Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  بلجیم پناهگاه قاتل 25 هزار شهید، بمناسبت قیام بیست و چهارم حوت هرات باستان    نویسنده:  محمود نکته دان

 
اسم: خان /   محل سکونت: جرمنی     تاریخ: 29.04.2008

دوستان عزيز هريک علی خان و محترم قاسم نسبت تاخير به جواب پرسش شما پوزش ميطلبم .

قاسم جان !
نسبت ضعف حافظه نام برادر وحيد برادر خانم سلطان علی کشتمند را فراموش نموديم وبه گمان اغلب حميد فارغ ليسه نادری وفعلأ در لندن اقامت دارند انها از فاميل های که شهرت به < پوستين > دوز ها داشتن بوده که کوچه اندرابی رشد وبزرگ شدند .

و محترم علی خان !
در مورد فروش طياره بزرگ « d .c .10 » ده اريانا افغان هوای شرکت با افسوس و درد بايد گفت "
محترم سلطان علی کشتمند صدراعظم و عبدالوکيل که در انزمان وزير ماليه رژيم ببرک کارمل بودند ومهراب الدين پکتيا وال ريس عمومی ده افغانستان بانگ از قبل تلاش داشتن تا برای طياره بزرگ وطن که عزت وافتخار وطن غريب بود بازار مناسب فروش پيدا نمايند .

در چنين شرايط روس ها به گونه عاجل مبلغ يک مليون اسعار خارجی < دالر > که کمک کوتا مدت بود تقاضا نموده وتعين داشتن اگر طی ۴ ماه پرداخت نگردد در مفاد ان افزايش خواهد امد !

در اين حال بهترين بهانه برای کشتمند پيدا در جلسه بيرو سياسی نخست ببرک کارمل را از خشم روسها ترسانده و دوم ازدياد قرضه را بهانه گرفته اجازه فروش را گرفتن !!

برای ريس اريانا که عوض نبی زاده از اقارب کشتمند بود وسيد غلام حضرت ريس مالی واقتصادی اريانا وادم سابقه دار و کارکشته باران ديده زمان سلطنت و جمهوری محمد داود بود وظيفه داده شد که طياره را در بازار های جهان بدون سر وصدا به فروش بگذارند !

اقای غلام حضرت با شرکت های انگليس تماس گرفته اصلأ طياره را ۱۱ مليون دالر امريکائی بفروش رسانيده ولی به بانگ ده افغانستان < ۵ > مليون دالر قيد ورسيده واسناد رسمی نيز < ۵> مليون تسليم وزارت ماليه .کميته مرکزی وشورای وزيران گرديد .

که بعد از شش ماه شرکت « pan amercan » قضيه را افشآ و استفاده جويان وشرکيان دزدی را معرفی داشت .

صدارغظم کشتمند « ۴ » مليون » عبدالوکيل وزير ماليه « ۲ » مليون دالر مهراب الدين پکتيا وال و غلام حضرت ريس مالی وعارف صخره ريس سياسی خاد وباقر فرين ريس < ۴ > خاد بقيه < يک مليون دالر > را ميان هم تقسيم نموده والله الخير !!!

امروز اقای کشتمند در بهترين قصر خريد شده شخصی خود در لندن اقامت شاهانه دارد .
بااحترام / خان / /جرمنی /


اسم: Ali Khan   محل سکونت: kabul    تاریخ: 27.04.2008

Dear khan Do you have any information regarding selling of DC-10 by Keshtmand. A reliable source told me that Keshtmand sold the airpline much lower than its market price and about 1 million dollar he and some of his Karmali co-workers gain from that affair. My source also said that Keshtmand gav to his doughter on her wedding day in intercontanintal hotel a neckles worth 10 million afghani.


اسم: Qasem   محل سکونت: Germany    تاریخ: 24.04.2008

Salam, Khan Saheb bessiar tashakor az inke ba in hama kasafat kari hai famil Keshtmand rawshani me andazi.

man faqat yak sawal daram az shoma: esme beradere digare Wahid khosorbora Keshtmand chi bod???

chon wai ba ma dar lissa Ghazi motalim bod wa man esmash ra faramosh karda am. Bessiar alaqa daram ke wai ham hala dar london zendagi me konad?? Ba ehteram


اسم: خان    محل سکونت: < جرمنی     تاریخ: 24.04.2008

وحيد جان که اينبار برقه چرکين ( روئين آ غا ) را به سر نموديد سلام ! وحيد جان يا طفره ميرويد ويا اينکه اين ايام < ۱۶ > سال غيابت از وطن و حوادث شما را نيز فراموش کار ساخته است ! در غير برای < تو> به صفت برادر خانم صدراعظم اقای سلطان علی کشتمند همه مسايل شفاف بود واز تمام راز های عقب برده اگاه بودی که اتاق کار صدراعظم با خود اتاق استراحت نيز داشت !

وحيد جان !
نه بايد کسی را که تورا مثل گل نگهداری ميداشت به خطا گرفته بگويد که بنده خان نيستم در انصورت غرض روشن شدن ذهن تو از چند خاطره نام ميبرم !

۰۱ـــ به ياد داريد که خواهر زاده شما دختر کريمه جان وسلطان جان کشتمند بنام « سويتا کشتمند » عاشق ودلباخته پسر سفير شوروی اقای « پوزانوف » گرديد واقای پوزانوف غرض رفع مشکلات تيلفونی خواستگاری سويتا جان را نمود واقای کشتمند در حاليکه از چشمانش برق شادی تيرک ميزد با اشتياق وافتخار پذيرفت واز ان تاريخ هوای رهبری به سرش ظهور نمود .
۰۲ـــ شب به اصطلاح عقد مراسم در سفارت شوروی در کابل برای تو اجازه دخول نداده وشب طويل را با اين کم ترين عالم سپری وبه زمين زمان دشنام ميداديد وميگفتيد" کشتمند نه تنها نوکر وچاکرروس ها ميباشد مزدور زر خريد اخوند های ايران وجاسوس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران نيز است !
۰۳ـــ اگر بخاطر داشته باشی سويتا جان کشتمند از داخل سفارت پارچه کيک را برای ماما خود ارسال داشت .
۰۵ــ خاطره جالب ديگر شب ۲۵ حوت سال ۱۳۶۹ که اقای حسينی شاژدافير سفارت ايران بدون اجازه وزارت خارجه واگاهی دولت دوکتور نجيب الله مخفی ودر لباس افغانی وبه سواری موتر تو داخل منزل اقای صدراعظم کشتمند صاحب که سرش نزد روس ها وپايش پيش ايرانی ها قرار داشت گرديده وتو از تک تک مواد صحبت های انها در حاليکه مست بودی ودر اغوش بنده افتاده بودی چنين حکايت نمودی " انها روی تجزيه افغانستان وتشکيل جمهوری < غرجستان > در مناطق مرکزی هزاره نشين قرار وهدايت گرفت .

انها روی سقوط رژيم دوکتور نجيب الله وامدن تنظيم های جمعيت ووحدت به قدرت توافق داشته بعيت نامه کشمند را به چنين تحول گرفتن . انها روی تجديد وتشديد نفاق مليتی بخصوص عليه پشتون ها وپشتو زبانها نيز هدايات از تهران گرفتن . انها در مورد واگزاری هرات .بادغيس ونيمروز به ايران پلان های مشخص ودراز مدت در همکاری حزب وحدت وحرکت اقای شيخ اصف محسنی طرحه داشته در زمينه توافق هردو جانبه امضا گرديد . در اين نشست مشترک اقای کشتمند اقای عوض نبی زاده معين وزارت اقوام وقبايل واقای اسد کشتمند .اقای نجم الدين کاويانی معاون دوکتور نجيبالله در امور حزبی نيز حاظر بودند .

واينک اقای سلطان علی کشتمند سابق صدراعظم بنا به دستور اخوند های ايران ووزارت ا اطلاعات جمهوری اسلامی ايران تشکيلات جمهوری غرجستان را که از تجزيه افغانستان به وجود ميايد را اماده وتاريخ ۱۹ اپرل ۲۰۰۸ در جلسه کذاب به اصطلاح نيروهای مترقی وملی به اپتکار بازمانده گان محمود بريالی برادر ببرک کارمل در کشور هاليند برکزار گرديده بود برای نخست رسماه تحت نام [ فدراسيون غرجستان ] اعلان وتوسط برادر فاسدش اسد کشتمند قرئت گرديد که دار ودسته وطن فروش معروف محمود بريالی بر تجزيه افغانستان محبوب کف زده وشادمانی نموده .!!!

واينک متن اعلاميه [ فدراسيون غرجستان اقای کشتمند را کاپی ذريع اين خامه نيز ارسال تا افغانان عزيز نه تنها اگاه باشند بلکه بيدار وخبر دار باشند که تلاش های خاينانه حلقات مشخص در جريان است تا وطن افغانان را تحت نام های خراسان .غرجستان ووو تجزيه نمايند .

ادمين ومسوولين با درد سايت افغان جرمن لطفأ ولطفأ اين صدا واين ناله ما را اگر ادبی وبامشق تحرير نيز نه گرديده در سايت مقالات نشر کنيد .

ابلاغيه به اصطلاخ «« فدارسيون کاذب غرجستان »»


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 21.04.2008

????? ??? ????? ??? ???????! Pakistan and Iran misused and they are still misusing the occupation of Afghanistan through former UdSSR at that time and later on and at the present time, both countries are calling themselves Moslem countries and as brother neighbors and they are announcing always, we are very interested for the stability of Afghanistan, even they are calling us our moslem brother! What they did and still doing, it is inhuman and unislamic, they trained their own people as leader and they reflected and they are reflecting barbaric behavior against the common refuges. They are using those sold people as remote control, those are sitting in government, parliament and in an other high positions. Our country has trouble inside and we have trouble from neighbors, so far we will have such poison elements in government and parliament, we will never get stability and peace in country, therefore it is very urgent necessary to install a provisional government with qualified, honest patriots people, which will establish stability, peace and eliminate the terrorism and it give to NATO, ISAF and USA the possibility to leave the country! The circulation of selected and choised people base on artificial election will increase the trouble in our country further.

We have special condition in Afghanistan, therefore we need special action, the exported democracy style will never work in Afghanistan. It started already contact to USA and EU regard this matter, I request 8SUBH to act as media channel regard this matter too, it is saying: Zagh wanted to copy the steps of Zarke,but Zagh forgot its own step style and it could not learn the steps of Zarke, this why Zagh is jumping now.

We have the same situations at the present time, we want to copy the democracy style of other culture with their different development, but our society is not prepare for it at all and an other hand such copy will be used by people, who are slaves of foreigners and unqualified in all directions and they are experts in sabotages, killing, robbing, occupying the properties of other and in intrigues making, if the patriots want to act to liberate the nation from existed disaster, chaos and anarchy, then they have to act and not just use complains, and do not expect, that this government and parliament will change themselves to serve the nation, if we will have such hope, then we are making great mistake


اسم: روئین   محل سکونت: کابل    تاریخ: 21.04.2008

خان عزیز!
اظهار سپاس از اینکه در نوشته های بعدی تان نکات عمده دیگری را اعتراف نموده اید:

1. به اساس مقام نازدانگی خویش در دربار ارباب با شیرروغن تقویه جسمانی میشده اید که بزعم شما آن شیرروغن نمک نداشته است، یعنی که شما از پریزانه استفاده مینموده اید و چون غذای مورد استفاده شما نمک نداشته، شما به شیر(که در اصطلاح مردم ما به گنج مشهور است) اهمیتی قایل نشده و خود را نمک حلال شمررده اید، اینک دانسته شد که اینهمه در صدد تلافی آنهمه نازدانگی های گذشته تان استید.

2. امید وارم نوشته خودرا یکبار از نظر گزرانده و ببینید که چه نوشته اید؟ من از نوشته های شما هرگز متعجب نیستم زیرا شما خود نوشته اید افسر شجاع دوران خود بوده اید و با مرمی شخص بن لادن زخم برداشته اید، ممکن این زخم بر افکار شما اثر نموده و عقل تانرا از دست داده اید در غیر آن فرد عاقل بانوشتن کلام بی معنی باعث اذیت قلم نمیگردد، متوجه باشید که شما از آمدن دختری که یا خواهر من بوده، یاخواهر شما و یا خواهر یک افغان دیگری به دفتر کشتمند چیزی نوشته اید و بدوام از ممانعت رفتن شان به اطاق خواب کشمند گفته اید، آیا این دفتر همزمان اطاق خواب شان هم بوده و یا اینکه اینهم جزی از احترام به آن شیرروغنی است که خورده اید؟

3. عجب است، در اینجا من در شک افتاده ام که شاید شما فردی بنام خان نه بلکه دشمن خان باشید که در دوران حاکمیت از موصوف آزرده شده و امروز برای بدنام ساختنش دست به چنین کاری زده اید و اگر براستی خان(همان بادی گارد کشتمند) باشید، نوشته تان را صحیح بخوانید که چه نوشته اید؟ شما نوشته اید که نسبت به وحیدجان خسربره کشتمند علاقه خاص جنسی داشته اید!!!!!! یعنی که شما یک بد اخلاق بوده اید، اگر چنین است وای بر شما، لطفاً کتیبه تانرا دقیقاٌ مطالعه نموده و بگوئید که مطالب تحریر یافته آن از مغز انسان گونه نشأت یافته اند یا مغز الاغ گونه؟
به امید صحت یابی شما روئین


اسم: خان    محل سکونت: < جرمنی >    تاریخ: 20.04.2008

به جواب عزيز پرسنده بنام « روئين جان از کابل » پرداخت تا ذهن گنديده وخيال پوسيده وتفکر رنجور موصوف از قيد ابهام پاک وحقايق برايش روشن گردد !
روئين عزيز نخست شک دارم که شـــــما وحيد جان نازدانه خســــــــربره جناب سلطان جان کشــــــــتمند صدراعظم باشيد ؟ اگر وحيد جان هستيد ديگر پرسش وابهام معنی ندارد وشما ميدانيد که بنده نمک حرام بودم ويا نمک حلال !!
واگر شوربختانه شما اقای وحيد نه بلکه روئين دغلباز هستيد پس توجه نمايد ! و اين حقير انقدر نازدانه دربار ارباب بودم که هرگز غذای نمکی را از خوان انها نخورديم بلکه با ارايه شير روغن در تلاش تقويه جسمانی بنده بودند . ۰۲ــجنرال محمد نبی عظيمی معاون وزير دفاع وقومندان عمومی گارنيزون کابل
۰۴ جنرال يارمحمد برادر فريد مزدک معاون وزير امنيت دولتی
۰۴جنرال اصف دلاور معاون وزير دفاع و لوی درستيز وزارت دفاع
۰۵جنرال بابه جان قومندان قطعه خاص عدام
بلی اينها افراد اعتمادی ورسمی اجراات بودند
ودر مورد اينکه بنده به جناب کشتمند کرونش نموده باشم به خاطر ندارم ولی در انجام وظايف سپرده نهايت دقيق وانظباطی بودم و جلوگيری از دهشت افگنی ها نموده تمام امورات اداری ورفت امد ها تحت کنترول کندک ما قرار داشت که يک روز زمستانی ليلا جان همشيره جناب شما بنا به دعوت اقای سلطان علی کشتمند ميخواست داخل دفتر ايشان گردد چون قبلأ چنين ملاقات غيرضروری وشخصی قيد پرتوکول رسمی نهگرديده بود مانع دخول ليلا جان به اتاق خواب اقای کشتمند شديم که امروز شما ان عمل ما را نمک ناشناسی ناميده وسپاس از شما !
بايد اضافه داشت مدت ۱۸ سال وظيفدار جان صدارعظم نبودم بلکه به صفت افسر شجاع وطن در جبهات .کنر .نورستان .دره پيچ ـ لغمان ـ کوه صافی ـ لوگر ـ ولسوالی جاجی ـ وسطه کندو مقابل تروريستان عرب که تحت اداره کنترول مستقيم اسامه بن لادن عليه مردم ما وبخاطر تخريب وطن ما پاه کثيف خودرا به کمک باند های تباهکار وترورستی گلبدين ـ سياف ـ خالص ـ محاذ ـنجات گذاشته وسيل سلاح امريکای واسرائيلی روزانه باعث قتل صد ها هم وطن من ميگرديد مبارزه .قيام وپيکار نموده که شما در کنار مادر جان خود ويا ــــ جان خود خوابيده بوديد . ولی زمانی که در جنهه چپليار وبريکوت در پاه وسر خود توسط فير مستقيم شخص اسامه بن لادن زخم براداشته غرض تداوی به چکسلواکيا عزام واز مرگ نجات يافته در بازگشت وظيفه نگهداری اقای کشتمند وخانواده او را داشتم ونسبت به وحيد جان خسربره کشتمند علاقه خاص جنسی داشتم ومورد حمايه ونگهداری بنده قرار داشت .
اگر در مغز الاغ گونه تو مغز باشد به موضوع پی برده باشيد < خان >ــــ< جرمنی >


اسم: روئین   محل سکونت: کابل    تاریخ: 17.04.2008

خان جان عزیز!
جالب است که گمان بنده را مبنی بودن تان در به زعم شما آن کشتی شکسته به بسیار سادگی پذیرفتید، من صرف حدس میزدم که چنین است اما از شما تشکر که از حقیقت چشم پوشی نکردید، وقتیکه چنین بوده باید برای تان جدی تر نوشت زیرا شما خود از جمله افراد کلیدی زمان خود بوده اید و همین است که اکنون در جرمنی زندگی دارید یعنی آن کشتی شکسته شما را از طوفانهای پر طلاطم کشیده وبه ساحل آرام(جرمنی) رسانده است و اینک شما شکران آنرا بجا میآورید!!!
خان عزیز!! فرد راستکار راستگوئی بنظر میرسید، به بودن در کشتی شکسته (ح د خ ا)معترف شده اید، یقین دارم که منحیث محافظ شخصی و خوانوادگی کشمند نه تنها از تمام کار های کشمند خبر داری بلکه اگر جنایاتی از طرف موصوف انچام شده اند در اکثر این جنایات دستان تو هم دخیل زیرا من میدانم که محافظ شخصی و خوانوادگی یک فرد قدرتمند آنزمان یعنی چه و کی!!!!!

بهرصورت این قضاوت را به خواننده گان این سایت میگذارم، شما صرف یک مطلب کوچک دیگر را اعتراف نمائید که در زمان بودن تان با کشمند از دسترخوان موصوف چقدر نان و نمک خورده ئید؟
اگر خورده باشید نباید تا این حد کور نمک باشید، من بیقین گفته میتوانم که در آنوقت چقدر چاپلوسی نموده باشید اما اینزمان که خود را به چرمنی رسانده اید خود را فراموش کرده اید.
باید بدانی که اگر تشکیلات مکمل حزب را هم در اختیار رسانه ها قرار دهی سودی نخواهی کرد زیرا اگر تمام شاملین لیست مرتبه شما خائن باشند، یکی از این خائنین شخص شما استید زیرا بعضویت تان در آن حزب اعتراف نموده اید، آنهم 18 سال کامل که عمر یک انسان است، اینکه شما در این 18 سال خصوصاٌ در دور بادی گاردی تان با کشتمند چه جنایتی را مرتکب شده اید خدا میداند. بهرصورت هرکی و هر چه که استید بنظر من نمک حرامی بیش نیستید.


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 16.04.2008

Since 30 years confronted the nation with different styles of killer, they became during this long horrible time all kind of experiences, which they are using against the nation in additional, Mr. Bush motivated the killer in Kabul more and he does not know, that they are more clever in intrigues.

Mr. Karzai is spending all his time with visiting and show making, but he is not able to spend the time as president to serve the nation, even he is not be able to follow the actions of so called Alliance of nation, I will tell him, what is going on: We are remembering, that Taliban announced, that all Mujahiddin should join the resistance against occupier, it is very known, that Iran regime has two faces, this regime has close connection to Taliban and we know it further, that Mr. Karzai started to talk to Taliban, but he failed, UK and Germany want to talk to Taliban too.

Now, this mixed situation will be misuse by those Killer: They see the chance now, to get contact to Taliban to arrange with them the plan of their future intrigues and at the present time and at the same time they want to reflect, that they are democrat and flexible even they are ready to talk to Taliban, if it can bring security into country, in fact they do not want to be establish security in country, therefore Mr. Karzai will be good advised, if he forbid them to contact Taliban further, if he has the courage and he understand as president his responsibility.

It should not be let to unite those killer themselves in secret way as they repeated several times in the past


اسم: < خان >   محل سکونت: جرمنی >    تاریخ: 16.04.2008

از مسوولين گرامی پورتال وزين و هم وطنان ارجمند پوزش و معذرت ميطلبم که نسبت مسافرت نتوانستم بقيه ليست اعضای ارشد .ح .د .خ .ا حزب وطن را معرفی نمايم.
و نيز بجواب سوال کننده ای بايد پرداخت که در اخير ليست نام خان نيز افزود ميگردد ؟
بلی بنده مدت ۱۸ سال در اين کشتی شکسته با شخص سلطان علی کشتمند هم کار محافظ و باديگارد تن پليد خودش و زنش و دخترش بودم. بنده باچشمان گنهکارم از اين فاميل و شخص سلطان جان اسد جان طيب جان بردارانش و وحيد جان خسربره فاسد و بدنام سلطان علی کشتمند چيزهایی ديدم که اگر وخت بود تک تک انها را برای شما خواهم نوشت . اينک بقيه ليست اعضا ارشد :
۲۱۸انجنير محمدکبير سراج
۲۱۹ انجنير محمد قادر قادری عکاس خاد
۲۲۰ انجنير شاه رسول دهدادی فلمبردار خاد
۲۲۱ انجنير رزاق قل صدابردار خاد
۲۲۲ دپليوم انجنير از زيلاند جديد شازمان مدير تخنيک خاد
۲۲۳ دپليوم انجنير از انگلستان مدير تخنيک خاد
۲۲۴ دپليوم انجنير از شوروی وقت غلام رضا رضائی مدير خاد
۲۲۵ دپليوم انجنير از چين سيد مرتضی مريد ريس خاد
۲۲۶ دپليوم انجنير از چين تيمورشاه تيمور ريس خاد
۲۲۷ دپليوم انجنير از امريکا غلام صفدرصفدری ريس خاد مرکز
۲۲۸ دپليوم انجنير از امريکا محمد داود شاه تنيوال ريس خاد مرکز
۲۲۹ دپليوم انجنير از فرانسه ميرعطاوالله عطائی ريس خاد مرکز
۲۳۰ دوکتور اقتصاد سيد برهان شاه برهانی ريس تحقيق خاد
۲۳۱ دوکتور اقتصاد جيلانی جبار ريس محکمه خاد
۲۳۲ دوکتور علوم محمد نادر نادری ريس ثارنوالی خاد
۲۳۳دوکتور علوم محمد ياسين زمانی ريس خاد کندهار
۲۳۴ بريد جنرال انجنير معروف ريس اقنصاد خاد
۲۳۵بريدجنرال انجنير شاولی ولی ريس خزانه خاد
۲۳۶ دگر جنرال دوکتور علوم محمد فاروق نيازی ريس کارتوتيک جاسوس ها خاد
۲۳۷ دگرجنرال دوکتور علوم محمد داود برهانی ريس عمومی جواسيس خاد
۲۳۸ دگرجنرال دوکتور علوم محمد عاشق الله ريس استخدام جواسيس خاد جواسيس خاد
۲۳۹ دوکتور رمضان ريس صحت عامه بدخشان
۲۴۰دوکتور شاپرست دروازی ريس صحت عامه تخار
۲۴۱دپليوم انجنير نفت وگاز ريس استخراج جرقدق شبرغان
۲۴۲ کانديد اکادميسن محمد عظم سيستانی عضو شورای انقلابی
۲۴۳ کانديد اکادميسن اسدالله حبيب ريس پوهنتون کابل
۲۴۴اقای کرياب عضو حزب اسلامی حکمتيار
۲۴۵ اقای محمدکريم مهاجرزاد ريس سياسی حزب اسلامی حکمتيار
۲۴۶اقای غيرت معاون حزب اسلامی حکمتيار
۲۴۷اقای برهالدين ربانی رهبر جمعيت اسلامی
۲۴۸ محمد يونس قانونی مسوول اطلاعات حزب جمعيت اسلامی
۲۴۹اقای عبداله عبدالله عضو شورای نظار وبعدأ کارمند خاد
۲۵۰اقای نور والی فعلی مزارشريف
۲۵۱اقای ذبيع الله مجددی
۲۵۲ اقای دوکتور نجيب الله مجددی
۲۵۳اقای حشمت الله مجددی
۲۵۴ اقای سلمان گيلانی
۲۵۵ خانم فاطمه گيلانی
۲۵۶ اقای مصطفی ظاهر نوه ظاهرشاه
ادامه دارد .بااحترام < خان > < جرمنی >


اسم: ayobi   محل سکونت: eropa    تاریخ: 12.04.2008

man madaram raa ba kabul aawarada bodam . nazde khala jaan . amma yak khahar wa ,5 beradar wa padaram ba herat bodand . tarikhe 24 hote 1358 bod . 2 roz bahd khabar shodam ke dar herat hama familam az bain rafta and .7 nafar hama . khodaaya hanoz man dard daaram . 28 hot homan saal yahni 3 roz bad baa madaram rawana pakistan shodam .khodaa rahmatash konad , dar pakistan az dard e frawan jaan ba jaan aafarin spord . wa man dar 1360 eropa amadam . dar saal e 1376 khabar shodam ke hanoz faqat yak beradaram zenda ast .zeyaad jostojo kardam asari nayaftam . agar kassi ahmad reshad ayobi modir e borje barq e (baad morghan e herat raa mishanasad lotf karda ba hamin portal e fakhim etlah bedehad .


اسم: jami   محل سکونت: kabul    تاریخ: 09.04.2008

sholaye wa khalqi wa parchami hama az yak resha hastand ke aan resha khoshk bad


اسم: نعمت الله ترکانی   محل سکونت: افغان موج    تاریخ: 06.04.2008

من قبلن خاطرات و چشم دیده های خود را از قیام بسیت و چهارم حوت هرات هر چند مختصربود؛ نوشته ام. اما اخیرا نقد گونه ای از آقای نکته سنج ظاهرا به جواب کس دیگری بنام نکته دادن در سایت آریایی به نشر رسیده است که مقداری از نظرات ایشان خلاف واقعیت و به اصطلاح من در آمد است. من تا حال به نوشته نکته دان بر نخورده ام اما از اینکه میدانم هر دو نوشته از نکات نظرهر دوی ایشان سرچشمه گرفته است. میخواهم بنا بر آنچه من به حیث شاهد عینی دیده ام بدون دخل و تصرف و جهت گیری به نفع این و آن بیان کنم.
اول: هیچکس نمیتواند قیام مردم هرات را یک حرکت غیر عادلانه و یا به دستور ورهنمایی بیگانگان ارزیابی کند.
دوم: جای شک نیست که در امار و ارقام کشته شدگان مبالغه ای در کار نباشد.
سوم: اینکه رفتار و اعمال اشتباه آمیز اعضای ح.د.خ.ا علت اصلی قیام مردم بود صد در صد درست و منطقی است.
چهارم: بدون مبالغه هسته های مقاومت علیه حزب و دولت از همان اوان کودتای ثور نه تنها در هرات بلکه در اقصی نقاط افغانستان گذاشته شده بود.
من در نیمه سال 1357 از کابل به حیث معلم لیسه ی زراعت هرات آمدم. فضای سیاسی خیلی گرم بود و تقریبا هفته ی یکبار به بهانه های مختلف پشتیبانی از فلان فرمان انقلابی و بمناسبت هسته گذاری فلان سازمان انقلابی تظاهرات به راه انداخته میشد. نطاقان به نام فیودالان و ملاها هر بد و ردی که میخواستند از طریق بلند گوی ها حواله میکردند. دوکانداران را مجبور میساختند که درب دوکان های خود را با تکه های سرخ که روی آن با خط سفید نان، لباس و خانه نوشته باشد تزیین کنند. شاگردان مکتب چه از ذکور و اناث را به وعده های فریبنده به سازمان های اولیه ی حزبی میکشاندند. برای معلمین ابلاغ میگردید که نباید کسی ناکام شود و به این ترتیب غبی ترین شاگردان به سازمان های اولیه جلب میشدند. سازمان های حزبی هرکس را که میخواستند در درون سازمان اولیه محبوس میکردند. استنطاق میکردند مجازات میکردند. اعضای سازمان های اولیه به حیث مخبرین اوضاع مکتب و محل بود و باش خود هرکس را میخواستند به محکمه ی انقلابی میکشاندند. در همین وضع بیرق ملی سیاه سرخ و سبز به رنگ سرخ تبدیل شد که روی آن عوض چکش نشان کارگر اتحاد شوروی وقت چرخ دندانه دار و عوض داس خوشه ی گندم و نام خلق رسم شده بود. نشان محراب و منبر از میان رفته و در همین روز حفیظالله امین تمام مسلمان افغانستان در مقابل حزب ایستادگی میکردند به مبارزه طلبید. فرمان اصلاحات اراضی بدون در نظرداشت جنبه های ضد دینی و فرهنگی اش تطبیق عجولانه میگردید و مالکیت برزگر را بر زمین ملاک تثبیت میکرد. حتی من شاهد بودم که یکی از شاگردان صنف ده را در سازمان اولیه چنان شکنجه کرده بودند که روی مچ دستهایش در اثر فشار دستبد کبود شده بود. در زمان آقاگل باعث که منشی کمیته ولایتی حزب بود قرار گفته ای مردم در مسجد جامع بزرگ شهربه نمازگذاران گفته شده بود که دنبال نماز را رها کنند.
آقای نظیف الله نهضت و بعدا عبدالحی یتیم عده ای از دوستانش بعضی از زنان را مورد استفاده های شهوانی قرار میدادند. با آمدن نظیف الله نهضت تقریبا تمام مقامات حزبی و دولتی به کسانی سپرده شد که نه از هرات بودند. نه سواد کافی داشتند و نه تجربه برای اداره و برخورد انسانی با مردم. در ولسوالی ها مسجد ها را کورس سوادآموزی ساخته و زنان و دختران مردم را به زور و تهدید به آن کورس ها فرامیخواندند. روزیکه نظیف الله نهضت به حیث والی هرات به مردم معرفی میشد، در صحن مکتب متوسطه ی موفق همه مامورین و معلمین و متعلمین را جمع نموده بودند و درست بیاد دارم که او بعد از دادن چند اخطار به کسانیکه راه انقلاب ثور!! را تعقیب نمیکنند و یا ضدیت خود را با آن ابلاغ میکنند. یکباره فریاد زد زنده باد قومندان انقلاب ثور خفیظ الله امین. هرات یکی از شهر های مذهبی افغانستان بوده و مردم آن تا زمانیکه کارد به استخوان نرسد آرزو ندارند دست به شمشیر برده و یا سر به شورش بر دارند.
در اخیر سنبله من به خانه ی یکی از دوستانم رفتم که تازه از محبس فرقه ی هرات رها شده بود. او میگفت حد اقل هفتصد نفر زندانی تنها در فرقه ی هرات بوده و این بر علاوه محبس عمومی هرات، و زندان های دیگری بود.
اعضای حزب و سازمان های اولیه با جرئت و بدون ترس تبلیغات ضد دینی را اشاعه میدادند. و به علمای دینی اشعار کنایه آلود و مقالات تند در روزنامه اتفاق اسلام نشر میشد.
در مورد گفته ی آقای نکته سنج که گویا ایران در بی ثباتی اوضاع هرات نقش داشته است همیقدر باید بگویم اگر ایشان این موضوع را از زاویه دیگری میدیدند خیلی بهتر بود ولی خنده دار است که بگوییم تیلویزیون ایران بخاطر متشنج ساختن اوضاع امنیتی کوشش میکردند. مبالغه است. زیرا در فاصله ی یک ماهی که از پیروزی اسلامیون در ایران میگذشت قیام مردم هرات به وقوع پیوست و ظبیعتا درین مقطع تاریخی مشکلات آخند های ایران به اندازه ی بود که نه هنوز به شعار صدور انقلاب اسلامی فکر میکردند و نه حوصله ی مداخله به همسایگان را داشتند. تیلویزیون ایران که من شاهدش بودم مصروف تبلیغ در جهت استحکام پایه های سیاسی نظام آخندی بود و کشمکش میان جناح های مختلف در ایران جریان داشت. آقای نکته سنج میگویند بعضی از خوانین هرات با استفاده از کانال های تیلویزیونی ایران مردم را به شورش دعوت میکردند و اگر چه حفیظ الله امین در آنوقت شورشیان را همه ابرانی خطاب مینمود و شاگردش نظیف الله نهضت سردسته های شورشیان و سلاح های آنان را از ایران میداند و بعدا آقای نکته سنج تبلیغات را برای شورش هرات از ایرانیها میداند.
در ماه دلو سال 1357 زمانیکه شاه ایران را ترک و گروه های شورشی ایران را زیر کنترول خود در آوردند اعضای حزب خلق در افغانستان دست از پا نمیشناختند و برای پیروزی حزب توده ی ایران به همدیگر تبریک میگفتند. اما دیری نگذشت و این گمان شان به یأس تبدیل شد زیرا خمینی قدرت دولتی به اسرع وقت غصب نموده و اعضای حزب توده را یکی پی دیگر بازداشت نمود. گذشته ازین ها چنانکه گفته آمدم قبل از پیروزی خمینی ، در هرات و در دیگر ولایات نظم سیاسی وجود نداشت که بنا بر گفته ی آقای نکته سنج ایران باعث اخلال آن شده باشد. زیرا از نظر سیاسی دولت و حزب بر سر اقتدار پیوسته در حالت اظمحلال ارزیابی میشد. در اوایل ماه جوزا تعدادی از بلند پایه ترین اعضای حزب تبعید و تعداد زیادی به زندان ها انداخته شدند. در نورستان و کنر قیام مردم علیه دولت و حزب خلق به وقوع پیوست که طی آن هزاران انسان به قتل رسید. در اسد همان سال جنرال قادر رهبر کودتای نظامی با سلطانعلی کشتمند و شاپور احمدزی درستیزوال قوای مسلح بنام کودتا چیان بازداشت و روانه ی محبس ها شدند. تقریبا اکثریت روشنفکران و تحصیلکردگان به بهانه های مختلف دستگیر کشته و یا در سلول های زندان ها بودند. حزب خلق یکه تاز میدان بوده و هر نوع اندیشه ای غیر از صلح و سوسیالیزم را سرکوب مینمود. عایدات دولت بنا بر اخلال سیستم های زیربنایی قوس نزولی را طی میکرد.
آقای نکته سنج مینویسد: «... متاسفانه يک تعداد از شهريان هرات که توانائي فکري و قدرت مادي سازماندهي حرکات سياسي ضد دولتي را داشتند، نظام سياسي انوقت افغانستان را صرفا از چشم و نظر مطبوعات ايران مي ديدند...» البته چنین یک تحلیلی میتواند عوامفریبانه باشد و برای آنانیکه در صحنه قرار نداشتند به زحمت مورد قبول قرار گیرد. اما واقعیت امر آنست که بر خلاف ادعای نکته سنج قیام هرات نه از شهر ها بلکه از روستا های پنجاه تا صد کیلو متری شهر هرات یعنی غوریان، و پشتون زرغون آغاز شده بود جایی که در آن نه تیلویزیون و نه هم مطبوعاتی بود. هر نوع حرکت سازماندهی برای قیام را مردم خیلی عادی و معتقد به اسلام در دست داشتند. چنانکه از شهریان هرات غیر از پهلوان فضل احمد مشهور به گادیوان تا امروز نامی برده نشده و اشخاص مورد نظر آقای نکته سنج قرار آتی معرفی میشوند:
1 ــ گل احمد تیزانی ( قریه تیزان ولسوالی گذره)
2 ــ داود جوان ( قریه ی زیارت جا ولسوالی گذره)
3 ــ شیرآقا چونگر، تورن غلام رسول ( ولسوالی انجیل )
4 ــ کریم صغیر( کرخ)
5 ــ پهلوان جمعه گل ،عارف و آصف، (انجیل)
6 ــ حاجی رحیم کبابیان( انجیل)
7 ــ علیخان ( انجیل)
8 ــ تورن اسماعیل صاحب منصب. ولی رهیری قیام را در فرقه هفده بعهده داشت.
9 ــ صفی الله افضلی ( ولسوالی انجیل)
لازم به یادآوری است که قوماندان عارف، آصف، داود جوان در قیام هرات نقش تعیین کننده نداشتند و آنان بعد از قیام هرات در چوکات ملیشای دولتی از میان مجاهدین سر بلند کردند. تقریبا بعد از پیروزی کودتای ثور حنبش های مقاومت در تمام افغانستان و از آنجمله هرات به رهبری روحانیون هسته گذاری شد. موضوع دیگری را که آقای نکته سنج علت قیام مردم هرات میدانند چنین است «... در آوان رياست جمهوري مرحوم و مغفور سردارمحمد داود خان، تعداد زيادي از مردم از افغانستان بخصوص از هرات براي کار و غريبي به ايران مي رفتند تا با فروش نيروي کار خويش بتوانند فاميل هاي خود را اعاشه نموده و مشکلات اقتصادي خود را رفع نمايند. درين ميان يک تعداد افردي که سوابق جرمي از قبيل دزدي و قتل هاي مکرر داشتند و مورد تعقيب قانوني قرار داشتند به ايران فرار نموده بودند و جرات بازگشت را بوطن نداشتند...»
این گفته انسان را بیاد همان طرز بیان حفیظ الله امین می اندازد که در مصاحبه اش با خبرنگار رویتر میگفت: هزاران ایرانی با سلاح داخل هرات شده شورش به راه انداختند با یک تفاوت جزئی که آقای نکته سنج این بار به کشف عجیبی دست یافته و همان رهبرانی را که روزی به دولت خلقی پیوسته بودند دزد و قاتل دوران داود خان معرفی میکند. ولی هرگز نمیگوید که مثلن کدام رهبر قیام هرات دزد و یا مجرم به قاتل در زمان داود خان بود.
آقای نکته سنج عزیر سنجش شما شکر که بر محور یک نکته میچرخد و اگر خدای ناخواسته به دور یک جمله و یا پرگراف میچرخید شاید تجاوزات شوروی، امریکا و انگلیس را هم به دوش آخند های ایران انداخته و حتی تعدادی از صفوف حزب خلق را که در زمان امین به محبس افتاد، هم به دوش آخند های ایران می انداخته و رد جنایات وطنفروشان را گم میکردند. اگر من به نیروی دشمن ستیز این مردم باور نمیداشتم شاید از آخند های ایران زیادتر از شوروی ها، امریکایی ها و انگلیس و المان میترسیدم . ولی باید به خاطر داشته باشید که با به میان کشیدن قدرت کذایی آخند های ابران نمیشود رد جنایات شوروی ها و امریکا انگلیس را پایمال و گم کرد. دشمن این آب و خاک کسانی اند که در طول تاریخ به هجوم نظامی و فرهنگی دست زده اند.
با عرض حرمت نعمت الله ترکانی


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 02.04.2008

هموطنان عزیز،


با رابطه به نشر اسامی یکتعداد از جنایتکاران وابسته به احزاب خلق و پرچم که از طرف هموطن با درد ما جناب (خان) در قسمت نظرات به نشررسیده، اخیرأ کتاب هموطن دیگری به دست ما رسیده که در آن اسمای شهیدان بیگناه کشورغمدیدۀ ما درج می باشد.

افغان جرمن آنلاین وظیفه ملی خود دانسته تا با نشر این کتاب دین همیشگی خود را در برابر شهیدان راه آزادی ادا نموده وسد آن گردد که این جنایات انجام شده به باد فراموشی سپرده شوند.

کتاب (د خلق او پرچم دجنایاتو ژوندی اسناد) موید اعمال خاینانه و جنایتکارانۀ این دو حزب میباشد که به صورت مستند به نشر رسیده است.

با اظهار سپاس بیکران ازمؤلف این کتاب، جناب انجنیر میرویس وردک که اجازۀ نشراین کتاب را به صورت آنلاین به ما افتخار بخشیدند، افغان جرمن آنلاین این کتاب را که در 318 صحفه به نشر رسیده بصورت الکترونیکی ترتیب داده و در دسترس هموطنان میگذارد.
 


اسم: نثار احمد    محل سکونت: امریكا    تاریخ: 02.04.2008

هموطان گرامی:
به تحریی اسمای خائنین خلقی و پرچمی ادامه دهید. هنوز نام های زیادی ازین وطنفروشان انقلابی باقی مانده است. این یكی از بزرگترین خدمتی است كه یك افغان نجیب میتواند به كشور خود انجام دهد. همچنان نباید فراموش كرد یك دین دیگر هم ماداریم و آن افشای هویت مجاهد نما های فاسد است كه افغانستان را به آتش كشیدند و كشور را به ایران، پاكستان فروختند. البته در قدم اول، تمام توجه بایست بر خلقیان و پرچمیان باشد.

نارامی های بعد از سقوط حكومت دست نشاندهء نجیب، این پاده را به این فكر انداخت كه مردم آنها را برای ابد فراموش كردند و خیانت های آنها را نادیده خواهند گرفت. حالا برای شان ثابت شده است كه تصور شان باطل بوده است.


اسم: روئین   محل سکونت: کابل    تاریخ: 02.04.2008

برادر محترم خان جان!
سلام برسد، در نفوس شماری شما نام این همه مردم افغانستان در شمار خلقی ها و پرچمی ها آمد، برای ترتیب لیست مجاهدین نامی باقی نماند و میترسم از اینکه در آخر لیست خلقی ها و پرچمی ها اسم شریف جناب شما نیاید.


اسم: خان    محل سکونت: جرمنی >    تاریخ: 01.04.2008

رفقا اينک لست رفقا تصويب شده که در جلسه بزرگ و وسيع نيروهای ملی و مترقی و دموکرات که قرار است به تاريخ ۱۹ اپريل در کشور هاليند برگزار گردد. اين رفقا ارجمند نسبتأ پاک ضمير از طرف حزب « « نهضت .طغيان .طوفان ترقی .فراگير .کوتاماند .ترقی .انکشاف . افغانستان واروپا » » معرفی ميگردد :
۰۱ رفيق سلطان علی جان کشتمند .
۰۲ رفيق کريمه جان کشتمند
۰۳ رفيق نور احمد جان نور
۰۴ رفيق نجم الدين جان اخگر کاويانی فعلأ رهبر خراسانيان
۰۵ رفيق پرفيسور فريد مزدک
۰۶ رفيق علامه عبدالوکيل جان وزير خارجه که بدون زبان های دری و پشتو ۱۸ زبان مرده دنيا بلديت دارد
۰۷ رفيق پرفيسور سليمان لايق
۰۸ ستر جنرال محمد رفيع وزير دفاع
۰۹ رپيک نياز محمد پاکتين
۱۰ رپيک صالح محمد زيری
۱۱ تواريش شفيق الله تودهئی
۱۲ فضل احمد طغيان مسول بعدی خراسان
۱۳ امان الله استوار افسر < کی .گی .بی >
۱۴ بشير بغلانی برادر زاده مولانا باعث
۱۵ جنرال محمد باقر فرين مسوول کشتار زندان پلچرخی کابل
۱۶ جنرال بيسواد عزيز حساس غارتگر ارگ کابل
۱۷ محمد انور فرزام مسوول ترتيب دوسيه های عدامی زمان ببرک کارمل
۱۸ ملا زاده جليل پرشور جلاد مزارشريف دستيار نزديک مارشال رشيد دوستم
۱۹ علامه دانشمند کبير پرفيسور عبدالرشيد گليم جم < دوستم >
۲۰ رهبر گران قدر علامه پرفيسور برهان الدين ربانی ريس جمهور دايمی ولسوالی درواز بدخشان و پسر ناجايز روح الله امام خمينی خردجال
باقی ليست رفقا فردا شب و شب های ديگر نشر ميگردد . « « خان » » < جرمنی >


اسم: خان    محل سکونت: جرمنی >    تاریخ: 31.03.2008

ادامه ليست افسران ارشد قوای مسلح رژيم های .تره کی ، امين ، کارمل ، دوکتور نجيبالله .
۱۸۸. دگرجنرال عزيزه عطائی ارکان حرب از امريکا / اردو
۱۸۹. دگر جنرال شاه جان زمانی ارکان حرب امريکا /اردو
۱۹۰ .دگرجنرال ذليخا يوسفی ارکان حرب هندوستان / اردو
۲۰۰.دگر جنرال فاطمه قدوسی ارکان حرب شوروی / اردو
۲۰۱ دگرجنرال حبيبه حبيب تحصيلات شوروی / پوليس
۲۰۲ دگرجنرال صالحه عتمادی تحصيلات المان / پوليس
۲۰۳ دگرجنرال شکوريه نورزی تحصيلات شوروی /خاد
۲۰۴ دگرجنرال سجيه پنچشيری تحصيلات سعودی / خاد
۲۰۵ دگرجنرال عزيزه نيازی تحصيلات مصر /خاد
افسران فوق به طور مخفی وبا لباس ملکی در ميان مردم وبخصوص مجاهدين وظايف خاص اطلاعتی نيز داشتن از جمله دگر جنرال عزيزه نيازی ودگرجنرال سجيه پنچشيری نزد استاد ربانی محفوظ بود ودر ساير تنظيم ها ازادانه فعاليت داشتن .
۲۰۶.تورن جنرال جمعه قل ارکانحرب روسيه /اردو
۲۰۷تورنجنرال گلباز باز تحصيلات هندوستان /اردو
۲۰۸تورن جنرال قلدر قل رمضان تحصيلات زيلاند جديد /اردو
۲۰۹تورن جنرال عليشاه دربهدر ارکانحرب از يوگوسلاويا /اردو
۲۱۰تورن جنرال هدايت الله حبيزی ارکانحرب فرانسه /پولس
۲۱۱ تورنجنرال عاقلشاه بيعقل ارکان حرب فلپين / پوليس
۲۱۲تورنجنرال نيباز ننگيار تحصيلات چين /خاد
۲۱۳تورن جنرال عارف سدوزی نوری تحصيلات المان /خاد
۲۱۴ تورن جنرال ارکانحرب از اسرائيل غلام صديق بارک /خاد
۲۱۵ تورن جنرال يارمحمد يار ارکانحرب از اسرائيل /خاد
۲۱۶ تورن جنرال موشی ياهو ارکان حرب اسرائيل /خاد
۲۱۷ تورن جنرال شرون يهود ارکانحرب اسرائيل /خاد
انقريب تيم که وظيفه کشتار ،عدام ،پانسی ، قصاص را داشت با شهرت ودر صورت امکان فوتو نشر ميگردد . انشا الله
< خان > < جرمنی >


اسم: احمد نکته سنج   محل سکونت: قلاع فتح الله خان     تاریخ: 30.03.2008

هموطن گرامي مسؤول سايت وزين افغان جرمن انلين ، سلام و احترام تقديم است

مطلب ذيل را جهت نشر بخدمت ارسال داشتم. شايد شما در مواردي با تحليل و شيوه نگارشم موافق نباشيند اما از آنجائيکه سايت شما به اصل آزادي بيان معتقد است و منافع علياي افغانستان و نام پر افتخار افغان در محراق توجه آن قرار دارد، اميد است که مطلب ام اقبال نشر را در سايت افغان شمول - افغان جرمن انلين پيدا نمايد. با عرض حرمت

احمد نکته سنج

نکاتي بر نکات نظر آقاي نکته دادن پيرامون 24 حوت هرات

به يقين که حرکت 24 حوت 1357 ولايت هرات خاطرات تلخ و درس هاي آموزنده را از خود بجا گذاشته است.

رستاخيز 24 حوت که مظهر مخالفت عادلانه مردم هرات عليه عملکردهاي تند ، تيز و عاقبت نا انديشانه سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي حاکميت آنوقت بطور کل و ادارهء حزبي – دولتي هرات بطور خاص بود، بگونه سالم ، مؤثر و سازنده رهبري نگرديد.

بنظراين قلم، عوامل ذيل در بميان امدن وضع متشنج و بروز قيام 24 حوت در ولايت هرات نقش عمده داشنتد:

کشمکش هاي فرکسيوني در ميان رهبران و کدرهاي حزب دموکراتيک خلق افغانستان:

حفيظ الله امين بمنظور اينکه در ميان سازمانهاي حزبي ولايت هرات، نفوذ و قدرت خود را تحکيم و گسترش دهد، کدر رهبري ولايت هرات را تعويض و افراد وفادار بخود از جمله آقاي نظيف الله نهضت را به صفت والي و منشي کميته ولايتي ولايت هرات به هرات فرستاد. اقاي نهضت بجاي توجه به پرابلمهاي اجتماعي مردم، مصروف تحکيم " قدرت و نفوذ" تيم خويش در سازمانها و ادارات دولتي هرات بود. تيم آقاي نهضت که از محيط و مردم هرات شناخت نداشت، علاوه بر اينکه نتوانست پيوند مردم را با حاکميت آنوقت حفظ نمايد، بلکه سبب ايجاد بي اعتمادي بيشتر مردم نسبت به حاکميت انوقت گرديد. مطبوعات هرات بجاي انکه به توضيح و تشريح اهداف و پروگرامهاي حکومت وقت مي پرداخت ، مطالب غير ضروري، جنجال بر انگيز و تحريک آميز را بنشر مي رساند. در يکي از سر مقالات اتفاق اسلام، فيو دالان به خرس هاي قطبي تشبيه شده بودند. مدير مسؤل روزنامه از بسا جوانب مورد انتقاد شديد قرار گرفت. و ي در برابر انتقادات منتقدين خويش چنين استدال مي نمود: " دهقانان از فيودالان ميترسند و من با چنين نشرات به دهقاتان جرات ميدهم و فردا مقاله شديد تري را بنشر مي سپارم"

بوضاحت و جرات ميتوان گفت که صفوف حزب دموکراتيک خلق افغانستان در جنب ساير هموطنان خويش، قربانيان سياست هاي افراط گرايانه ، ماجراجويانه، خودخواهانه و خاينانه تعدادي از رهبران خويش بودند. چنانچه در دوران حاکميت امين، کارمل و نجيب، تعداد زيادي از صفوف حزب دموکراتيک خلق افغانستان در زندان پلچرخي کابل محبوس بودند.

در ادوار متذکره، رقم درشتي از صفوف حزب مذکور که با استبداد حزبي ، کيش شخصيت ، سياست " قهرمان سازي" ، سويتيزم و رهبري کشور بشيوه استخباراتي مخالف بودند زنداني، اعدام و حتي در شهر هاي مختلف افغانستان مورد حمله و ترور سازمانهاي استخباراتي قرار ميگرفتند.

نقش گروه ها و سازمانهاي سياسي:

آنعده گروه ها، احزاب و سازمانهاي سياسي که که با حاکميت آنوقت ضديت و بدبيني سياسي داشتند با استفاده از اشتباهات، غلطي ها ، کجروي ها و اعمال خاينانه اداره حزبي و دولتي هرات ، مردم هرات را به جنگ و خونريزي کشانيدند که بنا به ادعاي آقاي محمود نکته دان، 25 هزار انسان در حوادث 24 حوت قرباني گرديده است! با آنکه قتل يک افغان و يک انسان جرمي است نا بخشودني و غير قابل جبران، قابل توضيح ميدانم که در ارائه رقم فوق الذکرمبالغه ء زياد صورت گرفته است که حتي تعدادي از اگاهان مجاهدين نيز در مورد مبالغه نمودن رقم مذکور داراي نظر واحد ميباشند. همانطوريکه در 24 حوت سرکوب بي رحمانه مردم بوسيله ستاد حزبي و دولتي ولايت هرات محکوم است، عملکرد سازمانهاي سياسي که مردم را به جنگ و خون ريزي، دعوت، تشويق و ترغيب کرده اند نيز قابل محاکمه ميباشد.

ا ين يک حقيقت روشن و انکار ناپذير است که عملکرد حرکت 24 حوت نتنها عليه حاکميت ح.د.خ.ا ، بلکه عليه تمام قشر روشنفکر و تحصيل کرده هرات بود. در قدم اول، معلمين و مکاتب مورد حمله قرار گرفتند، حتي کسانيکه سر لوچ بودند بدرجات مختلف مجازات مي گرديدند. جوانانيکه با قيام کنندگان همکاري نمي کردند از جانب گروه هاي سياسي مخالف حاکميت انزمان، مورد توهين و تحقير، لت و کوب قرار گرفته و حتي درمحلات عام بشيوه طالبان اعدام مي گرديند. در 24 حوت ، سازماندهندگان قيام، روشنفکران را که محصلين پوهنتون و پولي تخنيک کابل ، شاگردان ليسه هاي مسلکي ( چون رخصتي هاي زمستاني بود و محصلين در محلات خويش بودند.) و شاگردان مکاتب ولايت هرات بودند بي رحمانه لت و کوب و حتي بقتل مي رساندند و آنعده از شاگردان و محصلين را که از حمايت بزرگ قومي و محلي برخوردار بودند لت و کوب کرده نمي توانستند، بلکه آنها به مساجد احضار و مو سر شان را تراش مي کردند و بجرم اينکه گويا کافر اند، با خواندن کلمه شهادت به اسلام فرا مي خواندند.

درينجا با ذکر يک مثال اکتفا مي نمايم: يکتن از شاگردان صنف نهم يکي از مکاتب هرات که فضاي وحشتناک صبح 24 حوت او را سخت پريشان ساخته بود و ترس بر تمام وجود اش مستولي گشته بود، از حومه شهر به سوي خانه اش در حرکت بود که مورد توجه چند تن از شورشي ها قرار مي گيرد. شورشي ها وي را تلاشي مي نمايند واز کيسه شاگرد مذکور يک قلم که رنگ ان سرخ بود پيدا مي نمايند . سرخ بودن رنگ قلم به "جرم و گناه کبيره" شاکرد مکتب مي افزايد و شورشيان با نعره هاي الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر شاگرد صنف نهم را تا جان داشت ، لت و کوب نمودند. امکان دارد که پدر اين طفل يک دهقان بي سواد و يا اينکه مربوط به حاکميت انوقت بوده باشد، درين جان گناه و جرم اين طفلک چي بوده است؟

نقش ايران در بي ثباتي وضع آنزمان هرات:

رژيم خميني با سر دادن شعار " صدور انقلاب اسلامي" در بر هم زدن نظم و امنيت سياسي و نظامي هرات نقش فعال داشت. وسايل اطلاعات جمعي ايران بخصوص تلويزيون ان مردم را به حرکت عليه حاکميت انزمان تحريک مي نمود. تعدادي از فاميل هاي متمول هرات مي توانستند که از طريق آنتن هاي تلويزيوني، پروگرامهاي تلويزيون ايران را مشاهد نمايند. از آنجائيکه تاثير اطلاعات جمعي بخصوص وسايل بصري و سمعي بر انسانها زياد است ، متاسفانه يک تعداد از شهريان هرات که توانائي فکري و قدرت مادي سازماندهي حرکات سياسي ضد دولتي را داشتند، نظام سياسي انوقت افغانستان را صرفا از چشم و نظر مطبوعات ايران مي ديدند.

در آوان رياست جمهوري مرحوم و مغفور سردارمحمد داود خان، تعداد زيادي از مردم از افغانستان بخصوص از هرات براي کار و غريبي به ايران مي رفتند تا با فروش نيروي کار خويش بتوانند فاميل هاي خود را اعاشه نموده و مشکلات اقتصادي خود را رفع نمايند. درين ميان يک تعداد افرديکه سوابق جرمي ازقبيل دزدي و قتل هاي مکرر داشتند و مورد تعقيب قانوني قرار داشتند به ايران فرار نموده بودند و جرات بازگشت را بوطن نداشتند.

حکومت خميني اين افراد را با پول و اسلحه تامين و بخاطر مقاصد سياسي خويش به هرات اعزام نمود.اين افراد که در ايجاد وحشت، ترس و ارعاب، دزدي و غارت، کشتن و بستن مهارت خاص و تجربه زياد داشتند،متاسفانه در راس حرکت 24 حوت 1357 قرار گرفتند. حرکت متذکره قبل از همه ايديالهاي خاينانه حکومت خميني را مبني بر تضعيف معارف مدرن، از هم پاشاندن قواي مسلح هرات و فلج ساختن فعاليت هاي توليدي و اقتصادي را در هرات به کرسي نشاند. به همين علت سر کردگان شورش هرات مقدم بر همه معلمين و شاگردان مکاتب ، بانک ، مؤسسات اقتصادي و فرقه 17 هرات را نشانه گيري نموده بودند.

سران حرکت 24 حوت، بگونه مثال حاجي شير اقا، داود جوان، امر سيد احمد، گل احمد تيزان، عارف، آصف ، جمعه گل پهلوان ، کريم صغير ، تورن رسول غيره... تا به اخرين رمق حيات از هيچگونه خيانت به منافع مردم هرات دريغ نورزيدند. آنها در وجود اعتراضات عادلانه مردم هرات، منافع بيگانگان را انعکاس ميدادند و تامين مي کردند. بطور مثال در سالهاي 1357 و 1358 بکمک مستقيم حکومت اخندها ي ايران، هرات را بميدان جنگ مبدل ساخته بودند. بعد ازآنکه افغانستان بوسيله روس ها اشغال شد، تعداد زيادي از سازمادهندگان قيام مذکور با کاجي بي روس ها پيوند پيدا کردند و با جهاد پاک و مقدس مردم هرات عليه اشغال روسها، خيانت ورزيدند.بطور مثال از جمله، شير اقا، عارف، آصف، داو د جوان و آمر سيد احمد که در قيام 24 حوت مردم هرات نقش فعال داشتند در سالهاي اشغال افغانستان بوسيله روس ها در خدمت قواي اشغالگر قرار گرفتند.

کشور ايران نتنها ديروز، بلکه امروز هم بگونه آشکار در تمام ساحات زندگي مردم ما بخصوص مردم هرات مداخله مي نمايد. آخند هاي ايران بگونه مغرضانه در رشد ، انکشاف و تحکيم موقف سياسي، اقتصادي و نظامي قوم و مليت مورد نظر خويش در هرات تلاش مي نمايد. از سرزمين ايران کماکان سلاح و اسلحه به هرات سرازير مي گردد. با کوشش رژيم اخند ها، در افغانستان جبهات و ائتلافات جديد سياسي ايجاد گرديده مي گردد.

با درنظر داشت ارائه مطالب فوق ميتوان ادعا کرد که سياست و ستراتژي شؤنيستي حاکميت ايران در قبال کشور ما تا کنون تغيير نکرده است. ايران نمي تواند و نمي خواهد که يک افغانستان نيرومند ، متحد و خودکفا را در جنب خويش ببيند.

از آنچه که تا کنون گفته آماده ايم فقط بيک نتيجه مي رسيم که دول نيرومند و همسايگان بد چشم ما، پيروزي هاي خود را در اختلاف و جنگ بين افغانها تامين کرده و مي کنند. انها به ادامه تلاشهاي ديروزي خويش، امروز هم تلاش مي ورزند که با دا من زدن به اختلافات سياسي و تقويه روحيه عقده گشائي و انتقامجوئي بين افغانها، زمينه ها و شرايط صلح اميز و عنعنوي حل اختلافات جامعه افغاني را از بين ببرند.

دشمنان آب و خاک ما بايد بدانند که مردم رزمنده، دلير ، حق بين و مصلح افغانستان، قدرت و توانائي آنرا دارند که بخاطر منافع علياي وطن عقده ها ، انتقامجوئي ها واختلافات سياسي خويش را کنار بگذارند و نيروي خود را عليه دشمنان اين آب و خاک متمرکز سازند.


اسم: < خان >    محل سکونت: < جرمنی >    تاریخ: 30.03.2008

بامعذرت ليست افسران ارشد اردو ، پوليس و خاد رژيم های تره کی ، امين ، ببرک کارمل و دوکتور نجيب ا لله را پيدا کرده و اينک يک يک معرفی ميگردد .
۱۵۱. ستر جنرال غلام داود داودی /اردو
۱۵۲.ستر جنرال انجنير سرفراز سافی /اردو
۱۵۳ ستر جنرال داد علی نيرو / اردو
۱۵۴ ستر جنرال قلندر پنجشيری / اردو
۱۵۵ ستر جنرال ارکان حرب امريکا صاحبجان صاحب /اردو
۱۵۶ سترجنرال ارکان حرب انگلستان عبدالروف صمدی /اردو
۱۵۷ ستر جنرال ارکان حرب ترکيه شهنواز غزنيوال / اردو
۱۵۸ ستر جنرال ارکان حرب از عربستان سعودی حاجی سرگوزی بابا /اردو
۱۵۹ ستر جنرال غلام فاروق تحصيلات جرمنی /پوليس
۱۶۰ ستر جنرال تحصيلات مسلکی چک سيد غلام رسول/پولس
۱۶۱ ستر جنرال مير زرکی سرکوندو تحصيلات جرمنی /پوليس
۱۶۲ ستر جنرال مهربان ارکان حرب روسيه /خاد
۱۶۳ستر جنرال پردل شاه غوربندی ارکان حرب روسيه/ خاد
۱۶۴سترجنرال رمضان قل ارکانحرب روسيه /خاد
۱۶۵ دگرجنرال ارکانحرب از امريکا عزيز حساس /خاد
۱۶۶دگرجنرال ارکانحرب زيلاند جديد وملاليزيا محمد باقر فرين قر / خاد
۱۶۸ دگرجنرال ارکانحرب لبيا ولبنان يار محمد مزدک جلاد خاد
۱۶۹دگرجنرال عظيم بابک مسوول کشتار وعدام اکسا
۱۷۰ دگرجنرال مصطفی روزبه مسوول عدام پلچرخی / کام /
۱۷۱ دگرجنرال مشاور حفيظ الله امين واسدالله امين خسرو خاور
۱۷۲ دگرجنرال عبدالله همدرد مسوول فير بالای عدامی ها زمان امين /کام
ادامه دارد < خان > < جرمنی >


اسم: احمد نثار    محل سکونت: امریكا    تاریخ: 27.03.2008

از ادارهء محترم پورتال افغان جرمن آنلاین خواهشمندم كه موضوع بحث خلقیان وپرچمیان را زود بسته نكنید، بلكه آنرا برای ماه ها باز بگذارید كه هموطنان ما ابراز نمایند و هویت تعداد زیاد خلقیان و پرچمیان و ستمیان را افشا كنند. اگر امكان داشته باشد، هموطنان ما عكس های این خائنین را هم به نشر بسپارند.


اسم: غلام جيلانی    محل سکونت: سالنگی >    تاریخ: 27.03.2008

بگذاريد نخست از همه روحيه ملی ووطنی پورتال وزين افغان ـــ جرمن ومسوولين محترم انرا ستايش نموده پدرود بفرستم .

ثانيئأ از محترم محمود نکته دان احترامأ طلب وتقاضا نمايم تنها با افشآ يک تن جنايتکار و قاتلين يک ولايت بر زخم خونين مردم ووطن مرحم گذاشته نه ميشود وچاره درد همه گانی نيست بهتر ان باشد که نخست در افشآ وپرده برداری سران وجلادان خون اشام ( خلقی ـــ پرچمی ) و ( جهادی + پرچمی) که هنوز در پيشگاه مردم معذور ونادم نيستن بلکه در جهت انسجام مجدد باند های ادم کش خود تلاش دارند اقدام ونيز در همسوی دردمندان وطن که به ادرس اين قاتلين صدای خودرا بلند ميدارند قرار گرفته انها را ياری رسانيده ودر افشآ دشمنان انها وطلب خون بها انها قلم زد .

در جمع نظر دهنده گان در مورد کشتار هراتيان غيور برادران از ولايات پروان ومزارشريف نام از چندين جنايتکار برده بيايد در درد انها شريک ودر مورد قاتلين نوشت !

۰۱ محمد عارف صخره مسکونه قزيه بايان ولايت پروان کم سواد تحصيلات اپتدائی در جوانی ونوجوانی راه گير واوباش بوده و در يک فاميل گمنام رشد نموده بعد از انکه وطن فروشان کوده نمود عارف نخست معلم بعدأ توسط عبدالجلال رزمنده جلاد به ( خاد ) جلب وجزب گرديده ودر فرکسيون محمود بريالی وسلطان علی کشتمند شامل ديگر از صلاحيت وقدرت فرعونی برخوردار گرديد بنا به دستور کشتمند موصوف در سال ۱۳۵۹ و۱۳۶۰ وظيفه گرفت تا مناطق چاريکار بخصوص قريه جات / بايان عليا / دادو / ده ملايوسف / دولانه /تتمدره / را پاکسازی وهسته های پرچم را ايجاد نمايد !

عارف صخره همرا با چهار برادر ناخلف واوباش خود وگروپ ۳۰۰ نفری وبه کمک تانگ های روسی وجونان « کمسمول روسی » داخل قريه جات فوق گرديده به مال ، ناموس مردم تجاوز دسته جمعی نموده وباعث قتل ۴۸ تن جوان اين مناطق گرديده که به خواست انها مبنی پيوستن به حزب پرچم گرديده بودند .

و بار ها ومراتب در همکاری با قوای روسی اين مناطق را تحت اتش زمينی وهوائی گرفته در قريه جات فوق او به نام عارف قاتل شهرت دارد .

در زمانی که ريس خاد مزارشريف بود به اصطلاح در تصفيه ولايت بلخ و کشتار غير نظاميان .تعرض وتجاوز به نواميس مردم وقتل بی گناهان ودر جهت ارضا ارباب روسی خود او عارف صخره وجليل پرشور دست بلند ومقام شامخ دارند وهر مزاری وبلخی داغ خنجر اين جنايتکاران را در سينه خود دارند .

عارف صخره در تبانی با محمود بريالی . نجم الد ين کاويانی . فريد مزدک . عبدالوکيل وزير خارجه .سلطان علی کشتمند .دوستم .بابه جان .خان اغا .با امر شورای سنگ فروشان تماس علنی گرفته در غارت ، چپاول ،دزدی ولايات پروان .کابل شريک وکابل را برای < روبای > پنجشير تسليم وبه پاس خدمات برجسته وطن فروشی مجدد به حيث سفير { استاد } ربانی در خارج توظيف گرديد ودر ختم ماموريت ۲۰۰۰۰۰ دالر پول نقد وتمام اسباب سفارت افغانستان در چک را غارت وفرار نموده فعلأ که با دختر ۱۷ ساله ازدواج دوم نموده در المان مشغول عياشی ، حزب سازی ، ميباشد .

۰۲ عبدالله همدرد « جلاد معروف خاد » ؟

عبدالله همدرد نيز مثل هر پرچمی ديگر از سواد ناچيز واخلاق فاسد برخوردار بوده در جوانی شغل گارسون رستوران خيبر کابل را داشته وهم زمان در هوتل کابل نيز توظيف بود در هوتل کابل درهم رکابی خشوی دوکتور نجيبالله که متصدی هوتل بود محافل عياشی وبزم را قبل از کوده تای ۱۳۵۷برای اراکين رژيم سردار محمد داود بخصوص عبد القدر نورستانی وزير داخله را مساعد وعبداله همدرد از طرف قدير استخدام گرديد .

بعد از کوده تا داکتر بها عبدالله همدرد را جهت تنظيم دعوت ها ومحافل خورد ونوش روسی وپرچمی به صدرات کشانيده وبه پاس خدمات عبدالله جهت تنظيم محفل های عالی عياشی به صفت کارمند رياست پنچ مقرر ووظيفه کشتار خانه رياست پنچ را داشت .

قرار احصائيه موصوف تنها در شب کوده تای شهنواز تنی با همکاری وهم دستی /عبدالجلال رزمنده ريس پنج ./ اصف دلاور لودرستيز / بابه جان قاتل / خليل بايانی / ۱۸۹ تن افسر وخورد ظابط مخالف وغير مخالف را به جرم صحبت نمودن « پشتو » به قتل رسانيده وشب هنگام به منازل کشته شده گان وزارت دفاع در فاميلی های قرغه .پل چرخی هجوم برده برناموس تک تک انها تجاوز نموده اند .

عبدالله فعلأ با نهايت بی شرمی سايت کثيف ومبتذل را بنام « سخن » به راه انداخته و خواسته چهره بدل نمايد ولی از رفتارش بايد شناخت که او يک جنايتکار ويک قاتل است .

۰۳ وميتوان از تک تک جنايتکاران شناخته ديگر در اينده نام برد.

با سپاس از سايت وزين افغان جرمن وسلام به همه مردم شريف وطن < غلام جيلانی سالنگی >


اسم: امین    محل سکونت: كابل    تاریخ: 26.03.2008

این خلقیان و پرچمیان حق ندارند كه حتی طالبان را جنایتكار بگویند. اینان آنقدر خون ریختند كه دست طالب و اشرار را از پشت بسته اند. اگر هموطنان ما در هر جا كه با یك پرچمی/خلقی/ستمی برمیخورند، باید بروی شان تف بیاندازند. این گروه مستحق هر گونه توهین و دشنام اند. همین حالا هم در هر جائی كه اند، افغانها را بدام سازمان های امنیتی كشورهای مختلف می اندازند. این مردم در هر خیانت شریك اند.


اسم: wahed   محل سکونت: leuven    تاریخ: 26.03.2008

salam .kasani ra bayad katel khetab kard .ke baray koshtar neroy nezame dar ikhtear khod darand wa dashtand . anha beshtar az do daha bakoshtar mardom ma ba himayae khareji edama medehand. wa ba nam jang salar yad meshawand,ke toran ismail yaki az anha ast. dar chonin sharayet motaham sakhtan nawesenda wa chakhsiyat mili nazifullah nahzat ke beshtar as 10 sal omre khod ra dar zendan e shorawi separi namod , adelana nist.


اسم: محمد رحيم فروتن    محل سکونت: پروان /بايان    تاریخ: 26.03.2008

اداره محترم ادمين پورتال افغان ـــ جرمن !
بنده « محمد رحيم فروتن » برادر مرحوم سناتور علی احمد بايانی از ولايت باستان پروان ده « بايان عليا » در مورد ليست اخير انتشار يافته جنايتکاران < خلق > و < پرچم > و تبصره برادر هاشمی از بلخ چند کلمه گفتنی و افزودی دارم ، اگر مسولين محترم انرا اقبال نشر دهند .
در کنار ساير جنايتکاران نام دو تن جنايتکار حرفوی شناخته شده که با سر و گردن در خون مردم غرق ميباشند بنام های [ مرزا محمد عارف صخره فرزند شارلتان مشهور مرزا تاج محمد و [ خليل به اصطلاح « بايانی » ] اين چاکر منش قريه مامای عارف صخره از جمله قاتلين شناخته شده و جنايتکار انکار ناپذير و غارتگران منطقه و ولايت پروان بوده هر دو بارها و به مراتب سوار در هليکوپتر های توپدار روسی مناطق و قريه جات / بايان بالا / بايلن پائين / دادو / تيل انچه / ده ملايوسف / تتمدره بالا وپائين را تحت اتش چند روزه گرفته که قبرستان های شهيدان اين جنايات بنام قبرستان کشته شده توسط صخره و خليل شهرت دارد. در قريه ی بايان عليا خانه و خانواده ای نيست که عزيز و وابسته ی خود را در حملات هوائی صخره / رزمنده /طوفنده /خليل / نبرد /اخگر نوش / دروگر / از دست نداده باشند .
اين وطن فروشان پرچمی چندين بار با قوای اشغالگر روسی داخل قريه جات متذکره گرديده خانه به خانه را تلاشی و جنان انها را با نهايت شيوه روسی در مقابل مادران و پدران شان شهيد ساخته اگر نظام و يا قانونی عادل پيدا شود و سر به قريه بايان و ده ملايوسف بزند انگاه است که در مورد /عارف صخره مشهور به < زردمبوک > / رزمنده مشهور به < بچه > و خليل ناجايز داستهانها خواهم جمع گردد.
و نيز اين خليل که خود را « بايانی » ناميده هرگز از فاميل و وابسته ی فاميل بزرگ بايانی ها نبوده بلکه موصوف با نهايت < نمک حرامی گری > از تخلص بادار خود که در هفتاد پشت چاکر باياني ها بوده سوء استفاده نموده است .
با حرمت فراوان . محمد رحيم فروتن / پروان /بايان


اسم: سيد هاشم هاشمی    محل سکونت: .بلخ    تاریخ: 25.03.2008

او برادران مسلمان بخاطر خدا صدای من را نيز نشر کنيد.
در ليست اخير چشم بنده به نام دو حيوان درنده دو جلاد دو جنايتکار دو قاتل دو خون اشام به نامهای
۰۱ محمد عارف صخره فرزند ناخلف مرزا تاج محمد که يک کلاه بردار معروف از قريه بايان ولايت پروان زمانی که رئيس دستگاه ادمکش < خاد > مزارشريف بود دو برادر بنده را بنام های سيد تيمور شاه و سيد شاولی به قتل رسانيده و قاتل صدها تن ديگر در بلخ و مارمل . تاشقرغان نيز ميباشد لطفأ نام و جنايات او مثل جنايتکار بلجيم به نظر خواهی بگذاريد
۰۲ خليل < بايانی > مشهور به < لب > يکی از جنايتکاران حرفوی . سديست و مشهور < خاد > بود او از حمايه نزديک محمود بريالی ، سلطان علی کشتمند در کشتار مردم برخوردار بود و بنام جلاد < خاد > شهرت دارد و نيز عضو مافيا داغستان روسيه ميباشد او هيچ گونه ارتباط فاميلی ، قومی ، خونی با فاميل نيک نام و خان زاده < بايانی > نداشته بلکه از هفتاد پشت چاکر ان درگاه بود .
سيد هاشم هاشمی .بلخ


اسم: < خان >   محل سکونت: < جرمنی >    تاریخ: 24.03.2008

سلام مجدد
ليست افراد بسيار بسيار محرم ، اساسی ، و مخفی در رژيم های خلق و پرچم "
۱۵۳. دوکتور اقتصاد سيد مختار شاه در رژيم دوکتور نجيبالله رئيس { خاد } اول فعلأ نيز رئيس { خاد} کرزی.
۱۵۴ دوکتور اقثصاد از نيوجرسی امريکا مير غلام ربانی مهربان رئيس { خاد } ۲۵ وفعلأ رئيس خاد کندوز
۱۵۵ دوکتور فزيک از فرانسه محمد عارف جهش رئيس گمرک
۱۵۶. دوکتور علوم سياسی از مسکو غلام جمشيد جمشديان رئيس ادکادمی علوم کميته مرکزی .
۱۵۷. دوکتور کیميا از برمنگم انگلستان غلام احمد شاه تيموريان رئيس جن و پرس بلخ
۱۵۸.دوکتور کیميا از مسکو حيدر خالقی معاون گاز و نفت
۱۵۹ ستر جنرال رزمنده رئيس [ خاد ]
۱۶۰. دگروال مرزا عارف صخره جلاد ولد مرزا قلدر ددمنش زاده « جلاد خاد » و سفير ربانی و فعلأ مسؤول تنظيم و ترتيب جاده ی مشهور هامبورگ المان < سنتر پاول
۱۶۱ . دگروال مرزا صبور رزمنده فرزند مرزا دلربا برادر جلاد رزمنده [ خاد ]
۱۶۲. دگروال حليم اتش نوش جلاد { خاد} فرزند قلدر خان بايانی شوهر رزمنده نامدار.
۱۶۳ .دگروال خليل < سرخه > بايانی فرزند ناجايز سناتور علی احمد بايانی و اپه بيگم جلاد [ خاد] ميدان شهر
۱۶۴ضابط مرزا توفنده فرزند مرزا خدر بايانی { خاد
۱۶۵ ضابط الله بابانی جيزگر فرزند شير قر { خاد }
۱۶۶ سرکاتب مرزا جبار نوکر زاده رئيس اکسا
۱۶۷ سرکاتب مرزا تاج محمد شيرقر زاده رئيس کام
ادامه دارد
< خان > < جرمنی


اسم: « خان    محل سکونت: جرمنی     تاریخ: 22.03.2008

ادامه گذشـــــــــــــــــــــته
۱۳۱. قدير تره کی
۱۳۲ .شريف تره کی
۱۳۳. سمين تره کی
۱۳۴ تورپيکی تره کی
۱۳۵ خالق کتوازی
۱۳۶ دلبالا کتوازی
۱۳۷ حشمت الله تنی
۱۳۸عتيق الله تنی
۱۳۹رباب گل تنی
۱۴۰ صفدر علی شنواری
۱۴۱ رجب علی مومند
۱۴۲ صفورا کشتمند ( جنرال پوليس)
۱۴۳ عاقلشاه ريس اکسا
۱۴۴ تيمور شاه ريس کام
۱۴۵ ستر جنرال طرباز فاريابی
۱۴۶ستر جنرال ارکانحزب از امريکا شازمان زمانی
۱۶۷ ديپلوم انجنير برق از انگلستان سخی داد قره باغی
۱۶۸ ديپلوم انجنير صنايع ثقيله قدرت الله سمنگانی( خاد)
۱۴۹ داکتر قلب انجير گل پروانی ( خاد )
۱۵۰ داکتر عبدالرسول دروازی ريس ( خاد )
۱۵۱ دوکتور علوم اقتصاد محمد نبی بهادری ريس (خاد)
۱۵۲ دگرجنرال ارکان حرب ترکيه محمد زمان تخاری [ خاد ]
ادامه دارد « خان » < جرمنی >


اسم: ghan   محل سکونت: India    تاریخ: 20.03.2008

جناب انجينير معروفی صاحب ! پورتال افغان جرمن که شما آنرا با صفت بيمثال ، ياد ميکنيد واقعا نويسندگان و همکاران اعتدالی ( نه افراطی ) هم دارد ، گويا پورتال بيمثال ، فقط عقايد خاص ، يکطرفه و افراطی را در باره مصطلحات اداری دخيل در فارسی و تفاوتهای زبانی فارسی ايران و دری افغانستان نشر کرده است ، و مجالی برای مخالفان ، يعنی به اصطلاح شما ، نوکران ايران! نداده تا عقايد شانرا در پورتال منتشر کنند ! ديشب من مقاله مستند و جالبی از يک همکار قديمی پورتال ديدم که در « گفتمان » نشر شده و نويسنده از لسان مادری ا ش که فارسی است ، بخوبی دفاع کرده ، عنوان اين مقاله اين است( بيدل از شبپره کيفيت خورشيد مپرس) ، وقتی امروز به آرشيف مقالات شما مراجعه کردم هرگز اين نوشته را نيافتم ، شما حتا با همکاران خود تان هم با صميميت و يکرنگی رفتار نميکنيد چه رسد به ديگران!بهر حال پورتال هم به يک خانه تکانی در سال نو نياز دارد . نوروز تان خوش باد . غنی احسانيار


اسم: لطف الله خاشع   محل سکونت: روسیه     تاریخ: 20.03.2008

ادارهء محترم پورتول افغان جرمن آنلاین:
اینكه كشتمند فحاشی میكند و كلمات نا جایز علیه شما و سایر هموطنان استعمال میكند، اصلاً مهم نیست و باید این همینطور باشند و الا مشت شان باز نمیشود. كشتمند و امثال این فرومایگان نمیدانند كه هر چقدر كه بجفند به همان اندازه صدمه می بینند و اسرار نا گفته شان فاش میگردد و آبروی از دست رفتهء شان بیشتر به زمین میخورد. در یاداشت قبلی خود فراموش كردم كه میگفتم یك كاپی از مضمون فرید آتش نفس را به اناهیتا راتب زاد هم بفرست تا خاطرش از گذشته های شیرین وی تازه شود. با احترام


اسم: ادمین پورتال   محل سکونت: افغان جرمن آنلاین    تاریخ: 20.03.2008

خواننده های عزیزالقدر و وطندوست، سلامهای گرمم را بپذیرید!
آقای اکبر کشتمند باز توسط نوشته ی سراپا دشنام و فحاشی خود، همه وطنپرستان را مورد تفقد قرار داده است. لطف کرده قلم های کوبنده خود را بیشتر متوجه جنایتکاران نمائید، و تمام جنایتکاران و خاینین را رسوا بسازید. اما جنایتکاران تنظیمی و طالبی و هر کس دیگری که در حق مردم مظلوم ما مرتکب جنایت گردیده است، یاد تان نرود! درود بر قلمهای افشاگر شما


اسم: لطف الله خاشع   محل سکونت: روسیه    تاریخ: 20.03.2008

كشتمند صاحب:
توبه گار شده اید یا نه. اگر بازهم میخواهی كه بیشتر دامن تو و حزب كثیف تان بالا شود، نظر بده. باز هم خواهی دید كه چه مصیبتی بر سرت می آید. مضمون فرید آتش نفس را از كانادا خوب بخوان و به سلطانعلی كشتمند هم بده. آنقدر رسوا شوید كه حتی ثریا بها با تمام هرزه گی اش شما را نجات داده نخواهد توانست. بهتر بود كه خاموش می ماندی تا اسرار شما وطنفروشان و ناموس فروشان تا این اندازه فاش نمی شد. به هر حال ازت متشكرم كه این فرصت را به هموطنان دادی كه در جستجویش بودند.


اسم: محمد شریف    محل سکونت: كانادا    تاریخ: 20.03.2008

من همچنان از هر افغان شریف خواهش میكنم كه اگر عكسی از خائنین خلقی و پرچمی داشته باشید، لطفاً آنرا هم همراه با نام شخص در اختیار هموطنان قرار دهند تا هویت آنها كاملاً افشا گردد. تشكر


اسم: خان   محل سکونت: Germany    تاریخ: 20.03.2008

ادامه ليست .
۱۱۰ . غلام دستگير تره کی
۱۱۱. غلام سرور تره کی
۱۱۲. جنرال شهابالدين تره کی
۱۱۳. خوشحال امين
۱۱۴. رزاق امين
۱۱۵ تواب شاه کارمل
۱۱۶ سهراب الدين کشتمند
۱۱۷ صفدر علی کشتمند
۱۱۸ جنرال شازمان برکی
۱۱۹ جنرال ارکانحرب شاه بهادر بهادری
۱۲۰. انجنير شاطقی پيروز
۱۲۱ زراب گل تجار
۱۲۲ کانديد اکادميسن اعظم سيستانی .سويدن
۱۲۳ کانديد اکادميسن دوکتور شهابدالين رضائی
۱۲۴ اکادميسن غلام دستگير پنجشيری
۱۲۵ اکادميسن دوکتور اسدالله حبيب
۱۲۶ دگرجنرال توران شاه خان جوزجانی
۱۲۷ دگرجنرال غلام روف بدخشی
۱۲۸ تورن جنرال ضميرالدين ميهن پور ( خاد )
۱۲۹ توران جنرال باقر فرين معاون وزير خاد . سويدن
۱۳۰ دوکتور رازقی عطائی
ادامه دارد
خان


اسم: ALI KHAN   محل سکونت: kabul    تاریخ: 19.03.2008

111. dawod razmenyar
112. Pawaston
113, Faqer wadan
114. Samad Azhar
115. Fazulla Zaki
116. Zahir tanin
117. Ranaward zaryab
118. asadullah habib
119. Najiba hotaki
120. Mohmmad nabi ewazzadah
121. Hamidulla mofid
122. Khosha Chen
123. Hemat Faryabi
124. Dowlat abadi
125. asad zerak
126. Sarwar Mangal
127. Gen ludin
128. Basharmal
129. Manokay Mangal
130. Zahir ofoq
131. Ahmad morid
132. aryanfar
133. Nasir Sadiqe
134. Qata atazai
135. Hanif yosofi
136. Sayed Jahfar
137. Rahim Samim
138. Asil mir Patang
139. gen gholam mohmmad
140. Nehmat
141. Emtyaz hassan
142. Soraya baha
143. watandost
144. kargar
145. afzali
146. yasin sadiqe
147. rasul rahin
148. asad tofan
149. gen samad
150 and


اسم: محمد شریف   محل سکونت: كانادا    تاریخ: 19.03.2008

از هموطنان گرامی خواهش می نمایم وقتیكه اسمای خلقیان و پرچمیان را می نویسند، سغی فرمایند كه كه بر علاوهء استفاده از حروف لاتین، اسمای این گروه را به دری هم تحریر دارند تا تلفظ نام ها و شناخت شان برای هموطنان آسان شود. با عرض حرمت


اسم: فرید ( آتش نفس )   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 19.03.2008

فرید(آتش نفس) 19 مارچ 2008
سال نو به تمام دست اندر کاران پورتال افغان ـ جرمن و نویسندگان شریف و خوانندگان نجیب اش تبریک باد ! سلام اکبر جان کشتمند !
میدانم که خوانندگان و نویسندگان زجردیده و گرامی از سلام من به تو تعجب کرده اند؛ زیرا هیچ کسی سلامتی سر دشمن وطن فروش و دشمن مردم کش را و فاقد تمام صفات انسانی و حتی فاقد صفات حیوانی را آرزو نمی کند ؛ اما من سلامتی ترا برای ده ها سال خواهانم ؛ زیر میدانم که اگر تو در محکمه مردم ( به شمول محکمه ... ) محکوم به کمترین جزا که همانا اعدام خواهد بود شوی به یکبارگی از لعن و نفرین و توهین و تحقیر و هرچه دو و دشنام در فرهنگ کوچه و بازار کشور های آسیایی ( مخصوصا کوچه های سابق کابل چون "سرچوک" و " بالا چوک " عاشقان و عارفان " " ده افغانان "و" ریکاخانه " و... رایج بود که تمام پرچمی ها و خلقی ها و خادی ها من جمله تو و سلطانعلی کشتمند - که نمی دانم پدرت یا برادرت است) بین بچه ها و اوباشان و لومپن ها و قواد ها رد و بدل می گردد، مستحق آن می باشید ؛ خلاص می شوی. و اگر حیات داشته باشی در هر کجا که باشی مثل همین سالهایی که سپری کردی با ترس و دلهره در حرکت می باشی، در ست مثل برادر کشتمند در دهلی جدید که به هر سوراخی می خزید و کشتمند را بباد دو و دشنام می گرفت تا نشان دهد که با وی پیوندی ندارد.
در بازار های لندن و یا هر کجایی که اقامت داری وقتی که برای خرید می برایی میدانم که قلب چرکینت (- قلبی که حتی یکبار هم برای مردم نجیب و زحمتکش هزاره نتپیده ، جز برای پیروزی خداوند آن زمان تان روس ، همان روسی که تمام تانرا درست مثل آن غشایی که جوانان خوشگذران از بازار دستیاب می نمایند؛ استعمال نمود.) از ترس اینکه کسی ترا نشناسد و به تو حمله نکند می لرزد ؛ به هر رادیویی که گوش میدهی جز نفرت نویسنده و گوینده چیز نمی شنوی؛ به هر نشریه که دست می زنی خود ، باندت را می یابی که در زیر شدیدترین ضربات و حملات قرار گرفته اند . در محافل و مجالس ابداً اشتراک کرده نمی توانی جز محفل رفقای پراگنده ی خودت زیرا که از خشم بر حق مردم نهایت می ترسی . در تالار ها و محافل سخنرانی افغان ها و ... هم رفته نمی توانی ؛ حتی از خنده کودکت از لبخند زهر آگین پیران قومت خوش نمی شوی . لبخند مادر اولاد ها هم دیگر برایت سرور آفرین نیست . برای رسیدن به خوشی و سرور همه راه ها برویت بسته است ( " پَکشی راه نِی یه " همه راه ها مسدود است ).
یک حرفی دیگر هم هست و آن اینکه اگر ازدواج کرده باشی و اولاد داشته باشی از خاطر حال و آینده وی هم بسیار دغدغه خاطر داری مسلما برای حفظش به وی تلقین و توصیه می کنی که به یکی از سازمان های اطلاعاتی کشوری که در آن اقامت داری بپیوندد ( البته فرضا اگر پای ترس و لرزی از ناحیه وی هم در میان نباشد بنابر خصلت مزدور منشی که تمام تان - اعم از خلقی و پرچمی و خادی - دارید رو به همین سازمان های استخباراتی می آورید. من در سراسر اروپا و امریکا از دوستان شنیده ام ؛ همچنان خود نیز شاهد بوده ام که خلق و پرچم و خاد ( هم خاد داخلی و هم خارجی فعلا هم در خدمت امپریالیزم روس قرار دار د) از همان اوایل هجوم شان به کشور های غربی به جوانان خود گوشزد می کردند که به سازمان های اطلاعاتی کشور های غربی داخل شوند تا در گام نخست به مصونیت دست یابند و .... البته با پیشکش کردن اخبار و اطلاعات سیاسی در باره این پناهنده و آن پناهنده، این حزب و آن حزب ( اگر پورتال ضربتی افغان – جرمن اجازه نشر نامهای آنان را بدهد من حاضرم منحیث نمونه از یکی دو تای آن نام ببرم ) . و کشور های غربی از پذیرش شما ها که دستاورد های جاسوسی حاضر و آماده را به آنان دو دسته تقدیم می نمائید و همینطور بدون اینکه در رابطه با آموزش و پرورش شما وقت و بودجه ای را تخصیص داده باشند ، در کمال خوش رویی افتخار کارکردن را برای تان می دهند. بنابر آن به روشنی می توان گفت که تو و سلطان کشمندت و اسد کشتمندت در خدمت استخبارات کشور پیر کهن سال استعمار از همان اوایل آمدن تان قرار گرفته اید. و این یگانه راهی است که با طی آن می توانید از درد زهر گژدم عقده های حقارت آن کاری هایی را که در بچه گی مرتکب شده اید بکاهید.
اکبر جان بگذار از برادر بزرگتر سلطان کشتمند بنویسم که نامش را فراموش کرده ام . وی در سالهای 1344 در نمایندگی تجارتی کدام کشور اروپایی یعنی " اونیماک " که دفتر آن در چهار راه صدرات مقابل سفارت ایران موقعیت داشت ( در رسته روابط فرهنگی سفارت امریکا ) کار می کرد. وی به خاطر کار آن دفتر به شعباتی در این وزارت و یا آن وزارت و یا در این بانک و یا آن بانک آن زمان کابل در رفت و آمد بود. مامورین این نهاد ها همه وی را می شناختند که بر خورد بسیار بسیار "مودبانه " داشت. برای افاده مطلب بایست روشنتر عرض کرد برخوردش بسیار چاپلوسانه بود . برادر کشتمند از طرف یک شبکه جاسوسی شوروی آن وقت ( که در راس آن شخص سلطان جان کشتمند قرار داشت ) توظیف شده بود که آن موسسه تجارتی را از درون تحت نظر قرار بدهد ( همانطوری که اسماعیل دانش ننگ ملیت نجیب هزاره عضو کمیته مرکزی ( " حزب دموکراتیک خلق " ) برادرش بنام ... دانش را که دارای قد کوتاه و پوست گندمی بود، در درون سفارت امریکا در کابل به سمت مترجم داخل کرده بود ( برادر اسماعیل دانش در سال ٦١ تعدادی مترجم و کارکنان افغانی آن سفارت را به چنک خاد انداخت که در بین شان یک نفر بنام حاجی قدوس قادری و... بود. رادیو تلویزیون دولت دست نشانده روس از گرفتاری چند تن افغان که بگفته نطاق آن « برای سفارت امریکا در کابل جاسوسی میکردند » نام برادر دانش را نیز برد . در شب بعد از میان کارکنان سفارت امریکا نام برادر اسماعیل دانش را حذف کرد. دانش و میثاق هر کدام مانند کشتمند از خود شبکه های استخباراتی دارند که تا هم اکنون بخشی از آنها در طیف خارجی خاد و بخش های دیگر شان در طیف داخلی خاد من جمله در درون حزب وحدت (از همان اوایل که از سازمان نصر و هفت سازمان متشکله آن باند "وحدت"" تیار" شد ؛ نفوذ کرده بودند) فعالیت دارند . در کابینه دولت دست نشانده امریکا وزیر و در سفارت خانه های آن کارمند سیاسی هم دارند و تو اکبر جان ( که هم نام دیگرت اکبر تاج از افراد میثاق که بعد از کودتای ننگین ٧ ثور بسمت رییس د افغانستان بانک و یا معاون آن بانک مقرر شد و پول های هنگفت اسعاری آن بانک را درست مثل دلزاده پرچمی از بانک کشید ) بدین فکر استی که خانواده خاین و جاسوست بار دیگر به حیات بسیار مفتضح و ننگین شان در دولت دلقک سیاسی کرزی هم استوار خواهند ماند. خانواده تان که بخشی از خانواده روسپیان استخباراتی خلق و پرچم و خاد است از دید سیاسی استخباراتی آن قدر قصه و " اوسانه " دارند که ضرورت به گپ و گفت در مورد گند و کثافت روابط و مناسبات شخصی و جنسی آنان نیست. و برای "حسن" ختام گپکی را باید نوشت : ( یک تن از خلقی های بلند مرتبه در حزب روزی در ... گفت :
« تایپ شرعی ( جوزجانی ) در کدام جای دور از نظر در اتاقش چالان بود. شروع کرد که موضوع صحبت خود را ثبت نماید که دروازه وی به صدا درآمد ببرک و اناهیتا بودند که وارد خانه شرعی شدند. شرعی آن دو را به اتاق صالون رهنمایی کرد . موضوعی بود که می بایست با شرعی در باره آن صحبت نمایند . صحبت تازه آغاز شده بود که یاد شرعی آمد که وعده مهم دارد و باید هر چه زودتر خانه اش ترک داده سر و عده حاضر شود . از کارمل و اناهیتا خواست که اگر مایل باشند میتوانند در خانه بمانند تا وی بعد از یک ساعتی برگردد. در خانه جز آن دو کسی نبود. کارمل موافقه کرد و دروازه خانه را بست . کارمل و اناهیتا بر روی کوچ صالون لمیدند بعدا برخاستند و به اتاق کار شرعی که چپرکتی هم در گوشه ای آن دیده می شد رفتند... . بعد از مدتی شرعی بر گشت . اناهیتا بستر درهم و برهم شرعی را درست کرد ، کارمل دروازه را باز کرده دو باره هر سه تن شان به صالون برگشتند و صحبت را آغاز نمودند . کارمل و اناهیتا که با شرعی خدا حافظی کردند و از خانه بر آمدند . شرعی دوباره به اتاق کارش رفت تا سخنشرا ادامه دهد . متوجه شد که طرف خالی تایپ تمام شده بعداً بیادش آمد که وقت رفتن تایپ را خاموش نکرده خواست فیته تایپ را دو باره سر جایش انتقال دهد متوجه شده که صدای کارمل و اناهیتا ثبت شده تمام هیجانات و ناز و نوازش های آن دو به هنگام همبستر شدن ثبت فیته تایپ قدیمی که چند ساعت صحبت را می توانست در خود ثبت کند، شده بود و شاید هم دگر گپ های سیاسی و... . شرعی آن فیته که در قسمتی ازآ ن صحبت های جنسی رهبر و معشوق رهبرش ثبت شده بود را نزدش برای روز مبادا ! نگهداشت . انقلاب ثور که پیروز شد در فعل و انفعالات درون حزب و فرکسیون بازی های آن امین از پذیرش شرعی به حیث یک خلقی ابا می ورزید. شرعی برای اثبات صداقتش آن فیته پر شده تیپ از رهبر سابقه اش و اناهیتا را در برابر امین چالان کرد .» آن خلقی علاوه نمود که : « امین صاحب هر وقت به آن تیپ گوش می داد و آنرا به سایر رفقا نشان می داد .. ». ( نقل قول به مفهوم ) اسد جان کشتمند تو با تمام آنهمه عقده های چرکینت زنده باشی که مطالب بیشتر را از قلم مردم داغ دیده افغانستان بشنوی و بشنوی که رابطه سلطان جان کشتمند با خواهرک چاق و چله اش که در ریاست " صنایع دستی " در سالهای ١٣٥٩ کار می کرد چقدر محترمانه بود !
به هر رو اسد جان کشتمند تو با تمام گند و گثافت وجدانی ات زنده باشی که از این بیشتر هم از ما مردمان که در پی افشای جنایات و رو براه نمودن محکمه خلق و پرچم می باشیم ، بشنوید . به آرزوی روزی که سر پر از اسرار جاسوسی و... سلطان کشتمند ، اسد کشتمند ، دستگیر پنجشیری ، گلاب زوی و سایر جواسیس روسی و همپالکی را فعلی شان را بر سر دار ببینیم . به امید آن روز باز هم می نویسم و می نویسیم و در این راستا با مبارزه پیگر و تا پای جان ادامه می دهیم.


اسم: نثار احمد   محل سکونت: امریكا    تاریخ: 19.03.2008

برادر گرامی علی خان:
از افشاگری در مورد هویت خلقی و پرچمی ها به شما تبریك میگویم. این خدمت بزرگی است كه یك فرد میتواند برای افغانستان انجام دهد. از همه هموطنان خواهشمندم كه مانند برادر گرامی محترم علی خان اسمای سایر خلقیان و پرچمیان كه تا حال پوشیده مانده افشا نمایند تا لست خائنین خلقی و پرچمی تكمیل تر شده برود. هر چقدر كه كشتمند و سایر دست یارانش عو عو كنند، سودی برای شان ندارد. خواه دشنام میدهند و یا خواه گریه میكنند، جواب های مردم حق بین همین است كه می شنوند و میخوانند. كشتمند منتظر باشد كه در صورت لزوم هویت خلقی ها پرچمی ها و ستمی ها بیش از پیش افشا خواهد شد و اسناد بیشتری روی صحنه ظاهر خواهد گردید. ندامت برایش سودی نخواهد داشت.


اسم: HassanAmmiry   محل سکونت: U.S.A    تاریخ: 19.03.2008

and
81. abdul wakel mans ( sawess)
82. saliman laeq
83. sald mhammad gulabuz
84. mmer sahib karwan
85. mazuryar
86.sharijavzjani
87.dr.shawali
88.missaq
89.g,sarhavzwal
90.shanawaz tani
91.jamila nahed
92.mabuba karmal
93.kawa karmal
94.karima kashdmmand
95.wassel
dawudkarnzai.96
97 abdullahhamdard
98fatahsakadri(kaed)
99.kalilsakandri(kaed)
100.hadiabawi
101.tammimabawi
102 yaqubhadi
103 rawesh
104g,jummagull
(kaed) 105g.saedkazm(kaed)
106g.kushallsafi(kaed)
107maliksafi(kaed)
108g.zammanar zw(kaed)
109 muhssani(kaed_sweden
110azamsesstani


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 19.03.2008

I am not wondering about the reaction of such element, because killer, criminals and sold guys have always lacking character, it should be not expect from such people opposite reaction. As I mentioned it already to him in my previous comment, he has to continue his writing and it will be very helpful for the Afghan nation, my intending was it and is it, that those people have to introduce themselves their low and dirty character and an other hand they will give evidences for their criminality themselves through their behavior during the communication via web sites, it means, all people can imagine it now, he and his friends are not on the power any more, but his reaction is arrogant and primitive, I am sure, he eliminated many innocent people because of just criticizing at that time, he is feeling himself still in drunkenness of power from that time, he was a street guy and he is a street guy, otherwise he would never sell himself, they are trying first to get success by artificial polite words, if they do not succeed, then they are starting with intrigues, if still do not succeed , then they are reflecting their real faces as street guy and Mr. Akbar Kishtmand reaction is demonstrating himself his low level character now, it will be very good, if Afghan-German Online could publish it! His other colleges have the same weak characters, by the present installed criminal is similar, their uniting is to "Alliance of Nation" an excellent proof for their similarity, among them started a big fight now, they are trying to demonstrate to USA their slave being, like it was among Khalq and Parcham on that time, but those stupid and low level people have lacking character, they can not realize it, that CIA have enough information about those elements, each of them will be use for certain time for its program and then CIA will trow them away like a limo, even our former King family and his clan sold themselves for money, as it is saying: "the money spoil the character", this demonstrated our former king, his family and his clan very well too!


اسم: نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 19.03.2008

نوشته محترم محمود نکته دان، راجع به قیام 24 حوت 1357 مردم باشهامت هرات و خیانت و جنایات خلق و پرچم و حامیان روسی شان یادی نموده است ، کاری بجا و ذکر چنین رویداد های تاریخی ضروریست ولی آنچه در اینگونه رویداد ها مهم و آموزنده پنداشته میشود، برملا ساحتن جهات مثبت و منفی آن میباشد ، تنها ذکری از شجاعت و خصلت مذهبی قیام کنندگان و وحشت و قصاوت سرکوب کنندگان قیام چندان درسی برای نسل های آینده کشور بر جا نمی گذارد. در آن رویداد تاریخی چه بصورت خود جوش و چه رهبری شده بوده باشد مهم آنست که نکات مثبت و منفی آن مطرح شود که بخصوص در آینده بار دیگراشتباهات تکرار نشود ، مثلاً باید نشان داده می شد که دست آورد قیام مذکور چه بوده ؟ آیا از بین بردن چند نفر روسی و مزدوران داخلی شان ارزش کشته شدن بیست وپنج هزار انسان بیگناه را داشت ؟ تنها ذکر احساسات دینی و حرکت سیل آسای توده مردم درس زیادی از تاریخ مبارزات مردم به نسل های آینده کشور نمی آموزاند. در تاریخ هر کشوری بارها دیده شده که توده های تحت تبلیغ و تلقین به مستی و بیخودی قرار گرفته و بیش از حد مرتکب قتل و قتال شده و هزاران کتاب و آثار گرانبهای هنری و تاریخی را ویران و نابود کرده اند.

آقای نکته دان گفته است ، کسانی که خیانت و جنایاتی را در حق ملت افغانستان روا داشته اند مردم آنها را شناخته، دیگر کردار شان را فراموش نمیکند، بهر لباس و هر رنگی که بخواهند با زد و بند با دولت های بیگانه بقدرت رسند و ظلم و ستم گذشته را تکر ار نمایند مجال نخواهند یافت اما آ نچه بواقعیت امروز شاهد آن هستیم خلاف نظر آقای نکته دان مردم در اثر عدم آگاهی لازم و نبود سازمان ها و نهاد های مردمی و دیموکراتیک در انتخابات لویه جرگه ها و ولسی جرگه بر اساس انگیزه های مذهبی، قومی و اندک منفعت آنی و زود گذر، گذشته را فراموش کرده خلاف منافع همگانی و دایمی خود به همان کسانی رای دادند که در گذشته نه چندان دور مسئول قتل هزاران هراتی، مردم کابل و دیگر شهرها و روستا های کشور بوده اند و در یک جمله همان مزوران دولت های بیگانه و دشمن جان و ناموس خود را به نمایندگی خود انتخاب کردند، که همین اکنون در دولت به غیر از چور و چپاول و توطئه و خیانت علیه کشور و منافع ملی کار مثبت دیگری ندارند.

یک نکته دیگر راهم میخواهم به خدمت اقای نکته دان برسانم ، آنزمان که مردم علیه دولت های خودی و اشغالگران خارجی قیام میکردند با شمشیر در برابر شمشیر و یا با چوب و تفنگ علیه تفگدار می رزمیدند و شانس پیروزی هم داشتند اما در دنیای امروز که ابزار های کشتار جمعی و نیروی هوائی بوجود آمده و میتواند در چند دقیقه هزاران انسان را بقتل رساند، باید بپذیریم که دوران قیام های مردمی سپری شده و کار ساز این دوران نیست ولی در این دوران هم میتوان با استراتیژی و تاکتیک های جدید علیه بزرگترین قدرتهای نظامی مثل شوروی سابق جنگید و پیروز هم شد. بااحترام


اسم: ادمین پورتال   محل سکونت: ا"فغان جرمن آنلاین"    تاریخ: 19.03.2008

سلام و احترام خدمت همه هموطنان بادرد که با ابراز احساسات وطندوستانه و ملی، حق جنایتکاران خلقی و پرچمی را داده اند.
بعرض خوانندگان عزیز برسد که اخیراً آقای اکبر کشتمند ضمن دو نوشته ی کوتاه و توهین امیز خود، نه تنها متصدیان پورتال را با دشنام و هتاکی ها نواخته است ، بلکه این آدم بی آزرم تمام نظردهندگان محترم را هم به باد ناسزا گرفته و تا توانست، فحش و دشنام بازاری نثارشان کرد. کاش سیاست نشراتی پورتال اجازه ی نشر چنین سخنان رکیک را میداد، که لااقل یک جمله ی ایشان را در اینجا نقل میکردم، تا هموطنان ما متوجه میگردیدند که با چه یک انسان بی باکی روبرو بوده اند.
لطفاً نظرات خویش را بیشتر از پیشتر متوجه این خبیثان تاریخ بسازید و حق ناسزاگوئی های ایشان را بدهید!
کوبنده باد قلم های شما و درود بر شما که حق را مینویسید و داد یک ملت مظلوم را از جنایتکاران میگیرید.
با احترامات فایقه


اسم: ALI KHAN   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 19.03.2008

More names
48. Jamila palwasha
49. Olomi
50. Raouf Bege
51. Shahnaz Tanay
52. Nazar mohmmad
53. Bashir Roygar
54. Gen baqe
55. Gen yar mohmmad
56. Gen rafe
57. Gen kohostani
58. Gen baba jan
59. abdulla shadan
60. hamed rogh
61. hashmat awrang
62, Basir ranjbar
63. Kabir rangbar
64. Baroq shafeeyee
65. Rashed Aryan
66. Goldad
67. Toghyan
68. Sayed mansoor nadari
69. Faryabiy
70. dr zameer
71. Niaz mohmmad momand
72. Chamkanay
73. dawod sarlorai
74. sakhe ghairat
75. soraya parlika
76. Nasren mofeed
77. zeraak
78. gen. Katawazi
79. gen zormati
80. gen qader aka


اسم: Khan    محل سکونت: : Germany     تاریخ: 19.03.2008

and also
21 .najmmudin kawiani
22.shfequllah todayi
23 azim babak
24 mustafa rwzba
25 Ganral fata rahimi
26 Ganral yarmohammd ( kaed ) 27 dawud razmyar
28Ganral aziz assas
29nassim sahar swedan
30 n00r Ahmmad n00r
31 areff sakra
32 amanllah astwar ( kaed)
33fazlahmmad tgyan ( kaed)
34 sabwr razminda ( kaed )
35 hammldulla rahmmani ( kaed)
36 rahmmtullah rahmmani ( kaed) sweden
37 hadayatullah habib ( haed ) sweden
38 aminullah habib ( kaed ) sweden
39 sedeq wafa (kaed) holend
40 halimm akter nvsh (kaed ) germani
41 kalill sarka parwani (kaed )
42 basher karim zada ( kaed ) holend
43 m. anwar azesh ( kaed ) kanada
45 zaya nasseri ( kaed ) sweden
46gafar harif
47 razaq harif
48 and


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 18.03.2008

??? ????????????? ???? ????? ???? ???????? ? ????????? ????? The excellent article of Mr. Msbah zada is the best present of NOWROZ! I wish you and your families a very pleasant Nowroz and a very happy, healthy and succeed new year


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 18.03.2008

Mr. Ali Khan, I think, you forgot or ignored the fraction of khalqis, those killed and robbed the nation and destroyed they country with the same enthusiasm as Parchami, the high member of both fractions are criminals, it can be not, that one fraction will be condemned and despise and the other one will be embellished, both are working very strong under the flags of Afghan Mellat and Shorai Nizar. We have to be honest and we should not follow double standard, it is not acceptable, criminal is criminal, killer is killer, robber is robber, it does not matter, if they will be our relatives or friends or Tajik or Pashtun or Hazara or Uzbek or from other ethnic. If we talk about criminals or murderer, then we should mean all of them, it does not exist any exception! It is my believing and it is my direction


اسم: ALI Khan   محل سکونت: Afghanistan    تاریخ: 18.03.2008

Dear Kabir I have another and more concrete suggestions. You as the you as admin of this webiste could be very useful. We though an farakhan in our webiste will request all afghans to contribute to bring to justaice for start following people
1. Sultan Ali Keshtmnad
2. Bashir baghlani
3. Farid Mazdak
4. Wakil
5. Dastagir Panjshiri
6. Saleh Mohmmad Zerai
7. Nabi Azimi
8. Jalil porshor
9. Azam sayed
10. Asif delawar
11. Mahbubula koshani 13. Anahita Ratebzad
14. Zohor Azimjo
15. Hamed Mohtad
16. Ibrahim Baha
17. Baqi Faren
18. Farzaam
19. Nezamunden Tahzib
20. Asad keshtmand


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 18.03.2008

Mr. Kabir, Thank you for your trust and your praise, I will not withdraw your suggest, but I am sure, not to be the right person for such task and an other hand I personally do not want to be concentrate so much on those very known criminals at the present time. I think, we have to concentrate us on the incompetence, corruption illness, intrigues enthusiasm of the present government and parliament and to appear the cooperation of communists, Gulbudin people and Taliban, the nations of NATO, ISAF and USA countries should realize it, that with those people will be impossible to establish security, peace, freedom in Afghanistan and to bring prosperity into country and try to inform them, that NATO, ISAF and USA military are killing mostly innocent people, destroying the regions and bully the people of villages and further to reflect, that all reconstruction money went and are going into dark channels. We have to convince the nations of EU and USA, Canada, Australian and Japan, that the government of those countries have let Afghans to get the nation a provisional government with qualified, honest people, I think, this task is more important as to keep us busy with such known criminals! I am sure, if we start it with them, then they will be appreciated for it, the communists, nationalist and fanatic religion groups need it for their forthcoming. We can not bring them to justice, we saw it recently,
Mr. Karzai announced, that he wants to solve the criminal attack of Mr. Dostum through Jirga, he is ignoring the law, but by common people is always the unfair justice only way!


اسم: ادمین پورتال   محل سکونت: پورتال افغان جرمن آنلاین    تاریخ: 18.03.2008

سلام به همه نظردهندگان ارجمند!
سلام جداگانه خدمت نویسنده ی عزیزی که راپور مفصلی از جنایات چند سال اخیر را به نقل از یک راپورتر غربی نوشته بودند.
بسیار معذرت میخواهم که بر اثر یک اشتباه من نوشته ی مفصل و باارزش شما حذف گردید. از جناب شما خواهش میکنم که آنرا دوباره داخل چوکات نظرخواهی فرمائید. نوشته ی شما یک راپور مفصل و تکاندهنده از جنایات چند سال اخیر است و حیف است که از نظر خوانندگان نگذرد. با تشکر فراوان از شما
ادمین پورتال


اسم: Kabir   محل سکونت: Germany    تاریخ: 18.03.2008

Dear Afghans, Everybody knows about the genocide of the HDKA and Ahzabe Islami. It is not enough just to complain and complain. We must take steps to bring them to justice.

Because of our passivity they have reorganized themselves without any shame again in the West. Mashal, Pendar and Nohzate Ayenda are their own websites, but also they use the Websites of Shurai Nezar for their propaganda. We have seen how the site of Rassol Rahin supported the murder Doostom. Freshta Hazrati is just busy to make interviews with criminals and thugs.

My suggestion is:

1: We should start with translation of the article of Mr. Mahmmod in English, German, and French and send it to all media in Europe and USA. I would like to ask Mr. Gharwal, whose English is excellent to takeover the translation.

2: Afghan German Online has the archive of (Mahkama Naqesane Huqoq Basher) under “Archive mauzoat”. They should make a new rubric or a domain for the archiving of translated articles in these languages.

3: Mrs. Nasrin Maroofi should start with a new series of interviews with victims.

4: Open for your suggestions …….


اسم: ادمین پورتال   محل سکونت: افغان جرمن آنلاین    تاریخ: 18.03.2008

سلام به همه نظردهندگان ارجمند!
سلام جداگانه خدمت نویسنده ی عزیزی که راپور مفصلی از جنایات چند سال اخیر را به نقل از یک راپورتر غربی نوشته بودند.
بسیار معذرت میخواهم که بر اثر یک اشتباه من نوشته ی مفصل و باارزش شما حذف گردید. از جناب شما خواهش میکنم که آنرا دوباره داخل چوکات نظرخواهی فرمائید. نوشته ی شما یک راپور مفصل و تکاندهنده از جنایات چند سال اخیر است و حیف است که از نظر خوانندگان نگذرد. با تشکر فراوان از شما
ادمین پورتال


اسم: س. هومان   محل سکونت: امریكا    تاریخ: 18.03.2008

با جنایتکاران چی باید کرد

برای شنیدن اینجا را کلیک کنید...


 

از آن روزی کــــــــــه گـــــــــردون را بــــگـردانم
مـــن آن گــــردون گـردان را به رســم نو بــگردانم

زمـــین و آســـمان آتــش زنـــم زان دوزخـــی سازم
درآن دوزخ هــمــه جنــگ آوران را تر بـــســوزانم

ســر زور آوران کــوبم بــه ســنگ ذلــت و خـواری
غـــرور کــــبریـــایی را ز بــــیـخ و بـــن بـــریزانم

به کــــــاخ ظــلم از بــرق عـــدالت آتــــش افــروزم
در و دیـــــوار شــــهـر دشـــــمن یکـــسر بــغلتـــانم

بگیــــــرم انــــتـقام بــی گنـــــاهـنان و شـــهــیدان را
مـــن هـردشـــمن نــــاموس در گلــــخن بجـــوشــانم

ســــراسر پــــاک ســـازم دامـــن ایــن مــام میهن را
زخـــــاک پرخـــــونــش لالـه و نرگــــس بــــرویانم


بــه آب بـــــحرتـــــر ســــازم تـــن بــیمار وعـچ اش
مــــــی از جـــان عـــلفت در رگ جانـــش بنوشــانم

زمیـــــنش بارور ســـازم کـه زایـــد پـور با هــــمت
ز جـــــوش غیرتــــش بیـــگانه و دشــــمن بـلـرزانم

بجــــــایی کرگــــسان و لاشــــخوران وشـــــغلانـش
غــــــزالان پـــــــرورم درکـوهــــسارانـش بجولانم

بجایــــی جغد و جنـــگ و بوم و آوایــی زغن هایش
کــــبوتر های صـــلح و بــــلبل و قمـــری برقـصانم

بهـــشتـی سـازش بهتر ز صـــد ها جنــــت مــوعود
که خـــــالق ســــر بـــجنباند از ایـن طـرح درعــانم

خدایا، خدایا این گناه بر مــن مگیر من نیـک پندارم
بــــــزرگی بـر تــــو مـــــیزیبد مرا ارج فــــراوانـم
 


اسم: جانباخته گمنام   محل سکونت: یکی از گور های دسته جمعی    تاریخ: 17.03.2008

من این نوشته راازدرون یکی از صد ها گور دسته جمعی ایکه در وطن ما از برکت سر این « پرچمی ها اصيل ترين .شريف ترين .نجيب ترين .شفاف ترين .پاک ترين . باشرف ترين فرزندان اين مرز بوم»ــ نوشته کشتمندــ به وجود آمده ومسکن آخرین بیش از یک ملیون انسان درد مند وپابرهنه افغان می باشد ؛ برای اطلاع خاطر "اکبر جان کشتمند" که امید است در ارتباط با بادیگر کشتمکند ها ، از پول فروش "بویینگ" شرکت آریاناوسر ساییدن به حزب وحدت وسجده برده وار به پای یکی از جلادان تاریخ معاصر کشور« مزاری» ، به غرب ودر بزرگشهر لندن نیارمیده وهیچ تخم خیانتی نکشته باشند؛ می نویسم .باشدباردنظرداشت همین یک نمونه ، به فرهنگ ها مراجعه ومعانی صفاتی را که به پرچمی هانسبت داده، بازنگری نمایند .

اما به اجازه شما قبل از نمونه مورد نظر داستان یک تن از افراد دیگری را که همین اکنون مثال ما وهزاران وصدها هزار همچو ما در زیر خروار ها خاک خوابیده ومردگان متحرک ،بیشتر منظورم وجدان مرده ها میباشند ؛ توان شنیدن ندای آنها را ندارند ، بازگو می نمایم . تا هم به مقصد کمکی باشد وهم یادی از یک جانباخته دیگر به عمل آمده باشد.

در سال 1349بعد از گشایش مجدد پوهنتون کابل ودر یکی از شب ها بحثی وجود داشت بین خلقی ها وپرچمی ها. سخنرانان دو طرف «امان الله استوار وحنیف یرغل » ، هر کدام به نوبه خود ضمن آنکه از "کمالات وآرزوهای نیک شان!!" برای مردم وکشور یاددهانی ها نمودند، در مورد طرف مقابل نیز به افشا گری پرداخته تمام « معایبی را که بدان همه دارندبه او تنها » نسبت داه با ارائه اسناد انکار ناپذیر هر طرفی طرف دیگر را، خاین ، جاسوس ووطن فروش نامیدند، در اخیر هردو طرف باتفاهم قبلی پیشنهاد نمودند ، تا تنی از حضار در آن جمع به نتیجه گیری دست یازد . از بین همه ، نظر ها معطوف به جوانی آرام ولاغر اندامی گردید ، که می شد از دور فهمید تازه به پوهنتون آمده وهنوز در هیچ یک از گروه ها دیده نشده است.

آن جوان ضمن آنکه به استناد گفته های "آمان الله استوار"اعلام داشت که جناح خلق مزدور ومیهن فروش است ، به استناد گفته های «یرغل» بر میهن فروشی وجاسوسی جناح پرچم نیز صحه گذاشته ، هردو را خاین به وطن وهموطن اعلام داشت. اینکه آن جوان، که اسم وی میرویس ومتولد ولایت فراه بود، همان شب چقدر لت وکوب گردید وبعد ها چگونه به جوخه اعدام سپرده شد، باشد سرجایش . فقط باید گفت یادش گرامی وخاطره اش جاویدان باد.

واما بر گردیم به هدف از نقل این برگه ای از تاریخ: اکبر کشتمند به دفاع از حزب ودولت حزبی شان ، بخشی از جنایات اسلام سیاسی رابیان داشته اند .به تاسی از میرویس فراهی وبه پاس خون پاک او ، باید گفت که هر دو طرف در مورد طرف مقابل راست می گویید ؛ هم شما وهم مدافعین اسلام سیاسی ! هم شما وطن فروش بودید وهم آنها. هم شما جنایتکار بودید وهم آنها . واین از سرشت مشترک هر دوی شما برخاسته ،در همکاری های متقابل خودرا متبارز ساخت. همکاری های جناح خلق با حکمتیار جنایتکار وهمکاری های جناح پرچم با میهن فروشان شورای نظاری.

اکبر جان ! طعنه دوستم ، مزاری ، مسعود ، گلبدین ، سیاف وصد ها جنایتکار دیگر از همان قماش تفی است که از طرف شما به بالا پرتاب می شود . اگر باور نداری می توانی از سلطان علی کشتمند ویا اسدالله کشتمند این را بپرسی . اگر آنها را باور نداری لطف نموده به کتاب کشتمند وغوربندی مراجعه کن تامیزان ، شرافت ومیهن پرستی پرچمی ـ خلقی برایت مشخص گردد.

واما آن داستان :

در همین دور وبر ما یک تن از هزاره های شریف میهن ما ، به خون غلتیده ، که شیراحمد نام دارد. او در یک خانواده دهقانی وبی بضاعت در غزنی تولد یافته ، وتمام سالهای درسی را به علاوه کارهای شاق از مزدور کاری در ساختمان ها گرفته تا جوالی گری، با کمک پدرومادرش که هردودرزیر مناسبات استخوان سوز فیودالی در روستا ، زندگی می کردند، سپری نموده بعد از ختم دوره پوهنتون به حیث معلم در لیسه شاه دوشمشیره شغلی به دست آورد . او با آنکه معلم بود ، مثل هزارانی دیگری از سنخ خود، به مثابه یک "همسایه" در ده دانای کابل زندگی می نمود .

رژیم کودتا وانقلابیون شرافت مند !!آن ، این انسان زحمت کش را در حالی ربوده وبه دیار نیستی فرستادند ، که از وی یک طفل ویک همسر با پدر ومادر درد مند ، پیر ومریض نیز باقی ماند . او همه ساله هنگام بازخوانی قصه مرگ به در خون غلتیده گان مانند خود، می گوید : من نه فیودال بودم ، نه نوکر ایران ، نه نوکر پاکستان ، چین ، امریکا ، انگلیس ویا کدام کشور دیگری .به یمن مطالعاتی که در تاریخ داشتم این را می دانستم که هم اسلام سیاسی میهن فروش است وهم خلق وپرچم . این فقط یک فهم بود . من را به خاطر همین فهم ، به زیر خاک فرستادند. نمی دانم برزن وفرزندم در غیاب من چه گذشت ؟ چه کسی داروی مریضی مادرم را خرید کرد ؟ واز همه بالاتر نمی دانم جرم خودم چیست که این طور در عنفوان جوانی به خون کشانیده شدم ؟

پرسشی بی پاسخ . که وقتی صحبت به این جا می رسد صد هاهزار شیراحمد دیگر ، عین سرگذشت دلخراش خویش را بازمی گویند .

اکبرجان ! آیا می شود وقتی این سرگذشت غمبار را خواندی ، بگویی که مسوول مرگ او و هزاران دیگری چون او کیست ؟ آیا حزبی های شریف ، باوجدان ... ویا یک مشت انسان جنایت پیشه وخیانتکار؟


اسم: عبدالقدوس   محل سکونت: ازحمام چارقلا    تاریخ: 17.03.2008

او برادر علی، پدر این بیچاره وقت در گور بخواب رفته، نکند مردۀ این پدر بدبخت را مانند رهبر فرزانۀ شان ببرک روس مل به آن سوی دریایی آمو پرتاب کنید.

به هرصورت جنایات این سرین لشمک ها فراموش ناشدنی است که خون هر افغان با احساس را به جوش میآورد. این ها بودند که با یکتعداد لغات حفظ شده و جملات کاپی شده از حزب تودۀ ایران میخواستند به گفتۀ خود شان توده های ستمکشیده را بسیج نمایند. ولیکن بعد از 9 ماه افغانستان را به گورستان مبدل ساختند.

این ها بودند که در 9 ماه اول انقلاب کبیر ثور به گفتۀ رهبر فرزانه و نابغۀ شرق نورمحمد خره کی که تا چند هفته قبل از انفلاق ثور در جادۀ میوند در اوقات فراغت مسروف بودنه بازی بود راه سعادت و خوشبختی را به هم میهنان ما با خون سرخ شهیدان ما به ما مژده دادند. اثبات این ادعا آویزان کردن لیست های شهدای ما برای چند ساعت در وزارت داخلۀ آن زمان است.

درست است که با جنایات که در زمان زمام داری تنظیم ها صورت گرفت دلیل خوبی برای پوشش جنایات این قشر بوجود آمد، ولیکن انسان نباید خون را با خون شست.

صد آه و افسوس براینکه، افغانستان لانۀ جنایتکارن و وطنفروشان گردیده و یک دستی هم پیدا نشد که انتقام این همه شهیدان ما را بگیرد.


اسم: علی   محل سکونت: باغ نو    تاریخ: 17.03.2008

شاغلی وحید!
درصورتیکه شما مطمئن هستید که دست های پدر شما به خون آلوده نیست، پس پدر تان باید این جرئت آخلاقی را داشته باشد که در محضرعام ظاهر گردد خود را معرفی کندو از خطای خود عفو بخواهد تا بتواند از محکمه برائت حاصل دارد.


اسم: نورانی    محل سکونت: لندن    تاریخ: 17.03.2008

پرچمیان و خلقیان باید بدانند كه در گودال تاریخ فرو رفته اند و دیگر قادر نخواهند بود كه خود را به آسانی نجات دهند. برادران كشتمند از فاسق ترین انسان ها اند كه برادران هزاره ما هم از نام ایشان شرم دارند. بعد از خدمت گذاری به روس، مدتی در پایبوسی ایرانی هم قرار گرفتند. حالا هم شرافت خود را به انگلیس ها می فروشند. لندن مانند سایر پایتخت های اروپائی، مركز تجمع قاتلان مردم افغانستان گردید. همین مردم در بی بی سی هم به نفع انگلیس زوزه می كشند. تعدادی دیگر این طفیلی ها در خدمت دستگاه های استخباراتی امریكا، فرانسه و آلمان قرار دارند. علیه این وطنفرشان باید مبارزه كرد تا كاملاً نابود گردند.


اسم: Qasem Yaman   محل سکونت: Holland    تاریخ: 17.03.2008

Salam to Admin, the advise of Mr. Azim Bamiani is against your policy, please give all a chance to write their opinion This make the German Online relieable, not the sensor. Regards


اسم: Wahid    محل سکونت: Moskau    تاریخ: 17.03.2008

salam ba portal,
man feker mekonam ke ma ejaza nadarim, ke hama Hezbi hai Khalq wa Parcham ra ba esme kasif khetab konim, bodan kassani ke majboriat hai zendagi an hara majbor ba hamkari ba in band jani karda bod, ke padare man ham az anjomla bod. Padare ke ba zahmad nane shabane rozi ma ra paida mme kard Aghai Baminai, man dark karda me taanam, ke nabeshta Keshtmand shoma ra manand digeran assabani sachte ast, magar baz ham shoma ejaza nadarid, ke in qesem omomi benwissid, chon pesh har kass padar wa maderash mohtaram ast, ta waqte ke dasteshan ba khone kodam begonahi aghoshta na bashad.
Man az be gonahi padaram ke khoda bobakhadash motman astam.


اسم: اكرم   محل سکونت: قندوز    تاریخ: 17.03.2008

مستر كشتمند:
یقین دارم كه میدانی رهبران شما خلقی یا پرچمی از نگاه سیاسی و اخلاقی در جملهء پست فطرت ترین انسان ها قلمداد میشوند. معلومات كافی در مورد گروه شما ناموس فروشان وطن موجود است. هر چقدر عربده بكشید، شما فضله ها نمیتوانید خودرا برائت دهید. ببرك كارمل در فساد اخلاق شهرت آفاق داشت. هیچ كه نیست كه از روابط نا مشروع وی با یگانه عضو مونث كمیتهء مركزی پرچم )ان( نداند. همچنان ببرك انقلابی هر دختر را كه در حزب می دید به ترتیبی به او دست درازی میكرد. همین فساد اخلاق در او بود كه از وی پست ترین انسان ساخت.

همین بد اخلاقی ببرك بود كه میر اكبر روزی او را با سلی زد كه ببرك هم انتقام خود را از گرفت و میر اكبر را خودش و دوستانش بقتل رسانیدند. نتیجه خیانت های شما به افغانستان تا قرن ها طول خواهد كشید. اگر طالبی و یا اشراری بر افغانستان حاكم گردید، آن هم هم تقصیر شما بی مسلكان بود. از آغوش امپریالیسم انگلیس و امریكا و روسیه برآئید و كشور تان را آزاد سازید اگر مرد اید.


اسم: لطف الله خاشع   محل سکونت: روسیه    تاریخ: 17.03.2008

ادمین پورتال افغان جرمن آنلاین
سلام به همهء شما: امید است كه بعد ازین مضامین و تحریرات خلقی و پرچمی های وطنفروش را به چاپ نرسانید. سایت شما یك سایت ملی است و خدا ناخواسته با گزارش مضامین این خاك فروشان آلوده میشود.

هیچ فرقی بین صفوف و رهبری كدر های خلقی و پرچمی وجود ندارد. این یك فریبكاری دیگر است كه بدینوسیله خلقیان و پرچمیان میخواهند بر سر مردم كلاه بگذارند و یك تعداد كثیف ها را بنام صفوف پاك جلوه دهند. هیچ كسی ندیده است كه افرادی بنام صفوف اعمال رهبران وطنفروش خلقی و پرچمی را تقبیح كند و آنرا ضد ملی بخواند. یك تعداد این افراد در روسیه زندگی میكنند و از هیچ گونه بی شرافتی دریغ نمی نمایند.

همین خلقی و پرچمی های صفوف پائین راپور سایر مردم را به روس ها میدهند. خیانت این مردم بی وجدان همچنان ادامه دارد خواه در روسیه باشند یا در امریكا. پورتال شام باید متوجه باشد كه این مردم در سایت شما رخنه نه كنند. این مردم بنام های مستعار مضماین خود را به شما ارسال كرده و حیثیث سایت شما را لكه دار می سازند.


اسم: عظیم بامیانی   محل سکونت: شیرشاه مینه ، کابل    تاریخ: 17.03.2008

هموطنان گرامی !
سلامهایم را قبول کنید و نفرین هایم را به کثیفان خلق و پرچم برسانید، چون من شخصاً از این باند جنایتکار آنقدر نفرت دارم که حتی نمی خواهم ایشان را با کلمات زشت شایسته ی ایشان هم مخاطب بسازم.
این روی سیاهان تاریخ فکر کرده اند که مردم ما هویت گندیده و پلید ایشان را نمیشناسند. اینها اگر با هزار آب زمزم و کوثر هم شسته شوند، کثیف خواهند ماند، چون خداوند عظیم الشان ایشان را همینطور کثیف و روی سیاه خلق کرده است.
از ادمین پورتال افغان جرمن گله ی من اینست که چرا به یک پرچمی بدسرشت مجال ابراز نظر میدهد؟ مگر نمیدانید که هر کلمه ای که از دهن این کثیفان نجس در پورتال نشر گردد، در حقیقت پورتال و نام پورتال را آلوده میسازد؟
خواهش میکنم که از این به بعد سخنان دشمنان وطن ما را در صفحات مبارک و مقدس خود نشر نکیند. بگذارید که این تومورهای خبیث بالاخره از هم بپوسند و در کثافت دانی تاریخ انداخته شوند.
با احترام
عظیم بامیانی، جمال مینه، کابل جفادیده


اسم: نثار احمد   محل سکونت: امریكا    تاریخ: 17.03.2008

هموطنان محترم:
وطنفروشان در مجموع بسیار بی حیا و بی شرم اند. چنین كیفیت را در گفتار محمد اكبر كشتمند می بینم. او فكر میكند كه با لفاظی های طفلانه میتواند بازهم مردم را بفریبد و قواره ناپاك خود را انسانی جلوه دهد. همه بدبختی ها از وطنفروشی های شما خلقیان و پرچمیان آغاز شد. شما بودید كه ملت افغان را در دام پاكستانی، ایرانی، انگلیسی، امریكائی٫ عربی، طالبی و القاعده انداختید و بعداً فرار كردید.

حالا در كشور هائی مفت خوری میكنید كه شما آن كشور ها را امپریالیست میخواندید. اگر شهامت داشتید به روسیه )شوروی( پناهنده می شدید تا حقوق سوسیالیستی شما برآورده میشد و مكافات خدمات تانرا از مسكو می گرفتید.

خجالت هر دو جهان به شما كه حتی روسیه شما را نپذیرفت زیرا روسیه میداند كه شما مردم فاقد وجدان كی استید. اگر شهامت دارید بروید افغانستان را از دست امریكا و انگلیس و پاكستانی و ایرانی آزاد كنید. چرا در وقت طالبان نرفتید و افغانستان را از شر آنها نجات ندادید. اینكه میگوئید شما علیه كشور های متجاوز مبارزه كردید، معلوم نشد كه كدام كشور را در آن وقت متجاوز میخواندید؟

اگر تفنگی در در دست داشتید، آنرا به كمك عسكر روس بروی مردم تان نشانه گرفتید نه بروی ایرانی، پاكستانی و امریكائی و عرب. شما به زور تانك روس ده سال بر آن ملت ستمكش حكومت كردید، و گر نه در مقابل خشم مردم در چند روز اول مثل مگس شُفتر می شدید. جای خوشوقتی است كه حتی باداران روسی تان شما خائنین را رها كرد زیرا بار دوش آنها بودید و ارزش حمایت را دیگر نداشتید.

خدمات غیر شرافتمندانهء سلطانعلی كشتمند فراموش كسی نمیشود. به شما میگویم كه خود را بی جهت زحمت ندهید و چیزی نوشته نكنید زیرا آن نوشتهء شما بلای جان شما خواهد شد.


اسم: Ali khan   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 17.03.2008

Mr keshtmand
You and your parchami friends have no shame and dignity and for sure you are the lowest kind of the creatures in the history of human kind. You can’t wash your treachery and filthy record in Afghanistan by the treachery of Mojahedens. You think that our people forget that it was during the rule of parchmis more than 10 000 of afghan villages were partly or completely destroyed, 1500,000 afghans lost their lives, 5000 000 were forced to leave their home country, 1000s of people were in prison.

Your leader babrak karmal couldn’t even to toilet without the permission of his Russian masters and even after knowing that you come here and blame others for being slave of foreigners.
br> Your hero, Karmal was such in love with Russians that he gave his son a Russian name Vastok, Ironically, his same son regard his father as traitor and disgrace and feel ashamed of being his son. So goes with the father of Karmal who has deeply ashamed of having a sell out sons like Karmal and Baryalai.

Here you are talking about parchami comrade goodness and patriotism and about jahadis treachery. Correct me If I am wrongs wasn’t it your Sultan Ali kishtmand, one of your idols and leaders, which in his book stated that of all parties he feel him self close with Wahade islami of Ali Mazari. Didn’t Mahqiq, another criminal of the same party, throw a party in honor of your parchami friends, Wasn’t Qanuni, Fahim, Rabbani one of those who were sitting in Mahmmod baryalais fateha. And wasn’t that this Massoud and Dostom, Momen, Baba jan, Samad which acted under directly order of Babrak Karmal in Hairatan.

I don’t know since when you shameless people would continue to hide the son with your two filthy fingers. I wouldn’t work. You bustards should come up and apologize for all crimes you and your comrades committed.


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 17.03.2008

I do not know Mr. Nisar, but what he pointed out regard the barbaric action of 24th of Hoot in Herat, it can be not put under question and to make it worthless, especially through a person who joined and supported the occupation of former UdSSR. We know it very well, that the disaster of Afghanistan started from the time 1978 and since that time the nation of Afghanistan is suffering day by day very much. The selling of country, killing, putting into jails of innocent people, violation( Ms Ratibzad has put first the school girls into jails and she organized it then to offer them to foreigner and the violation of your production of killer and criminal Mr. Dostum) and occupation of property of the helpless people can be never forget and the mentioned date is the cause for all present disaster. The super power are selecting and training always those people who are sellable, the present ruler have the same specification as the sold people on that time, but with only different, that they followed the slogan blind the "international solidarity" and the present criminals have the slogan " international Islamic movement", both groups are traitors, both misused the nation and both sold the country, one under the logo "working class" and the other one under slogan" Islam", both groups was and is the slaves of former UdSSR and USA.

We knew it well, that the nation and country was occupied from inside the country through the former UdSSR and outside through the USA and the patriots was isolated completely inside the country and outside as well. Taliban did their job inside the country and they are advised to act outside the country now. The present group in Kabul follows the instruction from USA, Russian, Iran and Pakistan, in fact they are mixed now, all in the past and at the present time existed disaster are caused through Parcham and Khalqi.

To write, that the member of Parcham are the honest, very clean and proudest people among the nation, you are going to offend the nation with your such cheeky announcement! The are killer and sold people, t Parcham and Khalqi are still nevertheless of their criminality very active under the flags of Afghan Mellat and Shorai Nizar. The nation of Afghanistan will find its way, the nation will learn from its bitter history and all those criminals will be brought then to the trial!

You should not combine your work moral with the former work style of Hazaras, Mr. Sorabi wanted to reflect as defender for the right of Hazara, but he has no character, because he enjoyed the time of former king , he enjoyed the time of former communist and his clan is enjoying at the present time, in fact such people are misusing the ethnic and languages for their own benefits and from your sentences is coming similar smell, we are aware on it, that the communists are working under the mentioned flags for ethnic and language intrigues!

Your description of the present criminals is correct, I am happy, that one criminal group is describing the criminality of its similar criminal group, please continue it and follow this way forwards, it is very helpful for the nation, at least you will do a good job for the nation at the end!


اسم: Aziz   محل سکونت: Germany    تاریخ: 17.03.2008

Salam to all,
Aghai Keshtmand, if you have a smal portion of shame, then you should hide you in London from the eyes of Afghans. You and your gang killed Afghans, because they heard the radio BBC, but now you are living in Londen and get wolfare like 1000 of your gand.
Shame on you, shame to Ali Keshtmand and at least shame on Afghans who let you living in Londen.


اسم: ادمین پورتال   محل سکونت: پورتال افغان جرمن آنلاین    تاریخ: 17.03.2008

خوانندگان گرامی این نظرخواهی !
من نوشته ی یک پرچمی سرسپرده را مجال نشر دادم، تا هموطنان پاکنهاد ما طینت خبیثه ی پرچمیان را که بر جنایات خود افتخار میکنند، درست تر بشناسند. نظر یک پرچمی سرسپرده را از این سب نیز نشر کردم، تا هموطنان حقنگر و حقگوی ما دست به قلم ببرند و سزای دهان کشادی های پلیدان تاریخ ما را بدهـند. این نوشته به هیچ صورت دفاع از قطاع الطریقان تنظیمی و باندهای جنایت پیشه ی شان نیست، که همین حالا در تمام ارکان دولت دست قوی داشته و تا به امروز وطن و ملت ما را ترور میکنند.
لطف کرده و جواب این بدماش باند پرچم و همه بدماشان تاریخ معاصر ما را هرچه کوبنده تر بدهید!
با احترام و التماس نظردهی


اسم: محمد اکبر کشتمند    محل سکونت: لندن _ انگلستان    تاریخ: 17.03.2008

نثار احمد از امريکا !^
اگر پورتال برايم حق تنفس دهد !
ببينيد پرچمی ها اصيل ترين .شريف ترين .نجيب ترين .شفاف ترين .پاک ترين . باشرف ترين فرزندان اين مرز بوم بوده که تاريخ معاصر افغانستان به ياد ندارد . اين فرزندان با غرور افغان در مقابل ۳۲ کشور متجاوز به سردمداری امريکا .انگليس وبزرکترين نيرو های ارتجاعی سياه منطقه به سردمداری سعودی .ايران .مصر .چين .پاکستان وجانی ترين گروپ ها وباند های تروريستی .القايده .الجهاد .جماعت اسلامی وجمعيت اسلامی پاکستان باند های « اسلامی » گلبدين .ربانی .سياف .خالص .مجددی .گيلانی .نبی .محسنی .مزاری .محقق .اکبری .خليلی .شورای نظار مسعود سنگ فروش . مقاومت واز وطن وتماميت ارضی دفاع وهرگز منافع شخصی .فاميلی .خانواده گی خودرا بالاتر افزونتر برتر از منافع ملی وطنی ومردمی ندانسته صادقأ .شريفأ به وظايف وخدمت به وطن پرداخته وزمانی در اثر توطيعه خاينانه ( حزبی + جهادی ) حاکميت را مشت خاين پرچمی به باند زمرد فروشان پنجشير تسليم نمود انکه پرچمی واقعی بود صف وقطار خودرا از اين وطن فروشان جدا يا در وطن با نهايت زنده گی بخور نه مير < کراچی وان > شدند وانکه اندک امکانات داشت خودرا به بازار های تاشکند .مسکو .منسک .اديسه شوروی سابقه رسانيده با شغل جوالی گری امرار زنده گی مينمايند ولی با وجدان شاد .شرف پاک .ضمير شفاف زنده گی دارند .

واما شما وبه اصطلاح [ جهادی ها ] !
در مدت ۱۵ سال همه غلام غلامان بوديد ورهبران شما نه تنها يک بار بلکه جندين مراتبه خود را به استخبارات امريکا .پاکستان .ايران .عرب وغرب فروخته وانکه در داخل بود با پرتاب راکت های کور بر مساجد .مکاتب .منازل . پرداخته ويا مردم ملکی را ترور نموده ودر خفا با جنرال های ارتش سرخ قرارداد های مخفی ومعايده های اتش بس را امضا نموده که در اين پورتال توسط نويسنده چيره دست اقای عزيزی افشآ نيز گرديده ويا در استخراج غير قانونی معادن لاجورد .زمرد پرداخته انرا به بازار های عرب وغرب ارسال مليارد ها دالر را در بانگهای المان .فرانسه .سويس .کويت .پاکستان اندوخته ويا با ايجاد ۱۳۵ فابريکه توليد هيروين توسط حکمتيار .سياف .گيلانی .نبی در مناطق سرحد توليد هيروين نموده که ميراث ان به طالب ها نيز رسيد . ويا اقای ربانی با قاچاق سلاح به به کشور های افريقائی واسيائی اقدام روزانه افرادش ۱۰۰ زن ودختر جوان افغان را به عربها فروخته وبعد ار تصرف نامردانه شهر کابل ديگر به همه گان شفاف است که ميخ در ديوار .نه مانده تا استخوان قبر ها را نيز به پاکستان فروخته کابل را به ويرانه تبديل وتنها در يک سال ۱۳۷۵ و۱۳۷۶ . ه .ش . قوای دوستم .شورای نظار .وحدت .سياف .گلبدين .گيلانی ومجددی در کابل ۶۹۰۰۰ کابلی را شهيد به ۳۷۰۰ زن ودختر جوان غرب کابل وافشار کابل ومکرويانها تجاوز نموده اند وتا اکنون از سرنوشت ۵۶۰۰ زن ودختر جوان اثر نيست وناپديد ميباشد وميگويند که اين مجاهدين عزيز به عرب ها وپاکستانی ها فروخته اند .

در نزديک کابل در منطقه کاريز مير قبر دسته جمعی از پرچمی ها نه بلکه از جمعيت وشورای نظار ميباشد که در ان ۶۰۰۰۰ نفر دفن است وهم چنان در خوست .بدخشان .تخار .صد ها قبر های دسته جمعی از سالهای ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۹ وجود دارد

بلی نثار خان ! اين فرزندان .تاجر .ريگن .بوش .ضيا .وفهد وسادات وخمينی خردجال در کابل صاحب قصر ها .گارد ها .وهريک در بانگهای خارج صاحب مليارد ها < ايرو > و< دالر > ميباشند .

ولی پرچمی با شهامت با وجدان پاک در اروپا امريکا همه مشغول شغل های شاقه بوده تا زنده گی خود وخانواده خودرا را تامين نمايند وتو که در حيات ..... خود در < دسکو > های امريکا مپتلا به هيروين وشراب شدی تورا به قضاوت وطنم چی تو ديگر بيگانه فروخته شده بيش نه ميباشی و سلام
« محمد اکبر کشتمند » لندن _ انگلستان


اسم: ادمین پورتال   محل سکونت: افغغن جرمن آنلاین    تاریخ: 16.03.2008

من که امروز وظیفه ی ادمین پورتال را به عهده گرفته ام، شعار متحرک صفحه ی تحلیلات پورتال را به حیث بهترین درد دل خود انتخاب میکنم:
گرامی باد خاطره ی قیام باشکوه 24 حوت 1357 هرات. ما در حالی که در برابر این روز باعظمت تاریخی وطن سر تعظیم فرود آورده و به روان پاک و مبارک هزاران شهید این قیام درود و تحیات میفرستیم ، هزاران نفرین و لعنت نثار جنایتکاران خلقی و پرچمی و مسببان حادثه ی خونبار این روز مینمائیم.


اسم: نثار احمد   محل سکونت: امریكا    تاریخ: 16.03.2008

برادر گرامی محترم نكته دان:
از مضمون تاریخی اما دلخراش شما معلومات كافی در بارهء حادثهء غم انگیز هرات بدست آوردم. شما ذهنیت مردم ما را نسبت به خلقیان و پرچمیان روشن ساخته اید. مردم ما باید بدانند اگر باز هم خاموش باقی بمانند، این وطنفروشان بار دیگر با سرنوشت كشور بازی خواهد كرد.

خوب شد كه شما عكس كثیف نظیف الله نهضت را ننشر كردید تا هموطنان خوبتر این انسان كش را بشناسد و بوی لعنت بگوید. خدا كند كه شما بتوانید عكس سایر جنایت كاران خلقی و پرچمی را پیدا كرده نشر نمائید تا چهره های ناپاك این قاتلین افشا گردد. نباید از هیچ كوششی علیه اولادهای بریژنف خودداری كنیم.
سایت "آریانانت" هم مربوط به خانئین پرچمی و ستمی است.Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved