Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  تقدیم به دانشگاهیان افغانستانی در سایت خاوران    نویسنده:  محمود نکته دان

 
اسم: شریف نایل   محل سکونت: کابل    تاریخ: 11.06.2008

من با نوشته دانشمندانه دوست گرامی پویانپور کاملا موافقم و به این نظر هستم که در برخورد به خاوران نویسان بی منطق و ضد افغانستان باید به همین جاسوس بودن و نوکر بودن شان تمرکز داده شود:

کنه گپ این است که فرهنگیان ایرانی باز با این عرقریزی کرک آور و مشمئز کننده می‌خواهند جاده نفوذ و تجاوز اقتصادی و سیاسی ایران در کشور را صاف کنند و به همین علت همانقدر خطرناک و خاین اند که رحیم وردک، داکتر حلیم تنویر، جنرال رحمت الله صافی، خلیل الله هاشمیان، کریم خرم، همایون حمید زاده، اسحق نگارگر، زمری بشری، جاوید لودین، آصف ننگ، داکتر امین فاطمی، انور الحق احدی و قس علیهذا که غیر از پشتونگرایی های شوونیستی، دم جاسوسی بعضی های شان به سی آی ای و آی اس آی از دور پیداست. پس ریشه نفرت ما از دلالان ظاهرا فرهنگی ایران میباید ناشی از نوکری آنان به رژیم ایران باشد. ما باید ببینیم که پشت این "وزارت دارایی" و "پزشک" و "بازرگانی" گفتن ها کدام مقاصد سیاسی خوابیده است. به این مسایل "پیام زن" و سایت "راوا" به خوبی و به تفصیل پرداخته اند که بد نیست آقای نکته دان و سایر خوانندگان به آنها نگاهی بیندازند.


اسم: Admin   محل سکونت: Germany    تاریخ: 09.06.2008

Dear compatriot
, We apologize that we could not publish contributions which had an offensive language against an Afghan woman who is working with Mr. Rassul Rahin.
Your AGO Team


اسم: نثار احمد    محل سکونت: امریكا    تاریخ: 08.06.2008

از برادر گرامی و دانشمند محترم نكته دان اظهار امتنان میكنم كه با مهارت خاص پرده از هویت ناپاك و آلودهء گردانندگان سایت بی فرهنگ خاوران برداشتند. بعد از شكست های پی در پی جریدهء مزدور امید، سازمان جاسوسی ایران خصوصاً گروه قدس پاسداران انقلاب ایران به تقویت سایت های خاوران، سرنوشت و تلویزیون خراسان پرداخته اند. رسول رهین یكی از ناپاك ترین انسان های است كه كمتر میتوان مانند وی سراغ نمود. از هیچ خیانتی به افغانستان رو گردان نیست.

ساختار فزیكی وی نشاندهندهء خباثت و فتنه گری او را نشان میدهد. سایت هائی كه مسایل شخصی را مطرح می كنند، به سازمان های جاسوسی كشور های مختلف متعلق اند. این سایت ها وظیفه دارند كه هر كس را كه علیه كشور بادار شان حرف بزند، به بدگوئی آن شخص اقدام كنند و مسایل فامیلی وی را مطرح نمایند. این تاكتیك جواسیس اجانب بر افراد ضعیف تاثیر خود را گذاشته است و از ترس كلمات غیر شرافتمندانهء جواسیس زودتر صحنهء مبارزه را ترك كرده اند.

قوی كوشان، سید مخدوم رهین، رسول رهین، نعیم كبیر، انصاری و ده ها تن ازین مزدوران عین را روش بكار برده اند. هموطنان ما نباید ازین خفاشان بترسند. هر گونه عقب نشینی به این مزدوران اجانب جرئت بیشتر خواهد بخشید. این گروه فاسد، الهام خود را از خائن اعظم احمد شاه مسعود گرفته اند.


اسم: محمود نکته دان   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 06.06.2008

تقدیم به آقای گلشنیار نویسنده فحاش سایت خاوران
در هفته گذشته مطلبی نوشته بودم که تحت عنوان " تقدیم به دانشگاهیان افغانستانی در سایت خاوران" در سایت های آزمون ملی ، افغان جرمن و ... اقبال چاپ را حاصل نمود. هدف عمده آن نوشته دراین بود که بجای مبارزه به خاطر فرهنگ و منافع بیگانگان و بجای مصروف ساختن مردم برسر بکار گیری کلمات بیگانه بهتر است به موضوعات مهمتری به پردازیم که حیات مردم ما را مورد تهدید قرار داده است که یک نمونه آن فقر و تنگدستی کنونی مردم ما است که هزاران انسان را به مرگ و نابودی مواجه ساخته است. البته در قسمتهای دیگری از نوشته من از کم سوادی ، اشاعه سخنان شرک آمیز ، گسترش نفاق و تشهیر افراد منفور توسط گردانندگان سایت نیز تذکراتی داده شده بود که همه آنها بصورت مستدل در آن نوشته تشریح گردیده است.

دیروز وقتی سایت خاوران را باز نمودم ، دیدم که یکی از دانشگاهیان بی ادب و افغانستانیان فحاش به باور خود جوابی را در مقابل نوشته من برشته تحریر در آورده که تحت عنوان " کور خود و بینای دیگران" در سایت خاوران به نشر رسیده است.

نشر چنین مطالبی نشان میدهد که گردانندگان سایت خاوران در کنار همه بیسوادی ها ، دین ستیزی ها، نفاق افگنی ها و خدمتگذاری بیگانگان یک مشخصه دیگر را نیز دارند که آن لاابالی بودن آنها است چون وقتی مطلب منتشره شانرا بخوانیم میبینیم که طرف مقابل ما مردمانی دانشگاهی نیستند ، بلکه در میان ایشان مردمان اوباشی وجود دارد که در قاموس ایشان از عفت کلام و از عفت قلم خبری نیست.

جوابیه اهانت آمیز ایشان برعلاوهء اینکه باعث نا راحتی و تأثر من نشد ، اسباب مسرت مرا نیز فراهم نمود چون از یکطرف نظریه من در باره دشمنی آنها با زبان عربی که زبان اسلام و قرآن است به ثبوت رسید ، و از طرف دیگر آنها یک بار دیگر از ماهیت اصلی خود که همانا اوباش منشی و عدم پای بندی اخلاقی ایشان در مناظره ها و مباحثه ها میباشد پرده برداشتند. چه کس دیگری میتوانست از این بیشتر و از این بهتر از ماهیت اصلی و میزان اخلاق انسانی ایشان پرده بردارد.

من ضمن اینکه میخواهم از ایشان بخاطر اینکه کمی نقاب خود را کنار زده اند و با هویت اصلی خویش وارد معرکه شده اند اظهار سپاس و تشکر مینمایم و لازم میدانم تا دو موضوع را خدمت این دوستان دانشگاهی که حقا در دانشکده زبان و ادبیات چیزی به جز از ادب و فضایل اخلاقی نیاموخته اند بعرض برسانم:

1. اینکه من فاشیست نیستم ، بقوم پشتون تعلق ندارم ، یک تبعه دری زبان کشور عزیز خود افغانستان میباشم و زبان دری را بیشتر از تمام زبان فروشان دوست دارم. دوست نداشتم بر سر زبان دری که زبان مادری من است با هیچ کسی وارد جدل و مشاجره شوم. اما علت مباحثه و ریشه نفرت من در مورد بکار گیری کلمات ایرانی در این است ، که ماهم از خود ملتی هستیم و نباید چون میمون ها از دیگران تقلید نمائیم. بهمین دلیل نمیخواهم وزارت مالیه را که کلمه قبول شده عربی است ، وزارت دارائی بگویم و بهمین قیاس از بکار گیری کلمه شهرداری بجای کلمه شاروالی متنفرم. آیا بخاطر اینکه خمینی نسبت به اعراب تنفری داشته و بهمین دلیل گفته میشود که در طول عمر خود به زیارت مزار حضرت امام رضا(رض) مشرف نگردیده ، شما هم باید با زبان عربی ستیزه کنید؟ من نمیدانم که مبارزه شما با زبان پشتو و عربی کدام درد مردم و کشور ما را التیام خواهد بخشید؟

2. موضوع دومی را که میخواستم تذکر دهم این بود که من علاقه به ادامه این بحث نداشتم و از اهانت های گردانندگان سایت که از زبان کس دیگری برای من جوابی را نوشته اند به اندازه یک سر سوزنی هم دلگیر و متأثر نمیباشم چون از یک جانب از ایشان توقع بیشتری نداشتم و از جانب دیگر از آشنائی بیشتر با ایشان خرسند گردیدم. اما فراموش نکنید که یک هفته قبل شما را بیشتر ازین چیزی که بودید فکر مینمودم.

با وجود مسرت از آشنائی بیشتر با گردانندگان سایت و برملا شدن چهره حقیقی ایشان از عقب ادعا های دانشگاهی بودن ، میخواهم با یکی از گردانندگان یا همکاران سایت خاوران بنام گلشنیار که جوابیه مذکور را نوشته اند سخنانی داشته باشم.

نویسنده محترم ! شما که با تحریر مطلبی در تحت عنوان " کور خود و بینای دیگران" نوشته ی مرا مورد نقد قرار داده اید و با قبول زحمات زیاد و صرف وقت گرانبهای تان به اصلاح غلطی های املائی آن پرداخته اید ، باز دسته گل دیگری را به آب داده اید.

اولا اینکه عنوان نوشته شما صحیح به نظر نمی خورد، چون باید بعوض" کور خود و بینای دیگران" عنوان "کور خود بینای مردم" را انتخاب میکردید چون بکار گیری کور خود بینای مردم معمول تر از کور خود و بینای دیگران است.

ثانیا اینکه شما اشتباهات املائی مرا برجسته ساخته اید و بزعم خود دانشگاهی بودن خود را به ثبوت رسانیده اید درحالیکه این طور نیست و واقعیت این است که این بار طشت رسوائی تان از بام افتاده است و خوب است که یکایک از غلطی های را که در نوشته من مشخص ساخته اید با هم مرور نمائیم تا حد اقل در درست نوشتن نوشته های آینده شما مورد استفاده قرار گیرد.

شما بر من انتقاد نموده اید که چرا کلمات ذیل را این طور نوشته ام چون از نظر جناب شما غلط میباشد: ( ملیون – کمونزم – به پذیرند - به بینند – کماهی – میگوئیم – در یک جنگی رویارویی – نوشته هائی - املائی - مسئله) شما با رهنمائی های نقادانه تان دستور داده اید و فرموده اید که باید چنین مینوشتم: (میلیون - کمونیزم - بپذیرند - ببینند - کمایی - میگوییم - در یک جنگ رویاروی – نوشته هایی - املایی - مسأله )

اول : بکار گیری کلمه ملیون از جانب من صحیح میباشد چون ما در افغانستان برعکس ایرانی ها که میلیون مینویسند این کلمه را همانطوری که من نوشته ام بکار میگیریم. بناءً انتقاد شما غیر وارد است.

دوم : کلمه کمونزم در نوشته من صحیح میباشد و ضرورتی به اضافه کردن حرف "ی" در بین حرف های "ن" و "ز" دیده نمیشود. شما میتوانید در انترنت به جستجو به پردازید. ایرانی ها هر کلمه را درست مثل نوشته انگلیسی آن تلفظ میکنند که صحیح نیست. شما هم بخاطر حرف "I" بعد از حرف "N" در کمونزم خواسته اید ما با استفاده از طرزتلفط ایرانی ها کمونیزم بنویسم. اگر شما به سایت ها و نوشته های نویسندگان کشور ما مروری داشته باشید در خواهید یافت که کمونزم را بدون حرف "ی" مینویسند که باز هم این تصحیح شما هم درست از آب بیرون نمیشود.

سوم : با وجودیکه در نوشته من کلمات "به پذیرند" و "به بینند" به خاطر ساده خواندن از هم جدا نوشته شده اند و معمولا هم باید به خاطر ایجاد سهولت برای خوانندگان این کلمات از هم جدا نوشته شوند ، باز هم طریقه را که شما پیشنهاد نموده اید غلط به نظر نمی رسد و فقط سرعت خواننده را کمی بطی تر و کُند تر میسازد.

چهارم : اما در مورد کلمه "کماهی" که من نوشته ام و شما نظر داده اید که باید آنرا "کمایی" مینوشتم میخواهم بعرض برسانم که نوشته من صحیح میباشد، چون "کماهی" بمعنای "چنانچه که هست" و یا به معنای "حاصل کردن" استفاده شده است. اما طوریکه شما بشکل "کمایی" نوشته اید صحیح نیست چون "کمایی" نام یکی از قبایلی است که در ایران زندگی میکند. شاید زیاد شنیده باشید که ایرانیان میگویند مهندس جعفر کمایی که منظور شان منسوب بودن شخص مهندس جعفر به قبیله کمایی است. بناء بهتر خواهد بود تا در آینده در نوشته های تان به عوض کماهی ، کمایی ننویسید. این هم چند رباعی از خیام ، اوحدی و ... که هم مسئله کماهی را روشن میسازد و هم میتواند مناسبت خوبی با حال و احوال جناب شما داشته باشد:

خیام چنین گفته است :

دل سِرِّ حیات اگر کماهی دانست
در مرگ هم اسرار الهی دانست
امروز که با خودی ندانستی هیچ
فردا که ز خود روی چه خواهی دانست


کلمه کماهی در شعر اوحدی:

ای ذکر تو بر زبان ساهی مشکل
درک تو ز فهم متناهی مشکل
دانیم که ماهی تو به خوبی، لیکن
آن ماه که دیدنش کماهی مشکل


شاعری دیگر میگوید:

دلا عرصه روشنایی بجوی
ره رستگاری کماهی بپوی
خوشا محضر علم و استاد و یار
خوشا سنگر بحث و تحقیق و کار


کماهی در شعر خاقانی:

درویش که اخلاق الهی دارد
در ملک وجود پادشاهی دارد
چون قدرت او ز ماه تا ماهی است
دانستن چیزها کماهی دارد

چون فکر میکنم در مورد کماهی معلومات لازم را کماهی نموده باشید بهتر است برویم تا کلمات دیگری را که مورد انتقاد شما قرار دارند از نظر بگذرانیم :

پنجم : در مورد کلمه "میگوئیم" که آنرا غلط گرفته اید و آنرا به شکل "میگوییم" نوشته اید باید عرض نمایم که این مورد هم درست نیست چون طریقه نوشتن من صحیح تر میباشد. اگر به حرف های من باور نداشته باشید ، بهتر است شما را به سایت یکی از مراجعی که فکر میکنم صد در صد مورد تائید شما میباشد راجع نمایم تا به بینید که آنها این کلمه را چگونه نوشته اند ، چون شنیدن سخن از زبان دوست دلنشین تر است. اگر در سایت آفتاب که یک سایت ایرانی است سری بزنید و به بینید که میگوئیم را چطور نوشته اند مشکل شما حل خواهد شد. آنها کلمه "میگوئیم" را همانطوریکه من نوشته ام بکار برده اند و چنین نوشته اند " چرا به پول کاغذی اسکناس میگوئیم" .برای دیدن آن میتوانید بروی لینک ذیل کلیک نمائید: http://www.aftab.ir/lifestyle/view.php?id=6939
ششم : اینکه از بین نوشته های من دو غلطی دیگر را هم برجسته ساخته اید که عبارت از

1- در یک جنگ رویارویی و
2 - نوشته هائی میباشد

دوچیز من را به تعجب انداخت : اولا اینکه اگر یک بار دیگر ملاحظه فرمائید من هرگز به این شکل ننوشته ام و نوشته های من چنین است: 1- (چون با روسها در یک جنگی رویاروی قرار داشتیم ) 2- ( وقتی به نوشته های از نویسندگان بیسواد این سایت بر میخوریم) ، که هردوی شان صحیح است و اشکالی در آن بمشاهده نمیرسد. بهتراست اولا چشم های خود را باز نموده و ثانیا از خود چیزی بعنوان غلطی های املائی در نوشته من علاوه نکنید. ازین جهت این ایراد شما نیز غلط بوده و صحیح نمیباشد.

هفتم : در مورد کلمات "املائی" و "مسئله" هم که شما آنرا صحیح نمیدانید و فکر میکنید که باید "املایی" و "مسئاله" نوشته شود با شما موافق نیستم و شما را به سایت های راجع مینمایم تا بدون استدلال، صحت نوشته مرا به پذیرید و شما هم در آینده این کلملت را صحیح تر بنویسید:

درسایت معتبر "شیعه نیوز" آیت الله ناصر مکارم شیرازی کلمه املائی را درست مثل نوشته من بکار برده و چنین نوشته شده است " دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای درباره اظهارات این مرجع تقلید درباره غلط‌‌های رسم الخطی و املائی قرآن عثمان طه توضیحات بیشتری را ارائه کرد." برای معلومات بیشتر بالای این لینک کلیک نمائید:

http://www.shia-news.com/ShowNews.asp?Code=86102308

همچنان در سایت اسناد و مدارک میراث فرهنگی ایران کلمه مسئله را درست همانطوریکه من نوشته ام بکار برده اند و چنین نوشته شده است: "مقدمه اي بر مسئله بناهاي تاريخي و زلزله در ايران" . شما میتوانید با کلیک نمودن بروی لینک ذیل به برطرف نمودن تشویش های خود اقدام نمائید :

http://www.ichodoc.ir/wp/00013/00013944.htm

اما در مورد پاراگراف آخری نوشته شما نمیدانم چه بگویم چون من و همه ی بیگانه ستیزان را مریض و فاشیست های کوردل خطاب کرده اید و نسبت های بدی داده اید. تا حال درهیچ بحثی با کسانی از قماش شما روبرو نشده بودم تا در یک مباحثه فرهنگی فعل لیسیدن را گردان نموده و به دیگران هم توصیه نمایند.

فقط با یک جمله مختصر میخواهم بعرض برسانم که چنین عملی مناسب احوال شما است زیرا بخاطر تسلط و سیطره فرهنگ های بیگانه کمر بسته اید و طوریکه معلوم میشود مربی های شما از محیط خانواده تا دانشگاه ، برعلاوه مسایل دیگر در امر لیسیدن نیز شما را به استادی رسانیده اند . ما خیلی دوستانه و سخاوتمندانه همه ی آن چیز های را که گفته اید از جلو تا عقب، و از عرب تا عجم برای شما، مربیان خانوادگی شما و دانشگاهیان همفکر تان میبخشیم تا با تمرین فعل لیسیدن و ترویج فرهنگ بیگانه اسباب مسرت بادران تان را مساعد سازید.

تصور و توصیه شما در مورد ما کاملا به خطاست ، چون پالیسی ما مبارزه با فرهنگ های بیگانه میباشد و همین درگیری کنونی در بین من و شما شاهد این مدعا است. در نتیجه بکار بردن کلمه لیسیدن برای کسانی مثل من و هموطنان دیگر ما که با فرهنگ های بیگانه و بیگانه پرستانی چون شما بمبارزه بر خاسته اند صدق نمیکند و بهتر است برعکس آنرا فکر نمائید.

نوشته آقای گلشنیار در سایت خاوران

http://www.khawaran.com/GulshanYar_KoreKhodBinaiDigaran.htm


اسم: نعيم حقمل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 05.06.2008

بنده نيز به نوبۀ خود سخنان ارزشمند آقای نکته دان را تأييد نموده، در ضمن اظهار سپاس فراوان از آن هموطن با درک وشعور مينمايم. يکی از نويسنده گان وهمکاران دائمی سايت خاوران هم جناب آقای حجت الاسلا مصباح هراتی بوده که هميشه در وصف ايرانی ها وخمينی آب دهن ميريزد.

وی چندی قبل در سايت خاوران مقاله ای تحت عنوان" غروب خورشيد" بمناست سالگرد رحلت امام خمينی نوشته است که محتوای آن نهايت دور از منطق و حقيقت ميباشد. اما خوشبختانه امروز در سايت های صدای افغان وآزمون ملی مقاله ای را که نويسندۀ آن محترم امين حکمت ميباشد،در نقد و جواب اين آقا تحت عنوان " غروب خورشيد آقای مصباح "هراتی" مرور نمودم که واقعاً جواب دندان شکن وعالمانه ای برای نويسندۀ مقاله وسائر مزدوران وچاپلوسان ايرانی ميباشد.

مسؤلين خاوران بايد بدانند که نوکری وچاپلوسی شان جايی را نميگيرد و هستند افغانان بيدار و با شعوری که بقول آقای مايار اين ماران خوش حط وخال را با دادن جوابهای دندان شکن فرهنگی بی پرده ورسوا ميسازند.

تشکر از دست اندرکاران سايت افغان جرمن وسائر ساطت های دلسوز به وطن ونويسنده گان وطنپرست شان.
با احترام
نعيم حقمل


اسم: haghjoo   محل سکونت: IRAN    تاریخ: 05.06.2008

در سوگ آینه
امشب خبرکنید تمام قبیله را
بر شانه می برند امام قبیله را
ای کاش می گرفت به جای تو دست مرگ
جان تمام قوم، تمام قبیله را
برگرد، ای بهارشگفتن! که سالهاست
سنجیده ایم با تو مقام قبیله را
بعداز تو، بعد رفتن تو _گرچه نابه جاست _
باور نمی کنیم دوام قبیله را
تا انتهای جاده نماندی که بسپری
فردا به دست دوست، زمام قبیله را
زخمیم، خنجر یمنی را بیاورید
زنجیرهای سینه زنی را بیاورید...

اين شعر (!) محترم محمد کاظم کاظمی که در سايت اختصاصی خود و محافل روشنفکری ايرانی مشرب ، خود را پيشوای بلا منازع شعر معاصر افغانستان ، اعلام داشته است و برای خود شاگرد و مريد و « بلی قربان گوی » جمع ميکند ، در مدح و رثای خمينی فقيد ، در سايت های مختلف « خمينی گرا» نشر شده ، آقای کاظمی برای مرگ ولينعمت خويش ، چندان ولوله و غلغله ای راه انداخته ک گويی ، پدر يا برادر او در زمين لرزه بم ، هلاک شده است . آقای کاظمی که شعر « باز گشت » را گفت و هرگز به وطن باز نگشت ! گويا از ديگران ، قمه و زنجير طلب ميکند تا بخاطر فقدان خمينی ، خودکشی کند ! شعر اورا بخوانيد تا فکر نکند که من ، برای کسی بهتان ميزنم ... با عرض ادب .
نادر حقجو


اسم: mayar   محل سکونت: Afghanistan    تاریخ: 05.06.2008

تبليغ مزدوران د ر سايت های فروخته شده گان به نفع خمينی دجال و آدمکش معروف تاريخ معاصر ، نشان ميدهد که ماران خوش خط وخال به اصطلاح فرهنگی (!) از بس شکم شان توسط بيگانه گان ، چرب شده است، اينک به افعی و اژدها تبديل شده اند . اينان اکنون نه از ملت افغنستان ، شرم ميکنند نه از آينده و محاکمه احتمالی خويش در فردا! جاسوسان خمينی در سايت خاوران و امثال آن ، خمينی را ( خورشيد عدلت! ) ميگويند! اينان حتا از وطنداران خويش که همين اکنون پس از سی سال جان کندن از ايران ، با اهانت اخراج ميشوند ، خجالت نمی کشند ! مقاله آقای بهروز در سات کابل پرس و کامنت های مربوطه ، پرده از اسرار زمامداری جنايتبار خمينی برميدارد . مرگ بر جاسوسان خمينی دجال . احسان مايار


اسم: farzana   محل سکونت: Germany    تاریخ: 05.06.2008

مدير ارجمند پورتال . من پس از ملاحظه کامنت برادرم زلمی جان ، به نشريه کابل پرس مراجعه کردم . واقعا در باره جنايات خمينی ، مقاله مستند و مستدلی نوشته شده است که برای مورخان و محققان ، سودمند است از همه مهم تر کامنت های روشنگر ی است که برای اين مطلب ، فرستاده شده . بر نويسنده آن بهروز باختری درود ميفرستم . آيا گردانندگان پورتال ازين مقاله کمسابقه خبر دارند؟ با احترام . فرزانه پوپل ( اسلميار)


اسم: herati   محل سکونت: herat    تاریخ: 04.06.2008

brader hzizm we matram mahmod jan gul slamhlykom.man tmame nzarat shma ra tayed meknm .we imidwarm ke diyim moshte adbi khod ra be dane dshmnan wtane hzize ma afghanistan bkobid.waslam


اسم: zolmay   محل سکونت: faryab    تاریخ: 04.06.2008

مديران عزيز پورتال . نظر جناب مشفق و ديگران در باره سايت مزدور خاوران درست ست . حتا در بزرگداشت خمينی که هزاران نفر را کشت ، مطلب نوشته اند ! اگر امکان دارد مقاله ( ارتحال خمينی و شاعران عزادار افغانی! ) که توسط يک نويسنده ملی و وطن خواه نگاشته شده و در کابل پرس ، نشر شده ،در ستون مطالب انتخابی پورتال معظم ، اقتباس شود . با احترام . زلمی از فارياب افغانستان


اسم: عبدالله مشفق   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 04.06.2008

هرچه آقای نکته دان در مورد گردانندگان سایت خاوران گفته است کم گفته است این ها کم مانده که بول و غایط ایرانی ها را هم بخورند. مردم بی ادب و بی سواد و لوده دور هم جمع شده اند فکر میکنند و مثل مالیخولیائی ها فکر میکنند از همه بهتر می فهمند و مدافع زبان دری هستند در حالیکه این بی سواد ها املا نوشتن را هم یاد ندارند. نکته دان راست گفت هکه ای کاش همین چند مقلد بیسواد را هم نمیداشتیم.


اسم: زلمی   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 04.06.2008

این یک حقیقت است که علمای زبان شناسی کوشیذه اند تا زبان خودرا از کلمات خارجی پاک سازند. مثلا"زمانی علمای زبان پشتو زحمات زیاد را متقبل شدند تا کلمات مانند پوهنتون ,پو هنخی,ژغدبلی ,شرنک سوته ....رادر زبان زیبای پشتو ذاخل سازند.بنا",اگر در یک متن پشتو چنین کلمات جا داده میشود زبان پشتو را مکمل تر و زیبا تر میسازد. به همین لحاظ کلمات دری در یک متن دری زبان مذکور را زیباتر جلوه میدهد.پس چرا باید در یکمتن دری باید کلمه دیگر زبان راداخل نمود؟؟به نظر من چنین حساسیت ها بی معنی وخالی از تعصب نمیباشند.


اسم: احمد   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 04.06.2008

وطندار، الی دگه گپ از گپ گذشته. به سه روزنامهء بزرگ منتشرهء شهرکابل یعنی 8صبح، پیمان و آرمان ملی ببنید که همه "دانشگاه" ازان باد میشود. آخند های ایرانی ایقدر هشیار استند که سر امریکاهم خبرنیستند. آنها دانشگاه را ده دهن همه مردم انداخته اند. دگه محال است که پس پوهنتون شوه.
اگه این آخند های ایرانی بودند، یک روز نام افغانستان را هم خراسان خواهند ساخت...


اسم: Shahid   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 03.06.2008

خاوران معلومدار است که یک سایت مربوط خاینان جمعیتی و شورای نظاری است و از این نوکران ارتجاع و خادمان بنیادگرایی بین المللی و نوکر ایران جز این انتظاری نیست. این **** هستند که به دهل هر کشور خارجی میرقصند و عامل بربادی افغانستان هستند. اینان در حد طالبان قبیح و خیانتکار و *** هستند.

خانم فرشته حضرتی از همان *** سیاسی است که در غرب کیف میکند و از آنجا به نفع دزدان و خاینان کار و تلاش دارد و بیشرمی اش به حدی است که نام رادیویش را "پیام زن" گذاشته که آنرا از نام نشریه "جمعیت انقلابی زنان افغانستان" دزدیده بی توجه به اینکه این نشریه از افشاگران جدی باداران جمعیتی اش است.


اسم: فرید   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 01.06.2008

با سلام
از غلطی املایی یا تایپی یاد آور شدید چشم به عنوان نوشته ی از حسین زاهدی برخورد کرد وقتی روی این عنوان کلیک کردم تا محتوای متن را بخوانم متوجه شدم که این شخص یعنی صاحب ویبلاگ کنکاش حسین زاهدی است که شما آنرا حسین زاده نوشته کردید لطف کنید اول به غلطی های خودتان پی ببرید بعد بروید سراغ غلطی های سایت ها دیگر . سلامت باشید


اسم: پ.آذین   محل سکونت: انگلستان    تاریخ: 01.06.2008

آقایان محترم!
نگاهی به سایت خودتان افغان جرمن آنلاین بیندازید، نه تنها متنها در مورد املا و انشا می لنگند و بی معنایی را فریاد می زنند که نویسندگان حتی در انتخاب عنوان نیز آدمی را به تعجب وا می دارند. مثلاً لطفاً به این عنوان یک نگاهی بیندازید: "مغز چطور خشونت ها در سکرین تلویزیون ..." سکرین از کی تا حالا وارد زبان "دری" شده است؟؟؟!!!!!!(به سبک نویسندگان همین پورتال که گذاشتن چند علامت سوال و تعجب جز واجبات است)

یا عنوانی دیگر" آقای استالفی جلوی خود را ببند"!!!؟؟؟؟ ترکیب جلوی خود را ببند را من که اولین بار است می شنوم. و به نظرم بی مفهوم و غلط استعمال شده است. اینها مشت نمونهء خروار است، اما در مورد اغلاط املایی، آنجایی که سهو تایپی در میان است اشکالی در آن نیست، گرچه باید در نوشته ها از طرف سایتها دقت صورت گیرد، اما از آنجایی که نوشته ها کیلویی در سایتها نشر می شود و کسی حوصلهء خانون این همه مضمون بی محتوا و تکراری را هم ندارد، برای خالی نبودن عریضه به گمانم مدیران سایتها هرچه را که عنوانش به ذوقشان خوش آمد نش می کنند! حالا چه شما و چه دیگران، البته سایت شما و خاوران در این عرصه ید طولا دارید، مبارک هردویتان باشد!


اسم: نثار احمد    محل سکونت: امریكا    تاریخ: 01.06.2008

سایت خاوران متشكل از بی فرهنگ ترین انسان ها است. همه طرح های دقیق نظام آخندی را در بربادی افغانستان پیاده میكنند. شخص رهین از نگاه اخلاقی از زمرهء اشخاص بسیار فاسد بشمار میرود. چندی قبل هموطنان ما در مورد این انسان بی هویت معلومات كافی ارائه نمودند. اعضای این سایت مزدور از داشتن فرهنگ عالی لاف می زنند در حالیكه بیسواد ترین اشخاص درین سایت جمع شده اند. هر هموطن شریف و نجیب وظیفه دارد كه مبارزه همه جانبه را علیه این خائنین ملی براه انداز


اسم: س. علم   محل سکونت: USA    تاریخ: 31.05.2008

با تشکر از محترم نکته دان که یکبار دیګر نقاب از چهره های کسانی برمیدارد که «زبان» شیرین دری را به تحریک اجانب میخواهند « زبون » سازند .وقتی به دیار « خاوران» قدم میګذاری اولین نشانه از بیسوادی و سرسپردګی ګردانندګان سایترا در چرخش کره زمین میتوان دید.طلوع آفتاب این غافلان از غرب، خود نشانه از بستګی این جیره خواران به ایران است . یعنی همه چیز شان از غرب افغانستان است و حتی آفتابشان از آنجا طلوع می کند چه رسد به زبان . آیا این خود کلمه «خراسان »ر ا زیر سوال نمیبرد؟Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved