Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  ستراتیژی جدید امریکا دررابطه به افغانستان!    نویسنده:  ‌‌‌‌‌‌ډاکټر صلاح الدین سعیدي

 
اسم: سعیدي   محل سکونت: انګلستاني    تاریخ: 13.10.2017

حامد کرزی و پالیسی آمریکا در مورد افغانستان و منطقه!

در مورد وطن و مسایل حاد کشور صدا ها را هماهنګ ساختن ضرورت اند.
آنهایکه عامل خرابی بودند و حال در تلافی مصروف اند تلاشهای با نيت! خير شان قابل قدر دانی است...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: سعیدی   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 07.10.2017

سلام
لطفاً نظر خود را اضافه کنید!

درین لینک شما میتوانید نظريات و تحليل های دوکتور صلاح الدين سعيدي در حمله و مورد وارد شدن شانزده سال قبل امريكا به افغانستان را گوش کنید!

https://www.darivoa.com/a/4041101.html

تاسې کولای شئ په دغه لینک کې د دوکتور صلاح الدین سعیدی تحلیل د ١٦ كاله پخوانۍ امریکایی حملې پر افغانستان په هکله تحلیل واورئ او خپل نظریات پرې اضافه کړئ!


اسم: د.سعيدي   محل سکونت: لندن - انگلستان    تاریخ: 03.10.2017

نشست لندن بخشی از سوالات، انتظارات ومواضع!
London Event, Some of Questions, Expectiation and Viewpoint!

آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکاء پالیسی جدیدحکومت خویش را در رابطه به آسیای جنوبی، منطقهء ما افغانستان و پاکستان اعلام کرد که تاحدی زیادی محتوی آن متفاوت از روش، مواضع و نظریات عنعنوی امریکا و انګلستان در مورد منطقه و خاصتاً پاکستان است.
درین پالیسی در واقعیت اعلام رسمی آنچه هممه در مورد پاکستان میدانستند و به شکل غیر رسمی میګفتند. پاکستان در واقعیت برای ترور، دهشت، بازی های دوګانه ایجاد، تمویل، صدور ترور ودهشت مبدل شده که دیګر قابل قبول نیست. در نتیجهء همین سیاست دوګانهء پاکستان و بخش عوامل دیګر است که قربانی آن مردم بی ګناه منطقه ودر مقام اول مردم افغانستان شده است. حاکمیت پاکستان با وجود اینکه مقادیر زیاد پول و امکانات ماليجهان و امریکا را بدست میاورد اما در عمل در مقابله به ترور و دهشت در داخل پاکستان کار متناسب نه نموده و در صدرو ترور و وهشت تجارت خویش را دیده و درپی اهداف تفوق طلبانه و تطبیق برنامه متوازی خویش در منطقه است. در نتیجه جهان ومردم منطقه، پاکستان ودر قدم اول مردم افغانستان قربانی چنین سیاست ها شده و جنرالان پاکستاني چیب پُر کردند.
ایالات متحدهء امریکا، ادارهء جناب دونالد ترامپ این حقایق را قسماً درک کرده و بر پاکستان بخش از کمک های خویش را قطع و تهدید میکند که مراجع و مراکز تروریستان را در داخل پاکستان مورد حمله قرار خواهد داد. جناب ترامپ تلاش دارد که حاکمیت پاکستان دست ازین بازی دورویه بردارد. امریکا بخاطر تحقق اهداف مزبور، مورد تهاجم قرار دادن لانه های ترور و دهشت در خارج ازافغانستان به ازدیاد نیرو های نظامی خاص خویش در افغانستان تصمیم ګرفت و تعداد آنرا مرتبط به وضع میدان جنګ نموده و مدت بقای خویش در افغانستان به صورت ومدت نامعلوم مأکول کرده است.
این دهها تدابیر مشخص درین راستا که سبب نظریات و مواضع مختلف مردم ما و جهانیان درمورد پالیسی های جدید امریکا در مورد افغانستان، پاکستان و منطقه شده است.
بعد از اعلام پالیسی جدید امریکا پاکستان با همان لجاجت اش در ظاهر امر استدلال دارد که وظایف محوله را اجرا کرده و قربانی دادن و برای اجرای وظایف سپرده شده به وقت بیشتر ضرورت دارد اما در عمل وقت کشی میکند و متحدین چینایی، روسي، ایرانی و ... را میخواهد جانشین ممکن مساعدت های امریکایی سازد. اما نقش وقوت سیاسی امریکا در جهان، مقدارکمک، مقام و وزنهء امریکا کجا و این کشور های دیګریکه پاکستان به آن اتکا کردن میخواهند، کجا؟ پاکستان این را خود میداند لذا میخواهد ازین مرحله خارج و اهداف شوم خویش را علیه افغانستان و کشور های منطقه، خاصتاً هند نیز حفظ کند. درین میان بک ډور پالیسی را نیز قرار شواهد باز کردن و جنرال بجوه لوی درستیر پاکستان به تاریخی ۱/۱۰/۲۰۱۷ به افغانستان سفر کرد.
عدم دقت متناسب جانب افغانی و تجارب وسیع در شیادی و مکاری های حاکمیت پاکستان میتواند وضع را بار دیګر به نفع خویش تغیر دهد.
درین رابطه درنشست لندن ( ۲/۱۰/۲۰۱۷) به ابتکار رویال انستیتوت با مقر لندن دعوت شده که درآن بخش از شخص های افغانستان و جهان برین مسایل به بحث خواهند پرداخت:
Hamid Karzai served as President of Afghanistan for almost ten years, from 2004 to 2014.
Zalmay Khalilzad is the former U.S.. ambassador to Afghanistan, Iraq, and the United Nations.
Christina Lamb is Britain’s most distinguished foreign reporter, currently Foreign Affairs Correspondent for the Sunday Times.
Yalda Hakim, whose family fled Afghanistan when she was an infant, is an Australian broadcast journalist with BBC World News.
ما درین نشست با درنظرداشت اجندا با طرح سوالات ذیل که قبلاُ به اداره و منجمت انستیتوت سپرده شده بود رفتیم. درین نشست خواهیم دید که به کدام یک ازین سوالات و دیدګاه ها نظر ارایه شده و جواب شان قناعت بخش بود ویا خیر؟
نیایج حاصله را در مورد در قسمت دوم این نوشته با شما خوانندګان معلومات داده و شریک خواهیم ساخت.

سوالات و دیدګاه ها جهت نظر و دیدګاه های دعوت شدګان اصلی این نشست:

- افغانستان در خط مقدم جبههء ضد شر، ضد ترور و ضد دهشت در ۴۰ سال ګذشته قرار داشت و دارد. مردم افغانستان درین عرصه قربانی های زیادی را متحمل شده اند، داده ومیدهند. ثمرهء این قربانی جهان شمول است.
لذا کمک به افغانستان وجیبه جامعهء جهانی است یا کمک و مساعدت به مردم افغانستان؟
درین راستا دیدګاه کمک به مردم افغانستان کمک به جهان و امر صلح و استقرار در جهان نیست؟
سوال متوجه همه مهمانان دعوت شده در ستیج.

Afghan People are first line victim of terror and extremism. This fight is fight of the world for peace and security.
Offer of help given from International community to Afghanistan, It is help or Responsibility to the international community?
- مراجع رسمی پاکستان اکت و تمثیل میکنند که اوضاع را در دست دارند و طالبان را تحت تأثیر دارند و در افغانستان صلح بدون پاکستان ممکن نیست.
از جانب دیګر آقای جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان و عدهء زیادی از بزرګان سیاسی و استخباراتی پاکستان میګویند که ما در داخل پاکستان از قتل و کشتار مردم پاکستان جلوګیری کرده نمی توانیم، چطور در افغانستان مانع آن شده خواهیم توانست؟ بعد جانب مشرف دریک مصاحبه:ادامه میدهد که ما در افغانستان به امر ایجاد صلح کمک کرده میتواند وما توانایی های زیاد در افغانستان داریم.

سوال: تمام شواهد نشان میدهند که پاکستان ( استابلشمنت) در شرارت،جنګ و کشتار در افغانستان مساعدت کرده میتوانند و میکنند اما در آوردن صلح نقش مستقیم ندارند. به این معنا که همینکه پاکستان دست از شرارت، ایجاد، تمویل و صدور و مغز متفکربودن ترور های صادر شده به افغانستاندست بردارد، کفایت میکند. از کمک اش تیر.
کمک پاکستان به افغانستان وامر صلح واستقرار منطقه دست برداشتنپاکستان از شر، خرابی و توقف تمویل و صدور ترور ودهشت است. اګر پاکستان دست ازین کار ها بردارد متباقی مردم ما خودش سرنوشت خویش را تعین و در صلح، استقرار واعمار کشور کار خود را خواهند. آیا چنین نیست؟
نظر وسوال متوجه شما همه مهمانان اصلی نشست.

سوال: آیا پاکستان با مداخله درمسایل داخلی افغانستان که بار تأکید دارد که نقش هند را در افغانستان مسدود سازید، قونسلګری هایش را ببندید، روابط خود را باهند متناسب با پاکستان بسازید و .... ورنه خواهید دید. این سند و دلیل روشن مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان مستقل نیست؟
آین این واضح نشان نمی دهد که پاکستان به بهانه های فوق به مداخله در افغانستان ادامه میدهد؟

Pakistan is exporting terror to Afghanistan
Pakistan is also masterminding the plans of the terrorist,
We don’t need help from Pakistan, we are trying to stop their inference in Afghanistan
- پاکستان بارها ګفته و ګفته شده که افغانستان در زمان تأسیس پاکستان بخاطر ایجاد پاکستان در ملک غیر مخالفت کرد و با هند دشمن افغانستان روابط تنګاتنګ دارد و عملاُ دوی بر سه حصهء پاکستان امروز از لحاظ تاریخی سرزمین افغانستان است. درین صورت:
- آیا مذاکرات صلح پاکستان درین حالت و وضع کدام نتایج حل کننده خواهد داشت؟
و پاکستان این فرصت طلايي را که وسایل زیادی بخاطر به زانو درآوردن افغانستان و برنامه های هژموني منطقوی دارد از دست خواهد داد؟
شواهد و منطق سخن خوشبینی ها را ازبین میبرد. نظر مهمانان دعوت شده؟

سوال متوجه جناب خلیل زاد و جناب حامد کرزی:
کمک های جهان در ۱۷ -۱۸ سال ګذشته و نتایج حاصله در افغانستان قابل مقایسه نیست.
تقصیر در کجا است؟

آیا جناب حامد کرزی رئیس جمهوری قبل افغانستان هنوز هم فکر میکند که یکی از بزرګترین نقیصه در زمان زمامداری وی آوردن ومعرفی کردن بخش از اصطلاحات و تحقق برنامه های قبل از وقت در افغانستان و برای افغانستان بود؟
چنانچه دریکی از مصاحبه های خویش بعد از ختم کارش به حیث رئیس جمهوری به آن تأکید داشت.
Reason for failures in Afghanistan related to the international community and to the afghan government itself.

Is excellence Hamad Karzai former president of Afghanistan still thinking the democracy political economical reform he introduced premature as mentioned by him in one of his interview after his term?

به شناخت من جامعهء افغانی در سطح انکشاف اقتصادی قرار داشت که توان رقابت آزاد وجود نداشت، بخش از سکتور ها به تقویت و رهبری ضرور داشت و بستر های خویش اقتصادی ایجاد نه شد. افغانستان به اقتصاد مختلط وایجاد بستر های سالم قانونی وحاکمیت قانون ضرورت داشت و دارد. درین عرصه لنګیدن و عدم کار بر میګردد به اداره ضعیف و غیر حاکم بر وضع تا معرفی قبل از وقت برنامه ها.
نظر شما جناب حامد کرزی و جناب خلیل زاد

The correct meaning of national reconciliation and the practice what has happened in the time of president karazai
مصالحهء سیاسی: معامله در غیاب ملت و توافق به تقسیم غنایم و بی هویت سازی و تسلیمی نیست. اما در عمل در زمان حاکمیت جناب حامد کرزی وضع چنین بود. پیش شرط های متقابل مانع نشست ها و توافقات شد.
درین راستا تقصیر دولت و حاکمیت کابل را چګونه ارزیابی میکنید؟

- یکی از عوامل از میان عوامل زیادی کمک های جهانی به افغانستان در زمان حاکمیت جناب حامد کرزی را میتوان چنین ارزیابی کرد:
افغانستان و منطقه محل صدور و پرورش خطر به جهان شده میتواند و است واکر افغانستان را کمک بی حد و حصرحاصل نه کند درین جا در لندن و امریکا و .... تروریستان آمده و شما را متضرر و آذیت میرسانند.
لذا باید بیشتر از پیش به افغانستان کمک کرد. این کمک های بی حد وحصر در سالهای ۲۰۰۴-۲۰۱۱ صورت ګرفت. چنین شد اما سخن مرکزی این بود که انهایکه از جامعهء جهانی در افغانستان بر امور مسلط بودند میدانستند که در کابل حاکمیت قوی وجود ندارد که امور را تنظیم کند، قوانین وقواعد خوب کاری کنترول و نظارت به مساعدت های خارجی داشته باشد و امور را تنظیم کند ( سوپریم و کابل بانک و .....).
به این ترتیب این ادارهء ضعیف کابل سبب شد که مقادیر زیاد مساعدت های جهانی اولاُ به نام افغانستان به افغانستان سرازیز شود و بعد در جیب های آنهای از خارجی ها، حیف میل شود که بر امور مسلط بودند و بیشتر شان ازهمین کشور های بزرګ بودند.
چنین نیست؟
سوال متوجه تمام اشتراک کننده های بحث!

مقصر دولت وحاکمیت ضعیف و عدم تطبیق قوانین ویا عوامل دیګر دارد؟
محاکمه در کابل بانک یک ماستمالی بیش نبود ونیست؟
نظر شما؟
Pakistan want a lot of unacceptable thing from
Afghanistan in political and economical level, 2/3 of Current Pakistan is historically part of Afghanistan, Peace talk with that kind of Pakistan getting to the correct result?
میګویند صلح در افغانستان بدون پاکستان ممکن نیست. اما صلح در افغانستان با پاکستان هم ممکن نیست. نظر به ماهیت پاکستان و تناقض منافع.
پروژها بزرګ اقتصادی فرا منطقوی هم به منافع ومصالح منطقوی کشور های خور و نزدیک هماهنګی ندارد؟ لذا راه حل با پاکستان؟
آیا ضرور به چارهء اساسی این غدهء سرطانی به نام پاکستان نیست؟
مسأله بلوچها درین چوکات حل و مردم پشتون وتقسیم ایشان در منطقه حل و افغانستان کامل تاریخی ایجاد شود!
نظر شما در مورد!
امید به این مسایل در بحث های خویش مهمانان اصلی برنامه نیز تمام و تمرکز بدارند.


اسم: Dr. Sayedi   محل سکونت: UK    تاریخ: 03.10.2017

خوانندهء معزز و جناب نجیب داوری مقیم کادا سلام
نوشتهء حقیقت ګوی شما را یافتم اما میخواهم چند مطلب را درین راستاانکشاف دهم.
بتاریخ ٢/١٠/٢٠١٧ يعنې دیروز نشست به اشتراک جناب خلیل زاد و جناب ح کرزی در لندن دایر و بحثای در مورد صورت ګرفت. منظورم درینجا بحث در رابطهءجناب ایمل فیضي سکرتر و نطاق جناب ح. کرزی است.
میخواهم انکشاف دهم که جناب سان موضوع را به نحوی افاده میکنند که غیر عملی و منطق ندارد. بلی همه صاح میخواهیم اما این پاکستان است که دیګر راه ها را بسته کرده. اګر امریکا حال اصل مشکل را یافت که پاکستان عامل ترور و دهشت است ما چرا ازین فرصت استفاده نه کنیم. امریکا راه مذاکره را بند نه کرده. به توافق رسیدید کار شما اما پاکستان باید دست از بازی دوګانه بردارد. برماست ازین سیاست استفاده کنیم. تعجب این است که اینها به شانه های امریکا در افغانستان نصب شدند و حال که امریکا بالاخره یک تحرک درست علیه مرجع شر یعنې پاکستان دارد ما مخالفت کنیم. واقعا قابل قبول نیست و این موضع جناب فیضی و جناب کرزی مردود است. اګر بازی چنا است که مخالف و موافق دریک خانواده و تحت کنترول باشد، باز بحث دیګر است. در غیر آن منطق شان تحت شعار عوامفریبانه صلح و اشتی به صاح و اشتی نمی انجام و مانع ان هم سیاست جدید امریکا نیست. با انتخاب بخش از عبارات خشن شما که امتخاب شماست موافق نیستم. اما انتخاب شماست. تسکر از نظر واقعبینانهء و برحق شما.
اضافه برآن با اغتنام فرصت در ارتباط به همین موضوع که پيام است به مجالس و توافقات ممکن جنرال بجوه لوی درستیز پاکستات و حاکمیت در کابل مطلب ذیل را مانند یک بحث التقاطی ذیلا اضافه میکنم:
د لر او بر سیاسي مشرانو ته!

پاکستان کې بچانې کې لیېې!
د پښتنو مشران او د پاکستان د نجات غم!؟

تاریخ مو څاري او هر قدم او حتی د وریځو
حرکات مو هم څاري، ثبتوي او حسابوي!

پر دیورند لاین معامله د هر عنوان لاندې چې وي ملي خیانت دی او دا ملي خیانت افغان ولس ته د منلو نه دی.
وطن مور ده او د مور سره خیانت د شرم او خجالت تر څنګ ملي، تاریخي او دیني مواخذه لري!
د ملي خاینینو انجام ھم مالوم دی.
نو انتخاب مو خپل دی.
و ما علینا الا البلاغ المبین


اسم: Najib Dawary   محل سکونت: Canada    تاریخ: 01.10.2017

قمر باجوا به کابل میآئید

رسانه های کابل اعلان کردند که جنرال قمرجاوید باجوا لوی درستیز پاکستان جهت مذاکره با سران دولت افغانستان به کابل میآید. بدنبال بالا گرفتن شورشگری در نقاط مختلف افغانستان از سال 2004 به بعد ظاهرا بخاطر ختم غایله، دست اندر کاران نظامی- استخباراتی و سیاسی پاکستان بارها به کابل آمده و وعده همکاری داده اند، اما در عمل ثابت گردیده است که این مقامات بخاطر ختم بی ثباتی کشور همسایه و مسلمان افغانستان نه تنها همکاری نکرده اند، بلکه در پشت پرده در امر بی ثباتی و تخریب امنیت ملی افغانستان بیشتر از پیش کوشیده اند. علایم زیادی وجود دارد که دست اندر کاران نظامی واستخباراتی پاکستان اطلاعات محرم استخباراتی و نظامی را که بعنوان همکاری در راه مبارزه علیه تروریزم از هم مسلکان افغانی و ناتو بدست آورده اند، پیوسته در اختیار طالبان و غیره شورشیان گذاشته اند. اما نظامیان وسیاسیون دولت افغانستان باید بیدار باشند که سفر آتیه لوی درستیز پاکستان به کابل به تناسب سفر های گذشته لوی درستیز ها و روسای استخبارات پاکستان فرق کامل داشته، خواست های مشخص در زمینه طرح و اولتیماتوم معین به لوی درسیتز پاکستان که در اصل حاکم اصلی دولت وحکومت پاکستان میباشد داده شود. با آنکه پاکستان توانست طی پانزده سال اخیر با خدعه، نیرنگ و دپلوماسی فعال همزمان جهانیان بخصوص ایالات متحده امریکا را اغفال و گروه نامنهاد طالبان را تجهیز و مسلح ساخت تا در داخل افغانستان علیه نیروهای دولت و قوتهای حمایت قاطع بجنگند. در این مورد باید گفت که اگر از یکسو سیاست فعال دپلوماسی پاکستان و بکار گیری مهره های کار آرا و نخبه در سیاست خارجی اینکشور جهانیان را پیوسته اغفال نمود؛ از سوی دیگر یا از طرف مقابل سیاست های سبکسرانه وعدم تشریح دوست ودشمن طی سیزده سال حکومت کرزی بخصوص در گیر نمودن وزارت امور خارجه و ماشین دپلوماسی کشور با سیاست قومگرایانه یا سهمیه قوم ها و فرستادن افراد فاقد دانش دپلوماسی، فاقد احساسات ملی و فاقد دانش زبان انگلیسی به سفارتها و عدم حضور یا حضور خنثی گونه یا نیترال این تعداد دپلوماتها در کنفرانسها، لابی ها و مدیای جهانی با و جود تعرضات و اتهامات ممتد دپلوماتان پاکستانی که گویا پاکستان قربانی جنگ و تروریزم صادرشده از خاک افغانستان میباشد؛ پاکستان را در امر سیاست دبل گیم یا سیاست دو گانه علیه افغانستان کمک مضاعف نمود. درد آور است که بگویم در میان دپلومات های فعلی دولت افغانستان در کشور های خارج کسانی را میتوان سراغ کرد که حتی منکر هویت ملی افغانی اند. حالا از این تعداد افراد چگونه باید توقع داشت که از منافع ملی افغانها یا ملت افغانستان در کنفرانس ها لابی ها و مدیای های جهانی در مقابل تعرضات ممتد پاکستانی ها دفاع نمایند.
اما بنا ضرب المثل معروف زبان دری که « گنجشک یک بار جستی، دو بار جستی – آخر بدستی» سیاست دبل گیم پاکستان وخیانت تمام عیار اینکشور به ولینعمت اش یا ایالات متحده امریکا از یکسو و از سوی دیگر تعمیل ظلم، کشتار وبربریت بالای ملت مسلمان افغانستان بلاخره در سطح جهانی رسوا و افشا شد؛ تا اینکه رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ضمن اعلان سیاست آینده این کشور در قبال جنوب آسیا وافغانستان در برابر پاکستان درست همان موضع‌گیری مشخص را نمود که خواست چندین ساله حکومت و مردم افغانستان نیز بوده است، ترمپ واضحاً ظهارداشت: شواهد و دلایلی که نقش پاکستان در تمویل، پناه‌دادن و حمایت از تروریزم آشکار می‌سازد به اندازه کافی وجود داشته و این امر از قبل ثابت و غیر قابل انکار است. معلوم می‌شود که ایالات متحده‌ی امریکا از تجارب گذشته‌ خویش در تعامل با پاکستان آموخته و در نظر دارد تا سیاست‌ مؤثرتری در قبال این کشور در پیش گیرد.
بعد از اعلان استراتیژی آینده ایالات متحده امریکا درقبال افغانستان و جنوب آسیا و آوردن الزم به پاکستان در امر تربیه، تجهیز، تمویل و پرورش تروریزم؛ سیاست مداران پاکستانی به خود آمده و با جنب و جوش بی سابقه یی کمافی السابق در امر بیگناهی کذایی شان درمورد، دست به فعالیت گسترده در سطح جهانی زدند، که این پروسه حالا هم با شدت ادامه دارد. در این میان سیاست گذاران پاکستانی، ژورنالستان، نویسنده گان و غیره دست اندر کاران سیاسی اینکشور با نشر مقالات و مصاحبه های بیشمار سیاست جدید ایالات متحده را محکوم و آنرا مقهور به شکست دانستند، جالب است که تعداد از روشنفکران و متفکران قلابی افغان ساکن در داخل و خارج افغانستان از جمله سخنگوی سابق پدر فساد افغانستان « ایمل فیضی» نیز ضمن مصاحبه ها، چاپ وآنلاین سازی مقالات، نیز در همسویی با پاکستانی ها از سیاست دشمن خونی مردم افغانستان بیشرمانه طرفداری نموده اند. هرچند همه میدانیم از موجودیت سربازان بین المللی در افغانستان طی سیزده اول وحتی حالا- مافیا فساد وشرکا برهبری پدرشان حامد کرزی بیشترین نفع را برده اند. اما ناگفته پیداست که در نبود سربازان حمایت قاطع، همسایگان طماع مانند گرگان گرسنه در حال قابو اند که سرزمین مقدس ما را از درون و بیرون تکه و پاره کنند. بخصوص اینکه ایندو همسایه غماز طی سالهای اخیر مزدوران زیادی را در داخل و خارج افغانستان درسطح روشنفکرانِ به اصطلاح نخبه، ولی در اصل قلابی به نفع شان استخدام نموده اند. اضافه میشود که محتوی مقاله ایمل فیضی تحت عنوان " استراتیژی جدید امریکا عامل تداوم اشغال واستعمار در افغانستان مانعی برای صلح است" نیاز به تشریح بیشتر دارد که در آینده نزدیک به آن پرداخته خواهد شد.
اما سفر جنرال قمر جاوید باجوا به کابل: طوریکه در سطور بالا تذکار بعمل آمد طی سالهای اخیر نظامیان و دست اندرکاران استخبارات نظامی افغانستان و پاکستان به کشور های همدیگر مسافرتهای زیادی نموده و طرف پاکستانی وعده و وعید های زیادی به طرف افغانی در امر مهار تیزه جویان طالب وداعش در نقاط سرحد اینکشور به افغانستان داده اند. اما بعداً آنرا فراموش و پیهم وقت کشی نموده اند.
مقامات امورسیاسی و نظامی دولت افغانستان خوب میدانند و اگر نمیدانند باید بدانند که هر گونه آشوب، خرابکاری، حمله به تاسیسات دولتی، حمله به نیروهای امنیتی، حمله به قوتهای حمایت قاطع، بمگذاری ها، حملات انتحاری و غیره خرابکاری علیه صلح و ثبات در کشور، ابتدا توسط استخبارات نظامی پاکستان در اسلام آباد، کویته و پشاور طرح، تمام جوانب آن مطالعه و بعداً به شبکه های طالب و داعش مستقر در افغانستان دستور اجرای آن صادر میگردد. چنانچه اخیراً صدراعظم مؤقت پاکستان شاهد خاقان عباسی ضمن مصاحبه با روزنامه فاینشنل تایمز اعتراف نمود که تانکر بم منفجر شده در چهار راهی زنبق – وزیر اکبر خان شهر کابل با چند نفر انتحاری از پاکستان روانه افغانستان شده بود. بناً با در نظر داشت جو ایجاد شده بین المللی در امر تشهیر وانزاوی پاکستان در امر حمایت از تروریزم و دست داشتن اینکشور در بی ثباتی افغانستان و اشارات مستقیم رئیس جمهور امریکا در مورد، فرصت و موقعیت ایجاد شده را از دست نداده، بخاطر آوردن امنیت در کشور وقطع مداخلات پاکستان از لوی درسیتز پاکستان بدون هرگونه تعارف درخواست های ذیل مطرح گردد.
* توقف هر گونه حمله اعم از انتحاری - انفجاری، حمله به تاسیسات دولتی،حمله به نیرو های امنیتی، حمله به قوتهای حمایت قاطع و توقف بم گذاری در جاده ها در مدت حد اقل یک هفته وحد اکثر بیست روز.
* توقف هر گونه راکت پراگنی و فیر توپ از آنطرف خط فرضی دیورند بداخل قرأ و دهات افغانستان.
* باز گشت قوتهای اشغالگر پاکستان به آنطرف خط نامنهاد وفرضی دیورند از دهات وقصبات افغانی نزدیک به سرحد که طی چهل سال اخیر توسط قوتهای نظامی پاکستان به بهانه های مختلف اشغال گردیده است.
در صورت قبول لوی درسیتز پاکستان به درخواستهای فوق از موصوف ضمانت اجرایی گرفته شده و گوشزد گردد که درعدم اجرای آن الی مدت معین ارائه شده دولت افغانستان درهمکاری فعالِ شرکای بین المللی به تشهیر وانزوای سیاسی پاکستان فعالانه ادامه خواهد داد. تذکار میگردد که مذاکرات سه جانبه که از طرف وزیر خارجه چین راه اندازی گردیده است با در نظر داشت موقف وزیرخارجه چین طی چند هفته اخیر به طرفداری بیمورد از پاکستان بوضوع معلوم است که چنین مذاکرات هیچ فایده یی در امر امنیت افغانستان نخواهد داشت، جز وقت کشی و ماست مالی موقف بین المللی پاکستان، که گویا پاکستان علیه تروریزم مبارره میکند.


اسم: سعيدي   محل سکونت: انكلستان / لندن     تاریخ: 30.09.2017

ترس از ضایع شدن فرصت!

پاکستان (استابلشمنت) دشمن افغانستان، دشمن افغان، عملاً دشمن صلح و استقرار منطقه بود، است و زمان ثابت کرد و ثابت خواهد کرد که دشمن باقی خواهد ماند. این از عمل کرد پاکستان و ماهیت پاکستان هویدا است.
پاکستان رای منفی افغانستان را در سازمان ملل متحد در زمان تأسیس این کشور به صورت غیر مشروع، در ملک غیر فراموش نمی کند.
در سال١٩٤٧م ميلادی پاکستان عوض اینکه با تقسیم سرزمینهای هند آنوقت ایجاد شود یعنی سرزمینهایکه داخل سیستم اداری هند برطانوي بود، ایجاد شود در خارج از آن ایجاد شد. یعنې د مناطق و سرزمینهای افغانستان ایجاد شد. پاکستان میداند که دوبرسه حصهء خاک پاکستان زمینهای افغانستان تأریخی میباشد.
پاکستان میداندکه به اساس توافقات کابل و لندن مانند ضمیمهء شماره دوم موافقات راولپندی که سند تحت شماره ١١٨ در ارشيف ملی انګلستان ثبت است، تمام توافقات قبلی به شمول تفاهمات دیورند لاین را لغو اعلان شده می پندارند و جانب افغانی انرا به مناسبت های مختلف و در شورای هفتم نیز رسماً لغو اعلان کرده.
پاکستان این غدهء سرطانی به کمک ستون پنجم و اسحق ګیلانی ها دارد که حاکمیت و متحدین افغان را به قیام های مذهبی علیه دوستی هند به افغانستان تهدید میکند.
بلی پاکستان راه اکمالاتی قطعات نظامی کم مصرف امریکا را در دست دارد و پاکستان با روابط تنګاتنګ با روسیه و چین جهان را با بند کردن این راه میترساند و از جهان عملاً جزیه میګیرد.
پاکستان از حاکمیت های ضعیف افغاني جزیه میګیرد و بخش از بچه ترسانک های مشابه دارد.
عملاً خلاف تمام اصول جهان و خلاف توافقات مقدماتی هیچ یک ازین تهدید ها نباید مانع این شود که از شراین غدهء سرطانی جهان خود را باید رهایی بخشد. این آن بهترین وقت مناسب است که نباید ضایع شود.
رفت و آمد جنرال بجوه و چند ګذشت موقت نباید در برنامه نابودی این غدهء سرطانی اندکترین تأمل کرد.
در مذاکرات جدید فریبندهء پاکستان باید مشخص، صریح و تاریخ اجرای توافقات را طرح کرد، باید طرح مشخص لغو و از بین برداشتن تمام دروازه های ایحاد شده را که به نام بنده شده است کرد. در غیر آن باید به عمل قاطع ضرورت است و درست نیست یګبار دیګر و باز هم با مکاری پاکستان فرصت داد و وقت مردم افغانستان و جهان را ضایع و تراژيدی این ملت را تمدید کرد.
ضرورت است امکانات وسیع بالقوهء افغانها بالفعل ګردد.
ضرورت است تا در هماهنګی با سیاسیت جدید امریکا چارهء اساسی این غدهء سرطانی منطقه یعنې پاکستان و قاقستان شود.
بر ماست تا یک لحظه هم بر نامهء کاری خویش در رابطه مانع شدن ایران تز تیجاد مشکل فراموش نه شود. ضرورت است تا قدم های اساسی جهت حل اساسی این مشکل پرداخت.
وما علینا. الا البلاغ المبین


اسم: د. سعیدی   محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 19.09.2017

خوانندهء معظم و دوست مغزز جناب داوری سلام
ببخشید از تأخیر در اظهار نظر و شریک ساختن نظر باشما.
ذیلاً تلګرافی به بخش از مسایل تماس میګیرم که درین رابط در مغزم خطور میکنند. مطمئن اما بخش زیاد از مطالب نوشته شده و منطق آن سخن مشتذک و تشویش های مشتر مان است. بخس از ما فکر میکنند که تمرکز به این مسایل ضیاع وقت و حوادث بالاتر از دسترس ما رقم میخورند و ما نباید وقت خود را ضایع کنیم. من موافق نیست و این این ضیاع وقت نیست. خود فهمیدن و به دیګران منطق سخن دادن و در تنویر خود و دیګران سهم ګرفتن امر مقدس است و ما آنچه توان داریم باید ادای رسالت کرد. تشکر از نظر نیک شما و این رسالت مشترک است.
- اولتر از همه. میخواهم برداشت خود را با شما شریک سازم که عدهء از قلم بدست تا حال به خود قناعت داده نتوانسته اند که چګونه با تشدد و انفجار و بمببارد ممکن در موافقت به پالیسی جدید امریکا در ین منطقه همسو و همنظر شوند؟ چنین تصمیم را تصمیم دشوار و در مخالفت به ارزشهای زندګی و معتقدات خود میدانند و منطق هم دارد. باید ګفت نیروهای نظامی خارجي در طول تاریخ بدون اجازهء ملت ما آمده اما بعد مجبور به خروج شده اند.
ما مخالف بمباردهای کور و کریم لذا به تقویت کار استخباراتی ملی تحت حاکمیت قانون، دوچندان و سه چندان تاکید دارم. من شدیدا مخالف سوختن پوستین بخاطر خزندهء مضر در پوستین ام.
- من با برخورد پرگمتیک به انتخاب مضر کم باور دارم و انرا مفید میدانم.
آنهایکه خود عساکر خارجي اوردند و در برابر زندانهای غیر قانونی و تخلفات خارجي ها در برابر اتباع خویش اقدام به موقع نه کردند نزد الله تعالی و ملت مس‌ؤول اند. تعجب که همین افراد حال دوآتشه مخالف همانهای اند که به شانه های شان بر سر ملت دیسانت شدند.
ما در وضع کنونی قرار داریم و ګریه به شیر ریخته شده مفاد ندارد.
در پالیسي موجود امریکا در مورد منطقه و افغانستان نکات است که درک حقایق میباشد. این فرصت را از دست دادن و از امکانات ابر قدرت هااستفادهء مثبت نه کردن روش خطا است.
و اما پاکستان و برداشت من از استابلشمنت پاکستان ( خط مردم در جغرافیای پاکستان امروز جدا است)
استابلشمنت و پالیسي سازان پاکستان دشمن مردم افغانستان از آمو تا اټک و اباسین بودند و هستند و اجازه بدهید که بګویم: خواهند بود. پاکستان افغانستان آرام، متکی به خود را دیده نمی تواند. پاکستان حتی حاکمیت برهان الدین ربانی را که به دست خود شان در پاکستان ساخته شده بود به مشکل مواجه کردند. پاکستان برای افغانستان اصلاً حاکمیت متکی به خود نمی خواهد. پاکستان در افغانستان امکانات وسیع در سطوح مختلف حاکمیت و در جبهه دارد و وضع ما درین ع صه سخت دشوار است. امکانات ایران هم از پاکستان کرده در افغانستان کم نیست. بوجی های پول به دفتر ریاست جمهوری نه به خاطر خیرات و نه به خاطر اشنایی شخصی، بلکی مقاصد سیاسی داشت که کاملاً براورده شد.
در چنین شرایط این نشست و برخاست با پاکستان یعنی چه؟ مشابه نظر شما دوست عزیز داوری، نظر دارم اما باریکی ها دارم:
تمویل کنندهء این همه خارجی ها و نقش جامعهء جهانی اساس است. پاکستان مکار است و کادرها و امکانات و تذویر بالاتر از حد فهم ولات امور ما دارند. لذا نشست ها بلی و به جهان نباید سند به نفع پاکستان داد که پاکستان به جهان بګوید ما حاصذیم اما افغانها نمی خواهند. جانب افغانی باید قاطع، کاری و مطتبق به بازی بازی کند که پاکستان انتا بازی کرده. نباید ساده شد که خیر است صلح را برای ماهدیه کن. این نمی شود. و نباید منتظر خیرات پاکستان بود. در سیاست خیرات نیست. مجبوریت است.
- جانب افغانی خود را جمع و جور کردن در کار است.
- نیرو های امنیتی را دوچندان و یه چندان تقویت کردن و تابع قانون ساختن و ملی کردن در کار است
- در نشست ها با مستندات و افشا ګری های دشمن رفتن و به جخان سند دادن به کار است
_ با متحدین طبعی چون هند و سایر منابع ضد سلاح اتومی پاکستان کار کردن در کار است.
_ در نشست ها کاری و حسابی: به چه چیز توافق داشتیم و کی باید چه را میکرد که نه کرده و چرا؟ توافقات قبلی را عملی کنید و بعد صحبت دیګر.
_ نتایج عدم عمل را به جهان رساندن
_ به جهان مستند نشان دادن که پاکستان در پهلوی جزیه ګرفتن از شما صادق نیست و این است دلایل اش.
_ پاکستان ( پنجاب) بخاطر قناعت دادن، تخویف و تطمیع پشتونها و بلوچها کار وسیع کرده و میکند. جانب بی کفایت افغان تا حال امکانات دهها مرتبه بالقوهء خویش را بالفعل نه ساخت و هنوز هم ضیاع وقت دارد. با رهبران پشتون و بلوچ در تماس ام که علیه پاکستان به کار هماهنګ ضرورت دارند اما ما با همان نوکران ای اس ای در تماس ایم که جیب پر کرده اند و به افغانستان خیانت میکنند. تعجب کردم که جنرال اسد دورانی قصاب مردم افغانستان و رئيس ای اس ای حال لباس مدنی پوشیده و به کابل رفت و امد دارد که برای ما صلح هدیه کند. ای وای برما.
جنګ در افغانستان و کشتن افراد امده از کشور های عربی از اهداف حکومات عربی بود و است. اما سیاسیون ما از حکام این کشور های عربی برای افغانستان صلح ګدایی میکردند و میکنند. این بدان معنا که انها کمک کنند در کشور ما صلح بیاید تا این افراد واپس بروند و علیه حکومات خویش سلاح بردارند. این نوع کمک را کس با باما نه کرد و نمی کنند. اما ما ( حکام ما) شله و تا حال الفبای سیاست را نه فهمیده عمل میکنیم.
ای وای برحال ما. الهی ما را کمک کن که اهل علم و اهل خبره و متعهد به منافع کشور بر امور کشور مسلط شوند و به زجر و اذیت ملت ما خاتمه داده و یا ازار آنرا تقلیل دهند.
آنچه به ما مربوط است تنویر و عام ساختن حقایق و منطق آن و قوت ساختن با شریک ساختن صدای خود در راه حق.
نباید بی تفاوت بود. همینکه در انتشار سخن حق و منطق آن میپردازیم و خدمتګاران خود را تشویق و قوت میبخشیم یک بخش از کار است.
بیاید انچه در اختیار داریم و لو ناچیز، حد اعظم در امر استفاده کنیم و صرف منتقد نباشیم.
و من الله التوفیق


اسم: داوری   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 18.09.2017

سلام به هموطنان عزیز، بخصوص سعیدی صاحب که با احساسات لبریز از وطنپرستی و دلسوزی به سرنوشت وطن فعالانه در این بحث شرکت داشته و در حصه افشای نیات پس پرده و توطئه های دارودسته استخبارات نطامی پاکستان پیهم کوشیده اند.
سعیدی صاحب گرامی، با تائید گفته شما، من هم باور دارم که طی این مدت نشست های بدون پیامد مثبت در قبال اوضاع امنیتی افغانستان از سوی نظامیان کشور ما با نظامیان پاکستان هیچ کدام فایده برای تأمین امنیت افغانستان نداشته بحز از وقت کشی و فریب جهانیان.
من از طریق همین دریچه به نظامیان وسیاسیون افغان گوشزد مینمائیم که در صورت برگزاری چنین نشست ها با نظامیان و غیره دست اندر کاران امنیتی پاکستان باید به طرف پاکستانی تفهیم و اولتیماتوم داده شود، که در صورت عدم قطع حملات انتحاری، انفجاری، ماین گذاری، و حمله به نیروی های امنیتی افغان درظرف حد اقل یک هفته و حد اکثر پانزده روز، تمام فیصله های نشست « هر نشستی که باشد» بطور یکجانبه از سوی جانب افغانی ملغی و موضوع از طریق رسانه ها به سهم جهانیان و شرکای امنیتی افغانستان رسانیده خواهد شد.
مسئله بدون شرح کاملاً واضع است که هرگونه حمله در داخل افغانستان اعم از حمله به هوتل ها و تاسیسات دولتی، مقامات دولتی، بم گذاری ها، حملات انتحاری، حملات گروهی به نیروهای امنیتی افغان، حملات به قوتهای حمایت قاطع یا آمریکایی و ناتو وغیره حملات تخریبی ابتدا از سوی نظامیان و استخبارات نظامی پاکستان در داخل این کشور طرح، تمام جوانب آن مطالعه و بعداً بالای گروه نامنهاد طالبان و داعش صادر میگردد.
در صورت امکان جملات اخیر را جناب اشرف غنی در اسامبله عمومی ملل متحد نیز باید بیان کند.


اسم: د. سعیدی   محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 16.09.2017

سلام
از تعهد به عمل:
نشست دو روز قبل شش نظامی پاکستان در وزارت دفاع افغانستان در حضور امریکایان بخاطر دو دلیل من را متأثر کرد:
١/ ماهیت افغان ضد و افغانستان ضد پاکستان بی تردید است. همچو نشست ها از شدت برخورد جامعهء جهانی میکاهد و فرصت فریب بیشتر به پاکستان میدهد. علی الاقل بنابر تجربه و ماهیت پاکستان چنین بود و است. لذا اول باید توافقات قبلی توافق شده عملی شود باز بحث و مذاکرات جدید.
٢/ اجندای بحث در مظاهر قضایا بود و نه در عمق قضایا. مسایل سرحدی و راکت زنی بر افغانستان و ... این اصل قضیه و اصل بحث نیست. اصل بحث ایجاد موانع پاکستان در برابر تفاهم بین الافغانی است و تمویل ترور و دهشت و مداخله در امور داخلی کشور، تحریک و تمویل ستون پنجم در داخل افغانستان است. لذا در بحث ها باید به مسایل اساسی و تحقق توافقات توافق شده متمرکز شد و نه بر فروعات.
خوشبختانه مکاری پاكستان بعد از اعلام استراتيژي جدید امریکا با وجود تشویش ما اینکه به دلیل ذیل که کاپی یک متن است، نتیجه نداد و امریکا اهداف خود را عوض کوچه و بازار افغانستان در مرجع اصلی اش یعنی پاکستان مورد پيګرد قرار میدهند و این مطالبهء ملت افغان و عقل سلیم از همان ١٨ سال ګذشته بود:

کاپی است:

نوشته شده توسط محمد نعیم حقمل
16.9.2017Donor
در نخستین حمله هوایی امریکا بر خاک پاکستان پس از اعلام استراتیژی جدیدش در قبال افغانستان و منطقه، سه تن از گروه طالبان به شمول یک فرمانده آنان کشته شدند.
این حمله نخستین عملیات پس از اعلام استراتیژی جدید امریکا در قبال افغانستان و منطقه است که واکنش تند مقام‌های پاکستانی را به همراه داشته است.
این حمله در منطقه "کرم ایجنسی" ، بالای افراد گروه طالبان انجام شد که بر اثر آن سه تن از افراد این گروه به شمول مولانا محب‌الله یکی از فرماندهان این گروه کشته شدند.
"دی ایکسپریس تریبون"، پاکستان ګزارش میدهد ،این حمله بروز جمعه توسط هواپیمای بدون سرنشین نیروهای امریکایی در بخش‌های قبایلی پاکستان انجام شد.
این حمله نیروهای امریکایی در پاکستان یک روز پس از اعلامیه مولانا سمیع‌ الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان صورت گرفت، وی طی یک اعلامیه‌ای روز پنج‌شنبه گفت، اگر امریکا بر ضد پاکستان عمل کند، طالبان افغان با قدرت در کنار اسلام‌‌آباد ایستاده‌گی خواهند کرد.
وی در این اعلامیه گفت، رهبران طالبان پاکستان و افغان پس از اعلام استراتیژی امریکا برای افغانستان نشستی را زیر نام اتحاد علمای افغانستان برگزار کردند و طالبان افغان در این نشست تاکید کردند که در صورت اقدامات امریکا علیه پاکستان در کنار اسلام آباد خواهند ایستاد.
بعدی >


اسم: ص. سعیدی   محل سکونت: لندن    تاریخ: 13.09.2017

سلام درنو لوستونکو
د افغانستان لپاره د امریکې نوی سفیر د ترور او دهشت د جرړو د له مېنځه وړلو په سیاست تأکید لري. دا هغه لار ده چې د مشکل حل ته د نورو تدابیرو سره رسیل ممکنوي. دا خبر او دا تأکید د افغان ولس د تأئيد وړ دی او مونږ ددغې طرحې او نظریې عمل ته سترګې په لار یو.
تفاصیل لاندې لینک کې وګورئ:

https://www.pashtovoa.com/a/us-new-ambassador-to-Afghanistan-/4025134.html

له نظره دې لېرې نه ويچې د امریکې په دې نوې پالیسي کې د مسلحو مخالفینو سره د خبرو او مفاهمې لار نه ده تړل شوې او دې اصل باندې کما کان پرځای تأکید شوای چې د افغان حاکمیت وظيفه ده دې برخه کې متناسب اقدامات جاري وساتي.
داچې پاکستان به خپلو لومو راګیرو طالبانو ته د افغانانو د خپل مېنځي خبرو، جوړې روغې اجازه ورکړي او که یه؟ زه باور نه لرم چې پاکستان د خپل تجارت د تحقق نه پرتخ دې کار ته اجازه ورکړي. ددغه واقعیت په پوهېدو سره سره د متخلف د تجرید لپاره او د هغوی نه د مسلحانه مبارزې او افغان وژنې د منطق د مبرر د منتفي کولو په خاطر هم چې وي د سیاسي جوړې روغې لار باید خلاصه وي. زمونږ امنیتي ځواکونه باید له پخوا زیاد تقویه او دښمن په پوره قوت وټکول شي. اما که د سیاسی مصالحې په چوکات کې یو شخص هم د وطن له خرابۍ او رور وژنې لاس واخېست دا ددې سیاست یعنې د سیاسي مصالحې د سیاست بریا بولم. الله ج دې زمونک وطن کې سوله او استقرار راولي. آمین


اسم: Dr. Salah Sayedi   محل سکونت: UK    تاریخ: 13.09.2017

سلام
د پاکستان د ملگرو د دوه مخو سیاستو نوې هڅې.
شواهد او مستندات ښکاره کوي چې پاکستان د خپل افغان ضد، افغانستان ضد او سولې ضد سیاست په لړۍ کې ددې پر ځای چې خپلو کړو ته متوجه او تغیر په کې راولي د جهان د دوکې سیاست او لجاجت ته د هماغو زړو ببولالو په تکرار ادامه ورکوي. هو د اوسني پاکستان خلک د پاکستان د استابلشمنت او حاکمیت د ترور د ایجاد، پالنې، صدور او پرچون فروشۍ د سیاست په عملي کولو د پاکستان په اوسنۍ ادارې کې معصوم او بیګناه خلک قرباني کوي. هو اوسني پاکستان خلک د پاکستان د ناروا سیاسیتونو قرباني هم دي.

تاسې کولای شئ لاندې لینک کې د پاکستان د بعضې ناروا هڅو لړۍ وګورئ!

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: خان   محل سکونت: لوی افغانستان    تاریخ: 09.09.2017

درجواب سناتور امریکا!
امریکا باید در سیاست واستراتیژی خود درقبال مرز اټک وخط منحوس دیورند تجدید نظر کند
درغیرآن ما در قبال روابط استراتیژیک خود با امریکا تجدید نظرخواهیم نمود!
ما ازیک انچ خاک خود به هیچ متجاوز نخواهیم گذشت ،
باشندگان هردوطرف خط منحوس دیورند افغان اند وهیچ کس حق ندارد هیچ افغان دیگر را از تابعیت افغانستان محروم سازد.
موقف گیری بعضی سناتورهای کاوبای احمقانه، خلاف موازین بین الملل وبرخلاف تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی و منافع ملی افغانستان است.
سناتورهای مغز پوچ امریکا بجای نظر دهی درباره ای دیورند باید شکست خودرا درافغانستان قبول کنند و به جای دشمنی با ملت افغانستان به دوستی با ملت افغان روی اورده واز حقوق حقه ای افغانها دفاع کنند.
خان


اسم: د. سعیدی   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 09.09.2017

تلاشهای جدید پاکستان و ديپلوماسی افغان!
بعد از اعلام ستراتیژی جدید امریکا برای منطقهء ما، افغانستان و پاکستان، ماهیت و چهرهء اصلی شرو فساد حاکمیت پاکستانی را که نزد اکثر جهانیان در واقع روشن بود رسماً نیز روشنتر شد. اینکه درین پېروزيی سهم عمده از هند بود و یا خود جهان بخش از حقایق را در ساحه لمس کرده بود و یا قسماً نقش جانب افغانی بود بحث به جای خود باقی است اما مهم اینکه پاکستان خود نیز درک کرد و فهمید که چهرهء اصلی شر و فساد شان رسوا شد. پاکستان بنابر ماهیت خطاء و غلط و اینکه افغانستان با ثبات و قوی را نه دیده نه میتواند و نه اجازه میدهد عوض دقت و تجدید نظر در پالیسی خطاء جنایت کارانه و صدور ترور خویش حتی بعد ازین پالیسی جدید آقای ترامپ و امریکا هم دیده میشود به نحوی به لجاجت دست زده و تلاش ادامهء فریب را دارد و درین راستا متحدین جدید و یا هم تقویت به جوانب دیګر نیرو های مطرح در منطقه است.
وزیر خارجهء پاکستان به چین، ایران، روسیه ، ترکیه و .... سفر دارد و در اولین سفر خویش یعنی در سفر به کشور چین(٧/٩/٢٠١٧) دیده شد که از همان چرندیات و اغواګری های قبلی دست نبرداشته است و هنوز هم توانسته عدهء را در فریب نګه دارد.
بر دیپلوماسی افغان است که تمام این سفر ها و نشست و برخاست پاکستان را به صورت پيګیر تعقیب و برای خنثی کردن فتنه و فریب پاکستان قبل از سفر و بعد از سفر شان برنامه های روی دست ګیرد که فتنه و شرارت پاکستان را با دادن مستندات به جهان و اطراف نشستها چنان مهار، افشاء و رسواتر نماید که امکان مانور و فریب دیګر به پاکستان میسر نه شود. سازماندهی نشستهای تنویری و دادن مستندات به جهان در افشای تاکیدات فریب پاکستان باید در دستور روز بلاتأخیر دیپلوماسی افغانی قرار ګیرد.

نشر و افاده های منابع خبری افغان و از جمله طلوع نیوز با عدم دقتها و افاده های غیر دقیق و حتی خطاء و مضر صورت میګیرد. درین خبر هامیګویند که ګویا امریکا پاکستان را به حمایت از تروریستها متهم ساخته است.
به این اساس ګویا بر بنیاد اتهام امریکا کمک های خود را بر پاکستان قطع و تصامیم امریکا و جانب افغانی و جهان استوار بر اتهام است. این نوع افاده ( اتهام ) در رابطه به پاکستان خطاء و غیر دقیق است. معلومات ما در مورد شرارت پاکستان به ثبوت ها و مستندات استوار است. لذا بکار ګیری لفظ اتهام جدا غیر دقیق و به نفع پاکستان است.
از استعمال اتهام باید دوری کرد و چه بسا که تعداد از حلقات یا مزدورانه و یا معذورانه از اتهامات متقابل پاکستان و افغانستان علیه یک دیګر بحث میکنند.
جانب افغانی و جهان ثبوتهای در مورد شرارتهای پاکستان دارند و ثبوت با اتهام فرق دارد.

پاکستان عامل دهشت است نه قربانی!
قربانی مردم در پاکستان و قبل از همه مردم در افغانستان ناشی از سیاست ھای خاینانه، شرارت های پاکستانی، پنجابی و دهشت افګنانهء استابلشمنت پاکستان است!
از ھزارھا سند اقرار جنرال اسد درانی در مصاحبه با تلویزیون الجزیره در لندن ( در یو تیوب موجود اس) و اقرار یکی از عاملین انفجار مکتب نظامی پاکستان در پیشاور که برای فریب گلخانان پاکستان امروز توسط پنجاب و ای اس اس سازمان دهی شده است کفایت میکند که اتهام شرارت پتکستان را ثابت داستنه و دیګر آنرا كس اتهام نداند. به اين ترتيب پاکستان قربانی نه بلکی عامل دهشت و ترور است كه در نتيجهء مردم که در کشور تقلبی و غیر مشروع به نام پاکستان زندګی میکنند نیز قربانی آن اند.

آغاز و یا ادامهء مذاکرات سه جانبهء چین، پاکستان، افغانستان در سه ماه آینده صرف و صرف زمانی قابل قبول است که جانب پاکستانی درآن از عملی کردن توافقات نشست های قبلی سه جانبه ګزارش دادن بخواهد. درغیر آن مانند ٢٣ سفر جانب افغانی نتیجه و معنی نه خواهد داشت و از آن مانند سابق به خاطر تنقیص و اسان ګیری جهان علیه متجاوز و فریب کار یعنی استابلشمنت پاکستان استفاده خواهد شد و این فرصت را نباید به پاکستان داد.
در سنای امریکا از سناتور امریکایی هندی الاصل و یک سناتور دیګر مطالب ارایه شد که ضرورت است این دو شخص بلاتأخیر با دادن و پيشکش کردن مستندات و منطق سخن، دید و باز دید ها تنوېر لازم شوند. سناتور امریکایی هندی الاصل از تشویش پاکستان در برابر نفوذ هند در افغانستان یاد آوری و تشویش کرد که به این ترتیب استقلال افغانستان را بخاطر حق انتخاب دوست برای جانب افغانی به نحوی منتفی کرد و دوم اینکه اګر پاکستان نه خواهد که در افغانستان این و یا آن کشور سرمایه ګذار ی کند پس باید به چین جبین و پیشانی پاکستان دیده، توجه و خیال پاکستان باید از جانب افغانستان مراعات شود؟
این طرز دید سناتور دیموکرات امریکایی خطاء، نادرست و ضد افغانی است.
سناتور دیګر دیموکرات امریکایی پا فراتر ګذاشت و به تحمیل خط ننګین بنام دیورندلاین کمک های امریکا را مشروط ساختن سفارش کرد.
این نوع سیاست ها و مواضع ثابت میسازد که دیپلوماسی افغانی کار بس حساس، دقیق، حسابی و تأخیر ناپذیری را در پيش دارد که در صورت ناوقت جنبیدن و اقدام متناسب به موقع همین امروز جانب افغانی نه کردن به پاکستان فرصتهای بیشتر شرارت علیه صلح و علیه افغانستان میدهد.
ما و جهان مستندات دارند که پاکستان را به چار کتاب ملامت، خطاء و ناروای، فریبکار و دو بستند ثابت کرده میتواند.
از همین حالا باید ابتکار عمل را در دست ګرفت و با کم کاری ديپلوماسی افغان، مردم و کشور ما را از شرارت پاکستان باید نجات داد.
امیدواری های زیادی وجود دارند که مبارزات جاری مردم پشتون و بلوچ با هماهنګی با جانب افغانی بسیاری از فتنه های استابلشمتت پاکستان را نقش بر آب کند.
اګر ناوقت جنبیدیم و کار متناسب به موقع درین عرصه نه کردیم، پاکستان با تجربه در مکاری ایکه دارد افغانستان و جهان را به شمول امریکاء به مشکلات و با فشار های بدی بیشتری مواجه خواهد کرد و این را نباید اجازه داد.
بر دیپلوماسی افغان است که همین امروز دست به کار شود.
پایان
دوکتور صلاح الدین سعیدی
٨/٩/٢٠١٧
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨ایوجدک


اسم: سعیدی   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 05.09.2017

سلام
یک تصحیح: چین در پاکستان بیشتر از 55 ملیارد دالر دز اعماز راه کاشغر ګوادر و ضمایم آن سرمایه ګذاری کرد و ....
این برنامه را بلوچها، عدم استقرار در پاکستان و افغانستان میتواند تهدید کند


اسم: د. سعيدي   محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 05.09.2017

سلام
تعبیر دیګر از تحلیل جناب م. ستیز!
به فکر من ظالم و متجاوزیکه ( پاکستان) بر خانهء شما ( افغانستان) تجاوز كرده و به حريم خانهء شما ( من) داخل شده و مال و متاع ما را ګرفته و حال به ناموس چشم بد دارد نباید مقاومت کرد بخاطریکه دزد، ظالم و متجاوز ( پاکستان ) اسلحه و قوت دارد و دزدان و ظالمان دیګر را برای کمک خواسته میتواند و در صورت مقابله استعمال اسلحه و زور خود را کرده میتواند و ....
و اګر همسایه و متحد پيدا کردیم كه در مقابله به تجاوز و دشمنی با متجاوز مارا یاری میرساند و لو برای اهداف خود، درین صورت جنګ و نزاع میشود و فیر و استعمال سلاح میشود لذا نباید ما ( داكتر غني و داكترعبدالله ) در همراهی سیاست دفاع و در همراهی آن مخالف ظالم (استراتيژي جدید امریکا) عجله كرد.
ظالم و متجاوز پناه ګاه و متحد دیګر ( چین و روس ) داشته ميتواند و متحدين و امكانات داخلي ( ستون پنجم ) ميتواند داشته باشد و اين قرار اظهارات مبصر سياسي جناب ملك ستيز به نفع ما نيست.
خدمت جناب ملک ستیز مبصر سیاسی باید ګفت که در پاکستان چین سرمایه ګذاری ٥٥ ميليوت دالری ( راه كاشغر ګوادر با ضمایم) كرده و برنامهء تأسیس پایګاه نظامی چین در پاکستان روی دست است و این ما نیستیم که مشکل ایجاد کرده و در حق کس تجاوز میکنیم. این پاکستان و ایران است که برحق ما تجاوز کرده اند و نمی ګذارند در خانهء خود مالک خانه و عزت خود باشیم. از آب، معدن، بازار، حاکمیت و .... خود استفاده کنیم. اګر در دفاع از عزت و شرف خود کس برای ما و یا امریکا مشکل ایجاد میکند و یا درد سر به امریکا میشود و دشمنان متحدین دیګر دارند و ... استدلال بس ضعیف ... است و چنین سفارش از مبداء خطاء است. ضرورت نیست در غم ایجاد مشکل. ممکن برای امریکا و یا کشور دیګر باشیم.
و ضرورت هم نیست مانند متعهد به افغانستان دیګران را که بعد از ٤ دهه يك موضع به نفع دشمن ما رویدست ګرفته اند بترسانید و متوجه مشکل سازید.
بلی شهامت و قربانی دادن را باید اموخت و اګر در راه دفاع از عزت و ناموس انتخاب و ګزینهء دیګر نباشد که نیست، از جنګ نباید. هراسید و دیګران را ترساند.
پاکستان دیګر ګزینه را برای ما نه ګذاشته و دست متجاوز باید قطع شود.
جانب افغانی و جناب حامد کرزی ٢١ بار از ارګ به شهر كابل سفر نه کرده که به پاکستان کرده و جناب اشرف غنی تا بارک های نظامیان پاکستان هم رفت. اما پاکستان تغیر نه کرد و شناخت من در همان اول همین بود و است که این دانهء سرطانی منطقه را باید از بنیاد معالجه کرد.
اګردرین راه متحد قوی یافت ، فرصت را نباید با همچو تحلیل های ضعیف ضایع کرد.
این به صورت قطع به معنای تایید کور و کر بمباردمان و کُشت و خون انسانهای بی ګناه و افغانها نیست.
وقت ضرورت چو نماند ګریز
دست بګیرد سر شمشیر تیز

و این همان وقتش است!
د. ص. سعیدی
٤/٩/٢٠١٧


اسم: د.سعيدي   محل سکونت: انگلستان    تاریخ: 05.09.2017

سلام خوانندهء معزز
سلام جناب غ. حضرت
این بار مختصر:
- یکی در سر کتاب و دیګرې در وسط و دیګری هم در آخر و آن دیګر را کتاب کامل بخوانی. میپرسد که لیلی مرد بود و یا زن؟
شما که از همان نخبګان اخر کتاب اید برای شما همه چیز واضح و تیوری توطیه و سیاه و سفید همه روشن است. اما مشکل نویسنده که کدام ګروه از خواننده مخاطب اش است به جای خود باقی است و لذا بخش از مطالب برای شما اظهر من الشمس است. اما همین اظهر من الشمس ها هم وسط سطر، پشت ورق و روی ورق دارند و میتوان در هریک بحث داشت.
تیوریسن های استعمار تا امروز باور دارند که این وجیبهء ماست تا تمدن را به کشورهای مستعمره برده و ایشان را دولتداری و تمدن بیاموزیم و در چوکات همین تیوری همه تا سالهای شصت قرن قبل کشور های بزرګ استعمار ګر در چوکات سازمان ملل متحد آمادګی های شان را و کار شان را در امادګی کشورهای مستعمره برتی استقلال ګزارش میدادند تا اینکه نام کشور انګلستان را تغیر دادند و ګفتند( بریطانیای کبیر و ایرلند شمالی) و دیگر ضرورت به ګزارش در مورد ایرلندنیست.
لارد بټن اخرین ویسرای انګلیس در هند و کاکای شوهر پادشاه فعلی انګلستان در اخرین صحبت خویش در هند از بازګشت دوبارهء شان به هند به حیث دوست و ... خبر داد. همه ساله مقامات رسمی انګلیس در روز استقلال. آنکشور مانند کشوریکه هند را برای استقلال آماده کرد اشتراک میکند و تبریک میګوید. اما مبارزات و قربانی های مردم هند ....
در اواخر سالهای ۸۰ قرن قبل که مصروف تحصیلات عالی در پراګ بودم در تجلیل از روز استرداد استقلال افغانستان با وجود اینکه رسما تمام سفارتخانه های کشورها جهان به تجلیل دعوت شده بودند هیچ یک از مقامات رسمی کشورهای جهان اشتراک نه کرد اما سکرتر اول سفارت انګلیس اشتراک کرد و با هم صحبت های جالب داشتیم.
ګذشته و بند ماندن در ګذشته خطاء است اما فراموش کردن اش همچنان خطاء است. ما در مورد اینکه به صورت عنعنوی سیاست انګلستان در دفاع از موجود غیر مشروع به نام پاکستان است آګاهی و مستندات داریم. شما این را حتی در اظهارات اقای جرمی دومینک سفیر قبلی انګلستان برای افغانستان و پاکستان بدون اینکه وی خود متوجه شود مشهود میبینید. اقای دومینیک به طور مثال میګوید: پاکستان باید بداند که افغانستان محل فروش خوب اجناس پاکستان است و لذا به صلح و استقرار افغانستان بتید کمک کند و .....
چنین طرز دید برای پاکستانی ها جالب اما برای افغان قابل قبول نیست. ما چرا باید چنین لازار دیګران بمانیم. لینک را ارسال کرده ام.
ګذشته ګذشت و ما بدون کینه و انتقام و نفرت باید به تغیر معادلات و محاسبات به نفع ملت خویش، کشور خویش و صلح منطقه و جهان و خدمت بشریت در هر قدم و هر نفس بپردازیم. ما این برتریت را مانند یک مسلمان داریم که در آن رضای الله ج و رضای ملت و خدمت به حق را میبینیم. من به آنچه درین سطور نوشته و قبلاً نوشته کاملاً باور دارم ولو اګر در بخش از افاده مشکلات تخنیکی املا و انشاء است، جملات طویل است و دوباره خوانی نه شده اما ممکن بخش از مشکلات در مختصر نویسی و یا مشکل مشخص در فرستنده و یا هم در موارد در قوه جذب آخذه باشد. به هر عامل باشد تشکر از بحث و وقت شما.
برماست تابه جهان و انګلستان توضیح و منطق سخن را به همهء ولات امور برسانیم که استابلشمنت پاکستان ( پنجاب) بازی را بازی کرد که سبب کشتن و مصارف بیجای شما و تراژيدی ملت ما شد. خواهی ګفت این همه در تطابقت به برنامه و دایرکتری از همانجا ها است. بلی نیرو های جنګ طلب و تشنج افرین و انهایکه در جنګ و نفاق و شقاق و فروشخون و باروت مصروف اند در همه جای جهان وجود دارند و کار فعال خود را دارند اما درین مبارزهء حق و باطل، شرارت و صداقت و خدمت باید ادی رسالت کرد و این همان مفهوم فرصت کوتاه است که ما داریم. دست به دست هم باید داده و درمقابل شرارت که در هرجای است مبارزه کرد و حق را کامیاب ساخت. تشکر


اسم: غ.حضرت   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 04.09.2017

جناب اقای سعیدی! باز هم سلام
تشکر از توضیح مبسوط تان با اینکه هر سطرش قابل بحث و حتی قابل بازګرداندن میباشد ولی توقع من از ارائۀ توضبحات شما یک چیز دیګر بود.
شما در خلالِ توضیحات تان با این فورمول بدیهی اصلاً تماس نګرفته اید:
احمد فرزند محمود است و حامد فرزند احمد یعنی محمود پدر کلان و احمد فرزند و حامد نواسه محسوب میشود.
خُب،
بسیاری از ما( شاید شما نیز) به این عقیده میباشیم که طالب و حقانی و بلا و بتر فرزندان پاکستان میباشد و همچنین بسیاری از ما فریاد می کشبم که پاکستان فرزند ناخلفِ لندن خان میباشد که نتیجۀ آن میشود شاکلۀ فورمولِ فوق.
در عُرف و فرهنګ ما، چګونګی تربیۀ فرزند مستقیماً ربط دارد به چګونګی تربیۀ پدر که البته چګونګی تربیۀ پدر برمیګردد به چګونګی شُکمِ پدرکلان.
ګرچه این عُرف و این رسم و این فرهنګ در مغرب زمین هیچ پایۀ علمی- حقوقی ندارد ولی بخاطریکه این سُفرۀ غم و اشک و جفا و بی اعتنائی در سرزمین ما پهن میباشد بناً پدرکلان به بهانۀ اینکه تابعِ این فرهنګ و این عُرف نیست، هرګز نمیتواند از مسئولیت اخلاقی و حتی حقوقی برائت حاصل کند.
اقای سعیدی!
حتی اګر افلاطون زمانه هم باشد ولی به تئوری توطئه معتقد نباشد، دانش افلاطونی اش پشۀ ارزش ندارد.


اسم: د. سعیدی   محل سکونت: لندن    تاریخ: 04.09.2017

سلام
به مطالعهءمحترم غلام حضرت مانند ممد جواب من در برابر سوال شان در رابطه به کشور انګلستان .
تشکر
https://www.jame-ghor.com/archive/details/11153/زړې-پيشو-ته-نوي-ترِکونه-نه-شې-ښودلای%21


اسم: د. سعيدي   محل سکونت: انګلستان - لندن    تاریخ: 04.09.2017

خوانندهء معزز، برادران و خواهران سلام
برادر معزز غلام حضرت سلام
در هرنوشتهء محل سکونت ذکر است اما مطلب شما را ګرفتم و مسأله را از ابعاد مختلف و در ظاهر امر ضد و نقیض خدمت شما شریک میسازم. زندګي و سیرت پيامبر اسلام برای مسلمان درس است. حضرت پيامبر اسلام بعد از مبعوث شدن تحت هیچ حاکمیت غیر زندګی نه کرده. اول عده از مسلمانان را به مدینه فرستاد و اولین ساختار های حاکمیت خویش را ساخت و بعد انحضرت هجرت کرد. من که نه العیاذ بالله پیامبر ام و نه نه کدام رهبر اما الهام این درس عظيم برای همه وجود دارد. به همین علت بس مهم و بخش از عوامل فرعی بار ها تأکید داشته ام که رهبران خورد و بزرګ جهادی که در پاکستان و ایران زندګي کرده اند و این دو کشور منافع و مصالح در تضاد با منافع و مصالح افغانستان دارند و از اب و برق و معدن و نیروی انسانی و بازار فروش ما استفاده نا روا دارند، به هیچ وجه این رهبران !؟ مطرح !؟ جامعهء ما را به استقلال عمل در افغانستان نه خواهند ګذاشت و نه ګذاشته اند. کیس و قضیهء کشور های دیګر جهان و عدم ادعا های ارض دیګر جهان کمی وضع مهاجرین دیګر را متفاوت میسازد. افتضاح دادن پول به بوجي توسط دوست شخصي آن آغا که توسط داوود زی ها آسان سازی میشود ثبت تاریخ است. من یقین دارم که در وقابل پول های اخذ شده جانب افغان تعهد خیانت به وطن نه کرده اما چیزی که به یقین کرده به طور مثال تورن صاحب راکه زندګی اش مدیون سپاه پاسداران ایران است و افغان در صداقت ممتاز است لذا در ١٧ سال حاكميت شان و در دورهء وزارت تورن صیب هیچ بند برق روی دست ګرفته نه شد، برق واردشد( آب در کوزه و ما تشنه لبان میګردیم) ، سروی هی بس طولانی و سپردن پروژه ها به منابع ایرانی که اصلاً قصد اعمار نداشتند و دهها کار دیګر به نفع پاکستان و ایران توسط جناب شخص دست اول نه بلکی مهره های که به کمک و هدایت شخص اول نصب شده بودند.
و اما آمدیم به کشور های هند، چین، آلمان، انګلستان، امریکاروسيه، آسیای میانه و .... درین کشور ها هم منافع و مصالح در افغانستان مطرح دارند که تاحدی زیاد و حتی اساسی با پاکستان فرق دارند. درین کشور ها هم مانند الفبای سیاست اساس منافع و مصالح است و همه چیز بر بنیاد منافع و مصالح شان و قابل فهم هم است که استړار میباشد. صدراعظمان انګلستان و اخیر آقای ترامپ منافع و مصالح امریکا را نیز در ستراتیژي خویش در مورد منطقه اساس قرار داده بود و است. شش ما قبل آقای جرمي دومینک مصاحبهء داشت با تلویزیون طلوع که در آن مسأله افغانستان و پاکستان را مورد بحث قرار داده بود. من برین مصاحبه نوشتهء عریض و طویل داشتم که از سیاست های خطا و بې کفایتی ديپلوماسی افغانی بخاطر عدم اعتراض به این نوع اظهارات سفیر انګلستان شکایت داشتم. این نوشته در ویب سایتها و قرار اظهارات دوستام بر سر میز شخصیت های مهم حاکمیت فعلی ګذاشته شده بود. اینکه کس خواند و یا نه مسوولیت ما را رفع کردیم.
زمانیکه از تخلفات و بی کفایتی جانب خود و زمامداران خویش ګفتیم اجازه بدهید از شهامت تاریخی جناب حامد کرزی در ملاقات و نشستهای دور چارم رئيس جمهور ح. کرزی، پاکستان تحت قیموویت انکستان یاد اوری کنم که منابع خبری نزدیک به ای اس ای مانند خبریال دات کم که سرتاج خبرنکاران در کابل است، نوشت: ‌‌‌‌‌‌ډيورن‌‌‌‌‌‌ډ لاین هم نهایی شد! زمانیکه از چینل های افغانی و شخصی عیار شده در لندن از هیئات افغانی تماس حاصل شد و چنین خبر ننګین را برای شان ابلاغ و رساندیم از چنین تفاهم بې خبری نشان داده شد و مسأله آغاز کار باردر منجمنت را ګفتند که روی بحث است. وقتیکه ابعاد و مفهوم باردر منجمنت با ایشان به تفصیل صحبت شد که تیم و جانب افغانی حساس شد. ناظر و شخص حاضر در نشس روز بعد میګوید که در نشست آقای زرداری، آقای ح. کرزی و آقای دیوید کمرون که مساله روی میز ګذاشته شد جناب حامد کرزی به عنوان اعتراض از میز بلند شد و ګفت که من درینجا بخاطر امضای خط دیورند نیامده ام. بعد از تشنج عمیق به اثر الحاح دیوید کمرون جناب حامد کرزی به بحث واپس آمد. میګویند که مسأله تشکیل باردر منجمنت کمیټی توسط شان امضاء شد که ابعاد وسیع تری داشت. وقتیکه حساسیت این موضوع را متوجه شدند شخص که در سفر از لندن تامیدان هئيات را همراهی میکرد شنیده که جناب ح. کرزی هدایت داده بود که در عملی کردن این کمیته هم اقدام عملی نه شود. این همان مطلب بود که به محاسبات من جناب داکتر اشرف غنی در مصاحبه های خود به آن در یک مقطع زمانی بعد اعتراضات علیه نزدیک شدن بیشترجناب داکر غنی به پاکستان اشارات داشت که جناب غنی در یک مصاحبهء خود در برابر اعتراض بر نزدیک شدن با پاکستان ګفت که: من هیچ چیزی نو با پاکستان عقد و امضاء نه کرده ام.
ګپ من طولانی شد واپس به اصل موضوع مستقیم:
منطق تروریست های بمب و انفجار در امریکا و انګلستان:
امریکا و انګلستان در کشورهای ما نفر میکشند و من درینجا انتقام میګیرم. این استدلال ضد انسانی، ضد اسلامی، حرام و منطق ندارد. اعتراض ما به این و یا آن سیاست نباید به نفرت در بین مرد و اعمال جنایت کارانه بانجامد.
ما مردم جهان مردم خوب و خراب داریم این خوبی و خرابی به رنګ، پوست، زبان، قوم و کشور نیست. برخورد افراط و تفریط درین راستا خطا است. ما با مردم عادی پاکستان و حتی پنجاب نباید مشکل داشته باشیم و نداریم و انها مانند ما قربانی سیاست های جنرالان و حرام خوران اند. مردم عادی امریکا و انګلستان و جرمنی با پذیرفتن هزاران هزارمهاجر شهکار تاریخ کردند. به یاد داری نیش خانم مرکل و حقیقت تلخ را که این مهاجرینبه سعودی و مکه نه رفتند ولی به ما مراجعه کردند. به یاد دارم چند فلسطينی به کابل مهاجر بود و موتر سوار میشد و کس به خانه اش کار میکرد. نزدیک بود یک بلوا و نجوم سراسری بر خانهء شان صورت ګیرد ولی ما درین کشور ها اېم و این مشکل بسیار کم است.
اخر الامر: وظيفه و رسالت ماست و جز کار ما و مقامات رسمی بی کفایت افغان است تا بر اصل منافع و مصالح به زعما و مردم این کشور ها ( انګلستان، امریکا، فرانسه، جرمنی، ......) تفهيم كند كه منافع انساني و بشري ما اين است و اين به نفع شما و ماست و ما قرباني خط اوليم و امنيت ما امنيت شماست و استابلشمنت پاکستان پولهای شما را ګرفت و ترور و دهشت تولید و صادر کرد و به از شما جزیه میګیرد و ....
لذا اعتراضات و مواضع ما درین کشور ها به این مفهوم و بر این بنیادها استوار است و این منطق را باید عام کرد. دوباره نه خواندم امید با بزرګواری از خطا های املایی ام بګذرید. فکر میکنم فهم خواننده امروز آنقدر بلند است که اول جمله را برایش بدهید تکمیل جمله را خود میداند. سرفراز باشید. راه خیر راه ماست و درین راستا به کمک یک دیګر رسالت مشترک داریم. فتنه ګران و اندازان قومې و سمتی و زبانی بسیار ناچیز اما سخت فعال اند. باید تجرید شان کرد. معذور و مریض را تداوی و مزدور و اجیر را بی رحمانه افشاء و تجرید کرد.
ما برحق و انشاء الله حق کامیاب شدنی است و اګر ادای رسالت هم کردیم بقیه توکل به الله.


اسم: غ.حضرت   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 04.09.2017

جناب اقای سعیدی! بعد از عرض سلام.
یک سؤال بسیار کوچک البته ظاهراً بسیار کوچک دارم که اُمیدوارم محل سکونت شما در ارائۀ جواب درست و صادقانه، موجب ایجاد اخلال نګردد.
به نظر شما جایګاه و رولِ مُهرۀ بنام انګلستان، در صفحۀ شطرنج جاری که روی میزِ بازی سرزمینِ ما جریان دارد،چګونه باید ارزیابی شود؟ تشکر از جواب احتمالاً قابلِ بحثِ بیشترِ تان.


اسم: د. سعيدي   محل سکونت: انگلستان    تاریخ: 04.09.2017

سلام درنو لوستونکو او سلام محترم ایاز نوري آزادي
تجدید د احتراماتو کوم. ایاز تخلص مې په یاد وه چې هغه افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو کې د جناب ح. کرزي سره. د انتخاب په درسل کې مصاحبې کړې وې. داچې تاسې وایاست هغه نه یاست. مننه له مالوماتو مو.
اولي نظرمو دې او متباقي نظریات او دا اوسنی لیدلوری مې دې په دقت ولوست. مننه
په هېواد ګران او بشپړ افغانستان کې مو د روانې ورور وژنې او خونړۍ تراژيدۍ او جنګونو د درېدو په هیله. الهي دې خېر کړي خو قدم اخیستل په کار دي او م‌ؤثرې نسخې وړاندې کول په کار دي.
خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم _ څو چې خپل حتلن بدل نه کړي په خپله
اِن الله لا یغیرُ ما بقومٍ حتی یُغیروا ما بانفسهم.
مننه د نظر د شریکولو په خاطر. امید چې درنو لوستونکو خپل مطلب اخیستی وي او مطمیناً خپل قضاوت به لري، چې لري. پای


اسم: نوري ازادي   محل سکونت: Holland    تاریخ: 03.09.2017

محترم سعیدي صاحبه، علیکم سلام !
زه به عرض وکړم، چې ما د کومې راډیو له هغې جملی آزادي راډیو مقیم د پراګ سره د مامور په حیث دنده نه ده لرلې. البته هغه راډیو منظمه اورم. د یوه کال راپدې خواء چون ما د (نوري) تخلص یو څه زیات ولیدو، نو د تفکیک په هدف ما پخپل تخلص پسې د (آزادي) شکلې کلمه هم سنجاق کړله.تاسو کولای شی د افغان جرمن په آرشیف د لیکوالانو کې زما مکمل ژوند لیک وګورئ.

ستاسو د نظریاتو څخه مننه کوم، تبادل د افکار مو وشو، همدلته کفایت کوي. دومره وایم، چې زه همدغه نن حتی نه سبا په هیواد کې مو د روان ملت وژوونکي جنګ د درېدو په هیله یم.

په درنښت


اسم: د. ص. سعیدی   محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 03.09.2017

سلام جناب نوري آزادي و سلام جناب فواد ارسلا و احترامات خدمت تمام خوانندګان معزز تقدیم است.
من یک مشکل دارم. کاشکی یک مشکل اما یکی از مشاکل من طويل و دارز نويسی است و این خوب نیست اما به آن مجبور میشوم.
خوش استم که بلاخره جناب آزادي به فهم و شناختم ژورنالست ورزیدهء قبلی رادیو آزادی که چهرهء شان را در بخش از مصاحبه ها با شخصیت های مطرح مشخص به یاد دارم. اما اګر اشتباه کرده باشم اصلاً مهم نیست. مهم من و وی مانند سخن مرکزی نیست، و حتی ګذشته اش و اینکه کییت هم نیست. چون برای خوانندهء موشګاف و دارای امکانات کسب معلومات از مراجع دیګر و منطق خودش دیګر کور و کر قبول ندارد و به منطق هر سخن خود قضاوت میکند.
جناب نوري آزادي که هردو را با ( ي ) دو نقطه نوشته فهم من را روشن ميسازد كه بيشتر پشتو نویس است. اما این هم سخن مرکزی نیست. اما مشکل من و خواننده درین است که از موضوع خارج نوشته و من اګر به آن همه مطالب که مهم اند و به نحوی ارتیه شده که خواننده را فریب میدهد، اګر تماس بګیرم موضوع طولانی خواهد شد و اګر نه ګیرم قرضدار و مدیون خواننده مانده و تصور میشود که منطق ارایه شده توسط جنابآزادي درست است درحالیکه من متیقن ام که وی به صواب نیست. به هر صورت میپردازم به بحث مانند و به ترتیبیکه در نوشتهء شان آمده. تلاش مختصر نویسی میکنم و تلاش خواهم کرد خطای املایی کم بتشد اما خوانندهء حساس امروزی مطلب را حتما خواهد ګرفت.
- معرفت نزديك و دور بخاطر منطق و يا بی منطقی مطلب ارایه شده اساس و ضرورت حتمی نیست.
- من به احساساتي بودن شما باور ندارم امامواضع شما به همين منوال است.
- زمان مرده باد و زنده باد ګذشت و بند ماندن درآن درست نیست. اما من به خیر است خیر است و ګذشته را صلوات باور ندارم وتطبیق عدالت میخواهم تا جلو کسانی ګرفته هم شود که منطق اش خلاص شود باز ټاپه های سرخ و سبز و راست و چپ دیروز را کشیده و منطق بحث اش ختم است. ګذشته را باید بخاطر انتقام نه بلکې به خطر آینده و بخاطر عدم تکرار و بخاطر اینکه باز هم بر سر همانهایکه فرصت خدمت داشتند و خدمت نه کردند فریب نه خوریم. آنهایکه جوانمردانه و با عزت به کم آمدن خویش اعتراف دارند حق دارند که در تقلیل و کم کردن ضرر وارده تلاش و مساعی به خرچ دهند اما این پشیمانی برای شان حق امامت نمی دهد. باید مانند سرباز در خدمت خیر باشند و هوای امامت را از سر دور کنند.
و اما سعیدی و حال: در مورد نظر خویش را در بالا ګفتم اما تمرکز اساسی ما به حال و اینده است. من زمان ګذشته را فراموش کردن توهین به خون شهدا میدانم. اما در ګذشته مسولیت اخلاقی، ایمانی، سیاسی و جزایی را تفکیک کردن میخواهم که در غیر آن کنتراپرودکتیف، با تأثیرات معکوس و مضر و غیر عادلانه میباشد. تمرکز اساسی من به حال و آینده است و به حذف ګذشته معتقد نیۍتم و حذف ممکن نیست.
- با مردم خود باقی ماندن مشکل شان را حل کردن است و این به مواضع احساساتی نمی شود. عمل کرد ناتو و یورش نظامی و آنچه در افغانستان از اعمال سرخ و سبز و راست و چپ ګذشت بحث به جای خود باقی و اشغال را هیچ عقل سلیم نه قبول کرده میتواند و نباید بپذیرد. آمدن و رفتن خویش را از ما نپرسیده اند. اما در آنچه قرار داریم حد اکثر استفاده کردن و درین شریک دشمن مشترک افغانها. با دشمنان دشمن کار کردن منطق سخن است. پاکستان ترور و دهشت ایجاد کرد، پرورش داد و صادر کرد و پرچون فروخت و مردم ما را کشت و حال علیه وی امریکا قرار ګرفته. ازین حالت نباید استفادهء اعزمی کرد؟ و اګر نه کرد یعنی افغانستان را پاکستان تسلیم کرد؟ چنین کار خطاء است.
و اما لویه جرګه و حکومت موقت: افغانستان در مرحلهءکنفرانس بن نیست و ۱۷-۱۸ سال از آن ګذشت. برای تدویر لویه جرګه در قانون اساسی شرایط آمده و حال آن شرایط بوجود نیامده
لویه جرګه نفی قانونیت و ۱۸ سال دولت سازی بس قیمت و خواست جناب ح. کرزی و ... است. شما که برای آن کار میکنید باېد ګفت که من این را انقلاب میدانم و من مانند حقوقدان از انقلاب که توقف قانون است اصلاً دوست ندارم. آعضای لویه جرګه افراد دارای اتوریتهء طبعی اند و این اتو ریته های طبعی در 20 و 40 سال ګذشته سخت متضرر و در موارد از اتوریته لازم برخردتر نبستند. اګر در لویه جرګه توافق میشود که تو من را کوته والدار و من تو را احوال دار مینامم و حق داده و از منافع ملت تخلف میشود. لذا تطبیق و پیګیر قانون و قانونیت را تطبیق کردن قانون و انتخابات است تا موقت ها ساختن و به سرنوشت ملت بازی کردن مجار نبست.
- با ماده ء سوم شما به نحوی موافقم اما تفاوتهای درین راستا در جوامع مختلتف وجود دارد.
و اما در مورد طالب و پشتیبانی از ایشان: طالب ترکیب نا متجانس و مرکز اساسی اش در ای اس ای میباشد.
طالب جز حقیقت افغانستان اند نه کل حقیقت. تسلیم حاکمیت به افرادیکه از حاکمیت برداشت دارند که الحق لمن غلب، دارند و انتخاب را حق نخبګان دینی میدانند و به اصل ارادهء ملت مسلمان باور ندارند و ..
لذا مذاکره درست است اما در خدمت دیګران قرار ګرفتن و حق انتخاب ملت را به این و آن به شمول طالب سپردن حق ندارد. طالب باید از انحصار قدت دست بردارد. خواب. و خیال اور ما نند خیال بافی میماند.
اما حکومت موقت و بیطرف و افراد صالح و ... رفتن به 18 سال ګذشته و به صورت قطع خطا و خواست کسانی است که فرصتهای وسیع و غیر قابل تکرار مردم افغانستان را به هدر دادند و حال باز از طریق جرګه ها و حالات اضطراری باز به قدرت رسیدن میخواهند. این به یقین خطاء است و برماست تا راه پيموده شده را محتوی داد تا نفیه کرد. راه حل شما به یقین خطاء است.
راه حل: تقویت و محتوی دادن سازمانها و تشکلات ایجاد شده و کار برای دولتداری خوب و این ممکن است. اما عقب ګرد و حل شما غیر دیموکراتیک و حاکمیت به سبک قریه دار و کوته والدار است.
مصالحهء سیاسی را پيګیر تطبیق کردن و حرکت طالب را جز واقعیت های جامعه قبول کردن اما در صورت تاکید به جنګ، کار به تجرید اش از ملت را خودش با مواضع خویش نمایان ساختهدو به مرور زمان نابود خواهند شد.
تفاصل بیشتر دارم اما همینقدر تشکراسم: نوري آزادي   محل سکونت: Holland    تاریخ: 02.09.2017

محترمانو ارسلا صاحب، سعیدی صاحب!

اول خو مشکل اینست که شما مرا از نزدیک معرفت ندارید، حق دارید مرا یک شخص نهایت احساساتی و مرد مرده باد، زنده باد و یک مخلص غیر منطقی درګاه امانی و غیره تصورکنید. در باره زنده باد و مرده باد یک خاطره را عرض میکنم:

فقط چند ماه از وقوع کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ش سپری شده بود، من متعلم صنف اا مکتب حربیه و ما تمام طلاب صنفوار بنام مارش از مکتب خارج ساخته شده، بعد از دوره خوردن چوک کوته سنګی واپس به داخل لیسه آورده شدیم. در جریان راه طلاب های حزبی و نیمه حزبی شعار های از قبیل: زنده باد رهبر کبیر ... زنده باد دګروال عبدالقادر، مرګ به ارتجاع...را سر داده !! یک سال بعد یک دوست همراز ما بمن ګفت: در همان مارش تو هیچ شعار ندادی، فلانی و فلانی با هم میګفتند، این ایاز باید به سازمان جوانان آورده نشود، انقلابی نیست... به هر صورت،

۱- من زمان ګذشته را از قید حرکت زمان حذف کرده و فراموش کرده نمیتوانم، اینکه جناب سعیدی صاحب صرف حال را در نظر میګیرد، صلاحیت فردی خود شان است. من عملکرد اعضای ناتو را شروع از یورش نظامی شان در سال ۲۰۰۱م به کشورم را تا امروز نه تایید میکنم، و نه میبخشم، من منحیث یک افغان با مردم خود باقی میمانم. من به اساس اعمال گذشته ای اینان به ایشان بی اعتماد میباشم.
۲- امروز مخالفین حکومت غیر قانونی فعلی در کشور ( ریس اجراعیه در قانون اساسی نافذ کشور وجود ندارد)، نه تنها طالبان مسلح هستند، بلکه مردم بی سلاح و افغان های خاموش هم این ساختار سیاسی در ترکیب کسانیکه اصلاً نظر به اعمال گذشته ای شان در حق مردم که باید به میز محکمه شرعی کش شوند، هم مخالف این حکومت هستند.

۳- امروز در افغانستان قوای مسلح خارجی موجود است، لاکن جنګ جریان دارد، امنیت فزیکی اقتصادی وجود ندارد و قانون تطبیق نمیشود، پس مسوول این همه کمبودات و مولود این وضع همین خارجیها هستند. این روش که قوای ناتو و حکومت موجود نظر دارند، مقاومت طالب را تا زمانی کشته میرویم که خلاص شوند، یک نظر غیر عملی است.

اما راه حل چیست؟ من بطور تکرار این پیشنهاد را میکنم، گرچه کدام جای را هم نمیگیرد، خو باز هم بنام وطن و مردم مظلوم ام و تاکید شما هموطنان مینویسم:

کسانیکه امروز در کشور ما مسلحانه علیه حکومت و قوای خارجی میجنگند،بنام گروه طالب مسماء شده در حالیکه این گروه مدت شش سال تمام در کشور حکومت راندند، بناً این حرکت سیاسی است و منحیث افغانها باید به خواست ایشان توسط صحبت برخورد شود.

در موجودیت همین قوای ناتو یک دولت موقت برای دو سال یا اضافه متشکل از یک گروپ ۲۵ نفر از اشخاص فهمیده و خوشنام خارج ازین گروپ های سیاسی شناخته شده در ماضی قریب زمام امور را به ارامی بدست بگیرد. با طالب مسلح شروع از اوربند، تماس و صحبت در تفاهم و احترام متقابله را شروع کند، تا اینکه ایشان دست از جنگ کشیده، در سر تاسر کشور امنیت فزیکی تام تامین شود، اګر باز هم مقاومتی بنام داعش و این وآن سر بالا میکند، قاطعانه با ایشان معامله شود.

این حکومت موقت بعد از تامین امنیت یک لویه جرگه واقعاً مرکب از نمایندگان مردم مستحق و خون داده را در پایتخت دعوت کند. درین جرگه اعضای طالب ها هم اشتراک داشت باشند. این اعضای لویه جرگه منحیث تمثیل کننده خواست مردم افغانستان به اکثریت آراء فیصله بکنند که به کشور امریکا پایگاه های نظامی را بدهیم یانه؟ فایده ما و نقصان ما در کدام فیصله است. با سایر عساکر کشور های اعضای ناتو چه معامله کنیم.
این جرگه فیصله کند که چه نوع رژیم سیاسی در کشور حاکم شود.

اختیار بررسی و فیصله این مسایل اختیار ملت قهرمان و مظلوم افغانستان است، نه از چند کروه سیاسی و قواء خارجی موجود در افغانستان...!

پایاسم: احمد فواد ارسلا   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 02.09.2017

گران ورور نوری آزادی صاحب
د تاسو او نورور ورونو او د تول افغانستان خلک هیلی چه په افغانستان کی جگره ختم شی او سوله راشی سپیڅلی هیله ده او تول د هغه ورځ ته دعاگانی کوی چه په افغانستان کی سوله راشی. مگر مسئله داده چه د افغانستان دښمنان خاصتاً پاکستان ، نه په افغانستان کی سوله غواری او نه د جگره ختم غواری. تاسو مهربانی وکری او عملی لاری چه سوله راشی افغانانونه ته وښی ئی! په داسی یو اضطراری حالت کی عملی لاری کومه دی؟
1. آیا د افغانستان فعلی دولت او عسکری قوا دا قدرت لری چه طالبان او داعش سره مقابله وکړی؟ تاسو ته او تول دنیا تا دا معلومه ده چه طالبان او داعش د پاکستان او روسیه او ایران له خوا رهنمائی او مرسته کیږی ، آیا دا منطقی نه ده چه افغانستان هم مرسته واخلی چه ددغو یرغلگرو پر ضد عمل وکړی ؟ په دغه حساس حالت کی دا مهمه نه ده چه د مرسته کونکی اصلی مقصد څه ده! هر مقصد چه ولری د دغه گاوندیو نه بهتره ده چه اوس د افغانستان خلک وږنی او ملک بربادوی!
2. طالبانو سره سوله ؟ معنی داده چه د پاکستان غلامی قبوله شی، افغانستان د حریصو دښمن گاوندیان مینځ کی را وویشل شی. او که کوم دلی د طالبانو نه غواری د گاوندیانو تحریک په اساس افغانان ووزنی نو سوله وکری او خپل افغان ورونو سره یو ځای شی، او د افغانستان امنیت، حاکمیت ملی او قانون ومنی، که دا شرطونه نه منی نو د افغانستان ددښمنان دی ورسره سولی نه کیزی.
3. دری کی یو متل ده " در جنگ حلوا تقسیم نمیشود" د افغانستان خلک جماتونو کی ، سرکونو کی ، خپل کورونو کی ، روغتونونو کی د طالبانو او داعش د تروریستانو له خوا هره ورځ وژل کیزی ، آیا د افغانستان خلکو د طالبانو او داعش تروریستانو په لاسونو کی قتل او وژل کول جنگ نه ده؟ که د طالبانو یو قومندان چه سلهاو کسانو په لوگر او کابل یا هرات کی وژلی دی او قصدا د تروریستی تکتیکونو په اساس د بیگناهو خلکو مینځ کی پته شوی دی او د بمباری په اثر وژل کیزی زما په نظر دا تروریست قاتل په قصده دا کار کری دی چه ورسره بیگناهو خلکو ووزل شی، د تروریست طالبانو او داعش دا کار( د بیگناهو خلکو مینح کی پته کیدل) همهغه د انتحاری حملو غوندی ده چه ځا ن سره بیگناه خلک وژنی.
4. که امریکا او هندوستان د پاکستان-چین او روسیه –ایران اتحادیو پرضد افغانستان ته مړسته وکړی ، ولی افغانستان د دغه چانس نه گته وانخلی؟ حساس شرایط او د افغانستان موقعیت او ضعیف وضعیت ورته دا فرصت نه ورکوی چه امریکا-هند، پاکستان-چین او روسیه-ایران ته ووائی ورونو تاسو خپل مینځ کی هر څه چه لری خپل مینځ کی حل وکړی، مونز بیطرف یو او خپل دعوی د مونر د خاوری نه لری وساتی! افغانستان په دغه تاریخی مقطع کی دا چانس نلری! که افغانستان وغواړی او که ونه وغواړی پاکستان-چین او ایران-روسیه اتحادیو په دیر قوت سره افغانستان جنگ کی اخته دی او افغانستان خاوره کی عملیات کوی. اوس که یو ورکی چانس افغانستان ته موندل شوی دی او د امریکا-هندوستان حمایت ورته پیدا شوی دی ولی افغانستان د دی فرصت نه گته وانخلی؟


اسم: د. ص. سعیدي    محل سکونت: لندن     تاریخ: 02.09.2017

سلام د نوري له سپارښت نه د بیا لوسلو په برخه کې مننه. دا کار به وکړم. خو تأکید کول غواړم چې یو نظر چې موافق ورسره نه یو الترناتیف او معقول دوم انتخاب مو څه دی؟
مننه هرچا خپله خوښه خو خپل مواضع به سره د هغو له منطقه بیانوو.

لاندې یو متعلق مطلب:

د امریکې د سیمې نوې پالیسي او ګلخانان!

هغه وخت یعنې زمونږ سیمه کې د انګلیسي استعمار وخت کې له پنجابه یو شمېر خلک پختونخوا ته راوستل شول چې پښتو یې ور زده کړه او پختونخوا کې به یې د استعمار ګرو ته د سرکونو او د استعمار ګرو ګټو او جایدادونو د ساتلو تر څنګ د هغوی لپاره حتی جنسی او شهواني خدمات وړاندې کول!
کله چې د هغه وخت استعمار له سیمې ووت نو همدغه چودریانو، باجوه ګانو، بوټو ګانو او نوازانو ته یې د اوسني غیر مشروع پاکستان واګې او خپلې بنګلې او جایدادونه ورتسلیم کړل او همدوی دي چې تر نننه ددې غیر مشروع سرطاني موجود یعنې قاقستان اصلي حاکمیت په لاس کې لري.
ددې مصنوعی غېر مشروع هېواد یعنې پاکستان ملي سرود:
شاد باش سرزمین پاک... په دغه ژبه پاکستان کې څوک خبرې کوي؟
د شرق د عزت ستوری چې پاکستان هغه خپل م‌ؤسس او یواځنی افتخار بولي یعنې علامه اقبال لاهوري لیکي:
ساری دنیا سې اچها
هندوستان همارا...
نو پاکستان نه عزت لري، نه تاریخ او نه خلک. پاکستان افغان ولس د جهاد نه پ ه ناروا ګټو اخېستو افغانستات او د افغان ولس د تباهۍ او ورو وژنې ته تر دانننه ادامه ورکوي.
پاتې شوه په اوسني پاکستان کې د یو څو ګلخانانو خبر.
باید ووایم چې پښتنو او بلوڅو د بابړې د قیام او د پښتنو ددې کربلا نه تر دا نننه د خپلې آزادۍ او استقلال لپاره په میلیونو قربانۍ ورکړې او ورکوي چې د پنجاب له غلامۍ ځان خلاص کړي، خو نن سبا تر مونږه تر مونږ کله نا کله هغه آوازه ای اس ای رسول غواړي او رسوي چې ای اس ای یې رسول غواړي.
مونږ ه چې دا د پنجاب آواز، د ګلخانانو او یو څو پلورا شو او ‌‌‌‌‌‌ډارول شوو کله ناکله د حسن خان، ایمل خان ولی او جنرال حمید ګل او اسد درانی ... آواز په پښتو وارو نو بیا قهر راشي او یو خبر لیکو چې ممکن یو شمې ر نور پرې خفه کړو خو اصل د قضیې دادی چې پښتنو او بلوڅو د آزادی سترې کارنامې شته او روانې دي او دا یو څو ګلخانان او پلورل شوي مشران د دغه ستر مجاهد ملت په نامه خبر نه شي کولای او مونږ. له آمو نه تر آباسینه. د افغان ولس او د بلوچانو. د پنجاب نه د خلاصیدو او آزادۍ موجوده سرښندنې او کارنامې چې د عزت او افتخار دي ، زمونږ ګ‌‌‌‌‌‌ډ افتخار او عزت ګڼواو پرې ویاړو.
اوس اوس د پښتنو او د بلوڅو د پنجاب له سلطې او استبداد نه د آزادی هغه تاریخي فرصت او موخه ده چې بيا به نه وي!

له دغه ځایه او له دغه فرصته د پښتنو او بلوڅو پر بعضې بېدهذمشرانو لو پر محمود خان اڅکزي او اسفندیار ولي غږ کوم چې دا تاریخي فرصت له لاسه مه ورکوئ او د خپل ولس آواز شئ او له نړیوالې ټولنې سره یوځای د دایم لپاره د پنجاب له سلطې او ظلمه ځان خلاص کړئ!
ومن الله التوفیق
۳/۹/۲۰۱۷


اسم: نوري ازادي   محل سکونت: Holland    تاریخ: 02.09.2017

شاغلی د. سعیدی!

زما هم هغه لیکنه د محترم اریامل صاحب په پته ۳۱ د اګست او د محترم ارسلا په نوم ۳۱ اګست یو وار بیا ولوله، ستا پوهاوي ته درته کفایت کوي.

په درنښت


اسم: داكتر مصطفي آريامل   محل سکونت: كاليفورنيا/امريكا    تاریخ: 01.09.2017

برادر محترم نوري آزادي صاحب!
هر استدلالي كه هموطنان گرامي براي حل معضله فعلي وطن عزيز إبراز ميدارند و معادله إيرا پيشنهاد مينمايند در راه پيدا يك راه حل معقول كمك خواهد كرد.

چيزيكه مرا تا اعماق استخوان مي ازارد اينست كه همان دوره يا تناوب "خشكسالي" اتحاد در وطن عزيز، ما را به بحران فعلي كشانيده است.
افغانستان به مانند فيلي چوچه است كه از قافله جداشده و درنده هاي گرسنه دركمين است.
فيل ديگري متوجه عاقبت هولناك فيل چوچه تنها مانده ميگردد و اورا زير سايه و چتر خود ميگيرد و حراستش مينمايد و لو نسبي هم باشد.
حالت وطن عزيز شباهت با سناريوي بالا دارد.
اگر شما به يك صحنه سرنوشت ساز روبرو ميشوند كه پيش روي تان يك مار گردن فرازي ميكند و آنرا به استعمار تشبيه كنيم و دشمنان در كمين نشسته و تا دندان مسلح را كه قصد قتلت را دارد؛
آيا شما كدام يكي از آنهارا مهلك تر مي پنداريد؟
سياست پدر و مادر ندارد همين امريكاي قدرتمند امروز و در معادلات فعلي جهاني، دوست ماست بيست يا پنجاه سال بعد ممكن است خصم ما باشد.

از چندين سال باينطرف خصوصآ بعد از انقلاب منحوس هفت ثور، دوره طالب و كرزي، ورد تبليغاتي اينطور بود كه ملامتي هاي همه مشكلات وطن را به دوش ديگران بيندازند، چنانچه همان شيوه در ايران نيز حاكم است.
امريكا و ناتو براي إعمار مجدد افغانستان كمك هاي سخاوتمندانه نموده اند اينكه قسمت اعظم آن حيف و ميل شد فساد در دولت افغانستان و بي مبالاتي پلان گزاران ناتو هردو در آن دخيل است.
در آخر، يك ضربالمثل پخته وطني راكه طنز آميز نيز هست تقديم مينمايم:
"پشت سير را ببين روي گرسنه را ني".


اسم: د. سعیدی    محل سکونت: لندن     تاریخ: 01.09.2017

هموطنان عزیز سلام
این است ماهیت استابلشمنت پاکستان و مجبوریت های مان برای دلشتن متحدین قوی در سطح جهان که باز هم لزوم نشر و ارتباط این ویدیو را به اختیار دست اندر کاران سایت وزین افغان جرمن آنلاین میګذارم.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: د. سعیدی   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 01.09.2017

سلام اشتراک کننده های معزز در بحث
ما از کدام کدام محل و مرجع ناشناس نیامده و به نبض خود و جامعه و صحبت مود روز بلیدیم اما آنچه مهم است به فهم من باید آنچه ګفت و نوشت که غیر از خود و احساسات نیک منطق داشته و از واقعیت های عینی دور نباشد. استعمار نو و کهن، راست و چپ، آزادی و غیر آزادی و .... این اصطلاحات را باید از سر مورد دقت قرار داد. سوال همان سوال اولی است آیا با جیب خالی کس آزادی دارد؟ آيا میتوان به تنهایی به مقابل 650 هزار نیروی نظامی پاکستان تب آورد و متحد خارجی نداشته باشیم؟ آیا درست نیست جوانب مثبت این و يا آن پالیسی را تایید کرد؟

پالیسی جدید میګوید که پاکستان بازی دوګانه علیه صلح، علیه افغانسنان و در مبارزه علیه تروریزم کرده. جنرال اسد دورانی ( یوتیوب) در مصاحبهء با لجزیره در لندن میګوید ما بازی دوګانه کردیم. و حال اقای ترامپ هم میګوید پاکستان دوگانه بازی کرده. این را نباید تایید کرد که ای اس ای خفه نه شود. الترنانیف شما که مخالف اید چیست؟

امریکا میګوید مذاکره خوب است و امریکا میګوید که اهلان تاریخ مقابل را منتظر میماند و صلح نمی کند و امریکا میګوید که تصور که چه نوع حکومت میسازید کار افغانها است و .... من تعجب دارم درین کدام یک ازین سخنان منطق ندارد و الترناتیف شما چیست؟
چه شود و چګونه شود؟
این استعمار و این ادامهء جنګ و ... یعنی چه؟ اګر این پالیسی اعلان نمی شد باز صلح میشد که امریکا میرفت و پاکستان بر افغانستان مسلط میشد و کودتا های همه روزه میشد در افغانستان و یا کدام الترناتیف و راه حل مشخص دارید؟
ما به تشویق لذت بردن از درخت سبز شده در سورین سفارش نداریم که از حاکمیت دیګران در کشور خود لذت بردن را سفارش کنیم. اما راه حل عملی دیګر کدام است که آزار و اذیت اش ازین کمتر باشد. طرح بدهید و ما را لطفا عوض عام ګویی ها با منطق استوار خویش متقاعد بسازید.

من کاملاً بلی کاملا باور دارم که پاکستان و ایران با منابع بس قوی در داخل کشور ما وضع را سخت متشنج ساخته میتوانند. من بر امریکا متزلزل ام که پالیسی و حقایق کشف شدهء خود را در برابر پاکستان پيګیری خواهد کرد. من به مکاری و تذویر حاکمیت پاکستان و امکانات اش در داخل افغانستان باور دارم و سخت در تشویشم که نه شود با عدم پشتیبانی ما و فشار و مکاری پاکستان امریکا عقب ګرد کند. لذا باید حقایق یافته شدهء مندرج این پالیسی امریکا را باید تایید وسبع کرد و منطق آنرا عام ساخت. این به معنای پشتیبانی از بمبارد کور و کر افغانستان نیست. این به معنای دقت. دقت دقت در از بین بردن کسانی است مردم افغانستان را با انفجار و انتحار به خاک و خون نشانده و مانع اعمار بندهای اب و ترقی افغانستان میشوند. ....

و جناب نوری میدانید که استعمار چیست؟ استعمار کلمهء عربی است و از استعمره ګرفته شده و آن به معنای طلب اعمار است. من ناتوانم و خود اعمار کرده نمی توانم و از شما خواهان اعمارم. اګر ازین پدیده بد شما می اید اقلا این کلمهء مثبت را برایش بکار نبرید! بقیه اختیار به شما. منظور از بحث داد و ګرفت است. ما آنچه میګیریم که منطق داشته باشد. ستراتیژی جدید امریکا خراب است و الترناتیف نداریم و همینکه ادامهء جنګ و در دیروز بند مانده ایم. به دیروز بند ماندن مشکل امروز و فردای ما را حل نمی کند. و.... ګپ دور و دراز شد اما به همین جا ختم. تشکر از حوصلهء شما.


اسم: ایاز نوري آزادي   محل سکونت: Holland    تاریخ: 31.08.2017

محترم ارسلا صاحبه، مننه کوم

ما ستاسو لیکنه ولوستله. کاشکی دغه ستراتیږی زمونږ د ګران، مظلوم افغانستان د ملي منافعو سره په مطابقت کی راشی. تر اوسه خو د کاغذ پر سر پرته ده. لومړی او لومړی دغه د افغانستان لپاره ملت وژونکی جګړه باید ودرول شي. وګورو... چې امریکا او شریکان یې زمونږ په حق کی عملاً څه کوي.

په درنښت


اسم: احمد فواد ارسلا   محل سکونت: اضلاع متحده امریکا     تاریخ: 31.08.2017

اعلان ستراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان و منطقه یکی از مهمترین اقداماتی است که با در نظرداشت شرایط افغانستان در این مقطع تاریخی، میتواند برای آینده افغانستان یک تاثیر مثبت داشته باشد ، یک چانس دوباره است برای افغانستان و راهی محسوب شده میتواند برای ختم جنگ، آبادی و ترقی افغانستان...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: ایاز نوری ازادي   محل سکونت: Holland    تاریخ: 31.08.2017

محترم او ګران آریامل صاحب، سلام پر تاسو!

در باره نظر شما در باره استراتیژي جدید امریکا، عرض میکنم:

آنچه من از توضیحات ۲۹ اګست شما دانسته شدم، شما نظر دارید که ما افغانها چتر دفاعی ایالات متحده را قبول و مثل سایر کشور های صنعتی مثال جاپان و جرمنی کشور آباد و مرفه شویم.
اما من و تا حال هر افغان غیر وابسته و ازاد فکر ستراتیژی جدید امریکا را تداوم جنګ در کشور به خاک غلطیده ما را قلمداد کرده اند.
من با در نظر داشت سابقه و خصوصاً عمل کرد استعمار قدیم و جدید به مشکل اعتماد بالای ایشان گرفتار هستم.
سازمان عسکری ناتو ۱۶ سال پیش طی حمله ای نظامی حکومت طالبی را سقط و ساختار نهایت جابرانه و رزیلانه را در شهر بن جرمنی در قالب جنایتکاران و مجرمین ملی شورا نظار، دار و دسته ای ظاهرشاه، جواسیس قدیمی این کشور ها و سایر قوماندان های خونخور را در راس شخصی غریبه ای بنام حامد کرزی را در راس دولت موقت بر شانه های ما مردم افغانستان سوار کرد.

دو ګروه جنګی یعنی حزب حکمتیار و طالب ها را عمداً ازین پروسه محروم ساخته به پلان اینکه ایشان باید در آینده در خاک فتنه ګر پاکستان واپس تسلیح و علیه ما بجنگند تا مردم به فغان رسیده افغانستان دامن ما را بګیرند که او ناتو به لحاظ ګور مرده هایت!! از کشور ما نرو که این آدم خور ها ما را زنده میخورند...؟!.
درین ۱۶ سال موجودیت این کشور های قوی صنعتی در راس امریکا بر خلاف باور و توقع ملت افغان کشور ما در هیچ عرصه پیشرفت نکرد، حتی پسرفت هم کرد، حتی صلح و امنیت در کشور وجود ندارد، پس باز سازی اقتصادی و رفاه عامه از کجا شود؟

بناً خصلت استعمار را که من میبینم، خیلی بی باوری و بی اعتمادی و نا امیدی برایم دست میدهد.

په درنشت سره


اسم: د. سعیدي    محل سکونت: لندن انګلستان    تاریخ: 31.08.2017

درنو لوستونکو، خویندو او ورونو سلام.
معزز رور اکبر جان پولاد احترامات مې ومنئ لوی اختر مو مبارک، د ټولې کورنۍسره د سعادت او خوښۍ اختر موپه نصیب شه. د افغانستان ستر او با عزته ملت ته د سولۍ او ښه تفاهن اختر تمنا لرواو کوو. آمین
زه ستاسې تأکیدات او پایلې کاملاً تأییدوم او په بلو عباراتو ستاسې نظر بیانوم:
نړیوالې ټولنې په رأس کې امریکې د ۱۱ سپتامبر له جنایاتو روسته د پاکستاني له چېنلو افغانستان کې د روانچ او یا انتقام پالیسي، تقریبا ۸ کاله وچلوله. بیا بعد له اتو کلو پوه شول چې د ترور او دهشت سره مبارزه تنها په توپ او ټانک نه کیږي. د قومي تعصباتو او تصفیو پر بنیاد ولاړ کادري سیاست دحل لار نه ده. کله نا کله بیا داهم ویل کیدل چې افغانستان څو قرنه روسته دی او مشکل دی دوی متمدن کړو او ښې دولتدارۍ ته ورسوو. خو داچې خپلې خطاوو ته متوجه شي او د ترور سره مبارزه په انتقام کې خلاصه نه کړي، د کادري بې عدالتیو لاس واخلی، قانونیت او د قانون حاکمیت ته قوت ورکړي، روڼ د قانون تر حاکمیت لاتدې آزاد اقتصادي بازار د رقابت د امکان او د د آزاد رقابت د امکاناتو د ایجاد او د مختلط اقتصاد نه د افغانستان د ټولنې د اړتیاوو پر بنیاد اقتصاد سره مرسته وکړي او د خلکو د ارادې حاکمیت راوستو سره مرسته وکړي. او ... نو دا او داسې نور عوامل لاس په لاس ورکړل او د افغانستان د خلکو د تراژيدۍ د اوږدیدو عامل شول. مونږ به چې ویل مشکل او معضل غلط کدري سیاسیت، پاکستانی استابلشمنت، او ناجایزه د دوستانو او دشمنانو سادلوحانه او یا احمقانه او یا متکبرانه او یا قصدي افغان ضد او افغانستان ضد اعمال دي نو دوی به ویل چې دا سره او شنه او دا یواځې زهر پذاګني کوي او واقعیت کې دوی خطاء ایستل کیدل او حقایقو ته نه رسیدل. د خدای لپاره د پردو او دښمن په بوجیو پېسې اخله او رسمیاتو ته مه داخلوه. دا د منلو وړ نه ده.
په شته اوبو کې برق واردوه. قراردادنونه څلورم او پېنځم لاس کې اصلي کمپنۍ ته رسیدل او د قانون له تطبیق خبر نه او د کابل بانک چورول او هیڅ متقابل اقدام نه کېدل دا ټول ددې موجوده خرابېوضعې عامل شوي او دي.
د امریکې نوې پالیسي د افغانستان او سیمې په هکله څو مثبت د سابق نه متفاوت مشخصات لري چې د تأئيد وړ مې شوه.
اول منطق د پرګمتیک سیاست درست والي باندې باور لرم. دا عساکر زما په خوښه نه راغلي او نه مې د بقا د تمدید غوښتنه کړې. دلته وه او دلته به یوموده وي. څنګه له دغه حالت نه داسې سیاست غوره کړو چې ضرر یې حد اقل شي؟
څنګه دوی د بهنیو دښمنانو مقابل کې سپر شي؟
څنګه ددوی د وتلو زمینه برابره شي. زه له انقلابي كړنو او انقلابه نفرت لرم او د غیر انقلابي لارو غوښتنه کوم.
دا د نورو تدابیرو سره سره په پوه او درایت کیدای شي.
ددې وضعې نه او له دې تراژيدۍ د افغان ولس وتل ممکن دي چې کار اهل کار، متعهد او مسلکی کس چې مشروعیت هم ولري او یا تر لاسه کړي، وسپارل شي.
د قانون حاكميت او د موجوده شكلي او ظاهري سياسي او دولتي ساختارونو او جوړښتونو ته محتوی ورکولو له لارې بریا تر لاسه کولای شو. دا په پوهه، د قانو او سیستم د فعالولو پر بنیاد انشاء تلله چې کېدای شي او ممکنه ده. هوپارلمان، شوراء، قضاء او محاکم باید متناسب فعال شي او متخلف بايد باور پېدا کړي چې نن دی که سبا د عدالت قوي منګوله را رسیدونکی ده. هو دا هغه وخت دی چې مونږ له دې غمیزې خلاصیدای او د افغان ولس د تراژیدی پروسه لن‌‌‌‌‌‌ډوي.
هو ټول سیاسي احزاب باید تعهد ورکړي چې د قانون حاکمیت زمونږ تعهد دی او دې لار کې پایدار یو. تلګرافی نظر


اسم: اكبرجان پولاد    محل سکونت: كابل    تاریخ: 31.08.2017

محترم سیدی صیب سلامونه او نیکی هیلې
لومړی تاسو ستاسو مترمې کورنۍ ته د زړه له کومی د لوی اختر مبارکی وایم
پدې هیله چې کران افغانستان ته زر سوله راشی.
محترم سیدی صیب!
افغانستان کې یو نوی ستونږه چې رامنځته شویی ده ، هغه د ملی شورا غړي دي . دوي په بدو مافیاو بدل شويدي . اکثریت دوي د نظام فاسد ساتلو لپاره کار کوي . په حکومت کې په لوړو چوکيو کسان په پیسو ټاکي.هغوي بیا مجبورا فساد کوي، ډیر یی د بهرنیو استخباراتو سره اړیکې لري . د هغوي په دستور د نظام د تضعیف لپاره شعوری منظم کار کوي. ټول یی ټوله ورځ په کمیشنکاری بوخت وي . ځمکې غصبوي ، د کورنیو غړیو د ظلمونو څخه يی ولس تر پوزې راغلي دي .
کچرې د دوي چاره ونشی ، ښه حکومتوالي په افغانستان کې ډېره ستونزمنه ده . ددې لپاره چې په راتلونکي کې د دوي مخه نیول شوي وي په لاندې ډول وړاندیز کوم.
۱ - ددې لپاره چې ولس ښه انتخاب ولری ، باید د ټاکنو حوزې تک کورسي شي ، بیا دوي نشي کولي د خپلې مافیائی کړۍ پواسطه د ولایت په کچه رایی پوره کړي. هر سړی د ولسوالي په کچه ښه انتخاب کوی.
۲ - د ملی شورا اکثریت غړي د فساد او جرمونو دوسیی لري، راتلونکو ټاکنو مخکې باید د دوي دسیی تر کار لاندې ونیول شي. د جرم له مخې دوي ته په ټاکنو اجازه ور نه کړل شی.


اسم: داكتر مصطفي آريامل   محل سکونت: كاليفورنيا/امريكا    تاریخ: 30.08.2017

پاسخ نهايت احترامانه به جناب غ. حضرت از سويدن

از استدلال مقبول تان براستي خوشم آمد.
معضلات پيچيده و چند جهتي وطن، مناظره هاي سالم بين همه وطنان و نويسندگان را إيجاب مينمايد.
لحن سخن و توضيح برادر محترم غ.حضرت عاري از هر نوع خشونت و عصبيت لفظي و كلتوري بوده و مرا به عمق تعهد سالم شان در مقابل سرنوشت وطن معتقد ساخته است.
نوشته هاي تانرا هميشه با علاقه مندي فراوان ميخوانم.

با تشكر فراوان از تبصره تان
با احترام


اسم: سعيدي   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 30.08.2017

صحبت محترم داکتر صلاح الدین سعیدی مسئول مرکز مطالعات علمی، ستراتیژیک، کار شناس و تحلیل ګر مسایل سیاسی افغانستان را در اینجا شنیده میتوانید

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: اکبر بارکزی   محل سکونت: افغانستان     تاریخ: 30.08.2017

در رسانه های اجتماعی و سایتها موضعگیری قلمبدستان وکاربران رسانه های اجتماعی افغان یا تائید در بست این پالیسی است یا رد دربست آن. حالانکه از ما تحصیلکرده ها توقع میرود که بعوض حرفهای احساساتی، موضعگیری برمبنای تعلقات قومی یا دست دو نویسی و تکرار حرفهای که از رسانه های روسی، ایرانی، پاکستانی یا غربی می شنویم، کلاه خود را پیش روی خود بگذاریم و پالیسی متذکره را از فلتر منافع ملت و وطنی خود گذشتانده کاه را از ګندم جدا نموده با هر کدام به نحوی که مصالح ملی ما ایجاب میکند، برخورد کنیم...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: غ.حضرت   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 30.08.2017

بعد از سلام.
با تشکر از نوشتۀ زیبای جناب اقای داکتر م.آریامل که در مقاطعِ از تاریخ استوار بر واقعیت میباشد.
چنانچه ایشان مطالب خویشرا در قالب یک " قیاس" طرح ریزی نموده، بد نیست که در همین قالب " قیاس" مطالبِ قرین به واقعیت بر آن افزوده ګردد:
کشور جاپان قبل از درګیر شدنِ جنګ جهانی دووم نیز یک کشور پیشرفته و یکپارچه بود که در غیر آن قادر به چنګ و دندان نشان دادن آنهم در برابر قدرت همچو امریکا نمیشد، و همچنین کشور های بزرګ اروپائی دیګر نیز دارای ثبات اجتماعی و ارضی و فرهنګی بودند و بخصوص بعد از ختم جنګ هیچګونه تشنج مرزی و عقیدتی بین شان وجود نداشت و یګانه تهدید جدّی از سوی شوروی متوجۀ شان بود که آنهم در تحت قرار ګرفتن بال و سایۀ کشور امریکا زیاد مورد تشویش نبود کما اینکه همین امروز نیست.
امّا مؤقعیت پیچیده و مغلق کشور عزیز ما در بستر زمانی همین امروز و دیروز:
ما یک دشمن یا حریف مشخص نداشتیم و نداریم که بر اساس آن یکی از قدرت های بزرګ را منحیث دوست استراتژیک انتخاب کنیم بلکه:
ما با دول ګوناګون ایران مشکلات تلخ تاریخی- روحی داشته ایم و داریم، ما با کشور استعماری تزاری و بعداً بلشویکی مشکلات حادّ و حتی دشمنانه داشته ایم و داریم ما با کشور استعماری بریطانیا شب ها و روز های سخت سپری نموده ایم، ما با هندوستان( که مظلومیت نمائی اش سخت مورد شک قرار دارد) از وجود روحیۀ مناسبات خالص دوستانه مطمئن نبودیم و نمیباشیم.
بر مشکلات فوق شاید میتوانستیم و یا شاید بتوانیم فائق آئیم ولی با یک مشکل اساسی دیګر دست و ګریبان میباشیم که آن عبارت است از اظهارِ ریاکارانۀ اشک ها و تبسم های یک کنیز وفادار و بسیار ماهر بنام پاکستان که البته با تأسف فراوان بسیاری از ما به خاطر ګُل روی بادار تاج دار و مدعی و پنهان شده در لایه های چرکینِ حوادث یکصد سال ګذشتۀ این کنیزک ،یا جرئت نداریم و یا هم بصیرت نداریم که بجای پاره نمودنِ ګریبان پلید این کنیزک به بادار و ارباب اصلی اش یعنی دولت انګلیس رجوع و با وی ګوستأخانه تصفیۀ حساب کنیم و یا حداقل جسارت بچرج داده و در مراجع بین المللی خواهان کشف رابطۀ مستقیم بین این کنیزک و بادارش شویم، اینجاست که فورمول قیاسی جناب اقای داکتر م. آریامل با واقعیت های تلخ موجود از نعمت عیار ساختن محروم است ورنه راستی هم طبق فرمودۀ ایشان مشکل روز ما بحدِ حادّ و قابل تشویش است که بخاطر زنده ماندن، حتی حاضر هستیم که آزادی خویشرا( البته آزادی یک مفهوم بسیار وسیع و عمیق میباشد که دارای هزاران بُعد و همچنین در بستر شرائط خاص زمانی و مکانی قابل هزار ګونه تفسیر میباشد) به ودیعه بګذاریم.
حال اګر ما به این نتیجه برسیم که بلی ما حاضر به پذیرفتن درخواست امریکا مبنی بر نجات یافتن از این بدبختی هستیم، پس این وظیفۀ ما نیست که دشمن اصلی خویش را به آنها معرفی کنیم( چه بسا که آنها نیک میدانند که دشمن اصلی کیست ) کنیم.
بهر حال سخن اصلی اینکه:
بنظر میرسد که هم تفسیر های مخالفین سرسخت استراتژی جدید امریکا دارای مشکلات جدّی میباشند و هم تفسیر ها و توجیهات طرفداران سرسخت این استراتژی ، بلکه بهتر و مناسبتر این است که یک فورمول معتدل و معقول که تمام اطرافِ منافع ملی و عزت ملی ما در آن مصئون و نهفته باشد از دِل این متنِ استراتژی استخراج و عملی ګردد.


اسم: داكتر مصطفي آريامل   محل سکونت: كاليفورنيا/امريكا    تاریخ: 29.08.2017

در باره ستراتژي جديد امريكا در قبال افغانستان

براي ارائه صريح و پوست كندهء مطلب از يك قياس يا Analogy استمداد ميجويم:

اگر مملكت را به يك هرم تشبيه كنيم در قاعده هرم حكومت، اقوام، احزاب، مذهبيون و همه دوست و دشمن تراكم كرده و در فعاليت هاي مثبت يا منفي مصروف اند.
در رأس يا قله هرم، بقاي ملت و مملكت برجسته ميشود كه بايد توسط اشتراك همه تشكيلات و عناصر قاعده تضمين گردد.
يا به عباره ديگر وظيفه ملي خويش انجام دهند.

اما معلوم است كه در قاعده هرم تشتط و درهمي بيداد ميكند و آيندهء وطن را به مخاطره انداخته است.

مملكت عزيز ما در سر دوراهي بقا ومتلاشي شدن قرار گرفته است.

در زبان ما ضرب المثلي ست كه گويد:
"آب تا گلو بچه زير پاي".
در زندگي، عادي خواهيد گفت نه آن امكان ندارد، اما در دنياي واقعيت، وقتيكه غرق شويد و وهم مرگ حتمي بر شما مستولي شود در آن لحظه، حتي فرزند تانرا نيز زير پا خواهيد كرد تا از غرق شدن نجات يابيد.

بيايد ببينيم ممالك ديگر براي نجات از غرق شدن و اضمحلال چه تدبير به كار بردند.

امپراطوري جاپان در جنگ دوم بعد از استعمال اسلحه ذروي توسط ايالات متحده شكست خورد.
اما ملت زرنگ و موقع شناس جاپان زهر تلخ شكست را قرت كردند و شرائط تسليم طرف غالب را قبول و براي احيا و بقاي ملت و مملكت خويش زير چتر دفاعي امريكا باقي ماندند.
حالا جاپان يكي از پيشتاز ترين ممالك از نظر تكنولوجي، اقتصادي و خدمات اجتماعي ست.
چه فكر ميكنيد آيا جاپان درين مقطع برنده است يا بازنده!!

بعد از تقسيم كوريا، كورياي جنوبي در زير چتر دفاعي امريكا باقي ماند و حالا كورياي جنوبي از جمله ممالك صنعتي و پيشرفته عمده است.

بعد از ختم جنگ جهاني دوم، قارهء اروپا و خصوصأ آلمان، شديد ترين آسيب هاي جنگ را متحمل شد.
بعد از ختم جنگ، سايه هولناك جنگ سرد آسمان اروپا و جهان را مكدر ساخت. اتحاد شوروي اروپاي شرقي را تصرف كرد.
از خرابه هاي جنگ، پيمان هاي نظامي ناتو و وارسا سر كشيد.

اروپاي غربي سخت آسيب ديده بود و اقتصادش مجال دفاع در مقابل تجاوز احتمالي شوروي را در خود نمي ديد.
ايالات متحده وضع را درك كرد و پلان مارشال را براي احياي مجدداقتصادي اروپا پياده نمود و نجاتش داد.

جان مطلب درين است كه ممالك بزرگ و امپراطوري هاي سابق مثل برطانيه، فرانسه، ايتاليا، هسپانيه و جرمني، چتر دفاعي ذروي امريكا را پذيرفتند و با استعانت امريكا وطن خودرا آباد كردند.
آياچه فكر ميكنيد اروپاي امروزه برنده است يا بازنده!!
اگر جوانان برومند امريكا با قواي عسكري و پوليس وطن همدست شده در زير كشتي نيمه غرق شده ما شنا كرده و آنرا نجات دهد ندانم چه عيب درين كار است؟؟
امريكا و ناتو قسمت اعضم مصارف دولتي و عسكري ما رامي پردازد، به نظر ما شايد پول پرداختن آنها يك امر ساده جلوه كند اما اينطور نيست بايد حكومات ناتو پارلمان هاي خويش را قناعت دهند تا كمك را منظور نمايند.
خانه اعضاي ناتو آباد كه تا بحال از مسامحه و گزشت در مقابل نا كارآيي هاي حكومت كرزي و غني از خود نشان داده اند و كمك ها را متوقف نساخته اند.

توضيحيه:

ما به مقابل امريكا مصاف نداده ايم و مانند قضيهء جاپان، غالب و مغلوب در ميان نيست.

همان معيار هاي آزادي كه ما مردم به آنها خو گرفته ايم حالا تغيير كرده است، تا وقتيكه خودرا از اسارت اقتصادي بيرون نكشيم از آزادي طور لازم بهره برده نميتوانيم. ختم
اسم: نبیل عزیزی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 28.08.2017

محترم آقای خُرم و آقای فیضی
شما حضور امریکا را در افغانستان محکوم می نمائید برای من بسیار تعجب آور است زیرا شما از جملهء اشخاصی هستین که بطور مستقیم در دولت دست نشاندهء آقای کرزی شامل و معاش گیر از این اشغال گران بودید.
بدبختانه کشور نظر به جبر تاریخ به این حالت افتاد که برای هیچ افغان خوش آیند نیست که سرنوشت شان بدست دیگران باشد.
اگر واقعاً شما آن موقع که در کرسی های بلند پایه نشسته بودید در فکر آن می شدید که چه گونه افغانستان خود کفا گردد. شاید امروز ضرورت به حضور دائمی بگفته شما اشغال گران نمی رفت.
یک دوست در فیسبوک یک طنز جالب را که بدبختانه گویندهء واقعیت ها است نشر کرده که آنرا نقل قول میکنم:
دردء دل کرزی:
جاسوس قهرمان شد
بیسواد مارشال شد
چور آزاد شد
رشوت آزاد شد
شمال آزاد شد
جنوب بمبارد شد
عاقل بیکار شد
نادان پیسه دار شد
سقاویان بادر شد
ملت برباد شد
.................
.................


اسم: قیس کبیر   محل سکونت: المان    تاریخ: 28.08.2017

اعلام استراتیژی امریکا در مورد افغانستان، قلم های بیشماری از افغانها را به حرکت درآورد که این عمل را فال نیک می گیریم.
اما درین عرصه بدبختانه منافع شخصی عدۀ بر منافع ملی در بعضی نوشته ها رجحان یافت و برای چشم پوشی از حقایق آشکار صحبت را به جای کشیده اند که ستراتیژی امریکا را به خصوص در دورۀ رئیس جمهور ترامپ به چنان ستراتیژی معرفی میکنند که گویا امریکا بدینوسیله مثل سابق باز هم میخواهد خاک بر چشم افغانها زده میدان جدیدی از جنگ را با طرز عمل جدید آغاز خواهد کرد. یعنی در مجموع این ستراتیژی را یک ستراتیژی استعماری دانسته در رد آن تلاش دارند و به این معنی که در گذشته چنین نبوده است ؟

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: O:T   محل سکونت: sweden    تاریخ: 28.08.2017

يو اصل چي همېشه ئې په نظر کي لرم هغه دا دی چي هيڅکله د افغانستان د دښمنانو پر ليکنو وخت نه ضايع کوم ، ځکه بېله دې څخه چي ولوستل سي ۹۵ په سلو کي حدث وهلای سو چي څه به ئې ليکلي وي ، او اساسي خبره دا چي دوی عملاََ ثابته کړېده چي دوی په عمل او تيوري کي هيڅ وخت خپل تر شخصي ګټو نه دي تېر سوي ، او د وطن او خلګو سره مينه ئې صِرف يو غولونه او عوام فرېبي ده ، او د دوی نظر چي ولولې ته به وائې چي يو طالب ، يو پنجابي ، يو اخوند ، يو روس او يا هم ای اېس ای ته وفاداره کس به ليکلی وي ، او افغانستان هم دوی دغه حالت ته را ورساوه ، د کومکونو پيسې ئې غلا کړلې ، د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو څخه ئې ډالر او يورو د جاسوسانو په رول کي تر لاسه کولې ، په هغه وخت کي ئې هم د پرمختګ او ارامئ په مخ کي خنډونه جوړول ، په جنګ کي ښکېل نيول سوي ټروريستان به ئې په يو او بله بهانه بير ته د زندانو څخه ازاد او د جنګ و ميدانو ته به ئې استول ، اسناد او شواهد په دغه مواردو کي تر حد زياد دي ، زما سره دا فکر و چي دغه خلګ چي د قدرته ليري سوه هيڅ وخت به بيا پزه را ښکاره نه کړي خو خبر نه وم چي دا پز پرېکړي هيڅ شرم او حيا نه لري او يو ځل بيا غواړي چي د وطن او خلګو د اورته غورځولو په بيه قدرت ته ځان رسول غواړي ، نو تر هرڅه تر مخ بايد دغه مفسدين او جنايت پېشه ګان او د دوی شوم اهداف رسوا او بربنډ سي۰
راغلو د ټرمپ و سترا تېژی ته د افغانستان په اړه لکه چي محترم سعيدي صاحب اشاره ور ته کړېده د تېرو شلو کلونو په تناسب دا لمړی ځل دی چي هر څه په
وضاحت او معين شکل تشرېح سوي دي او د جنګ د ختمېدو له پاره پر پاکستان او نورو همسايه ګانو ږغ سوی چي افغانستان او ملګري يې هر ډول ډيالوګ ته حاضر دي ، د هند پرمثبت رول تاءکيد سوی دی ، د فساد د مخنيوي ږغ ئې پر افغان چارواکو کړی ، چي موږ هيله مند يو چي دا ستراتېژي به وطن او خلګو ته سوله او ارامي په ارمغان راوړي ۰


اسم: د. سعیدی   محل سکونت: لندن     تاریخ: 28.08.2017

سلام
واما طرح رد پالیسی جدید امریکا توسط جناب حامد کرزی و جناب ایمل فیضی نطاق وی.
ما نبض را دیده سخن ګفتن را خوش داریم. عوامفریبی به جای نمی رسد. من سبب بدبختی شده و حال افراطی تلافی کردن میخواهم. نیت خیر خوب ست اما کفایت نمی کند. با عقل سلیم و منطق باید همراه شود.
من از جناب ایمل فیضی و جناب حامد کرزی یکبار دیګر خواهانم تا ما را رهنمایی کنند و الترناتیف بدهند تا ما راه خدر را نتخاب کنیم. و آن زمانی ممکن است که جناب شان تقدیم ملت کنند که این جمله و این تدبیر و آن جمله و آن تدبیر در ستراتیژی امریکا چنین آمده و ما فکر میکنیم که این راه حل نیست و راه حل این است که ما میګویم. با چنین موضع روشن ما هم در صورت منطقی بودن آنرا پذیرفته و در عقب آن استاده میشدیم. لطفاً‌‌‌‌‌‌ الترناتیف مشخص بدهید. نفی راه 17 سالهء پيموده شدهء بس ګزاف و قیمت که بخش عمدهء آن به رهبری ضعیف برمیګردد و همه دار و ندار را نفیه کردن میخواهد، انتخاب درست نیست. آنچه ایجاد شده و لو شکلی و تنهادروی براق و زیبا دارد باید محتوی داده شود و در چوکات درست سمت و سو داده شود.
درین اندکترین شک و تردید نداریم که پاکستان با ایجاد مشکلات وسیع و توسعه جنګ و همان پجزیه ګرفتن خویش ممکن امریکا را پراخی جنګ خود را هم تباه خواهد کرد اما ما نباید مانند افغان امریکا را در موضع ضد پاکستانی متزلزل بسازیم. این ګناه و خطاء است و اولاد صالح وطن این را نباید به خود اجازه دهد. بقیه اختیار به شما و قضاوت سخت بی رحم تاریخ و معاقبهء الهی. و ما علینا الا البلاغ المبین


اسم: د. صلاح الدین سعیدی   محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 28.08.2017

سلام دوستان و خواننده های معزز
مشکل ما این است. ببخشید یکی از مشاکل ما این است که عدهء که از کشور های بزرګ نمایندګی میکنند نظریه پردازی میکنند که وارد نیست اما فکر میکنند چون نمایندهء کشور بزرګ موثر اند پس راه حل شان درست است و ختم. واقعیت چنین نیست و این نظریان خطاء بود که تراژيدی ملت ما و خطر صلح منطقه و تراژيدی انسانی را توسعه داد.
سفیر روسیه آقای کابلوف میګوید که بدون پاکستان راه حل برای افغانستان متصور نیست.
من میګویم: با پاکستان راه حل برای امر صلح و ثبات در منطقه و راه حل مبارزه علیه ترور و دهشت و راه حل برای ختم تراژيدی افغانستان متصور نیست. بلی
با پاکستان راه حل به مسالهء افغانستان متصور نیست

و اما سفارش جناب زلمی خلیل زاد که خواهان استعمال مادر بمب ها در پاکستان شده است.
مسلم است که جناب خلیل زاد در سمت و سو دادن ستراتیژي اخیر امریکا علیه پاکستان و بازی های دوګانه کثیف پاکستانی نقش بس مهم مثبت داشته است. ملت افغان ګذشته از بګو مګو ها در مورد نقش جناب خلیل زاد در افغانستان از این رول مثبت و تعهد شان به امر صلح و خیر افغانستان شان در جانبداری حق آنرا کاملاً مراقب و عمیقاً سپاسګذار اند.

اما به نظر من کشتن و بستن در هر جای دنیا که باشد استعمال بزرګترین و کوچکترین بمب و قوه سبب خوشی و سرور نیست. استعمال بمب مادر باز به هیچ صورت نه؟ این سفارت بد است و بلی چیزی نیست که به آن مباهات و افتخار کرد. این شایسته نیست بخاطر اینکه درآن جا هم انسان میمیرد و درینجا هم.

اما آنچه ما خواهانی انیم تطبیق پيګیر ستراتیژی صریح اعلان شده امریکا علیه ترور و دهشت به صورت موثر که ضرر و یا لبهء تیز آن صرف و صرف متوجه عاملین، دایرکتران و سازمان دهان اصلی این تجارت خون و باروت باشد. این با عقل، فهم، درایت، داشتن معلومات دقیق استخباراتی و تقویت متناسب نیروهای افغانی و استعمال قوهء متناسب علیه فریب کاری و تقلب استابلشمنت پاکستان که سبب قتل، کشتن، تباهی مردم این منطقه، پاکستان امروز و در مقام اول مردم افغانستان شده، کاملا ممکن میباشد. هر نوع افراط و تفریط و سفارش استعمال مادر بمب ها مضرو قابل قبول نیست.
ما با مردمان منطق در صلح و رفاه زندګي کردن میخواهیم. این با ایجاد سرحدات مصنوعی و سیم خار دارو استعمال مادر بمب ها و تشدد نمی شود. این با عمل متناسب روشن و واضح علیه استابلشمن پاکستانی و ای اس ای شده میتواند و ممکن است.
دولت پاکستان موجود سرطانی و خبیثه و غیر مشروع در سرزمین بیګانه و با مردم غیر تشکیل شده است که راه دیګر جز جراحی عمیق و برداشتن این سرطان کشنده ممکن نیست و این با استعمال مادر بمب ها ممکن نیست. تشکر


اسم: ایمل خان فیضی   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 27.08.2017

سخنگوی سابق «حامد کرزی» نوشت که استراتژی جدید امریکا به طور اسفناکی شکست می‌خورد اما سبب تشدید جنگ در افغانستان می‌شود زیرا بر اساس گفته‌های ترامپ نیروهای امریکایی به طور گسترده هر جا را لازم بدانند هدف قرار خواهند داد.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: احمد فواد ارسلا   محل سکونت: اضلاع متحده امریکا     تاریخ: 27.08.2017

با آنکه در سیستم امریکا ستراتیژی ها دوامدار نیست و همیشه بسته به شرایط داخلی امریکا و شرایط بین المللی و در مسئله افغانستان و نزدیکی آن به روسیه و چین و ایران و مرکز تروریزم بین المللی افراط اسلامی یعنی پاکستان دوام این ستراتیژی به مسائل زیادی وابسته است، اما به نظر من با در نظرداشت 30 40 سال گذشته و خاصتاً 20 سال گذشته مهمترین موضوعات در این ستراتیژی برای افغانستان از این قرار است:

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: غ.حضرت   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 27.08.2017

چرا با شهامت تام و تمام اعتراف نمیکنیم که:
تا دُمِ روباهِ پیر در جنګلِ اوضاع سیاسی ما در جهش باشد ما و هیچ قدرت دیګر هیچ کارِ به پیش برده نمیتوانیم.


اسم: د. ص. سعیدی   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 27.08.2017

سلام هموطان ګرامی
در ذیل چند جانب دیګر قضیه و دیدګاه های خویش را خدمت شما و با شما نیز شریک میسازم:
- باور دارم که استابلشمنت پاکستان دشمن مردم افغانستان و افغانستان بود، است و باقی خواهد ماند. عدهء به لفظ باقی خواهد ماند موافق نیستند اما من به محاسبات خود به آن تاکید دارم. لذا
تلاش جور امد با پاکستان که اینجا و آنجا سرداده میشود برای تجرید بیشتر پاکستان خوب است اما توقع از آن کردن واهی است.

در ګذشته ازین مذاکرات و نشست و برخاست پاکستان برای فریب جهان و سادګی سیاسی ما استادانه استفاده کرد اما حال نباید این فرصت داده شود. به پاکستان ګفته شود: توافقات روی میز و وجود دارند، آنرا عملی کن بعد نشست خواهیم کرد.

- مكاری و رذالت پاکستان، ضعف کار جانب افغانی، آنقدر عمیق است که با اعمال محیلانه و تذویر و توسعهء فشار و مکر پاکستان خواهد توانست آقای ترامپ را در عمل کرد خویش علیه پاکستان متزلزل ساخته و تصامیم روی کاغذ آقای ترامپ در پالیسی اعلان شده اش در مورد این منطقه و در برابر پاکستان به منصهء اجرا به صورت پيګیر عملی نشود. به این ترتیب هما متل افغانی: مار دې لن‌‌‌‌‌‌ډی کړ مړ دې نه کړ - خواهد شد و اين سخت مضر است.

خبر اعمار پایګاه نظامی چین در پاکستان و پروژه ٥٥ مليارد دالری چین - راه كاشغر- ګوادر و مبارزات ازادی بخش مردم بلوچ نیز ابعاد دیګر این قضیه اند.


اسم: غ.حضرت   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 26.08.2017

با عرض سلام.
بکارګیری تشبیهات و استعارات فقط در عالمِ هنر و ادب جائز نیست بلکه در تشریحِ مسائلِ اجتماعی- سیاسی نیز دارای جواز میباشد
قِصه دراز است و حزین.
اګر وضعیت کشورهای منطقه بخصوص کشور عزیز ما را با قانون و شرائطِ حاکم بر جنګل، تشبیه نمائیم با این منظرۀ محیر العین و حتی مهیب مواجه میشویم:
یک ګلۀ کوچک متشکل از چند تا آهوی خُتن صفتِ خیلی زیبا و تیز رفتار و نحیف سالهای سال در چراه ګاهِ خویش ( جغرافیای چند بُعدی ) مصروف زندګی روزمرۀ خود بودند و هستند.
در چند کیلو متری و چند صد کیلومتری و چند هزار کیلو متری آنطرفِ جنګلِ توطئه و پلان و اراده و استعمار و استحمار و تخنیک و تکنولوژی و افکارِ سامِره ای و بندګان برګزیده ای و مارکسیستی و اشتهای بزرګ و ..... با بُو بردن و پی بردن از مرغوبیتِ پوست و ګوشت و شاخ های طلائی و شکمِ سرشار از مُشکِ این ګَلۀ آهو های معصوم و بدور از هیاهوی روزګار، در لباس شیر! و پلنګ! و کفتار و ګُرګ و روباه و باشه و خُلاصه هر لاش خور دیګر، محل زندګی این موجوداتِ ظریف و نظیف و لطیف را با شیوه های ناجوانمردانه و ظالمانه محاصره نموده و بعضی فرزندان و بچه های جوانِ این آهو های آهو چشم را جهت صیدِ تمامِ ګله، تطمیع و تحریص و تحریک نمودند تا باشد که هم آهو را طعمه نموده و هم زادګاه و چراه ګاهش را جهت کنترول بر حریفان و رقیبانِ احتمالی و حتمی خویشرا به تصرف خود در آورد.این بازی خطرناک از یکصد سال باینطرف جریان دارد.
در سرعت و خیزش و عدم پذیرفتنِ اسارتِ این آهو شکی وجود ندارد امّا حرف در این است که از سوی دشمنان خود در مؤقعیت های دشوار قرار داده شده که از نجاتِ اسارتِ خویش بدست مثلاً خرس یا کفتار به ګرګ پناه برده و مجبور به پناه بردن شده.
بلی، هر جانور این جنګل سعی در رام نمودن و صید نمودنِ این آهوی نقاشی ګونه به عمل آورده ولی جانور دیګر مانع این کار شده.
ګفتم، قِصه دراز است و درد آور .
روباه را هر کس می شناسد که چه نوع جانور است؛
روباهیکه در این جنګل از تجارب زیاد بلآخره پیر شده، یکصد سال پیش خودش به تنهائی می خواست این ګَلۀ آهو را صید کند ولی نتوانست، البته نتوانستن باعثِ یأس و نا اُمیدی اش نګردید، بخاطر جلوګیری از حملۀ احتمالی خرس( شوروی) یک جانور دیګر را از شکمِ عدم زائید بنام پاکستان. بلآخره خرس حمله نمود، داستان بعدی و بعدی و بعدی را همۀ ما میدانیم.
نبض سخن:
مبارزۀ امروزی چین و روسیه و ایران، نه برای برنامه ریزی جهت بلعیدنِ این آهو میباشد بلکه مبارزه جهت دفاع از زنده ماندنِ در برابر شیر! و روباهِ پیر میباشد.
این نکته نیز قابل درکِ شګرف میباشد که:
روباه هرګز نه می پذیرد که غذای پس ماندۀ شیر نثارش شود بلکه همیشه سعی میکند که افکار سائر صید کنندګان را به نحوِ مشغول و مشوش نګهدارد که به مجردِ کشتنِ صید، میدان را ترک و لقمۀ آماده نصیبش شود، که البته آنهائیکه عینکِ بصیرت بر پیشانی خویش نصب نموده، این صحنه های بی شرمانه را به وضوح مشاهده نموده و مینماید.
مثلیکه کفایت می کند.


اسم: عبدالجلیل جمیلی   محل سکونت: اضلاع متحده امریکا     تاریخ: 26.08.2017

خرم صاحبی که بعد از وداع با وزارت اطلاعات و فرهنگ از صحنه های علنی دوُر بودند و اشکی هم برای ریختن بر مزارهزاران هزار قربانی اطفال معصوم و جوان و پیر و مرد و زن وطن نداشته و در خفا در همان حلقهٔ حلزونی شان غنوده بودند – با درک تحرک جناب اشرف غنی و تخمر پاکستانی های آزمون شده و نیز با یک حرکت لزومی راه گنجشکک باز شدهٔ رٰئیس جمهور فعلی امریکا - از خواب پریدند – تا باید چنین قلم پردازی کنند و درَ و دیوار را بکوبند !

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عبدالکریم خُرم    محل سکونت: افغانستان     تاریخ: 26.08.2017

آیندهء تاریک افغانستان در پرتو ستراتیژی ترمپ
بعد از انتظار چندین ماهه بالاخره دونالد ترمپ رییس جمهور جدید ایالات متحدهء امریکا ستراتیژی خود دربارهء افغانستان رااعلام کرد و منطقهء جنوب آسیا رانیز با آن پیوند داد. ستراتیژی جدید امریکا نکات قابل تشویش زیادی را در خود پیچانیده است...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: د. سعیدی    محل سکونت: انګلستان لندن     تاریخ: 26.08.2017

سلام جناب عمر ضیا اجازه دهید با نظر شما یک چند ملاحظه اضافه کنم:
شما میدانید که مصالح و منافع در سیاست تعین کننده اند. مصالح مشروع و یا غیر مشروع بحث دوم است.
- و اما رئيس جمهور ایران با تعجب بسیارم ګفت که در برابر اعمار بند های آب ګردان در افغانستان بی تفاوت نه خواهند ماند.
- مرجع امنیتی ایران اعلام کرد که در سه چار ولایت افغانستان مسلط اند
- پخته شدن مواد خام افغانستان ( مثلا ً سنګ مرمر) در خود افغانستان برای ایران قابل قبول نیست.
- نفس آزاد کشیدن امریکا و انګلیس در افغانستان برای ایران قابل قبول نیست.
- تطبيق برنامه های کلتوری و فرهنګی ایران در افغانستان و لبنانی ساختن افغانستان توسط ایران مشهود است.
- نصب مهره های که سبب شود در ١٦ سال ګذشته عوض تولید برق در داخل، برنامه های برق وارداتی و برق بادی و شمسی را روی دست ګیرد ضرورت ایران است و ...
- لذاپرداخت پول به بوجی و خریطه و بی حساب به جانب افغانی با آن توجیه که ساده جناب داوود. زی خواست ساده سازی کند، ساده سازی نمی شود. لذا چنانچه قبلاً نوشتم برماست با خود را جمع و جور کردن خود را قوت ساخته و این بی سرپوش رت سرپوش و همه متحد در منافع ملی با داشتن سلیقه های متفاوت دست به دست هم بدهیم که احساس دارم با من موافقید. تأکیدات ما بعضاً تکرار احسن ویا انکشاف موضوع از یک ګوشه و زاویهء دیګر و در تقابل قرار ندارد. تشکر


اسم: قاسم باز   محل سکونت: ویرجینیا امریکا    تاریخ: 26.08.2017

برادر ګرامی جناب سعیدی هزار سلام بشما هموطن ګرامی.
فکر میکنم که نظریات شما و بنده باهم بسیار نزدیک است.
بنظرم تا وقتیکه امریکایهای این جنګسالاران را ختم نکند. تا زمانیکه انها واقعآ به اراده ملت تسلیم نشود. تا زمانیکه به افراد شایسته و وطندوست زمینه را مساعد نسازد. تا زمانیکه انها دست پروردهای خود را به میز مذاکره نیاورد این مشکل حل شده نمی تواند، امریکایها هم کوزه هستند و هم کوزه ګر،
وسلام.


اسم: عمر ضیا    محل سکونت: امریکا    تاریخ: 26.08.2017

ایران به هیچ قیمت حاظر نیست بار دوم دولت طالبی را در پهلوی گوشش ببیند. فکر میکنم طالبان درس خوب در دوره اول حکومت خود به ایران داده اند . لهذا اگر امریکا امروز اعلان خروجش را از افغانستان بکند فردا سیاست ایران تغیر ۱۸۰ درجه میکند و مثل که امروزامریکا حکومت موجوده را حمایت میکند ایران ازین حکومت حمایت خواهد کرد .
روسیه نیز هیچ علاقه به حکومت طالبی در سرحدات اقمارمسلمانش ندارد ، لهذا اگر امروز امریکا اعلان خروجش را از افغانستان بکند فردا سیاست روسیه در قبال طالب و داعش تغیر کرده و مثل ایران ازین حکومت دست نشانده امریکا حمایت خواهد کرد. همچنان هند بهیچ قیمت حاظر نیست که دولت طالبی تحت حمایت پاکستان بار دوم در افغانستان به قدرت برسد . لهذا حمایتش از حکومت فعلی افغانستان واضحتر ، روشنتر میشود.
نتیجه: این عدم شناسایی امریکا از مردم ، روابط و سوابق حوزه ما است و گر نه مشکل طالب ۵ا سال قبل حل شدنی بود و داعش بروز نمیکرد.


اسم: د. ص. سعیدي   محل سکونت: لندن    تاریخ: 25.08.2017

برادر محترم زمری کاسی از سویس سلام و احترامات تقدیم است
از تأخیر نسبت نبودن به محل خود معذرت میخواهم
راه، تعهد و رسالت مشترک داریم. همه روزه میاوزیم و شما من را با اظهاراه خویش قوت، سمت و سو میدهید.
از سخنان زیبای د. عزیز شمس متشکرم. تشکر


اسم: د. ص. سعیدي   محل سکونت: لندن    تاریخ: 25.08.2017

برادر محترم زمری کاسی از سویس سلام و احترامات تقدیم است
از تأخیر نسبت نبودن به محل خود معذرت میخواهم
راه، تعهد و رسالت مشترک داریم. همه روزه میاوزیم و شما من را با اظهاراه خویش قوت، سمت و سو میدهید. تشکر


اسم: د. سعيدي   محل سکونت: UK    تاریخ: 25.08.2017

محترم قاسم باز از ويرجينيا سلام به شما:
ميگویند برنامه امريكايي، پول عربی، اداره و تنظيم پاکستانی و اجراء کنند ګروه به نام طالب و ملیشای از اردوی پاکستان. درین میان هریک ازین بازیګران در پهلوی برنامهء رسمی برنامه های متوازی خود را دارند.
من تعجب میکردم که دولت مردان افغان حاکمیت کشور سعودی را التماس میکردند که به صلح افغانستان کمک کنند. صلح در افغانستان و منطقه یعنی بازګشت القاعده واپس به کشور های عربی ایجاد مشکل و مجاهدت ضد حکام آن کشورهایکه مصروف تجارت با دایرکتران جهان اند.
ایران و پاکستان درین میان اهداف خود را داشته و پاکستان در پهلوی سایر اهداف شوم علیه افغان و افغانستان، قتل و کشتار هر پشتون و بلوچیکه به خاطر آزادی خویش کار میکرد و یا میکند.
اژده ها های ایجاد شده و خلق شده ګاه ګاه از دست یک مارګیر خارج شده و کنترول آن به دست مارګیر دیګر و یا از دست همه خارج شده میتوانند که قابل مهار شدن است اما زمان میبرد.

تشویش مرکزی و یا یکی از تشویش های مرکزی ما در اعلام پاليسی جدید امریکا ترس ازین بود که سرنوشت افغانستان به پاکستان سپرده نه شود و این همان نقطهء مرکزی مثبت است که در ستراتیژی جدید مهم است.
طرح الترناتیف شما برای امریکا و ګزینهء بهتر غیر ازین به نظر شما اګر شما عوض امریکایها میبودید چه میبود؟ من برای شان راه دیګر در ذهنم ندارم.
اما به حیث یک افغان مطمینم که ګزینه های بهتر هم دارم. اما در سیاست خیر و خیرات نیست، بلکی منافع است و مصالح و امریکا اینرا مانند زیادی از کشور های جهان به صراحت اظهار میدارند. تشکر


اسم: Dr. Salahuddin Sayedi   محل سکونت: انگلستان - لندن    تاریخ: 25.08.2017

هموطنان ګرامی خواهران و برادران سلام نبودم و اینکه به تأخیر بخش از دیدګاه های دیګر خویش را با شما شریک میسازم که در دید اول بخش از آنها متناقض یکدیګر جلوه خواهند کرد اما من باور دارم که متناقض نیستند. به هر صورت این شما و این یک نوشتهء دیګرم درین رابطه که به بخش از تشویش های مشترک مان درآن جواب مضمر میبینم:

ستراتیژی آقای ترامپ و روسیه!
روسیه اعلام داشته که امید افغانستان با ستراتیجی جدید اقای ترامپ استقلال خود را از دست ندهد.
من میګویم که فتنه ګری را باید کنار ګذاشت و حقایق تلخ را باید درک و راه بیرون رفت از وضع ناګوار را باید مدبرانه جُست.
در رابطه به اظهارات جانب روسی باید ګفت که دقيق اش چنین است: امید اګر افغانستان کدام استقلالی داشت که با ستراتیجی جدیدی امریکا ھمان را ھم از دست نه دهد...

و اما استقلال چیست؟
به جيب خالی استقلال میشه؟
جواب آنراخود میدانید.

از مدير ارشد متقاعد بي بي سي و مبصر سياسي مشهور امروز جهان عرب چند روز قبل پرسیدم:
در کار در بی بی سی خوش بودی و یا حال مانند مبصر و محلل آزاد سیاسی؟
با دید عمیق و معنا دار برایم ګفت: درآن وقت مکلف و مجبور به نوشتن و ګفتن به میل همان مرجع بودم که معاش برایم میداد. حال همان مینویسم و میګویم که منم.

سرنوشت نواسهء احمد شاه کبیر یعنی شاه شجاع در دربار رنجیت سنک و اینکه چه ګونه با خانواده اش در آن دربار با ذلت ها مواجه شد، و رنجیت سنګ از شاه شجاع چګونه به زور الماس کوه نور را میګیرد، حالت و وضع امیر عبدالرحمن خان در یازده سال غربت و در دربارهای شاهان اسیای میانه همه و همه درس و ګواه چیزی اند که باید از آن آموخت و واقعیت های تلخ را پې برد.
مدبرانه از همچو حالت باید برای برآمدن و خود حاکم خود شدن کار دوامدار کرد.
ازین مختصر مفصل خود بدان.
24/8/2017


اسم: قاسم باز   محل سکونت: ویرجینیا امریکا    تاریخ: 25.08.2017

متل دی چی وایی.
دا د پټی سر دی پټی روسته سوروری دی.
در مورد استراتیژی نو امریکا در قبال افغانستان.
اګر پدیده بنام طالب جان و داغش را پدیده عربی که به پول و رهبری عرب و عجم مثل سمارق سر کشیده بدانیم، پس این را هم از یاد نبریم که خالق این ګروپ میتواند به شکل از اشکال انرا نابود سازد و از بین ببرد. اینګونه استراتیژی ساختن ها صرف خاک انداختن است در چشمان ما.
واګر این را قبول کنیم که پدیده بنام طالب و داغش یک پدیده خود جوش است در انصورت امریکا هیچ وقت قادر به اضمحلال ان نخواهد ګردید، چرا که در افغانستان چار کشور همسایه حریص ما از قبیل روسیه شوروی، چین، ایران و پاکستان نیز منافی بخصوص بخود دارد. لذا با تشدید جنګ کشورهای همسایه نیز دست زیر الاشه نخواهد نشست و به حیث تماشاګر نخواهد ماند.طالب دیروز طالب امروز نیست دیروز اګر انها یک پارچه بودند امروز چند پارچه شده و هر پارچه این ګروپ بدست دشمنان حریص ما افتاده، به پدیده طالب و داغش منافع ملی هیچ افغانستان هیچ ارزش ندارد، چنانچه نی در سابق داشت و نه حالا.
امریکایها باید بخاطر مغضله افغانستان یک راه سالم و معقول جستجو نماید نه راه کوبایی تکزاسسی، تا وقتیکه امریکایهای دست پرورده های نازدانه خود از قبیل دوستم ، عطا محمد نور، امیر اسماعیل خان ، محقق، و خلیلی ها و الماس و غمی این جنګسالاران مافیایی که یکی شان به یک کشور همسایه و دیګری شان بکشور دیګری پیوند سیاسی دارد به کیفر اعمال شان نرساند، تا زمانیکه امریکا و یا دولت افغانستان ؟ اینها را به میز محکمه حاضر نکند استقرار صلح دایمی در کشور بعید بنظر میرسد، ما در موجودیت یک حکومت واقعآ جواب ګو و متصصم و غیر سلاته یی،می توانیم از یکطرف دست کشورهای همسایه را در امور داخلی کشور خود کوتا سازیم و از جانب دیګر ما میتوانیم صلح دایمی بوجود بیاوریم، بنظرم بخاطر بوجود اوردن صلح دایمی یګانه راه همان سیاست بی طرفانه ګذاشته است که ما میتوانیم به مشکلات خود فایق ایم. در غیر ان این ستراتیژی جدید امریکا باعث درد سر زیادتر ما و کشور ما خواهد ګردید. و به مداخله کشورهای همسایه زمینه زیادتر محیا خواهد شد. +در شرایط فعلی و ملی ما به یک امیر عبدالرحمن خان و سردار محمد هاشم خان ضرورت داریم.
امید وارم برادر تانرا ببخشید.


اسم: زمری کاسی   محل سکونت: سویس    تاریخ: 25.08.2017

معززین گرامی سعیدی صاحب و در موضوع نوشهٔ سعیدی صاحب، شمس صاحب (ډاکټر صلاح الدین سعیدي وداکترعزیز شمس ) هریک نوشته های پر ارزش با طرز تفکر نهایت به جاه و معقول در این سایت افغان جرمن آنلاین در ارتباط به افغانستان و پالیسی جهانی، فشرده و کوتاه اما با وسعت معنی به نشر سپرده اند که با سراحت میتوانم بگویم که در چهل سال گذشته به چنین نوشته ها که عاری از هر نوع احساسات و وابستگی ها باشد کمتر سر خورده ام. من اضافه ازین کلمات در توصیف واقعیت نویسی این دو بزرگوار چیزی در جعبهٔ ادبیات خویش متاسفانه ندارم که بنویسم، اما میتوانم بگویم که خواندن این دو نوشتهٔ کوتاه ولی سخت جاندار، روح و روانم را راحت میسازد که باالاخره همه باید بدانیم که این جهان، امروز و دیروز ساخته نشده بلکه اقلا ازین دو لینک ذیل یکی به انگلیسی و دیگرش آلمانی میشود برداشت کرد که این جهان صاحب یا صاحبانی دارد، ومن هم نوشتهٔ زیر دست دارم اگر بتوانم ، همچنان به موضوعات روشنی اندازم.
عمیق تریت احتراماتم را به ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدي و داکتر صاحب عزیز شمس تقدیم میدارم.


اسم: مصطفي آريامل   محل سکونت: کلیفورنیا - امریکا    تاریخ: 25.08.2017


صبر ایوبي و صبر و تحمل ملت افغان

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: داکتر عزیز شمس   محل سکونت: در کذر    تاریخ: 25.08.2017

تشکر از جناب سعیدی
خیال بافی ها امکانات موجود را زائل میکند
اولین نظر دقیق است که در جامعه روشنفکری ما متجلی می شود. سخنان جناب داکتر صاحب صلاح الدین سعیدي از نظرات واهی احساسی بی معنی بدور بوده، بل در ذات خود نظرات است دارای الترناتیف مشخص، که تکیه برحقیقیت و موجودیت اوضاع دارد.
بدبختانه بعد از دوره امانی و ریاست جمهوری داود خان تمام دولت های آمده بر سر اقتدار در افغانستان، همچون بسته های پکیت شدۀ سیاسی بودند که پارسل شده از خارج بر ما نازل وتحمیل شده بود و ملت مظلوم در مانده در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفت، ازینرو هیچ راه برون رفت ازچنین اوضاع را مردم سراغ نداشتند. اگر پرسیده شود که چرا سراغ نداشتند؟ جواب این معضل ، مشکل روشنفکری در افغانستان است. روشنفکری که به اصطلاح اندیشه های جدیده جای مشروطیت دوم را میخواست اشغال کند و متاسفانه زاغ که میخواست تقلید کبک کند نه کبک شد وراه رفتن خودرا نیز از دست داد. نمونه حاضرآن اشخاص اند مثل خانم سیلی غفار، که همه کوک شده اند و جز بیانات بی فایده واهی احساسی فاقد الترناتیف ، آنهم برای دلخوشی فقط یک عده از دوستان بالا دست فرصت طلب ، راه گشای دیگر راغرض بیرون رفت از چنین اوضاع پیشنهاد کرده نمیتوانند، زیرا اینها تماشاچی های اند که عقل چهل وزیر دارند!!! ومثل گرامافون همه آنها کوک شده ویکنواخت سخنان تکراری را از دهه دموکراسی به اینسو یکسان تکرار میکنند. ازین طیف در شرایط کنونی هیچ گاهی نشنیده ایم که اگر امریکا (مسبب تمام بدبختی های موجود که این سخن را همگان آشکارا میدانند،) تکرار میکنم اگر امریکا در چنین اوضاع از کشور خارج شود آیا خانم سلی غفار وامثال اش به وضع فرخنده دچار نخواهند شد؟ آیا گرگ های ساخت امریکا حاضر در میدان قدرت مثل احزاب بر سر اقتدار در دولت و در اپوزسیون ها را خانم سیلی جان غفار با چند تن از دوستان احساساتی به قوت!!! حزب احساساتی همبستگی مهار خواهد کرد؟ و افغانستان دچار هرج ومرج مدهش مثل عراق نخواهد شد؟
خانم سیلی غفار و حامیان اش باید این سوال را عقلانی جواب بدهند واز احساسات زودگذر لطفا ًپرهیز نمایند.
..........

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عظیمی عظیمی    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 25.08.2017

خانم زهره یوسف آنچه در فوق ذکر کردید قابل تآئید است ولی با فشار آوردن امریکا بر پاکستان که در گذشته هم چند بار تکرار شده و بازهم خواهد شد اینک بازهم در منطقه بازار سیاست گرم خواهد شد که در قدم اول چین دست آلوده پاکستان را به دوستی فشرد و حمایت خود از پاکستان ابراز داشته که روسیه نیز ازین امر چشم پوشی کرده نمیتواند و مستقیم و یا غیر مستقیم داخل این بازار مکاره خواهد شد زیرا حضور امریکا و انگلیس و هم پیمانان شان در منطقه به اصطلاح در بغل گوش آنها برایشان خوش آیند نیست . من به پاکستان اعتماد ندارم که اول باید دانست که پاکستان چرا توسط انگلیس درین منطقه آسیا بوجود آمد زیرا تا حال برایشان فوائد و مزایای سرشارسیاسی و اقتصادی و نظامی داشته است . امید وارم آنچه نظر دادید به کرسی نشیند و پاکستان مخصوصا به حمایه انگلیس دست از سر ملت مظلوم افغانستان بردارد تا بتوانیم با حسن روابط در همسایگی یکدیگر چند صباحی نفس براحت بکشیم منهم با شما همنظرم که ( بس) است .


اسم: زهره یوسف داود   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 25.08.2017

با اعلان سياست اقاى ترامپ در إقبال افغانستان و اهسته اهسته به انزوا كشيدن پاكستان داد و فرياد پاكستانى ها به اسمان بلند شده ،پاكستان به خاطر مبارزه با تروريزم ٣٣ مليارد دالر از امريكا امتياز گرفته و ادعا دارد كه در ين راستا قربانى هاى را متقبِّل شده بلى براى قربانى ملت پاكستان متاثر هستيم كه عده زياد شان در مناطق پشتون نشين كه بازهم افغان بوده ا ند صورت گرفته و كمتر پنجابى كشته شده است ولى بيايد محاسبه كنيم كه بن لأدن كجا پنهان شده بود ،؟ملا عمر در كجا كشته شد ،؟ملا منصور در كجا كشته شد؟و گروپ حقانى كه مرتكب بزرگترين جنايات در افغانستان شده در كجا ميباشد ؟

و پاكستان بايد به خواسته مردم افغانستان تماميت ارضى ان احترام قائل شود و به عِوَض زبون ساختن ملت افغان كه خود هم در ان خواهد سوخت به ارتباطات اقتصادى توجه نمايد كه منفعت هر دو منحيث يك همسايه نيك تأمين شود ديگر بس است چه در زمان جهاد و چه امروز افغانستان براى پاكستان يك گاو شيرى بوده و ديگر پاكستان اگر ميخواهد در منطقه منحيث يك دولت با عزت باشد دست از پشتبانى تقويت طالبان بكشد ايشان را قناعت بدهد كه با ماشين جنگى ناتو امريكا تباهى ،فقر و بيچارهگى هر دو ملت امكان پذير است و جنرال هاى مفسد پاكستان كه پولدار و روحانيون استفاده جو شان كه حال خواهان قطع روابط با امريكا هستند نميدانم در و قت كشتن بن لأدن چرا خاموش بودند ، نبايد با عث ريختن خون ملت فقير پاكستان به خاطر منافع شخصى خود شوند


اسم: قاسم قاسمی   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 24.08.2017

رئیس جمهورغنی دل پاکستانی‌ها را کفانده است

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: محمد ظریف امین یار   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 24.08.2017

به زانو در آوردن پاکستان محصول دانش و عملکرد کیست؟
افغانستان باوجودیکه یک کشور صلح دوست بوده بدبختانه همواره از سیاستهای نادرست کشور های منطقه متضرر شده است. حد اقل ۴۰ سال است که پاکستان و ایران که همسایه های مرزی افغانستان اند، به شکل پیوسته تلاشهای سیستماتیک به خرچ داده اند تا افغانستان را به صورت بسیار استراتیژیک تضعیف و بی ثبات نگهدارد و با استفاده از سیاست های مغرض، خصمانه و نامشروع منافع خود را تأمین کنند.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: دوکتور غروال   محل سکونت: ویانا    تاریخ: 24.08.2017

جناب جمیلی صاحب د کلفورنیا اوسیدونکیه ، کلفورنیا زیبا منطقه دی ـ مطمئن یم چی هلته خوشحاله یاستۍ

ډیر تعجب کوم چی د ما لنډ اظهار تا سو دمداری کرزای سره ارتباط ورکړۍ دی !

تاسی په حیث ددیپلومات حتمآ باخبره به یاستۍ چی د قاتلو تنظیمونو اداره او رهبری د چا په هدایت په پاکستان کښي د چا له خوا منظمه عملی کیده ؟ او پردی هم یقینآ ددیپلومات په حیث معلومات لرۍ چی په پاکستان کښي د افغانانو پناهندګانو تنکی اولادونو لپاره د په زرهاو قرآن مدرسی د طالبانو تربیی لپاره د چا له خوا مادی مرسته او د چا له خوا عملی صورت میندلو او دا به هم درته څرګنده وی چی بن ا لا دین دکومی منبع له خوا مینځ ته راوستل شو او بیا ولی جنجال ددوی تر مینځ رامخ ته شو؟

دا به هم پوره درته څرګنده وی چی طالبان د چا له خوا په قدرت راوستل شول او کومو شرائطو لاندی د طالبانو امیرات د سعودی عربستان ، امیراتو او پاکستان له خوا په رسمیت وپیژندل شو ؟ او دا به هم درته څرګنده وی چی دی ممالکو بی له امریکا هو کړه دا ابتکارنشو کولای ! او وروسته د طالبانو تښتیدوڅخه ولی دا پیژندل شوی جنایتکاران او قاتلان په فریبانه شکل سره د مداری کرزای تر مشرۍ په قدرت راوستل شول او پدی کار کښي اساسی رول د چا وو؟

بی له باداره اجازی دوکتور غنی دا جرأت نشو کولای چی مداری کرزای ته قصر د ملت په پيسو جوړ کړی اونوموړی ته اودده ټیم ته منظم معاشونه جاری وساتی او همدارنګه د قاتل ګلبدین راتګ کابل ته بی له اجازی په رسمی استقبال سره صورت نشو میندلای !

دا به د تاسو په یاد وی چی جان کیری د دی خائینانو یو ځای ساتلو لپاره د شیطانی ملی وحدت تر شعار لاندی قاتل او تربیه شوي دوه سره رهبران وټاکل !


دا به هم تاسو ته څرګنده وی چی جنګ سالار بوش افغانستان ملت ته غوړی او چربی وعدی ورکړی یعنی افغانستان ملت ته به امنیت ، صلح راولی او د ښه ژوند راوستلو شرائيط به برابر کړی بلی هغه قاتلان ، غله او خپل تربیه شوی ملیاردران کړل او ملت د خارجی قواو له خوا کورکورانه اود طالبانو له خو بی رحمانه وژل کیدل اوس هم دا ماتم دوام لری او ملت د فوق العاده غربت سره مخامخ دی او ځوانان د مجبوریته سربیره د ژوند په بیه خارج ته تښتی او دوکتور غنی د انتخاباتو کښي زیاتی وعدی وکړی اما نتیجه ئي صفر!

عجب نمونه ترمپ ډیر شعارونه ورکړیدی او نو موړۍ د پوتین په مرسته سپینی ماڼی کښي ناست دی او دا چتله موضوع اوس هم ناحل پاتی دی ! د ترمپ غورا او انارخیستی اکټونو باندی غولیدل د ملت سر ه جفا دی دا شخص حتی امریکا ته د توان وسیله دی او همدی شخص د انتخاباتو په جریان کښي واضحآ وویل چی داعش هم د امریکا له خوا مینځ ته راغلی دی که نوموړۍ رئيس جمهورشی نو د افغانستان څخه به ټول عسکر وباسی او اوس وائي چی جنرالان تام صلاحیت لری چی په افانستان کښي عملیات شروع کړی او د ما کار د افغانستان خلکو سره نشته زه یوازی تروریستان هلته له مینځه وړم پس ایا د نوموړی نا معلومه شخص په اوسنیو شعارو باورکیدای چی جشنونه د افغانانو له خوا ونیول شی مونږ او تاسی یو متل لرو : غوایی تر اوسه حلال ندی شوی اما پخی وریجی په خنک کښي تیاری شوی دی!!

د تاسو محترم هدایت به په ډیره خوشحالی سره قبول شی که دا مجهوله شخص واقعآ تروریزم او پاکستان کښي ددوی ځالی له مینځه یوسی دا به په جریان د څو میاشتو کښي ولیده شی چی د کلیفورنیا اوسیدونکۍ په حق دی او که نه او بیا به ډیر غټ معذورت درڅخه وغوښتل شی!!!


اسم: ايمن   محل سکونت: هامبورگ -جرمنى    تاریخ: 24.08.2017

استراتيژى جديد امريكا بعد ازهشت ماه تاخير إعلام گرديد انهم دراثر پافشارى نيروهاى راست افراطى وجنگ طلب درهردو مجلس وجنرالان پنتاگون .
درين استراتيژى به صلح وراه هاى حل مسالمت اميز بحران افغانستان ، تذكرى به عمل نيامده وبيشتر برطبل جنگ كوبيده كه نتايج فاجعه بار وناكام انرا درشانزده سال گذشته مردم ما وجهانيان مشاهده كردند . تهديد واخطارعليه پاكستان ، ان كشور را بيشتر ازپيش به كشور چيين وروسيه نزديك خواهد ساخت چنانچه ديروز وزارت خارجه چين موضع پاكستان درقبال مبارزه عليه تروريزم راستايش نمود وعليه استراتيژى جديد ترامپ موضعگيرى نمود . درخاتمه من موضع جنگ طلبانه ترامپ رادر قبال مردم افغانستان انسانى وخيرخواهانه نمى بينم ويگانه راه بيرون رفت ازمعضله وبحران افغانستان رامذاكرات روياروى امريكاباطالبان مسلح ميدانم وبس .


اسم: عبدالجلیل جمیلی   محل سکونت: کلیفورنیا - امریکا    تاریخ: 24.08.2017

جناب دوکتود صاحب غروال ! فراموش کردم که در متن و خواهش اولم از جناب شما - تذکر بدهم که لطفاً یک مرتبهٔ دیگر و بدقت کامل نوشته و زحمت کار محترم دوکتور سید عبداالله کاظم را با اشارات دقیق رئیس جمهور امریکا به دولت و موقف افغانستان و همچنان طرف پاکستان بخوانید - / زیرا میدانم که شما آن متن را مرور کرده اید /-و امید وارم بسا مشکلات تان مرفوع خواهد شد- با سلام مجدد بشما .
عبدالجلیل جمیلی

جناب دوکتور غروال مقیم ویانا!
برادر محترمم ویانا شهری که در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۷۵ چند روزی در آنجا بوده ام - زیبائیهای بخصوص خودرا دارد و امید است در آنجا خوش بگذرانید.
و اما در مورد نظریا ت تان بخصوص حال وبا در نظر داشت بیچارگیهای مردمی ما و قتل عامها و قصابیهای بیدریغ بینوایان ما توسط برادران نا راض جلالتمأب کرزی صاحبی که درین اواخر بازهم درُافشانی - /بی قدرت و بی موقف عمل اجرائیوی !! / فرمودند - پس برای جناب شما چه بجا و قابل تآمل خواهد بود که با احساس درد مردم تان!! جشن تانرا در ویانای زیبا پیش برده بپاس خدا و شرم زمانه خاموش باشید و چقدر قابل قدر خواهد بو د که بر ضد روزنهٔ امید بخشی که جدیدآ با گفتار بی
سابقهٔ رئیس جمهور امریکا رو نما شده // درد تانرا بقراری بخورید زیرا مردمیکه طفل و زن و اهل بیت خودرا هر روز دفن میکند این تعهد آغای ترامپ را روزنٔه نیکی میشمارند - بر کرزی صاحبی که بقرار تذکر محترم مصطفی عمرزی ۲۴۰ میلیون دالر ذخیره در دوبی و ۹۰ میلیون پوند را جداگانه با مفاد ماهانه و سالانه اش میشمارد و با ۱۰ هزار دالر معاش و جمعاً ۲۵ هزار مصارف متفرقه از جیب ملت گشنه گدا !- و خریطه های رشوت احمدی نژاد یا نراد را هضم شده حساب میکنند!! تکیه نکنید- میدانید که ایشان از روز پس و قضاوت مردم و قهر خداوند غافل اند - پس لطفاً شما با مردم و رئیس جمهور تان بازوی علمی و جوانمردانه بدهید و رفتار زاغ را نکنید تا رفتار خودرا فراموش نکنید - با سلام و دوعای مغفرت تان . عبدالجلیل جمیلی


اسم: دوکتور غروال   محل سکونت: ویانا    تاریخ: 24.08.2017

د ښاغلي ترمپ اعلان شوی مجهوله ستراتیږی د افغان ملت لپاره ډیر خطرناک او مضر شاخونه لری حتی د ذروی بمونو غورځولو خطر هم موجود کیدای شي لکه دوهمی جګړی کښي په جاپان کښي تجروبه شوۍ دی او ددی غیری انسانی عمل لپاره به دا عجیبه نمونه ترمپ د روسیی ، چین ، پاکستان او ایران له خوا هم په اسانی سره ډیر ژر داسی نا جایزه عمل ته تشویق کړۍ شي تر څو داسی جنایت باندی لاس پوری کړی ځکه ددی ممالکو طالبان په لاسو کښي اوس نیولی دی او هم د خلق دیموکراتیک ګوندچیغی هم راپورته شوی او په داخل د کابل او هرات کښي قاتلان هم زړور شویدی او دا بل قاتل هم په دسیسو جوړولو شروع کړی دی او همدارنګه د کابل غلامان به بیا د ترمپ دا ډول نجایز عمل په لوړو اوازو استقبال کړی او وائي به چی امریکا ( یعنی دا عجیبه نمونه ترمپ ) د مونږ سره ولاړه دی ځکه دوی ته ملت کمترین اهمیت نه درلود او نه ئي لری !

امید دی چی دی عجیبی نمونی ترمپ ته خپل حدود معلوم وی او افغانستان کښي پر دا ډول خطرناکه او غیری انسانی اعمالو باندی لاس پوری نکړی او هم افغانستان د بین المللی جنګی مسابقی ډګر ونه ګرځوی!!! عجیبه نمونه ترمپه دهر مملکت ملت لپاره خپل مملکت اول دی اماد بشری حقوقو ساتلو په چوکات کښي !!!


اسم: احمد فواد ارسلا   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 24.08.2017

تحلیل سعیدی صاحب و تحلیل ها و نظریات دیگر دانشمندان و محترمان افغان جرمن آنلاین در مورد استراتیژی جدید امریکا، بسیار خوب و معقول و آموزنده است. از نظر شخصی اینجانب مهمترین و بهترین قسمت این استراتیژی از نظر درجه اهمیت به قرار ذیل است:
1. اخطاریه به پاکستان. منبع اصلی دوام جنگ و بدبختی افغانستان مداخلات دشمن اصلی افغانستان پاکستان بوده و است. نه طالبان، نه فساد اداری، نه بی اتفاقی های قومی و نه بی کفایتی دولت هیچ کدام به اندازه مداخله و جنگ پاکستان برضد افغانستان مهم بوده است بخاطری که پاکستان هوشیارانه در پهلوی رهبری و رهنمائی وتقویه و تمویل طالبان در شدت فساد اداری، بی اتفاقی های قومی و و حتی بی کفایتی های دولتی شدیداً دست داشته است و دارد و ازجمله چند هزار صفحه فیسبوک تخریش کننده مناسبات قومی در افغانستان چند صد صفحه توسط پاکستان و چند صد به وسیله ایران اداره میشود. پاکستان برعلاوه دو عملیات بالا ( جنگی توسط طالبان و تشدید مسائل قومی و تضعیف دولتبا شوه دهی و دیگر پلان ها) با لابی کردن دولت و کانگرس امریکا با نشر مقالات و رشوه دادن ها به مقامات و اشخاص صاحب نفوذ شدیداً در امریکا کار میکند تا در نشان دادن افغانستان منحیث یک مملکت بی اتفاق، بی سواد، وحشی ، هیچ وقت دولت مرکزی نداشته و صدها تفکر دروغ دیگر برضد افغانستان کار کرده است و میکند. این اخطاریه همچنان شامل پیغام " به در میگم دیوار تو بشنو"برای ایران هم است و با درنظر گرفتن موقف جنرالان بر سر قدرت و دولت ترمپ در مورد ایران این پالیسی صرفاً برا ی افغانستان و پاکستان نیست.
2. خواهش از هندوستان که در موضوع افغانستان همکاری کند. این سیلی دوم بر روی کثیف و دروغگو و شیطانی پاکستانی هاست و از نظر سیاست منطقه ای و بین المللی همکاری امریکا و هند را تثبیت میکند که صد فیصد به نفع افغانستان است. چتیات این که افغانستان در گیر منازعات بین المللی میشود چتیات کتابی است؛ در افغانستان بیچاره چی مانده است که در گیر منازعات بین المللی نشود؛ یا تخت است یا تابوت!
3. اعلان نکردن وقت خروج و تعداد عسکر و عملیات. احمق ترین قومندان جنگ به دشمن و حمایتگران دشمن وقت و زمان و معلومات جنگی عرضه میکند.Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved