Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  دلیل این تغییر چیست؟    نویسنده:  سیدهاشم سدید

 
اسم: احمد رشاد    محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 25.01.2017

جواب به سوال محترم نعیم بارز
که از جناب سید هاشم سدید چنین پرسیده اند:
آیا به واقعیت شما به این نظر خود باوردارید؟ که آدم های که در حاکمیت های دینی مذهبی درغرب بودند « از تعقل گرایی دینی وغیر دینی کاملا ً نشانی دیده نمی شد.» اګر سوال را عمومیت بخشیم جواب آن روشن است که : بلی زیرا در قرون گذشته فقط کلیسا خود را یگانه مرجع علوم میدانست که این مرجع در ذیل به خوبی روشن میگردد.
دین و دانش در اسلام و اروپا
اندیشه اروپایی همواره در میان معرکه شدید بین دین و علم است. سرچشمه این اختلاف به تورات، کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان بر می گردد که می گوید: شجریکه آدم از خوردن میوه آن ممنوع شد، درخت معرفت بود و بعد از اینکه از آن درخت خورد بصیرتش افزون گشت.
« مار به زن گفت: در روزی که از آن [درخت معرفت] بخورید، چشمان شما باز می شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود و چون از آن درخت دلپذیر دانش خوردند، چشمان هر دوی ایشان باز شد.» (تورات، سفر پیدایش ۲: ۱۷ – ۱۸ و ۳: ۱)
از این رو در اروپا به مدت دو قرن بر سر این موضوع گفت و گو بود که آیا این علوم طبیعی و کیهانی را که از سرزمین های اسلامی آمده، بپذیرند یا آنها را به مسلمانان بر گردانند؛ زیرا کشیشان، این علوم و معارف را درخت معرفت می دانستند که در کتابشان به عنوان گناه نخستین از آن یاد شده بود و استدلال می کردند که تورات می گوید هرگاه از این درخت بخورند، بصیرتشان زیاد می شود، و مورد غضب الهی و طرد از رحمت حق واقع خواهند شد. از این رو به طور کلی همه این علوم را به طور اجمال و تفصیل طرد و آن را از اساس مصادره کردند. ........

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: سیدهاشم سدید   محل سکونت: المان    تاریخ: 24.01.2017

علاوه بر آنچه اروپائیان در دوران اقامت خویش در سرزمین فلسطین طی دوران جنگ های صلیبی از مسلمانان آموختند، ورود و اقامت مسلمانان طی کم و بیش هشت قرن در اسپانیا، و در همسایگی یا نزدیکی برخی از کشور های اروپائی، سبب آشنائی بیشتر اروپائیان به فرهنگ و تمدن اسلامی گردید و همین آشنائی ها سبب شدند تا اروپائیان به ترجمه کتاب های مسلمانان ــ نوشته شده توسط خود مسلمانان، تألیف و ترجمه یا فراهم شده ــ و اندوخته های علمی آن ها که بعضاً ریشه در کار ملت هائی دیگر مثل هند و چین و یونان و روم داشت، شوند...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: سیدهاشم سدید   محل سکونت: المان     تاریخ: 22.01.2017

پس از سلام و احترام بی پایان خدمت تان عرض شود که یاداشت مختصر شما بهانه ای شد تا از فرصت بسیار محدودی که برایم فراهم شده است، باوجود کمر دردی بسیار شدید، نکاتی را منحیث تتمۀ کلام توضیح کنم:


اسم: محمد ولی آریا   محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 19.01.2017

این سوال، چراغی است در یک ظلمت سرای وخیم که جناب سدید اندیشمند، آنرا افروخته است که شاید برای مراعات خاطر ما مسلمانان، آنرا« تغییر» خوانده است و گرنه مطمئن هستیم که مرادش دلیل این سقوط چیست بوده است ...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: سیدهاشم سدید   محل سکونت: المان    تاریخ: 19.01.2017

پرواضح است که خوانندگان بخش اول این نوشته برای ضعف امروزۀ مسلمانان به مقایسۀ پنج قرنی که عصر طلائی اسلام خوانده می شد، دلائل مختلفی را، اگر نه در هیئت مقاله و رساله و کتاب، در گفت و شنود با دوستان یا با خود بر خواهند شمرد که هر دلیلی از جهتی و به نسبتی مقرون به حقیقت خواهد بود...


اسم: سلطان جان کلیوال   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 19.01.2017

چرا مسلمانان از آن بلندیهای پرافتخار پائین لغزیدند و امروز در هر کوی و برزن تروریست و آدم کش و بی خبر از مدنیت و دشمن صلح و طالب جنګ شناخته می شوند...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...


Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved