejan Pour is belong to Shorai Nezar. He is backing from Iran

The only person who does not understand the low level of Freshta Hazrati is the Freshta Jan herself

I hope that more Afghans discover her relationship with Bejan Jan


اسم: امین الله   محل سکونت: بلجیم    تاریخ: 02.02.2009

باعرض سلام به شما آفای جاغوری صاحب وگردانندگان افغان جرمن ، خاطرنشان کنم که من از تمام نوشته های ملی خوشم می آید ولی قاطعیت وسلابت نوشته های شما که تکیه بر واقعیات دارد ونماینده دید پاک شما نسبت به افغانستان درد کشیده ماست بیشتر مرا مجذوب می سازد .

تاجایکه من باچهره و نوشته های این بیژنپور بگفته شما ایرانپور آشناهستم. تعفن از سر وصورت وخیانت از نوشته هایش که زیر نام مستعارش « فرشته حضرتی » بیرون میدهد واقعن نا مردی وجفای بیشتر در حق مردم ماست . ازاینکه پوزش را با نوشته تان بزمین مالیده اید . سربلندی تان در مقابل مردم وکشور تان محسوب می شود . مؤفق باشید. دوستدارتان امین الله از بلجیمCopyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved