Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  ویرانی افغانستان امروز ریشه در ویرانگی اندیشه های افغانی دارد    نویسنده:  آذین

 
اسم: آذین   محل سکونت: آمریکا    تاریخ: 11.12.2008

سلام هموطن ارجمندآقای وحید ترابی
ترس ازماندن دریک فکر،دلیل بر قدرت در حرکت فکری نیست. بسیاری ازشک ورزان می ترسندکه خودراپایبندعقیده ای سازندبدون آنکه قدرت حرکت دیگرراداشته باشند.

درتغییرات جهشی، نبایدتنهاازجهیدن بلندودرازلذت برد،بلکه بایددانست که به کجامی جهیم.چون به جایی که ما می جهیم،بایدبه اندازه کافی نرم باشدتادست وپای مانشکند،وبرای چندگامی که در جهش،پیش رفته ایم نبایدبرای جبرانش،دهه هادربستربمانیم و بعدبلنگیم... آقای ترابی اجازه بدهیدذهن شمارا به جنبش مشروطیت درافغانستان مراجعه بدهم...

درموردناسیونالیسم در آلمان نوشته بودید...
ناسیونالیسم یک طرزفکر،یک الگوی رفتار سیاسی وتوجیه خواستها وآرنانهای یک جامعه است...
هموطن گرامی به زودی در یک مقاله ٔمفصل و جداگانه به پاسخ شماخواهم پرداخت.
ازشماتشکرمیکنم
کامیاب باشید


اسم: ادمین پورتال افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: المان     تاریخ: 11.12.2008

قابل توجه خوانندگان محترم پورتال افغان جرمن آنلاین

دوسیه نظر خواهی پیرامون نوشتۀ محترم شاغلی آذین زیر عنوان "ویرانی افغانستان امروز ریشه در ویرانی اندیشه های افغانی دارد " به تاریخ روز شنبه 13 دسمبر به ساعت 23 و 59 دقیقه وقت آلمان مسدود میگردد.
از محترمانیکه آرزوی تبصره در آن باره را داشته باشند، آرزومندیم قبل از تاریخ مذکور نظر خویش را درج فورمۀ نظرخواهی بفرمایند. با ابراز تشکر.


اسم: Wahid   محل سکونت: Berlin    تاریخ: 11.12.2008

محترم آقای آذین،
اولاً شما باید بگوئید و تعریف کنید که ناسیونالیزم افغانی یعنی چه؟
ناسیونالیزم در آلمان باعث بدبختی و ویرانی اروپا و قتل ملیونها انسان بیگناه شد. در دهه های پنجاه و شصت میلادی جوانها در افغانستان با افکار چپ افراطی ثبات شهر کابل را برهم میزدند و اتحاد شوروی از ایشان استفاده ابزاری مینمود.
اکثریت راستی های افغانستان نیز افراطی بودند. آقای آذین افکار افغانی را شما در نوشتهً نثار احمد می بیند. او دانشمندان دری زبان را با تعصب ایرانی پرست مینامد.

دلیل این نفرت ایشان از نعیم كبیر، قوی كوشان، مخدوم رهین، رسول رهین، روان فرهادی و رهنورد استفاده واژه های زبان مادری ایشان میباشد. اگر فرهنگی های نامبرده واژه های انگلیسی و یا کدام زبان دیگر را استفاده نمایند و به هویت زبان خود خیانت نمایند. محترم نثار احمد خان از ایشان تمجید خواهند نمود. بدست آمدن هویت ملی با اردو ساختن زبان دری بدست نمی آید . با احترام وحید ترابی


اسم: وردک    محل سکونت: فرانسه‏    تاریخ: 09.12.2008

آقای آذین !!!

مقالهء شما بسیار عام فهم و واقیعت مسایل افغاننستان را در بر گرفته است که مثل آئینه تمام بدبختی افغانستان را منعکس می سازد در مقاله شما واقیعت های نهفته است که به هیچ صورت نیمتوان آنرا انکار کرد.
مقالۀ که در پرده برداری از روی حقایق مسلم ، مبادرت ورزیده بودید، در شرایط کنونی بسیار بدرد بخور و ضروری یافتم.... با عرض احترام و ادب


اسم: ثریا حقوقی   محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 09.12.2008

سلام
عجب روزگاری است
باخواندن مقاله راه گمک و خیالاتی شدم،دریک جامعه یک فکریادستگاه فکری رانمی توان طبق روش منطقی روی یک فکر یادستگاه فکری دیگری ساخت بلکه یک دستگاه فکری رابایدآن جامعه باتمام وجودش تجربه کرده باشد تابتوان فکریادستگاه فکری رابرروی آن بناکرد. مرادریک جدل جدی با عضوی ازخانواده با نوشتن مقاله ات انداختی .

جواب مفصل به شما خواهم داد،منتظر باشید.
بامحبت ها


اسم: باور حقوقی   محل سکونت: آسترالیا     تاریخ: 09.12.2008

درود آقای آذین
هرچندنوشتهٔ شما به نکات جالبی اشاره دارد،میخواهم بگویم که.
تاایده آل انسان بر انسان ‍حکومت کی کند،هرکسی که می خواهد قدرت را تصرف کند،خودرابه شکل آن ایده آلهادرمی آوردیاآنکه خودرامظهرآن ایده آلهامی سازد.علاقه به تصرف قدرت ناخودآگاهانه همه را متصف به اخلاق الهی و ایده آلی و کمالی میسازد.نباید گذاشت که حتی ایده آل برماحکومت کند.مابایدبر ایده آل ماحکومت کنیم.

درچنین موقیعتی همه از اخلاق و تقواوطبق ایده آل شدن روبرخواهدگردانید.علاقه مابه ایده آلها،چندانهم سرچشمه پاک ورأ منفعت و خالی ازقدرت پرستی ندارد.

تاایده آل حکومت می کند،هر ایده آلی خطرناک است...
هموطن خوبم آذین جان


اسم: نثار احمد    محل سکونت: امریكا    تاریخ: 05.12.2008

با عرض سلام به هه هموطنان:
با نظرات میهن دوستانه و انسان دوستانه محترم آذین كاملاً موافق ام. در حین حال میخواهم راه هائی را سراغ كنیم كه چطور افغان xxx را براه بیاوریم و روحیه وطندوستی را در ایشان احیا كنیم. چطور میتوان خلقی و پرچمی هائی كه یك عمر در خدمت اجانب بودند و خاك وطن را فروختند، براه آورد؟ چطور میتوان پاكستانی و ایرانی پرستان را كه به آرزوی محو افغانستان اند، دوباره افغان ساخت؟ از نعیم كبیر، قوی كوشان، مخدوم رهین، رسول رهین، روان فرهادی و رهنورد و ده ها xxx دیگر چه توقع باید كرد؟ اینها كسانی اند یك عمر بر ضد افغانستان تبلیغ كردند و حالا چطور ممكن است ازین xxx مسلكی، دوباره افغان ساخت. بهتر است بر میكانیزمی كار كرد كه ناشریف ها را براه آورد و یا اینكه این میكروب ها را خنثی نمود.


اسم: احمدشاه آسیایی   محل سکونت: ننگرهار ـ خوگیانی    تاریخ: 05.12.2008

سلام علیکم وطنداران
مقاله ٔزیبایی های خاص خود را دارد،به بیشترین نکات مقاله موافقم.
من هم موافقم که اهداف اصولی و منافع همه اقوام برادر در افغانستان در آرمان ناسیونالیسم بیشتر محقق میگردد.وگرایشهای ناسیونالیستی در جهت مثبت به همکاری سالم و روابط خوب کمک میکند.
این همبستگی ووحدت را نمی توان یک هدف نهایی تلقی نمود،بلکه آن تنها یک عامل است برای نیل به مقاصد و اهداف بالاتر ،و آنها عبارتند از منافع و اهداف ملی...
کامیاب باشید


اسم: Mariam. R   محل سکونت: Oesterreich, Wien    تاریخ: 05.12.2008

Salaam Hamwatanan
Ich habe dieses Schreiben gelesen und finde, dass es ein sehr wichtiges und interessantes Thema aufgreift. Ich glaube das Thema dieses Schreibens sollte nicht eng aufgefasst werden. Es ist ein interessantes Thema, was das nationale Gewissen unseres Landes aufruetteln kann
Respekt fuer Frieden


اسم: وحیدالله   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 04.12.2008

اسلام علیکم،

مقاله به علت مهم و دردناک تباهی و رنج ملت افغان اشاره میکند. ولی سوال در اینجاست که، چطور میتوان حس ناسیونالیستی را در بین افغانان افزون بخشید؟
ملتی که از اقوام مختلف تشکیل شده، ملتی که چهار طرفش را ممالکی گرفته اند که از هر قوم بخاطر منافع خود شان سوء استفاده میکنند.
چند روز پیش یکی از سیاستمداران افغان که میخواهد در جریانات آینده مملکت نقشی بازی کند، پیشرفت اقتصادی را دوای مرض بی اتفاقی دانست؟ مگر بعضی روشنفکران افغان مقیم در خارج کشور که تخم نفاق را میپاشند، فقیر اند؟
در آغاز ماه اکتوبر مقاله استاد سیستانی را در باره مفکوره حب الوطن محمود طرزی خواندم، که مرا به رنج مشترک ملت آلمان و افغان متوجه ساخت.
آلمانها نمیتوانند بطور آشکارا احساسات ملی خود را بخاطر تاریخ گذشته شان ابراز کنند و افغانها بخاطر سوء استفاده که کمونیستها از مفهوم وطن نمودند و از بی علاقه گی که اسلامیستان و قوم پرستان به وطن کردند، ناسیونالیزم بر جای خود را نشان داده نمیتوانند.
به نظر من تبلیغ سالم در این راه یکی از وسایل ترویج احساس وطن پرستی شده میتواند. چون محمود طرزی میگفت:

چون گشت حب وطـن، جای در دل ملت
عدو به لرزه فتد،میشود هلاک وطن

وطن به حب وطن قایمست و هم محفوظ
که هست حب وطن تیر سهمناک وطن

در اینجا از مقالات پر ارزش محترم سیستانی هزار بار سپاس باد.


اسم: عابده مهتابی   محل سکونت: آمریکا    تاریخ: 03.12.2008

سلام ها دارم، هموطنان آقای آذین افکار من هنوز آنقدرآسمانی نشده اند که به سهولت دور کره زمین بچرخند و جهان را بپیمایند.افکارمن از نگرانی آنقدر سنگین و تنگ و به روی زمین چسپیده اند که دور وطن خودم چرخ می زنند. نگرانی نمی گذارد که فکر، زیاد بلند پروازی کند. فکر من باید پیش پایم را ببیند. من هنوز بر روی زمین راه میروم و روی زمین می ایستم و زمینی می اندیشم و زمین را میستایم و دوست می دارم و ناسیونالیستی و میهنی می اندیشم و صدها هزار بار می اندیشم... و همین طور می اندیشم و می اندیشم...


اسم: سیدهاشم سدید   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 02.12.2008

سلام به هموطن عزیز آقای آذین،

با تأسف، نسبت کمی وقت، نتوانستـم مقالۀ تان را بخوانـم. اما مطمئین باشید که آنرا در اولین فرصت خواهم خواند؛ زیرا مقالۀ با این عنوان زیبا و گویا را نخواندن به نظر من نه تنها حیف، که گناه هم خواهد بود؛ اگر چه خود عنوان بـه تنهائی گویای یک حقیقت مسلم و غیر قابل انکار است.
من کاملاً با این برداشت شماموافق و هم عقیده هستم.
ما تا اندیشه ها و باورهای خود را آنگونه که لازم است نسازیم قادر نخواهیم شد که خود و کشور خود را بسازیم. تا این اندیشۀ ویران است این ملک هم ویران خواهد ماند.
سلامتی تان را همیشه خواهانم هموطن تان سدید


اسم: داود جلیلزاد   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 02.12.2008

سلام به پاسداران شرف ملی افغانستان
بعدازمدتهامقالهٔ خواندم وکیف کردم،دراین مقالهٔ سیاسی-میهنی باردیگر روح سروران و سرداران جنبش مشروطیت را یافتم.
بلی،بایدخودشد،نیرومندشد،فاخروسرفراز و سربلندبماند،تا ارزشهای والای افغانی و طرح وفکروسازمانیابیهای افغانی چشم دشمنان وطن راخیره کند.
بلی،همه چیز مادرگروه این عزت نفس تاریخی ماست...
توانا باددستان عمرانگر.Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved