Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  محاکمه جنایتکاران جنگی    نویسنده:  حمید انوری

 
اسم: نورانی    محل سکونت: لندن    تاریخ: 12.11.2008

آقای عبدالقدیر دلاور باید بداند كه فرزندان واقعی افغانستان كسانی اند كه به هیچ دستگاه و سازمان جاسوسی اجنبی مربوط نمی باشند. یك خلقی و پرچمی كه فریب خورده و آزارش به كسی نرسیده، میتواند بی گناهی را خود ثابت كند و از خیانت های رهبران خویش، خود را كنار بكشد.
اگر خیانت و وطنفروشی رهبران خلق و پرچم نمیبود، میلیون ها هموطن مانند خودت آواره نمی شدند و دست پاكستان و ایران و روس و امریكا در كشور ما دراز نمیشد و مردم در زیر مهمیز نظام طالبی دست و پا نمیزدند و كشور ما ویران نمی گشت.

اگر خیانت و وطنفروشی رهبران خلق و پرچم نمیبود، كابل در زیر راكت گلبدین بی دین و مسعود و ربانی و سیاف و خلیلی مزاری بی وجدان بخاكستر مبدل نمیشد.
اگر خیانت رهبران خلق و پرچم نمیبود، افغانستان امروز مركز رشد تروریسم نمیگردید. اگر خیانت رهبران خلق و پرچم نمیبود، امروز كشور ما در دست دین فروشان اخوانی نمی افتاد.

رهبران خاین خلق و پرچم كدام تفاوتی ازهم ندارند. یك تعداد مذبوحانه كوشش دارند كه نجیب را بر ببرك برتر بدانند و به وی وجه ملی قایل شوند كه ابداً چنین نیست. نجیب رئیس خاد ببرك بود كه مرتكب هزار ها قتل و جنایت گردید. طرفداران كودن نجیب میگویند كه سند بیاورید. اینها میخواهند كه بدین شكل خود را تبرئه كنند و از مجازات فرار نمایند.

به طرفداران نجیب و ببرك و امین و تره كی می گویم كه روی سیاه رهبران تان برای همیش سیاه خواهد ماند ولو كه در قبر هم باشند. هیچ جنایت كاری از هر گروهی كه باشد نمیتواند خود را به بهانه جنایت یك فرد و یا دیگر برائت دهد. بلی هم خلقی و پرچمی، هم طالبان و اشرار، هم اخوانی و تروریست و هم ویرانگر و دینفروش در یك ردیف قرار میگیرند. آقای انوری به شما تبریك می گویم و موفقیت تانرا از بارگاه پروردگار آرزو میكنم.


اسم: عبدالقدر دلاور    محل سکونت: سويدن    تاریخ: 12.11.2008

محترم حميــد انوری سلام !!!
تبصره اخير شما به ارتباط وابستگی همه جنايات . تخريب . چپاول .غارت . بربادی . قتل . تبائی . رنج .درد . دربدری . فرار از وطن به شانه های صفوف حزب دموکراتيک خلق افغانستان ( حزب وطن ) هر بيننده . خواننده پورتال محبوب افغان جرمن انلاين را به دو نظر انداخته که بنده با احترام که به پورتال دارم کوتا به جواب شما بدون وابستگی سياسی .حزبی .تنظيمی مينگارم .

ـــ با فروپاشی عمدی اتحاد شوروی و بلوک شرق . پيمان وارسا . و هم زمان در تبانی اداره جديد کرملين . رژيم اخوندی ايران . و نظامی گران پاکستان و تلاش های قبلی اتازونی وانگليس رژيم قانون مند دوکتور نجيب الله با خيانت درون حزبی نيز سقوط و قدرت طلبان. منصب جويان. غارت و چپاولگران. تروريستان{جهادی} به قدرت رسيده و ديگر همه از جنايات انها اگاهی دارند. ولی نقط قابل تذکر اينکه انها با مباهات اظهار ميداشتن .

اقای انوری عزيز !!!
پاکستان و ايران اين دو همسايه نا ميمون. ناشايست. غدار. طی ساليان متمادی به اشکال گوناگون در امور داخلی. سياسی. مذهبی. دينی. عقيدوی. منطقوی. مليتی. زبانی کشور ما مداخله و دست بلند داشته با ايجاد پايگاه های قدرت و نفوذ در داخل از ميان رجال دولتی. مذهبی. محلی. منطقوی توانسته اند در کشور ما دايمأ مداخله. ابراز نفوذ. و قدرت نموده زمام داران بزدل اين وطن را وادار به رقص مطابق ساز خود سازند .

زژيم منسوخ شاهی ايران با ايجاد حزب های شعيه مذهب از سال ۱۳۴۳ در قندهار. غزنی. هرات. افغانستان مرکزی پرداخته و توسط انها پروژه الحاق قسمتی از خاک کشور را اميد داشت که در رژيم قهقرای محمد ظاهر شاه توانست بدون پرداخت امتيازی آب دريا هلمند و جيهون انرا به دست بياورد و در مقابل از رژيم پوشالی کابل دفاع دپلوماتيک نمود.

کشور جديدأ تولد يافته توسط استعمار انگليس بنام پاکستان از بدو تاسيس خود چون زخم سرطان قسمت های از پيکر وطن مارا بنام خط ننگين ديورند تصاحب و تا امروز نيم پيکر ما را ازهم جدا ساخته است و غرض تخريب. مختل ساختن اسايش مردم. سبوتاژ.مداخله نظامی . استخباراتی. تجاوزات سرحدی از بدو پيدايش مبادرت ورزيده و در داخل کشور و شهرهای بزرگ ان با ايجاد حزب های ديوبندی.افراطی. تجزيه طلب. ناسونالستی. و جريانات تروريستی اسلامی مبادرت و اقدام نموده حزب اسلامی(جوانان مسلمان)در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه ايجاد که جنايات و وحشت رهبران امروزی انها چون گلبدين. گهيز. نيازی. در ترور. زهر پاشی. تيزاب پاشی در ذهن هردم وطن ما جاه دارد وبا اين زوزه های شما مختل نه ميگردد .

جريانات ماويستی در همکاری با جريان اسلامی يکجا عليه حاکميت وخت و رژيم وخت دايم درد سر برای مردم و حاکميت بوده در تضاد با جريان دموکراتيک دولت را تحت فشار نگاه ميداشتن .

دوره جمهوريت سردار محمد داوؤد تو هم با تجاوزات. مداخلات. دست درازيهای پاکستان و ايران همراه بود و اين رهبران فعلی[جهادی] و اندک قومندانان سرشناس محلی چون احمدشاه مسعود. ذبيح الله. قاری بابا. حقانی. سيد جگرن. خمزه در سال ۱۳۵۴ بعد از استقرار اولين رياست جمهوری که برای ايران و پاکستان به مثابه خنجر زهر دار بود به تهران واسلام اباد دعوت و در راه ايجاد جبهات نظامی. گروپی. تشنج زا. غوغاگر. قيام کننده اغاز نموده که قيام اخوان در خوگيانی. چپليار. حصارک ننگرهار. پنچشير. اندراب از جمله فعاليت های خصمانه استخبارات نظامی پاکستان بوده که شما اقای انوری بروی همه اين جنايات دستوری واگاهانه خاک پاشيده همه کثافات اخوان. مويستها. ناسيوناليست هارا بدون رعايت انصاف و عقل به دوش فرزندان اصيل اين خاک انداخته بيائيد دشمنی مليون ها انسان وطن را باتخريب و نگوهش هزاران وطن پرست نصيب نشويد.

بلی اقای انوری ! !
در ملاقات انفرادی با کارمند دفتر ساحوی( C . I . A ) يک بار با احطياط سوال نمائيد که :

پلان ايجاد حوادث در افغانستان. ايجاد ۷ تنظيم در پاکستان با مصرف ۱۶ مليارد دالر امريکای و بعدأ به قدرت رسانيدن انها با پلان مشترک روسيه ــ ايران ـ پاکستان ــ سازمان ملل. در کابل و ايجاد اختلاف های شديد و اغاز جن های خانمان سوز کابل شهادت بيش از ۲۰۰۰۰۰ کابلی و غارت همه دارای های ملی و دولتی و ازهم پاشيدن قوای مسلح نظامی.

و نيز اداره استخبارات امريکا و سفارتهای امريکا در پاکستان چگونه به ايجاد گروپ طالب ها اپتدا در بندر گوادر بلوچستان و بعدآ در مناطق شيروبه. گوژک. چمن. بمبول پاکستان پرداخته و اين تاريخ ۱۹۸۵ را نشان ميداد و چگونه توسط بابر به قدرت رسانيده و چگونه برای چی برای اين نوکران هدايت داد که يکی از افتخارات بزرگ مردم افغانستان بت های باميان را يک شبه به خاک يکسان نمايند. و چگونه اين ساز و برگ نظامی طالب يک شبه اب گرديده داخل زمين گرديد و چگونه توسط که و با پرداخت چقدر دالر به رهبران اتحاد شمال افغانستان را اشغال و چگونه کنفرلنس نام نهاد(بن)را دائر و افراد تربيه شده خود را در رهبری ملت بزرگ افغان قرار داد.

بلی لطفأ تاريخ اين همه جنايات و ايجاد پلان های خصمانه از روز اول به قدرت رسيدن(رونالد ريگن)اغاز و تا امروز ادامه داردوالله علم که پايان داشته باشد.

وانهای که مخالف بااين پلان هاهستن شما انها را تک تک به محکمه جلب نموده ايد تا درد سر امريکا کمتر شود.
از عزيزان عزت مند پورتال افغان جرمن آنلاین تمنا و ارزو ميکنم که اين خانه بدون ياداشت قبلی و بدون اماده گی و بدون ربط را اقبال نشر داده تا دلها از کينه و سياهرنگی پاگ گردد. با تقديم احترامات زياد و ارزو سعادت برای کارکنان وطن پرست سايت محبوب افغان جرمن انلاين.
عبدالقدیر دلاور ـــ سويدن


اسم: ا.ر.بارکزی   محل سکونت: هالند    تاریخ: 11.11.2008

اکنون که آخرین ساعات نظرخواهی در مورد نوشته آقای حمیدانوری فرارسیده بحیث یکی از تعقیب کنندگان جریان نظرخواهی میخواهم ازین نظرات ارایه شده به نتایج ذیل برسم:

1- این نوشته و نظرخواهی پیرامون آن موفقیت بزرگیست برای فرزند دلسوز وطن آقای انوری و پورتال پراعتبار و وزین افغان-جرمن آنلاین.این مؤفقیت را به ایشان تبریک میگویم.

2- این نطرخواهی ثابت ساخت که حافظه تاریخی مردم افغانستان قویست. مردم ماخاطرات بدی راکه رهبران حزب دمکراتیک خلق و جمهوری دموکراتیک تحت رهبری آن از خود بجا گذاشته اند خوب بخاطر دارند. شاید ده ها نسل دیگر قصه های وطن فروشی، خون آشامی، عرضه گی این گروه و وحشت دستگاه های آدمکشی و شکنجه این رژیم را که بنام های اگسا، کام، خاد و واد در جریان 14 سال موجودیت رژیم پوشالی از هیچ نوع جنایت علیه مردم بی پناه افغانستان خودداری نکرده اند، بهمدیگر انتقال بدهند. دست اندرکاران این رژیم بخصوص انانیکه پالیسی میساختند و افسران و جنرالان خاد را مرم افغانستان هرگز نمی بخشند.

3- این نظر خواهی ضمنأ هشداریست به رهبران رژیم های فاسد جهاد فروشان و طالبان که در واقع در نتیجه کودتای شوم ثور و تجاوز شش جدی زمینه رشد یافتند و در بطن فاسد ISI و سپاه پاسداران با دالر هایCIA و تومان ایرانی پرورده شدند. تاریخ گواه است که افتخار به زانو در آوردن ارتش سرخ به آن فرزندان ملت افغان تعلق دارد که سینه خود را در برابر مرمی های تانک روس ها سپر کردند و در زندانهای رژیم پوشالی جان دادند اما به دشمن تسلیم نشدند. دکاندارنیکه درآنطرف دیورند و مشهد و تهران به داشتن کارت عضویت سازمانهای استخباراتی پاکستان و ایران می نازیدند، حق ندارندادعای مجاهد بودن کنند. جنایات انجام یافته در دوران حاکمیت این تنظیمها و طالبها نیز در تاریخ و در حافظه مردم افغانستان درج است و با منشور عفوه پارلمان پوشالی زدوده نمیشود.

4- در رابطه با عدالت انتقالی نظر افغان - جرمن آنلاین قابل تآیید است. صلح اجتماعی دوامدار در افغانستان صرف در صورتی ممکن است که عدالت انتقالی در عمل پیاده شود.

5- یک نکته مهم که درین نظرخواهی روشن شد اینست که عده ای از اعضا سابق حزب دموکراتیک خلق و کارمندان دولت خلقی - پرچمی که خود دست پاک دارند، به جنایات انجام یافته در دوران حاکمیت این حزب اذعان نموده و در معرفی جانیان همکاری میکنند. من ازین اشخاص دعوت میکنم که بصورت علنی موضع گیری کنند، از حزب و حکومت که توسط تاریخ محکوم شده است فاصله بگیرند و همراه با ملت در امر تثبیت و محاکمه آنانیکه مسوولیت این جنایات را دارند همکاری کنند. ایشان میتوانند ازین طریق در بسته شدن یک صفخه سیاه تاریخ و پیوند دوباره ملت نقش مهم و تاریخی ایفا کنند.
>


اسم: mangal   محل سکونت: afghanistan    تاریخ: 11.11.2008

جناب انوری صاحب . لطفا نظر خود را در باره کسانی که در سال ۷۱ پايتخت افغانستان عزيز( کابل) را که جنت روی زمين است ، با راکت پرانی ، به خاک يکسان کردند و هفتاد هزار جمعيت را کشتند ، و اکنون زير چپن جلالتماب کرزی ، در وزارتخانه ها و شورا و موتر های تويوتا ، به عيش وعشرت مصوف هستند ، نيز واضح و برجسته بنويسيد تا هم عدالت ، رعايت شود و هم سياف و ربانی و عطامحمد و خليلی و حکمتيار ، به ريش ما و شما نه خندد ! با احترام .
دپلوم انجنير بريالی منگل ( مکروريان اول ، کابل)


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 11.11.2008

قابل توجه خوانندگان محترم پورتال افغان جرمن آنلاین
دوسیه نظر خواهی پیرامون نوشتۀ جناب حمید انوری زیر عنوان " محاکمه جنایتکاران جنگی" به تاریخ چهار شنبه 12نومبر به ساعت 23 و 59 دقیقه وقت آلمان مسدود میگردد. از محترمانیکه آرزوی تبصره در آن باره را داشته باشند، آرزومندیم قبل از تاریخ مذکور نظر خویش را درج فورمۀ نظرخواهی بفرمایند. با ابراز تشکر


اسم: جان محمد الکوزی   محل سکونت: فرانکفورت جرمنی    تاریخ: 11.11.2008

شاغلی حمید انوری:
با رعایت حرمت و ادب من این نوشته شما را رد می کنم. شما یکبار لطف نموده با کسانیکه با مسائل از نزدیک آشنائی دارند، تماس بگیرید و حل مطلب نمائید. هفتم ثور 1357 نتیجه مستقیم سیاست سردار محمد داود خان در افغانستان بود. اگر سردار محمد داود خان با کمک خلقی ها و پرچمی ها دست به کودتا نمی زد و مهمتر از همه خلقیان و پرچمی ها را در چوکی های حساس مقرر نمی کرد و مهمتر از همه اردوی افغانستان را تسلیم مشاورین روسی نمی کرد و جوانان افغانستان را در تمام ساحات و بصورت خاص در بخش نظامی کمونیست تربیه نمی کرد، کودتای هفتم ثور رخ نمی داد.

در زمان سردار محمد داود خان کمونیست های طرفدار روسیه ید طولا در دستگاههای دولتی پیدا کردند. بطور مثال، اگر شما اسناد تدریسی نصاب تعلیمی فاکولته حقوق و اقتصاد پوهنتون کابل را مرور کنید و نسخه های درسی استادان از قبیل داکتر محراب الدین پکتیاوال از فاکولته اقتصاد و داکتر محمد احسان ترکی روستامل را مرور کنید، بخوبی می فهمید که از در و دیوار اتاق های درسی فاکولته ها شنیده می شد که راه نجات افغانستان از عقب ماندگی تعقیب راه سوسیالیستی بسبک شوروی و به حمایت شورویست. وقتی سئوال می شد اگر امپریالیست ها کار شکنی کردند چه، گفته می شد که قشون سرخ از انقلاب مردم دفاع خواهد کرد. این ها چیزیست که من نمی گویم.

در صورتیکه وضع از این قرار باشد، شما چطور می توانید حادثه هفت ثور را که ناشی از سیاست های نابخرادانه سردار محمد داود خان بود خلقی و پرچمی ها را مسئول قلمداد کنید. من در اینجا نمی خواهم خلقی و پرچمی ها را از جنایات شان معاف سازم. جرم و جنایات پرچمی ها یک چیز است ولی اینکه شما آن را علت بدبختی های بعدی قلمداد می کنید، خوانندگان تان را گمراه می سازید.
امید است در این مورد توجه کنید.


اسم: خليل الله ساپی )   محل سکونت: انگلستان ـ برمنگم     تاریخ: 11.11.2008

گرداننده عزيز پورتال افغان جرمن انلاين !
شوربختانه، بدبختانه، اخيرأ بعضی از گردانندگان و مسولين تخنيکی سايتهای شهرت يافته و جاه گرفته بيرون مرزی افغانی اگاهانه دستوری وغرض فروکش ساختن عناد شخصی و سياسی خود فضای شفاف دنيای انترنيت و سايتهای افغانی را با گشايش عمدی تارنماهای نهايت مبتذل، مضحک ، ياوه گوی، دروغگو و تفتين پرداز تخريش و بدنام ساختن که اين شيوه و سلوک در ميان ساير مهاجرين يک عمل ناپسند بوده و نيز هدف و انگيزه چنين روابط و ظوابط هر انسان را به افغان بودن اينگونه افراد مشکوک ميسازد و بسنه شد که عاملين و مسوولين اين چنين سايتها زر خريدان استخبارات شرق و غرب بوده و دليل جز اين وجود ندارد.

سايت شما بدون مجوز قانونی، حقوقی، صلاحيت وظيفوی اجازه داد افراد موقع شناس شررانداز خود سرانه بدون اسناد، شواهد، دلايل، گوا، منبع،و پيگيری جرايم اشکار و پنهان [تر و خشک] را مورد اتهام، تهديد، مجازات قرار داده و اخيرآ اقای محترم انوری شيپور امريکای را از نزديک دفتر [CIA] امريکا نواخت که همه در تلاش محکوم ساختن فرزندان اصيل افغان به پيش و همه درهای وزارت خانه های عدليه و مهاجرت را چون گلبدين، حميد گل پاکستانی، کرنيل امام مشاور خاص عمر، و شاخه های منفور ماويستی دقلباب نموده عناد و ستيز خود را فروکش نمايند که اين خود زمينه دشمنی ها، تشنجات سياسی، پرابلم های کنونی را تشديد نموده بر زخم خون الود افغان نمک پاشيدن است.
اقای انوری و ساير همکاران ايشان ايااز نظر شما و هم عقيده های شما تمام صفوف حزب وطن جنايتکار و مجرم بوده و هر کس بنا به خصومت های شخصی، سياسی، منطقوی و مليتی که امروز دامنگير همه قشرهای ديگر انديش گرديده است هر ليست را شامل ناقضين حقوق بشر ميسازيد ايا مسولين پورتال و اقای انوری شيوه و طريق به دادگاه کشيدن، ساختن مجوز حقوقی و داشتن شواهد انکار ناپذير را اگاهی داريد واگر اين افراد متضر و ناحق که متهم به جنايات جنگی صدمه ديده دست به دست هم داده و باگسترش شکايت نامه که قربانی افطرأ و بهتان کاذب گرديده اند قبل از شما دروازه های پارلمان افغانستان، ستره محکمه افغانستان و رياست جمهوری به قبول شما محکمه فرمايشی امريکای - انگليسی [هاک] و [لاهه]را با خشم و طغيان اتشين کوبيده خوستار اعاده حقوق خود گرديده و پای پورتال و شما اقايان عشرتی ارام - دردمند - انوری و نوری را به جرم بهتان و افطرأ به محکمه بکشانند،و يا خاموشی و بی تفاوتی مسوولين اگاه پورتال افغان جرمن مقابل [بيت الخلا(اريا) جرمن انلاين] که فضای تفاهم، همسوی و وفاق ميان افغانها را با نشر چرنديات، کثافات، هرزه گوی، دشنام، توهين، هتک . و فعلأ اتهام بستن کاذب / باطل / دروغ / با کاپی نمودن نوشته های همکاران فلمی شما و وارونه ساختن بنام افراد بيگناه، بی خبر خارج از ساحه مناقشات کنونی / که هدف هتک شخصيت ها مسوولين پورتال افغان جرمن ميباشد برای همه علاقمندان شما سوال ميباشد.
اگر شما و هر افغان ديگر بخاطر قدسيت وطن و مردم ان مباره و تلاش دارند لازم و ضروری ميدانم دست بدست هم داده دروازه چنين بيت الخلا متعفن را که با نام بزرگ «اريا» جفنگ، چرند و کثافات را پراگنده ميسازد و افراد نهايت ناسالم، بد نام، هرزه، بدون نصب، اخلاق، فاميل، قوم، شرف با دزديدن ادرس سايتهای ديگر به همکاری سايت سکسی [پندار]عقب ان قرار دارد.
اقای انوری، عشرتی، ارام، نوری، سيستانی چرا شما مقابل جنايتکاران شناخته شده سايت مبتذل اريا جرمن انلاين خاموش بوده کسی کلمه ای عليه منبع ننگ نمي نويسند.
در حاليکه از گرداننده عزيز پورتال تمنا ميکنم که اين درد دل واقعی بنده را نشر و نيز در برنامه بعدی مطلب را پيرامون چگونگی، هويت، صلاحيت، خصوصيت کارگردان سايت ؟؟؟ [(اريا)افغان جرمن انلاين]در نظر خواهی علاقمندان خود بگزاريد تا طشت رسوای اين وطن فروشان، نهضت فروشان پائين افتاده چهره های شان افشأ گردد.
مطلب انتقادی که از نام شکور کشتکار به پورتال افغان جرمن ارسال و پورتال با روحيه و سياست مستقل و ملی خود انرا نشر داشت توسط مسول مفتن، شرارت پيشه و بدنام سايت مضحک [اريا جرمن انلاين]نوشته و به پورتال واقعی نفوذ داده تااعتبار پورتال محبوب افغان جرمن انلاين را کمتر و صدمه رساند.
اقای عبدالشکور کشتکار ميتواند عليه سايت پندار و يا اريا جرمن انلاين اقامه دعوا نمايند.
با حرمت فراوان ( خليل الله ساپی ) انگلستان ـ برمنگم


اسم: حمید انوری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 10.11.2008

یک عده از خادیست ها و مسؤولین درجه اول و دوم حزب منحله ( دیموکرایک خلق ) بی شرمانه میخواهند مردم را به کجراه برده و روی جنایات وحشایانه ای شان پرده انداخته و هر آنچه از نامردی و نامردمی و پستی و پلشتی را که در زمان حاکمیت شان و در زمان اشغال افغانستان بوسیله اربابان روسی مرتکب شده اند ، با دیده درائی ذاتی که دارند ، مبارزه و مقاومت در مقابل پاکستانی ها و نوکران اخوانی و طالبی شان و عوامل و جاسوسان بیگانه و به گفته ارباب حزبی شان ببرک وطن فروش ( امپریالیزم امریکا - ارتجاع منطقه و تفوق طلبی چین و...) انداخته و جهاد و مبارزه آزدیبخش مردم افغانستان را تاپه های رنگا رنگ زده و وانمود سازند که افسران و کارمندان خاد و واد و قوای مسلح مزدور شان در مقابل (فرستادگان پاکستانی و ایرانی و عرب و جاسوسان سی-آی -ای و آی -اس _ آی و.....) جهت حفظ استقلال کشور مبترزه و مقاومت نموده و از سر های شان گذشته اند و...... این جنابان آیا گفته میتوانند که اگر این غلامان روس در افغانستان کودتا نمی کردند و کودتای سیاه و منحوس هفت ثور به وقع نمی پیوست و ببرک شیاد سوار بر میله تانک روسی وارد کشور نمی شد و اربابان تجاوزگر و وحشی صفت روسی شان به کشور ازاده ما تجاوز نمی کردند و خلقی ها و پرچمی های وطن فروش دست به کشتار خلایق نمی زدند و ...... آیا هرگز مردم افغانستان مجبور به فرار از کشور می شدند و ایا در انصورت کشور های طماع همسایه و مداخله گران عرب و عجم هرگز جرائت میکردند سوی کشور ما چپ نگاه کنند.

آیا شما آقایان و خانم ها گفته میتوانید که مسؤول این همه بدبختی ها در کشور ما کی ها هستند؟ برای یکبار هم اگر شده و اگر زره از وجدان در شما ها باقی است ، سر در گریبان کرده و بیطرفانه و عادلانه قضاوت کنید. آیا شروع بدبختی های افغانستان و دربدری و آوارگی و بیچاره گی مردم آزاده آن و آغاز تمام بدبختی ها و تجاوزات پیهم خارجی ها بکشور ما ، سرازیر شدن تنظیمی ها و برادر کشی ها و آمدن طالبان و تخریب تمام تاریخ و فرهنگ کشور و بعد تجاوز قوای امریکا و متحدینش و سرانجام اوضاع و احوال کنونی ، از روز شوم هفت ثور 1357شروع نشد ؟ مرحله نوین کودتای ثور شما تجاوز وحشیانه اربابان بی همه چیز روسی تان در افغانستان تما هست و بود مردم را تاراج نکرد؟ اگر کودتای منحوس ثور بوقوع نمی پیوست به یقین ملت با شهامت افغانستان به این حال و روز گرفتار نمی شدند. اینکه تنظیمی ها و طالب ها چه جنایاتی را مرتکب شدند به همه چون روز روشن است و همه مردم با گوشت و پوست و استخوان خویش جنایات شانرا احساس کرده و لمس نموده اند ، همان گونه که جنایات وطن فروشان خلق و پرچم را تجربه نموده بودند . مردم ما یک ضربالمثل مشهور دارند که میگوید ( سگ زرد برادر شغال ).

مسؤول تمام وقایع ناهنجار ایکه در افغانستان بعد از هفت ثور 1357تا امروز بوقع پیوسته است و هنوز هم خاتمه نیافته است شما ها هستید. توطئه ها ودسائیس که بعد از سقوط رزیم منحط تان براه انداختید و زدو بند های بی شرمانه ایکه با برادران تنظیمی و طالبی تان براه انداختید ، طومار جنایات وحشیانه تانرا تکمیل کرد . هشت ثور هم حاصل زد و بند های بی شرمانه ای پیدا و پنهان شما جنابان با خود فروختگان چون ربانی و سیاف و خلیلی و حکمتیار و دوستم و دیگر جنایتکاران بود و امروز هم یک عده تان در نوکری به ارباب جدید امریکائی تان سر وگردن می شکنید و نمونه زنده آن گلاب زوی ها رنجبر ها علومی ها و عده ای از خادیست های دیروز است که دیروز در خدمت ( کی- جی- بی ) بودند و از هیچ گونه جنایت و شکنجه و کشتار در حق هموطنان شان دریغ نکردند و هزاران هزار گور های دسته جمعی در سرتا سر کشور شاهد مدعای ماست و امروز همان جاسوسان روسی در خدمت امریکا و ( سی- آی - ای ) کمر بسته و در اداره جاسوسی رژیم دست نشانده امریکا در کابل ( ریاست امنیت ملی ) اجرای وظیفه میکنند. یعنی اینکه پیش جانانه ای من پنبه و پندانه یکیست. گاهی جاسوس و نوکر روس و گاهی هم از امریکا .هر کی لقمه ای انداخت دم شور میدهید. کمی شرم کنید و بیشتر از این قوله نکشید.


اسم: انجنیر شیر ساپی   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 10.11.2008

با عرض سلام خدمت هموطنان عزیز !
درملتی که خائن بوطن احترام واعتبار دارد، موجودیت همچوملت دایم در خطر است .
ژان ژاک روسو میگوید :وقتی که مردم به مسایل مهم ملی بی علاقه می شوند فرجام آن ملت تباهی است .
امروز مشکل بزرگ افغانستان آمیزش جنایتکاران چپی و راستی در بین مردم مسلمان افغانستان است که مانند کرم درخت میکوشنداز درون وحدت ملی مارا برای بقای خود تخریب کنند.

واقعأ مداومت همین ذهنیت یکی از علل است که مردم مارا وهم پرور ساخته ، از درست اندیشی باز داشته وباعث بدبختی وپسماندگی شان گردیده است .
به امید روزی ... فارغ از جو غبار آلود درکشور ما؛ ...
سره را از نا سره جدا کنند.


اسم: عبدالشکور کشتکار   محل سکونت: هالند     تاریخ: 10.11.2008

اخيراً در سايت انترنتي"افغان – جرمن انلاين" در صفحه"نظريات خواننده گان در مورد جنايتکاران جنگي" از نام من «شکورکشتکار- محل سکونت کابل-تاريخ 24-10-2008»نوشته ای جعل شده در باره سلطان علي کشتمند سابق رييس شورای وزيران افغانستان گذاشته شده بود.

من گرچه مدتها است که به نسبت چشم دردی و چندبار عمليات چشم ناشي از اينکه صورتم در شکنجه گاه حفيظ الله امين صدمه ديده بود،بنابر توصيه داکتر از خواندن و نوشتن دور مانده ام؛مگر ناگزير به خاطر رد نوشتهء متذکرۀ آن جعلکار سياه روی،وظيفه و مکلفيت خود دانستم تا جهت روشن شدن ذهنيت هموطنان عزيز،اين يادداشت را با چند روز تأخير بنويسم.

قبل از اينکه به نوشتن اين يادداشت بپردازم به تاريخ29-10-2008 توسط ايميل به سايت متذکره نوشتم که:(( در سايت شما در صفحه جديد تحت نام محاکمه جنايتکاران جنگي ديده شده است،از نام من شکور کشتکار- سکونت کابل- تاريخ 24-10-2008 نوشتهء جعل شدۀ دستوری گذاشته است.محتوای ان نوشته از آغاز تا انجام دروغ و بي بنياد بوده،ساخته و پرداخته ذهن ناپاک نويسندۀ خاين جعلکار و مزدور مي باشد.اصلاً و قطعاً از من نيست.

از اينکه کمپوتر من الفبای دری ندارد،عجالتاً اين يادداشت کوتاه را در جواب به شما ايميل کردم؛انشاالله جواب مکمل و حقيقت را،نويسندۀ جعلکار تحت عنوان"دروغپردازان سياه روی" در سايت و ماهنامه مشعل دريافت خواهيد کرد.

لطفاً اين يادداشت مختصر مرا پس از برگردان به الفبای دری جهت آگاهي خواننده گان گرامي در آن صفحه بگذاريد.))
به تعقيب يادداشت متذکره بارديگر توسط ايميل مورخ 30-10-2998 از سايت افغان – جرمن خواستم که :((از شما ميخواهم آن نوشته مورخ24-10-2008 را که از نام من جعل شده است از آن صفحۀ جنجالي و سوال برانگيز تان برداريد.))چنان هم کردند.

به خواننده گان عزيزی که به سايت متذکره مراجعه مي فرمايند،خاطرنشان مي سازم آن نوشتهء جعلي بي بنياد بصورت قطع از من نيست؛بلکه نويسندۀ آن از جمله آن عده جعلکاران دروغپرداز سياه روی است که مي خواهد ذهنيت ها را مغشوش و خاک به چشم هموطنان بزنند.

1- نويسندۀ بي وجدان ناآگاه و بي خرد آن نوشته،بدون تحقيق سکونت مرا کابل نوشته است؛در حالي که من از سال 1373 به اينطرف در کشور هالند با خانوادۀ خود زنده گي مي نمايم.
2- من از ماه جدی سال 1358 الي نيمه ماه قوس 1361 حدود سه سال ني 6 سال به حيث رييس پذيرش(عارضين و مراجعين)در شورای وزيران ايفأی وظيفه نمودم.
3- من از اواخر ماه قوس سال 1361 الي آغاز ماه حمل 1363 بحيث آتشه تجارتي افغانستان در پاکستان کار کرده ام.
4- من از ماه حمل سال 1363 الي ماه ثور 1367 بحيث رييس موسسه نشراتي "بيهقي" مصروف کار بودم.
5- من از ماه حوت 1367 الي اخير سال 1371 بحيث رييس شعبه امور فرهنگي در ادارۀ امور شورای وزيران خدمت کرده ام.
6- من قبل از فروپاشي حاکميت"حزب وطن" اخير سال 1371 مجبور به ترک وظيفه دولتي و وطن شده،از اخير سال 1373 مطابق 1994 م در کشور هالند سکونت دارم.
به تو ای نويسندۀ حقيقي بهتانگر آن نوشتهء جعلي مي گويم!:اگر سياه روی نيستي و از جملۀ جنايتکاران نمي باشي،از دادن نام ننگين و کثيف خود شرم نمي داشتي و اگر اندکي شرف و وجدان بيدار ميداشتي و اگر اين همه دروغهايت حقيقت ميداشت و در موضع راستي و صداقت قرار ميداشتي،پس چرا آنچه را که در مورد سلطان علي کشتمند و من ميدانستي مردانه وار از نام خود قلم نزدی؟واضح است که هرآنچه نوشته ای و هر آنچه در زنده گي ننگيننت گفته ای و کرده ای مسلماً که همه مردم فريبي،دروغ،افترأ،بهتان و لاف و گزاف بوده،ساخته و پرداخته ذهن ناپاک خودت مي باشد.بدان که وجدان کثيف و ناپاکت با اين اعمال رذيلانه ات پيوسته ترا عذاب خواهد داد.و در تمام عمر سرافگنده گي و شرمساری نصيبت خواهد بود.

آقای نويسندهء جعلکار نمک حرام بي خرد،بدون آنکه قدری به مقررات،اصول کار و تشکيلات شورای وزيران آگاهي و معلومات داشته باشد،مغرضانه از شکم خود برای رييس شورای وزيران وظايف بگير و به بند تعيين نموده و همچنان از دستگاه مجاری و نجاری خويش فرکسيوني به قول معروف"هشت رُخ نه گرد" که در هيچ قالب نمي گنجد تراشيده است.تا درباره افراد و اشخاص«مخالف سيستم- مخالف حضور قوای اشغالگرروس و غيره و غيره...» اطلاع رساني نمايند و صدراعظم برطبق آن افراد متخلف را"بدون فهم،درک،مطالعه،تحليل،غور،چگونه گي حقيقت و واقعيت"توسط خدمات اطلاعات دولتي مجازات کند.

اين گفته ها و لاطايلات از بيخ و بن بي مايه بوده،از آن کساني است که در جهت موافق وزش باد به نرخ روز حرکت مي کنند و وظيفه دارند تا در تنور گرم برخي رسانه های معلوم الحال تصويری و انترنتي نان بپزند.

عرفي تو مينديش ز غوغای رقيبان
آواز سگان کم نکند رزق گدا را

به توجه هموطنان گرامي خود مي خواهم برسانم که :ح.د.خ.ا(حزب وطن)متشکل از دو جناح بنام های خلق و پرچم بودند.موجوديت فرکسيون ها از لحاظ سياسي و عقيدتي بخصوص در بخش جناح پرچم منتفي بود حتا اگر به تمايل اشخاص از لحاظ شخصي و سليقه ای و تا حدود قومي،منطقه ای بنابر ويژه گي های افغانستان فرکسيون گفته شود،فهرست مرتبه ای آن جعلکار دروغپرداز که در سايت افغان – جرمن به نشر رسيده است نادرست بوده آن را از ريشه رد مي نمايم.

سلطان علي کشتمند در زمان استبداد حفيظ الله امين متحمل بيرحمانه ترين شکنجه ها در زندان توسط عمال رژيم شده بود؛وی عذاب سلول های انفرادی را فراوان چشيده است.انسان های با وجدان و شرافتمند که زجر شکنجه و زندان را ديده باشند،هرگز روا نخواهد داشت که يک انسان بيگناه و مظلوم بخاطر داشتن افکار سياسي و داشتن عقيده ديني و مذهبي مخالف بزندان برود؛مگر اينکه در آن زمينه ها مرتکب قتل و جنايت شده باشد.

من در يک نوشتۀ خود در جريده " آزادی" منتشرۀ کشور دنمارک بمديريت مسوول آقای نجيب روشن شماره64 سال2004 مطلبي نوشته بودم،در بخشي از آن در باره برخي ويژه گي های اخلاقي و انساني ذاتي سلطان علي کشتمند تا آن حديکه من مي شناختم و در جريان کار درک کرده بودم چشمديد خود را بطور مثال خاطرنشان ساخته بودم.از جمله برخورد،گذشت و عفو وی در برابر شخصي که او را در زندان به شدت شکنجه داده بود،ياد کرده ام.بي مناسبت نخواهد بود آن قسمت را در اين مقطع عيناً بازگو نمايم:(( آن شخص که در مقام دوم يکي از وزارت ها قرار داشت،در غياب وزيرش جهت اجرای برخي امور به صدارت فرا خوانده شده بود.بوضاحت ديده مي شد که در چهرۀ او آثار ترس وجود دارد.از من پرسيد:چرا کشتمندصاحب مرا خواسته است؟)) گفتم: چون وزير شما در مسافرت است،مسلماً که در غياب وزير با شما حرف خواهد داشت.تا چند دقيقه يي که نوبت پذيرش برايش رسيد با نا آرامي زياد هر آن خود را در چوکي از يک پهلو به پهلوی ديگر جا به جا مي کرد.حينيکه از دفتر صدراعظم برون برآمد رنگ بر رويش باز امده بود.با لبخند گفت:((من در تمام زنده گي ام چنين انسان را به اين بزرگي و مردانه گي و گذشت نديده ام،از عقب ميز کارش برخاست،قبل از آنکه من برايش سلام دهم او برايم سلام کرد،دو سه قدم به پيشواز من آمد،دستم را فشرد،از صحتم و کارهای وزارت پرسيد و چند مطلب برايم هدايت داد.))در حالي که اشک در چشمانش حلقه بسته بود با سپاس گفت:(( تا زنده هستم، پيش شان شرمنده مي باشم.))

آقای نويسنده جعلکار مزدور و يارانش به ببينيد چنين گذشت و چنين برخورد نيکو را که تنها مي توان در وجود انسان های با فرهنگ و دولتمردان بزرگ دريافت کرد.
خواننده گرامي!آقای نويسنده جعلکار در قسمتي از آن نوشتۀ خود ادعا کرده است که :(( روزانه دهها گزارش ارسالي وزيران،روسا،مسوولين مستقل ارگانهای مربوط به شورای وزيران را که عنواني رييس شورای وزيران آقای کشتمند مواصلت که در زمينه همه طالب هدايت و دستور مي گرديدند!.... و آقای صدراعظم مسوول بدون درک،فهم...غور چگونه گي حقيقت و واقعيت در پايان هدايت ميداد{به رياست خدمات اطلاعات دولتي گزارش و خبر داده شود- در مورد اقدامات امنيتي گرفته شود - از وظيفه سبکدوش گردد- به سارنوالي معرفي گردد- دستگير گردد-غرض اجرأت بعدی مصوبه اعدام موصوف اماده گردد- مورد پيگرد قرار گيرد- تنزيل رتبه و يا مقام داده شود- تتمع گردد- تنبهه گردد.

و ما طبق هدايت نخست وزير به مراجع مربوط دستور و هدايت صدراعظم را خبر داده که اکثرأ کار اساسي آقای کشتمند را اين مطالب تشکيل ميداد.))

روی آقای نويسنده جعلکار بي وجدان سياه.تا جايي که من در آن زمان در جريان کار شورای وزيران قرار داشتم،چنين بود که :بر طبق تقسيم وظايف رييس شورای وزيران مسوول حل و فصل امور اقتصادی،اجتماعي و فرهنگي بود.

با تأکيد مي خواهم اذعان نمايم در دستگاه شورای وزيران هيچگونه دفتر و فردی به منظور گرفتن گزارشهای مبني بر مجازات و تعقيب مخالفان دولت،مطابق ادعای نويسنده جعلکار وجود نداشت.فکر مي کنم که اکنون هم ندارد.

هرگاه به آرشيف، لايحهء وظايف و تشکيل دستگاه شورای وزيران و ادارۀ امور آن که در طي حوادث سال های جنگ های ميان تنظيمي محفوظ مانده است،مراجعه گردد بوضاحت حقيقت متذکره دريافت مي گردد. آقای نويسندهء دروغ پرداز سياه روی،به کتاب يادداشت های سياسي و رويدادهای تاريخي- جلد سوم تاليف س.ع.کشتمند مراجعه نمايد،ايشان در آن کتاب از همکاران نزديک اداری خويش در شورای وزيران و وظايف انان ياد آوری کرده اند.
سايت "افغان- جرمن انلاين" قبل از آنکه نوشته های بي هويت و جعلي نويسنده گان بي مسووليت را که آدرس معيين قابل دسترسي ندارند در سايت خود بگذارن؛مي بايست برطبق اصول در باره نويسندۀ آن بيطرفانه و بيغرضانه تحقيق نمايند.درست و بجا خواهد بود که هرکسي هرچه دلش خواست با استفاده از نام يک شخص برعليه شخص ديگر نا روا بنويسد و سايت مؤظف شده هم عجولانه يا عمدأ و اگاهانه آنرا به نشر برسانند.اين چنين نشرات بي بنياد و خصمانه از يک طرف به اعتبار و حيثيت رسانه و گرداننده گان صدمه وارد مي نمايد،از جانب ديگر آن رسانه با گرداننده گان و نويسنده گان آن از لحاظ حقوقي قابل پيگرد قانوني دانسته مي شود.


اسم: انجنير سيد غلام رسول دره وال )    محل سکونت: هاليند    تاریخ: 10.11.2008

محترم گرداننده پورتال !
هدف اولين تماس بنده با سايت شما تنها وتنها انست که ادمک های مريض .رنجور روانی . جنون زده ، کری خورده ، اب اورده ، مفتن ، شارلتان ، زير دار گريخته ، اوباش ، در بيرون مرزی با شتاب با مسوليت وظيفوی تلاش دارند که " از آب گل الود ودر حالت طغيان سياسی امروز وطن « صيد ماهی » نمايند با به راه اندازی ارسال نامه ها تبصره های کاذب ، باطل ، جعل ، بهتان ، عنوانی پورتال شما و نشر بلادرنگ هرانچه چرند وپرند ناجايز از صفحه سايت وپورتال شما باعث فاصله گرفتن علاقمندان شما گرديده و امروز سياست نشراتی شما مورد سرزنش . انتقاد . تقبيح هر بيننده وعلاقمند ديروز شما گرديده است .

قابل يادهانی ميدانم که اين جانب جدا از خط وسياست گروپ های پرچم وخلق بوده واز سياست ناسالم شما غرب پرستان .سلطنت طلبان . ارسطو کراتان کهنه کار ولی زخمی نيز فرسنگها فاصله دارم ولی به حقيقت وبيان آن باور دارم که امروز ديگر زمان دشمنی ها شمشير کشی ها ، صف ارستنها ، بهتان بسته کردنها . زير پاه خالی کردنها گذشت و انسان مترقی . روشنفکر . وطن پرست . با تمدن . از عناد . اختلاف . شقاق . فاصله گرفته خون را با آ ب شسته ، درد ها را التهام بخشيده . را بيرون رفت از معضلات .بدبختيهای جامعه را جستجو نموده نه انکه [ در در فضای خالی تير پرتاب نمايم ] اگر در اصل واساس ريشه های ايجاد شده اختلافات سياسی .قومی .مليتی . عقيدوی . ايديولوژی ميان افغانی دقت گردد در عقب هريک رشته دست بيگانه داخل بوده تعداد بدون درک از پلان دشمن در تطبيق .پيشبرد . رشد هداف هدفمندان اجنبی از دل جان با سينه کوبيد نها .کف بادکردنها . سفسطه سردانها . ايجاد وگسترش دادگاه ها . ترتيب نمودن ليستهای جعلی وناقص پرداخته ولی بدبختانه تعداد فروخته شده .مزدبيگير .مزدور اگاهانه .دستوری . اب به اسـياب بيگانه سرازير نموده تا با نهايت دون صفتی مزد دريافت نمايند . بنده در سال ۲۰۰۲ در اسلام اباد پاکستان در منزل اقارب خود شاهد جنايت و غلام صفتی افغان هم وطن خود گرديده واين شرم را سالها در سينه چون دانه ناسور نگاه کردم وامروز نتايج جنايت ويا جنايات ۸ سال قبل را در سايت شما در صفحه نظريات متوجه گرديده خواستم سينه بگشايم وداغ ناسور را پاک وپرده از جنايت اقارب خود بردارم .واميد گرداننده گان سايت اين حقيقت و اين داستان از دون صفتی يک افغان فروخته شده را چاپ نمايند .

اقارب بنده که در سال ۱۹۷۸ فارغ فالولته انجنيری پوهنتون کابل ويکی از کادر های نزديک به گلبدين حکمتيار بوده ودستوری از طرف جريان ماويستی ( اخگر ) در حزب اسلامی حکمتيار مسوليت ارتباط روابط خارجی حزب اسلامی را تحت رياست وکنترول اقای محمد کريم مهاجر زاد به عهده داشت و شخص مهاجر زاد در کشور المان مستقيم وظايف وفعاليتهای او را اداره وکنترول ميداشت .

يکی از روز های داغ اسلام اباد با موصوف يکجا نزديک سفارت شاهی هاليند مقيم اسلام اباد گرديده موصوف پاکت زرد رنگ را به مسول قونسگری سفارت هاليند که در اتاق پذيرائی انتظارش داشت سپرد وبا عجله محل را ترک روانه پشاور شديم وموصوف تيلفونی به کسی با زبان اردو گزارش داد که پاکت را به سفارت هاليند تسليم نموده جريان اين همه عرق ريزی وتلاش را از انجنير پسر کاکای خود جويا گرديده گفت اوراق [ رسپانسر پذيرش ] بود ولی در بازگشت به اسلام اباد که مبلغ پول نيز به دست اورده بود برايم گفت ( قبر همه حزبی ها وبخصوص خاديستهای ...) را کندم وهمه را انشالله انقريب تسليم زندان مينمايند .

زمانی داخل منزل گرديدم او کاپی ليست را بنام جنايتکاران ( حزب وطن ) شامل خاد . کميته مرکزی . افسران نظامی را برايم نشان داد وزمانی متوجه ليست گرديدم نام های جعلی . عوضی . از افراد فوت شده . شهيد شده . واز جمله دوست بنده نيز شامل ليست بود که علت اين شرم ساری را پرسيده وفايده اين همه تلاش چه ميباشد گفت . مقامات پاکستانی با دشمنی . ونفرت که از اکثر اعضای حزب وطن وافسران < خاد > دارند ليست را که ۸۰۰ تن ميگردد ترتيب عنوانی وزارت خارجه کشور شاهی هاليند ارسال تا در اروپا از اين دشمنان خطرناک انتقام گرفته باشند ليست را خود پاکستانی ها ودفتر حزب اسلامی ترتيب وتوسط ما نفوذ داد .

و با حيرت و تعجب قسمت از ليست متذکره را که بنده ۸سال قبل ديده بودم در صفحه پورتال شما ديده که با ديدن ان اب از صورتم جاری وخواستم بدون وابستگی جريان ترتيب ليست را که يک عمل پاکستانی + حزب اسلامی + گروپ های ماويستی ميباشد وبه اشاره وهدايت استخبارات پاکستان رياست روابط خارجی حکمتيار تحت رهبری محمد کريم مهاجر زاد به وزارت خارجه هاليند از طريق سفارتش گسيل ونفوذ داده شده وامروز به حيث پيراهن پرخون حضرت عثمان ( رض ) از طرف همه استفاده برده ميشود و تعداد اگاهانه با راه اندازی تشنجاد سياسی اتش اختلافات را افروزان ساخته از هر طرف چون اقای انجنير ليست های ترتيب به شما ارسال ميدارند که به گمان اغلب همه جعلی ميباشد . و هم زمان سايت مبتذل بدنام ( اريا ؟؟؟ جرمن انلاين ) نيز اتش عناد . بی باوری . تشدد . شما را عليه افراد بيگناه تحريک نامه های خود ساخته .خود بافته . بازاری . بی ارزش را از نام افراد کامل بی خبر نشر که گويا شما را مورد رد وبد قرار داده اگر شما در دادخواهی و شکايت از سايت بازاری اقدام ميکنيد فرد متضرر نيز شما را ياری رسانيده از حق خود دفاع نموده که از نامش عنوانی سايت ومسوولين شما دشنام فرستاده است .
بااحترام ( انجنير سيد غلام رسول دره وال ) ـــ هاليند


اسم: eng.Satar   محل سکونت: Holland    تاریخ: 09.11.2008

Bad az taqdime salam bayad ba arze taan berasaanam ke yaki az Khadist haye kalan wa az tarafdaarane sarsakhte dr.Najib ke dar dawraane Karmal masuliate reyasate khade Mazar-e-Sharif ra ba woda dasht wa badan dar zamane dr.Najib raiese khade Paktia shud wa dar qazia qatle yak tan az araakin rezhim Karmal dar Mazar ,wa dar shekanja wa qatle 10 haa tan az hamwatane maa dast darad wa taie saalhaaie92-2002 baa ISI Pakistan hamkarie dasht,GENRAL WAHED TAQAT ast ke filan dar Kabul dar riasate Amniat taozif ast.lotfan dar liste jenayatkarane jangi gerefta shawad.ba ehteram


اسم: حمید انوری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 08.11.2008

با عرض سلام!
در مورد محاکمه جنایتکاران جنگی باید گفت که یک نیاز مبرم جامعه است و اکثریت قاطع مردم افغانستان خواهان اجرای عدالت اند.عدالن به معنی واقعی آن یعنی بدون در نظرداشت قوم و قبیله و تبار و دین و مذهب و رنگ پوست و فارغ از زد وبند های پیدا و پنهان سیاسی. فرقی ندارد که جنایتکار جنگی به کدام حزب و ایدیالوژی ارتباط دارد. هرفرد اختیار دارد که کدام روش و طریقه و ایدیالوژی را برمیگزیند و پیرو کدام مفکوره و مکتب است.این حق مسلم هر انسان است البته تا جائیکه مرتکب خیانت به میهن و مرتکب جنایت در حق انسان دیگر نشده و حقوق مردم را پامال نکرده باشد. منظور از طرح محاکمه جنایتکاران جنگی و به دادگاه عدالت کشانیدن شان ، صرف اجرای عدالت است و بازخواست خون شهیدان ، حال چرا یک عده از هموطنان ما به این طرح حساسیت نشان دادند ومتحوش شدند و به جفنگ پراگنی پرداخته و وحشت زده شدند ، کاملا قابل درک است چون گفته اند ( خائن خائف است ) . یکی دو نفری ایکه در بحث و نظرخواهی شرکت کردند از پیروان داکتر نجیب بودند و به دفاع از وی پرداخته و از یک جنایتکار و خادیست و شکنجه گر و وطن فروش ، خواستند یک قهرمان بتراشند. البته ایشان کاملا اختیار دارند که چگونه می اندیشند ولی طرز اندیشه شان هیچ خریدار ندارد. به فحوای گفته مشهور (( دشمن دانا بلندت میبرد ، بر زمینت میزند نادان دوست ))و با تاسف فراوان که این جنابان که به نام های مستعار از ارباب شان به دفاع برخواستند ، از جمله همان دوستان نادان داکتر نجیب هستند.ورنه در این مبحث صرف صحبت از محاکمه جنایتکاران جنگی بود و یک مرده را نمی شود محاکمه کرد چون هنوز جنایتکاران زنده محاکمه نشده اند . در این جا هیچ صحبتی از نجیب نا نجیب نبود ، اما دوستان نادان وی فهمیده یا نافهمیده مردم را برآن واداشتند تا جنایات رهبر شانرا به قلم آورده و در اختیار هموطنان قرار دهند. البته تا این لحظه صرف غدودی از گاو قطره ای از بحر جنایات این وطن فروشان گفته آمده است ورنه این سلسله سردراز دارد......

اما در مورد هموطنان با درد ما که از جنایات بی حد و حثر جنایتکاران جنگی گفته و لست ها ترتیب نموده اند باید گفت که از زحمات و لطف شان تشکر و اینکه این لست ها در حال تکمیل شدن اند و با آماده ساختن یک لست نهائی و ترتیب و تدوین یک مکتوب جامع یکجا به مقامات مربوطه ارسال میگردند و جریان بعدا به اطلاع هموطنان خواهد رسید . امید است هموطنان ما بصورت متواتر و دوامدار با مقامات مسؤول در لاهه و نورنبرک و همچنان وزارت خانه های عدلیه و امور مهاجرین در کشور ها ایکه اقامت دارند در تماس بوده و جریان قضایا را پیگیری نمایند.
br> چند نفر از جنایتکاران جنگی که نام های شان از قید قلم باز مانده است :
1- اناهیتا راتب زاد
2- عبدالله نائیبی
3- عارف صخره
4- برادران عالمیار
5- محمد عوض نبی زاده
6- خوشه چین

البته بعد از انجام این وظیفه ایمانی و وجدانی و ملی و میهنی ، قدم دیگر تهیه و ترتیب لست جنایتکاران جنگی مربوط به تنظیم ها و طالیان و ملیشه ها و بقیه جنایتکاران خواهد بود . امید است هموطنان بادرد ما از همین اکنون در صدد ترتیب لست این جنایتکاران گردند.
یار زنده و صحبت باقی


اسم: Abdul   محل سکونت: Holland    تاریخ: 07.11.2008

Dostaane geraqmi: baaz ham salaam,Mardome sharif wa gham didah watan,taie modate sie(30)saal ast ke baare jang,shekanja wa zulm ra bar dosh mikashand,wa hanooz ham natawanesta and az zere ien baar qaamat rast nomayand Rezhim haai mostabede KHALQ wa PARCHAM wa ba taqibe aan mazdooraane ISI Pakistan(JEHADI-TALEBI)wa Iran wa haalaa dastneshandagaane CIA ,saahe zendagi raa baraaie mardume maa tang wa talkh saakhta and.

Agar daqiqan didah shawad asaase tamaame ien naahanjaari haa,roie kaar aamadane rezhime khoon khware KHALQ ba sarkardagi TARAKI - AMIN wa daaro dastahe aan bood,ke hazaaraan ensaane bi gonaah raa bad az shekanja wa azaab,dar dasgahaaie jahanomi AGSAA-KAAM,yaa tier baaraan kardand wa yaa dar goor haaie dastajami zire khaak namoodand.Dawre KARMAL baa reyasate KHADe aan,ke Dr.NAJIB dar raase aan qaraar daasht,tofaie digare az tarafe Rus haa bod ba mardume maa.Taie aan hazaaraan nafar,azaab, mahboos,yaa ba juqe tier baaraan ferestaadah shudand.

Dar dawraane hokoomate jehaadi haa 65 hazaar tanhaa dar Kabul jaame shahaadat noshidand.

Talib haaie wahshi namoone digare az khud forokhtagaan ba ISI wa ALQAEDA bood.Dar haale haazer,watan tawasote eshghaal garaane CIA wa hamdastaane EUROPAIE aan eshghaal shudah ast,wa chaakaraane halqa ba gooshe aanaan wa nektaie poshaane JEHAADI wa QEYADI ke az baadaare khod daalar migirand,bar gorde mardum sawaar and....Dostaan!!Yak tedaad anaasure watan feroosh, bisharmaanah az NAJIB defaa mikonaand!?wa aanraa baa GHAZI AMANULLAH KHAN moqaiesa mi nomaayand,wa minawisahd ke gooyaa aks haaie Najib zibe khanah haaie aksare mardume maast.Watan feroshaan na sharm raa mishenaasand wa na hayaa raa.

Agar ien aaqaayaan sharm daashta baashand,agar waaqeaate asafnaake aan dawra raa naadidah migirand,lotfan aasaar wa naweshtah haaie baadaaraane Russi khud raa mutaalia farmaayand,ke chegoona asleyate aan haaraa ba roye kaaghaz aawardah and.Agar Najib,Karmal yaa khaaieniene diegare az ien qumaash,dar qoloobe mardum jaa midaashtand,cheraa az roze ba daar aawikhtane Najib tajlil ba amaal na mi aawarand??.

Too aqaaie Watanchoor wa amsaale taan harche begooied,jaaie raa namigirad,homantawr ke migooeed:

Aftaab ba doo angusht put namishawad,jenaayaate ien aadam kushaan hargez faraamoshe mardume maa namishawad.Mardume maa montazere aan roze astand ke mahaakeme tamaame jenaayat kaaraane(KHALQI-PARCHAMI-JEHAADI-QEYADI-TALEBI) wa ghaira raa bibinand.
Khateretaan jam baashad aanroz aamadani ast


اسم: amir   محل سکونت: ukrain    تاریخ: 06.11.2008

mohtaram anwari saheb ba arze salam ba hama hamwatanane aziz, az hamai dostan mekaham agar hamkari konand dar paida kardane yake az jaladan hokomat amin ra ke namash sadeq alemyaar ast wa dar holand zendgi mekonad dar list ezafa namayand. amir


اسم: صبورسپاس   محل سکونت: کابل-قلعه زمانخان    تاریخ: 06.11.2008

من یکتن ازباشندگان قدیمی کابل هستم که کشور خود را هرگزترک نکرده ام و ازتمام جنایات انجام شده توسط رژیمهای سی سال اخیر آگاهی دارم. وقتی میخوانم که برخی افغانهادر اروپا هنوزهم ازاژدها های چون نجیب ***، ببرک کارمل، امین، تره کی، نوراحمد نور، غنی رییس تحقیق خاد، صدیق وفا، سروری، تودهای، عبدالله فقیرزاده وغیره سردمداران رژیم خلقی-پرچمی دفاع میکنندازتأسف به حال اروپا نشینها خوابم نمیبردولی خود را به این تسلی میکنم که آدم های با وجدان چون آقای حمیدی، امیری، سایت افغان جرمن آنلاین وسازمان فارو وجود دارد که صدای اعتراض بلند میکنند. در اخیر از آنانیکه میکوشند نجیب *** را انسان جلوه بدهند یک سوال دارم. آیا در جهان کدام شخص نورمال پیدا میشود که ازجنایات بی حساب ارتکاب یافته دردستگاه جاسوسی وشکنجه خادانکار کند؟ طبیعتأ جواب شما منفی است. پس چرا به موسس وریسس تام الا لختیاراین دستگاه افتخارمیکنید؟


اسم: ضیا   محل سکونت: کابل    تاریخ: 06.11.2008

بادار گل ن کامل، تو ابدآ عضو گروه افغان های خاموش نیستی و گرنه این جا صدایت را بلند نمیکردی. تو خودت یا از آن کمونیستان گریخته زیر سایه کاپیتالیزم که یک زمانی منفور تان بود هستی و یا از اعضای فامیل و دوستان کدام یک از آنان. شما فکر میکردید، حال که به هالند و ... گریخته ایم فراموش خواهیم شد، اما فراموش تاریخ و بیچاره گان ملت ما نخواهید شد. باعث آمدن این جهادی های آدمکش و وحشی کی شد همین شما که پای خرس های قطبی یعنی باداران روسی تان را در ملت باز کردید و باعث سی سال خونریزی در سرزمین بلادیده شدید. ملت افغانستان از شمایان هرگز طرفداری نخواهد کرد.


اسم: داکتر ن کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 06.11.2008

سلام
تعقیب و مجازات و اقشای جنایتکاران جنگی باید همه جانبه باشد و از تعصبات سیاسی و مذهبی و لسانی و قومی و سمتی و قبیلوی مبرا باشد و این لست را شما از سایت اسالت و سایت های دیگر کاپی کرده اید و تا حال این اشخاص محاکمه نشده و اتهام شما غیر شریفانه و احمقانه است و شما اسباب اختلاف ملت را طرح دارید که که پرستیژ تان را کاملاً پاهین آورده است واگر شما اسناد و شواهد دارید تک تک این جنایتکاران را با اسناد و شواهد در سایت تان انتشار دهیدو من سایت شما را بهلندی ترجمه و افرادی هلندی استند که سایت شمارا بلسان هلندی تعقیب میکند

وظیفه هر افغان است که اول امنیت را در کشور بوجود آورد و در یک امنیت کامل ما میتوانیم بسیار کارهارا انجام دهیم و تا محاکمه اله پته جنایتکاران راه درازی در پیش است من به هیچ گروه سیاسی افغان اعتماد ندارم و من عضو گروه افغان های خاموش استم و در زمان جهادی های صد فیصد اسلامی( یگانه مذهب ترور و آدمکشی وحشت و بربر یت در افغانستان) 18 تن اعضای فامیل خودرا در روز روشن از دست داده ام من منتظر امنیت و یک دولت دیکتاتور وطنپرست استم که که عنقریب قدرت را بدست خواهد گرفت و سایت شما اسباب قهر و غذب افغان ها است و امید وارم که جریان محکمه را شما منحرف نکنید و ملت افغان از شما طرفداری نمیکند


اسم: ـنجیب الله وطنپور   محل سکونت: Afghanistan     تاریخ: 05.11.2008

لـــطـفأ بــا در نـظــر داشــــــت حق وعدالت مــطـبوعاتی . انتـــرتيتی . وبا رعايت روش ارزشــــمند اروپای اين مطلب را بــه جواب ســـياه مشــقی اقايون انوری . ونوری که عناد گونـــه . بــه جنگ با ترقی .ديگر انديشی . برخواســـته اند اقبال نشــر دهيد .
ونبايد جاده شــفاف پورتال افغان جرمن انلاين يک طـــرفــه باشــد .تشــکر
==========ـ
ـنجیب الله وطنپور

موج نوین تبلیغات نوبتیعلیۀ شهید دکتور نجیب الله ناقوسهای قصر سفید برای مذاکره با طالبان درکابل و واشنګتن به صدادر آمده و بازار سیاست وسیاسیون رونق چدیدی یافته است!! اینکه با برګشت دوباره طالبان و با «ورود به ارګ کابل !!»، اولین قربانی و یا قربانیان اولی کیها خواهند بود عده ای زیادی را ترس وحشتناکی فرا ګرفته است و عده ای فرصت طلب و ماش صفت با سرعت و سخت کوشی در صدد ایجاد دوستی، روابط و کسب ترحم طلاب کرام بر آمده اند، که این تلاشها را در میان چتر ضخیم تبلیغات جاری به خوبی میتوان درک نمود.

هموطنان ګرامی ما، به خصوص آنهاییکه درداخل کشورقراردارند ،آګاهی کامل دارند که امروزدرکشورعذابکشیده ما شخصیت ونام شهید داکترنجیب الله ازچنان احترام واعزازدرمیان اقشارمختلف جامعه ــ حتی میان عده ای ازمخالفین قبلی اش ــ برخورداراست که تاحال به جزازامیرامان الله هیچ رهبردولتی دګر، برخوردارنبوده است. واین واضح است که آتش به چان دشمن کینه توزوخصم سوګند خورده ملت به خون نشسته ی مامیزند. آنانیکه فکر میکردند با به دارکشیدن داکترنجیب الله، جسم و نام او را با معنویت پرصلابت وبی نظیر او برای ابد ازسرراه خفاشان خون آشام یعنی مزدوران پاکستانی، ایرانی، امریکایی وروسی خواهند برداشت وبه زیرخاک مدفون خواهند نمود، اماچنانچه آفتاب رانمیتوان با دوانګشت تاریک اندیشان پنهان نمود ، عظمت وسنګینی تفکروشخصیت آن وطنپرست شجاع تاریخ مانیز باګذشت هرروز جلال وشکوه خودرابازمییابد وملت حق شناس ما باګذشت زمان به حقانیت راه وصداقت اودرخدمت به مردم ومبارزه جانبازنه ی اوپی برده ، اورا مانند شاه امان الله درقلوب خویش ودراذهان خود مورد احترام وستایش قرارداده درسروده ها، دعاها ونیازهایشان، در نوشته ها، صحبتهاوقصه هایشان ازآن بزرګمرد افغان به نیکویی یاد وبیان میدارند ، امروزکه مقبره ی آن شــــــــهید و برادرش احمدزی به زیارتګاه خاص وعام مبدل شده وفوتوهایش زینت بخش شیشه ها ودیوارهای خانه وکاشانه ی مردم ماشده است، خصم ماخشم خودرادربیان اتهامات ولاطایلات خویش ازطریق رسانه هاییکه ازحواشی قصرسفید افرازات متعفن وګندګونه ی خویش رافوران میدهد، تخلیه میکنند.

درمیان دشمنان شهید نجیب الله ، آنهاییکه عنایات ایالات متحده ی امریکاشامل حال شان شده وقرعه ی حاکمیت ومالکیت تلویزیونهای ۲۴ ساعته بامصرف ګزاف وسرسام آورآن ، بنام شان برآمده است (پرداخت مصرف تلویزیون ۲۴ساعته دولتی افغانستان برای بودجه افغانستان بسیار مشکل آفرین است ــ دولتی که ۳۴ کشوربطورمستقیم وبیش از۱۰۰ کشورجهان غیرمستقیم کمرش رابسته اند ــ ولی آنانیکه ازبرج وباروی قصر سفید صدامیزنند به ساده ګی صدای ــ شان درسراسرجهان در۲۴ ساعت قابل شنیدن است ) درانجام « وظیفه » دشمنی بـــا دوکتورنجیب الله ازهمــــه پیشقراولتراند . این نعمت بزرګ قرن بیست یعنی داشتن تلویزیون ۲۴ ساعته جهانی یا نصیب تجاروسرمایه داران بزرګ شده میتواند یاسهم اشخاص «باسویــــــه و تحصیل یافته »وسیاستمداران وژورنالیستانی از « اقلام » چون آقایون خطاب لالا، مسکنیار، ویاغادری صاحب که در«سه دکه » ( سه دهه ) جنګ خدمات « شایانی » برای کلتور وفرهنګ خراسان ایران انجام داده اند، میشود.

در این روزها که آوازه ی آمدآمد طالبان سر زبانهاست، سلسله ای تبلیغات نوبتی، لجام ګسیخته و بی مایه علیه شخصیت بزرګ تاریخ معاصر کشور، داکتر نجیب الله شهید، این دشمن درجـــه یک تحریک طالبان و در رآس شـــان آی اس آی پاکستان بار دګر اوج ګرفته است که کاملا قابل درک میباشد. مثلا لالا خطاب (سیاست مدار!) بینظیر و یکی از حامیان طالبان بار دګر با «شتارت» به دفاع ازمواضع طالبان برآمده وبرای خوشی خاطرطلاب کرام دراکثربرنامه های خودبه نحوی به دفاع ازکارکردهاواعمال طالبان پرداخته به تخریب وتحریف حقایق روشن تاریخ دست زده وباسرهم کردن دروغهای به اصطلاح شاخدارمیخواهد حاکمیت دوران حزب وطن وحزب دموکراتیک خلق رابا دوران حاکمیت امارت طالبان به مقایسه ګرفته وبرتری نظام طالبی رابه اثباط رساند، مثلا دربرنامه ی مورخ ۲۹ــ۳۰ ماه اکتوبر«سخنان عریان» به جواب خانمی که ازآینده حقوق زنان با به صحنه آمدن طالبان تشویش داشت اظهارداشتند که ګویا حقوق زنان دردوران کمونستان (به زغم ایشان) ومجاهدین هم مراعات نمیشد ومثال آورد که درزمان «کمونستان زنان به زوربرای رقص وآوازخوانی به روی صحنه هاکشانیده میشدند وزنان خودراازمکروریانهابه بیرون انداخته خودکشی کردند ودرزمان ورود مجاهدین نیزسینه های زنان بریده شده ازآن کلیکسیون ساختند ولی ژورنالیستان غربی آنرا انعکاس ندادند ولی همینکه طالبان زنان راتهدید میکردند کمره های غربیها آنراعکاسی نموده به نمایش ګذاشته وعلیه طالبان تبلیغات وسیع به راه انداختند ...

هموطنان ګرامی مامیتوانند صرف درهمین یک سندتازه چهره ، هویت وصداقت آقای لالا خطاب عمر را با اهداف «پیام خطاب» درک وتشخیص دهند. من دراینجاازچنان شخصیتی معلوم الحال شکوه وشکایتی ندارم که چرادراین روزها باردګربادهل وسرنا به تبلغات علیه شهید داکترنجیب الله پرداخته است ، زیرادفاع وستایش آن شخصیت بزرګ ازطرف چنین اشخاصی مورد سوال خواهد بود نه تبلیغ علیه او.

باید دید که علت اوجګیری موج نوین تبلیغات نوبتی علیه حزب وطن و رهبرشهید آن چیست ؟
خانه راجاروب کنید طالب نومیآید !!
امروزهمه میدانند که سرنوشت ملت ماوتعیین خط راه ماوهمچنان راه وروش تبلیـغاتی نغاره چیان وسرنیچیان آماده باش ساکن دارالحکومه ما بدست امریکا (ابرقدرت یکه تازجهان) و شرکای آن است که امروزبرای خدمت وهمکاری با «اسلام ودولت اسلامی» مهمانان معزز«!» کشوربلاکشیده مامیباشند. (این مهمانان معظم مابنابه دعوت همین مجاهدین قلمی ورسانه ییکه باهم خانه ګردک دارند، به کشوماتشریف آورده اند). لذادرعقب پرده دروغین مخالفت وشکایت از ولی نعمت خود، این سرنیچیان بی خاصیت باکسب دستورالعمل متحدالمال ازهمین حافظین دین ودولت اسلامی افغانستان باید برای پذیرایی وخوش آمدید به طلبه ی عضام آماده شــده ، تبلیغات هــمآهنګی رابرضد مخالفین طالــبان ودرراس دشمن شماره یک آنها، شهید داکترنجیب الله راسازمان دهند .

آوازه های مبنی براینکه، لشکر طالبان باردګربه کشورماواردخواهند شد ودرکابل به تخت امارت خواهند نشست (فرض محال) وسفارتهای امارت اسلامی افغانستان به ملاــ طالبان چون ضعیف ونحیف وسخیف سپرده خواهدشد، لذا این مبارزین راه «دین ومجاهدین فی سبیل الله» واشنکتونی و کالیفورنیایی چه باید بکنند ؟

باید باردګربه مساجدروآورده ، تسبیح به دست ګرفته قرآن فروشی نموده ، به ( فاندریزینګ) پرداخته وبه مثابه نذرانه بازګشت طلبه ، تبلیغات طالب خواهی شانراتوسعه داده ، و ازهمه مهمتر دشمن درجه یک طالبان ، دوکتورنجیب الله شهید راباید با دو ودشنام، اتهام ، توهین، تحقیرهدف ګیرند تااز یکسوآتش غصه وحسادت خود راخاموش سازند واز سوی دګر«طلبه عضام» را خوشنودساخته آنهارابه ترحیم واعطای عنایات به ایشان ترغیب نمایند واګرخدابخواهد حد اقل نماینده ګیهای سیاسی شانرادرهمان صندلیهای ګرم اکناف قصر سفید بعداز ایجاد خلافت امیرالمومنین، به ایشان اعطانمایند.

آنانیکه اختلافات خانواده ګی شانراحل کرده نمیتوانند واعضای خانواده و فامیل شانرا راضی نګهه داشته نمیتوانند، چطورجراات میکنند که درموردتعین سرنوشت وتصامیم یک دولت ویک ملت ــ که مشاورین ومتخصصین بیشتر از۱۰۰ کشور جهان بطورمستقیم وغیرمستقیم به آن کمک میکنند ــ مشوره، رهنمایی وهدایت دهند وبه کسانیکه شهرت نیک جهانشمولشان مانند آفتاب درخشانست، توهین وتحقیرروا داشته به ایشان اتهامات بی بنیاد میبندند ؟ واز عباسیان، کاظمیان، علومیان، وامیریان، ناصریان و... استمدادجسته درمناظره باشخصیت والامقامی چونکاندید اکادمیسین، دوکتور رنجبربه دویل ناجوانمراته میپردازند. (به ایشان موقع کافی نداده وعلیه ایشان ازکلماتی چون: «شماهم جنایتکار جنګی هستید» استفاده خلاف اصول ژورنالیستیکی، انسانی، قانونی و اصول مدنی مینمایند».

مردم ماامروزقضایاراباچشمان باز، باقلب صاف، مغزسرد ودل ګرم به قضاوت مینشینندومردم سالهای قرن بیست نیستند که به حرف چند تفنګدارکه «بینی ات را پشک (ګربه) برد» بدون لمس بینی شان عقب ګربه بدوند.

«اقلامی» ــ به ګفته لالا خظاب ــ مانند سیغانی زهرپاش، شکیب ناسپاس، خطاب طالب شناس، نبیل کارشناس، عارف جان معامله شناس، دکتور(!) کاظم... بایددراین ایام « خجسته» ی آغازمذاکرات باطالبان حتما دشمن درجه یک آنها، شهید راه استقلال، صلح وامنیت کشوررامورد هدف ونشانه ی تیرخویش قرارداده ازیکسو توچه ی مردم رااز قضایای حاد وجاری کشوردورسازند وبه برنامه های میان تهی وبی محتوی شان آذوقه تهیه نمایند وازسوی دګر «امیرالمومنین» امارت آینده ی افغانستان راازخودراضی وخشنود سازند تارستګارشوند.

آقای دوکتور کاظم! از اشخاصی چون سیغانی امیری شده که برای کسب فضل ومرحمت امیران وآمران خود پیشه زهرپاشی اش زبانزد خاص وعام است، ازمسکینیار (که آقای محترم هاشمیان، باجه محترم شان ایشان رابهتر معرفی داشته اند) از اقای خطاب عمر ***** دګران را تفتیش عقاید مینماید (و اخیرا به مقدم طالبان تسبیح بدست ګرفته از «پیام امریکا» به نشرلاطایلات میپردازد) چندتا آدمک ذلیل و بی ظرفیت که باګفتار خود صفت خویش ادامیکنند، ناراحتی و سووالی ندارم، اماازشما که حد اقل سنګینی صحبت وادای ادب وحرمت کلام داشتید سوال دارم: از چه چیزغیرشهرت طلبی وبستن امید به یک مقام درآینده، شمارا واداشت تااولا به مکسینیاروآصف وردک بیعت نمایید و دراین ایام پیری نام نیکتانرابانام کاروان «اصلاح» همنام ساختید؟ وحالادر صددکسب تذکره تابعیت به حضور لالاخطاب (که درقرابت ومحبت به طالبان ازشهرت کافی برخوردارند) رفته آماده پذیرایی ملاعمرشده اید، یعنی شما و لالاعمر، مسکنیار، آصف وردک و... دریک ردیف قراردارید ؟ و به آدرس اولین شهید ومقتول دستان سیاه لشکر طلبه در کابل، لاطایلات واتهامات «پیام امریکا» رامورد تایید قرارداده باردګرګورخونینش رابه تیرخصومت آی اس آی وحامیانشان بسته خلاف عنعنه افغانی و جوانمردی درموردیک شهید راه حق وراه صلح ، به یک راهروراه آشتی ومصالحه چنان بی پرواوغرق غرور، بابغض وکین آنچنان دروغ واتهام بستید و درراه صدمه رساندن به شخصیت والای عصرحاضر کشور ــ چنانچه به امیراماالله خدعه ونیرنګ رواداشتند ، دروغ واتهام بستند ــ به شهید نجیب الله نیزتاختید ؟ شما خوب میدانید که برای جلوګیری ازخونریزی افغانان ، ایجاد وحفظ صلح وامنیت درکشور در طول تاریخ کشورصرف امان الله و نجیب الله بودندکه ازمیان ارګ ومرګ ازارګ ګذشتند وبقیه همه برای ورودبه ارګ وحفظ کلید ارګ تااخرین فرد لکشرشان جنګیدند وبهای خون ملت برای شان بسیارکمترازحفظ مقام ارګ بوده است ، به تاریخ نګاه کنید ، بدون حب وبغض به داوری نشینید تاببینید که « کی برای مردم خود چه کرد».

تاحال باورم نمیشد که کسی خودراازخدابهتروعاشقتر( نعوذ بالله ) به اسلام واسلامیت دانسته وکسی راکه خودش اقراربه مسلمانی کند وآییه ی « امنت بالله وملایکتیهی وکتبیهی ورسولیهی والیوم الاخر» راقبول وتایید نماید ، به کفروکمونست بودن متهم سازد ګویااینکه این تیکه داران اسلام ازقلب وضمیرمخلوق خداآګاهند. که چنین ادعاخود ګناهیست بزرګ ونا بخشودنی .

هموطنان مسلمان وخداپرست ماخوب میدانند که اګرکسی درملای عام ازګذشته وازشیوه وروش ګذشته ی خویش انتقاد نموده به تغییر راه وروش اقدام وبانام وهویت وبرنامه ای جدید پرداخته ــ ولودرګذشته مرتکب ګناه ویااشتباه هم شده باشد ــ باید مورد تایید وتقدیرقرارداد شودوخداوند توانا هم با بزرګی وحاکمیت کامل برمخلوقات خویش هرکه رادرهر وخت برګناه و ګذشته ی خود اعتراف وازآن انصراف نموده راه رضای خدارابرګزیند موردعفوه، بخشش، تقدیرو تحسین قرارمیدهد. مګرچنین نیست ؟

آیا دوکتورنجیب الله شهید، درکنګره دوم حزب خویش در حضور چند صد نفر از اعضای حزبش با جراات و شهامت بر ګذشته انګشت انتقاد نګذاشت و نګفت که مابعد از کسب قدرت خطاهای را مرتکب شدیم که نباید به آن ادامه داد؟ مګرشهید داکترنجیب الله نام حزبش راومرام حزبش راتغییر نداد؟ مګرشهید داکترنجیب الله راه صلح رابرجنګ ترجیح نداد (ولوبه هردلیلی که بود) ؟ (به اسناد کنګره دوم حزب مراجعه شود) آیااین همه کافی نیست که اګرنجیب الله برفرض محال کافر وکمونیست هم بوده ولی دراوج قدرت وزعامت خویش درراه وروش خود تغییر آورده ،اقراربه اسلام وادای فرایض دینی کرده؟ آیااین ګناه است؟ آیا شما مهمانان قصر سفید، حافظ دین و آګاه از قلب وضمیر دګران هستید یاخداوند مخلوقات؟ دراینجاست که شما هابدون درنظرداشت معیارهای مسلمانی، انسانی، مدنی، افغانی، مردانګی، وشیوه عیاری به داوری نشسته آفتاب نورانی رابا انګشتان سیاه تان ازعقب قصور مچلل غرب میپوشانید. شما بدانید که با این عمل زشت تان به جزازکسب دشمنی پیروان راه آن آزاده مردوآن رادمرد بی هراس وشجاع وپیروان راه انسانیت و عدالت، راه شرافت ومردم دوستی چیزی دیکری کسب کرده نمیتوانید، با وصف «صداهای» شما کاروان زنده ګی پرابهت حق وعدالت درشاهراه انسانیت بسوی سرمنزل مقصود به پیش خواهد رفت ويیروزی راه انسانی مارابه بشریت اعلام خواهد داشت.

بګذار دشمنان صلح وامنیت، آشتی وصداقت ازحلقوم سرمایه سالاران قصرسفید مردم مارابه دشمنی، ادامه ی جنګ، نفاق وبرادرکشی تشویق، ترغیب وتبلیغ نمایند تابهانه ای برای خودداری ازبرګشت مهمانان به کشورهای یکدیګر وجودداشته باشد، حالامردم مابه خوبی درک کرده ومیکنند که این دایه های مهربانترازمادرصرف برای ادامه زنده ګی مرفه وآسایش خوددربسترهای نازونعمت آنسوی اوقیانوسها، دادازاسلام واسلام دوستی میزدند واسلام برای این اقایون تکنوکرات صرف یک وسیله وآله یی برای اهداف شان بوده که باعث تباهی ملت وخرابی مملکت ماشدند وامروزبا وصف حاکمیت دولت « اسلامی» ایشان، که سالها برای جلوس شان برتخت کابل، افغان کشتند و دعا کردند، در کشورهای بسرمیبرند که زعامت سیاسی شان عملا درکشورما به ادامه ی جنګ وخونریزی میپرداند. مردم مابه خوبی میدانند که اګرملت ما بیشترازیک ملیون افغان در جنګ «میان کمونستهاومجاهدین!!به زغم آنها» کشته دادند برای آن نبود که کدام تنظیم یا کدام حزب جهادی حاکمیت رابدست ګیرد، برای یک مسلمان چه تفاوت داشت که ګلبدین صاحب ارګ شود یا احمدشاه مسعود اجاره دارقدرت کابل؟، آیااین مبلغین منافق هنوزهم فکرمیکنند که جنګهای کابلګیرک میان دوتنظیم جهادی که هردو ګویا در راه «فی سبیل الله» جهاد نموده وسبب بیش از ۱۵ سال جنګ درکشور شدند، مردم مارا از خواب غفلت بیدارنکرده است ؟ آیا هنوزهم این نغاره چیان کهنه کاریکه بیست سال از امتعه «تبلیغ جنګ» و تشویق وترغیب دګران به برادرکشی دکانهای پررنګ شانرافعال داشته اند بازهم توقع دارند که مردم بپذیرند هرکه از طریق همین مسکه خوران بالانشین ومسافران دایم العمروچند ادمکی ازګروهی امربا المعروف ونهی ازمنکر امریکایی تایید شد مسلمان وهرکه تکفیروتردید شد نامسلمان واجنبی است ؟

آنکه به راستی در راه خدا و اسلام جهاد کرده ومیکنند جایشان یا در بهشت برین است و یا در افغانستان بی نوروبی نوا (که نور و نوایش طی بیست سال حنګهای برادرکشی ازطرف اشرارخداناترس به یغمابرده شده است) نه در جهان پرنور و تنعم غرب، این آدمکهای مکار و شیاد که عقب کمپیوتر ها و مکروفونها به «جهاد فی سبیل الملا» قرار داشته و از شیر و مسکه ګاوهای شیری جهاد در مهمانسراهای امریکا و شرکایش بهره میبرند و کنجاره خواب میبینند، باید بدانند که اګر وطنپرستان راستین و رهروان راه خلق الله بعد ورود توطیه آمیز مجهادین به کابل وجاری شدن فرامین آی اس آی درکشور، مجبور به ترک وطن شدند وتاحال درغربت بدون سروصدابه سرمیبرند معنی آنرا ندارد که آنهابرای دفاغ از خود و راه انسانی شان چیزی برای ګفتن و نوشتن ندارند، ما تاحال به پاس احترام به خون شهدای هردوطرف جنګ، وبرای جلوګیری ازتازه کردن زخمهاوغمهای تحمیل شده برمردم ساده دل وخوش باور خود هنوز که هنوز است ماتم زده ایم ونمیخواهیم درګرماګرم جنګ و ادامه فاجعه کشوربه ‌ژاژخواهی ومبارزه متقابل بپردازیم ورنه ماچنان اسنادانکارناپذیز و افشاکننده وبراهین قاطع درمورداینکه حزب وطن خدمتګذار مردم ودشمنان حزب وطن دشمنان خلق خدا بوده وهستند، داریم که هیچ فردباشرافت وصاحب وجدان منزه وپاک با درک وتشخیص آن نمی تواند بر حقانیت راه و مبارزه ما اعضای حزب وطن ورهبرشهید مان شک وتردید نماید، مامیدانیم که هنوزفضای عدل وانصاف، امنیت قضایی وعدلی، صلح وآشتی درکشورمسلط نشده است تا مایکجا باملت غمکشیده وعذابدیده خویش به عدالت خواهی برخیزیم. هنوزشوک جنګ و فاجعه برذهن وعقل ماسایه دارد وهنوزمابه عنصرزمان ضرورت داریم تا همه در پهلوی ما قرارګیرند، ما با اطمینانیکه داریم، عجله وهراس ندازیم. هرګاه ترازوی حق بدست حق پرستان داده شد آنګاه خواهید دید که «کیها خدمتګاران مردم وکیهادشمنان مردم ووطن بوده اند» وخواهید دید که مردم ما کیهارا جنایتکاران و کیها را خدمتګاران خود معرفی نمایند. آنروزدورنیست و آغازش در قضاوت مردم نجیب ما همین امروز کاملا آشکاراست.

آنروز دور نیست که جنایتکاران اصلی به پای میزعدالت واقعی کشانده شوند!!
آنروز دور نیست که در چهارراه آریانا مینار یادگاری به پاس وطنپرستی، قهرمانی، رشادت و شهادت دوکتور نجیب الله از سوی مردم با وجدان افغان در قلب کابل عزیز اعمارگردد!!


اسم: منصور افغان    محل سکونت: دنمارک     تاریخ: 04.11.2008

به پاسخ آقای وطندار
یک هموطن بنام وطندار برای من و آقای انوری چوابی نوشته کردند. خواستم پاسخ شانرا بدهم. ایشان نوشتند.

((این خطاب مرا به خطاب پیام افغان و اقای انوری برسانید .
من این بحث جنایت کاران خود ساخته ای انوری را تعقیب میکنم . اگر اقای حمید الله انوری فکر میکند که هر که حزبی دیروز بود و هر که از داکتر نجیب الله حمایت میکرد جنایت کار اند و ازش لست جنایت کاری جورکند و آنرا باز جنایت کاران جنگی بنامند ، پس اجازه بدهید عرض کنم که مه هم یکی از طرفداران داکتر نجیب الله هستم . اگر شما هم مرا بحیث جنایت کار جنگی میشناسید ، پس مه ************
با اخترام
وطندار))

اگر شما وفط کارت عضویت این حزب جنایت کار در جیب شما بوده اشکالی ندارد. اگر شما هواخواه و طرفدار ح د خ و نجیب رئیس دستگاه آدم کشی خود بودید باز هم مشکلی نیست. اما اگر همکار نیجب جنایتکار بودید حتما جنایت کار هستید. تاکید میکنم حتماً جنایتکار هستید.
چون کار نجیب آدمکشی بود شما که در آدم کشی او اشتراک ورزیده بودید باید روز متظر محاکمه و پاسخ گوی جنایات خود باشید. رو سیاه باد هر آدم کشی که انسانی را بیگناه یا فقط به جرم داشتن اندیشه متفاوت کشته است.


اسم: حمید انوری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 04.11.2008

با عرض سلام خدمت هموطنان ! یک قسمت بسیار کوتا از کتاب ( در افغانستان چه میگذشت ) نوشته استر جنرال الکساندر مایوروف مشاور ارشد نظامی روس در افغانستان بین سالهای 1980-1981 مترجم در ی ( ع.صفا ): ((..... در اول وقتیکه در روی چوکی دراز موتر بس نزدیک خط رنوی میدان هوائی هرات افتاده بودم ......دروازه باز شد من چراغ را روشن کردم و جنرال پیتروخالکه را دیدم که بسیار احساساتی معلوم می شد.

-ببخشید....خبر بسیار مهم است.
- بگو .
- نجیب و خاد در هرات دیوانگی را شروع کرده اند ، اعدام کردن جریان دارد.
- اسیران ؟
- بلی صاحب بدون پرسان و محاکمه.
من باخبر بودم که داکتر طب نجیب الله بسیار مرد سنگدل است ولی باوجود این تصور هم نمی توانستم که بعداز پخش اوراق تبلیغاتی ما که در آن گفته شده بود : اگر دشمن تسلیم شود عفو می گردد ، بازهم امر اعدام آنها داده شود. این مطلق حیوانیت است .

- من می خواستم که جلو اعدام ها را بگیرم ولی نجیب به من گفت که این امر ببرک است. ستر جنرال صاحب ، آنجا زجر دهنده....
پیترو خالکه بر روی چوکی خم شد در حالیکه زبانش بند می شدگفت :

- و در مساجد ملا ها برای رحم خدا دست ها را به دعا بلند کرده اند.
اینرا گفت و با هر دو دست روی خود را پوشاند و یک چیغ کوتا از دهنش برآمد....
v- چوپ باش جنرال صاحب حوصله خود را درست کن ! زود شو چیریومنیخ را خبر کن و بعداً گوشی تیلفون را بدست اش دادم که: زود کن او را خبر کن . ای ببرک ، ببرک ! حالا معلوم شد که تو رذیل هستی و چل باز هم ، ما خو تعهد کرده بودیم که اسیران تسلیم شده را چیزی نمی گوئیم ، خوب گفته اند که انسان کمزور هم بیرحم است و هم چل باز.....

- جنرال چیریومنیخ !؟ پیتروخالکه گوشی تیلفون را به من داد:
- جنرال صاحب چیریومنیخ ! بعد از سلام ، کلام این است که خوب درست بشنو ....نجیب به رهبری ببرک در هرات به اعدام یک جانبه آغاز کرده است.
- فهمیدم....
- همین اکنون باید تو ، سامویلنیکه و گل آقا بدون ترجمان خود را به ارگ برسانیدو به زبان اولتیماتوم بخواهید که تا .... و من که به ساعت نگریستم پانزده کم پنج بجه بود:

-.... تا ساعت 8بجه به هر شکل که باشد باید جلو این بی قانونی گرفته شود.
- فهمیدم.
- به تو ویکتور سامویلینکه امکانات هر نوع بیان است ولی یک سخن را باید در نظر داشته باشید و ان اینکه از برخورد فزیکی به این رذیل .... خود را نگاه دارید.
چیریومنیخ جواب داد:
- صاحب هر چیز اجرا خواهد شد.
- از ساعت هفت -هشت صبح بیشتر ، باید به من معلومات داده شود.
- صاحب همینطور می کنم.
- و به پیتروخالکه امر دادم که:
v- خود را به هرات برسان و جلو نجیب را بگیر با او برخورد جدی نمائید و ( تقاضا انجام رهنمود ها ) را از او بنمائید. - از زبان من بی اختیار برآمد که:

- همه اینها که هستند چوچه های سگ هستند مخصوصا این....نجیب !
پیتروخالکه رفت.
من خودم به خود گفتم : ستر جنرال آرام شو ، آرام شو ، تو خو آدم های بسیار زیاد رذیل را دیده ای و این چنین !.... ............................ صحبت چیریومنیخ باسترجنرال مایوروف در تیلفون چیریو منیخ نتیجه ملاقات باببرک رابه سترجنرال مایوروف گزارش میدهد. میدهد.جریان میگذارد...... او ( ببرک ) گفت که مسولیت هر چیز فقط بر من و داکتر نجیب است. - من: الله چه شد ؟ قرآن و شریعت چه شد؟

- ببرک: " من اته ئیست ( لامذهب )هستم وداکتر نجیب حتمی این عملیات را انجام خواهد داد!!"
- رفیق.......... ............
رفیع با الفاظ صریح روسی گفت :
- نجیب روبای بوی ناک .
من هم به وزن ( گفته وی ) اضافه کردم :
- ببرک را هم همین طور حساب کن..............)) قرار معلوم جنرالان و مشاورین روسی در مواقع ضروری ببرک و نجیب را میتوانستند زیر مشت و لگد گیرند ، به همین اساس ستر جنرال مایوروف به جنرال چیریومنیخ دستور میدهد که با سامویلینکه و گل آقا بدون ترجمان خود را به ارگ برسانندو.... (گل آقا لسان روسی را بلد بود)، وی به جنرال چیریومنیخ دستور میدهد که(( به تو و ویکتور سامویلینکه امکانات هر نوع بیان است و.....از برخورد فزیکی با این رذیل ( منظورش ببرک است ) خود را نگاه دارید.))این بدان معنی است که آنها میتوانند هر بد و رد ایکه هست و هر دو و دشنامی که لازم است به ببرک حواله نمایند ، اما از مشت و لگد خودداری نمایند. باقی قضایا را خوانندگان گرامی خود حدس زده میتوانند. ببرک و نجیب و دیگر رفقای حزبی شان نزد مشاورین و جنرالان روسی رذیل ها و راوبا های کثیفی بیش نبودند. الحق که آنها این تخم های حرام را به خوبی تشخیص کرده بودند.


اسم: Yema   محل سکونت: Afghanistan    تاریخ: 02.11.2008

جناب انوری . با درود. اسم حسين فخری « ژنرال خاد و قاضی محاکم عسکری ، مشاور ارشد يعقوبی وزير امنيت داکتر نجيب » بايد پس از نام وزيران خلقی و پرچمی گذاشته شود . ژنرال حسين فخری اکنون در کابل است و از مشاورين کرزی صاحب است .

وی اينک در رياست امنيت ملی کابل نيز يک اداره مهم را سرپرستی ميکند ! وی اکنون پس از حج رفتن ، رساله ای در فضيلت حج و مناسک دينی نوشته ودر يک جای ا زاينکه گورستان های امامان اهل تشيع در بقيع ومدينه ( عربستان سعودی ) ، مانند ايران ، دارای گنبد ها ورواق های مطلا و آباد نيست گله مند و شاکی شده و پيشنهاد داده هرچه زود تر اين مقابر امامان در مدينه ، به سبک و شان و شکوه آرامگاه امام رضاء در مشهد ( ايران) آباد و آراسته گردد ، وی هرگز از آدمکشی و جنايت هايش درد وره کارمل و نجيب ياد نکرده وبه ريش « حقوق بشر ، و مردم بيچاره افغانستان » خنديده است .
با ادب . يما اکرمی ( خير خانه کابل )


اسم: خواجه کل   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 02.11.2008

سلامونه تولو او په تیره با احساسه افغان محترم عشرتی صاحب ته!!
د ملی مجرمینو په سلسله کی دا څو منحوس نومونه هم درلیکم چی د جنایت کوونکو په لست کی ور اضافه شی:

- عبدالغفار لکنوال پرچمی د کارمل د تور حاکمیت د زراعت وزیر اوس په متحده ایالاتو کی د امپریالیزم د مزایاوو څخه خوند اخلی...؟؟؟
- عبدالظهور رزمجو کارملی پرچمی د کابل د شاری حزبی کمیتی منش چی تاجکستان کی پټ دی.
-آذرخش حفیظی خلقی قاتل پرون د پرولتاریا مدافع!! نن تجار؟؟ ریس اطاق های تجارت په کابل کی او د بازار آزاد تیوریسن... اوس کابل کی تشریف لری.


اسم: eng.Dashtie   محل سکونت: Netherlands    تاریخ: 02.11.2008

جناب انوری صاحب . سلام برشما. در رديف خاينان ملی و جنايتکاران حزبی ، ميخواهم از از امين متين ( امين الله متين ) يکی از فعالان کی . گی بی در بخش تحصيلات عالی اتحاد شوروی ( برای افغانستان) و خاديست معروف در پوهنتون دولتی مسکو ، نام ببرم . اين پرچمی مزدور برای هر محصلی که از افغانستان به شوروی می آمد ، دام ودانه پهن ميکرد و تازه واردين را شکار ميکرد! وی حتا از هيهت های مهمان و بازديد کنندگان فرهنگی نيز در ميدان هوايی ماسکو ، پذيرايی ميکرد و همه کس را « سورت » ميکرد و سوالات استخباراتی ميکرد!

امين متين که به گمان غالب اکنون در هالند ، اقامت دارد اينک مشغول ترجمه کتاب های گمراه کننده روسی به فارسی است ، وی را اغلب کسانی که در شوروی سابق درس خوانده اند ميشناسند و مطالب مرا تاييد خواهندکرد .
با احترام . دپلوم انجينير شکور دشتی


اسم: آسوده   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 31.10.2008

بحیث کسیکه زندان پرچمی های کارملی را تجربه کرده است نمیتوانم به مراتب امتنان خویش از خانم ستار وآقای سروری را ابراز نکنم. من تمام عکس العملها را خواندم وبا تعجب دریافتم که یکنفربنا م ستعار پشتون دژ وشخص دیگری بنام اکبری از نجیب الله خاین رییس خاد دفاع کرده اند. نجیب الله در دوران کارمل رییس خاد بود. خودش مخالفین سیاسی خویش را بدست خود شکنجه میکرد وچون مثل گاوکلان اندام بود گردن بسیاری چندنفر را هنگام شکنجه شکستانده بود. نجیب یک جلاد بود. وقتی که از طرف باداران روسی خویش به ریاست جمهوری مقررشداز طریق تلویزیون راجع به مصالحه ملی حرف میزد ومداری گری میگرد اماهمزبان با این فریبکاریها نجیب گاو به عملیاتهای نظامی علیه آزادیخواهان شدت بخشید.

اگر به کتاب اردو وسیاست "رفیق" جنرال عظیمی مراجعه کنیم بزودی متوجه میشویم که بمباردمان های شدیدی در زمان ریاست جمهوری نجیب الله صورت گرفته است. قربانی اصلی این بمباردمان ها مردم ملکی وبی پناه بودند. بنابرین بیانیه های عوامفریبانه نجیب الله کاملا بی ارزش میباشد وفقط افراد مغرض چون آقای پشتون دژآنرا جدی میگیرند. آقای پشتون دژادعا کرده اند که در دوازده میلیون خانه در افغانستان عکسهای نجیب الله موجود است.

ایکاش ایشان از قهر خویش منصرف میشدند وبعوض دوازده میلیون، دومیلیون مینوشتند که دروغ به راست برابر میشد. آقای پشتون دژ نمیدانند که در افغانستان در هر خانه حد اقل پنج نفر رندگی میکنند واگر 25 میلیون نفوس افغانستان را تقسیم پنج کنیم از پنج میلیون بیشر نمیشود!؟ حقا که آقای پشتون دژ آدم با خبر هستند!. آگر این آقا را از خواب بیدار کنیم شاید بگوید: در دوازده خانه مربوط خادیست های نجیبی عکس او موجود میباشد. بگمان قوی آقای پشتون دژ خادیست بوده اند زیرا خادیستها به رییس سابق خود علاقه زیاد نشان میدهند.

اگر به ترکیب حزب وطن تشکیل شده در بلزیک نظر بیاندازیم از رهبر تا اعضا همه خادیست اند. آنها ادعا میکنند که نجیب مخالف روسها بود. در جهان هیچکس ایقدر احمق نیست که بپذیرد که نجیب الله عضو ک.ج.ب. ودر عین حال ضد روس بود. این روسها بودند که کارمل را چون کاغذ تشناب استعمال وبعد دور انداخته وبعوض او نجیب الله را نصب نمودند. چون در روسیه گورباچف عضو ک.ج.ب. ریسس جمهور شده بود باید در افغانستان نیز عضو دیگر ک.ج.ب. یعنی داکتر نجیب الله رییس جمهور میشد وتمام مرداری های رژیم پوشالی به گردن ضعیف ببرک کارمل دپرسیف شده می انداخت. آنگاه نجیب الله در لباس ملنگ داخل صحنه شد وبا حرفهای چرب ونرم کوشید برباطن خونخوار ووحشی خویش که در دوران ریاست خاد به نمایش گذاشته بود پرده بیاندازد.

اگر اشخاصی چون پشتون دژ با این بیانیه های کذایی منترشده باشند باید سر عقل بیایند ونجیب الله را همچون سروری، امین، ببرک کارغل،برهان الدین ربانی، احمدشاه مسعود، مزاری، خلیلی، دوستم، عبدالله عبدالله، قانونی، ملا عمر وغیره نفرین ابدی نموده وبه دادگاه تاریخ بسپارند.


اسم: عشرتی    محل سکونت: امریکا    تاریخ: 31.10.2008

ادامه لست های قبلی :

1-فرید احمد مزدک ( پرچمی ) سکرتر انجمن جوانان کمیته مرکزی
2-عبدالرحیم اورال معاون جبهه پدروطن
4-عبدالحمید مبارز چمکن ( پرچمی ) از می 1986 به بعد معین وزارت تعلیم و تربیه و عضو فعال انجمن دوستی افغان- شوروی
5-جنرال خلیلی الله قومندان قوای مرکز
6-انجنیر احمد لمر ( پرچمی 9 وزیر صنایع خفیفه
7-داکتر غلام نبی کامیار وزیر صحت عامه
8-محمد زرین کریم زاده ( پرچمی ) معین وزارت مخابرات
9-محمد فاروق کارمند
10-محمد انور ایثار( پرچمی ) عضو کمیته مرکزی
11-عبدالواحد فراهی (پرچمی ) عضو کمیته مرکزی
12-فیروزه ندائی
13-دگر جنرال محمد حکیم قومندان زون جنوبی عضو کمیته مرکزی و در نوامبر 1986 بحیث معاون صدراعظم
14-میر عبدالعلیم جلال
15-امتیاز حسن ( پرچمی )سفیر در جاپان و بعدا وعاون رئیس انجمن صلح و دوستی افغان -شوروی و بعدا سکرتر حزبی ولایت هرات
16-نظام الدین تهذیب
17-محمد ظاهر افق ( خلقی )
18-غلام دستگیر صادقی ( پرچمی ) برادر جنرال صادقی اقارب نزدیک ببرک کارمل سابق صاحب منصب قطعه کماندو و مدیر خدمات احصائیه مرکزی رژیم تره کی و امین -معین اداری ریاست احصائیه مرکزی در وقت کارمل
19-عبدالحمید ممنون ( پرچمی ) سابق قاضی محکمه شهری ولایت کابل -عضو انجمن شعرا دستگیر پنجشیری
20-سمسور ( پرچمی )اقارب نزدیک و رفیق قاضی ممنون اصلا مسکونه ولایت ننگرها و یکی از طرفداران سرسخت تبعیض نژادی -لسانی -قومی

خلقی ها وپرچمی ها ایکه فعلا در کابل هستند
1-سید محمد گلاب زوی ( خلقی ) اجنت ( کی-جی-بی ) وزیر داخله کارمل در سال 1985 تورن جنرال گردیده و عضو علی البدل کمیته سیاسی و در جون 1987 عضو اصلی کمیته سیاسی حزب گردید.(فعلا از جانب روس ها در پارلمان کابل )
2-جنرال نورالحق علومی ( پرچمی ) در اکتوبر 1984آمر دیوان حرب کمیته مرکزی -سکرتر سازمان جوانان کمیته مرکزی در جولای 1986 عضو دائمی کمیته مرکزی شد ( فعلا در ولسی جرگه )
3-محمد کبیر رنجبر ( پرچمی ) برادر عبدالصمد ازهر ( پرچمی ) و برادر عبدالبصیر رنجبر ( پرچمی ) مدت مدیدی را در اتحاد شوروی سابقه سپری نموده و ممکن اجنت ( کی-جی-بی ) باشدقرار گفتار دوستان لغمانی اش وی قبلا تابعیت روسیه را بدست آورده است ( فعلا در ولسی جرگه ) از حمایت قوی روسیه برخوردار است.
4-محمد حنیف اتمر سابق آمر خاد پنجم شهر کابل در جنگ جلال اباد در پای خود مرمی خورد ( فعلا وزیر داخله رژیم کرزی )
5-سلیمان لایق ( پرچمی )
6-محمد آصف فروزان خلقی - پرچمی و اجنت ( کی-جی-بی 9 معین اداری وزارت امنیت ملی در زمان نجیب
7- شهنواز تنی ( خلقی ) وزیر دفاع رزیم نجیب
8-غلام حضرت صادقی افسر وزارت امنيت دولتی


اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 31.10.2008

سلام های زیاد به جناب ارجمند انوری تقدیم است و سپاس از ایشان که چنین یک موضوع مهم وحیاتی وطن مارا به مباحثه کشانیده است.
درود به همه دوستانی که به ندای جناب انوری لبیک گفته و در روشن ساختن زوایای تاریک دوران منفور خلقی ها و پرچمی ها و جنایات نا بخشودی عناصر جنایت کار آنها در حق وطن و مردم آن اشتراک نمودند.
و لعنت به کسانی که هنوزهم از گروه های خائن به وطن و مسئول همه دربدری ها و ویرانی های سی سال اخیر دفاع میکنند و بی شرمانه می خواهند از سرکرده های خائن و قاتل خویش (از تره گی گرفته تا نجیب) هیرو و قهرمان بسازند.

من چند نکته در باره چند نقطه از چند نوشته در اینجا تبصره های کوچکی دارم.

1- در نوشته جناب "سودائی" حکایت تلخ و دردناک قتل مرحوم جناب نور احمد اعتمادی صدراعظم دوران سلطنت ظاهرشاه را توسط اسدالله سروری قاتل خواندم و به این آدم کش عصر هزاران لعنت فرستادم. این حکایت قصۀ قتل و جنایت دیگری را به یادم آورد.
خواهر زاده اسدالله سروری که محمد عزیز اکبری نام داشت و یک پولیس عادی بود بعد از کودتای ثور فوراً با صلاحیت بدون حد و حصر به حیث رئیس اگسای داخلی مقرر شد و اختیار محبوس کردن ، کشتن ، از بین بردن و محاکمۀ به اصطلاح خود شان " صحرائی" را به او تفویض کردند. میگویند این قصاب بی رحم به صد ها و صد ها افغان بیگناه را به دست خود و در دفتر کار خود به قتل رسانیده که ما صرف توسط یکی از خویشاوندانش از دو تن آن شهیدان خبر شده ایم. این جانی و قاتل، زنده یاد فضل احمد زکریا (نینواز) هنرمند بی همتا در ساز و آواز و آهنگساز معروف کشور را با حبیب زکریا مامور وزارت خارجه و شوهر خواهر نینواز در دفتر کار خود در وزارت داخله و به دست خود به قتل رسانیده است. همچنین فرید عمرپور داماد داکتر عبدالله واحدی والی کابل را در دفتر خود و به دست خود کشته است. و خدا می داند چقدر زندگی های مردمان بیگناه و معصوم بدست این قاتل از بین رفته است.

2- کسی به نام اکبری از ناروی در نوشتۀ خود از "پینوشه" و "سوهارتو" به حیث جنایتکاران بزرگ یاد کرده است. من با این حرف او موافق نیستم چه این دو تن با کشتن و از بین بردن تعدادی از رهبران کمونیست کشورهای شان، مردم و وطن خود را از شر کمونیست ها و سقوط در دامن شوروی یا چین کمونیست نجات داده اند. و در تاریخ کشورهای شان همیش زنده خواهند بود. بگذار که امروز چند تن از کمونیستان فروخته شده آنها را جنایتکار می نامیدند.!!!
ایکاش سردار محمد داوود رئیس جمهور افغانستان در روز 6 ثور تعدادی از سرکرده های کمونیست های افغان را اعدام میکرد و با اعدام این عناصر خائن و نوکر اجنبی وطن را از سقوط به این همه بدبختی های سی سال اخیر نجات میداد و مانع آواره شدن پنج میلیون انسان این سرزمین می شد.
همین جناب یعنی اکبری در جای دگری ادعا میکند که : "داکتر نجیب الله وطن پرست ترین و شایسته ترین رئیس جمهور افغانستان بود". خدایا تو این ملت و این وطن را از شر دروغگویان و مفسدین در پناهت نگهدار. این فرد چه میگوید ؟؟؟؟ او فراموش کرده است که نجیب الله از زمرۀ رهبران بدنام و جفاکار حزب مفلوک و نوکر اجنبی به اصطلاح ح،د،خ،ا، یا حزب (وطن) بعدی بود و در ایام ریاست خادش به هزاران انسانهای بیگناه این سرزمین را به گناه کمونیست و بی دین نبودن، نیست و نابود کرده است!! آیا کسیکه دستانش تا گردن در خون مردم سرخ است چگونه میتواند شایسته ترین رهبر باشد ؟؟؟؟؟
آیا درزمان کسیکه تجزیۀ افغانستان روی دست گرفته شده بود و استقلال وطن خود و استقلال فکری خود را در خدمت یک کشور متجاوز و جهان خوار (روسیۀ شوروی) قربان نموده بود وکسیکه سمت سجده اش به عوض کعبه جانب ماسکو تغییر کرده بود چگونه میتواند وطنپرست ترین رهبر کشور باشد؟. این همه حرف ها را تاریخ ثابت خواهد ساخت چه تاریخ مثل جناب اکبری مفتن و دروغگو نیست، و در حصۀ درج حقایق بی رحم است.
در افغانستان یک رهبر وطن پرست و شایسته گذشته است و او اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بوده است، چه دستانش حتی به خون یک نفر هم سرخ نبوده است. او عاشق وطن، دیموکراسی و آزادی عمل و حفظ استقلال وطن و استقلال خود بوده است. اگر چه دشمنان وطن از راست و چپ در مذمت ناحق از وی قوله کشند جائی را نمی گیرد و همان طوریکه گفتم تاریخ آنرا صادقانه قضاوت نموده و در اوراق خود ثبت خواهد کرد. 3- فرد دیگری در زیر چادری "پشتون دژ" دو سه مرتبه در این نظرخواهی جفنگ بیشمار گفته است و بی شرمانه از کمونیست های وطن فروش و هرزه که خودش هم یکی از آنها میباشد بی نتیجه دفاع کرده و در جائی ادعا دارد که داکتر نجیب الله که شایسته ترین زمامدار وطن بود توسط پنجابی ها، وهابی ها و امریکائی ها شهید ؟؟؟ شده است.
در اینجا چند نکته را باید به این آغا گوشزد نمود: اول نجیب الله که یک ملحد، کمونیست و بی خدا است شهید شده نمیتواند باید گفت مرده است، به قتل رسیده است و یا کشته شده است. دوم اینکه نجیب الله را مجاهدین یا طالب ها نکشته اند به احتمال غالب او از طرف کمونیست های خودش کشته شده است.
پیش از آنکه طالب ها در داخل افغانستان به پیشروی آغاز کنند تعداد زیادی از کمونیست های خلقی در صفوف آنها نفوذ کردند و خلقی ها با توافق با پرچمی ها تصمیم گرفته بودند که نجبیب الله زنده بدست مخالفین و مجاهدین نیفتد چه خطر آن میرود که راز های نهفته و ناگفته رژیم نابکار خلق- پرچم عیان گردد. و همچنین می ترسیدند که نشود نجیب الله از خواب خیانت و نوکری بیدار شود و برای تبرئۀ خود تصمیم بگیرد همه حقایق بیدادگریها ، کشتارها، بند و بست های مخفی با روسها را در رساله ای یا کتابی بنویسد و به تاریخ بسپارد و این کار همه فرومایگی ها ، دنائت ها و خیانت های اعضای عالی رتبۀ ح،د،خ،آ، را برملا می ساخت و باید از آن جلوگیری می شد. ببخشید صحبت به درازا کشید، فعلاً این بحث را در همین جا توقف میدهم و یار زنده صحبت باقی. والسلام


اسم: حقیظ -نیاز   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 31.10.2008

دزد در سر خود پردارد
یک تعداد اشخاص خلفی وپرچمی که تاحال نامهای شان درلست ها اعلان نشده ودستهای شان به خون مردم آغشنه میباشند ،به ترس وحشت افتاده اند. ایشان خودرا معرفی میدارند واظهار نظر میکنند. آفرین به ایشان. در ضمن اگر از جنایات خویش هم کمی قصه کنند بد نخواهد بود.


اسم: غلام حضرت صادقی   محل سکونت: کابل . مکروريان ســـوم    تاریخ: 31.10.2008

اقـا يـــون عشـــرتـی ، انــوری ، اميــری ، ارام ، درد مـنـد ووو که هر لحظـه بنا بر دســــتور ســازمان اســــتخباراتی C . I . A ) and ( I . S . I ) ) )antelagaht serwec ) انگليــــس به حال وطن ووطندار مظلومت اشــک تمساح ميرزيد وريا کارانه در پی جســتجوی جنايتکاران جنگی ميباشيد ودندان تيز خودرا نشان ميدهيد وپورتال افغان ؟ جرمن انلاين به نماينده گی دادگاه فرمايشی قصر سفيد [ هاک ] و[ لاهه] ساز برک محکمه جنايتکاران جنگی را اغاز نموده مبارک شما باشد واينکه از هر کس وناکس طلب کمک گرديده ليست جنايتکاران را تقاضا داريد واقعأ در خطا رفتيد لطفــأ به ارشيف استخبارات امريکا .پاکستان .انگليس .اسرائيل .المان .فرانسه .وحتا چين سر زده از مسولين کارتوتيک انها تا اخرين و کوچکترين اعضای حزب دموکراتيک خلق افغانستان ( حزب وطن ) را با ادرس .شغل قبلی . بيوگرافی انها دريافت وليست متذکره را در بشقاب ستيزه جوی خود ها گذاشته به داد گاه امريکای هاک .لاهه .قصر سفيد .قصر ملکه اليزابت انگليس ارسال داريد چرا زمان را تلف واز دست ميدهيد !!

اقای انوری عزيز!
ديروز تاريخ ۲۷ اکتوبر اقای حامد کرزی ريس جمهور مورد پذيرش شما وتعين شده از قصر مبارک ومقدس سفيد در جلسه زنان اعلان نمود « ما بدون در نظر داشت فشار خارجيها ديگر تروريستها ، دشمنان وطن را ، تخريب کاران . را عدام ميکنيم » ايا اظهارات اقای کرزی خلاف ارزومندی جناب شما ويک اقدام جنايتکارانه نيست ؟

و رژيم چپ گرايان مترقی بايد برای تروريستها .ويرانگران . بم گزاران . اشرار بی فرهنگ غارتگر چپاولگر . ماويســتهای مزدور در مقابل عمال وجنايات انها دســته های گل ميداد . در هوتل های پنج ستاره عزت نوازش ميکرد !

اقايون ؟
چرا شما در تلاش محکمه اقای بوش . ديک چينی .تونی بيلر . نه ميباشيد که " ـــ بدون مجوز قانونی . بدون خواست مردم ما ، بر کشور ما تجاوز وانرا اشغال نمود که « در افغانستان تروريست ها » جاه گرفته در حاليکه تروريست را خودش زايش داد رشد نمود بزرگ ساخت وسرکوب نمود وفردا صورت او را بوسيده بار ديگر به قدرت ميرساند!

ولی تحت نام محو ومقابله با تروريزم با خود ۳۹ کشور غارتگر . تجاوز گر . استفاده جو را در خاک ما کشانيد تا با چپاول وغارت وطن خاموش باشند و تحت نام سر کوب تروريزم طی ۸ سال بيش از ۵۶۰۰ غير نظامی به شمول زنان .اطفال .پير مردان را توسط طيارات بم افگن ( B--- 52 ) خود به شهادت رسانيده وهنوز هم ادامه دارد ازادی فردی .دولتی .اقتصادی .سياسی .کلتوری .مذهبی هر فرد افغان تحت سوال وکنترول امريکا وانگليس قرار دارد !

اقای عشرتی !
چرا از جنايات گلبدين .سياف .ربانی .خالص .مجددی .گيلانی .محقق .مزاری .خليلی اکبری .قاری .وقاد . اسماعيل .حقانی .حضرت علی .حاجی دين محمد .ملا عمر .مسعود .قانونی . مجيدکلکانی .غلام حضرت ماويست .گروپ ساما ، رهای .اخگر .قتل وکشتار مردم توسط قانونی .قسيم فهيم .عبدالله عبد الله . ياد نه ميکنيد

وسوال حل است :
شما از شفافيت .واقعت . صداقت .خدمت . وفاداری به وطن . از ديگر انديشی . ار عمار وطن . از ترقی . از سعادت . از رستاخيز . از قيام . از طغيان . از ديگرگونی نظام کهن .سيتم غير انسانی سرمايه . وحشت داريد وسال هاست در پناه سرمايه قرار داريد منافع غرب بالاتر از منافع ملی نزد شما ميباشد .

برويد باصدای بلند .با تلاش مذبوحانه . انتقام جويانه . همه ديگر انديشان همه وطن پرستان را به محکمه های فرمايشی .امپريالستی .امريکای بکشانيد ولی فراموش نه کنيد مردم با ( ما ) است خواهم بود .

امروز خورد بزرگ .مرد وزن افسوس روز های خوب رژيم چپگرايان ميخورند وارباب شما نيز انرا درک نموده است که اين وطن را تنها وتنها افراد وطن پرست .صادق .با ايدولوژی مترقی . که منافع وطن .مردم برايش بالا از همه چيز هاست اباد مينمايند. بلی من غلام حضرت صادقی افسر وزارت امنيت دولتی اعلان ميکنم لطفأ اسم بنده را در ليست ساختگی .فرمايشی . شامل واز ان نفرت دارم که فردا ها نام من در ليست محکمه انوری ها .اميری ها .عشرتی ها .ارام ها . کشتکار ها . ويس ناصريها .خطاب ها . عباسی ها . مسکينيار ها ذکر وشامل نگردد . از عضو حزب وطن تقاضا ميکنم لطفأ بيوگرافی خودرا به رياست محکمات [ افغان جرمن انلاين ] که تحت قضاوت اقايان .انوری .خطاب .اميری .عباسی . .ويس ناصری که ماشا الله سوابق شفاف . روشن غير وابسته .غير ضوابطی دارند گسيل دارند تا ليست انها تکميل گردد و محکمه اغاز گردد چون امريکا .انگليس .پاکستان .ايران .کشور های عربی ماويستهای چين از بازگشت تاريخ .ورقم خوردن سياست جهان به نفع ترقی . سعادت هراس دارند وبحران اقتصادی که ديگر به امپراتوری امپرياليزم امريکا انگليس اتحاديه اروپا پايان داد ترس وهراس انها بيشتر ساخته به وابستگان خود هدايت داده اند که عليه ديگر انديشان دست بکار شوند.

اميد بدون تبعيض سياسی .مطلب بنده نيز از نشر محروم نگردد/ غلام حضرت صادقی. کابل . مکروريان ســـوم


اسم: عشرتی    محل سکونت: امریکا    تاریخ: 31.10.2008

متباقی لست خلقی ها و پرچمی ها که محل بود وباش شان نامعلوم است:

26-تازه خان ویاند پیشقراول موسسات کارگری در نوامبر 1986عضو کمیته مرکزی
27عبدالرشید وزیری-معین وزارت اقوام و قبائل عضو شورای انقلابی و عضو کمیته مرکزی
28-حاجی محمد حمکنی - در 1986معاون رئیس شورای انقلابی و بعدا کفیل شورای انقلابی
خلقی ها ایکه بعد از بقدرت رسیدن ببرک کارمل ناپدید شده اند
1-فقیر محمد فقیر وزیر معارف
2-گلداد ( خلقی )
3-جنرال عبدالصبور قومندان مدافع هوائی
4-جنرال عبدالقیوم صمدی
5-آدینه سنگین
6-محمد شاه سرخ آبی
7-محمد حسن پیمان
8-مولوی رحمت الله رحمت عضو شورای عالی علما و روحانیون
9-محمد عوض نبی زاده از جولای 1983 به بعد وزیر ملیت ها و قبایل و والی بامیان در سال 1983 عضو دائمی و در 1986 عضو اصلی یا دائمی کمیته مرکزی (فعلا مشغول زهر پاشی و ایجاد تفرقه های قومی در سایت های انترنتی پرچمی ها)
10-محمد عزیز نگهبان
11-عیدالجمیل نورستانی بعد از اگست 1982از حارندوی خاد تبدیل و بعد از جولای 1986در وزارت داخله و در جولای 1986عضو فرعی کمیته مرکزی حزب کمونیست
12-عبدالقیوم نورزی از نوامبر 1986 عضو کمیته مرکزی
13-قاضی محمد عمر ملا امام مسجد شورای انقلابی
14-داکتر راز محمد پکتین عضو کمیته مرکزی
15-فضل رحیم مهمند
16-جنرال گل محمد مهمند
17-جنرال غلام نبی
18-عبدالرحیم مراد
19-شهزاد لیوال
20-داکتر حبیب منگل
21-مانوکی منگل
22-سرور منگل
23- عبدالشکور خوشه چین در نوامبر 1986عضو اصلی کمیته مرکزی ( فعلا مشغول توطئه و تفتین در سایت های انترنتی پرچمی ها)
24-حشمت کیهانی در دسامبر 1986حارنوال خاص حکومت دستنشانده کابل بود و همچنان امور سیاسی خاد را بدوش داشت - عضو کمیته مرکزی
25- عبدالواسع کارگر عضو کمیته مرکزی
26-محمد داوود کاویان در 1985 رئیس دباختر آژانس
27-دگرجنرال عبدالغفور
28-انور غیرت
29-برهان الدین غیاثی
30-گلجان عضو اجرائیوی زنان کمونیست حکومت دست نشانده روسیه در کابل
31-اسدالله حبیب ( خلقی ) رفیق شخصی کارمل اما جناح خلقی معرفی شده، سکتور حزبی ولایت فراه با دستگیر پنجشیری در اتحادیه جنبش کارگری همکار بود در جولای 1986 رئیس پوهنتون کابل و عضو فرعی کمیته مرکزی.


اسم: Tookhie   محل سکونت: Netherlans    تاریخ: 30.10.2008

محترم انوری صاحب .

در بخش فرهنگی از همه کس جنايت و خباثت داکتر اسدالله حبيب ( فعلا مقيم جرمنی ) بيشتر است .
وی در دوره رياستش در پوهنتون کابل ده ها استاد وطن پرست، همانند پوهنوال کهگدای، پوهاند حبيب هاله، استاد داکتر حسن کاکر را به حبس های طويل و شکنجه های بيرحمانه مواجه ساخت.
ده ها محصل و عضو هيات علمی در دوره اسدالله حبيب، مفقودالثر و لادرک شدند. وی برای اين جنايت هايش با عبدالله سپنتگر منشی ناحيه حزبی، دست يکی کرده بود، مشاوران روسی در دوره ریاست پوهنتون حبيب ، به ناموس دختران و جوانان با خيال راحت ، تعدی ميکردند؛ حبيب چندين شبکه را برای جاسوسی و خبر چينی استخدام کرده بود.
خانم او بدون امتحان کانکور ، در پوهنتون شامل شده بود. همينطور خياشنه و دختر خاله و نواسه کاکايش را در صنف های مختلف پوهنتون، جا داده بود، استادان لايق به عسکری سوق می شدند و وابسته گان و فاميل حبيب به حيث محصل، در هر يک از پوهنحی ها شامل گرديده، از سوق و اعزام به عسکری، معاف می گرديدند.
حبيب آنقدر خوشخدمتی برای ببرک کارمل و شوروی انجام داد، که بدون طی مراحل و موانع به عضويت کميته مرکزی حزب د،خ،ا، ارتقا جست !
با احترام . پوهندوی توخی (نيدرلندز)


اسم: سودایی   محل سکونت: xxxx    تاریخ: 30.10.2008

نور احمد اعتمادی با دستهای خون آلود سروری خفه شد
حال که محاکمه ی یکی ازجلادان عصر ما (اسدالله سروری) مطرح است ، بگذار آنچه را از زبان یکی از کارکنان " اکسا" در پاکستان شنیدم ، یاد آورشوم :

من متاسفانه اسم کارمند " اکسا" را طی مدت بیست و هشت سال آواره گی و موثرات آن فراموش کرده ام . اما آنچه او به من گفت ، کاملا بیاد دارم . این کارمند " اکسا" جوان بلند بالا، سفید پوست و باریک اندام بود، لحجه ی هراتی غلیظ نداشت، اما گمان میکنم ازمناطق جنوب غربی کشور بود. آهسته و آرام سخن میگفت و چنین بر می آمد که از چیزی یا پیشامدی درگذشته آزرده است. دقیقا سال 1980 میلادی بود. وی دو حادثه ی تکان دهنده یا دو عمل جنایتکارانه و سنگدلانه ی اسدالله سروری را حکایت کرد:

1) قتل نوراحمد اعتمادی : وی گفت ، شبی که رادیو (بی بی سی ) تبصره یی را به نشر رسانید مبنی بر اینکه کرملن از اوضاع در افغانستان راضی نیست و احتما لا یکی از شخصیت های ورزیده ی افغان بنام ( نوراحمد اعتمادی ) را که فعلا در زندان پلچرخی است، بقدرت برساند. فردای آن اعتمادی را از زندان پلچرخی مستقیما به دفتر کار اسدا لله سروری انتقال دادند. چون هیچ دلیل دیگری غرض کشتن او نزد مقامات وجود نداشت ، سروری، زندانی (اعتمادی) را بالای کرسی یی که جلو میز کارش قرار داشت دعوت به نشستن نمود و شروع کرد به قدم زدن و گفتن حرفهای بی ربط تا آنکه پشت سر اعتمادی قرار گرفت و به سرعت و با دودست خویش سر او را به یکطرف پرخانید و بدین گونه گردن او را شکستاند. جلاد حاکم وقتی مطمین شد که محکوم دیگر زنده نیست، دستور داد تا جسد وی را از دفترش بیرون برند.

2) وی همچنان حکایت کرد که یکروز ( سروری) همه ی کارمندان " اکسا " را در صحن حویلی آن ریاست جمع کرد و جوانی را که از لوگر بوده و کارمند ریاست " اکسا " بود ، در حالیکه دستانش به عقب بسته شده بود، به نمایش گذاشت و خطاب به کارمندان، با عصبانیت اظهار داشت که " این خاین را که می بینید با اشرار رابطه دارد و باید به جزای عملش برسد " آنگاه جوان را بالای حفره یی قرار داد که قبلا در همان صحن حویلی آماده شده بود و خودش شخصا با تفنگچه ی دست داشته بالای او چند شلیک کرد و درهمان حفره پنهانش کردند . بعد از آن سروری کارمندان را گفت بروند به دفاتر خویش و خودش نیز به دفتر خود بر گشت .

این دو موضوعی بود که من بیست و هشت سال قبل از زبان شاهد عینی شنیدم و خواستم با در نظرداشت فریاد وجدان خویش آنرا به هموطنان عزیز هم در میان گذارم. هموطنان عزیزما، بخصوص آنانیکه در این موارد معلومات بیشتر دارند، میتوانند با رعایت صادقانه ی احساس انسان دوستی ، توضیحات بیشتر ارایه فرمایند بااحترام


اسم: عشرتی    محل سکونت: امریکا    تاریخ: 29.10.2008

خلقی ها و پرچمی ها ایکه خود را در شهر پشاورپاکستان مخفی نموده اند

1-عبدالاحد( خلقی ) سابق معلم لیسه سنائی والی غزنی در رژیم تره کی اصلا مسکونه ولایت قندهار است.درغزنی تعداد بیشمار مردم را به شهادت رسانیده جنایات وی و جگرن محبوبی مدیر محبس غزنی در کتاب داود خان د کی-جی-بی په لمبو کی ، بصورت مفصل درج گردیده است.
2-عبدالغنی (پرچمی ) صاحب منصب توقیف خانه قومندانی امنیه مهماندار کمونیست ها ایکه توسط داود خان توقیف شده بودند.بعدا قومندان قطعه کمر بند شهر کابل ، مدیر استخبارات وزارت ملیت ها و اقوام و قبایل در ولایت ننگرها. سرمایه هنگفت از قوماندانی قطعه و آمریت استخبارات ننگرهار بدست آورده فعلا در پشاور مصروف تجارت است.
3-عبدالکریم تره خیل ( پرچمی ) سابق صاحب منصب قوای هوائی فعلا در شهر اسلام آباد -پاکستان با یک تعدا از رفقای حزبی خود در خدمت سازمان جاسوسی پاکستان ( آی-اس-آی ) بر ضد منافع ملی مردم افغانستان فعالیت دارند.

خلقی ها و پرچمی ها ایکه فعلا محل بود و باش شان معلوم نیست

1-جنرال یار محمد اجنت کی-جی-بی معین اول وزارت امنیت دولتی
2-جنرال امیر محمد
3-جنرال عبداللطیف رئیس سیاسی وزارت دفاع
4-جنرال رحمت الله رؤفی ( خلقی )
5-جنرال اسدالله مار خور قومندان گارد خانه خلق
6-داکتر عبدالکریم بها والی کابل
7-جنرال عبدالعظیم زرمتی
8-جنرال عبدالرؤف بیگی
9-جنرال امیر محمد
10-پیگیر
11-پیکارگر
12-فقیر محمد یعقوبی سابق استاد پوهنحی علوم در سال 1981معین بعدادر 1983وزیر معارف کارمل
13-غلام سرور یورش معین وزارت خارجه عضو کمیته مرکزی در سال 1981امر زون و والی ننگرها
14-جنرال گل نبی یوسفی قومندان زون در ولایت غزنی
15-سید امیر شاه زره ( پرچمی ) از 1980-82معین اول وزارت صحت عامه در سال 1983رئیس د باختر آژانس در 1985بجای کاویانی معاون رئیس انجمن دوستی افغاه-شوروی در نوامبر 1985بجای محمد عزیزخواهرزاده اسدالله سروری سفیر در کشور عراق.
16-محمد عزیز صدیقی (خلقی ) آمر جنائی وزارت داخله بعدا سفیر در عراق
17-مولوی عبدالجلیل ظریف در اکتوبر 1986وزیر امور شؤن اسلامی ، رئیس جبهه پدروطن ولایت بلخ و در جنوری 1986عضو شورای انقلابی
18-جنرال ذبیح الله زیارمل ( پرچمی ) در جولای 1986بحیث آمر سیاسی قوای مسلح و عضو کمیته مرکزی
19-عبدالله سنگر ( پرچمی ) آمر نشرات کمیته مرکزی حزب کمونیست
20-سید علی شاه سجادی ( پرچمی ) عضو کمیته مرکزی
21-حاجی عبدالرحیم سلیمانخیل
22-فضل احمد طغیان عضو کمیته مرکزی در سال 1981والی ولایت کابل تعین گردید و در سال 1987سکرتر حزبی ولایت کابل
23-محمد اسحق توخی سکرتر جنرال کمیته مرکزی در رژیم داکتر نجیب و عضو اصلی کمیته مرکزی در نوامبر 1986
24-جنرال نورالحق علومی ( پرچمی ) در سال 1982بحیث آمر عمومی زون جنوبی و در جولای 1983قومندان قول اردوی قندهار و عضو اصلی کمیته مرکزی ( فعلا از سوی روسیه در پارلمان کابل )
25-رحیم الله یوسفی در جنوری 1980والی ولایت ارزگان .زمانیکه در 1986عضو کمیته مرکزی شد در زون جنوب غرب تعین گردید.
ادامه دارد.....


اسم: Abdul Shukoor Keshtkar   محل سکونت: Netherland    تاریخ: 29.10.2008

Ba edara afghan gaerman!
Akhiran dar sait shma dar safha jadid "Mahakma jnaytkaran langhi",az naam man shukoor keshtkar skunat kabul tarikh 24-10-2008 nawshta e jal shda e dasturi ghzashta shda ast . Mhtawai on nawshta az oghz ta anjam drugh wa be bunyad buda sakhta wa pardakhta e zhn napak nawisenda e khain jalkar wa mazdur mebashad . Aslan wa qatan az man nest.

Az ein ke komputar man alefba dari nadarad, ejalatan wa naghuzir ein yaddasht kutah ra dar jawab , ba shma e-mail kardam
Enshaallah bazudi jawab mkamal wa haqiqat ra , nawisenda e khai jalkar, zer naam "Drughpardazan siyah rui"dar sait wa "mahnama Mashal"daryaft khwahad kard .

Lutfan ein yddasht mkhtasar e mara pas az bargardan ba alefba dari, jahat oghahi e khwanendaghan ghrami dar on safha beghzarand .


اسم: وطندار   محل سکونت: وطن    تاریخ: 29.10.2008

به سايت افغان جرمن پورتال سلام !
این خطاب مرا به خطاب پیام افغان و اقای انوری برسانید .
من این بحث جنایت کاران خود ساخته ای انوری را تعقیب میکنم . اگر اقای حمید الله انوری فکر میکند که هر که حزبی دیروز بود و هر که از داکتر نجیب الله حمایت میکرد جنایت کار اند و ازش لست جنایت کاری جورکند و آنرا باز جنایت کاران جنگی بنامند ، پس اجازه بدهید عرض کنم که مه هم یکی از طرفداران داکتر نجیب الله هستم . اگر شما هم مرا بحیث جنایت کار جنگی میشناسید ، پس مه ************
با اخترام
وطندار


اسم: اکبری   محل سکونت: ناروی    تاریخ: 29.10.2008

از پورتال افغان جرمن تشکر که نوشته قبلی ام را بدون کم و کاست نشر نمود . امید که اینرا هم نشر کنید .

محترم انوری صاحب !
من جوابیه شما را که به نوشته بنده هم اشاره کرده بودید خواندم .
نوشته ام براستی شاید نسبت کبر سن تیر وبیر شده باشد و یاشاید هم تیر وبیر تایپ کرده باشد . هدف من از یاد آوری جنایت کاران بزرگ چون پنوشه و سوهارتو این بود که آنها عوض آنکه در برابر جنایات علیه بشریتی که انجام داده بودند از طرف همین محاکم بین المللی مزدور هاگ تان که شما جناب جنایت کاران جنگی وطنمان را میخواهی توسط آن محاکمه کنید چشمان خودرا بسته بودند . آنها با وجود جنایت اشکار علیه بشریتی که انجام داده بودند به میلیارد ها دالر از بیت المال وطن خود نیز حیف ومیل نموده بودند. تنها ثروت باقی مانده سوهارتو بیش از ده ملیارد دالر بود . این جنایت کاران بسیار باعزت در پیش چشم باداران امریکایی و انگلیسی شما به آخر عمر رسیدند و با عزت دفنشان کردند . پنوشه ،دولت منتخب الینده که در برابر همه جهانیان توسط توده های مردم در انتخابات دیموکراتیک کشور خود انتخاب شده بود، ما دیدیم با چه قساوت و درندگی بدستور باداران سی ای ای امریکایی ات سرکوب شد و علیه او کودتا کرد و بعدا چه جنایاتی نبود که مرتکب نشد ولی نزد جنایت کاران قصر سفید و محکمه هاگ بحیث یک لورد و آقا برخورد صورت میگرفت وتا اخر عمر در تحت حمایت انها زندگی کرد .

هدف من هم همین بود که جنایت کاران اظهر من الشمس کشورچون دوستم، ربانی، سیاف، محقق، خلیلی، قانونی، فهیم و ده ها تای دیگر ان که همین اکنون تحت حمایت اداره اشغالگر امریکای شما در کابل تا و بالا میشوند و در قدرت هستند آنها چرا محاکمه نمیشوند. این نقد را چرا باداران هاگی تان رها کرده و چشمان خودرا بسته اند و صدای خودرا نمیکشند ، ولی تو جناب دنبال لست سازی کینه توزانۀ بیرون از کشور خود شده اید . و آن هم چه لستی !

کاری که تو جناب انوری شروع نموده ای شاید حاجت به چنین لست سازی نباشد. اگر قرار باشد تمام اعضا و هواخواهان حزب دموکراتیک و وطن در داخل و خارج جنایت کار تلقی شوند ، مسلماً که لست تمام اعضای حزب دموکراتیک و وطن نزد سی ای ای ات موجود است شما چرا زحمت میکشید ،بگزار انها حساب شان برسند! .

بلی، من در همین سن وسال لب به گور رسیده تکرار میکنم که در تاریخ معاصر یکصد سال اخیر کشور ما داکتر نجیب الله وطنپرست ترین و شایسته ترین ریئس جمهور افغانستان بود که مردم ما دید . وضع کشور ما و ازبین بردن نجیب الله در نتیجه مداخلت آشکار ادارات رهبران جنایت کار امریکا یی شما بود که به این حالت رسید . آنها مزدوران و اجیران خود را برای تخریب وطنمان تربیه و روان میکردند. هر رهبر و حاکمیت دولتی چی در کابل و یا هر کشور دیگر اگر میبود برای حفاظت کشور خود انان را ازبین میبردند ولو اگر تو جناب حمید انوری هم میبودید همین کار را میکردید .

این شاید کشف خودت نباشد که جنایت کاران جنگی باید محاکمه شوند . همه ملت اینرا میخواهند . تمام افغانها اینرا میخواهند که جنایت کاران جنگی باید محاکمه شوند، ولی گپ اینست که براستی کی جنایت کار است و کی باید او را محاکمه کند ؟ حرف اصلی این است که سر این کار باید تجارت سیاسی، شر پراکنی و خود ستایی نشود.

به هر حال بگزار نخست جنایت کاران حاکم و معاش خور امریکای تان در کابل محاکمه و به دار آویخته شوند بعد از او مردم و یک دولت مردمی، خود لست جنایت کاران جنگی این سی سال اخیر خودرا ترتیب و آنانرا به سزای اعمال خود خواهند رساند .

ما افغانها ضرورت نداریم برای ما امریکا یان لست مخالفین خودرا بحیث جنایت کاران جنگی معرفی کنند ، در آنصورت مردم ما هم حق دارند مخالفین و دست نشانده گان امریکای جنایت کار و پاکستان را وطنپرستان کشور خود بنامند و از آنان دفاع نمایند .
با احترام
محمد انور اکبری


اسم: دوکتور غلام نبی نبی زاده و پوهاند غنی   محل سکونت: هامبورک ـــ المان     تاریخ: 29.10.2008

گـــرداننده گـــان مـحــترم ســــايت تابــناک وفـــروزان افغان ــ جــرمن انــلاين ســلام واحــترامات نـثــار شـــما .
بــنده يـکی از علاقــمندان پــيـگير سايت محبـوب شـــما در شـــــهر هامبــورک المان ميباشم . اغلب در نشست ياران کــهن ســال افغانی کــه همه نشرات غنی سايت شــما را تعقيب مينمايند مطالب نشر يافته سياسی .علمی .تاريخی .خبری شما مورد تبصره. تحليل . موشـــگافی حلقه ما بازنشــــتگان که زمانی با تحرک چرخ مســايل ســياسی انزمان را چرخانيده ومخالفين بی وصول .فضول . بی هويت . دون صفت . ذليل . بيسواد .کم ســواد را بـــه ســــاده گی در جايگايش که همان بازار وکوچــه بود قرار ميداديم .

ولی شـــما عزيزان دلســوز .دموکرات .حد حوصله .گذشت .اغماض .را تا سرحد سازش پائين اورده و با چشم پوشی از کنار افراد شــرر پيشه . مفتن . عبور در مجازات . تـنبيه . انها اقدام نه ميکنيد . اخيرأ بــه کمک وطن فروشان که چهره های پليد .جنايتکار خودرا در تحت نام نهضت فراگير اراســــته سايت نهايت کثيف . گنديده . بدنام . که برای هر افغان ننگ است با ان همکاری نمايد در کشــور ســـويدن ــ شهر اســتکهلوم بنام *** پهن نموده عليه سايت افغان جرمن انلاين دشنام .فحش ـ ناسزا ـ را نشر و سايت پندار انرا رکلام وادرس ميدهد .

بنأ ما کهن ســالان اين شهر از شما مسـولين صميمانه .دوســـتانه . تقاضا ميکنيم که :

ـــــ نخست اين صفحه ( مجرمين جنگی ) نوشـــته اقای انوری را که باعث تشنج .ازدياد وگســـترش اختلافات سياسی . ميگردد وچند اوباش از ان بهره ميگيرند وباعث تناقصات در ميان علاقمندان شـــما از جمله دوکتور اسد الله حبيب و ما گرديده از صفحه حذف کنيد و اين حرکات اب اضافی است که در آ ســـياب دشمن انداخته ميشــــود .

ـــــ قاطعانه و با همکاری دوستان با صفأ خود اغاز بــه مسدود ساختن .مجازات کردن. به دادگاه عدلی کشانيدن مسولين پليد سايت مضحک *** گرديده که ادامه چرند نوشــتن . جفنگ گفتن . تحت نام عظيم وپر افتخار « اريا » در نهايت آمر کسر شان همه افغانها . همه وطن دوستان افغان بوده .

ــــ اگر شــما بی تفاوتی . خم نگری را در مقابل اين بدصفتان هرزه حفظ مينمايد پس با شناخت . تجارب . که داريد در سايت زيب خود راه .طريق .وسيله .کانال های را که ديگران بتوانند انها را مجازات قانونی نمايند نشر وپخش کنيد.

با تقديم احترامات سعادت شما ارزو ماست . دوکتور غلام نبی نبی زاده و پوهاند غنی ـــ هامبورک ـــ المان


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 28.10.2008

The sold and criminal communists caused all present trouble in Afghanistan, those criminals expressed always, "nobody can remove us when even god come down too, because we have our comrades of UdSSR as supporter", those criminals never believed in Nation, they believed and served former UdSSR, this why circulated the slogan of sovietism around (to make Afghanistan as part Republic of former UdSSR), both fractions did not have any disagreement among themselves by killing and puting into jails innocent people, they did not have any disagreement to rob the nation, yes, they had disagreement regard the style of serving to former UdSSR, each group was trying to reflect its slave style to the occupier to get more power and high positions, they used for these dirty purposes even at the end intrigues of languages and ethnic, but it did not work

They are charlatans, they handed over the power to an other sold groups by using the intrigues of languages and ethnic, this why the wild artificial Mullahs marched like hungry jackals into direction Kabul with all kind of weapons against each other. The criminal communists found hiding places by Ahmad Shah Masoud and Gulbudeen Hikmatyar base on ethnic, the parchami are appearing as Afghanistani now, Khalqis jumped to Afghan mellat, they are appearing as fanatic Pashtunen now, in fact both fractions was and are traitor, both fraction are in government and in parliament and in embassies now

That time is over, that you could stamp very easy some body as imperialist, all of you are either in imperialist countries or you are enjoying the robbing of USD in Kabul, between you and those artificial sold Mullahs do not exist any different, both types are sold and slave elements of foreigner, Mr. G. W, Bush brouth all of you together and the Nation is aware on it, those type of people hided behind marxism and lininism and Qoran and they are united to " Alliance of Nation" now( YOU ARE DOUBLE PLAYER AS USUAL), in fact both types have the behavior of street level and they are appearing as such slowly, because the fight is for money(USD) now, they want to make money with blood of innocent people, it is shameful and the justic will take place once


اسم: یاسین جان    محل سکونت: تالقان    تاریخ: 28.10.2008

با احترام وحرمت بی پایان به پورتال بزرگوار افغان جرمن آنلاین !
نمی دانم در مقابل کسی که وجدانش را در خود از بین برده باشد با چه معیاری بااو بحث وجدانی کرد . یکی از نوکران درخود وجدان کشته،مثل دیگر خلقی وپرچمی ها،همین پشتون دژ مغالطه کار است .که می خواهد زیر تاثیر اشعار ، جنایات خود وحزب رسوایش رامعصوم جلوه داده وعوام فریبی کند . او در نوشته ی اخیر خود با چه قباحت مثل غرقی دست کمک به شعری دراز می کند که دران یاد شده است که :

خدا گر پرده بر دارد (که پرده از روی جنایات شما بر داشته است .اگر اینطور می بود "خداگر پرده اندازد " برای روپوشی جنایات شمابهتر می بود ) زروی کار آدم ها چه شادی ها خورد برهم ( واقعن شادی های که از وطنفروشی وخون ریزی مردم بدست آورده بودید برهم خورده که چنین آتش گرفته ونا آرامید )چه بازی ها شود رسوا( بلی بازی های شما رسوا شده است هم در داخل کشور وهم در بیرون کشور آبروی برایتان باقی نگذاشته اید) چه کاذب ها شود صادق( کذابی شمادر مورد خداوند یعنی منکر خداوند بودید ، وقتی برشما زور وارد شد صادق شده اید و چون دیگر قدرت کا ،جی ،بی ، پشت تان وجود ندارد تا شمارا حمایه کند بناا ازخداوندی که منکرش بودید ، خدا شناس شده اید از شعر برای سترو اخفاکردن جنایات تان استفاده میکنید که درآن آمده است " خداگر پرده بردارد" در جای دیگراز صادق بودن هم فراتر خود را نشان میدهید وبه کسانی پند می دهید که هرگز در زندگی شان در راه مردم جز صداقت کار خلاف مثل شما نکرده اند مثل بزرگوار محترم حمید انوری ویارانش ،با پُر رویی می نویسید " شرط بلاغت آن باشدکه به خلق الله حقیقت را گفت " این چه وجدانی است توجه میکنید که شما در وقت قدرت غیر آدم کُشی جنایت دروغ وریا کدام حقیقت را به مردم بلا دیدۀ گفته بودید که هم اکنون به دیگران نصیحت می کنید .

شاید حقیقت گویی شما همان جنایات عملی شما در مقابل مردم ما بوده باشد. بلی بلی حقیقت گویی شما وطن فروشی شماست پُر کردن زندان هااز فرزندان مردم ماست ، کُشتن صد ها هزار انسان بخاطر منافع اتحادجماهیر شوروی بادار تان است ، فرار چار ملیون هموطن بینوا که به ایران و پاکستان از دست جانوران روسی وخدمتگارانش است حقیقت جهادی ، طالبی و اشغال کشور توسط استعمار گران غربی ارمغان اعمال جنایتبار شماست . وجدان را کجا بفروش رساندید ؟

سفر در کشور جان کن که بینی جلوه ی معنی
برو خود را مسلمان کن ( پرچمی گک !)پس فکر قرآن کن

ای کوران خود وبینای دیگران .


اسم: ضیا   محل سکونت: کابل    تاریخ: 28.10.2008

مستر دژ تو که با خانم ات و اطفال ات به شمول دیگر اعضای حزبی ات بعد از افروختن جنگ های خانمان سوز بالای مردم بدبخت این سرزمین که آغاز آن تو و رفیقان حزبی ات بودید، حالا با خاطر آرام و آسوده و دور از خطرات در سویدن و هالند و و و بسر میبرید. من هم میخواستم که از این دربدری و زنده گی دایمآ به ترس ها خودم و خانم و اطفال ام را در امنیت دانسته در سویدن زنده گی نمایم.

میدانی و احساس میکنی که چقدر سخت است که هر آن لحظه از انفجاری بمبی در سر راه ات در ترس و لرز بسر بری. چقدر مشکل است زمانی که اطفال ات در خارج از منزل اند تا به خانه میایند دل تو و مادرشان در ترس باشد که طمعه بمبی نشوند و یا بدست آدم روبایان نیافتند و ... بلای های فراوانی که این جا و آن جا در سر راه شان کمین می کند، گریبان گیر شان نشود.

آری بادار گل این ترس و لرز های همه روزه را نداری و حالا هم شرم کن و وکیل مدافع این کمونیستان بی غیرت که سبب همه بدختی های ما هستند نشو. بگزار که تو و رفقای حزبی ات هم چند صباحی این ترس و هراس ها را به پوست و استخوان های تان احساس کنید مگر که بلاخره شرم نموده رسمآ از ملت و مردم افغانستان معذرت بخواهید.


اسم: منصور افغان    محل سکونت: دنمارک     تاریخ: 28.10.2008

یکی از جنایت کاران خلق و پرچم معروف عظیمی است که از این لیست مانده مانده است. این خادیست معروف که در ریاست اصلی خاد در کابل فعالیت میکرده ،از شاگردان و دوستان نزدیک نجیب بود.

طبق اخبار به دست آمده معروف عظیمی قبلا در شهر شلفتهئو در شمال سویدن زنگی میکرده فعلا در شهر اوبسالا در استوکهولم زندگی میکند.


اسم: پــشـــــــتـــون دژ    محل سکونت: شهر اپسالا . ســــويدن    تاریخ: 28.10.2008


ســـايـت افـــغــان ـــ جــرمن انلأين !

قابل درک وفهم حــمـيــد انوری !
خـــدا گــر پـرده بـر دارد ز روی کار ادم هــا
چـه شـاديها خورد بـرهـم چـه بـازيـها شود رسوا
چـه کاذب ها شــود صادق چه صـادق ها شود کاذب
چـه عابـد ها شـود فاسق چـه فاسـق ها شود مـــلا ( مدافع )
عــجــب صــبری خــدا دارد کـه پرده بر نمی دارد
و اگــر نـه بـر زمـين افــتد ز جـيب محتسب مينا
< تــــو >
ســفر در کشــور جان کـن کـه بـيـنی جـلـوه ی معنی
بــرو خـود را مســلمان کن پــس فــکر قـران کـــن

شـرط بـلاغت آن باشد که به خلق الله حقيفت را گـفت!
اقای حميد انوری ! شــمااندک، قطره از علوم و مبانی حقوق، قانون، وصول مجازات، نوع جرم،ابلاغ جرم، تطبيق جرم، شيوه دادرسی، و حقوق بين الدول آگاهی، درک، فهم داريد وی مثل شاهدان ناحق مزدبگير در مقابل محاکم ولايت کابل صف بستن ميباشيد و يااينکه چراغ سبز را در افق امريکامشاهد نموده ايد!


واگر داريد !! شما که خودرا مبلغ، منتقد، مدافع، دادرس، حقبين، دلسوز مردم جاه زده ايد به روی کدام اصل، استناد، شواهد، روابط، ضوابط،اسـتدلال، منطق، برهان کتله بزرگی از هم وطنان را شماها با خصوصيات کينه توزی، انتقامجوی، و طبق وظايف سپرده شده استخباراتی قبل از حکم محاکم قانونی، بيطرف، و فيصله عمومی ملت شما با ديد تنگ و سـتيزه جوی سياسی بر انها جرم از نوع ــ مجرم جنگی، ناقض حقوق بشر، جنايتکار و و را اعلان وشور بختانه سايت افغان جرمن انلاين انرا اقبال نشر ميدهد! و اين اقدام وارد کردن اتهام، بهتان و افطرای شمارا هيچ عقل سالم، ذهن مستقل، انسان سليم نه ميپذيرد که شما در هوا خالی تير پرانی ميکنيد!

انوری صاحب بدبختانه شما سالهاست که از وطن افغانستان و مردم ان دور و بيگانه ميباشيد و قبلآ در پای بيرق اتازونی سوگند ياد نموده ايد که منافع امريکا را حفظ و رعايت کنيد، و اگر نه اعلان جنگ، ايجاد تشنج، افطراق سياسی، مذهبی، مليتی، زبانی، سمتی چون زهر اضافی است که در دهن ملت مظلوم افغان ريختانده ميشود.
قبل از سال۱۹۹۲ حزب وطن( ح.د.خ.ا.) ۳۵۰۰۰۰ عضو داشت که بيشتر ار صدهزار انها بنا بر اشغال وطن توسط ناتو به اروپای شرقی، غربی، شمالی وامريکا، استراليا غربت نشين اجباری و شامل شغل های مسلکی و حرفوی گرديده با افتخار سرافراز و دستان وجدان پاک زنده گی دارند و اينکه شما افراد انگشت شمار تلاش داريد تا از انها از طريق انترنيت انتقام بگيريد کاريست بسا طفلانه واگر توان، قدرت، صلاحيت حقوقی داريد بيائيد خودها را يک يک با انها مقايسه نمائيد که در پايان اين شما مفطرين، ناقصين، مجرمين به دادگاه کشانيده شويد.
اقای انوری، اميری، کشتکار، عباسی به يقين شما از خصوصيات استراتيژی و سياست سازمان های استخبارات امريکا،انگليس، المان، فرانسه اگاهی نداريد!
اگر اين سازمانهای جهنمی اندک، قطره ای ، زره ای ، مثقالی، قيراتی اسناد، شواهد عليه عادی ترين عضو حزب وطن(ح.د.خ.ا.) ميداشت يا اعدام ميگرديد و يا مسموم ! و با تمام سازبرک خود در نخستين روز های اشغال کشور تلاش نمودند تا شواهد مبنی بر مجرم بودن انها دريافت واخرين انتقام خودرا بگيرند ولی باچشم سر تماشا دارند درک نموده که مردم با انهاست و از انهاست و در قلب ها جاه دارند.

و اما استخبارات نظامی پاکستان اسناد جعلی و دروغ را توسط جواسيس معلوم خود که در اروپا و امريکا دارند توانستند اسناد و ليست های خود ساخته را به ارگانهای دولتی اين کشور ها نفوذ داده وافراد گماشته ديگر در انند تا ليست ارباب پاکستانی را تکميل و مطمين سازند واگر شما در ليست انتشاری خود توجه کنيد نام برادر دوکتور نجيب الله که به دست سگان امريکا حلق اويز گرديده نيز شامل و برای شما قتل عابيل و قابيل نيست ؟


اقای انوری !! شما در جايگاه، مقام، منزلت وزن قرار نداريد که با الفاظ رکيک و ضعيف عليه شهيد ملت و رهبر محبوب مردم دوکتور نجيب الله که شايسته ترين زمام دار وطن بود و به جرم عشق بوطن توسط پنجابی ها، وهابی ها و امريکائی ها شهيد و امروز خفاشان ***
بی مقدار در مقابله با ارزومندی مردم بر شان ان شهيد جفنگ گفته که اميد اخرين بار شما باشد.
بااحترام ـــ ( پــشـــــــتـــون دژ ) شهر اپسالا . ســــويدن


اسم: عشرتی    محل سکونت: امریکا    تاریخ: 28.10.2008

خلقی ها و پرچمی ایکه در لندن مخفی شده اند:

1-سلطان علی کشتمند(پرچمی ) -قرار معلوم از لندن فرار کرده و فعلا در کابل بودوباش دارد
2-عبدلکریم میثاق (خلقی )وزیر مالیه رزیم تره کی
3-عبدالبصیر رنجبر ( پرچمی ) رئیس عمومی بانک مرکزی در رزیم کارمل ، باجه توریالی کارمل -باجه نور احمد و داماد اناهیتا راتب زاد....( قرار معلوم به جهنم واصل گریده )

خلقی ها و پرچمی ها که خود را در سویدن مخفی نموده اند

1-داکتر فاروق ( پرچمی ) در رزیم کارمل و نجیب قومندان عمومی ژاندارم و پولیس
2-دوکتور س پروین ( پرچمی ) خانم داکتر فاروق
3-داکترعبدیانی - ( خاد )

در کشور آسترلیا

1-محمد یعقوب کمک ( پرچمی ) لوی حانوال در رژیم نجیب
2-نسیم جویا ( پرچمی ) در رژیم کارمل سکرتر کمیته پدروطن -عضواصلی کمیته مرکزی
3-جنرال میاخیل ( پرچمی )
4-عبدالصبور فیضی - صاحب منصب پولیس - خاد و واد در رژیم نجیب
5-شرف الدین ( خلقی ) صاحب منصب پولیس در وزارت داخله به رتبه دگروال در رژیم نجیب
6-عبداصمداظهر ( پرچمی ) قاتل شهید میوندوال فعلا در جمهوری چک بودوباش دارد. گفته میشود که به آلمان گریخته است.
7-عبدالقادر ( پرچمی ) مشهور به سگ- دگروال قومندان هوائی ، قاتل عبدالرزاق خان قومندان قوای هوائی
8-عبدالوکیل ( پرچمی ) -فعلا در سویدن بود و باش دارد

ادامه دارد


اسم: حمید انوری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 28.10.2008

هموطنان عزیز سلام بر شما ! نظرات موافق و مخالف هموطنان از نظر گذشت.هرکس حق دارد نظر خویش را داشته باشد.من هم به حیث یک فرد افغان حق دارم نظرات خود را داشته باشم. البته همانگونه که در تحمیل نظرات خویش بالای دیگران پا فشاری ندارم ، به نظرات دیگران نیز احترام دارم ، اما این بدان معنی نیست که آن نظرات را قبول دارم. به هرحال از همه هموطنان سپاسگذارم که در این نظر خواهی شرکت نموده و نظرات خویش را ابراز داشتند. من هرگز در هیچ جاه حکم صادر نکرده ام و قاضی هم نیستم و نماینده مردم نیز نمی باشم. اما حق دارم به عنوان یک فرد افغان خواهان اجرای عدالت باشم.
فکر نمی کنم هیچ هموطنی مخالف اجرای عدالت باشد. اگر کسانیکه اسم های شان در لست ها است ، مرتکب جنایت نگردیده اند ، پس از چه وحشت دارند .(( خوب است گر محک تجربه آید بمیان+++ تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد )) . من موضعگیری سایت افغان-جرمن آنلاین را کاملا تآئید میکنم.

خدمت اقای اکبری از ناروی محترمانه عرض شود اینکه در نظر داشتم با شما وارد یک گفتکوی سالم در زمینه گردم ، اما دفاع شما از فرد شرور و جنایتکار قهاری چون نجیب الله و خطاب ابرمرد به یک وطنفروش و شکنجه گر و.... ، مرا از این کار منصرف ساخت . دیگر اینکه دنبال جنایات ضد بشری را از زمان حضرت آدم گرفتن ، آب به هاوان کوبیدن است .

ما جنایتکاران خونریزی چون دوستم گلم جم ، سیاف وهابی ، ربانی مکار ، گلبدین قصاب ، سروری جلاد و امثال شانرا رها کرده برویم دنبال حضرت هابیل و حضرت قابیل و برویم دنبال پینوشه و سوهارتو و.... راستی که باید شما جناب یک شیخ فانی باشید.

همچنان خدمت پشتون دژ که به یقین کامل یک نام مستعار است باید عرض کرد اینکه شما تا میتوانید به مانند رفقای حزبی تان به من دشنام دهید ، باکی نیست (( ما که ز سر بریده میترسیدیم ++++ در مجلس عاشقان نمی گردیدیم )) . از جانب دیگر شما حزبی های حزب منحله ( دیموکراتیک خلق ) بجز دشنام دادن و چرند گفتن ، چیز دیگری در ناحیه ها و سازمان های حزبی نیآموخته اید. افتخار من این است که حزبی ها و وطن فروشان و جنایتکاران جنگی به من دشنام میدهند و افتخاری بالاتر از این نخواهد بود.

شکر که از من توصیف نکردید و گرنه باید یک جای کار می لنگید و متیقن میشدم که اشتباهی از من سرزده است . یکبار دیگر خدمت همه جنایتکاران جنگی و حامیان شان عرض شود اینکه من نه قاضی هستم و نه هم قضاوت میکنم ، فقط میخواهم جنایتکاران جنگی از جنایات شان حساب پس دهند و عدالت در مورد شان به اجرا گذاشته شود.همین.لطفا جهت مزید معلومات به نوشته هموطن محترم ما عبدالحامد از کابل مراجعه کرده و بعد قضاوت کنید. البته این صرف زره ای از حروار جنایات حزب منحله دیموکراتیک خلق است. همچنان مراجعه کنید به نوشته هموطن ما شکور کشتکار از کابل .

هموطن گرامی امان الله دردمند از دنمارک ! لطفا در مورد تکمیل این لست ها با ما در تماس باشید و همچنان در مورد نوشته یک مکتوب جامع از نگاه حقوقی ما را یاری رسانید تا فریاد دادخواهی مردم رنجدیده خویش را از مجرای قانونی به سمع مقامات مسوول در کشور های اروپائی و همچنان امریکائی و کانادائی و موسسات حقوق بشر برسانیم تا باشد عدالت واقعی در مورد جنایتکاران جنگی از هر قوم و قبیله و تبار و از هر حزب و دسته و گروه وتنظیم و سازمانیکه باشند ف به اجرا گذاشته شود و حق به حقدار برسد. آنانیکه جرم و جنایتی را مرتکب نشده باشند نباید از اجرا عدالت خوف و واهمه داشته باند .

اگر حساب شان واقعا پاک است ، پس از محاسبه هم نباید باک داشته باشند .


اسم: محمدرسول نجرابی   محل سکونت: شهر کسل آلمان    تاریخ: 27.10.2008

عرض ادب و احترام عزیزانا فغان پورتال!
اینک بعداز مطالعه دقیق که ذریعه ایجانب محمدرسول نجرابی سابق کارمند ریاست کادستر لست افراد ذیل را که به کمک افراد امین و بافهم ترتیب شده است تقدیم است:

آقای نصیر احمد رامین سابق مستنطق مدیریت اول فعلا باشنده آلمان
آقای همایون چنداولی که در کشتار مردم بیگناه شعیه در چنداول سهم داشته است
آقای محبوب الله ننگرهاری کارمند تحقیقاتی ریاست حوزه ننگرهار فعلا مقیم بریمن المان
آقای ظهیر الدین سلیمانزی سابق مستنطق د مدیریت سوم کابل
آقای منیر مشهور به منیر ماسکو فعلا مقیم هانور آلمان مستنطق ریاست حوزه اول شهر کابل.
اکرم غوربندی مشهور به اکرم برق فعلا باشنده برمن

بنده عاجز در هر محکمه حاضر به شهدت میباشم. محمدرسول نجرابی
شهر کسل
من تیلیفون خودم را اختیار پورتا میگذارم.


اسم: Abdul   محل سکونت: Holland    تاریخ: 27.10.2008

.Dostaan baaz ham salaam
Kasaanike khwahaane mahaakeme jenaayatkaaraane jangie astand, bedoone shak aanhaa baa goosht wa poste khod

zulm,shekanja wa kushtaare mardome mazloome maa raa taie sie(30) saale khoon wa khaakestar lams namooda and,wa kasaane ke ien amale aanhaa raa naa jawaanmardaana ba baade enteqaad migirand,khod az jumle jenaayat kaaraane jangi booda wa dasthaaie palide khode shaan niez ba khoone mellate maa aalooda ast

Lutfan aaqaayaane gonahkaar!baa drogh haaie shaakhdaare taan,azhaane mardome ba khoon neshaste maa raa makhshoosh na saazeed

Aks haaie Dr.Najib ba juz zeebe diwaar haaie pur az khoone manaazele kasaane ast ke az khoone shahidaane gulgoon kafane watane maa tawasute ien aameliene AGSAA,KAAM,KHAAD wa AMNIAT rangin shuda ast.Ensaanhaaie baa sharaf ba rooie akse Najib wa

Drood bar kasaane ke khwahaane mahaakeme jenayatkaaraan astand
Marg bar kasaani ke az jenayatkaaraan defaa minomaaiad.


اسم: ضیا   محل سکونت: کابل    تاریخ: 27.10.2008

پشتون دژ خان برار گل - مثل آنکه چیزی معقول برای گفتن نداری جز غُر و پوف و خود را از این سو به آن سو زدن ها. حالا زمان این نوع رفتار های زبونانه گذشته که از راه فحش و تهدید و ... به خواسته ات برسی. اگر چیز جالب، معقول و مهمتر از آن حقیقت از این دوره سی سال گذشته را داری، بیا گپ های دلت را بزن و از معلومات ات ما ها را بهره مند بساز، وگرنه برو و زیر نام های غلط و دروغین ضیاوقت نکن که کسی حوصله جفنگ شنیدن را ندارد.

این جا صحبت از جنایات سه دهه گذشته است و نه از دوره های پیشین. اگر تاریخ افغانستان را بخوانیم از لااقل ده تا پانزده قرن گذشته در این مناطق همیشه زد و خورد و بکش و بگیر بوده که ما همه مرده گان و خاک شده گان را حالا دیگر به بازخواست کشیده نمی توانیم برای اینکار خیلی ناوقت شده. اگر از جمله گناهکاران هستی، برو سر در گریبان ات فروبرده از خدایت عفو بخواه که یک ملت را به تباهی و نیستی کشیده ای و اگر گنهکار نیستی، چرا خواستار محاکمه گنهکاران نبوده و ترس داری.


اسم: یاسن جان    محل سکونت: از تالقان    تاریخ: 27.10.2008

lصدای رسای ملت مظلوم افغانستان پورتال باوقار ،آکاه وشریف افغان جرمن آنلاین سلام !
با همکاری وبزرگواری شماوامثال شمافرزندان نجیب وشریف ملت رنجدیدۀ افغانستان مثل محترم حمید انوری امیری ویاران وطندوست شان توانستند خواب وآرامش جنایت کاران خلق وپرچم وطنفروش راکه دست شان بخون پاک مردم ماآغشته است خراب کنند ،موفقیت بزرگی را نصیب مردم دردکشیدۀ ما نموده اید جهان سپاس وتشکر دارم وملت به شما می بالد بخاطر که اگر خیانت کاران مثل خلق وپرچم وجهادی وطالبی دارد خدا راشکر که ضد آنها فرزندان فداکار وشریف مثل شما نیز دارد .

خدمات شما لرزه بر اندام خاینین افگنده که تعادل شانرا از دست داده و نمایندگان *** همت شان مثل مصطفی روزبه وپشتون دژ ودیگران بخاطر که چهرۀ جنایت بار شان بیشتر بر ملا نشود دست به افطرا وبهتان میزنند وغافل ازینکه آنها بااین نوشته هایشان نه تنها چهرۀ آلوده بخون ،آلوده بخیانت خودرا پنهان کرده نمی توانند.بلکه دامن *** خودشانرابیشتر بالا می زنند وخود را برملا میکند . همینکه هنوز فقط خواب شانراخراب کرده اید به این روز افتاده اند خوشا بروزی که این جنایتکاران بسزای اعمال شان برسند ومشت نمونه ی خروار از دردی راکه بر مردم مظلوم ما آورده اند خود نیز بچشند وببینند تا از دل مردم بیایند.

آنهابا بی شرمی توجه فرمایید که خود را درمقابل جنایات جهادی وطالبی برایت می دهند در حالیکه مادر تمام بدبختی ها وجهادی ها وطالبی هاواشغال کنونی غربی ها همین خلق وپرچم وطنفروش *** است که نمی شوداین آشکار راپنهان کرد در اخیر باید گفت کسانیکه در راه مردم خدمت می کنند برندگان نام نیک در تاریخ اند وآنانیکه برخلاف مردم اند مثل خلق وپرچم نفرین شده گان تاریخ اند که همین اکنون به تاریخ نا سپرده ملت ما شاهد آن است .ملت نمی میرد وخاینین میمیرند.


اسم: اکبری   محل سکونت: ناروی    تاریخ: 27.10.2008

به پورتال افغان جرمن !
من امیدوارم به هر دلیلی که باشد این نوشته ام در سایت پر بیننده تان را حذف نکنید !

شما به هر منظور و هدفی که این بحث را شروع نموده اید آن نزد خود تان باشد، ولی به نظر بنده که یک هموطن غیر حزبی و تنظیمی و جهادی تان هستم، آدم پخته سال هستم گرم و سرد روزگار را دیده ام و دولتهای که عین از آغازین دوران ظاهر شاهی تا سقوط آن توسط عمش داودخان بود، شاهد زنده همه وقایع هستم ، تاریخ زنده کشور خود هستم هشتادو پنج سال عمر دارم . این نوشته را هم توسط نواسه ام که ازش خواهش کردم برای شما تیپ کند، نوشتم .

چرا داود علیه خاندان خود کودتا کرد ؟ ایا در آن رژیم و رژیم های ما قبل از او جنایت کارانی نبودند ؟ چه شدند آن جنایت کاران ؟ چرا علیه داود خان کودتا یا انقلاب صورت گرفت ؟ . چرا بابا ادم و بی بی حوا از جنت رانده شدند، چرا ماوو انقلاب کرد و چرا های دیگر ، هر رژیم ، مکتب سیاسی و دینی از خود جنایت کارانی دارند . پنوشه و سو هارتو جنایت کاران قرن گذشته در چیلی و اندونیزیا را که حمایت کردند و چرا به سزای جنایت کاری شان نرسیدند ؟ و غیره وغیره .

من جریان این بحث را از آغاز تا آخرین نوشتۀ قبل ازمن را خواندم . راستش بخواهید من تحت تأثیر نوشتۀ آقای بنام حقمل قرار گرفتم که حرفهای جدی را مطرح کرده و هیچکس به آن توجه نکرد .

حرف خودرا تمام کنم که اقای انوری که این بحث را به کمک شما افغان جرمن به راه انداختهاست هدفش این نیست که جنایت کاران باید به سزای اعمال خود برسند ،به نظر من هدف اقای انوری انجام ماموریت دیگران و بزرگ منشی خودش است که باید عملی شود. این آقا که در امریکای به مفهوم واقعی کلمه جنایت کار لمیده اوضاع و احوال کشور و جهان راهم تحلیل کرده که در چه حالت قرار دارد و کی بر آن حاکمند؟ .

برادر خیریت خو است در این کارزار جنایت کارانۀ که در عرصۀ جهانی جریان دارد و در رأس همه آن امریکا و شبکه های مربوطه خودش دخیل اند تو جناب انوری براستی باید چه کاره باشی وظیفه انتخاب جنایت کاران را بر عهده گیری ؟ این جنایت کارانی که همین اکنون به حمایت امریکای شما در قدرتند این اقایونی که جهادی و سی ای ای تشریف دارند و درکشور ما در قدرتند تو چرا نقد را ایلا کرده ای و دنبال دیگران میگردی؟

جنایت کاران سی سال قبل و پنجاه سال قبل را که محاکمه کنند؟ .

آقای انوری و سایت پورتال افغان جرمن ان اگر بی مدعای باشند و اجانب انانرا استخدام نکرده باشند شما اولویت های جامعه ما را در چه میبینیدو کار را از کجا باید آغاز نمود ؟.

شما داکتر نجیب و حامیان او را جنایت کار میدانید ولی این ابر مرد پر افتخار وطن بدون چون و چرا توسط ای ایس ای و به خاطر وطنپرستی خود به قتل رسید . شما این فرزند فداکار و حامیان او را جنایت کار میدانید ولی من و همه مردم افغانستان اورا سمبول نجات و فرشته امن وطنم میدانیم که هم اکنون عکس هایش زیب خانواده های ان شهیدان، معیوبان و مجاهدین افغانند که تا دیروز بر ضد او میجنگیدند . ایا شما ما و آنهارا هم جنایت کار میدانید؟ آیا شما با ماموریتی که دارید میخوهید این حقیقت مسلم را وارونه به جهانیان جلوه دهید؟

شما هرگز به چنین ماموریت کثیف نخواهی رسید که دربین افغانهای بی چاره که هر دله و دوس به هرسو انان را میکشانند فتنه خلق میکنند و خودرا خدمتگار انان معرفی میکنند .

خواهش میکنم این بازی طفلانه لست بازی و لست سازی موذیانه را بس کنید ، حالا اشتک این وطن هم میفامد که برادر در پشت این کارتان چی اهداف کثیف دیگران نهفته است ورنه کدام وطنفروش ووطنپرست به سزا رسیدن جنایت کار جنگی را نمی خواهند ؟

جنایت کار جنگی کیست و کی باید اورا محامه کند ؟ تو افغان جرمن پورتال و یا اجنت سی ای ای تبعه امریکا اقای انوری میخواهی کی باید جنایت کاران واقعی را محاکمه کنند؟ انها کار خودرا خواهند کرد ولی من ریش سفید و شیخ فانی باز شما و اسلافتان را محاکمه میکنم که باعث بوجود آوردن حزب دیموکراتیک خلق افغانستان شدید !

شما اگر این نوشته مرا نشر نکنید مه همرای نام وآدرسم به سایتهای بی طرف دیگر انرا ارسال میکنم تا انرا نشر کند. ولی یقین دارم شما بخاطر ریش سفید بودن من این کار را نخواهی کرد. و انرا برای قضاوت سالم دیگران نشر خواهی کرد.
با احترام
محمد انور اکبری


اسم: پـشــــتون دژ    محل سکونت: ســـويدن اپسالا    تاریخ: 27.10.2008

گـفــتــن !!!
پورتال افغان ؟ ـــ جرمن انلاين بيطرافه .ازاد منشــانه . بدون تبعيض ســياسی نظر يات همه گان را نشر وپخش مينمايــند !
در انصورت بيايد کوتا مختصر عليه موضعيگری اين پورتال مضحک پيرامون( اجرای عدالت در رابط جنايتکاران جنگی وناقضين حقوق بشر ) تبصره .زيش خند زده و بگويم بنويسيم !

اقای گرداننده پورتال !
ايا از نظر تنگ تو جنايات نيم قرنه خاندان نادری هم از هاشم ، محمود ، داوؤد ، شاولی ، جنرال ولی ، به سردمداری ظاهر **** که هنوز که هنوز است سياه چاه های ارگ .ده مزنگ . از هزاران اســـتخوان عدام شده گان مملو است که چند روز قبل يکی از چاه های داخل ارگ توسط ترکتور ران تصادفأ باز گرديد که قدامت ۵۰ سال قبل را داشت ولی با چشم پوشی کرزی چاه هاشم خانی از ديد مطبوعات مسدود گرديد .

گفته ويا موضيع گرفته ميتوانيد گروپ هاشم ميوند وال به دستور ، اشاره ، وسر شورانيدن کی به قتل رسيد وشب که موصوف عدام گرديد ايا داوؤد **** نه گفت از يک جاسوس خلاص شديم .

مسول ستيزه جو ودنباله رو اســـتخبارات انگليس .جرمن .امريکا در زمان [ جــهاد مقدس ] شما از خاک پاکستان وايران روزانه به چه تعداد تروريست عرب .حجم .پاکستانی . بنگله ديشی .ترکی .انگليسی .امريکای .چينائی .مجهز با سلاح های مرگبار امريکای غرض کشــتار مردم بيگناه .تخريب مساجد . پل .سرک .شفاخانه .مکتب .مدرسه .کودکستان .داخل وطن گرديده وطبق احصايه سازمان ملل متحد منتشره سال ۱۹۹۲ < در اثر حملات راکتی .انفجار .ترور .بم گزاری .اختطاف .افراد مسلح افغانی ، خارجی تحت نام [ مجاهد ] به تعداد ۳۶۸۰۰ـ تن مردم ملکی .زن .طفل .مرد که داخل رژيم نبوده به شهادت رسيده وبيش از ۵ مليارد دالر مردم افغانستان خسارمند اقتصادی گرديده است . از نظر اين سايت دهشت افگن وپورتال موقع شناس مقصر اساسی در اين جنايت کی ميباشد وموضعيگری شما با جنايات امريکا .انگليس .المان .فرانسه .سويدن .دنمارک .ناروی .کانادا .مصر .اسرائيل .عربستان سعودی .کويت .در قبال مردم افغانستانچه خواهد بود ؟

ايا امريکا .انگليس .المان با تربيه تروريستهای جهادی افغانی .عربی .جفا وخيانت ابدی ودايمی را که برای افغانستان طالب .القاعده .حزب اسلامی زاياند وهست نمود وامروز به دانه سرطانی در داخل افغانستان وخارج تبديل گرديده مقی وناقض حقوق مردم افغانستان نيست که شما با مشت مزد که از اين ولی نعمت دريافت ميکنيد در مقابل همه جنايات اساسی واصلی چشم پوشی نموده برف بام انها را بالای فرزندان اصيل اين مرزبوم وطن پرستان واقعی حزب دموکراتيک خلق افغانستان [ حزب وطن ] انداخته ادمک مجهول ومزدبگير استخبارات جهنمی امريکا حميد انوری .حسن اميری با اشاره ارباب طوريکه در موضعيگری پورتال نيز افشــــأ گرديده است [ فضای جنگ سرد واز سر گيری فعاليت روسيه وکمک روسيه از گروپ های ديگر انديش ] باعث گرديده اتش سوزان وختم کننده در جان مسوولين جنايتکار استخبارات های امريکا .انگليس .المان وفرانسه .اسرائيل .و ارتجاع وحشی عرب افتاده بار ديگر به جوخه داران مزدبگير خود وسايت های مزدور پورتال فاشيستی جرمن جرمن .ازمون ملی .تلويزون مسکينيار .خطاب وادمک های کوکی چون انوری .اميری .عباسی PPPP .داکتر کاظم .دستور داده تا پيراهن حضرت عثمان را بلند نمايند .

< برادر انکس را که پاک است از محاسبه چه باک است >

در راستآ اجرای عدالت . حق طلبی .موضعيگيری . اين مردم افغانستان است که بايد تصميم بگيرند . اگر شما تنگ نظران بدون کينه .داخل وطن برويد واز تک تک افغان سوال نمايد که < کی خوب بود وکی بد است > با ***** شما نوکران غرب .وارباب شما .وچپاولگران جهادی .طالبی در ستايش .تمجيد فرزندان اصيل .ح . د .خ .ا . حزب وطن ورهبر شهيد زنده ياد داکتر نجيبالله پرداخته وامروز در خانه ۱۲ مليون افغان فوتو های فرخنده شـــهيد داکتر نجيب الله موجود است .

بنأ برای تسکين عصاب خود ديگر به اين لجن پراگنی نه پرداخته به حرف شما شناخته شده گان المانی .امريکای کسی خسته را ميده نه ميکند وشما نه ميتانيد جلو رشد پروسه جهانی را گرفت امروز امريکا لاتين يکی پی ديگر از زير يوغ بربريت امپرياليزم نجات يافته وديگر جهان وجريانش رقم بخورد ومرگ سرمايه شروع وامپراتوری امريکا پايان يافته وبت های ان اخريننفس های خود را کشيده شما خودرا با خشم مردم سردچار نه سازيد که روزی برسد در همين المان دفتر شما را مردم به اتشنه کشند !

اين ناله ها .زوزه کشيدنها . خم خم رفتن ها شتر گرفته نه ميشود اگر به دريای خروشان آمــو .هيرمند نگاه کنيد با وجوديکه صدها دندان تيز از ان آبميخورد ولی آب دريا ها خروشلن در طغيان بوده چون زمرد های دزدی شده وطن شفاف است.

اميد پورتال حقانيت را در نظر گرفته اين خامه را نشر نمايند تا ديگران نيز چيزی بگويند ونه بايد شما با چرند وپرند چند **** مثل انوری .اميری .عباسی اکتفا نموده در را به روی ديگر انديشان مسدود کنيد ـــ پـشــــتون دژ ـــ ســـويدن اپسالا


اسم: یاسن جان    محل سکونت: از تالقان    تاریخ: 27.10.2008

باسر فرود آوردن بصدافت وبردباری افغان جرمن آنلاین و همکاران بزرگش مثل حمید انوری و دوستانش ، باید خاطر نشان کنم که نباید به عوامفریبی وچرب زبانی اشخاص مثل مصطفی روزبه ویاران خیانت پیشۀ آنهاگوش داد وحتی نوشته آلوده با اغراض آنهارااجازۀ نشر در نشریه مقدس افغان جرمن آنلاین که در راه ترقی اعتلا ودفاع ازمنافع حقوق مردم بیست وچهار ساعت بیدار (بیدون مبالغه)ودر خدمت مردم قرار دارند ،داد.

سر بلند بادملت وگشوری که فرزندان مثل گردانندگان شریف افغان جرمن آنلاین دارد نفرین به خیانت کاران .وسلام


اسم: عشرتی    محل سکونت: آرنج کونتی - امریکا    تاریخ: 26.10.2008

سلام دوستان و مسوولین پورتال افغان-جرمن آنلاین! از اینکه لست ها را به آرشیف منتقل نموده اید تشکر. امید است این لست ها در قدم اول در همین صفحه در اختیار هموطنان ما گذاشته شود تا اگر اشتباهی در زمینه صورت گرفته باشد ، اصلاح گردد تا باشد به کس یا کسانی نا حق ظلم نشده باشد. این لست ها بعد از تحقیق و جستجوی فراوان و با مشوره با هموطنانی که در همان کشور ها زندگی میکنند ، ترتیب گردیده اند . امید است این لست ها که بصورت مسلسل خدمت تان تقدیم میگردد، با تکمیل شدن در اختیار مقامات مسوول کشور ها ایکه این جنایتکاران در آن ها مخفی گردیده اند، گذاشته شود تا عدالت در مورد شان به اجرا دراید و اگر بیگناه هستند برائت حاصل کرده و به زندگی عادی خویش برگردند و اگر گنهکار اند و جنایت کرده اند به چنگ قانون سپرده شوند تا عدالت در مورد شان اجرا گردد. اینک بقیه لست تقدیم است:

پرچمی ها و خلقی ها ایکه خود را در کشور آلمان مخفی نموده اند

1-دکتور عبدالاحد معصومی (( خلقی )) سابق دکتور در آشپزخانه خانه خلق
2- عبدالاحد اندر (( خلقی ))نماینده آریانا در دهلی جدید
3-محمد قاسم (( پرچمی )) سابق کارمند کمیته پرورشگاه کمیته مرکزی
4-محمد حسن سرور (( پرچمی )) وزیر مشاور در امور دینی در زمان داکتر نجیب
5-جنرال عبدالتواب توخی (( پرچمی )) سابق قوماندان ریاست تخنیک
6-اسدالله پوپل (( پرچمی ))آمر سازمان اولیه حزبی -کارته چهار -کابل
7-محمد امان پوپل ((پرچمی)) دپلومات رژیم کارمل در کشور مصر
8-حبیب الله پوپل ((پرچمی)) دپلومات رزیم کارمل در یکی از کشور های عربی
9-مولوی حجت ((پرچمی )) وزیر شؤون اسلامی رژیم کارمل
10-عبدالمتین -صاحب منصب خاد
11-جنرال محمد اسمعیل ((پرچمی )) سابق رئیس استخبارات با 25نفر جاسوس خود را در المان مخفی نموده
12-محمد اکبر فیضی (( پرچمی ))

خلقی ها و پرچمی ها ایکه خود را در هالند مخفی نموده اند

1-جنرال نبی عظیمی (( پرچمی )) قومندان قوای مرکز رزیم کارمل -ار هالند فرار نموده فعلا مسکونه تاجکستان
2-جنرال لودین ((پرچمی )) عضو کمیته مرکزی -قومندان فرقه 3ولایت پکتیا -بعدا قوماندان فرقه نمبر اول - محل سکونت فعلا نامعلوم
3-قربان علی ((پرچمی )) آمر کشف جرائیم قومندانی امنیه ولایت کابل در رزیم کارمل
4-جمیله پلوشه (( پرچمی )) سابق کارمند مزارت معادن و صنایع
5-محمد عثمان (( پرچمی )) صاحب منصب پولیس آمریت جنائی وزارت داخله
6-جنرال عبدالفتاح قومندان قوای هوائی
7-فرید مزدک (( پرچمی ))

این لست ها همچنان ادامه دارند و به ترتیب خدمت هموطنان تقدیم خواهد شد.....


اسم: ا. بارکزی   محل سکونت: هالند    تاریخ: 26.10.2008

ازآقای انوری واقای امیری بخاطرافشای متداوم جنابتکاران خلقی و پرچمی سپاسگزارم.

لیست منتشره شما مشت نمونه خروار است. از همین قماش صدها نام دیگر را نیز به لیست آنانی که دولت هالند بصورت قطعی رد نموده است، میتوان اضافه کرد.
در جمله هموطنانی که عکس العمل نشان داده اند نام یک خادیست معلوم الحال یعنی آقای روزبه مسوول سایت کارملی "مشعل" بنظرم خورد.
بخاطر حتاکی های که این سادیست علیه عناصر شریف نموده است میخواهم در مورد خود او معلومات صد فیصد دقیق را بحیث خوش خبری خدمت همه هموطنان برسانم.
روزبه که مستنطق خاد بود در جمله افرادی است که بخاطر جنایات گذشته اش بر اساس ماده 1f از حق پناهندگی محروم گردیده است. این آقا که خود را حقوقدان معرفی میکند در روسیه چند سال عیاشی نموده و بعد با دیپلوم خیراتی حقوق غرض استنطاق به خاد برگشت. اگرآقای روزبه خود رامستنطق و شکنجه گر معرفی میکرد حرفش درست بود. روزبه که در شهر زوترمیر هالندزندگی میکند منظمأ غرض گرفتن دوای خواب به نزد داکتر عقلی و عصبی میرود. ترس اینکه از بستر گرم کشیده شود و با طیاره به کابل ارسال گردد خواب رااز چشمان این خادیست ربوده است.
آنروز دور نیست که با تحقق این کابوس سایت مشعل برای ابد از فضای کشور هالند نابود گردد. آنروز روز اشکریزی دار و دسته ببرک کارمل خواهد بود زیرا آنها نوکر مفت خود را برای همیشه از دست میدهند. امیدوارم آقای روزبه که ماشاالله "حقوقدان" هم است بالای من اقامه دعوی کند. اگر ایشان دعوی را بردند میتوانند بعد از آن رفقای خویش راتشویق به اقامه دعوی کنند. ما قربانیان از خدا میخواهیم که جانیان بالای ما دعوی کنند.
در آنصورت دوسیه های بی حساب دیگری نیز بازگردیده و به جریان خواهد افتاد.


اسم: Abdul Hamed   محل سکونت: kabul    تاریخ: 24.10.2008

به سايت وزين افغان - جرمن آنلا ين!

در اين اواخر يکې از دوستانم برايم از طريق موبايل زنګ زد که يک سايتی که اسم آن (افغان- جر من انلاين)است لست جنايتکاران خلقي و پر چمي را افشا مي کند و آنرا به محکمه بين المللي هاګ ارسال می نمايد٠ چون من و خانواده و مادر پیچه سپيدم که دو برادر خود را در دوران رژيم منفور و دست نشانده ببرک کارغل از دست داده ام ميخواهم تااسامي ان جنايت کارانې که برادران مرا به شهادت رسانيده اند افشا نمايم.
١- برادر اولي ام به نام عبدالواحد در ماه حوت سال ١٣٦٢ دستګير و بعد از مدت سه ماه براي ما ګفته شد که دوسيه اش در خاد نظامي نزديک شفاخانه قوای مرکز است ، وقتي به hنجا مراجعه نموديم برای ما ګفته شد که چون ضد انقلاب بود به اشد مجازات محکو م ګرديده که بعد از آن تا به حال از زنده و مرده اش خبر نداريم٠ نامبرده در وقت دستګيري اش ٢٤ ساله بود و فقط يک دختر سه ماهه داشت، که خانم اش ابتدا به تکليف رواني مبتلا ګرديد و بعد از سه سال جهان فاني را وداع نمود٠ در آن و قت رئيس خاد نظامي شخصی بنام حسام الدين حسام بود٠
٢- برادر دومي ام عبدالجليل نام داشت و در مطبعه دولتي به حيث کارګر شعبه لينوتايپ کار ميکرد. در سال ١٣٦٣ موقعيکه محمد عوض نبي زاده که کارګر تخلص ميکرد رئيس مطبعه دولتي و يکي از پرچمي های دو آتشه بود و توسط سلطانعلي کشتمند و برادرش اسدالله کشتمند به اين مقام رسيده بود ٣٥ نفر کارګران مطبعه دولتي را به جرم اينکه به انقلاب و روسها ضديت دارند دستګير و به خاد ششدرک معرفي نمود که برادر من نيز در آن جمله بود٠ متاسفانه هر قدر کوشيديم که درک او را پيدا کنيم که اوهم مثل برادر اولي ام تا به امروز ناپديد ګرديد٠ بايد عرض کرد که قرار شنيدګي محمد عوض نبي زاده فعلا در لندن به سر ميبرد٠
اما مادر بيچاره ام به اميد انکه اين دو جګرګوشه اش تا به حال زنده مانده اند وقتيکه کسي دروازه خانه را تق تق ميکند به عجله ميدود به اميد اينکه پسران ګمشده خودرا دو بار0 ببيند٠
خواهش ميکنم که اين چند سطری که به شما نګاشته ام آنرا بر روي سايت ملی و محترم افغان-جر من انلاين بياوريد تا باشد مردم شريف و ستمديده ما قاتلين و آدمکشان اولادها و برادران شان را بشناسند و به آن ها لعنت بفرستند٠


اسم: علی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 23.10.2008

ساحل جان خبر جالب مخصوصآ برای آن عده از هموطنان که توسط کمونیستان اعضای فامیل خود را از دست داده اند. این است نتیجه خیانت به وطن و مردم خویش و فروختن خود به بیگانه گان. امیدوارم کسان ایکه در احزاب اسلامی پاکستانی و ایرانی و طالبان هم تباهی برای این ملت آورده اند، یک روزی دستخوش انتقام الهی شده و جزای اعمال خود را در مقابل ملت و مردم افغانستان کمایی نمایند.


اسم: لطف الله خاشع    محل سکونت: روسیه    تاریخ: 23.10.2008

خداوند آقای انوری و آقای امیری را خیر بدهد كه با مطرح ساختن موضوع جنایت كاران جنگی لرزه بر اندام پرچمی ها و خلقی های مانند بابك، نور، صخره، مزدك، كاویانی، دستگیر پنجشیری و سایر كثیفان انداخته است. میگویند كه ترس برادر مرگ است، از ترس افشا شدن هویت شان و به محاكمه كشانیدن آنها سایت های پر از فحاشی مانند جرمن آریا را خلق كردند تا میهن دوستان نجیب را هتك حرمت نمایند. كمال افتخار است كه یك پرچمی مانند بابك به مردم نجیب دشنام دهد.

من از روزی در هرسم كه این فرد فاقد همه....از وطندوستان ستایش كند. به امید روی میباشم كه همه جنایتكاران جنگی خواه كمونیست و یا اخوانی به پای میز محاكمه كشانیده شوند و به سزای اعمال خود برسند.همقطاران این جاسوسان در روسیه دوباره به فعالیت خود شروع نموده و بر ضد افغانهای شرف توطیه چینی می كنند.


اسم: Sahel   محل سکونت: Holland    تاریخ: 23.10.2008

I have a very good news to my afghan fellows
I have heard from some of parchamis who are living in the same city as I do. That those people whose names are in the list are busy in preparation to escape from Holland excatly as Nabi Azimi and Arif Sakhra did

In a secret meeting between parchamis in Hazims house they come to conclusion that it is better to leave Holland because if they stay they might be soon or later arristed by police


اسم: نجيب ا لله ارام   محل سکونت: گتنبورگ سويدن جوار منزل اقای اجان     تاریخ: 23.10.2008

مســوولين گــران ارج واگاه سايت دوست داشتنی ، افـغــان جــرمن انلأين سلام!
ميدانم بزرگی . رفعت . شايســتگی سايت زيبا ملی شما اجازه نه ميدهد که حفت تارنمای شــما با نشر مطالب بی ارزش . هرزه . کوچه وبازار صدمه ديده وبا شعار < ******* . ولی کاروان سعادت .انسانيت .شرافت . به راه ومنزل خود ادامه ميدهد > با نشر مضمون عالی .واقعی اقای نيکبين وگذاشتن به نظر دهی همکاران خبير شما وتائيد از مصاحبه سليمان لايق اتش به خرمن هســـتی .زنده گی .خوشی جوخه داران ***** .ببرک کارمل ملحد .محمود بريالی جنايتکار . هريک [ عـــظيم بابک جاسوس روس .قاتل محصلين شهر مسکو که مخالف رژيم روسی مشرب ببرک بودندو جاسوس روس وفعلأ ****.

مصطفی روزبه خاديست *** .عبدالله همدرد دوکاندار **** سابق جلاد رياست ۵ . حميد رحمانی **** محمود بريالی . مصدق .فريد سويدن .***** .] زده وبا نشر نامه محترم حميد انوری و اضافه نوسی دردمندان .خساره ديده گان .شهيداده گان .بر ليست انتشار يافته وزارت عدليه هاليند که در ضمن نام ***** جنرال گل اغا ، وداماتش عظيم بابک ياوه سريان *******افغانی را انها زير سوال نهادند که ايا اين قماش ادمک های بی ارزش نيز شوربختانه افغان ميباشند؟؟

در حاليکه از گرداننده گان با ارزش اين سايت زيبا .ملی .افغانی .انسانی تمنا ميکنم تقاضا ميکنم که عليه ****** با مقامات المان .مسولين مطبوعات اين کشور .رسانه های با غزت ديگر افغانی در تماس شويد که تحت نام مقدس اريا جرمن انلاين اين شرف باخته گان فلم های **** خود ها را نشر وپخش مينمايند . ايا برای جمهوری فدرال المان اين شرم وحفت ذلت شان ونام نيست که مشت اوباش شناخته شده که *** **** وهم زمان تحت نام مقدس < اريا > و < جرمن ء به نشرات مبتذل پرداخته واکثرأ که نابلد هستن ادرس اين **** عظيم بابک را با سايت مقدس .پاک .عالی .انسانی افغان جرمن انلاين مغالطه نموده اکثرأ لعنت ميفرستند لطفأ جهان انترنيت .مطبوعات .نشرات بيرون مرزی افغان را بخاطر عزت افغانستان بزرگ از **** پاک سازيد هم با تدابير ونيز باقلم های رسأ .

تقاضا ميکنم اين خامه را باپذيرش مسوليت خودم وبه خاطر تسکين درد وعصبانيت اين جانب عليه **** عظيم بابک با لظف قبلی خود اقبال نشر دهند .
ما وديگران نيز از مدت چند روز در تلاش مسدود ساختن .مجازات کردن ***** بابک تلاش همه جانبه نموده ونيز از همه وطنداران عزير وباشرف تقاضا ميکنيم که ليست اقای انوری را با نام جنايتکاران پرچم دلی دپلی ببرک کارمل ونهضت فروشان تکميل نمايند در نوشته بعدی شمار بيشتر جنايتکاران را که اقايداوؤد کرنزی از المان فرستاده نشر مينمايم با درود ها
ــ نجيب ا لله ارام ــ گتنبورگ سويدن جوار منزل اقای اجان


اسم: Abdul   محل سکونت: Holland    تاریخ: 22.10.2008

Baa arze ehteraame dubaara. Dostane geramy!Ba ertebaate leste jenayat karaane jangy bayad guft ke ien lest ba ien zodi haa takmil namishawad ziraa ashkhaase fased wa khoon khwaar ke dast haaie shaan ba khoone mardume baa shahaamate maa rangin ast ezaafa az aan ast ke tasawoor mishawad wa shomaarash ba sad haa tan mirasad

Na tanhaa laash khoraane AGSA,KAM,KHAD,AMNIAT,dar shekanja ,tahqir wa koshtaare mardome qahramaane maa dast dashtand,balke ashkhaase digare ham wajood dasht ke dar raase post haaie moheme wa ghaire mohem dawlati lamida bodand wa ba amre khod,bedoone mahkama wa porsaan baa barcha shekame azadi khawhaan raa midaridand.az anjumla yaki ham waali wa modire maarefe welayate Farah dar zamane TARAKI-AMIN boodand.ke ien ashakhaas ba dah haa tan moalemin wa shagerdaan raa baa barcha shahid sakhta and.

dar sahne hawilie waali aan waqte Farah chaahe ast ke dar baine aan ajsaade koshta shodagaan raa miandaakhtand,badan baraaie jelaogiry az tafoon wa booi sare aan raa aahankankereet karda wa balaaie aan ba sadhaa meter mokab khaak andakhta aan raa ba yak tape sabz tabdil kardand.

Hamchunaan Jalaad,shekanjagar wa qatele mashhoore ke naamash taa haal dar list nayamada,KHYR MOHAMMAD MOMAND rayese Politakhnike Kabul dar zamaan Taraki-Amin bood ke tedaade kasire az mohaseline aan institut raa ba kaame marg ferestada ast wa felan daar Holland aazadana zendagi mikonad.Omid ast ien shakhs niez dar liste jenaayat kaaraan ezafa shawad


اسم: سيد تيمور شاه سادات    محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 22.10.2008

بيايد با باند جديد که توسط جلاد معروف ( مــحـمـود بـريالی ) برادر وطن فروش منفور ببرگ کارمل بنام [ نهضـــت فـــراگـــير ****) که در اروپا برای سعادت اروپا فعاليت ميکند ودر خود عناصر کوده ***************** وبخصوص جنايتکاران شناخته شده را جمع نموده ومقر پوشالی ان در هاليند اشنا شويد !!

در سال ۲۰۰۵ وطن فروشان معروف محمود بريالی .سلطان علی کشـــتمند .نجم الدين کاويانی .فريد مزدک .وکيل وزير خارجه .نور احمد نور .اسد کشتمند جاسوس ايران . جنرال خون اشام نبی عظيمی .حبيب منگل .تجزيه طلب شناخته شده بشير بغلانی به تاسی وهدايت اقای زلــمـی خـلـيـل زاد بخش بدنام وفاسدترين رفقای قبلی خودرا در هاليند جمع واعلان حزبک جديد تيب امريکای ــ ا ســـرائيلی ـــ انگليســـی را رســـمأ اعلان ودر کابل بنا بر دستور اقای خليل زاد حزب جديد ساخته با نام مضحک [ نهضت فراگير *** ]ه از طرف وزارت عدليه به رسميت شناخته شد.

اين باند در خود افراد فاسد را گرد اورده تا باعث تخريب .سبوتاژ .بدنام سازی .افراد .نهاد ها .سازمانها يکه بخاطر افغانستان ونجات ان تلاش ميورزند دستور ووظيفه دارند .

وبه تعقيب گشايش باند نهضت فراگير *** سايت های انترنيتی مشکوک .مجهول .که با کمک مالی امريکا . اسرائيل .انگليس گشايش يافت که ميتوان از سايت سکسی < پندار > < مشعل > < اصالت > نام برد انها با گرداننده گی افراد نهايت **** عليه سايت های ملی ومردمی ضد امريکای ضد اسرائيلی ضد ايرانی چون افغان جرمن انلاين .ازمون ملی .تول افغان . بينوا . دعوت . از نازل ترين وفاسد ترين .بی ارزش ترين روش .اخلاق .تبصره .کارگرفته ولی اين باند با تمام دسايس وکثافتکاريهای خود در ميان روشن فکران وطن وخارج وطن بد نام گرديده وهمه ديگر انديشان .وطن پرستان .بر رهبری فاسد وشناخته شده انها لعنت فرستاده واين *** قلدر در اخرين روز های ننگين وشرم اور خود توسط گماشتگان فاسد خود ضجه .ناله .زوزه .عف عف را سر داده زمين واسمان را با الفظ فاقد اخلاق بد ورد گفته وعليه سايت های خوب ودوست داشتنی چهره های واقعأ*** خودرا با اخلاق بازاری خود نشان داده بر مرگ حتمی خود ناله فرياد دارند .

واين تلاش های ضد مردمی اين نـــهــضـت فـــروشـــان در اروپا باعث گرديده که روحيه تمام نهاد های حقوقی .قضائی . پارلمانی اروپا عليه افغانهای پاک نيز تغير موقف داده و در سراسر اروپا پذيرش افغانها معطل قرار گرفته است .

چون اين نهضت فروشان *** به دستور ايران کاذبانه .خطا کارانه .بنام انجمن افغانی .اتحاديه پناهنده .دنبال سرنوشت افغانهای ريا کارانه ايجا وانجا بانگ سر داده وزمان مسوولين مهاجر پذيری با چهره های مجرمين جنگی در عقب متقاضيان مبيند بنأ تا امر ثانی در ســر تا سـر اروپا پذيرش افغانها معطل گرديده است.

اين بود درخشش چهره ناسالم .پرخون نهضت فروشان بنام [ نهضت فراگير ترقی و دموکراسی ؟؟!!] با حرمت ـــ سيد تيمور شاه سادات ـــ جرمنی


اسم: امان الله درد مند    محل سکونت: دنمارک    تاریخ: 22.10.2008

محترم اقای حميد انوری به ســلامت باشـــند !
نخست از همه اقدام نيک واين تکانه واقعی عدالت طلبی شما را وبه محکمه کشانيدن جنايت کاران جنگی دار ودسته ببرک کارمل را تبريک ميگويم برای شما وهمه حق پرستان عدالت خواهان پيروزی ارزو ميکنم .

اقای انوری وگرداننده گان ارجمند سايت ديده نی افغان جرمن بنده با تجارب حقوقی که دارم پيشنهاد دارم اگر مورد قبول شما گردد در مورد اجراآ ت بدون فوت وقت نمايند تا دين ملی ، وطنی شما بيشتر انجام گردد .

در همين صفحه ونظريات برادر ليست جنايتکاران را از چهره های واقعأ منفور ، بدنام ، جلاد ، ادم کش ، تکميل نموده وبه واقعت از جنايتکاران اصلی اساسی افزون بر ان سيد محمد گلاب زوی . خليل مشهور به ( لب ــ سرخه ) ريس خاد ميدان شهر . جنرال اصف دلاور . جنرال سعيد اعظم سيد قومندان گارد مخصوص .جنرال دوستم .جنرال ملک .جنرال همايون فوزی . حبيب منگل . داوؤد رزميار . ظهور رزمجو . جنرال رخيمی . را با داستان واقعأ تکان دهنده .جوان بنام نقيب ا لله احمدزی که پدر او به دست جلاد شناخته شده جنرال گل اغا که در زمان تصدی معاونيت منفور شورای انقلابی ببرک کارمل امر اعدام بيش از ۵۶۰ نفر را صادر وتوسط جنرال يارمحمد . جنرال غنی . جنرال نبی عظيمی جلاد . وجنرال عارف صخره عدامگرديده ونيز شهادت برادرش به دست عنصر فاقد ارزش انسانی .بشری .عنصر **** عظيم بابک را هرچه عاجل فوری به وزارت عدليه .رياست تعقيب جنايتکارلن جنگی . پوليس بين المللی .نهاد های حقوقی وحقوق بشر جمهوری المان فدرال ارسال داريد تا دولت المان نيز اقدامات لازم را در برابر اين جنايتکاران اتخاذ نمايند .

با درود ها ـــ دوکتور امان الله درد مند ـــ دنمارک


اسم: نجيب ا لله ارام    محل سکونت: شهر جنوبی سويدن گتنبورگ     تاریخ: 22.10.2008

سايت مجبوب افغان جرمن انلاين اسلام عليکم !

با تقدير وتمجـــيد از سياست مطبوعاتی ، نشراتی سايت ملی افغان جرمن انلاين که هم زمان به گونه دلسوزانه پيگير حقايق ، پيرامون جريانات سه ده کشور ميباشد وبه شيوه دموکراسی شفاف نظريات همه گان را بدون تبعيض سياسی . لسانی .مليتی نشر نموده ولی دارو دسته وطن فروشان . جنايتکاران ( پرچم محمود بريالی گوه ده گور ) که با افتضاح . سرافگنده گی . شرم ساری که گريبان گير تک تک وطن فروشان ميباشد به اساس تلاش های مذبوحانه . وحشيانه . خراب کارانه .دزدانه . جنايتکار شناخته شده قاتل ۲۳۰ تن محصلين جوان افغانی در سال های زمامداری ببرک کارمل . و همکار وجاسوس شناخته شده استخبارات روسيه فدراتيف ادم بدنام . بدصفت .منفور . فاسد دامات جنرال گل اغا « **** » وفرزند نا جايز عيدالوکيل وزير خارجه کودن رژيم کمونســتی بنام نا مســــمآ [ عـــــظـــيم بابک ] سايت ويا بهتر بايد گفت بيت الخلا متعفن ، هرزه ، بازاری را بنام [ اريا جرمن انلاين ] با اندر کاری تعداد افراد فاقد ناموس . اخلاق .شرافت .

انسانيت .که شب ها با فاميل های خود در جاده مشــهور سکسی هامبورک مشغوليت و عايد نقدی دارند گشوده عليه سايت وزين افغان جرمن انلاين وعليه افراد واشخاص نيک نام چون اقای ويس . انوری .معروفی دشنام های که ارزش خود انها خانواده انها .رفقا انها را وشخص عظيم بابک را نشر ميدارند ودايمأ ادرس اين سايت فحاشی توسط انسان پليد ودارو دسته بدنامش رکلام سايت را از طريق سايت سکسی که با فوتو های افراد خانواده گل اغا خان جلاد ميباشد پخش ميگردد . ونيز عليه همکاران قلمی اين سايت واز نام انها عنوانی گرداننده گان خبير سايت زيبا شما مطالب که همه در شان وشايست اين اوباشان ميباشد نشر ميگردد .

و اخيرأ از نام اين ارادت مند اين سايت محبوب « نجيب ا لله ارام » چرنديات وصفات خانواده گی خو وباند کثيف انها [ نهضت فراگير کثافات ] عليه دانشمندان پويای سايت وزين افغان جرمن نشر من در حاليکه همه اين پستی ، زذالت ، کودنی ، پليدی وعمل عظيم بابک مشهور را تقبيح مينمايم از مجريان اين سايت تمنا ميکنم ليست تکميلی جنايتکاران جنگی را که بنده افزون بر ليست جناب اقای انوری ارسال داشتيم با خصوصيات وگزارش دلخراش جوان افغان اقای نقيبا الله احمد زی که به دست گل اغا خفاش وعظيم بابک فاسد برادر وپدرش شهيد گرديده به محکمه المان .سازمان حقوق بشر المان .پوليس انتر پول .ووزارت عدليه المان گسيل دارند .

مسوولين گران قدر ارزومندم اين درد واقعی همکار خود را اقبال نشر دهيد و از شما قبلأ ســـــپاس وشکران ميکنم
ـــ نجيب ا لله ارام ـــ شهر جنوبی سويدن گتنبورگ


اسم: مصطفی روزبه   محل سکونت: www.mashal.org    تاریخ: 21.10.2008

اخيراً که کشورهای پناهنده پذير اروپايی چون هالنـــــد وسويدن با پاليسی هـای راستگرايانه ( مدرنيزم افراطی) وضد پناهنده گی خويش که يک رکن اساسی ومهم سياست اين کشور ها را احتوا ميدارد، ميخواهنــــــــــد برتعهدات بين المللی شان در تقابل آشکار با کنوانسيون 1951 ژنيووساير ميثاقهای بين المللی پاگذاشته وبه رنج ودرد پناهجويان بويژه هموطنان ما شامل کودکان وزنان به افزايند وموانع تازه ای را فرا راه پذيرش پناهجويان افغان قرار دهند، در چنين وضعيت دشوار که هموطنان مصيبت رسيده ما نياز به همبسته گی وحمايت نهاد هـــــــــا، وحلقات روشنفکری دارند وخوشبختانه چنين همبسته گی از جانب نيروهای مترقی، دموکرات و آگاه کشور در اروپا بيشتر از پيش محسوس است، امّا بادريغ که افسار دسته جات راست وفاشيست، راسيست و اوباشان کماکان از هم گسيخته و ناجوانمردانه دروغ می بافند وبه جعلکاری ادامه ميدهند.

اتحاد نامقدس سخيف ترين و**** شناخته شده و**** چون سيغانی های( اميری شده)، انوری ها ، شکيب ها وچند چهره فدراسيونی ديگر چون خانم ستار وديگران که همه بقايای همان تشکل مردود ومتجانس شعله افگن و هستريک در هالند بوده واهدافی جزء شعله ور ساختن آتش جنگ وخونريزی وتشديد مخاصمتهای قومی، لسانی ومذهبی ندارند، ميخواهند بادروغ بافی ها ،اکاذيب وجعلکاری های شان خاک برچشم خلق زنند و مردم را که حالا به همه نيرنگهای اين دارودسته آشنايی کامل دارند فريب دهند و برای تلويزيون مملو از دورغ وسايتهای بدنام وکثيف خود بيننده وخواننده جلب کنند.

بدنبال جعلکاری "اميری"*** تلويزيون مسکينيار وارايهء فهرستی از شخصيتهای نيک نام وخدمتکار مهين ومردم ما ، سايت کثيف " افغان جرمن" از قلم انوری **** نه تنها لست را با افتخار انتشار مجدد نموده بلکه با دروغها وجعلکاری تازه خواسته طشت رسوايی خود را ازبام بزمين اندازد، اين جعلکار ترجمه مکتوب متحد المال وزارت عدليه هالند را به پاسخ شيطنت 18 جنوری 2008 خانم ستار نماينده فدراسيون " پناهنده گان افغان درهالند" گويا منحيث سند ارايه داشته است، نخست اينکه فدراسيون بايد بعد ازهمان شيطنت جنوری 2008 که در تقابل با تظاهرات همگانی افغانهای پناهجو در همان زمان بود، اصلاً بايد نام مقدس پناهنده را از پسوند اصطلاح کثيف فدراسيون دور سازد، چه هيچگاه ممکن نيست که بنام پناهنده سبسايدی گرفت ودر ضديت با پناهنده ُچغلی وجاسوسی نمود، پناهنده گان افغان در هالند بايک صدا ميگويند که فدراسيون بايد حساب بدهد که در اين سالهای موجوديت خود چه مقدار پول از هالندی ها به فريب واغوا بنام پناهنده گرفته اند، چه خدمتی به پناهنده ومهاجر نموده اند، بدتر اينکه زمانی که پناهنده از حقوق خويش حمايت می کند، فدراسيون بعوض همياری وکمک در راه برآورده شدن خواستهای پناهجويان، نه تنها در برابر آن سنگ اندازی می کنند ، بلکه دروغ وجعليات فراوان را بپای پناهجوی افغان می بندند.

مضحک اينکه سايت افغان جرمن "انوری ***" زير مکتوب متحدالمال وزارت عدليه هالند نام شماری از شخصيتهای نيک نام را فهرست نموده وبه خواننده نا آگاه مانند اميری *** نشان ميدهد که اين لست از وزارت عدليه هالند بدست آمده است، هريک از شخصيتهای خدمتگار اين وطن که عمری با عزت وآبرو زنده گی نموده اند حق دارند که از وزارت عدليه هالند وهر مقام ديگر پرسان نمايند که چگونه قبل از اينکه خود اشخاص مطلع باشند، راديوها، تلويزيونها وسايت های فروخته شده از اتهام جعلی آنها خبر ميشوند!

هموطنان عزيز!
شخصيتهای معزز که مورد حمله ***** قرار گرفته ايد:

اعلاميه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی افغانستان وقانون اساسی کشور های اروپايی حق حفظ کرامت انسانی و اعاده حيثيت انسان را تسجيل ميدارد، ازنگاه من هريک از هموطنان ما که نامهای شان در چنين فهرستهای جعلی وخود ساخته درج ميشود وافراد مشکوک ومجهول الهويه ميخواهند ايشان را بد نام سازند حق دارند در محاکم ملی وبين المللی از حقوق انسانی خويش دفاع کنند، چه قبل از حکم محکمه با صلاحيت نه وزارت عدليه هالند ،نه کدام مقام ديگر ونه اشخاص اوباش حق دارند که به حريم شخصيت چنين اشخاص خدمتگذار وطن حمله غير مسوؤلانه وبی باکانه نمايند، چون داد خواهی حق هريک از هموطنان ماست، من منحيث يک حقوق دان پيشنهاد مينمايم که شخصيتهای مندرج چنين لستهای جعلی که متهم به جنايات جنگی شده اند، هرچه زودتر به استناد قوانين معتبر ملی وبين المللی خودشان ويا به کمک وکلای مدافع شان در برابرچنين اتهامات بی اساس وجعلی اعاده حيثيت نموده ودرقدم نخست وزارت عدليه هالند را مورد سوال قرار دهند که طبق ادعای جعلکاران چگونه اين فهرست را در اختيار اراذل وتجار پيشه ها وقماربازان گذاشته است، چه من منحيث يک شاگرد رشته حقوق باورکامل دارم که وزارت عدليه ومقامهای هالندی هيچگاهی چنين لستی را دراختيار هيچ مرجعی قرار نمی دهند وميدانند که افشای کيس پناهجويان به قيمت بدنام شدن سيستم شان مبدل ميشود.

برداشت من وشمار کثير از هموطنان ما چنين است که همچو لستها فقط توسط *** فدراسيونی وشرارت پيشه گان شناخته شده ميتواند رقم زده شود، مردم حالا بيشتر از پيش اينان را شناخته اند ودور نيست که روی اوباشان ودغل کاران سيه ميشود.

افغانهای حقيقت جو و عدالت پسند خواهان محاکمه جعلکاران ودورغ پيشه گان اند!


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 21.10.2008


از محترمه ناهید و محترمان عبید، واحد، عشرتی، خواجه گل، انگار، ناصر و نجیب الله آرام یک جهان ممنون که لیست های مفصل تعداد 134نفر از منسوبین گروه های خلق و پرچم را با احساسات و طن دوستی به نظرخواهی ار سال نموده اند. اینک جهت اطمینان خاطرشما نگاشته می شود که لیست های متذکره به آریشف پورتال افغان جرمن آنلاین سپاریده شد و عندالزوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
با تقدیم احترام


اسم: جنرال يار محمد    محل سکونت: المان    تاریخ: 21.10.2008

سلام اقای حميد انوری !
عجب دنيا ، عجيب انسانه ، عجيب رهبران ، عجب شرايط امده . ظهور نموده .سبز گرديده است .
از ليســـت انتشــار يافته شــما وقبلأ توسط اقای حسن اميری بنام جنايتکاران جنگی .مجرمين جنگ کشتار مردم يک تن نظامی اين ليست که قبلأ به ماننده اقای اتمر وزير داخله جديد افسر خاد بوده به اثر تقاضا محمد يونس قانونی از حامد کرزی وحنيف اتمر به حيث معاون اول اوپراتيفی وزارت امور داخله پيشنهاد گرديده که بعد از اشغال وظيفه توسط اتمر تقرر اين فرد که از طرفداران سرسخت داکتر نجيبالله مخالف ( دلی وتپلی ببرک کارمل ) ميباشداعلان ميگردد.

وشــما واقای اميری سيغانی را به جرم های دزدی , زهر پاشی به صورت دختران مکاتب وجنايات وترور ماويستی مجازات وبه کابل حظار نمايد .
جنرال يار محمد ـــ المان


اسم: نقيب الله احمدزی    محل سکونت: بلجيم    تاریخ: 21.10.2008

با تشــکر از گرداننده گان سايت افغان جرمن انلاين بنده نقيب الله احمدزی قبلأ محصل افغانی در مسکو فعلأ مقيم بلجيم به تائيد از نوشـــته واقعی . راست ودقيق اقای نجيب الله ارام بايد چند مطلب ديگر را به ارتباط جنايات جنگی . قتل وکشتار محصلين مخالف دولت در شوروی وخت توسط گماشـــته محمود بريالی جلاد برادر ببرک کارمل وريس روابط بين المللی خزب در شهر مسکو بنام شهرت يافته ( بابک قاتل ) عظيم بابک دامات جنرال گل اغا پسر خاله ببرک کارمل ومعاون کارمل در امور عدام ها از چشم ديد .خاطرات شهادت بردرم توسط اين قاتل وحشی اضافه اميد نشر گردد .

پدرم صفی الله احمد زی نيز افسر اردو بود وبا جنرال گل اغا که انزمان دگرمن بود شناخت وروابط خانواده گی داشت وهم مسلک وهمکار بودن والبته پدرم قومندان گل اغا خان بود . همه روزه سربازان قطعات به گونه شکايت وعرض نزد پدرم امده از بد اخلاقی وضعف اخلاق .واز تکليف هم جنس گرای موصوف شکايت داشته واظهار ميداشتن که دگرمن صاحب گل اغا خان با تاديه ۵۰ افغانی از همه خواهان هم جنس بازی ميباشد .

مطلب به وزارت دفاع ونزد شخص رسولی رسيد چون برادر زاده رسولی با اخذ ۵۰ افغانی دگرمن را از ناحيه عقب راحت ساخته وبعدأ موضوع را به کاکای خود گزارش داده وزير دفاع پدرم را احظار خواهان مجازات وتبديلی چنين افسران فاسد گرديده ودگرمن گل اغا که در زمان کارمل به جنرال گل اغا جلاد . ادم کش . خون خوار .ظالم .تبديل گرديد به گونه مجازاتی به لوای ارگون تبديل گرديد . بعد از انکه موصوف به حيث معاون اول شورای انقلابی ببرک کارمل تعين نصب گرديد طی يک ماه ۲۶۷ افسر وزارت دفاع را به شمول پدرم زندانی ساخت ويک شبه امر عدام انها را از ببرک کارمل گرفت وبتاريخ ۱۳۷۹ ماه حوت زوز دوشبه عدام دسته جمعی گرديده وتا امروز اثر . ادرس .از قبرش .گورش نداريم.

چون مادرم توان وقدرت فرار را نه داشت مجبور با شش طفل يتم در کابل باقی مانديم وزمان من وبرادرم عصمت الله جوان گرديده بايد دوره عسکری اجباری را طی ميکرديم که مادرم مانع وبه هزاران دروازه رفت وچون با خانم شهيد دوکتور نجيب الله در مکتب وکوده کستان صلح همکار ومعلم بود به کمک محترمه جان فتانه نجيب که مدير مکتب صلح بود وکمک اقای کبير رنجبر من وبرادرم غرض تحصيلات عازم شوروی وخت گرديده بعد از کورس های اماده گی من وبرادرم شامل پوهنتون ( پطرس لومببا ) گرديده وچون ديگر محصلين بدون واسط تنها مشغول درس بوديم که گاه وبيگاه در ليله از طرف ادمک که امروز صدای انسانيت کاذب را از طريق سايت مزدور روسی خود پندار بلند نموده بنام عظيم بابک همه محصلين . تهديد .تحقير .گرديده و جبرأ به حزب محمود بريالی کشانيده ونيز محصلين که طی رخصتی از وطن بازگشت داشتن بايست تحفه .او جدا واز فروش اموال خود نيز حق عظيم بابک جدا ساخته ميشد من وبرادرم به خواست او تن نه داده وبخصوص برادر شهيدم که نسبتأ تند وشرارتی بود با او چندين مراتبه برخورد نمود . ونيز در مورد او جويا گرديديم که اين محصل کی است مثل يک سفير زنده گی .موتر .خانه .معاش دارد گفتن اقارب ببرک کارمل . محمود بريالی .پسر ناجايز عبدالوکيل وزير خارجه داماد جنرال گل اغا خان معاون شورای انقلابی ميباشد که از طرف محمود بريالی نماينده خاص به استخبارات شوروی معرفی وتمام معاش .خانه .موتر از طرف [ کی . گی . بی ] تاديه گرديده وبعد شنيدن اين معلومات اتش انتقام گيری برادرم از او اوج گرفت وچندين مراتبه با پرخاش فزيکی نموده تا انکه به دستور او وتقاضای مقامات < کی . گی .بی > از سفارت افغانی ولی مخالفت استادان پوهنتون از روسيه اخراج در ميدان هوای کابل توسط کارمند بنام ( حميد الله رحمانی ) برادر رحمت الله رحمانی سرياور ببرک کارمل دستگير راسأد به رياست تحقيق انتقال وبعد از چند روز در اتاق جداگانه در داخل رياست تحقيق از او شخص عظيم بابک تحقيق همرا با مجازات نموده با وجود مخالفت مستنطق مسول بنام < رجب هزاره > اين جلاد عظيم بابک برادرم را در تحت لت وکوب ناخون کشيدتها .بی خوابی .تيل داغ کردن ها به قتل رسانيده وزمان مسول تحقيق موضوع را شکايت نموده رجب علی نام به امر ودستور جنرال گل اغا به خوست تبديل ودر زمان داکتر نجيبالله رجب علی دوباره به مرکز امده دستان قتل برادرم را توسسط جلاد خون اشام عظيم بابک حکايت نمود.

بنأ از همه افغانها قلم به دستان .دانشمندان تمنا ميکنم که عليه عظيم نام < بابک > قلم برداشته وموصوف را به محکمه المان معرفی دارند واين خواست مادر سرسفيد من نيز ميباشد .
با احترام نقيب الله احمدزی ـــ بلجيم


اسم: Mariam   محل سکونت: Germany    تاریخ: 20.10.2008

Salam bar hama
waqean jai khejalat ast ke in Janian che qadar be gheirat astand, ke hata awlad hai be gonahe khod ra ba mozahera me festand, ta dele hokomat Halloand ra ba soz biawarand

Junaiat karan, hich waqt mardome Afghanistan faramosh na khwahand kard, ke che wahshiana shoma Padaran, berderan wa Awlad hai mardom ra dar poligon hai Pol Charchi, Sederat wa 100 ha zendan hai digar dar Afghanistan Aziz ba qatel rassandid

Hala namerdana zan ha wa Atfale tan ta ba rai na raftan ba Watan pesh me konid, ta dele mardom barai tan bosozad.
Nang ba shoma bad
Afghan hai Haqtalab, in link ra baz konid wa khod qazawat konid

http://www.mashal.org/home/main/payamha.php?id=01279

berader Aziiz Anwari Saheb, khodawand ajer zahamat shoma bedehad
Khwaher tan
mariam


اسم: ـــ نجيب ا لله ارام ـــ    محل سکونت: ـــ شهر گتنبورگ ــ سـويدن    تاریخ: 19.10.2008

اقای انوری اينکه شما واقای اميری در ترتيب وآمده شد ليست جنايتکاران از گروپ خلقی وپرچمی پيشگام وپيش قطار همه درد مندان همه شهيد داده گان شديد دنيا سپاس ولی قرار معلومات ما از وزارت عدليه هاليند اين ليست ناقص ، جعلی ، را گماشتگان وجنايتکاران حزب اسلامی گلبدين ، وشورای نظاری از کانال استخبارات نظامی پاکستان نفوذ داده شده تا دولت های اروپا را اغوأ نموده وجنايتکاران اصلی ، واقعی ، شناخته شده که در تمام فيصله ها ، تصاميم ،دستور ها ، هدايت ها مبنی بر عدام ها ، زندانی ساختن ها حضور انکار ناپذير داشتن و نهاد های امنيتی ، حقوقی ، قضائی کشور وبين المللی در مورد انها شواهد کافی را جمع ولی نسبت فشار های دولت فدراتيف روســـيه وگروپ پرجمی پارلمان از نشر وکشانيدن انها به محکمه معطل قرار گرفته ولی اخيرأ کارمندان زيرک واگاه رياست اول رياست امنيت ملی افغانستان ورياست حقوق بشر افغانستان اسناد ، شواهد ، را بدست اوردند که يک ويا دوتن از افراد که در پائين از انها نام خواهم برد فعلأ با شبکه تروريســــتی القاعده در تماس بوده که در گذشته تحت حمايه جنرال گل اغا معاون شورای انقلابی ببرک کارمل ۱۳۶ تن محصلين افغانی مقيم اتحاد شوروی وخت را ه مخالف رژيم کابل بودند بعد از فراغت وبازگشت به وطن به شکل دسته جمعی عدام وبه گور های دسته جمعی دفن ميباشند واگر عنصر مظنون که در ان زمان مسوليت اداره وکنترول محصلين افغانی را داشت ومبتکر ترتيب لست وباعث عدام اين ۱۳۶ تن گرديد اقای عـــــــظيم بابک فعلأ مقيم المان وفرد ديگر که معاون بابک بود بنام عبدا لله همدرد دستگير گرديده طی بازپرسی ادرس گور دسته جمعی را نيز خواهم داد.

واينک که وزارت عدليه هاليند ، المان ، انگلستان ، فرانسه فراموش کردن که در ليست نام جنايتکاران اصلی ومعلوم را فراموش نموده که در طی هر فرمان صدور عـدام امضا انها موجود ميباشد .

۰۱ سلطان علی کشتمند صدراعــظــم مقيم انگلستان
۰۲ فريد مزدک معاون دفتر سياسی ببرک و نجيب الله فعلأ فراری در المان جلاد
۰۳ عبدالوکيل معاون دفتر سياسی وزير ماليه ، خارجه امضا کننده عدام ها فعلأ فرای سويس جلاد
۰۴ جنرال نبی عظيمی اجرا کننده عدام ها فعلأ فراری تاشکند جلاد
۰۵جنرال يار محمد براد مزدک معاون اول وزارت امنيت قاتل يعقوبی وهزاران يگر جلاد بزرگ فرای در جرمنی
۰۶ جنرال داکتر بها ريس پنچ خاد والی کابل عدام کننده صدها تن
۰۷ جنرال ضمير الدين ميهن پور ريس خاد فراری در لندن
۰۸ جنرال غنی ريس تحقيق جلاد فراری در المان
ـ۹ سالم فخری منشی ناجيه ده جلاد
۱۰ اسد الله رهياب منشی ناحيه اول فراری المان
۱۱ عظيم بابک مسوول کنترول نظاره محصلين افغانی در شوروی وخت که در سالهای ۱۹۸۵و۱۹۹۰ با اساس راپور غلط ۱۳۶ محصل مخالف رژيم را تحت نام ( دشمن ) عدام ودر پای سند اعدام شده گان عظيم بابک نيز امضا نموده فعلأ پنهان در المان موصوف مورد پی گرد رياست اول رياست امنيت ملی رژيم کرزی نيز بوده که با شبکه تروريستی القاعده نيز همکار بوده ودر رابطه دستگيری موصوف هم اکنون اقای واسيع نادری معاون رياست حقوق بشر افغانستان در شهر هنور المان تشريف دارد تا در مورد دستگير او وتسليمی او به کابل با نهاد های در تماس است
۱۲ جنرال عارف صخره ريس سياسی خاد تصميم گيرنده اساسی عدام ها

لطــفأ افراد فوق که بدون شک جنايتکاران مشهور شناخته شده ميباشند نيز در ليست افزون گردد . با ارسال درود ها ـــ نجيب ا لله ارام ـــ شهر گتنبورگ ــ سـويدن


اسم: حفیظ نیاز   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 19.10.2008

البته که جنایت کاران جنگی ،در هر جا و هر مقامی که قرار داشنه باشند،باید محا کمه گردند
امروز افغانستان اشغال شده و یک تعدادشخاص معلوم الحال ،در داخل افغانستان با ننالک اشغالگر همکاری همه جانبه میکنند. جنگ تقریبا" در همه ولایات کشور جریان دارد ومردم هر روز قربانی میدهند. در گذشته کرزی با گروپ های خلقی ،پرچنی ومجاهدین به تماس بود وراپور هارا برای امریکائی هامیداد یعنیکه جاسوسی میکرد. بعدا"طالب شد. نظر به خدماتش ،امریکا اورا به ریاست جمهوری رساندند. در این هفت سال، طوریکه همه میدانند،مردم روز به روز بیچاره تر شده میروند. انمیت نیست ،هر طرف جنگ دوام دارد ،انواع فساد در داخل کشور زیاد شده. در کابیمه و پارلمان یک تعداد زیاد جنایتکاران جنگی جا گرفته اند ،مشاورین کرزی نیز از جمله جنایت کاران جنگی و بی کقایت میباشند. برادران کرزی دست باز دارند و به انواع فساد آلوده میباشند .
کاکا های کرزی از سال ها به پست های سقارت مقرر بوده و هر گونه امتیازات را دارا میباشند. کرزی یک روز گریه میکند وروز دیگر میخندد. با مردم حیله میورزد و دروغ میگوید. خلص تمام بدبختی که امروز شامل حال مردم شده ،گناه شان به دوش کرزی است. بندبران نیز در جمله جنایت کاران محسوب میگردد و قبل از آنکه از مملکت فرار کند ،باید به محاکمه مردم قرار گیر.


اسم: هموطن   محل سکونت: کابل    تاریخ: 19.10.2008

تجدید شده !
به سایت وزین افغان جرمن سلام و احترام بی پایان بر شما باد !V امید است این نوشته ام را بدون کم وکاست نشر کنید .V آقای انوری !
شماددر این آشفته بازار کشور سر ما مردم فلم پور میکند !
شما آقای انوری در یک بخش از درفشانی های جوابیه خود فتنه گرانه ای خود چنین فرموده اید که « لست جنایتکاران هنوز ادامه دارد و خدمت هموطنان بزئدی تقدیم خواهد شد ف البته هموطنان ما در این قسمت ما را یاری خواهند رساند تا این لست ها تکمیل گردیده تا در اختیار محاکمات ( نورنبرگ ) و ( لاهه ) گذاشته شود»

من از جناب ایشان سوال میکنم که این "ما" که او از آن نام برده اند کیانند و از طرف کی به این ماموریت مؤظف شده اند تا هموطنان ما "آنها" را در تکمیل لست جنایت کاران ا یاری رسانند و منبعد توسط "آنها" باز این لست « در اختیار محاکمات ( نورنبرگ ) و ( لاهه ) گذاشته شود»؟!!

تصور مردم ما و همه جهانیان از نهادهای فعال بین المللی کنونی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی، محاکمات نظیر محکمه لاهه و غیره که انوری صاحب از ان یاد نموده فعلاً که بوش جنایت کار به جنایات علیه بشریت را ادامه میدهند، همان تصور قبلی از این نهادها وجود ندارند که یک وقتی دسته جمعی تصمیم میگرفتند و قضایای بین المللی را به نحوی حل میکردند که انعکاس از خواست های جامعه بشری در آن بازتاب میافت. ولی اکنون این نهاد ها دربست در تحت تسلط جنایت کاران چار کلاه جهانی و درراس آن جنایت کاران بزرگ ادارۀ جورج دبلیو بوش قرار گرفته که محرک و سازمانده همه جنایت کاران جهان اند و هر که خلاف عقیده و منافعش حرف بزند و یا حرکت کنند در سطح کشور ها تمام موازین حقوق بین الملل را به لگد زده از آنان به عنوان کشورهای "محور شرارت " یاد کرده مورد یورش نظامی قرار میدهند و اگر فرد یا گروه باشد علیه آن چون گروه حماس در فلسطین به جنایات نابخشودنی دست میزنند .

این سوال را به تکرار میکنم که به جناب انوری کی صلاحیت این کلانکاری را داده که مردم ما اورا درتکمیل لست جنایت کاران جنگی وطن یاری رساند ؟ دیروز هم کسانیکه سیستم سیاسی و اقتصادی امریکا را تائید مینمودند نا شیانه به اعمال دست زدند که آن طرح فاجعه بار بریژنسکی را عملی سازد تا نتیجتاً و حق و ناحق افراد اشخاص بیگناه تلف شوند. امروز هم که کشور ما در اشغال امریکای جنایت کار انوری قرار گرفته هر کس که برضد ادارۀ قاچاقچیان هیروئین و چپاولگران کابل عمل میکند و یا صدای ازادی خواهی را بلند میمایند نام تروریست و دشمنان مردم افغانستان بر آن گزاشته میشوند خاندان و قریه و مزرعه اش را بمباردمان میکند .

اقای انوری شما هیچگاه در این ماموریتی که دیگران برایتان داده در تکمیل این لست موفق نخواهی شد چون در آن نیات کثیف اجانب نهفته است . همان طوریکه خودت در امریکا به ترتیب چنین لستی گماشته شده ای بیم آن میرود که اجنت های فعال وقدرتمند روسیه، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، انگلستان، فرانسه، و جرمنی هم از دولتهای خود ماموریت یابند تا یک چنین لستی از جنایت کاران را تکمیل کند!! باز تو خواهی دید که از این لستها چه معجونی می برآید ! ملک را جنایت کاران خواهند گرفت و حتماً خودت و خاندانت هم در چند لست آن جای خواهد داشت و بدین ترتیب از محکمه یهودی و امریکائی لاهه راه و چاه را گم خواهد کرد!

می بینید که این ماموریت که آقای انوری گرفته درظاهر جاذبه خوب دارد یعنی جنایت کاران جنگی باید محاکمه شوند، ولی در ماهیت با در نظر داشت اوضاع متشنج جاری کشور و احزاب و شبکه متفاوتی که هماکنون فعالند، کثافت و فتنه گری فاجعه بار دیگری از آن بیرون خواهد شد . تا وقتی جنایت کاران معلوم الحال و مزدوران اجانب در نهاد های کلیدی ادارۀ دست نشانده جنایت کاران قصر سفید فعلی در کابل در قدرت باشند شما آقای انوری در امریکاحق ندارید کسانیکه تقاضای پناهندگی سیاسی میکنند و رد میشوند از این کار تبنگ فتنه گری سیاسی و تبلیغاتی باز کنید و زهر پراکنی افغانکشی را بخش کنید .
بااحترام


اسم: Habib   محل سکونت: kabul    تاریخ: 19.10.2008

اقای عتيق الله جان کا بلي مقيم در فر ا نسه!
اين ادم کشان جاني خلقي و پر چمي بر مردم رنجديده افغا نستان رحم نکر ده اند٠ او لاد های شان در فقر ،بيچار ه ګي و هر دم شهيدي به سر ميبر ند٠ پس نبا يد بر اين خو ن اشا مان رحم نمود٠ باش که به کيفر ا عمال جنا يتکا رانه خود بر سند٠ اګر بر اين ګر ګها ودرنده های خو ن اشام ر حم شود دندان های انان تيز تر شده اين بار همه ملت ا فغا نستا ن را زنده قورت ميکنند٠ خو دت ا قای عتيق الله جان در پا ريس چکر ميز ني خبر نداري که بر ملت بيچاره و او لا د های يتيمان و بيوه ز نان که از دست همين وطنفر وشان به اين حالت ر سيده اند چه ميګذرد٠ ا ګر ا مروز در غم مکتب او لا د های اين بد ما شان تا ريخي استي ايالحظه ای برای يک طفل همو طن معصوم ات که در بد خشان، هرات، غور، فراه، نيمروز و هزاره جات از بې ناني وبي دوايي به سر ميبر ند فکر کر ده ای که هر ګز نه٠ شا يد از شمار اين جا نيان کدام برادر، پسر عمو و يا کدام خو يشاوندان د ګر ات در ها ليند بسر ميبرد که بر ايش اينقدر اشک مير يزي٠ بګذار جنا يتکاران محا کمه وبه کيفر ا عمال پليد خود بر سند٠


اسم: عتیق الله کابلی   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 19.10.2008

عتیق الله کابلی
واقعيت ها را به گوش مردم برسانيد!
سلام به دست اندرکاران ، سرویس بخش پشتو و دری افغانستان در رادیوئی ، بی ، بی ، سی – رادیوئی ازادی و رادیوئی بین المللی فرانسه .

خواستم به اطلاع شما برسانم که مقامات بخش پناهندگی کشور هالنداز مدت تقریبا 9 سال یک کمیت قابل توجه از افغانها را که از ان کشور تقاضاء پناهنده گی نموده اند ، کیس انها را در حالت تعلیق قرار داده به عنوان " اف 1" دوسیه های انها را به اصطلاح خود شان در قطار مجرمین جنگی قرار داده که اینک هر کدام انها مدت بیشتر از 9 را در بی سرنوشتی با اطفال و فامیل های شان در هالند بسر می برند.

در این اواخر بنا بر تقاضا مکرر همین افغانها دولت هالند قضیه این ها را به پارلمان کشور هالند رجعت داد. و افغانهای مقیم هالند بخاطر دفاع از حقوق پناهندگی شان همراه با فامیل های شان مدت یک هفته در مقابل پارلمان هالند دست به تظاهرات مسالمت امیز زند و خواست خود را مبنی بر تطبیق عدالت واقعی و تصمیم مبتنی بر احکام نافذه در مورد پناه جویان در هالند در مورد خود شان مطرح نمودند. چون در ترکیب پارلما ن هالند عناصر راستگر که هنوز هم تحت تاثیر دوران جنگ سرد قرار دارند اکثریت را تشکیل میدهند . به فیصله مقامات پناهند ه گی هالند با وصف مخالفت نماینده گان بعضی احزاب چپ مهر تائید گذاشتند . و فیصله بر ان شد تا کسانیکه در کیس "اف 1" قرار داده شده اند که تعداد شان بیشتر از 500 نفر است با فامیل های شان جبرا به افغانستان برگشتانده شوند. و یا اینکه زندانی شوند.

به همین سلسله تا به حال حدود 5 نفر را بدون مشوره با قونسلگری افغانستان مقیم هالند به کابل جبرا اعزام داشته اند. این 500 نفر زن و فرزندانی دارند که فرزندان انها در مدت تقریبا هشت و یا نو سال اقامت شان در کشور هالند به مکتب رفته اند و زبان هالندی اموخته اند بر گشاندن اطفال و زنان با این همه حالت فجیع بیانگر چی می تواند باشد ؟

در حالیکه پدران هریک اینها بار ها از طریق وکلای مدافع خود در خواست محاکمهء علنی شان را در محاکم هالند در حضور داشت نماینده سیاسی دولت اسلامی افغانستان نموده اند.که در صورت ثبوت جرم شان هر نوع مجازات را می پزیرند. اما دولت هالند با تائید به اطلاعات بدست امده از کانالهای استخباراتی از منابع اجنتی پاکستان و سازمانهای بینادگرای راست و چپ افغانی که ریشه در پاکستان داشتند ودارند اصرار می ورزد که اینها مجرمین جنگی هستند.که اطلاق کردن مجرم جنگی قبل از ثبوت جرم از نظر تعارفات حقوق مدنی خود نقض کرامت انسانی است . بنا پرداختن به این مسله من فکر می کنم بخشی از مسوولیت های رادیو های بین المللی است که امروز در داخل و خارج از افغانستان شنونده خود را دارند . زنان ، پسران ، دختران افغان بی سرنوشت افغان که قربانی سیاست های بی خرد گرایانیه شرق وغرب شده اند منتظر شما اند تا شما زنگ بزنید واقعیت ها را از زبان خود شان بشنوید .


اسم: ک. کمال   محل سکونت: ناروی    تاریخ: 19.10.2008

ک. کمال
پلان پاکستانی و جهاد افغانی

Dear K. Kamal, our topic is not about Jahad, but about the war criminals in Holland
Please remain by the topic


اسم: پـــشـــتـون دژ    محل سکونت: ســويدن    تاریخ: 19.10.2008

گـــرداننده گــان عـــزيز واگـــاه ســـايـت وزين، ملی ، محبـــوب ، ديده نی ، مردمی افــــغـــان جـــــرمن انـــلايـــن مجددأ ســـلام و حــرمت !

لازم ديـــدم شـــما عــزيزان خبير را مطلع ســــازم که :
لـجنزاری **** که در ســـطح نهايت پائين اخــلاقی ، انســـانی ، کوچه وپــس کوچه بنام [[ اريـــا جـــرمن انــلاين ؟؟؟؟] همه روزه بـــه ســـــردمـــداری ادمک رنجور **** ، « عـــظــيم بــابک » چرند پرانی جفنگ سرای ، سفسطه گوی دارد اخيرآ عنوان درشت از نام بـــنــده < پشتون دژ > به ادرس محترم اقا ی معروفی نشر نموده و اين کثافت کاريها پيشه وتوشه بابک ، همدرد ، روزبه ووو ساير اوباشان نهضت فراگير کثافات بوده . در حاليکه بنده به ادرس ارگان های قانونی المان از ادرس مبتذل اريا جرمن انلاين نامه گســيل داشتيم از شما نيز تمنا دارم بنده را همرای نموده تا باشـــد اين ولگرد ها برای اخرين بار مجازات وتنبه گرديده وخلق ا لله از گزند پاچه گيری انها نجات پيدا نمايند .

لطفأ اين شکايت بنده را در پای اين صفحه نشر نمايند چون درد انها در جای ديگر است ولی باد بخار انها از جای ديگر خارج ميگردد ـــ پـــشـــتـون دژ ــ ســويدن


اسم: نثار احمد    محل سکونت: امریكا    تاریخ: 18.10.2008

محاكمه جنایت كاران و قاتلان ملت افغان یك آغاز بزرگ برای مردم رنجدیدهء ما و یك شروع مصیبت بار برای وطنفروشان چپ و راست خواهد بود. این بیگانه پرستان اكنون میدانند كه دگر راه فرار ندارند.

آنها فكر میكردند كه بعد از گریز بزدلانه از كشور، همه چیز به پایان میرسد و مردم انسان كشی های آنان را فراموش میكنند و با خیال راحت در هر كنج دنیا به زندگی پر از ننگ خود ادامه میدهند. جهان امروز مثل قرون ۱۸ و ۱۹ از هم دور نیست. افراد با وجدان و موسسات انسان دوست در هر جای دنیا پیدا میشود كه جنایت كاران جنگی را تحت تعقیب قرار دهد.

دستگیر پنجشیری، مزدك، نبی عظیمی، نور احمد نور، سایف، ربانی، گلبدین و صد ها تن دیگر ازین قماش از حافظه ها دور نخواهند شد. به همه دوست داران وطن و مردم افغان توصیه میكنم كه از تعقیب این بزدلان دست بر ندارند.


اسم: عزیز الله   محل سکونت: تاشکند    تاریخ: 18.10.2008

آقای انوری اگر امریکا کسانی مثل دستگیر پیجشیری و امثال کمونیست های چون او را پناه داده و هنوز در فکر راندن شان نیست، به این دلیل است که دستگیر پنجشیری و امثال از جمله نامردترین و **** این وطنفروشان کمونیست بودند. چرا که اینان در آن زمان و بعد ها اجنت و یا جاسوس د