Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  انتخابات سال ۱۳۹۳ریاست جمهوری افغانستان    نویسنده:  افغان جرمن آنلاین

 
اسم: عنایت کهسانی هروی   محل سکونت: مریلند، امریکا    تاریخ: 09.08.2014

وطندار !

اگر بی صدایی یا با صدا، اگر به حرف ات کسی گوش می دهد یا نه، اگرمتوطن استی یا مهاجر، اگر هزاره ای، ازبک، تاجک، پشتون ، ترکمن یا نورستانی و اگر حلقۀ غلامی یکی از جنایتکاران را بگردن نداری واگر تو خو د را اولاد پروردۀ دامان آن خاک میدانی و کمترین مسئولیت را در برابرش احساس می کنی آنچه در وطن و بالای مردمش به نام دموکراسی و انتخابات می گذرد مورد توجه قرار بده.
آیا در تاریخ انتخابات دنیا در کدام کشوری چنین افتضاح رخ داده، نمی دانم که این محل تفتیش و شمارش آراء است یا میدان سگ جنگی. که در برابر صد ها خارجی سپاه انتخاباتی هردو گروه در مصاف قرار گرفته خون می ریزانند. کجاست منافع ملی و آیندۀ چراغان برای این ملت به غل و زتجیر کشیده شده؟ بازهم چهرۀ اصلی سیاستمداران شوقی آشکار گردید که نه اخلاق سیاسی وجود دارد ونه برخورد انسانی و مدنی ، نه عقل را راهیست و نه منطق را محلی پس همان غلبه خصلت درنده خویی و پیروی از فرهنگ پنجال کشیدن و دریدن و خون لیسیدن.
بازهم جان کری وزیر خارجۀ امریکا آمد و با منتر نو از مودی صدراعظم هندوستان جادویش چنان کارگر افتاد که رقبا چون عاشق و معشوقه همدیگر را در روز روشن به آغوش کشیدند. با زهم تمدن آمد و معقولیت و مصلحت و سودای وطن در کله ها در آمد.
از برای خدا شما به سخنان حامیان و منادیان دموکراسی گوش دهید، جان کری می گوید که تفتیش و شمارش برای برد و باخت نیست، پس لعنت به چنین انتخابات، چرا ۸ ملیون افغان را فریب داده سر گردان ساختید؟ چرا در یک وطن بینوا ودست نگر این قدر پول را اگر انتخابات برنده و بازنده نداشت مصرف کردید؟ و چرا این قدر وقت را تلف کرده مردم را به بی سرنوشتی و بلا تکلیفی قرار دادید؟ و یک شخص را خلاف قانون در قصر بحیث رئیس جمهور نگهداشتید؟.
عبدالله در حضور جان کری گفت « این توافق پیش قدمی دیگری بسوی سود تحکیم وحدت ملی و تقویۀ حاکمیت قانون و ایجاد امید واری برای آیندۀ بهتر به مردم افغانستان است».
جناب عالی ! چرا با آمدن یک بیرونی متنفذ و ولی نعمت خود شما از وحدت ملی، منافع ملی و آینده بهتر برای ملت سخن می گویید، اما در غیابش چنه و پوز همدیگررا می شکنید، نه مردم است و نه آیندۀ شان. همین حالا با خود خواهی ها و زور گویی و سرکشی از طرح ملل متحد خلاف تعهدات خود چه حالی را بالای وطن آورده اید.
برای امریکا که افغانستان بازیچۀ بیش نبوده شاید وزیر خارجه این نوع انتخابات را در لابراتوار خون و آتش افغانستان تجربه نموده در وطن خود تطبیق وبه دیگران توصیه نماید.
ولی با گذشت هر روز نقاب ها از روی ها پائین افتیده وچهره های اصلی که تا حال مردم را با کلمات رنگین و عبا و قبا فریب داده بودند آشکار می گردد.
برای چهل سال دیگر همان نظامی که با وصف کمی و کاستی ها همه را به دور خود جمع نموده و ملتی تشکیل شده بود و مملکت آرام آرام مطابق مقتضیات خود جامعه بسوی دموکراسی میرفت امیدی برای آینده متصور بود اگر تلاش های تباه کن برای سراغ نیم راهی ها صورت نمی گرفت.


اسم: د. سعيدي صلاح الدين   محل سکونت: uk     تاریخ: 09.08.2014

در مباحث حقوقى اين تعهد براى تعهد ديګر ميباشد که ممکن است و پيشينه حقوقي دارد. تعهد ميداريم كه تعهد و توافق خواهيم كرد. اما اصل توافق در پيش است. بخش ازين تعهدات به شکل بست صدارت و صلاحيت های رييس جمهور و صدر اعظم بحث وسيع و حق همه ملت است. در جوكات قانون اساسي بايد تنظيم شود.
در توافق منطقا و در اسناد حقوقى موا‌د هم پيش بيني ميشوند که در صورت تخلف ازين توافق چه اثار بر متخلف مرتب ميشوند جيزى نيامده و روشن نيست.ازهمه مهم تيم ها اختياري برنامه بيشكش ملت كردند و ملت انتخاب كرد. درين مرحله اختيار و انتخاب تعهد و مقاوله بين كانديد و موكل يعنى ملت شد.

منتخب اخلاقا و قانونا مكلف به تطبيق برنامهء مطروحه كه صحه ملت را دارد، ميباشد. برنامه هاى دو تيم كانديد يكسان نبود. نمى دانم بعد از روشن شدن نتايج انتخابات تيم برنده به كدام صلاحيت از برنامهء صحه كذاشته شده از جانب ملت ؛ عدول ميكند. تيم اول و تيم دوم در عين حالت قرار دارند. درين عرصه توافق دو تيم اخير براى تحقق كدام برنامه مشترك كار ميكنند. فهم من زعامت و برنامه تيم برنده و كار براى تحقق ان درست است و ديموكراتيك. باشه زمان جواب اين وضع را روشن خواهد كرد و خواهد داد. اما كار بس دشوارى در بيش است.

بست ابوزيسيون يك بست و اتوريته طبعى است هديه و انتصاب درين عرصه وجود ندارد.تلاش مصنوعى ايجاد در كشورهاى مستقر جهان تفاوت زياد در برنامه نيست اما در كشور هاى عقب مانده با تعهدات به مراجع معيين اجير كننده كشور هاى مغرض همسايه و تعهدات براى منابع دشمن در ايران و باكستان تفاهم رامشكل ساخته و با خطرات جدى همراه ميسازد. كار براى اهداف وطن و مردم در تضاد براى تعهدات اند كه در جريان انتخابات مطابق تمام شواهد دست داشته براى اجيران برداخته شده است.

ببينيم در در دربار الله تعالى همه جيز وجود دارد. الهى به حال اين ملت رحم كن.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 08.08.2014

ایجاب سفر سوم جان کری!
باآمدن مستر کری وزیر خارجه توافقی بین اشرف غنی و عبداله با نشر اعلامیه مشترک در 6 ماده حاصل گردید که هنوز هم در باره صلاحیت پست جدید ریاست اجرائیوی وهمچنان توافقات اشخاص به پست های کلیدی،سوالات باقیست.
لذا ماده دیکر را باید به آن میافزودندکه جان کری باید بار سوم به کابل آمده در باره جدال تعین پست های کلیدی ،با ریس جمهورو ریس اجرائیوی مشوره دهد.
نتایج انتخابات ، به اخیر روز رای گیری برای سفارت امریکاو نامزادان ریاست جمهوری معلوم شده بود.لذادر سفر اول جان کری با در نظر داشت رای مردم وشرایط بحرانی یک نامزد را برنده اصلی و دیگری را برنده اجباری(؟)(به پست ریاست اجرائیوی)اعلان میکرد. و زیادتر در مورد پست جدید(ریس اچرائیوی)روشنی میانداخت ودر باره کابینه ودیگر پست های مهم موافقه جانبین راکسب میکرد. وازمصارف هنگفت باز شماری آرا جلوگیری میشد. پروسه هم این درازا نمیکشید وضرورت سفر دوم و یاسوم وزیر خارجه امریکا ضرورت نمی شود و تا اندازه تشویش مردم هم رفع میشد .!!


اسم: صلاح الدين سعيدى   محل سکونت: انكلستان     تاریخ: 08.08.2014

سلام.

تفاوت هاى اساسي دو تيم: يك تيم بازنده است و يك برنده و اين را هردو تيم ، كميسيون هاى انتخاباتى و كسانيكه وضع را تعقيب ميكنند مشخص ميدانند برنده كيست؟ تيم كه انتخابات را نبرده تجاهل ميكند، تهديد و بدماشى ميةند، وقت سبرى ميكند، شرايط ابطال زورمندانه را تطبيق كردن ميخواهد و عدهء درين تيم را مزهء قدرت ١٣ سالهء جنان كور و كر كرده كه روش : يا من و ياهم زمين سوخته، را در بيش كرفته اند. اين حالت در موارد هم در سايه حاكميت بى كفايت و قدرت مافيايي تا سرحد عبور از خطوط سرخ اعمال ميشود. توذيع سلاح و تجهيز افراد غير مسول در شمال كشور در صورت نبودن امريكايان وترس ازايشان سبب بازكشت به سالهاى ٩٠ ميشد. اين افراد كوته فكر و خاين بخيالم فرار به كولاب را فراموش كرده واز حضور و تسلط مخالفين مسلح در جند كيلو متري كابل خبر ندارند و يا درايت و ديده و فهم ندارند.

با درك عدم موفقيت در انتخابات يك تيم ايجاد حكومت و حتى دولت سهامى حتى با نفيه ساير نيرو هاى سياسي در جامعه ميخواهند. براى من و به فهم من براى ملت جنين تقسيم غنيمت درد ملت را نه تنها كه دوا نه خواهد كرد بلكى مشكل را جاق تر هم خواهد ساخت. ضرورت است ودرست هم است. رهبرى و برنامه همان تيم عملى شود كه ملت به ان مشروعيت داده. درين راستا توافق تيم برنده به برنامه جديد كاري تخلف است برنده است از تعهديكه به ملت داده و ان برنامه ايكه ملت به ان صحه كذاشته. اين به هيج صورت به اين معنا نيست و كسى هم كفته نمى تواند و درست هم نيست كه تيم برنده تيم و رياست مردم برنده است. اين زعامت زعامت كل ملت و در خدمت كل ملت است و بايد باشد. تيم مقام دوم كه مسلماء در صورت ايجاد فضاى سالم انتخابات كه زمينه ساز اشتراك همه نيروهاى سياسى كشور ميبود به فهم من در مقام ٤ و يا ٥ قرار ميكرفت، مسلما بايد شريك حاكميت به طور باشد كه در تطبيق برنامه مشروعيت داده شده توسط ملت تحت زعامت تيم برنده كار عملى كند. تلاش شان براى ايجاد حاكميت شركت سهامى غير مشروع و غير قابل قبول است و مشكل را جاق و اجراات را غير عملى ميسازد. بخش از توافقات ازجمله صلاحيت هاى قوهء اجراييه (رييس قوهء اجرايه و رييس جمهور ) بحث هاى اند كه درجوكات قانون اساسى بايد كل ملت از مجارى مشروع به ان ببردازند. خلاصه كردن ان به توافق اين دو تيم اصلا درست و قابل قبول نيست . براعلام ابوزيسيون و جوكى ان كه تيم دوم هم شريك و هم مقام؟! ابوزيسيون را داشته باشد فهم نحريدى و غير عملى است. يعنى تيم مقام دوم هم شريك حاكميت اما در عين حال ايجاد موانع و مخالفت ابوزيسيوني در برابر برنامه هاى تيم اول در بارلمان و عمل شود. اين شده نمى تواند و تصور و خيال است. يا در حاكميت ام برنامه انرا مساعدت ميكنم ويا ابوزيسيون ام برنامه خود را دارم و يا هم اصلا كدام برنامه طرح نداشتم و ندارم خو كفتن براى رفتن به انتخابات بايد برنامه ساخت، مهم قدرت سياسيى و امتياز است، برنامه جه بدرد ميخورد؟ حالت اخير زياد محتمل است.

وها به شناخت من جناب اشرف غتى از همان اغاز انتخابات به دولت وحدت ملى كه به مشاركت ملت در ابادى وطن منجر شود و اولاد كار فهم اين وطن بافهم و دانش و صداقت خويش زمينه خدمت داشته باشد ، تاكيد داشت و دارد. اين يك ضرورت حتمى است. اما تلاش براى ايجاد شركت سهامى و تحميل ان با روشهاى محيل و يا هم مافيايي قابل قبول نيست. مردم داراى فهم عالى سياسي اند و ناظر اند و ميدانند كه كى جه ميكند؟ هرنوع در جان زدن و فريب افشاء است و مردم ماهيت انرا درك ميكنند.

در صورتيكه تيم مقام دوم وضع را هنوز هم به بحران بكشاند و شرايط حاكميت شركت سهامى تحميل شود بهتراست در دو سال اينده زمينه هاى از جمله تذكره الكتروني و ..... جنان در عمل اماده شود كه ساختار هاى مردمى دولتي در اسرع وقت و قبل از وقت معينه بدون زمينه داشتن به كروه هاى مافيايي و زور و خيانت انتخاب و كار با صلاحيت كرده بتوانند و زمينه براى بحران و فتنه منتفى شود.

و ها مشكل تيم تحول و تداوم در توانايي ها و برنامه هاى عملى و وطنى اين تيم است. اين حالت باكستان و ايران را وادار ساخته تا به وسيله اتباع و نوكران خويش در صحنهء سياسي موجود افغانستا جنان كارهاى را عملى كننده كه تيم تحول و تداوم به قدرت سياسيى نرسد. اين دو همسايه قبول كرده نمى توانند كه از اب، برق، معدن و توليد افغاني استفاده شود. اين دو همسايه حاكميت و افراد وفادار به ايران و باكستان را در حاكميت تفغانستان ميخواهند. و عملا ميبنيم كه اين دشمنان عملا موثر كار ميكنند. ملت و دوستان جهانى مان را بايد به اين حقايق به صورت مستند و بطور دوامدار با خبر تر ساخت. كب من درازشد ببخشيد.

از اى فون ٨/٨/٢٠١٤


اسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 08.08.2014

بقرار اطلاعات تائید ناشده جناب ستر جنرال عطاء محمد نور برای تجلیل جشن با شکوه عروسی دختر خود، خواهر زاده و یا برادر زاده( معلوم نیست) به تاجکستان رفته. درین محفل با شکوه در پهلوی صد ها مهمان از مقامات دولتی، جهادی و شورای نظاری و بلا گردان نو او آقای نبیل مسکینیار، خانم و دخترش هم دعوت شده بشمول خانم سجیه کامرانی.
گمان نمی رود آقای نور به این سادگی امپراتوری بلخ را رها کند.
امروز این خبر را گرفتم راست و دروغش به خداوند(ج) معلوم است.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 07.08.2014

مریضی والی صاحب آقای کرزی در پروسۀ انتخابات (؟)
محترم ستر جنرال محمدعطانور والی خود مختار بلخ، نسبت معاذیری صحی صلاحیت خویش را به معاونش تفویض نمود.
فکر میشود که شاید بیماری (ناخوشی) ستر جنرال، از رو به ذوال رسیدن قدرتش است، ورنه چند روز پیش ما شاهد زورمندیشان بودیم که فرمودند که ازین بعداز ریس جمهور منتخب عبداله عبداله پیروی میکند. چه شد دفعتآ مریضی عاید حال شان گردید؟
لذا داکتران تجویز نمودند تا میتواند برای رفع مریضی، خود را خوش نگه دارد.گفته میشود برای غم غلط کردن چند روزی به تاجکستان رهسپار گردیده اند.!!!
و حزب محبوش برای خوشی خاطرش ازین بیماری، ریاست جمعت اسلامی را برایش پیشنهاد کردند تا آمادگی خوبتر در 5سال آینده گیرد و جبران شرمساری این دوره نماید.!


اسم: نبیل عزیزی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 07.08.2014

خبر خوش
مژده مژده مژده
نتایج انتخابات اعلان گردید:

به روز های جفت عیدالله عبدالله رییس جمهور
به روز های طاق اشرف غنی رییس خمهور
به روز های جمعه حامد کرزی رییس جمهور

این را میگویند حکومت وحدت ملی


اسم: سراج وهاج   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 06.08.2014

تشکر محترم عبدالله جان !... شما حقایق مطلقی راکه انتشار آن از متن سه کتاب قطور هم سرریزه می کرد، درچند سطر«عام فهم» خلاصه کردید. با احترام


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 06.08.2014


انتخابات و دیموکراسی ؟
با رویکار شدن رژیم خلق و پرچم که باایدیالوژی مارکسیزم و لنینیزم (؟)مجهز بودند. کشتند، به زندان انداختند، ویران کردند و بزرگترین مهاجرت را از یک کشور در جهان به میان آوردند، و خود را آنفدر وابسته به اتحاد شوروی ساختند و تا توانستند به این ملت چفا کردند که بالاخره کمونیزم به گفته خودشان به گودال تأریخ سپرده شد و اتحاد شوروی بزرگ پارچه پارچه گردید.

با به قدرت رسیدن تنظیم های مجاهدین به نام اسلام چه نبود که نکردند!!
جنگ های قومی، چور و چپاول، رقص مرده، سینه بریدن ها، میخ کوبیدن به سر ها، زایمان زنان در پیشروی مجاهدین(؟) که افتخار جهاد بر حق ملت را با این اعمال شنیع خود خدشه دار کردند.
تا آنکه با آمدن طالب های کرام(؟) گلیم آنها جمع، کشور را به دوران عصر حجر با دره زدن در محضر عام، بلست کردن ریش مردم، سنگسار و کشتن زن با فیر مرمی تفنگ در محضر عام، تخریب آبدات تاریخی، به دار زدن تلویزیون ها و رادیو کسیت ها، منع کردن موسیقی، چاکری پاکستانی و عرب، چه ناروایی های به نام شریعت اسلام نکردند.

حال در 13 سالی که گذشت به نام دیموکراسی گروهی از تنظیم های مجاهدین، از احزاب خلق و پرچم، از جریان شعله جاویدی ها، تکنوکرات ها، طالب های نیکتایی پوش با طیارات اف 52 قوای خارجی ظهور کرده از چور و چپاول زمین گرفته، فساد اداری تا تاراج میلیارد ها دالر کمک های خارجی صرفه نکردند.
رویکار شدن صدها تلویزیون، رادیو و جراید(اکثراً نشر اهداف حزبی، سمتی و قومی، پخش کلتور و فرهنگ بیگانه) و تقسیم وزارت خانه ها به اجنت های کشور های کمک کننده، مقرر کردن جنایتکار معروف پرچمی به حیف نمایندۀ افغانستان در ملل متحد دست آورد های دیگری است(؟)

بالاخره انتخابات ریاست جمهوری با شمارش تمام آراء که در جهان نظیر ندارد تحت نظر جامعۀ جهانی و ملل متحد، و بارفت و آمد وزیر خارجۀ امریکا و تلفون های اشکار و پنهان اوباما، به گفته برادر های هزارۀ ما دیده شود که ازین دیموکراسی و انتخاباتشی (چه بور موشه؟).


اسم: ع . ا . عزيزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 05.08.2014

گل مرجان در امتحان !
ميگويند ؛ شرايط وقواعد اخذ امتحان طوري بود كه ، استاد درمحضر هيئت ( مفتشين ) پاكت هاي را كه هركدام حاوي 3 سوال بوده بالاي ميز ميچيند وشاگردان هر كدام به نوبت امده ، يكي ازاين پاكت هارا
گرفته عقب ميزش اخذ موقعيت مينمود وبه حل سوالها ميپرداخت . اگر شاگرد بعد از انكه پاكت را باز نموده،
ميديد كه حل سوالهابرايش مشكل خلق ميكند ، دوبار چانس ( حق ) داشت ، پاكت حاوي سوالات را تبديل
نمايد ، اما شرط اين بود كه هر بار يك نمره را از جمع نمرات كه 5 بوده ميباخت ، به اين معني كه اگر
يك شاگرد دوبار پاكت سوالات را عوض مينمود بايد هر سه سوال را حل مينمود تا ايله نمره كاميابي  (كه 3 بوده )را پوره ميكرد. اما گل مرجان چه ميكند ؟ 
گل مرجان علاوه براينكه دوبارپاكت سوالات را عوض نموده بود ، شلكي نموده پنج بار پاكت سوالهارا 
تبديل مينمايد ولي باز هم بخت با او ياري ننموده ، كوشش مينمايد بار ششم انرا عوض نمايد ، ولي اينبار اعضاي هيئت مفتش ممانعت نموده استاد( پروفيسور )را كه در همين اثنابا شاگردان ديگرمصروف بود در جريان ميگزارد واز موضوع اورا اگاه ميسازد ، پروفيسور كه ميبيند گل مرجان پنج بار پاكت هارا عوض نموده
ولي باز هم خواهش ميكند بار ششم به او چانس داده شود . در حضور هيئت به او نمره كاميابي ، كه 3 بوده
داده اورا رخصت ميكند . هيئت مفتش كه اين وضعيت را ديده ، گيچ وحيران شده ازاستاد ( پروفيسور )
ميپرسد ،  پروفيسور صاحب ! اين اقا ي محصل كه نامش گل مرجان بوده پنج بار پاكت سوالهايشرا تبديل نموده وازينكه هيچ نميدانيست كوشش مينمودبار ششم انراعوض نمايد، كه ما متيقينيم تبديلي بار ششم هم به
اومفادي نخواهد رساند ، ولي شما به او نمره كاميابي (3 ) داده رخصت نموديد ، ايا اين بي انصافي
نيست ؟ پروفيسور رويش را طرف هيئت دورداده به انها ميگويد ، كه نخير ؛ اين بي انصافي نيست ،
مگر شما نميبينيد كه گل مرجان همان پاكت را ميپالد كه سوالهايش راميداند، ازاينكه بخت به او ياري نميكند
اين گناه اونيست .
واما گل مرجان !
گل مرجان همينكه بيرون مي برايد غالمغال را برپا نموده ادعا مينمايد كه به حقش ظلم شده واضافه ميدارد كه هم هيئت وهم پروفيسوربه اوچانس نداده از صنف با3 نمره خارج ساخت ، كجاست عدالت ، كجاست انصاف؟.
اگر اين سرگزشت گل مرجان را با برخورد دكتور عبدالله دررابطه باانتخابات مقايسه نماييم ، اقاي
عبدالله در قصه اين نيست كه انتخابات را چي كسي ميبرد ، زيرا او متيقين است كه دردور دوم اوبيش از ٢٥٪
اراء رانميتواند صاحب شود ، بلكه او درتلاش است تا همان پاكت امتيازاتي را كه اقاي كييري درصورت
باخت به او وعده داده قبل ازاعلان كانديد برنده مشخص ساخته ، جامه عمل بپو شاند .
پايان - عزيزي


اسم: ف،هیرمند   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 04.08.2014

خانم فرهیخته، نویسندۀ تواناو حقوقدان ورزیده، ملال موسی نظامً!
از اینکه با چنان دقت مسوؤلانه به محتوی نگارش ناچیز این حقیر وقت تان را صرف کرده و آن را مهم شناسایی نموده اید، سپاس گزارم، توقع دارم مردم ونسل جوان کنونی کشورم از این حقایق با اهمیت آگاه باشند وآگاهی حاصل کنند.
خانم عزتمند!
شما خود نگارش ها و مقالات تحقیقاتی بی شماری دارید که نسل موجود ونسل های آینده از محتوای عالی آنها بهره مند خواهند شد. زنده و سلامت باشید
ف،هیرمند


اسم: ف،هیرمند   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 04.08.2014

دانشمند عالیقدر، آغا صاحب، جناب داکترسید عبالله کاظم سلام وحرمت برشما!
مسرورم از این که نگارش های اخیرم، پیرامون اصولیت طرح ایجاد پُست «ریاست اجرایی» و سوال تفویض برخی از صلاحیت های رئیس جمهور به این پُست را، با الهام ، توجه و مکث بر مقالات علمی، عمیق و آموزندۀ شما خامه نمودم، من هیچ تردیدی ندارم که آرمان دانشمندان افغان همسطح و آگاه چون شما همه به خاطر نگرانی برای خیر و صلاح کشور و مردم است، ممکن شیوه ها متنوع باشند ولی ماهیت آرمان ها یکی اند.
همانطور که شما نیز با من هم قول اید، اصولاً به صورت عمده انتقال صلاحیت های مقام ریاست جمهوری از هرنوع آن به یک مقام دیگرممکن نیست، اینکه این صلاحیت ها به اجزای کوچکتر منقسم شده وبه مقامات پائینتر
تفویض شود، بحث دیگریست. من روش اکادمیک و بلند مدنی شما را درنحوۀ مباحثات تان درهمچو تبادلات نظری
می ستایم واز آن می آموزم، این روش مبین اخلاق بلند انسانی وعلمی شماست، که به احترامی که نسبت به شما دارم بیش از پیش افزوده است. از خالق لایزال برای شما عمر دراز تمنا دارم تا از بار دانش های تان بیشتر مستفید شویم.
با احترامات بی شائبه


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 04.08.2014

تیم اصلاحات .... نوار صوتی را پخش کرده ااند گویا آقای خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری ،در یک مجلس خصوصی خانگی گفته بود:"تیم اشرف غنی را حکومت ،جامعه جهانی حمایت میکندو حتی اگراز راه غیر قانونی باشد ".
سخنگوی آقای خلیلی این قسمت سخنان را رد کرده است . فکر نمیشود که آقای خلیلی با موقیعتی که در دولت دارد چنین کلمه(غیر قانونی) راابراز کرده باشد.اگر هم فرض کنیم ادعای تیم اصلاحات ... واقیعت داشته باشد.این خود نشان میدهد که حکومت کرزی،کمیسیون های مستقل انتخاباتی ، جامعه جهانی و ملل متحد و ملیون ها مردم برخلاف این کاندید میباشد.
اگر فرضآ این تیم برنده شود با اینقدر مخالفین ، چه کاری از پیش خواهد برد؟ وآیا با این ثبت های غیر قانونی، مکالمات و حریم خصوصی اشخاص با قدرت رسیدن این تیم ،مصون خواهد بود؟؟.


اسم: داکتر سیدعبدالله کاظم    محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 03.08.2014

دوست دانشمند و گرامی جناب آقای هیرمند سلام
پس از عرض ادب، میخواهم منظور خود را در بحث "تفویض صلاحیت" رئیس جمهور به چند نکته ذیل مختصر سازم:
1 ـ در مورد صلاحیت رئیس جمهور به حیث رئیس دولت با شما هم نظر هستم که بر طبق ماده 64 این صلاحیت ها غیرقابل تفویض به شخص دیگر میباشد.
2 ـ در مورد صلاحیت رئیس جمهور به حیث رئیس حکومت بازهم با این نظر شما موافق استم که در نظام ریاستی پستی که تمام امور اجرائیوی را در «کُل» متکفل گردد، چه مسما به رئیس اجرائی یا صدراعظم ، یاوزیر ارشد و یا هر نام دیگر باشد، غیر قانونی و غیر قابل تفویض است ، ولو که رئیس جمهور با آن موافق باشد.
3 ـ ولی اگر رئیس جمهور بخواهد وظایف اجرئیوی را به اجزا تقسیم کند و یک قسمت آنرا تحت نظر خود بیک شخص یا اورگان مورد نظر خود مؤقتاً تفویض کند، اینکار مانع قانونی ندارد. دلیل من اینست که در قانون اساسی هیچ قیدی در زمینه وجود ندارد. شما به حیث یک قانوندان میدانید که اگر موضوعی در قانون تصریح نشده باشد (به حکم امر ویا نهی) و قانونگذار در آن سکوت کرده باشد، ارتکاب یک عمل در همچو حالت یک عمل غیرقانونی محسوب نمیگردد. مثال ساده: تاوقتیکه قانون سگرت کشیدن در رستورانت (محل تجمع مردم) را منع نکرده بود، سگرت کشیدن در آنجا مجاز بود و مانعی نداشت.
4 ـ هرگاه صلاحیت و وظایف رئیس جمهور به مثابه رئیس قوه اجرائیه در یکی از فقرات ماده 64 ذکر میگردید، درآنصورت نظر شما مبنی براینکه هردو صلاحیت های رئیس جمهور غیر قابل انتقال و غیر قابل تفویض به شخص دیگر میباشد، دقیق و درست بود، درحالیکه در هیچ جای قانون اساسی درباره صلاحیت اجرائی رئیس جمهور قید گذاشته نشده و در هیچ جا به آن صراحت داده نشده است. لذا تفاوت نظر شما بامن در همین مورد است که شما هردو موقف رئیس جمهور را باهم مدغم میدانید، ولی من فکر میکنم هردو صلاحیت باهم مدغم نبوده و از نظر انتقال صلاحیت ممکن است واضع قانون یک فرق را بین آن دو قایل شده باشد و به همین دلیل نخواسته تا صلاحیت اجرائیوی رئیس جمهور را در ماده 64 ردیف بندی کند.
5 ـ بهرصورت تحمیل انتقال صلاحیت بر رئیس جمهور مغایر بر اصل اراده آزاد او بوده و به هیچ صورت وجه قانونی نداردو نیز این ادعا که انتخابات بازنده ندارد، منطقاً بی اساس است، چه رسد به آنکه بازنده به حیث برندهء درجه دوم تلقی شده و در حکومت حائز مقام ارشد گردد.
من هم به تأسی از نظر شما این بحث را دراینجا خاتمه میدهم و با تشکر از تبصره محترمه خانم ملال نظام که خود حقوقدان و یک محقق دانشمند می باشند، امید میکنم کارشناسان مسلکی و بخصوص مراجع ذیصلاح تفسیر قانون اساسی و کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مراجع علیای قضائی کشور در زمینه غور نمایند. باحترام


اسم: رازق مامون   محل سکونت: كابل    تاریخ: 02.08.2014

آیا جنگی درمی گیرد؟

انتخابات، با بن بست مواجه نیست؛ در واقع جمیعت اسلامی در منجنی بن بست گیر افتاده است.

تیم اصلاحات و همگرایی، ترکیبی از پادشاهان اشتباهات سیاسی، رجال وابسته به حامد کرزی و فهیم خان و محاسبه های باژگونه است. تا قبل از انتخابات، درمحافل غیر رسمی، دفاع از زعامت «جلالتمآب کرزی» را «خون بهای» شهدا و فاسد ترین دولت تاریخ کشور را «دولت خودِ ما» قلمداد می کردند. این دسته، تا آخر ماجرا، حتی به بهای ترور استاد برهان الدین ربانی، با حامد کرزی بازو داد تا به طالبان «مشروعیت» ملی حاصل شده و زندان ها از وجود شان خالی شود. نتیجه ی پیروزی کرزی درین راستا، تغییر پالیسی امریکا نسبت به «جمیعت اسلامی» را به عنوان جزئی از پروژه ی جدید برای کنترول آیندۀ افغانستان، به واقعیت مبدل کرد.

جناح های انشعابی جمیعت، فقط در دقایق نود فهمیدند که کرزی راه خود را از آن ها جدا کرده است.

تفاوت اساسی بین انتخابات 2009 با انتخابات 2014 درین است که درانتخابات اولی، کرزی خود در صحنه بود و به یاری مارشال فهیم درقدرت ابقا شد؛ درانتخابات کنونی، رابطه اش را با جمیعت اسلامی به هم زده و درکنار یک تیم تازه نفس قرار گرفته و ازین طریق به نحوی با پالیسی جامعه بین المللی نیز همسو شده است. درین میان، جناح های محوری «تنظیمی» با خطر خارج شدن از خط تعاملات فعال برای رسیدن به قدرت، مقابل شده اند.

پرسش این است آیا جنگی ویرانگر در می گیرد؟

رأس مسأله این است که سیاستگران اصلاحات و همگرایی از نظر روانی، احساس پیروزی را در جریان بحران انتخاباتی از دست داده و ظاهرأ سعی دارند از ته و توی سیاست بین المللی خود را مطلع سازند. با آن که امریکا با آن ها مقاطعه کامل نخواهد کرد؛ در هر حالت بهای دفاع پایدار از پالیسی ضد امریکایی کرزی را خواهند پرداخت.

گزارش های دقیق حکایه گرِ جدی تر شدن موضع امریکا، ملل متحد، و کمیسیون انتخابات در قبال خواسته ها و موارد اعتراضی تیم اصلاحات است. به پنج ماده ی پیشنهادی تیم اصلاحات که به سازمان ملل گسیل شده بود، پاسخ هایی ارایه شده که در مجموع می توان گفت در فرجام این پروسه دست تیم اصلاحات امکان آن را ندارد از خرمن قدرت، چیز زیادی برداشت کند. جامعه جهانی سعی خواهد کرد تا ظرفیت های تیم اصلاحات را حتی الامکان در محور احمد ضیاء مسعود تنظیم و متمرکز کند.

می ماند بحث حرکت اعتراضی به هدف براندازی حکومت و اعمال سلطه از طریق زور که در اعلامیه رسمی والی بلخ در مورد آن هشدار داده شده است. هشدار والی بلخ چیز تازه نیست؛ ماه ها پیش نیز هشدارهای مشابه با همین لحن از آدرس ایشان منتشر شده بود و جامعه بین المللی برای دفاع از دست آورد های یک دهه ی اخیر و خنثا کردن خطر جنگ داخلی به طورهمه جانبه آماده گی دارد.

نباید فراموش کرد که نیروهای جنرال دوستم، حزب اسلامی و حزب وحدت در خط مقابل منتظر اند که وضعیت به کدام سو می رود. اگر خوب دقت کنیم همان چهار چوب «شورای همآهنگی» که در اواخر سال 1372 ایجاد شده بود؛ حالا نیز با تفاوت های جزئی، دست ناخورده باقیست و طالبان در پس دروازه های شهر منتظر ورود به صحنه اند. استاد عطا روی چه ظرفیت هایی حساب کرده است؟ حضور امریکا درآن زمان غایب بود؛ حالا درهمه عرصه ها حاضر است. مگر دادن اخطار به امریکا و کرزی سبب خواهد شد دکترعبدالله به ریاست جمهوری برسد؟

پاسخ این سوال به طور کامل منفی است.

حضور و مشارکت سیاسی تاجکان وهزاره ها حتماً تعبیرش این نیست که آقای محقق یا دکتر عبدالله در صحنه باشند و گروپ غارتگران «کابل بانک» برای نجات خود از نام حقوق تاجکان حتی به بهای راه اندازی جنگ داخلی حساب باز کند. اگر جنگی در بگیرد، هزاره ها هرگز خون خود را به خاطر راه یافتن تاجکان به رأس قدرت سیاسی نثار نخواهند کرد.

نه فهیم خان نمایندۀ تاجک ها بود ونه هم عبدالله رهبر تاجکان به حساب گرفته می شود. سران اصلاحات و همگرایی شاخه های نظامی و سیاسی تنظیم ها اند که در خط دفاع از خیره سری های حامد کرزی و موقعیت های «شخصی» قرارداشتند که درنتیجه، فرصت های طلایی تاریخی از اختیار مردم کشور ما خارج شد و وضعیت تا آن جا بد شده است که امروز وقتی مختصر بارانی می بارد، بسترهای خاکستری آب گل آلود، زندگی را بر پایتخت نشینان تلخ می کند وهیچ کسی هم به کسی پاسخگو نیست.

افغانستان درفهرست فاسد ترین دولت جهان داخل شده، پول بانک های غارت شده به بودجه برنگشته، یک مشت عوامل فساد به تصویب قوانین ضد ملی در پارلمان مشغول اند و فساد، به قانون اساسی کشور مبدل شده است.

اگر به این وضعیت نقطۀ پایان گذاشته نشود، امریکا مجبور به هزینه کردن بیشتر پول می شود و این چیزیست که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد.


اسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 02.08.2014

اگر دقت لازم بکار برود دو نوشتۀ تلخیص محترم عباسی صاحب در نظر سنجی فشردۀ از نکات اساس و مهم مضامینی است که تا حال درین باره به نشر رسیده. البته تشریحات بیشتر به رساندن پیام کمک می کند و خالی از فائده نیست . مقصد این است که این موضوعات همه قبلاً در نوشته های« اگر وجدان....» و « در فشانی های سپنت» و دو نوشتۀ مختصر در صفحۀ نظر سنجی تذکر یافته.


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 01.08.2014

دنباله نمودن این بحث مشاجره نی بلکه توضیح مزید کلاوۀ سر درگم حالت کنونی است که خالی از دلچسپی نخواهد بود. مضمون آموزندۀ محترم ف. هیرمند صاحب و توضیحات نکته وار و مفصل محترم داکتر صاحب کاظم در نوشتۀ شان و درصفحۀ نظر سنجی اذهان همه را در مورد معامله گری و مصلحت جویی ها زیر عنوان حکومت وحدت ملی از لحاظ احکام قانون اساسی کشور که تا حال نافذ است روشن گردانید . مشکلات فعلی که ناشی از عدم توافق دستۀ اصلاحات و همگرایی با طرزالعمل باز شماری و تفتیش آراء است و یگانه دلیل آن تلاش بیهوده برای وصله زدن پینۀ ناجور و غیر عملی در قانون اساسی نافذ کشور است. سفیر امریکا در کابل و نمایتدۀ سرمنشی ملل متحد طرزالعمل پیشنهادی ملل متحد را در مورد تفتیش آراء که توسط کارشناسان ورزیدۀ انتخاباتی بین المللی نظارت می گردد نهایی و تعدیل ناپذیرخوانده و هردو نامزد را به قبولی آن دعوت نمودند، دستۀ داکتر اشرف غنی احمد زی مؤافقت خودرا به قبولی آن ابراز نمود، اماآقای سنچارکی به نمایندگی دستۀ مخالف گفت تا زمانی که ملاحظات ما شامل این طرزالعمل نشود ما آن را نمی پذیریم. بیا یید و از این نوده پیوند نمایید! که عبدالله عبدالله و پیروانش به قوانین مملکت چه که حتی به فیصله های بین المللی وقعی قائل نیستند. عاقبت کار به کجا خواهد کشید؟ معلوم نیست، اعلان حالت اضطرار و دوام کرزی؟ ویا بحران دیگری. گرچه می گویند لالا با تمام گرفتاری ها و جنجال های بزرگ جاری سری به کابل می زند شاید این برای گوش تابی آخری باشد و یا لغو طرزالعمل تفتیش و باز شماری آراء وفیصله به انتخاب یکی بحیث داماد و دیگری معاون داماد و عروس ملت افغانستان.
برای وضاحت بیشتر در مورد یک نکته به عرض میرسانم که من میدانم که شورای عالی اقتصادی، اگر ایجاد شود، نهاد اجرائیوی نی بلکه نهاد مشورتی است. اما رئیس جمهور صلاحیت دارد به شخصی که در رأس این شورا قرار دارد غرض تسریع فعالیت های انکشافی و بهبود امورصلاحیت های اجرائیوی اعطا کند.
بطور مثال صلاحیت بر رسی و منظوری، تطبیق و منابع تمویل پروژه های انکشافی ساحات محتلف به شورای عالی اقتصادی از طرف رئیس جمهور سپرده شود همگون به صلاحیت یک وزیر در چوکات قانون.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 01.08.2014

آقای معنوی سابق ریس کمیسیون انتخابات و ریس استاد تیم اصلاحات ... در امور تخنیکی میفرمایند :
تیم ایک از نیویارک آمده بود و طرح را برای ابطال آرا مطرح نموده مورد قبول ما نبوده و ما در پروسه به روز شنبه اشتراک نمیکنیم.
در مثلث شیطانی ارگ، کمیسیون انتخاباتی، تیم اشرف غنی اکنون دو ضلع دیگر به آن افزود گردیده امریکا و ملل متحد.
جامعه جهانی طرح مسوده پیشنهادی ملل متحد را قبول نموده و مورد قبول تیم تحول و تداوم قرار گرفته است.
اصلا تیم اصلاحات ... به دیموکراسی و روند دیموکراتیک اعتقاد ندارند و میدانند که با شمارش آرا باز هم بازنده هیباشند.
تیم اصلاحات...میدانند با اعلان نتایج نهایی تیم در پیش مردم افغانستان و جامعه جهانی سرافگنده میشوند.لذا پروسه انتخابات را به بنبست میکشانند و باز شاید به قدرت نمایی و زور بی اندیشند.
وقت آن است که اشرف غنی با حمایت که از مردم و جامعه بین المللی که دارد از امتیاز دهی خوداری نماید بگذارد ارگ رااشغال نماید.
فکرمیکنم هیچ کشوری آنها را به رسمیت نخواهد شناخت حتی کشور های حامی شان.
وقت آن خواهد رسید که تمام اقوام با هم متحد شده و کشور ازین گروه شر و فساد نجات یابند.
اسم: داکتر سیدعبدالله کاظم    محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 01.08.2014

با تشکر از تبصره جناب عباسی صاحب محترم، ولی میخواستم چند نکته را توضیح دهم:
1 ـ شورای عالی اقتصادی یک نهاد اجرائیوی نیست، بلکه یک نهاد مشورتی میباشد که صلاحیت تشکیل آنرا رئیس جمهور دارد.
2 ـ هیچگاه معمول نبوده است که رئیس تیم بازندۀ انتخابات یا به عبارت دیگر کاندید رقیب در کابینه تیم برنده حائز مقام گردد، برعکس او و تیم او در نظام های دموکراتیک به حیث اپوزسیون داخل عمل گردیده و میکوشند در دوره بعد درانتخابات موفق شوند، ولی اگر یک شخصیتی از تیم بازنده انتخابات را رئیس جمهور مورد اعتماد قرار داده و همکاری او را مفید میداند، میتوانداو را در کابیته خود شامل سازد، البته اینکار به اساس اختیار و اراده آزاد رئیس جمهور صورت میگیرد، نه آنکه تیم بازنده و یا یک قدرت دیگر رئیس جمهور را مجبور به اینکار سازد.
لذا حالت جبر و فشار و تحمیل درهمچو حالت مغایر به قانون اساسی واصول دموکراسی میباشد که انتخابات مظهر آنست.
3 ـ ایجاد یک پست اجرائیوی بصورت قسمی با رعایت اصل اختیار و اراده آزاد رئیس جمهور حق و صلاحیت رئیس جمهور است، چنانچه در دوره کرزی دفتر ریاست جمهوری که در حقیقت یک پست کلیدی اجرائیوی است و یا ریاست عمومی اداره امور ، ریاست دارالانشای شورای وزیران و بعضی ادارت دیگر تاحد زیاد ماهیت اجرائیوی دارند، از مثالهای عمده شمرده میشوند.
4ـ در قانون اساسی موجودیت مقامی بنام صدراعظم یا رئیس الوزرا و یا شبهه آن در راس قوه اجرائیه که وزرا تحت اثر او قرار داشته باشند، وجود ندارد. به همین دلیل است اگر در حکومت مسما به وحدت ملی چنین هدفی نهفته باشد، ولو که رئیس جمهور بخواهد، مغایر به قانون اساسی است. دلیلی که اکنون این موضوع به مشکل مواجه شده است، نیز همین مسئله است که میخواهند این پست را به اجزای کوچک تقسیم کنند و چند جز را به شخص مورد نظر بسپارند، نه کل آنرا. با آنهم تقسیم این پست به اجزا نیز مشکلات زیاد دارد، نه تنها از نظر تخنیکی بلکه از نظر رسیدن بیک تفاهم بین دو جانب.
5 ـ مشکل دیگر دراینست گه اگر همچو تفاهم زیر فشار صورت گیرد، بازهم این سؤال لاجواب می ماند که انتخابات برای چه؟ دراینحال قانون در گرو مصلحت قرار میگیرد که در حقیقت به دست آورده های سیزده ساله دموکراسی نیم بند کشور صدمه رسانیده و ادامه مصلحت گرائی بوده و یک عقب گرد مدهش را معنی میدهد.
6 ـ مقصد من از مقاله قبلی این بود تقسیم امور اجرائیوی به اجزا و سپردن یک جز به یک اورگان که نزد رئیس جمهور مسئول و تحت هدایت اوباشد و از اراده آزاد رئیس جمهور نشأت کرده باشد، از نظر قانونی مانعی ندارد و هیچ ماده قانون اساسی و سائر قوانین کشور را نمیتوان سراغ کرد که چنین حق رئیس جمهور را محدود سازد.
7 ـ واضح است هر وقت قانون اساسی تعدیل شود و نظام صدراتی جانشین نظام موجود گردد، آنوقت این همه بحث های جاری دیگر مطرح نخواهند بود. مشکل در این مرحله است که نظام ریاستی یک اصل قبول شده قانونی در کشور است، ولی بعضی ها روی انگیزه های غیر واقعی و به بهانه های تهدید آمیز در جهت بی ثباتی و ایجاد حکومت موازی و غیره، انها حالات را قسمی رنگ آمیزی میکنند که گویا در همچو حالات عدول از قانون به نفع کشور است. این طرز استدلال و اینگونه تصامیم بجای آنکه کشور را از بحران نجات دهد، برعکس بیشتر به بحران می کشاند و انگیزه نوشتن سلسله مقالات قبلی من که مورد تأید شما نیز قرار گرفت، هم همین موضوع بود. با احترام


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 31.07.2014

از توضیحات محترم داکتر صاحب کاظم در نوشتۀ جامع شان چنین بر می آید که صلاحیت های مندرج قانون اساسی به رئیس جمهور، بحیث رئیس دولت، غیر قابل انتقال و تفویض ناپذیر بوده این صلاحیت های اعطا شده به مقام است. ولی در مورد انتقال بعضی صلاحیت ها اجرائیوی توسط رئیس جمهور به شخص دیگر قانون صامت است و اما در تحدید آن هم مندرجاتی نیست.
رئیس جمهور به اراده و اختیار و استقلال کامل حق دارد بعضی صلاحیت های اجرائیوی خودرا برای بهبود امور مملکت و تسریع فعالیت های انکشافی به یک شخص یا به نهادی در چوکات کابینه اش مثلاً شورای عالی اقتصادی تفویض نماید.
روح مطلب درین جاست که همین قانون نافذۀ اساسی افغانستان احکامی مبنی بر ایجاد یک موقف اجرائیوی برای شخص اول بازندۀ انتخابات و یا عضوی از دسته اش در کابینۀ شخص برنده ندارد و هر گونه سازش و مؤافقت با این روحیه و درین مسیر خلاف قانون است. مگر این که قبل از عملی شدن چنین مفکوره قانون اساسی تعدیل گردد.


اسم: سپاهی گمنام   محل سکونت: دانمارک    تاریخ: 31.07.2014

سلام به کارکنان افغان جرمن آنلاین.
سلام به مردم بیدار، هوشیار و با حوصله افغان.
عید همه شما مبارک .

انتخابات امسال، جز ماشین اسارت ملت چیزی دیگری نبود. افغانستان بعد از کودتای سردار محمد داود خان به میدان جنگ کشور های منطقه و جهان مبدل شد . البته که سیاستمداران خام و اما تور بودند که حامل چنین وضعیت گردیدند. یک بخش نا لایق و بی استعداد حزب دموکراتیک خلق افغانستان ملت را با شعار های احساساتی و احمقانه ، پای ملت را در جنگ و سرمایه گذاری دیگران در جنگ های منطقوی و جهانی دخیل ساخت و عاقبت را همه دیدیم. کمونیزم لینینی جز اسارت چیزی دیگری نبود.
با روی کار آمدن مجاهدین که محصول همان سرمایه گذاری منطقوی و جهانی بود ملت یکبار دیگر بطور وحشیانه در اسارت گرفته شد . دولت منحیث ماشین اداره از بین برده شد کابل مرکز کشور به میدان جنگهای قومی و نژادی مبدل گردید. کشور های منطقه و جهان که در این راستا سرمایه گذاری کرده بودند خوب موفق شدند.
با آمدن طالبان ملت حلقه جدید اسارت بر گردن گرفت این اسارت همان سرمایه گذاری منطقه و جهان است.

امروز دموکراسی را که ملت افغان تمرین میکند خوب است آیا این باز هم اسارت است یا ما واقعآ دریافته ایم به کجا میرویم. یکی از مسایل مهم دموکراسی در غرب تطبیق قانون بخاطر مسایل ملی است ولی دموکراسی ما چه؟

سیاستمداران، روحانیون، جامعه معدنی، احزاب سیاسی، نویسندگان و تمام اهل خبره کوشش نکنید مثل مرغ رفتار کنید و با نولجنگی تان ملت را به جنگ و تباهی بکشانید. با عقل تان فراست صبر و حوصله ملت را از این اسارت دوامدار نجات دهید و به پای ایستاد کنید.

زنده باد افغانستان خانه ای من عزت من


اسم: سعيدى صلاح الدين    محل سکونت: انكلستان    تاریخ: 28.07.2014

سلام هموطنان كرامى. از اى فون. مختصر: مولانا معنوى از تيم داكتر صاحب عبدالله به ابطال صندوق راى به صورت كل تاكيد دارد در صورتيكه شهرت راى دهندكان با صندوق نباشد: اين روش زمانى موجه ميبود كه كميسيون داته بيس و راجيستر راى دهندكان را ميداشت و يا اتباع كشور در ولايت و محل ثبت و راجستر ميبودند. كاريكه در ١٣ سال و قبل ان نه شد و تدبير خوب برا اينده است. اما درين شرايط كه حد اقل سه مرتبه كارت راى دهى توذيع شده تاكيد به بودن اين شرط و تاكيد بر بطلان كل صندون در صورت نبودن ان خلاف عقل و منطق ساده است وخلاف عدالت در حق كسانى هم است كه راى داده اند. خوب جنين شود جه است محك و وسيله براى مقايسه و تفكيك داريد ؟ هيج . بخاطريكه داته بيس مركزى و يا راجستر اتباع در محلات وجود ندارد. تاكيد برين شرط و روش نادرست، غير عادلانه غير منطقى است. واما اكر لجاجت باشد همان را تطبيق كن كه در اغاز اين بروسه تمام جوانب قبول كرده ر تغيير قاعده در جريان بروسه اصلا نه منطق دارد و نه قابل قبول است اكر باشد هم بايد طرفين و كميسيون و ملل متحد با كنسنسيوس در صورت موجه و عادلانه بودن تجويز كنند. درحاليكه نه منطق و نه اصول انرا درين شرايط تجويز درست و خوب و موثر براى شفافيت ميدانند. لذا اين تاكيد نادرست و غير قابل قبول است.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 28.07.2014

آقای کاتب ! شما که با این همه دانشی که دارید دو سه سطری نوشته میکردید تا طرز تفکر تان را میدانستیم یا آنقدر بی محتوا نوشتید که اداره افغان جرمن آنلاین آنرا قابل نشر ندیدند.
شاید شما از تیمی حمایت میکنید که حتی از نوشتن و طرفداری آن خجالت میکشید.
بعضی نوشته های کوتاه شاید به ذوق تان برابر نباشد طبعا برای تان خوش آیند وبی مفهوم خواهد بود.

نوت:بعضی نوشته ها در صفحه اصلی از نویسنده گان بزرگ ما خوانده میشودحرف های است که توسط تایپ کردن اشتباه صورت گرفته است.(من خود را نویسنده ام نه میگیرم).اما جز واقیعت با کمال بی طرفی بر ضد چوروچپاولگران که نه قانون برایشان مفهوم دارد ونه دیمکراسی باز هم خواهم نوشت.

شما بهتر است بالای مطالب اصلی ابراز نظر فرماید!


اسم: داکتر سیدعبدالله کاظم    محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 28.07.2014

عباسی صاحب گرامی
نوشته سرتا پا دردمندانه شما را خواندم، اما کاس چشم حق بین و گوش شنوا که این حقایق را بشنود و درد مردم و کشور رااحساس کند، موجود می بود. متأسفانه دولتمردان ما همه در فکر قدرت و سهم خود میباشند و در گوشهای خود پنبه زده و چشمان کم بصیرت خود را از دیدن حقایق بسته اند، برعکس زبان را دراز و دست را به قبضۀ شمشیر محکم کرده اند. دراین حال هریک برای هدف خود نقشه می کشد و کسی در فکر مردم نیست.
اخراٌ جانداد سپین غر رئیس دیده بان انتخابات افغانستان به عمق موضوع رفته و گفته است: «تازمانیکه هر دو تیم انتخاباتی در رابطه به سهم شان در حکومت آینده مطمئن نشوند و توافقات میان آنها در بورد سیاسی با جزئیات صورت نگیرد، روند تفتیش آرأ نتایج مطلوب را در پی نخواهد داشت».
برای بهانه گیرف بهانه زیاد است! تشکر از نوشته پرمحتوای شما


اسم: محبوب کاتب   محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 27.07.2014

اعتراف میکنم که هرچند به تکرار بعضی تبصره های کوتاه جناب محترم عبدالله را دراین ستون میخوانم و با آنکه اشتباهات املائی و انشائی شانرا حین خواندن در ذهن خود اصلاح میکنم، ولی مطلبی قابل فهم برای خود از آن نمی یابم. شاید ذهن من عاجز از دریافت مطلب باشد. اینقدر میدانم که ایشان چیز های در زیر دل دارند که درست افاده کرده نمی توانند. بالاخره از تبصره امروز شان معلوم شد که ایشان همان آقای عبدالله نوابی اند که با استاد محترم آقای داکتر سیرت به کابل رفته بودند. اگر این حدس من درست باشد، لازم است تا ایشان یک بار دیگر از جناب سیرت صاحب درس بگیرند و با این درهم و برهم گوئی ها موقف آن شخصیت را خدشه دار نسازند. این بود عرض عاجزانه من که محترمانه خدمت تقدیم شد.


اسم: انجنیر فضل احمد افغان   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 27.07.2014

آنطور که قبلآ بحضور هموطنان عزیز عرض شد فیصله وزیر خارجه امریکا ایجاد دولت وحدت ملی نیست بلکه با قدرت دادن به جنګسالاران نابکار که دستان شان الی آرنجها به خون ملت مظلوم و داغدیده سرخ است میخواهد دولت افتراق ملی را ایجاد و با ګل آلود نمودن آب و ګرفتن ماهی سلط خود را بر ملت مستضعف افغان دوام بدهند. به عقیده این بنده عاجز برای ختم بحران از قبل تهیه دیده شده اګر واقعآ آرزومندی صلح و ایجاد دولت ملی میبودند بهتر می بود به قانون اساسی افغانستان احترام ګذاشته میشد و مطابق هدایات قانون اساسی و قانون انتخابات تمام رای شمارش مجدد و برنده یک حکومت کارا را که مشتمل از شخصیتهای پاک با تقوی و دانشمند می بود تشکیل و بازنده اخیر با تمام بازندګان قبلی و معاوین شان که جمعآ سی نفر میشوند تحت ریاست بازنده اخیر کمیسون عالی وحدت ملی و صلح را با لایحه وظایف و صلاحیتهای مشخص تشکیل و کمیسون صلح فعلی غیر مؤثر که تحت رهبری آقای ربای میباشد با آرګا و بارګایش منحل و کاندیدان بازنده که نسبی از ملت افغان نمایندګی میکنند مشترکآصادقانه در ایجاد وحدت ملی و صلح کار میکردند بهتر بود.
خداوند حافظ ملت نجیب وشریف افغان و یکپارچګی افغانستان عزیز باشد.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 27.07.2014

پیشنهاد برای بیرون رفت از بحران انتخاباتی!
طوریکه دیده میشودراه حل پیشنهادی وزیر خارجه امریکا توام با مشکلات و پرابلم های خوداست ار شمارش آرا گرفته تا صلاحیت های ریاست اجرائیه(حکومت موازی).
جالب آنست معاون ریاست جمهوری آقای قانونی . آقای مسعود عضو تیم اصلاحات.... آقای دیگری بنام وحیدوحیداله ( پیدا کننده راه حل مشکلات بین المللی در دفتر ملل متحد!!!) ادعا دارند که این طرح از آنهاست . که این طرح از هر که باشد تا حالی به بن بست رسیده است. و حلال مشکلات نیست.
شاید با تیلفونی ریس جمهور امریکاطرفین کوشش کند به یک راه حل موقتی سیاسی برسند.اماباز هم پذیرفتن نتایج آرا به هر دو جانب مشکل بوده وبه حیث تیم تقلب کارویا فریبکار در جامعه افغانی و بین امللی معرفی خواهند شد.و مقام و صلاحیت ریاست احرائیوی ار نگاه قانونی و صلاحیت مشکلی خودرا خواهد داشت.
راه حل درست بنظرم آن باشد که لویه جرگه اضطراری تحت ریاست پروفیسور داکتر عبدالستار سیرت دایرگردد. پیشنهاد حکومت صدارتی طرح گردد. بعد از تصویب. برنده صدراعظم و و بازنده پست تشریفاتی ریاست جمهوری را داشته باشندوهمچنان میتوانند دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به چارسال تقلیل دهند و بطور استثنائی لویه جوگه صدراعطم را ازین دو کاندید(توسط رای مردم یه این دور فاینل (آخری) رسیده اند) تعین نمایند.بعدا صدراعظم از تیم بازنده و افغانهای دیگر که متعلق به این دو تیم نیست و شایسته کار راداشته باشند واجندای تیم برنده را بپذیرند حکومت مشارکت ملی راتشکیل دهند.


اسم: سعيدى صلاح الدين   محل سکونت: uk    تاریخ: 27.07.2014

سلام به شما. از اى فون. نتايج انتصاب افرادبراى اجراى بروسه ملى براصل شركت سهامى ودر نتيجه سكوت شركاى حاكميت ١٣ ساله وبه اين ترتيب ايجاد مرجع غير مشروع وضعيف نتيجتا همين حالت امروز كه دارد دست اورد هاى بس ناجيز بس ناجيز كشور و مردم هم قربانى ان ميشوند. نيرو هاى وجود دارند كه زمينه سازى كنند كه بى ما نميتوانيد و هيج كارى از دست تان ساخته نيست، در حاليكه عامل اصلى در مهره است كه خود بر سر اين ملت تحميل كرده اند. ملت بايد اينرا با تمام دقت بداند مه ميدانداما اين حقايق بايد عام شوند. و ها افراد لجوجيكه در جريان كار اغاز شده و بروسه ملى با قواعد توافق شده و قواعد قبول شده با درك باخت خويش باتهديد و روش هاى مافيايي به تحميل يكجانبهء قواعد جديد تاكيد دارند خيانت تاريخى را مرتكب ميشوند. و ها بسيج ساختن كار تفتيش اراء درين مرحله به سمت و سوى شروط جديد تحميلى كه تا هنوز نهايي نه شده نشانه از زور كويي ، ضياع وقت، خارج ساختن كار از مرجع اصلى از دست كميسيون انتخابات و روش مافيايي است . لذا توقف اين بروسه در نتيجه جدال است كه در داخل اين بروسه وجود دارد. اينكه اين حالت سر كي را خواهد خورد نيز به جاى خويش مانند بحث مستقل باقى است. اما مسلم است كه اين زور كويي ها تصادفى نيستند و عملا در نتيجهء سياست كادرى غلط ١٣ سالهء است. بلى امكانات وسيع دارند و قدرت اصلى در ١٣ سال كذشته داشتند و در نتيجهء ضعف اداره بدست اورده اند. لذا ترازيدى ملت ما ادامه دارد و ملت بايد مقصر و ابعاد اين حالت و عوامل انرا به صورت دقيق بشناسد كه ميشناسد اما برماست انرا عامتر ساخت.


اسم: داکتر سیدعبدالله کاظم    محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 25.07.2014

دوست عزیر و گرانمایه جناب عباسی صاحب!
تشکر و سپاس از محبت تان که این کمینه را در نوشتۀ زیبای خودبا صفاتی یاد کرده اید که بیانگر حسن نظر و لطف شما بوده است و مقالۀ دردمندانه مرا عنوان «یک اثر بی همتا» داده و محتوای آن را پسند کرده اید. به گمانم این احساس شما از وجوه مشترک فکری ما در ارتباط با قضایای وطن الهام میگیرد و سخنی که از دل بیرون میشود، به دل می نشیند.
بهرحال ماغربت نشینان دور از وطن که چیزی دیگر از دست ما بر نمی آید، جز همین سوز و آه و همین قلم های شکسته که میتواند دردهای دورنی و احساس وطنی ما را به روی صفحه بکشد و مایه تسکین خاطر پریشان و آوارۀ ما گردد.
خوشحالم که در این درد غربت و دوری از وطن تنها نیستیم و حلقۀ صاحبان احساس هموطنی و مردمی الحمدلله روز بروز گسترده تر میشود و به همت دوستان زمینه های نشر اطلاعات، تبادل افکار، درددلها و همکاری ها بیشتر و قوی تر میگردند. سپاس فراوان از همه دست اندرکاران محترم پورتال وزین افغان جرمن آنلاین که همچو زمینه را برای پیوندهای فکری و ایجاد شبکه های تساند باهمی فراهم نموده اند. از خداوند بزرگ برای وطن و مردم خود صلح و آرامش و برای کسانیکه صادقانه و بدون مدعا در راه وطن خدمت میکنند ، چه در داخل و خارج کشور و نیز کسانیکه این پیوند ها را ازطریق سایت های مردمی استوار می سازند، موفقیت های مزید و اجر دارین خواهانم. با احترام و امتنان مجدد


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 25.07.2014

شوخی انتخاباتی!!!
میگن! کرزی صاحب طبع شعری پیدا کرده یک شعر سروده بود:

حالی گرفتیمش بزودی نمیتم ایلایش....یا ارگ یا کشته شوم بالایش

ملک شعراء را خواست گفت چطور شعر است؟
شاعر گفت چندان شعر نیست رئیس صاحب! نه وزن دارد و نه قافیه.
کرزی قهر شده گفت پرتین او را به طبیله.!! بعد درین روزا طبع شعری اش باز گل کرد، شعری دیگری سرود

شمارش آرا را می سازم دوامداریش .... بلا به پس مردم و غنی و عبدالایش

گفت شاعر رابیاورید. او را ار طبیله بیرون آوردن، گفت بگو نظرته بیادر به این شعر دیگه؟ شاعر بیچاره گفت رئیس صاحب جمهور مه پس میرم به طبیله!!!


اسم: د. صلاح الدین سعیدی   محل سکونت: UK    تاریخ: 25.07.2014

سلام به مطلب جناب عبدالله از کلیفورنیا که حکومت جناب غنی ضعیف از حاکمیت جناب کرزی است باید ګفت: بلی به مفهوم وعلت واضح این ادعا درست است. وآن هم مار های زمان آغاز حاکمیت کزری در طول ۱۳ سال حاکمیت کرزی چنان ناز ونعمت دیدند و از جانب حاکمیت جناب ح کرزی برای شان چنان شرایط آماده شده که ازین مار ها آژدهار ها ساخته شده. بلی این را صد ها مرتبه پیشتازان جامعه ګفتند اما ګوش شنوا نبود که بشنود وحاکمیت روز وشب بی درد سر را از عمل قاطع وقوی قانونی بهتر دانست. تا حاکمیت خویش را ادامه دهد اما تفاوت در کجاست که سبب امید شده میتواند و است:
تعهدات، برنامه ها و نسخه روش های کاری، شایستګی، قوت شخصیت تیم جناب داکتر اشرف غنی با مشروعیت سیاسی اش چیزی است که وی را قوت خواهد داد و ملت در عقب این زعامت بسیج خواهد شد و قوت این حاکمیت درین خواهد بود واست انشاء الله تعالی. چنین است برداشت من از مسأله و موضوع. منطق من و برداشت من، تحلیل من و نتیجه ګیزی من چنین است. آنهایکه از قاعده و اصول پا فراتر ګذارند و به ضد منافع ملت عمل کنند به انزوا و تجرید و در صورت لجاجت به نابودی خواهند رفت. افغانستان امروز دیګر افغانستان دیروز نیست وسطح فهم و درک مدرم با توانایی های شان به صورت امید وار کننده بلند رفته. با قدم های متین و استوار با جرئت اخلاقی وسیاسی و فهم ودانش مسلکی و تجربه ما ازین مرحله انشاء الله که موفقانه و پیروز به در خواهیم آمد.
لذا قوت حاکمیت جناب داکتر اشرف غنی و تیم همراهش درین مطالب ،عوامل و مسایل نهفته است که خدمت رایه کردم. حسبنا الله نعم المولی ونعم الوکیل.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 24.07.2014

ضرب المثل داریم میگوید (بیک تیر دو فاخنه رانشان گرفتیم)!!
طوریکه دیده میشود یکفر فرانسوی که مشاور حقوقی تیم اصلاحات ...بوده بدون اجازه و یا کارت مخصوص داخل انگرصندوق های انتخاباتی شده و میخواسست دست به نفلب بزند که توسط افراد اشرف غنی شناسایی و به مقامات امنیتی برای تحقیقات سپرده شد.
لذا ایجاب میکرد محترم امراله خان صالح مغز متفکرتیم اصلاحات ...که سال گذشته در امریکا با مصاحبه با صدای امریکااظهار کرده بود که خودش یاانگشتانش بسیاری از طالبان را که ریس امنیت بوده به قتل رسانده او میتوانست به انگر آمده به مهارت آن فرانسوی را بقتل رسانده شمارش آرا اخلال میگردید وار حقایق تحقیقات آن فرانسوی که منجر به سر افگندگی تیم اصلاحات ..میگردید و همچنان با اعلان نتایج نهایی رسوایی یین المللی. نجات پیدا میکردند. و شمارش آرا متوقیف می گردید.
درحکومت مشارکت ملی هر چه که تیم برنده به ریس اجرائیه صلاحیت میداد قبول وبرای 2-3 سال آینده حکومت صدارنی بمیان می آمددر دو سال اخیر صدراعظم اشرف غنی و عبداله عبداله ریس جمهور با دریشی های شیک به کار های تشریفاتی می پرداخت. و انتخابات دوره بعدی با نبودن آقای کرزی(که حق و ناحق همه جیر به گردنش میفته) وجود نمیداشته باشد انتخاب شفافتر دایرمی گردید.!!!


اسم: بهروز   محل سکونت: كابل    تاریخ: 24.07.2014

اگر در برابر نهاد های قانونی، در برابر نظم و امن عامه، چند قوماندان جهادی ویا اشخاص خودسر، دست به شورش بزنند؛ باید سرکوب شوند یا باید برای شان مدال صداقت داده شود؟
آیا لازم نبود در افغانستان، فرهنگ انتخابات، ساز و برگ یک انتخابات دموکراتیک، برد وباخت دموکراتیک، صبر و انتظار دموکراتیک نیز نهادینه می شد؟آقای اسپنتا ازان روشنفکران دولتی است که درین برهه زمان فقط « زور» و « سر نیزه» راتوجیه میکند نه عدالت و قانون را!

یک طرف جدال،یعنی عبدالله عبدالله، تفنگچه اش را از جیب برون کرده بود ؛ گرد و خاک تفنگچه را زدوده بود و پیش روی یاران خاص، قسم یاد کرده بود این بار خود را به هر قیمتی که شده، خودش رابرنده ،اعلا م کند!شعار این آدم وابسته به تنظیم های جهادی، ان بود« یا فتح انتخابات یا شورش!»همین که این جهادی از خود راضی، زمزمهء شکست خود را در دور دوم انتخابات شنید؛ بی محابا دست به شورش زد وگویا در صدد تسخیر ارگ با کلاشنکوف برآمد!

سپنتا عادت دارد احتمالا برای تسخیر ذهن خواننده یا شنونده ، گاه مثل فیلسوف ها گپ بزند، این آدم خیال میکند چون در شهر کور ها یک چشمه پادشاست!پس هموطنان او که همه در برابراو حقیرو وفقیر و « صغیر» اند،بایستی چشم بسته در برابر مروارید های کلام اوسر تعظیم فرود آورند، بدون آن که چیزی ازان بفهمند!

آقای سپنتا یک شورش را، یک طغیان « لومپن» ها را، یک واکنش قاچاقبران مواد مخدر را و بالاخره یک بغاوت گروه بدنام هراس افگن شورای نظار را به عنوان« عکس العملی دموکراتیک» جامیزند!او شورش مزدوران حزب اسلامی و حزب وحدت را، عکس العمل دموکراتیک(!) در برابر « تقلب » یا انتخابات مهندسی شده، قلمداد میکند!
این بیانات سپنتا مشاور امنیت ملی کرزی، یک دروغ است، یک کجروی و انحراف ازشاهراه حقیقت است!

هم کرزی و هم مشاوراو این روز ها، به تزویر و ریاکاری پناه برده اند، خود کرزی، جان کیری را به کابل دعوت میکند و سپس شعر اقال لاهوری را میخواند؛ توگویی که روح ا و از آمدن وزیر امریکایی و مداخله او در پروسه انتخابات خبر نداشته است!

از وقیح ترین افشا گریهای سپنتا این است که میگوید، نسخه اصلی و کتبی امضاءشده توافق میان دو کاندید ، وجود دارد و در سفارت امریکا، حفظ میشود!!
تو گویی ، وزارت های داخله وخارجه افغانستان نابود شده!، توگویی افغانستان از طرف سفارت امریکا، اداره میشود!
سپنتا پرت و پلا های بسیار گفته اما برای حسن ختام این مقاله، یک پراگراف از گفته های اورا از سایت فارسی بی. بی سی نقل میکنم:

(رنگین دادفر سپنتا افزود که ایجاد حکومت وحدت ملی به معنی این نیست که کسی که از طریق نهادهای موجود (کمیسیون‌های برگزاری انتخابات) رئیس جمهوری اعلام شد، هر کاری که دلش خواست انجام دهد بلکه به معنی آن است که "دو میله بزرگ سیاسی که امروز سر بلند کرده اند" ساختار حکومت آینده را ترسیم کنند.)ختم نقل قول

ازاین مشاور « بسیار وارخطا و هله پته»باید پرسید، چرا تا حالا رییس جمهور برخاسته از صندوق انتخابات، هرکاری دلش میخواست میکرد ؟
چرا اکنون که دوره کرزی تمام شده؛ باید میان دوکاندید نهایی، نمایش « خروس جنگی» صورت بگیرد؟
هر صاحب خردی میداند که این نسخه شفابخش نیست؛بلکه ویرانگر است!
هرگز دولتی پایدار با این نسخه ساخته نمیشود.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 23.07.2014

حکومت وحدت ملی؟؟
حکومت وحدت ملی در صورتی امکان پذیر است که هر دو تیم برای منافع ملی مردم بیاندیشند.اما تیم که با زور سلاح خود رامطرح سازد و هیچ قانونی را نه پذیرد باید با وجود قوای بین المللی پوز این زور گویان بخاک مالیده شود بعد اگر این تیم رای بیشتر میگرد گذاشته شود به تنهایی حکومت را تشکیل دهد و گروپ دیگر به اپوریسیون(مخالفین)قرار گیرد. امید وار هستیم که سال های حکومت برهان الدین و مسعود که تا یک کیلو متری ارگ امنیت نبودو چوکی ریاست جمهوری از یک ولایت به ولایت دیگر و بالاخره به تاجکستان کشانده شد( و یانجیب کمونیست که میخواست از شر این مقام رهایی یابد دست به گریبان شاه سابق انداخته و میخواست هر چه زودترازاین شر(ریاست جمهوری) خلاص گردد وبالاخره حزب محبوب القلوب خود را رها و فرار را بر فرار ترجبع داد تا که به سزای اعمال خود رسید) تکرار نه گردد.امریکا هم فکر میکنم باز پول های سرشار به اختیار عبداله قرار ندهد با آمدن قوای امریکا میلیون ها دالر به اختیار او قرار داد تا برای افراد خویش توضیع نماید اما متاسفانه پول ها به بانک های خارج منتقل و افرادش بخاطری معبشت خویش دارایی های عامه را به یغما بردند.(سرمه آزموده را آزمودن خطاست).!!!


اسم: انجنیر فضل احمد افغان   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 23.07.2014

غلط غلط
از بن الی کابل غلط
با ختم دور دوم رای ګیری و اعلان نتایج، سروصدای ارګ یا مرګ از سرنای پیروان داکتر عبدالله عبدالله بلند ګردید و شخص جناب عبدالله عبدالله با پاره نمودن ګلو فرمودند که ریاست جمهوری ضرورنیست در ارګ اعلان شود ما میتوانیم در خیمه اعلان کنیم در پی آن ملت مظلوم و ستمدیده افغان که از آغاز کودتای ثور ۱۳۵۷با بحرانهای پی در پی دست و پنجه نرم میکرد و به آرزومندی صلح ،وحدت ملی ،حفظ تمامیت ارضی،ترقی و دیموکراسی با عشق و علاقمندی سرشار در پای صندوقهای رای رفته بودند یکبار دیګر آرزوهای عالی و نیک شان برای یک افغانستان آزاد. مستقل ،مترقی،یکپارچه و دیموکرات به یأس و نا امیدی تبدیل ګردید مخصوصآ وقتی عبدالله عبدالله به ملت افغان پشت ګشتاند و طالب داوری و کمک از باداران بن اول ګردید و موقع را مساعد ساخت که آقای جانکری وزیر خارجه امریکا و نمایند ملل متحد آستینها را در کابل بر زنند و بنام داورها وارد صحنه شده و با وارد نمودن فشارها بالای جناب داکتر اشرف غنی احمدزی مغایر هدایات قانون اساسی کشور فیصله نمایند که تمام رای تفتیش و در نتیجه برنده بحیث رئیس جمهور و بازنده بحیث رئیس قوه اجرائیه دولت وحدت ملی را بسازند یعنی جناب داکتر اشرف غنی که شخصیت دانشمند و پاک است جه برنده باشد و یا بازنده در یک جوال با خرس بویناک انداخته شود و به عوض دولت وحدت ملی ،دولت افتراق ملی را با عواقب نهایت ناګوار آن اساسګذاری نمایند.
هموطنان عزیز و ګرامی همان قسم که کانفرانس بن اول که مشتمل از ملل متحد،خلیلزاد و جنګسالاران مخصوصآ اعضای شورای نظاراز بنیاد غلط بود کانفراس مشترک ملل متحد،جان کری،داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله در کابل نیز از بنیاد و اساس غلط مطلق و بر ضد منافع ملی افغانستان بوده و امریکا با تبانی پاکستان پلانهای خائینانه و خطرناک را نه تنها برای ناکامی جناب داکتر اشرف غنی روی دست دارند بلکه در تلاش اند که توسط غلامان حلقه بګوش خود عواقب خطرناک و غیر قابل تصور را با مصیبتها بر سر ملت ستمدیده افغان و افغانستان عزیز وارد نمایند.
هموطنان دوستداشتنی باید بدانیم که ملت افغان در آزمون بس مهم قرار دارد لهذا در این مقطع زمان بجز از وحدت ملی و یکپارچګی برضد فرزندان نااهل مادر وطن و دسایس دشمنان خارجی هیچ چیزی دیګر کارا شده نمیتواند، لهذا باید برای حفظ یکپارچګی مادر وطن و تحقق عدالت تمام اختلافات را کنار بګذاریم و مادر وطن را از چنګالهای پرخون دشمنان خارجی و فرزندان ناخلف نابکار مادر نجات بدهیم.
خداوند نګهدار افغانستان یکپارچه و ملت واحد افغان باشد


اسم: Dr Sal Sayedi   محل سکونت: UK     تاریخ: 22.07.2014

جريانات اخير و تفتيش اراء انتخابات و تاكيدات تيم معيين به تغير قواعد نشان ميدهد كه: خلص تازمانيكه قواعد بازىجريانات اخير تفتيش نشان ميدهد كه: خلص تازمانيكه قواعد بازى اغاز شده به نحوى تغيير نه كند كه برنده بودن من راتضمين كند من قبول ندارم و اين همه تفتيش بى معنا است. حد اقل باجنين تعبير اقاى معنوي دو روز قبل اظهارات داشتند. اينكه قرار اظهارات اقاى بلخى در طلوع نيوز روشن است كه تلاش براى امضاى جايكاه ابوزيسيون از جانب شان وجود دارد تقريبا خود تيم ها و كسانىكه وضع را از نزديك تعقيب ميكنند ميدانند كي برنده و كي بازنده است. لذا اين فرصت فرصت جانه زنى كسب امتياز و تلاش براى تحميل و تشكيل و تغيير وضع به طرف شركت سهامى است ورنه خواهي ديد. الهي به حال اين ملت رحم كن. امين اغاز شده به نحوى تغيير نه كند كه برنده بودن من راتضمين كند من قبول ندارم و اين همه تفتيش بى معنا است. حد اقل باجنين تعبير اقاى معنوي دو روز قبل اظهارات داشتند. اينكه قرار اظهارات اقاى بلخى در طلوع نيوز روشن است كه تلاش براى امضاى جايكاه ابوزيسيون از جانب شان وجود دارد تقريبا خود تيم ها و كسانىكه وضع را از نزديك تعقيب ميكنند ميدانند كي برنده و كي بازنده است. لذا اين فرصت فرصت جانه زنى كسب امتياز و تلاش براى تحميل و تشكيل و تغيير وضع به طرف شركت سهامى است ورنه خواهي ديد. الهي به حال اين ملت رحم كن. امين. ازاى فون


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 22.07.2014

حکومت غنی ضعیف تر از کرزی!
کرزی بخاطری پیروری در اننخابات های گذشته برای پشنیبانان خویش وعده چندین وزارت . مقام های عالی را میداداما همه چیز زبانی میبود کدام سندی مبادله نمیشدوکرزی صاحب بعد از پیروزی ونشستن به کرسی ریاست چمهوری تا اندازه از آن تعهدات زبانی طرفه میرفت همان اشخاص بی کفایت و طرفدار خود راکوششس میکرد به مقامات بلند رتبه نصب نمایدو تیم متحد داشته باشد. اما اشرف غنی آن تعهدات کتبی را مجبوراست عملی نماید. و نخواهد توانیست پلان های خویش را طوریکه وعد داده بودعملی کند.وتیم رقیب خواسته هایش روز به روززیادتر گردیده و بخصوص از فدرت زورسخن میزنند لذاغنی بهتر میبود پافشاری به آرا پاک میکرد و بعد از پیروزی تیم رقیب را به حکومت سهم میداد بصورت اختیاری. شایسته سالاری نه اجباری!!!


اسم: ع . ا عزيزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 22.07.2014

برگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار، مسير تاريخ رادگرگون نمي كند.
                            ( جواهر لعل نهرو )
هموطنان عزيز !!!
برداشت وتعريف از دولت وحدت ملي آقايون سردمداران تيم داكتر عبدالله ( محقق، معنوي، سانچاركي )به اين فكاهي ميماند كه ميگویند : رئيس يك مؤسسه كه يك شخص شكاك و وسواسي بود، علاوه بر آرشيف مكاتيب كه در مؤسسه داشت، شعبه كارش را نيز آرشيف ساخته چنان مملو از مكاتيب نموده بود كه كار كردن را دران غير ممكن ساخته بود. روزي كه او تبديل شده عوضش رئيس جديد به كار شروع ميكند وميبيند كه در شعبه جاي برای دور خوردن و پاي گذاشتن درك ندارد، مينشيند وبه وزيرش مفصل راجع به موضوع مكتوب نوشته تقاضا مينمايد تا امر سوختاندن اين كاغذ هاي باطله (مكاتيب)رااعطا فرمايد!
اينك بعد از چندی جواب مكتوب با چنين متن مواصلت مينمايد:
نظر به تقاضاي رئيس موسسه كاغذ هاي باطله ( مكاتيب ) در محضر يك هيئت سوختانده شود، ولی قبل از سوختاندن از هركدام يك يك فوتو كاپي برداشته منحيث اسناد در شعبه نگهداری گردد.
پايان - عزيزي


اسم: حنیف رهیاب رحیمی   محل سکونت: ملبورن آسترالیا    تاریخ: 22.07.2014

بانوی ادیب، با کمال و هنرمند صالحه وهاب واصل عزیز،
« تغییر و تحول مقالات از دیروز تا امروز» را مطالعه نمودم. مانند سایر نوشته های تان پر محتوا، مثبت، آموزنده و بیطرفانه بود. در دوجای متوجه نام خود شدم که حتی انگیزهٔ نوشتن این مقالهٔ تانرا هم تبصره گک مختصر بنده در دریچهٔ نظر سنجی ها، وانمود ساخته اید.
صالحه جان گرامی،
حدود یکسال قبل زمانیکه در کندهار مصروف کار بودم، نوشته ای در مورد زندگینامهٔ شما را در همین پورتال خواندم، به دوستم آقای «هومان» که در کنارم نشسته بود گفتم این خانم هموطن ما چقدر پرکار، باهنر، فعال و با حوصله است. بخصوص برای یک خانم افغان زیرا صرف نظر از اینکه در داخل کشور زنگی دارد یا بیرون، مسئوولیت های بیشمار خانه هم بر عهده اش میباشد که در عالم ناشناسی والبته به اجازهٔ تان هردوی ما، صد آفرینی غیابی نثار تان کردیم.
پس از آن اشعار و مقالات تانرا مرتباً در این پورتال مطالعه و از آن فیض و لذت برده ام.در این شکی نیست که شما از بانوان پیشتاز و نخبهٔ افغان هستید که اهل قلم و مطبوعات داخل و برون مرزی بوجود شما افتخار میکنند. اینکه رسالت تانرا در بلند نمودن آوا و دفاع از حقوق تلف شدهٔ زنان مظلوم افغان همیشه و بطور خستگی ناپذیر ایفا نموده اید، شخصیت استثنایی و بانوی قابل قدری هستید.
و اینکه تبصرهٔ کوچک مرا که بیشک شالودهٔ طرز تفکرم است مورد تائید قرار داده و این هیچمدان را تمجید نموده اید خودرا مکلف میدانم با نوشتن این چند سطر از شما ابراز امتنان و سپاسگذاری نمایم. این حسن نظر شما از آدرس یک نویسندهٔ توانا، شاعر با رسالت، نقاش، دیزاینر، نرس، فعال مدنی و یک بانوی با احساس را برای خود افتخار بس بزرگی میدانم و به داشتن دوست والا گهری چون شما میبالم.
صحت و خوشی های بی پایان و پیروزی های درخشان در همه امور برای شما دوست فرهیخته و ارج مند و خانوادهٔ عزیز تان آرزومند هستم. شاد باشید صالحه جان گرامی. با درود رهیاب رحیمی


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 21.07.2014

معنوی که قبلآ ریس کمیسیون مستقل انتخابات بود ومربوط جمعیت اسلامی (کرزی خاین او را مقرر کرده بودبه گپ های خودشان)که خود را بیطرف مینامیدو اکنون نمایندگی تیم اصلاحات... را بعهده گرفته میگویدتا وقتیکه صلاحیت کاندید بازنده تعین نشود روند شمارش به کندی پیش خواهد رفت. لذا فقط همه دادو بیداد به خاطری گرفتن امتیازات برای تیم بازنده است وبس.


اسم: عبدالکریم رحیم   محل سکونت: کابل    تاریخ: 21.07.2014

د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د اوم تلین په اړه کی د ښاغلی بارکزی لیکنه
دا اوس په افغانستان کی یوه افتضاح روانه ده: د ولسمشری انتخابات. په دی کی یو کس انتخابات ګټلی بل بایلودی. خو وروستی شخص دا نتایج نه منی او ډول ډول بهانی جوړوی. غواړی کودتا وکړی کوم کار چې دوی د ښاغلی کرزی پر ضد هم غوښتل وکړي. د هغې کودتا مخه بی-۱ الوتکی ونیوله.

څرنګه چې د ډیموکراسۍ نه متاسفانه د ډموکراسی جوړه شوی نو په افغانستان کی په سیاست کی دخیل یو شمیر خلک ذهنا د ډیموکراسۍ په اصولو معتقد نه دی. د ۱۹۹۲ کال څخه را په دیخوا دوی د قدرت د انحصار کولو په خاطر جګړی جوړی کړی او جنجال یی رامنځ ته کړی. دوی به دی وضعی ته په راتلونکی کی هم دوام ورکړی. دوی په ډیموکراسۍ کی د اکثریت رایو ګتلو ته ضرورت لری خو دا نه شی ګټلی نو باید لجاجت وکړی.‌ دوی د هیچا نمایندګان نه دي خو د ټول افغانستان د نمایندګۍ ادعا کوی. دا وضعیت د افغانستان په ګټه نه دی خو ددې ډلی په واسطه امریکاییانو د خلیلزاد په لاس پر دې هیواد مسلط کړ. اوس یی نتیجه ګورو چې څوک د ملت رایه نه منی.

د ۲۰۰۲ په لویه جرګه کی د ۱۵۰۰ استازو د ډلې نه ۹۰۰ استازی د لویی جرګې د خیمې تر څنګ راغونډ شو او پریګړه یی وکړه چې د هغی ورځې په سبا به کیدونکی جرګه کې دوی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د خپل زعیم په توګه منی. خلیلزاد ددې کار مخه ونیوله او ښاغلی کرزی یی ددولت د رئیس په حیث په جرګی د تهدید او تطمیع په زور تحمیل کړ. ددی تصمیم نتیجه اوس ګورو چې څه ده. که هغه وخت ملت پرېښودل شوی وی چی په خپله خوښه خپل مشر وټاکی او هغه هم داسې مشر چې د ژبی اوسمت او قوم پرته د افغانستان ټولو خلکو ته د منلو وړ و اوس به دا روانه افتضاح په افغانستان کې نه پېښېده. د بهرنیانو لوبه زمونږ په زیان وه او دادی ګورو چی کودتا ګانو ته تیاری نیول کیږی او کوشش دادی چې د ۱۹۹۲ کال غوندی بیا په نامشروع ډول قدرت ته د رسیدلو د پاره جګړه شروع کړي. اوس ښه لار داده چې دا بیګانه نظام په داسې سیاسی سیستم بدل شی چې هغه ددې هیواد د پېړیو د دود دستور سره سم او د ټولو خلکو د منلو وړ وي. لوستونکی دی لطفا زما په عرض غور وکړي.


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 21.07.2014

خانم غفوری عزیز خواهر دلسوز، پرکار و با احساسم سلام!
با ابراز سپاس و امتنان از تبصرۀ زیبای تان در ارتباط با قصیدۀ «مرگ دریمگل در روز رأی دهی در تنی » باید بگویم که در ایجاد این اندوختۀ احساسی و همنوایی، قلم توانای شما با نوشتن و بیرون دادن داستان کوتاه (افغانستان نمی میرد) نقش به سزا یی را بازی کرده است. این بدین معنیست که از اولین روز نشر خبر مرگ «دریمگل» افکارم را وسوسۀ درک احساس وطنپرستانه و توانایی برداشت این درد جانکاه مرگ فرزند در قلب داغدار جواز خان، زیاد به خود مشغول ساخته بود اما ضیقی وقت اجازه نمیداد که این تفکرات روی صفحه کاغذ نشسته بیانگر حالت درونی من و احتیاج بیرون از حد یک هموطنم برای صلح، و ثبات آن در کشورم باشد. اما بعد از مطالعۀ «افغانستان نمی میرد» محتوا و بکار برد ظرافت های احساسی در آن، آنقدر احساساتم را لمس کرد که بیدرنگ الهامی را در من سبب شد و توانستم این داستان أسفناک را منظومه ای در قالب قصیده، روی صفحه نقش بندم. خوشحالم از این که این قلم ناتوان، توانسته ثمرش را طوری به عزیزان عرضه دارد که هزاران جواز خان دیگر هموطنم خود و درد کشندۀ مرگ فرزندان شان را در لابلای مصارع این قصیده پیدا میتوانند.
با سپاس مجدد از شما


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 21.07.2014

راه حل منطقی انتخابات دور دوم (شیر است یا خط؟)!!!
وزیر خارجه امریکا وهردو کاندید نتایج را درهمان روز انتخابات با وجود ناظرین بین المللی . ملل متحد و 50000 ناظرین هر دو تیم برایشان آشکار است لذا برای حل بحران و سرفرازی هر دو کاندید جناب کیری پیشنهادخصوصی(شیر است یا خط) را طوریکه هر دو روی سکه (شیر) بنفع تیم برنده( اشرف غنی )با قبولی عبداله عبداله را مینمود. . جناب کیری با انداختن سکه در انظار عامه. عبداله باخت خود را( شانس بد) میدانست ازین مصارف گزاف( دوباره سنجش و مشکلات آن) جلوگیری میگردید و نتایج هم همان نتیجه ابتدایی خواهد بود شاید با چند هزار رای متفاوت. لذا برای تیم بازنده هم (بینی خمیری) شده و در باره حکومت مشارکت ملی کار میکردند و مردم را ازین تشویش رهانیده وبرای تیم اصلاحات.... .بااعلان نتیجه نهایی از روی سیاهی جلوگیری میگردید.!!!!


اسم: داکتر سیدعبدالله کاظم    محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 21.07.2014

برادر محتر جنای بارکزی صاحب بعد از سلام
از حسن نظر سما یک جهان سپاس؛ من هم از مطالعه نوشته های پرمحتوای شما مستفید میشوم باتشکر و عرض ارادت


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 20.07.2014

تفتیش آراء با عجله ترتیب و فاقد صراحت های لازم بوده ابهاماتی رادر بر داشت که باعث ناسازگاری واختلافات میان دو دسته گردیده و دستۀ اشرف غنی مرکز بر رسی را به رسم احتجاج ترک کرد. این توافقات سرابی بود که بازهم مردم به آن اغواه شدند. به اصطلاح مهندسی های بیرونی در چوکات روش ها و عادات ما مردم کارگر نیفتاده تا زمانی بغل کشی ها و رو بوسی ها خوش به رضا و از صمیم قلب نباشد ، آشتی انداختن های صاحبان مقصد کم دوام و زود گذر است.
حالا که اول کار است و در آن جنجال برخاسته آینده چه خواهد شد؟ واین ملت بدبخت و بیچاره که در بین آسیاب سنگ طالبان و آسیاب سنگ بی سرنوشتی گرفتار است تا بکی زجر بکشند و شرائط ناگوار اقتصادی و بی تباتی را تحمل نمایند؟.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 20.07.2014

طوریکه شمارش دوباره آرا تحت نطر ناظرین ملل متحد و هر دو تیم آغازگردیده با شمارش صد ها صندوق. کدام تقلبی گزارش داده نشده فقط چندرای محدود از طرفین باطل گردیده.لذا تیم اصلاحات .....با اعلان نتایج نهایی خودرا در پیش مردم افغانستان و جامعه بین المللی خود یک فریبکار و متقلب معرفی و به خصوص اعلان حکومت موازی ضربه جدی به این گروه خواهد بود لذا میخواهند با دسایسی دیگر از جمله حریق نمودن انگر های صندوق های رای وغیره با یاری اشخاصی مانند فومندان امنیه شهر کابل و دبگران اقدام نمایند. تا نتایج نهایی باز هم تحت سوال قرار گیرد.


اسم: شیما غفوری   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 20.07.2014

چندی قبل قصیده ای را در وصف کار کرد جواز خان در روز انتخابات در ولسوالسی "تنی" به قلم صالحه جان وهاب واصل مطالعه کردم. با خواندن هر فرد آن چون پله های نرد بان در عالم بالا میرفتم. چه زیباست هنگامیکه حادثۀ یک مرگ وجدان جامعه را بیدار بسازد وبرای تعدادبیشتر انسانها احساس مشترک بدهد. در این حالت، پدرود حیات یک فرد، یک مرگ عادی نیست، بلکه مرگ یک قهرمان است. دریم گله در خاطره ها باقی ماند و جواز خان و فامیلش قهرمان های داستانی شدند. ولی برای رسیدن به این کار یک حادثه را باید برای مردم به شکل پذیرفتنی آن معرفی کرد و تار های احساس شانرا به اهتزاز درآورد. صالحه جان وهاب واصل با قصیدۀ رسایش این رسالت را چنان زیبا ادا کرده است که خواننده را با خود به "تنی" میبرد، لحظه های آن خانواده و مردم را به تصویر میکشد ودل سنگ را نیز به گریه وامیدارد.
قلمش سبز باد.


اسم: نجيب الله باركزي   محل سکونت: كابل    تاریخ: 18.07.2014

نوشته و تحليل عالي نويسندۀ قلم طلائي شاغلي "سيد عبدالله كاظم" تحت عنوان "بن بست شكست ولي آينده تاريك است" را مطالعه كردم. براي أيشان تبريك مي گويم.
يقينآ اين نوشته بحيث يك قسمت از تاريخ آينده افغانستان ثبت خواهد شد. به اميد موفقيت هاي هرچه بيشتر تان.

نجيب الله باركزي


اسم: حنیف رهیاب رحیمی   محل سکونت: ملبورن آسترالیا    تاریخ: 18.07.2014


با عرض سلام و ادب خدمت گردانندگان و همکاران قلمی پورتال.

مرور مقالات و نوشته های پورتال، اگر بیحد مصروف نباشم به یک عمل اجتناب ناپذیر مبدل شده یعنی به مجردی که فرصت دست می دهد سری به همین پورتال می زنم. درست مانند شما که عین همین کار را انجام می دهید.
همهٔ ما شاهد بودیم که انتخابات افغانستان و پی آمد های آن نزدیک بود یک مصیبت بزرگی را در کشور ما ایجاد نماید.
این موضوع که کدام جناح ملامت و کدام طرف حق بجانب بود و است، قطعاً مورد بحث و علاقمندی من نیست.
اینکه با میانجیگری ایالات متحده، به اصطلاح یک راه گنجشکک پیدا شده و امید مردم و رأی دهندگان این است که چون دشمنی ها و رقابت ها به جز دربدری و خون و کشتار نتیجهٔ دیگری ندارد بناءً هرچه می شود خدا کند یک صلح برقرار شود و دشمنی ها از بین برداشته شود.

به نظر بنده نشر مقالات و نوشته های تحریک کننده، جانبدارانه و آشوب برپاکننده در این شرایط بسیار حساس قطعاً لازم نبوده و از دوستان و همکاران محترم پورتال همین تمنی را دارم تا روحیه، جذبات و سطح دانش و سواد اکثریت مردم داخل را مد نظر گرفته، درین مورد طوری بنویسند که سازنده، آشتی دهنده و ترمیم کننده باشد.

به عقیدهٔ من این یک وجیبهٔ ملی همهٔ ماست تا به بازنده های انتخابات تسلی و دل آسایی و جناح برنده به کار و تلاش و مسؤولیت های بزرگی که در پیش رو دارند، متوجه ساخته شوند.

آرزو دارم دوستان دانشمندم این اظهار نظر بنده را شخصی یا ماجراجویی قلمی نپندارند و با این نوشته قصد به مصاف طلبیدن کسی را هم ندارم. فقط مطالعهٔ بعضی مقالات انگیزهٔ نوشتن این پیشنهاد و تقاضانامهٔ دوستانه گردید.

بیایید این پورتال را در آوردن صلح در کشور پیشتاز و پیشقراول بسازیم

در آرزوی برقراری صلح و برادری در افغانستان عزیز.


اسم: Dr. Sal. Sayedi   محل سکونت: uk    تاریخ: 17.07.2014

هموطنان كرام سلام. در رابطه به وضع فعلى در روشنى توافقات حاصله با ميانجى كرى اقاى جان كيري يك نظر:
من باور دارم و بهتر ميدانم تا در دو سال كار عملى و راستين در عرصه مصالحه سياسي بر اصول جديد قابل قبول براى عقل و منطق، مصالح و منافع كشور و امر صلح همه جانبه روى دست گرفته شده و ساير بستر ها از جمله تذكره تابعيت الكتروني توذيع و تدابير لازم ديموكراتيك مطابق معيارهاى جهاني و بستر هاى لازم براى برگزاری انتخابات مجدد ايجاد و گرفته شود. و تا آن زمان در كليد سازى به شمول عزل و نصب افراد صرف در كليد سازى هر دو جانب توافق كنند اما سياسيت كدرى تطبيق شود كه توافق شود اما عزل و نصب افراد بايد در تيم برنده و اجراى برنامه تيم برنده روى كار باشد و در تطبيق اين برنامه تيم برنده تيم دوم مساعدت و سهم داشته باشد. كه اين روش در اين حالت فعلي براى اغاز كار يك راى حل است. اما شريك تصميم مساوى با وجود اينكه برنامه از يك تيم برنده روى دست باشد عملأ محال و در روز دوم سر و صدا ايجاد شده و عملأ سخت دشوار و يا ممكن نيست. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. تشكر


اسم: ولی احمد نوری   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 17.07.2014

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
یک انتخابات و دو برنده «چقدر مسخره»

پس باید پذیرفت که«««اجتناب ناپذیری هردو نامزد از قبولی نتائج قانونی انتخابات»»» همین است...

کمسیون مستقل انتخابات با اعلان نتائج ابتدائی دور دوم انتخابات به روز دوشنبه هفتم جولای 2014 داکتر و با اصرار ادعاء دارد که یک مثلثی عبارت از تیم «تحول و تداوم» «کمسیون مستقل انتخابات» و«ریاست جمهوری» به صورت سازمان داده شده تقلب کرده اند. و بناءً او از قبولی نتائج انتخابات سر باز می زند.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 16.07.2014

از تیم اصلاحات ....... معاونین در مصاحبه ها .سخنگویان در میز های گرد. در باره آنکه نقش تیم بازنده ریس اجرائیوی خواهد بود پافشاری مینمایند و تیم اشرف غنی آنرا رد میکند سوال پیدا میشود که تیم عبداله هیچ شانس برای برنده شدن خود نمی بینند؟؟؟ واگر به موافقه نرسندباز تیم عبداله سلاح گرفته ارگ و بعضی ولایات را تسخیر و جوی های خون جاری خواهند کرد.!!!
افغان هایی که از حکومت موازی( تجریۀ افغانستان) و اشغال ارگ و ولایت ها به هر نوع از آن حمایت می کند اینهارا باید در قطار خائنین ملی شمرد. متأسفانه شنیده می شود که بعضی ها می گویند آنها مجبور بودند از حق خود دفاع کنند. با زور و سلاح. واقعاً خجالت آور است و باید ملت افغان به آنها نفرین بفرستند.


اسم: ع . ا . عزيزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 15.07.2014

اقاي كيري بحيث يك ميانجي زخم را بدون اينكه تعقيم نمايدانرا دوخت ورويش را با مهارت خاص ؟ 
پانسمان نمود ويا به عبارت ديگر زخم باز را با يك منتر گفتن به زخم بسته درآورد.
ناگفته نبايد گزاشت كه چنين ميتود تداوي بمرور زمان باعث عفونت وچرك زخم شده اگر به موقعش 
تداوي نگردد، گانگرين را مسبب ميگردد واين مرحله ايست خطرناك، بناً اگر اقاي اشرف غني
 واقعاًخواسته باشد كه وضع به اين مرحله ( گانگرين ) نرسد بايد دولت وحدت ملي را تشريع نموده
به گوش ملت برساند.البته بموقعش !!!!؟ درغير اينصورت اگر تعريف اقاي محقق كه از دولت وحدت
 ملي آزروی نهج البلاغه نمود حقيقت داشته باشد، اين دوام فاجعه ای خواهد بود كه ملت ماازسيزده سال به اينطرف باان دست به گريبان است يعني  "همان اش همان كاسه " .
 


اسم: تاند   محل سکونت: كابل    تاریخ: 15.07.2014

نیویارک ټایمز پر ارګ او دولتي ودانیو د عبدالله د حملې پلان افشا کړ

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: داکتر محب زغم   محل سکونت: : كابل    تاریخ: 15.07.2014

داکتر عبدالله خوب میدانست که انتخابات را باخته است و اگر ده بار هم تمام آرا تفتیش شوند، باز هم بازنده است. میزان تقلبی که به نفع تیم «اصلاحات و همگرایی» شده بود، برایش روشن بود و درک میکرد که بازشماری و تفتیش آرا تغییر چندانی در نتایج انتخابات نخواهد آورد. به همین دلایل از کارشکنی و قطع رابطه با کمیسیون های انتخاباتی کارش را شروع کرد و تا سرحد تهدید مردم به ایجاد حکومت موازی و تجزیه کشور پیش رفت.
بالاخره با توسل به زور «کاکا» موجودیت «انگور در تاک ها» را یقینی ساخت. حال معلوم شد که تیم برنده که به یقین تیم «تحول و تداوم» است، به ایشان مقام ریاست اجراییه (که بعداً به صدارت ارتقا خواهد یافت) را دو دسته تفویض کرده است.
اگر داکتر عبدالله اندکی هم به پیروزی اش در انتخابات باور میداشت، هرگز به چنین توافقی موافقه نه میکرد و هرگز باخته گی را در قدرت شریک نه می کرد.
اما چرا باخت ملت؟
ملت خواست به حکومت فاسد نقطهء پایان بگذارد و خود را از شر وزرای بدنام، فاسد و خاین، از شر غاصبین زمین، از شر قانون گریزان، زورگویان و قانون شکنان نجات دهد؛ اما با توافق مذکور همه چیز به حال خود باقی خواهد ماند. باز هم اقلاً چهل فیصد کابینه را اشخاص مفسد و خاین اشغال خواهد کرد.
از طرف دیگر اصل اساسی دموکراسی که متابعت اقلیت از اکثریت است، پایمال شد. تیم اصلاحات و همگرایی نشان داد که چگونه میتوان در نظام دموکرایتک نیز از حربه های قدیمی (توسل به زور) استفاده کرد. البته همفکران داکتر عبدالله در این زمینه تجربه های داشتند. لویه جرگه تصویب قانون اساسی را به یاد آورید. زمانیکه اکثریت در تقابل با خواسته های ایشان قرار گرفتند و این ها دیدند که بر اساس قانون متابعت اقلیت از اکثریت به مراد نه میرسند، عین تکتیک را پیش گرفته از تحریم و مقاطعه کار گرفتند. این که چگونه باخت را به برد تبدیل کنیم، باید از داکتر عبدالله آموخته شود.
به هر حال ملت افغان باید اقلاً پنج سال دیگر قربانی بدهد و قبول کند که:
فلک بوقلمون رنگ فگنده است مرا
به دیاری که سگ و گرگ و شبان هر سه یکیست
به جناب داکتر عبدالله مبارک و به افغانستان تسلیت میگویم.


اسم: ا، رسول   محل سکونت: مونشن آلمان    تاریخ: 15.07.2014

قابل توجه محترم علی سمیع
نوشته شما را خواندم متأسفانه تمام فرمولهای پوهنتونی و اکادمیک شما به صفر تقرر کرده است. زیرا اغماض و چشم پوشی شما بسیار برهنه و ناجوانمردانه است. نظر شما مطلق یک نظر مغرضانه شورای نظاری میباشد نه پوهنتونی است ونه اکادمیک. نوشته اخیر شما قلم شما را زیر سوال برده است زیرا شما خواهشات شخصی تانرا بر نیازات جامعه ارجحیت داده اید. علاقه وخوشبینی و افر شما به دبل عبدالله مثل یک جنگ سالار دید عادلانۀ شما را کشته است. شما نوشته اید که :
«همینکه داکتر صاحب عبدالله عبدالله خود را از بند و حلقۀ تجزیه طلبان، چپاولگران و جنگ مذهبان در خیمۀ لویه جرگه رهانید، افغانستان را هم از بربادی و بحران نجات داد، درست همین را مورد مطالعۀ بیشتر پوهنتونی و اکادیمیک قرار میدهیم»
قصۀ معروفی است که میگویند :کسی بود که گاهی ماست، گاهی پنیر، و گاهی شیرو مسکه ، در خلاصه تمام لبنیات را یکی پی دگری دشنام میداد، مرد هوشیاری نشسته بود خطاب به این شتام گفت : برادر یکی وخلص چرا گاو را دشنام نمی دهی که مادر اینهمه لبنیات است بیشتر خود را زحمت نتی!
حالا محترم سمیع نیز عبدالله را ستایش میکند که خودرا از بند و حلقۀ تجزیه طلبان، چپاولگران و جنگ مذهبان نجات داد!!! در حالیکه همه چیز ها را که علی سمیع لست داده است زیر سر همین دبل عبدالله است او فعلا ً غیر مستقیم سرگلۀ شورای نظار است و شورای نظار مادر تجزیه افغانستان ، مادر نفاق قومی در افغانستان ، مادر جنگ مذهبی در افغانستان ، مادر بی قانونی و لجام کسستگی در افغانستان، مادر پول سازی وفساد در افغانستان، مادر ضد عناصر ملی در افغانستان ، مادر غارت چپاول ، ویرانی ، جاسوسی و خدمتگار خارجی ها در افغانستان ، مادر وطنفروشان در افغانستان ودر مجموع مادر تمام ارازل و اوباش افغانستانی ها در افغانستان میباشد . عبدالله تحت نظر تیورسن بزرگشان لطیف پدارم ، محقق، قانونی ، و بهزاد ، منصور، امرالله صالح ودیگران طرفدار تجزیه افغنستان هستند ومیباشند تا ازین طریق باز صاحب ملیارها دالر از تاجکستان ایران وپاکستان نصیب شان گردد، وافغانستان تاریخی با ملتش نابود سازند. آنها در اصل طرفدار هیچ قوم در افغانستان نیستند. این نفاق قومی دامیست که بوسیلۀ آن میتوانند ملیارد ها دالر شکار کنند. چیزیکه چپاولگر و جنگ مذهبی گر است از بطن همین جمعیت شورای نظار یا اتحاد شمال بدنیا آمده اند ، عبدالله جز زور و دالر ( پول ) دیگر هیچ اصل قانونی را نمیشناسد. زور او هم زور کا کا است که دبل عبدالله مثل انگور در تاکها ست .
علی سمیع کسیکه دید بصیرت اش چنین کور باشد چگونه میتواند مسایل را پوهنتونی و اکادیمیک مطالعه یا ارزیابی کند؟ زیرا زور کا کا « کری » وزیر خارجه امریکا که بگفته خانم روزبه مثل اطفال مکتب سر جایشان نشاند. آقای سمیع نمی بیند و خاک برچشم جامعه میزند. و نامش را میگذارد پوهنتونی واکادمیک ؟؟؟


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 15.07.2014

میگویند در خانه عروس دنگ و دهل است خانه داماد خبر نداره. تیم اصلاحات .... در تلویریون ها سروصدا براه انداخته اندکه در حکومت آینده برای تیم بازنده نقش صدراعظم (ریاست اجرائیوی )مد نظر گرفته شده واز طرف تیم اشرف غنی این سخنان رد شده است.و اظهار نموده اند بعد از اعلان رسمی (3 هفته بعد) کاندید برنده نقش کاندید بازنده را تعین خواهد کرد.و تصور میشود تیم اصلاحات .... خود را با شمارش تمام آرا باز هم خود را بازنده میبینندو میخواهد یک جایگاه آبرومند داشته باشند.!!!


اسم: رزاق مأمون   محل سکونت: كابل    تاریخ: 15.07.2014

صعود موقف احمد ضیأ مسعود
فرار تأسف بار به قاعدۀ بازی کنفرانس بن اول درسال 2001
اطلاعات از منابع معتبر وابسته به تیم تحول حاکی اند که رهبران تیم بر تقویت موقف احمد ضیأ مسعود به عنوان متحد سیاسی قابل اطمینان بیشتر از گذشته تاکید دارند. یکی از ویژه گی های بارز تیم «تحول وتداوم» تکیه بر ظرفیت مدیریت نوین در نظام سازی و همسویی با سیاست های بین المللی است. برآیند این دیدگاه در عرصۀ عملی، خاتمه دادن به هرج ومرج تشکیلاتی وسهمیه بندی نهاد های نظام از نام گروه های قراردادی است. اما متأسفانه فیصلۀ اخیر با حضور وزیرخارجه امریکا، این پالیسی را با چلنج های سختی مقابل ساخته است.
حال نیازی نیست برای اثبات این حقیقت که نخستین انتخابات دیموکراتیک در افغانستان شکست خورده است، خود را به دردسر بیاندازیم. فلسفۀ اصلی انتخابات دیموکراتیک که پایه ای برای ایجاد اعتماد سراسری دراز مدت خوانده شده بود، به هر دلایل و نقطۀ ضعف هایی که بود، صدمه دیده و حداقل برای چند سال بی اعتبار شده است. تجربه نشان داد که جامعه افغانستان هنوز آنچنان رسیده و سامانمند نیست تا با خصایل منفی حاصل از تقابل و تباهی های جنگ دراز مدت به آسانی وداع کند.
چرخیدن دو باره روی پاشنۀ تشکیل حکومت مختلط با حضور همه گروه های سیاسی به این معناست که ما ازنظر نفس تکامل درعرصه دیموکراتیزه کردن روابط سیاسی و امور دولتی، به کنفرانس بن اول سال 2001 برگشته ایم. چلنج تشکیل حکومت فراگیر تحت نام «وحدت ملی» درواقع تلاشی است از سرناگریزی به منظور کاهش خطرات برخاسته از تشکیل حکومت «موازی» که اگر اتفاق می افتاد، به جای عقب نشینی به سال 2001، به گرداب خونین سال های پس از 1992 پرتاب می شدیم. بنا برین، بازهم آن چه حاصل شده، کمی بهتر از بدترین گزینه است.
درحالی که بحث ها پیرامون شکل وسازوارۀ حکومت مشترک میان برندۀ و بازندۀ انتخابات به طرح سوال های پیچیده تری تغییر جهت داده است، تیم تحول وتداوم که خودش را فی الواقع برندۀ انتخابات می داند، تمرکز خود را روی حراست از نقش محوری احمد ضیأ مسعود به عنوان چهرۀ سیاسی متوازن متمرکز کرده است. به هر اندازه ای که فضای مباحث در باب تشکیل حکومت مشترک با تیم «اصلاحات وهمگرایی» گرم و گسترده شود، تیم تحول پیوسته بر تقویت دایمی جایگاه سیاسی و اجرایی ضیاء مسعود به عنوان یکی از پایه های ساختاری خویش تاکید خواهد کرد. نگاه تیم تحول به ضیاء مسعود اکنون نگاه راهبردی است و سعی خواهد شد وی فرصت بیشتری پیدا کند که همچون دیوار چهارم در بنای نظام آینده برآمد کند. خصلت اعتدالی ضیأ مسعود و تمکین وی براصل قانون مداری درنظام سیاسی، از جاذبه های استثنایی وی شمرده نمی شود، این شرایط جدید است که به وی امکان فراهم کرده تا خودش را به یک محور سیاسی فراگیر مبدل کند.
عامل اصلی این فرصت آن است که جنرال دوستم، استاد خلیلی و هستۀ اصلی رهبری تحول وتداوم، درکار مشترک با وی خود را آسوده احساس می کنند.


اسم: داکترسیدعبدالله کاظم   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 15.07.2014

گفته میشود که افغانستان متشکل از اقوام و زبانهای متعدد است وهیچ حکومت برمبنای «تک قومی» قادر به ادارۀ کشور و حفظ امن و ثبات نمیباشد، لذا باید همه اقوام در ساختار حکومت شریک باشند و حکومت باید با «مشارکت» آنها تشکیل گردد. دراینجا اگر ...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 15.07.2014

فکر میکنم مشکلات در آینده بخاطری وزارت خانه های کلیدی خواهد بود و چیزیکه قبلا اشرف عنی احمدزی میگفت با حکومت وحدت ملی اکنون فرق دارد آن اختیاری بود و حالا اجباری.. شاید ضرورت ایجاب شود مستر کیری باز هم به کابل تشریف بیاورد اگر موضوع به تیلفونی حل نشود.


اسم: جواد حسن زاده   محل سکونت: انگلستان    تاریخ: 15.07.2014

جای شکر است که در افغانستان یک قسم دیموکراسی نوپا و شکننده وجود دارد که دیگر شعار"وطن از ماست" و هر کس با ما نیست خاین و دشمن است از بین رفته است. دیگر روشهای دولت داری یک قبیله ای تمام شد و دوستان خواننده قبل از پرداختن به نظرات ضد و نقیض بیشتر باید حقیقت سیاست امریکا را در افغانستان بدانند. مهم نیست که از تیم اشرف غنی و عبدالله مردم چی می دانند، آنچه را که باید بدانند این است که حزب سیاسی دیموکراتهای امریکا طرفدار عبدالله و حزب جمهوری خواهان (نیو کانزرواتیو) ها که دو نفر خلیلزاد و غنی از گروپ لبنان اند را حمایت می کنند. مردم عامه افغان سنگ آسیاب بین این دو حزب مقتدر امریکایی اند. پس آن که نان دهد فرمان دهد.


اسم: جمال خان باركزي    محل سکونت: كابل    تاریخ: 14.07.2014

نويسنده جوان و با استعداد و با قدرت تحليل عالي آقاي "علي سميع " كه نوشته هاي تان از پختگي خاص برخوردار است. به آرزوي موفقيت هاي بيشتر تان را در بخش نوشته هاي تحليلي أوضاع سياسي افغانستان استوار به حفظ منافع ملي، ارزش هاي تاريخي و كلتوري افغانستان عزيز.
در قسمت تبصره ذيل من كه در مورد مقاله تحليلي زيباي تان " عبدالله جلو بحران..."، مقصد من از "صدفيصد موافق نيستم" يعني تا إندازه يي موافق هستم.
اميد كه طوري بر داشت نشود كه من بطور كل مخالف باشم.

چشم به راه نوشته هاي زيباي ديگر تان مي باشم.

تشكر
جمال خان باركزي


اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: ورجینیا    تاریخ: 14.07.2014

اشتباه مجدد ایالات متحده امریکا

جان کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده به امر رئیس جمهور، بارک اوباما با عجله از چین وارد کابل شد تا جنجال انتخابات را از بن بست کشیده و افغانستان را از مخمصۀ سیاسی، ساخته و بافتۀ داکتر عبدالله عبدالله بیرون بکشد.
در یکی از روزنامه های کابل خبر پایان در پورتال افغان جرمن آنلاین پخش شد که یک حصۀ آنرا از نظر خوانندگان گرامی گذشتانده و مختصر در باره غور می نمائیم.
برای مطالعۀ متن مکمل این مطلب بالای لینک ذیل کلیک فرمائید.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: جمال خان   محل سکونت: كابل     تاریخ: 14.07.2014

در رابطه به نوشته شاغلي علي سميع"عبدالله جلو بحران را گرفت" من صد فيصد موافق نيسم، عبدالله با يك حلقه مخرب در دورش به إيجاد بحران ترغيب شد وتا آخرين نقطه هم پيش رفت. ولي در برابر فشار هاي داخلي، و فشار خارجي از سوي ديگر، بين دو گزينه بحران ويا سازش از منطق كار گرفت و خود را از جنجال بزرگ رهانيد و افغانستان هم از شر يك تعداد شرارت پيشه گان نجات يافت.
أزيك منبع موثق،
روزي كه هردو كانديد به حضور جان كري و يأن كوبيش در سفارت امريكا حضور يافتند، داكتر عبدالله را هفت تن همراهي مي كردند ولي در جلسه كه در پشت در هاي بسته جريان داشت صرف عبدالله و اشرف غني حضور داشتند. وقتي كه جان كري طرح خويش را براي كانديدان إرائه كرد، موضوع اصلي اين بود كه برنده انتخابات بايد براي طرف مقابل رياست إجرائه را قائل شود و الي دو سال اين كرسي به صدارت تغيير داده شود( مقصد ازين صدارت حكومت پارلماني نيست)، داكتر اشرف غني تائيد مي كند، داكتر عبدالله أجازه مي خواهد تا با هفت تن از تصميم گران همراهش مشوره كند و اتاق جلسه را ترك مي گويد. اين هفت تن عبارت اند از گل آغا شيرزي، محقق، محمد خان، ميرويس ياسيني، شهراني، رباني و حبيبه ثرابي مي باشند.
با محض اينكه موضوع را عبدالله مطرح مي سازد، از جانب محقق، رباني و محمد خان به شدت رد مي شود و ظاهرا دليلش را مي گويند "ما به امريكا اعتماد كرده نمي توانيم." داكتر عبدالله از شيرزي خواهان رأی اش درين خصوص مي شود، شيرزي مي گويد طرفدار خون شدن بيني كسي هم نيست و با آن مخالفت خواهد كرد، درين زمان حبيبه ثرابي، ياسيني، شهراني كه در نزديكي شان در صحن سفارت قرار داشتند هم از نظر شيرزي حمايت شان را أعلام مي كنند و داكتر عبدالله تصميم منطقي مي گيرد و طرح جان كري را مي پذيرد.
اكنون درز بزرگي بين عبدالله و معاونينش و يك تعداد شرارت طلبان در تيمش إيجاد شده است.
مشكلي مشابه در تيم اشرف غني هم إيجاد شده است. آينده نزديك شاهد انكشافات جديد درین ارتباط خواهيم بود.

به هرصورت اين شري را كه افتاده است به فآل نيك مي گيريم و به خير ملت تعبير مي كنيم.

تشكر


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 14.07.2014


با جناب محترم محمد علی سمیع مؤافقم که در اثر مذاکرات، مداخلات و میانجگری دیگران عجالتاً بحران بس بزرگی فرو کش نمود.
اما این بحران زدایی نتیجۀ درایت، پختگی و واقع بینی داکتر عبدالله عبدالله و پیروانش نبوده بلکه مداخلۀ مستقیم و اعمال نفوذ جان کری وزیر خارجۀ امریکا است، و یک بار دیگر ناتوانی به اصطلاح نخبگان سیاسی افغانستان را در گره گشایی معضلات و گفت و شنود سیاسی بگونۀ مدنی نشان داد و بازهم مثل دوران جاهلیه پای زور و خشونت به میان آمد و عقلانیت و منطق از نظام دیموکراسی افغانستان رخت سفر بر بست.

ای کاش داکتر عبدالله عبدالله به حیث یک فرد کار آزموده و وزیر خارجۀ اسبق عواقب این زور آزمایی خود را میدانست و با درایت نیات حلقات تجزیه طلب و بحران گرا را درک نموده از آنها فاصله می گرفت و بدون مداخلۀ جان کری راه حل معقول و قانونی را سراغ می نمود.

حالا اعتبار (کریدت) این مؤافقانامه را به داکتر عبدالله عبدالله بدهیم یا به وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا؟


اسم: ناصر   محل سکونت: واشنگتن    تاریخ: 14.07.2014

زمتن توافق نامه سیاسی:
" برنده انتخابات پس از پيروزي موظف به تشكيل حكومت فراگير ملي مي باشد. تشكيل حكومت فراگير ملي هيچگاه به معناي تقسيم چوكي و منصب ميان هردو تيم انتخاباتي نيست؛ بلكه به معناي مشاركت حتي المقدور، تمام يا بخش بزرگي از قشر سياسي در سياست، حكومت و مديريت است كه شامل نيروهاي متخصص و شايسته موجود در كشور از جمله هردو تيم انتخاباتي است."
منبع:صفحه محمدی از سخنگویان تیم تحول

آقای داکتر اشرف غنی، پیروزی مردم ربودنی نیست. ملت به شما اعتماد کرد، حساب و کتاب هم می خواهد. وضیعت امروز تقدیر ما نیست، تقصیر مااست. ملت به اندازۀ آرزو های خود تلاش کرد و به اندازۀ تلاش خود از شما آرزو دارد. رفاه و آزادی به سراغ هیچ ملتی که برایش نجنگند، نمی آید.
به شیشه های نازک دل های مردم توجه داشته باشید و نباید شکسته شود. اگر شکست، گرد آوری شیشه پاره ها هر قدر هنرمندانه و ظریفانه صورت گیرد، نمی توان از آن قلب پیش از شکستن را ساخت.
به فرهنگ منحط باج گیری و باج دهی پایان بدهید.
خداوند نگهبان کهن میهن ما باد.


اسم: ناصر   محل سکونت: واشنگتن    تاریخ: 14.07.2014


داکتر غنی ائتلاف نکرده است، پیش داوری نکنیم. در ختم مذاکرات داکتر غنی حرف های خود را خوب فورمولبندی کرد.
«حکومت وحدت ملی» این جمله در همچو شرایط و ناگزیری ها، یک مفهوم کلی است. الزامیت آنچنانی ندارد.
داکتر غنی به اصول، دیدگاه، نگرش ها و منشور تحول و تداوم پابند و وفادار باقی می ماند.

مفاهیم را نباید عوضی گرفت، ائتلاف مجموعه ای از گروه ها یا احزاب سیاسی است که: هدف مشترکی دارند و منافع خود را برای دستیابی به آن هدف، بکار می برند و دستاوردهای حاصل از ائتلاف را بین خود توزیع و تقسیم می کنند. ائتلاف در حوزه های سیاسی مختلف، از جمله در درون مجالس مقننه، در قوه مجریه و در بین دولت های مستقل ایجاد می شود . در بحث از دیموکراسی پارلمانی ، ائتلاف احزاب در درون قوه اجرائیه است ، البته در دیموکراسنی های پارلمانی چندحزبی مفهوم ائتلاف به این معنی صادق است . ائتلاف ها به انواع مختلف صورت می بندند و ائتلاف های مختلفی داریم که صرف نام می گیرم . ائتلاف پارلمانی ، ائتلاف اجرایی ، ائتلاف اکثریتی ، ائتلاف اقلیتی ، ائتلاف کافی ، ائتلاف اضافی ، ائتلاف ناقص ، ائتلاف بزرگ ... مباحث گسترده در نظریه ی ائتلاف است .در گذشته ها نقش کمی احزاب در تشکیل ائتلاف ها تاکید می شد ، در حالیکه در نظریه ی جدید برعامل کیفی ، یعنی نزدیکی فکری و ایدیالوژیکی احزاب بیشتر تاکید می شود . خلاصه عوامل مختلفی از جمله قوانین انتخاباتی ، شیوه ی عملکرد پارلمان ها ، شیوه ی تصمیم گیری در هیات دولت ، تجانس فکری احزاب و وزن کمی آن ها در تشکیل ائتلاف ها موثر اند .


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 13.07.2014

بارز صاحب محترم !

در طول چندین سال ما و شما با نظریات متفاوت در مباحث شامل شدیم ولی به هیچ وجه به آن صبغۀ شخصی نداده با حفظ احترام به همدیگر عقاید خودر بیان و دلایل خودر ارائه نمودیم.

من طرز دید شما را همیشه محترم شمرده ام و بیان آنرا حق مسلم مدنی شما دانسته ام، هیچگاه منظورم تحمیل باور های خودم بالای شما نبوده و با اطمینانی که از فهم، دانش و وسعت نظر شما داشتم براحتی نظریات متفاوت خود را ابراز نمودم.

زندگی بمن آموخت که اگر ادعای روشن فکری می کنیم باید اصول آنرا مراعات نموده باید بدانیم که در برابر اوضاع ناهنجار حاکم بر وطن درد همه مشترک است.

ما همه فرزندان همان دیاریم که همه مدیون آن بوده یگانه آرزو ایجاد صلح و آرامش و زندگی با آسایش مردم آن با امن، امنیت، مصونیت و یک دیگر پذیری است. عداوت، کینه، تعصب و خصومت نباید قوۀ محرکۀ اندیشه های ما باشد.


اسم: لینا روزبه حیدری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 13.07.2014

معضلۀ کشور های جهان سوم مثل افغانستان این است که سیاسیون این مناطق هیچ گاه حاضر نیستند تا بنشیند و حرف منطق را از یکدیگر بشنوند مگر اینکه قدرت جهانی بیاید و انها را مانند شاگردان یک مکتب بنشاند، بعد به هر کدام اجازه صحبت بدهد و طرف مقابل را به خاموشی و شنیدن حرف های هر فرد مجبور بسازد، بعد نکات منطقی هر نظریه را بیرون بکشد و به انها خطابه بدهد که :" این حرف این فرد معقول است و این ادعا این فرد معقول است، بنا شما باید با یکدیگر کار کنید و به این ادعا رسیدگی شود و بعد این کار بشود تا از این بن بست رهایی یابید!"

نظریات اقای کری و یوناما، دقیقا همانیست که خیلی از افغانها میخواستند و روی ان پافشاری میکردند که همان راه حل ساده در برون رفت از معضلاتی این گونه است و آرا بازشمرده میشود، آرای باطل از آرای پاک جدا شود و بعد برنده اعلام گردد و تمام افراد در ختم نتیجه را میپذیرند...باور کنید راکت ساینس نبود، ساده بود ولی ما حاضر نبویدم انرا از یکدیگر قبول کنیم چون به هم اینقدر اعتبار قایل نیستیم تا اقای کری امد و اندکی ما را به فکر کردن وادار ساخت.

بهرحال،.خدا را شکر که قبل از انکه جبهه های باسواد و بیسواد دو کاندید بحران را در کشور دامن بزنند و باعث کشتار مردم شوند، اقای کری به خود زحمت داد و در ظرف چند ساعت انها را مجبور ساخت تا به حرف یکدیگر گوش بدهند و راه منطقی را برای نجات کشورشان انتخاب کنند.

تا زمانیکه سیاستمداران جهان سوم این گونه باشند، همان به که یک جهانی اولی بیاید و داوری کند تا نتیجه به کشتار مردم و تشنج ختم نگردد.

در عین زمان، افغانها هنوز به جای تمرکز منطقی روی آیندۀ کشورشان به گفتن "گل مرجان و قاق روده" به یکدیگر مشغول اند که از درایت و شعورشان برای نجات کشورشان نمایندگی میکند! ما همه چیز را مسخره می بینیم و مسخره، احساساتی و مملو از تبعیض نژادی عکس العمل نشان میدهیم تا زمانیکه یک فرد جدی بیاید، از برکت او اندکی مجبور شویم تا منطقی فکر کنیم.

به گفته فردوسی:

به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم


اسم: فرستنده: شیما غفوری   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 13.07.2014

سرزمین آبائی ما افغانستان از سالیان طولانی بدینسو، در نتیجۀ سیاست های خودخواهانه و سهل انگارانه، به بحران ها و تشنجات شدید داخلی و جنگ های خانمانسوز مواجه گردیده است...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: نعیم بارز   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 13.07.2014

داکتر عبدالله عبدالله و حرکت های افسار گسیخته!

بن بستی که از چندی بدینسو در اثر انتخابات ریاست جمهوری دامنگیر مردم و کشور گردیده، معلوم نیست که سر انجام چه پیامدی را به بار خواهد آورد، فقط یک چیز به خوبی پیداست که جامعه و دولت از چنان ظرفیت ها و پوتانسیلی بهره مند نیست که بتواند . . . .

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 13.07.2014

محترم آقای عباسی صاحب سلام!

اگر ما افغان های مدعی به اصطلاح روشنفکری، اندک صداقت و شجاعت اخلاقی شما را می داشتیم با اطمینان می شد گفت با موجودیت هر نوع مخالفت های فکری کنار آمده وبا کار مشترک به اهداف ملی و بسی آرمان های والای انسانی رسید.
بهر حال از نوشته شما پیداست که ازبابت تبارز بعضی نقطه نظرهای انتقادی من خدشۀ در دل ندارید. تشکر فراوان از شما


اسم: جمال خان باركزي   محل سکونت: كابل    تاریخ: 12.07.2014

فكر مي كنم اين بار امريكا و جامعه بين المللي ثابت ساخت كه افغانستان را ديگر تنها نمي گذارند، اتحاد اين دو كانديد به اثر سعي و تلاش جدی ملل متحد و ايالات متحدۀ امريكا، يك خبر خوش براي افغانهای وطندوست كه منافع ملي ما در اولويت نزد شان قرار دارد و صلح و ثبات افغانستان واحد و غير قابل تجزيه آرمان شان است، بوده و يك خبر ناميمون و بد براي دشمنان قسم خوردۀ داخلی و خارجی است كه چشم به راۀ فروزان ساختن نفاق و تصادمات قومي بودند و ازين طريق مي خواستند افغانستان عزيز را به سال های دهه يی نود برگردانند، مي باشد

از همه بهتر اينكه آقاي كرزی ديگر از صحنه كنار زده شده و بازی شيطاني اش به ناكامي روبرو شده است.

به اميد افغانستان واحد و شكوفا.

تشكر


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 12.07.2014

نوشتۀ پر محتوی، زیبا و منطقی محترم بارز صاحب را با توضیحات نهایت مرتبط پیرامون این وضع بحرانی کشور که عاملین آن چهره های شناخته شده و آزمایش شدۀ جامعه اند در خور ستایش یافتم. مخصوصاً توضیح موقف عبدالله عبدالله از نگاه تکالیف روانی و احتمال موجودیت عقده و رنج های دورۀ طفولیت وی برایم بیحد قانع کننده بود چه هیچ شخص سالم و صحتمند به چنین ماجراجویی های جنون آمیز مبادرت نمی ورزد. به تائید فرمودۀ بارز صاحب به موضوع وکالت عبدالله از مردم افغانستان در کل تعجب آور است، و هر آن می گوید که مردم از من می خواهند، مردم افغانستان شامل بیست و هشت ملیون تبعه بوده سندی در دست نیست که تمامی این نفوس عبدالله عبدالله را بحیث رهبر قبول و از این اعمال غیر قانونی اش حمایت نمایند اگر عبدالله بعوض کلمۀ مردم کلمۀ هواخواهان خود را بکار ببرد بهتر است.
بهر حال تبصره ها و توضیحات بارز صاحب بجا و منطقی است.
برکت به قلم شما. صحتمند و مؤفق باشید.
آرزو دارم دنبله ابراز نظریات درین مرحلۀ خاص در رابطه به این بحران آفرینی و وطن را به بربادی و قهقرا بردن توسط هموطنان خبیر ادامه یابد.


اسم: حشمت گل صافی   محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 12.07.2014

به نظر من عکس آقا حامد کرزی را که از طرفدارن داکتر عبدالله عبدالله در لویی جرکه پایان انداختن این چنین کار در تاریخ مردم افغانستان فراموش شدنی نیست خلاصه این مردم پشتون برعکس این بی حرمتی را نمیکند.


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 12.07.2014

کمال مسرت دارم که نخبگان و صاحبان اندیشه های وطن دوستی، همبستگی ملت درد کشیدۀ افغان و تمامیت ارضی کشور درین احوال بحرانی و خطیر خاموش ننشسته رسالت بزرگ ملی خودرا با قلم های توانای خود در برابر این زور آزمایی های غیر مدنی و خلاف همه احکام قانون و رسم متداول جهانی انتخابات و با لآخره خلاف منافع ملی کشور بجا می نمایند.
گروهی که با هرزگی ، بی بند و باری و لجام گسیختی افسار و پچاری کنده ملت افغانستان را گروگان گرفته و مملکت را به بحران سوق داده اند مایۀ نگرانی هر وطن دوست با مسؤولیت است . گفتن و نوشتن از فاصله های دور هم بی اثر نیست و حد اقل تسلی است برای خاطر پریشان آوارۀ گم کرده دیار.
امروز دو نوشتۀ عالی همکاران محترم جناب ولی احمد نوری و جناب انجنیر احسان الله مایار را خواندم و می بینم که قلب های ناتوان، لرزان و مریض این غربای دیار تا هنوز به عشق میهن در طپش است و به هر قیمتی که شده نجات وطن خویش از این حالت بحرانی و وخیم می خواهند و از قلم مدد می خواهند که فریاد شان را به آفاق برساند.
از هر دو شخصیت محترم ابراز امتنان نموده طول عمر با صحت شان را از الله بی نیاز می خواهم.

جناب محترم داکتر صاحب خلیل ا الله قدیری!
از لطف شما بی نهایت ممنونم و سلام ها و احترامات خود را خدمت شما و خانوادۀ محترم شما تقدیم می نمایم.
--------------------------------------------------------------------------------


اسم: ع٠توخي   محل سکونت: sweden    تاریخ: 11.07.2014

خدای دي داسي شر پېښکړي چي د افغانانو خير پکښيکي وي، چي يو له هغو شرونو څخه د ډبل عبدالله او کرزي تر مينځ شردی، چي ډبل عبدالله ئې په ځنو کسانو وپېژندی چي جنګسالار دی، نه پوهېږم چي هغه شر به کله پېښ سي چي د کرزي په بې کفايتي او ضد افغاني دريځ باندي به ځني دوستان پوه سي؟


اسم: بهروز   محل سکونت: كابل    تاریخ: 11.07.2014

پس از پاره کردن عکس محترم کرزی از تالار لویه جرگه، برخی نویسندگان، گوهرتابناک حقیقت را زیر پا کرده ، حامد کرزی را« ملی مشر» خطاب کرده؛ کارنامه سیاسی ۱۳ ساله اورا فوق العاده مشعشع، پنداشته اند!

کمترین خیانت این ملی مشر(!)این است که در سالهای اخیر زمامداری اش که صلاحیت و قدرت کامل داشت، زمام امور وزارت داخله و وزارت دفاع را در دست اشخاص « تنظیمی و بی کفایت»سپرد ؛ درنتیجه پولیس و عسکرافغانستان ، وفادار به تنظیم ها و اشخاص ، باقی ماند؛ در حالیکه غیر سیاسی بودن نظامیان و پولیس، یک اصل بین المللی است!

همین شورای غیر ملی هم، حتا ، بسم الله خان را در ا ثربی کفایتی، از شغل وزارت داخله برکنارکرد،اما حامد کرزی در اثرمسابقهء زور آزمایی و لج بازی که با پارلمان داشت،همین بسم الله « تنظیمی،و عضو شورای نظار»را به وزارت دفاع مقرر کرد، یعنی اورا ترفیع و ارتقای منصب داد!

من که اکنون درکابل، مکروریان چارم زندگی دارم،دیروز از همسایهء خود شنیدم، بسم الله خان، این روزها در کمپ لویه جرگه، رفت و آمد پیگیر داشته و با امرالله صالح( رییس امنیت سابق محترم کرزی) به شور ومشورت می پرداخته است!

آیا قابل انتظار است وزیر دفاع حکومت کرزی، از پشت میز کار خود برخیزد، و با کودتا گران قانون شکن، همدست شود؟

کارهای عوام فریبانهء کرزی همراه با جنگ های زرگری و زبانی ماه های اخیر دورهء کاری وی با ایالات متحده ، جامعه جهانی و زدن خاک به چشم مردم،و تلقین این فکر که ببرک کارمل ثانی، شب خواب رفته و صبح به شاه امان الله غازی تبدیل شده است، چه کسی را اقناع خواهد کرد؟

این روزها ، که تمامیت ارضی و استقلال وطن در خطر است؛ مسوول آن چه کس است؟ شورای نظار و اعوان و انصار شان ٬که بیش از دوهزار نفر نیستند،جمع کردن نفر ، آدم های بیکار و بیعار، با تهدید وتطمیع و وعد و وعید ،در کابل کاری دشوار نیست! این گزینه را، این عمل را هر سیاستباز ماهر یا نیمه ماهرمیتواند انجام دهد!مسوول این هرج و مرج، حامد کرزی است که قبل از انتخابات با صدای هیجانی فریاد میزد،« دست خارجی ها از انتخابات افغانستان کوتاه!» و با تاسف که خودش هم انتخابات را به درستی،سرپرستی وکار گردانی نکرد!

در نتیجه اینک از هر سو صدا بلند میشود که امریکا واتحادیه اروپا و ملل متحد، به اسرع وقت باز آیند و سر نخ کلاف سر درگم انتخابات نمایشی را پیدا کنند؛ ورنه قیامت کبرا برپا خواهدشد ومزایای دموکراسی ۱۳ ساله به زباله دان تاریخ سپرده خواهد شد.فاعتبروایا اولوالابصار!


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 11.07.2014

فکر میکنم با پیشنهاد ملل متحد که 8000 صندوق دوباره وارسی گردد و شاید تیم اصلاحات .... با تغیر یک یا دو نفر از کیمسیون شکایات و فشار وزیر خارجه امریکا به این موافقه برسند که پروسه ادامه پیدا کند و نتایج آن قابل قبول برای هر دو کاندید باشد.


اسم: ف،هیرمند   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 11.07.2014

نگارش سرشار از باور و حس وطن خواهی جناب داکتر سید حمیدالله روغ را در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین مطالعه کردم.

خیلی در من اثر گذاشت، دانشمند و محقق گرانمایه جناب روغ به اعلام یک امر ضروری توجه نموده اند که اظهار آن می بایستی به همین شکل یک ندای رسا و عمیقاً عاطفی به عمل می آمد که چنین هم خامه شده است، فوران روشنگری قلم تان هر چه درخشنده تر باد.

دوستدار شما ف، هیرمند


اسم: سرلوڅ مرادزی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 11.07.2014

داسې ښکاري چې د افغانستان له تیر تاریخه، عبدالله او ډلې يي یوازې د سقاو د واکمنۍ څپرکی لوستی او زده کړی وي او غواړي یوه پیړۍ روسته همداسې واکمني هغه هم په ۲۱ مه پیړۍ کې یوځل بیا پر افغانانو وتپي، خو دا ځل د موازي حکومت په نوم !

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: خلیل الله قدیری   محل سکونت: بن، آلمان    تاریخ: 11.07.2014

پیام محترم عارف عباسی تحت عنوان: "شاغلی داکتر اشرف غنی در انتخاب کلمات باید همیش محتاط بود!" در حقیقت شاغلی اشرف غنی را متوجه ساخته که خود را نباید در قطارِ آنانی قرار دهد که نه حد انسانی را میشناختند و نه وفایئ به وطن داشتند، بلکه ویرانی ده و شهر و محو انسان را عمل کردند!

باسلامهای فراوان به آقای محترم عارف عباسی و گردانندگان سایت افغان جرمن آنلاین


اسم: د. صلاح الدین سعیدی   محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 11.07.2014

انتخابات ۹۳- جریانات و اجراآت دولت ضعیف!
میګویند دولت قوی دولت است که مشروعیت سیاسی داشته و این مشروعیت است که برای دولت قوت اجرای برنامه ها و دولت داری خوب را مهیا کرده میتواند. در ۱۳ سال ګذشته ما شاهد دولتداری ضعیف ضعیف و بی کفایت در تمام عرصه های زندګی از جمله در عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بودیم.
بخاطر اختصارومستقیم بر موضوع اینک یک نمونه مشخص ازین دولت داری ضعیف و نادرست را در رابطه به جریانات وحوادث انتخابات ۱۳۹۳ ریاست جمهوری و ... خدمت شماارایه میکنم:
دیروز وزارت داخلهء دولت اسلامی افغانستان اعلامیه در رابطه به تخلفات و جریانات اخیر در شهر کابل در رابطه به انتخابات ۹۳ ارایه کرده که بیشتر به وعظ ونصیحت میماند تا اعلامیه یک دولت ومرجع تطبیق قانون.
باید ګفت که همچو اعلاميه ها در جریان و صورت وقوع انقلاب ها كه من ازين كلمه نفرت دارم ودر ين مرحله قوانين به تعليق قرار ميكيرند، معمولا قوماندانان انقلابى اعلاميه صادر ميكنند كه در كدام موارد مراجع معین و مردم چه کنند و از چه اجتناب ورزند؟
امام مسجد و موعظ موعظه هاى دينى و اخلاقى ميدهند تا به امر اخلاق و اداب دينى اصول و قواعد را مراعات كنند.
از طرف دیګر لازم به تذکر است که يكى از اهداف تطبيق قانون و عدالت زدودن افكار جرمى در اذهان افراداست. مسأله تربیت و پابند سازی مردم به مراعات قانون نیز در امر تطبیق قانون مضمر است.
يقين دارم و مردم توقع دارند وداشتند که حكم قانون نیز است و مجرىان قانون و نظارت بر نظم در جامعه که پولیس دقیقاُ جزء مهم از سیستم است باید در صورت وقوع تخلف تدابیر و اجراآمتناسب نماید.
آنچه درکشور ما درین آواخر ګذاشت از جمله حمله به تالار لویه جرګه آنها دو مرتبه و حوادث فیر و اخلال نظم در کابل در ارتباط به انتخابات ۹۳ افغانستان ضرورت و توقع بود که ګویندهء وزارت ، امنیت وپولیس کابل و یا معين امنیتی وزارت داخله با برخورد مسلكى اعلامیه صادر میکرد و یا در مطبوعات میبرامد و میګفت: نيروهاى امنيتى ... تن را به اتهام داخل شدن غير قانونى به استعمال تهديد به سلاح ناريه به تعمير لويه جركه باز داشت کرد و تعقيب عدلى درین راستا اغاز شد...
نيرو هاى امنيتى ما به تعداد ... تن را بخاطر اخلال نظم عامه و فير در شب ..... دستكير و تعقيب عدلى ادامه دارد. هموطنانیکه در مورد فلم و ویدیو مستند از تخلفات داشته باشند در اختیار مراجع امنیتی ګذاشته و یا به تیلفون .....
اقلا اين كار را قومندانى امنيه كابل بايد ميكرد ویا کند.
حتمى نيست اين افراد اعدام شوند. حتمى نيست زندانى شوند. حتى توصیه، جريمه ای نقد و توقيف دو سه روزه و پرداخت غرامات ضرر وارده و... درپیش ګرفته میشد.
حتی باز ميشد جناب حامد كرزى رییس جمهوری کشور با استفاده از صلاحیت های خویش فرمان توقف تعقيب عدلى را صادر ميكرد و...
تا كى؟ بلاخره دولتدارى و حاكميت قانون را بايد آموخت. برای اموزش و کسب تجربه ۱۳ سال هم کافی نبود؟
با تاسف مشكلات حاكميت هاى ضعيف ویا غیر مشروع را نيز ميدانم. اما روش درست همان است كه مختصر نوشتم.
ما به نيروهاى امنيتى مسلكى و غير سياسي ضرورت داريم. میدانیم مردم ما به شمول افراد مربوط به مسلک های نظامی و امنیتی از کدام قمر هبوط نه کرده و در کدام حزب و سازمان سیاسی بودند اما به مجرد داخل شدن در خدمت ومقام های امنیت و صفوف باید تعهد تحریر بدهند که در زمان فعلی به هیج ګروپ و سازمان سیاسی مربوط ینستد و مطابق قانون درخدمت ملت و منافع ملی کشور اند.
رفتن و اشتراك معين امنيتى وزارت داخله در جریان انتخابات ۹۳ در جلسات حزبی وتیم معین کاندید ریاست جمهوری در وزير اكبر خان كابل به بى طرفى بوليس در منافات بوده وقابل قبول نیست.
درین عرصه شدیداً ضرورت به رهکار های عملی و مكاران قوى مسلكى ضرورت است. تشكر سعيدي ١١/٧/٢٠١٤
تایید ارگ از طرح یوناما برای حل بحران انتخابات


اسم: نجيب الله باركزي   محل سکونت: كابل     تاریخ: 11.07.2014

من فكر مي كنم سه چيز براي امريكا قابل تحمل نيست كه در عين زمان به نفع كشور است،
١- حكومت موازي
٢- دوام حكومت كرزي
٣- ابطال پروسه انتخابات

حال از گزينه هاي فوق مجبور نمودن كانديدان براي قبول نتائج انتخابات بعد از جداً كردن آراي پاك و ناپاك تا حد ممكن، ويا إيجاد حكومت سهامي بين زورمندان كه درين صورت حد اقل بنام نظام يك چيزي باقي خواهد ماند يعني مشابه حكومت كنوني كرزي.

شرائط مشابه اخير حكومت نجيب حاكم است، أزيك طرف برنامه هاي ملل متحد براي حفظ ثبات نسبي و حفظ دستآورد ها و از يك سو برنامه هاي تخريبي كشور هاي متخاصم و دشمن افغانستان توسط عمال شان در داخل كشور.
مردم بايد تجربه تلخ سبوتاژ پلان پنج فقره يي ملل متحد بيست سال قبل را تكرار نكنند .هرچه است قبول كنند وحد اقل همين وضعيت را حفظ نمايند.

تشكر


اسم: د. صلاح الدین سعیدی   محل سکونت: انګلستان     تاریخ: 10.07.2014

انتخابات ٩٣ بن بست و انتظار براى اقاى جان كيری!

در سياسيت هيجگاه نگو هيجگاه!
دولت مشروع قوت تطبيق برنامه ها را دارد وعملاً در تناسب با دولت تحمیل شده کم حزینه برمیدارد. دولت مشروع ممثل ارادهء مردم است. حاكميت مشروع حاكميت برنده در انتخابات در واقعيت برنده بودن تيم است که برنامه اش را ملت مشروعيت داده اما حاكميت كما كان به كل ملت تعلق قرار دارد.
با تأسف كه گپ انتخابات ۱۳۹۳ ریاست جمهوری افغانستان به جای کشانده شد که درنتیجهء آن فردا جمعه منتظر حضور آقای جان كيرى وزیر خارجهء امریکا به افغانستانیم و درواقعیت منتظر نظر ریفری اصلی ایم.
مسلم است که اصولا بايد آقای کیری مانند دونر و تمویل کنندهء اصلی مصارف انتخابات ۹۳، صرف رول منصف، ناظر و تأكيد كننده بر تطبيق قانون وقاعده ایکه بازی به اساس آن آغاز شده، بازى كند.
اما باز هم سوال مطرح است که اصولا جان كيري درین مرحله چه خواهد كرد؟
شواهد نشان میدهد که وى تأكيد به شفافيت، رسيدگى به شكايات، تطبيق قانون و زمينه سازی به تکمیل کارشفاف كميسيون هاى انتخاباتی و درین مرحله کار کمیسیون شکایات خواهد نمود. زمنیه سازیکه این کمیسیون تحت نظارت بيشتر داخلی و جهانی كار خويش را اجراء وتکمیل كند وجوانب مطرح یعنی دوتیم دربین خویش در حضور جناب کیری تبادل نظر وتوافقات نمایند.
در واقعیت به نحوی خویش به صورت عام اين همان نظارت است كه على الرغم تأكيد ما بر ضرورت آن در آغاز این پروسه جناب ح كرزى مانع آن در قانون شد و حال ملت وجامعهء جهانی مجبور به قربانى های بیشتر خواهد شد. ما تأکید داشتیم افغانستان جزیزهءء خارج از جهان نیست و ما ضرورت به همکاری نزدیک جهانی داریم. .
خوب جان كيري آمد و آراء و صندوق ها از سر شمار شد و نظارت كامل تأمين شد و قوانين نافذ با قرنتین بخش از آراء و یا باطل شدن بخش دیگر ، تطبيق گرديد. اما علی الرغم تأکید براین که این نتیجه نهایی نیست اما شواهد نشان میدهد که این نتيجه مطابق به محاسبات برنده را برنده باقی خواهد گذاشت. بادرك اين نتيجه از قبل جناب داكتر عبدالله تغيير قاعده و قانون را در جريان بروسه قبلا توافق شده تأکید خواهد کرد و مسأله زياد بودن آراء و هشت میلیون رای مجموعی را مطرح خواهد کرد و جانب مقابل ميگويد قواعد بازي را قبول كردي و ناظرين ات در محلات در اوراق امضاء كرده حال تغيير آنچه كه توافق كردى قابل قبول نيست واین منطق قوی هم دارد.
در نتيجه به تطبيق قانون تأكيد صورت میگیرد و در نتيجه برنده كه قبلا معلوم است برنده اعلان ميشود.
بعد ازين و از سر شماري اقاى جان كيرى به داكتر عبدالله تأكيد خواهد کرد که اينك نظارت و از سر شماري شد ودر موارد منطقی مسایل بس شفاف ممکن کنترول شد و در نهایت این نتيجه که تیم برنده برنده است، معلوم شد و بايد قبول نتایج را قبول کني. درست نیست تا مشكل ايجاد نموده ورنه مقاطعه ميشوي و....
در صورتیکه جناب داکتر عبدالله بر مطالبهء انتخابات دور سوم در بعضی محلات اگر قبول شود كه جامعهء جهانى آنرا قبلاً رد كرده و غير قانونى هم است، مطرح شود و در حالت بس استثنايي. در چند محل انتخابات از سر شود. اين احتمال بس ضعيف است اما انرا باز ميگذارم.
درنتيجه تطبيق قانون تمام شواهد نشان ميدهد كه برندهء دور دوم انتخابات تيم جناب داکتر اشرف غني است.
خوب اگر جانب تيم جناب داکتر عبدالله عبدالله قبول نه كند که نمی کند باز مسالهء مصروف ساختن شان در آینده و امتياز ديكر به وى مطرح ميشود و يك طرح اين خواهد بود که: اينك مركز و سازمان ... و مركز و بنياد ايجاد كن ما بريت پول و دالر ميدهیم و مصروف ميشي.
احتمال تحمیل دولت ائیتلافی را بس ضعیف میدانم اما اگر شود ويا هم به قسمی بس محدود صورت گیرد به گمان اغلب به مخالفت جناب داکتر اشرف غني تحميل خواهد شد. و السلام.
د صورت تطبيق قانون جناب داکتر عبدالله برنده نيست. اما در كل آن مشروعيتکه حاكميت جدید افغاتی باید میداشت ومصارف هنگفی مادی ومعنوی برای آن صورت گرفت جدا در صورت لجاجت تيم بازنده مورد سوال قرار گرفت و مصارف هنكفت مالى و جاني را به هدر رفته میدانم. در صورتيكه جناب داکتر عبدالله باز هم قبول نه كند و امكانات كدری و نظامى شوراى نظار و جمعيت اسلامی را كه عملاً حاكم اند در نظرو ذهن داشته باشد و تهديد كند، وضع به بحران رفته، امريكا نا راض خواهد شد، ايران و باكستان از وضع بهره برداری نموده و خوش خواهند شد. حركت طالب ومخالفین مسلح در لوگر و تمام افغانستان منتظر اين فرصت خوب اند.
این حالت امريكا را به اتخاذ تصامیم دیگر مجبور ساخته و با معامله به جوانب دیګر خواهد پرداخت تا ازین جنجال خود را رهایی بخشد. احتمال سپردن سرنوشت افغانستان به باكستان بیشتر میشود و به این ترتیب تراژیدی ملت افغان بخاطر حرص و آز تشنگان زور، زر و قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. (چشم حرص آدمی را یا قناعت پُر کند یا خاک ګور)..
چانس عدم قبول نتايج انتخابات از جانب تیم بازنده كه توسط كميسيون ها تحت نظارت و كنترول شديد ناظرين به شمول اقاى جان كيرى درعالم اسباب یگانه راه حل مشکل درین مرحله باشد، نیز سخت قوی میباشد. گمان نه كنم طرف تیم بازنده باخت را به آسانی قبول کند وفیصدی قبول بس ضعیفف است. در نتیجه چنانچه گفته آمدم عامل اساسي ادامه ترازيدى و بحران در كشور ما خواهدشد. افزود برین ضرورت مداخله صریح پاکستان و ایران درافغانستان نیست. بخاطریکه آنها توانسته اند شخیت کاذب و نیرو های را در صحنهء سیاسی افغانستان بسازند که دیګر به وجود ظاهر پاکستانی ها و ایرانی ضرورت نه افتد. وجود بخش از شخصیت های کاذب و نیرو های موجود در ستیج سیاسی موجود افغانستان به صورت پیګیری منافع ایران و پاکستان را در افغانستان تمثیل و دفاع میکنند. .
از رحمت الهی هم ناامیدنمی باشیم. ببینم چند روز وشب آینده چه راه حل را برای این معضلات کشور وملت ما بمیان خواهد آورد
در در بار الهی همه چیز است. الهى گمراهان را هدايت نيكى كن تا سبب ادامهء تراژیدی ملت ما نه شوند..
امين يارب العالمين. د. صلاح الدين سعيدي - پنجشنبه۲۰۱۴/ ۱۰/۷


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 09.07.2014

استاد محترم جناب داکتر صاحب هاشمیان!

مراتب امتنان و سپاس مرا بخاطر لطف و توجه تان بپذیرید.
پیشنهاد می نمایم که اگر به ارتباط اوضاع نی نهایت خطیر فعلی کشور و این همه سرکشی ها، زور گویی ها، تلاش های مذبوحانه برای ایجاد تفرقه بین ملت افغان، زیر پا نمودن علنی قوانین و اعلان ایجاد حکومت موازی، قطع نامۀ از طرف افغانان بیرون وطن با اندیشه های سترگ ملی گرایی و پروانه های شمع آزادی، تمامیت ارضی، وحدت ملی و حاکمیت ملی بر بنیاد قانون اساسی کشور ترتیب و به ریاست جمهوری، پارلمان و ستره محکمۀ افغانستان فرستاده شود تا با تطبیق جدی قانون جلو این اعمال ضد منافع ملی گرفته شود و برای یک بار هم که شده، رخ قانون را به متمردین و زور گویان نشان دهند.
جناب شما در صورت مؤافقت اگر ابتکار این کار را بدست گرفته در برابر چنین اعمال مهر سکوت را شکسته و بی تفاوتی و تماشاگری را کنار گذاشته مسؤولیت ملی خودرا در برابر وطن ولو که غریبیم اداء نماییم.


اسم: ملالی موسی نظام   محل سکونت: ایالات منحدۀ امریکا    تاریخ: 09.07.2014

به ارتباط جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مقالۀ تحقیقی و مقایسوی ای از محترم داکتر خلیل الله هاشمیان تحت عنوان« آغاز دورۀ دوم بچۀ سقاوی» در پورتال « افغان جرمن آنلاین» به نظر میخورد که با اتکاء به تاریخ و ارزیابی جریانات اخیر عکس العمل قبل از موقع داکتر عبدالله و پناه گیری علنی وی به « اغیار» یعنی رئیس جمهور و وزیر خارجۀ امریکا در چنین یک مسئلۀ «ملی بین اافغانی»، به نشر رسیده است. گرچه در مضمون مذکورهیچ ادعا و سطر آن قابلیت انتقاد و سوالی را ندارد، ولی صرف این کمینه به عرض خوانندگان میرساند که روشی را که داکتر عبدالله به مقابل مردم افغانستان منحیث یک اقلیت کوچک اجتماعی حضور یافته در « خیمۀ لویه جرگه»، با انارشیزم پاره نمودن عکس رئیس جمهور برحال و تهدید و داد وبیدادی که میدیا به نظر جمیع ملت افغان آشکار نمود، میتواند به زعم داکتر هاشمیان در زمرۀ « سقاوی سوم » ثبت و قضاوت گردد، نه « سقاوی دوم».گرچه هموطنان ما اکثراً اثر تاریخی « سقاوی دوم» را که در حدود ۱۶ سال قبل منتشر گردیده است مطالعه نموده باشند، با آنهم به ارتباط به مضمون آقای داکتر هاشمیان، عرایضی در مورد کتاب مذکور تقدیم می گردد:
کتاب تحقیقی« سقاوی دوم» که وقایع و روی داد های عصر خونین افغانستان را بعد از کودتای منحوس ثور و بستگی های گوناگون عده ای از افغانیت برگشته و اولیای امور را به تشکیلات جاسوسی و استخبارات بیگانه باز گو می نماید، توسط آقای « سمسور افغان» با استناد بر وقایع موجود آن عصر، تحریر گردیده و توسط داکتر «خلیل الله وداد بارش» در هالند ترجمه شده است. ابن اثر بار اول در سال ۱۳۷۷ هجری شمسی مطابق به سال ۱۹۹۸ میـــلادی به نشر رسیــد. ناشر پشــتوی کتاب « سقاوی دوم »، مجمع انکشاف کلتوری افغانستان- جرمنی بوده و ناشر دری آن، ادارۀ دارالنشر افغانستان می باشد. مطالعۀ این اثر تحقیقی برای هموطنان ما که به تاریخ خونین کشور علاقمند اند، توصیه می گردد.
در صفحۀ اول کتاب چنین تحریر گردیده است: اهدا به:
اعلیحضرت غازی محمد نادر خان و قهرمان ملی، محمد گل خان مومند که دورۀ « اول سقاوی» را سقوط دادند.
آنعده جوانان و فرزندان میهن که « دورۀ دوم» سقاوی را از پای انداخته، با قربانی سر و دادن خون خویش، وطن را از تجزیه رهایی بخشیدند.


اسم: Dr. Sal Sayedi   محل سکونت: uk    تاریخ: 09.07.2014

سلام هموطنان ګرامی مسایل کشور و انتخابات را به صورت دقیق تعقیب میداریم و از وضع کشور پریشانیم:

خوش خبری درین است که قرار اظهارات جانب امریکایی (امروز مصاحبه زنده سفیر امریکا برای افغانستان و پاکستان با تلویزیون طلوع ) تأکید کردند که طرح تجزیه افغانستان را که در ارتباط به تیم داکتر عبدالله عبدالله مطرح شده بود به تهدید اینکه کمک های جهانی واز جمله کمک های مالی امریکا به افغانتسان تقسیم شده قطع خواهد شد - رد ګردید. واین خبر خوش است. که پدرامی ها و رحمیی ها و همراهان به ارمان شوم خویش اقلا مانند یک تلاش برای فعلاً به آن نه رسیدند.

اما انچه ارتبای (ارتباط)دارد به تأثر جانب امریکایی از اعلان نتایج مقدماتی انتخاباب باید ګفت که: من تأثر (تأسف) میکنم که امریکا از قوانین نافذ کشور ومسؤولیت های کمیسیون انتخابات و وجایب آن نا خبر (بی خبر)تاثر نشان داده.

بلاخره کسې باید برای شان توضیح کند که این پروسه به میل این و آن جانب نباید متوقف شود و تطبیق قانون نباید به میل و ارزوی این وآن جانب و تأثیر این ویا آن جانب مرتبط ساخته شود ویا هم توقف داده شود. تقویم انتخاباتی مطالبهء قانون است که افراد (تیم های )مطرح درین انتخابات پذیرفته اند و این حق ملت است که خبر شوند نتایج مقدماتی چیست؟

اګر تأخیر درین عرضه هم میشد باید از جانب ارګانهای ناظر بر تطبیق قانون و ملت باید اعتراض میشد و شود. این برخورد وسلیقه بازی ها در آینده تعامل خواهد بود که در آینده نیز عملی ګردد وقانون به میل این ویا آن جانب عملی نه شود که درین صورت ضرورت به قانون نیست و قانون بنابر میل این ویا آن جانب نباید در جریان بازی آغاز شده تغییر کند. این غیر مشروع نادرست و قابل قبول نیست و تأثیر ومطالبهء نادرست است.
ویا اینکه امریکا این همه را میداند اما بازهم برای آرام ساختن افروخته تدبیر میګیرد و میګویدخیر تو راست میګی باید نتایج مقدماتی اعلان نمی شد. خیر به هر صورت این احتمال قوی است.

عدم وجود تذکره با وجود ملیارد های (ها) دالر و فرصت های طلایی غیر قابل تکرار عصر، و عدم تنظیم دقیق کارت های رای (رأی)دهی با وجود میلیون های (ها) دالر کمک جهانی، مسأله عدم وجود تصاویر در کارت رای (رأی)دهی، ایجاد کمیسیون های انتخاباتی به صورت وطریق (و طریقی) که قوت ومشروعیت این کمیسیون را (XXراXX) مورد سوال (سؤال) قرار میداد و داده است، دست داشتن عدهء (عده ای) کارمندان کمیسون (کمیسیون) های (ها)در تقلبات، عدم علاقمندی عده (ای)از هموطنان به رأی دهی و تشدید این علاقمندی در نتیجه تحریکات موجود و خاضتا (خاصتاً) برنامه های خیانت به نام وطن و عزت ان و تعهدات برنامه ای (های) تیم های مشخض (مشخص) برای راضی ساختن پاکستان و اجانب به مجرد به قدرت رسیدن و برخې از مسایل برناموی و شخصیتی زمینه ساز صریح ایجاد ظن و ګمانه زنی ها و تصور تقلب، خود تقلب و دستبرد های وسیع را آماده کرد.
درین راستا تصورات ذهنی اینکه تعداد اشتراک کننده های (ها)کم است و یا زیاد و اینکه رأی اصلی بود و جعلی و دهها سؤال ایجاد شده را در موارد حل آن مشکل، جوابګوی سطح انکشاف کشور، حاکمیت بی کفایت و در موارد کاملا (کاملاً) قابل پیش بینی بود و هست. اما با شناخت این همه به انتخابات رفتند و قواعد بازی را قبول کردند. بازګشت ازین روند و عدم پیګیری روش های ممکن عملی و طرح روش های کاملاً غیر قابل قبول برای طرف مقابل واینکه من خودم هم مدعی، هم سارنوال (څارنوال) و هم قاضی و هم مجری عدالت شوم اصلاً قابل قبول نیست و مردم میدانند. تهدید و ایجاد وحشت و ترس و اینکه یکطرفه برخورد غیر عادلانه کردند ودیګران را همه نفیه کردن عصر خفتن و غیر عادلانه است. کوری است و ندیدن حقایق است.

اما راه حل چه است و چه بوده میتواند؟
مقاطعه و همه را غلط ونادرس خواندن و غیر از خودم دیګر همه غلط و غیر مشروع اند برخورد وغیر قابل قبول و تفنګ سالاری و دهشت و خراب کاری و خدمت به دشمنان وطن چیزی دیګر نیست و بوده نمی تواند.

راه حل باید نظارت مجامع بین المللی تشدید شوند (شود)و می شد، ناظرین خود را بیشتر ساخته و راه حل و توافقات باید صورت ګیرد. طرح های غیر قابل قبول و قومی ساختن مسأله که در مناطق قوم معیین (معین)باید چنین شود و جنان (چنان) و در جای دیګر نه. این قابل قبول نیست. لذا یګانه راه دقت و تمرکز نظارتی بیشتر و توافق در چوکات قانون. رأی ګیری دور سوم نیز قابل قبول نیست.

و اما تصور من این است که اکثریت مردم میدانند، کمیسیون های انتخاباتی میدانند و هر دو کاندید نیز میدانند که کی برنده و کی باخته (بازنده). اما در هر صورت ملت که به اننتخابات رفت ملت برده.
حال اګر هرچه دقت شود نتایج تغییر نه خواهد کرد. شواهد چنین نشان میدهد باز هم الغیب عندالله.
در صورتیکه چنین باشد بیشتر ګمان میرود که تمرکز برسر چانه زنی های کسب امتیاز و شرکت سهامی است.
من به این باورم که ((xxدرxx)) هیچ کس نمی تواند ودرست نیست که ۴۴ فیصد ملت را از همه چیز ادارهء کشور محروم کرده و این را کسی نه ګفته و کرده هم نمی تواند. و درست هم نیست. اما برنامه باید همان برنامه تطبیق شود در سالهای آینده که مشروعیت این برنامه توسط ملت انتخاب شده مجری این برنامه باید تیم منختب باشد. به یقین که رییس جمهور آینده باید رییس جمهوری کل ملت باشد و درواقعیت باید تدابیر ګرفته شود که کل ملت برنده شود. واین زمانی ممکن است که مانتایج انتخابات را بادقت کامل بررسی و نظارت و کنترول شده ببذیریم و از براه اندازی اوباشی ها و انقلابات خودداری کنیم.
کاریکه به تجرید و انزوا خود اوباشان و خرابکاران خواهد انجامید و روی سیاه ملت وجهان خواهند شد.

مردم وقلم به دستان و مسؤولین امور نباید با شف شف و سقوط به افکار منحط قومی، سمتی و حزبی در مقابل مصالح علیای کشور و مردم قرار ګرفته و رسالت اداء نه کنند. این شرم و عار (عاری) بیش نه خواهد بود و درین ماه مبارک رمضان مواخده و جزای بیشتر خواهد داشت و دارد.

ارګانهای امنیتی نیاید درین راستا بی تفاوت عمل کنند و دهشت و وحشت را مجال بدهند.

میدانیم افغانستان به اساس سیاسیت های غلط کدری ۱۳ ساله مشکلات زیادی خواهد داشت. در ۱۳ سال ګذشته و بییشتر از ان جنان (چنان)مصیب (مصیبت)های (هایی)درین کشور دامن زده شده که قربانی آن انسانهای بی ګناه و جز تراژیدی چیزی دیګر نه خواهد بود. برماست تا تلاش خیر نموده، ادای رسالت کنیم و تا توان داریم در قول، فغل و عمل خویش مانع تراژیدی ملت خود خطر صلح جهانی شویم. این وجیبه را باید به صورت پیګیری اداء کرد و هیچ فتنه و تهمت و دسیسه های مستقیم و غیر مستقیم و تهدید ها ما را نیاید در امر خیر وراه خیر متوقف سازد. الهی به برکت این ماه مبارک زمضان به حال این ملت رحم کن آمین یا رب العالمین د. صلاح الدین سعیدی ۹/۷/۲۰۱۴


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 09.07.2014

تقلب در مسابقه فتبال جهانی!!!
در مسابقۀ فتبال برازیل و جرمنی مسابقه در نیمه اول 5-0 بنفع جرمنی خاتمه یافت . برزیل چون به نیمه دوم هیچ امکان نداشت که برنده شود باید از تیم اصلاحات.. می آموخت به نیمۀ دوم ادامه نه میداد.میگفت: تقلب شده ریفری ها راقبول نداریم هیات بررسی شکایات و فیفا را قبول نداریم دروازه بان (گول کیپر)خودما خیانت کرد مثل 500000 ناظرین تیم اصلاحات.. .و با پرپا نمودن جنجال ها کپ قهرمانی را دزدیده فرار میکردند!!!


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان    محل سکونت: کلفورنیا - امریکا    تاریخ: 09.07.2014

دانشمدونویسندۀ توانا جناب اقای محمدعارف عباسی !
این ویدیوکلپ رامن قبلا درچنل طلوع دیدم و تحلیل عالی وتبصرۀ واقعبیانۀ شما مرامجبور ساخت چند نکته به آن اضافه کنم.
1) تخلص (اوریا): این تخلص عمومأ توسط مردم پشتون تبار استعمال میشود وبعضیها پسوند(خیل) راهم به آن اضافه میکنند. تیپ وقوارۀ این شخص نیز به پشتون میماند، اما باید "فروخته شده" را به اضافه کرد. یک تعداد اوریاخیلها درمنطقۀ (بیکتوت) و( کوبکی) پغمان سکونت دارند، مردم شریف، مسلمان و وطندوست میباشند. امااولادهای اینها در دورۀ خلقی- پرچمی چانس تحصیل بشوروی یافتند ودرکورۀ آنجا ذوب شدند. یکی ازینها در دورۀ نجیب وزیر بود.این اوریا(ی) مصاحبه کننده نیز شاید به اوریاخیلان پغمان تعلق داشته باشد.
2) ملاحظۀ شما درست است که اواصطلاحات ایرانی رااستعمال میکرد، حتی یکی دوبار (چالش) هم گفت. اگرچه (چالش) رادر (طلوع) تابعیت داده اند، تعجب آوراینکه درپهلوی کلمۀ (چالش) فورا کلمۀ (مشکل) یا ( مشکلات ها) هم اضافه میکنند.
(3) مقالۀ بسیار عالی، مستند وپرمعلومات جناب آقای ....تحت عنوان "" بحران انتخابات پروژۀ خارجی است"" راحتما بخوانید. تصویریکه دراخیر این مقاله چاپ شده بسیار موثر است.
(4) مقاله بسیارخوب آقای داکترحمیدروغ تحت عنوان "" هوشدار به روشنفکر وطن !!"" راهم بخوانید- ایکاش "روشنفکران" مینوشت تا بیک گروه خاص تعبیر نمیشد.
(5) بعداز دیدن وشنیدن رویداد مجلس "زیرخیمه" امروزمقاله ای تحت عنوان (آغاز حکومت دوم بچه سقوی) به ویبسایتهای (تول افغانستان) و (دعوت) روان کردم. علاقمندان میتوانند درآنجاها بخوانند. باعرض احترام - سیدخلیل الله هاشمیان


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 09.07.2014

سرنوشت افغانستان بدست ملت است
هموطنان آزاده و ملت غیور افغانستان سلام بر شما!
اعلام نتائج ابتدائی دور دوم انتخابات به تأریخ هفتم جولای ( 2014 م ) مطابق به شانزدهم سرطان( 1393هـ ، ش) در نقش یک مُهر پُر رنگ، که نمائی عظمتِ وحدت و همبستگی ملت افغان است، روی صفحۀ تأریخ کشور باستانی ما نشست و بار دیگر قلب دشمنان سر سپرده و قسم خوردۀ کشور و ملت مظلوم و ستمدیدۀ ما را به لرزه انداخت.....

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 08.07.2014

هموطن محترم!

فقط لحظۀ به ویدیو کلپ نشر شدۀ سمت چپ صفحۀ تحلیل ها درین پورتال که از برنامۀ فراخبر تلویزیون طلوع گرفته شده توجه فرموده و به مناظرۀ دو نفر نمایند ای دو جریان رقیب بدقت گوش فرا دهید. شخصی بنام فضل الرحمن اوریا به نمایندگی دستۀ عبدالله عبدالله و شخص دیگر بنام نعمان شنواری از دستۀ داکتر اشرف غنی احمد زی پیرامون نشر نتایج مقدماتی انتخابات موقف جریان خودرا توضیح می نمایند.
من با هردو شخص محترم هیچ نوع معرفت شخصی ندارم ولی با وصف هیچ کاره و بی صدا بودن ناگزیرم برداشت خودرا از این مناظره با حفظ مسؤولیت قلم بدستی و ایجابات فنی و مسلکی با پیروی از اصول اخلاقی با کمال بیطرفی و امانت داری بدون در نظر داشت چگونگی اوضاع بعد از اعلام نتایج مقدماتی خدمت شما عرضه نمایم.
آقای نعمان شنواری را یک فرد معقول ، منطقی، دانا، بردبار و وارد کامل در بحث یافتم. با متانت، ملایمت و صلابت محترمانه سخن می گفت و در تمامی بحث از شخصی نام نگرفت و به فردی اهانت نکرد . برای توضیح مطالب خود مثال های خیلی دلچسپ و مرتبط گفت و هیچ گاه انتباهی نیافرید که دستۀ خودرا به بوکسر و یا پهلوان تشبیه کند. از احترام به قانون حرف زد و خواست طرفین را غرض رسیدگی به شکایات و تفتیش آراء قانونی و مشروع خواند.
بر عکس آقای فضل الرحمن اوریا را مرد ستیزه جو، عصبانی، بد خو، متجاوز و متعرض یافتم. غلبۀ احساسات آتشین مملو از خشم و غضب تسلل کلامش را به یغما برده چنین وانمود می کرد که اکادمیک و علمی بحث می کند ولی در محتوی از آن اثری نبود، متواتر از برخورد مدنی و رقابت مدنی می گفت در حالی که در بیانات خودش شیوۀ مدنی سراغ نمی شد. او علناً با اشخاص توهین و هتک حرمت می نمود و مثال های خوب شنواری را تعبیر سوء نموده بحیث ابزار ضربوی علیه طرف مقابل استعمال می نمود. اوریا دو اصطلاح نرم افزاری و سخت افزاری را در مورد کودتا بکار برد و به آن افتخار نموده آنرا اکادمیک خواند. ایرانیان برای کمپیوتر Software را نرم افزار نامیده اند و Hardware را سخت افزار می گویند و اوریا این دو اصطلاح را با مباهات که خود تراشیده بودند در مورد کودتا که هیچ بنیاد علمی نداشت بکار بست.
او طرف مقابل را می گفت که از مردم و یا ملت حق سخن گفتن ندارید، ولی خودش متواتر اظهار می داشت که مردم افغانستان و ملت افغانستان از ما می خواهند، این که چرا و چگونه بخود چنین حق را می بخشید و به اساس کدام سند معلوم نبود. اوریا بی حد مبتذل و آمیخته با شعلوری احساسات که مبین یک استدلال ضعیف دستۀ بازنده بود از مقام سر تمبگی و زور با اصرار در موقف قبول نداریم بحث کرد و در ارائۀ اسناد محکم به جز اتهامات عاجز ماند و خود آشکار ساخت که وی از دانش بنیادی علمی محروم بوده با طرز صحبت مدنی و عالمانه که بایستی توأم با احترام و حوصله مندی، منطق و استدلال قوی باشد نا آشنا بود.
در نتیجه سخن گویی که چنین بسراید باید اربابانش افغانستان را تهدید به تجزیه نمایند.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 08.07.2014

اخطارعبداله : اگر جان کری باز بخواهد برایم پول بدهدکه از حق خود تیرشوم این بار خیال است محال است و جنون. و اگر تکه تکه شوم به رأی تقلب تن نخواهم داد و آنرا قبول ندارم اما ....امااگر بنام تحفه باشد باز چیزی گفته نمیتوانم.!!!


اسم: علی جان   محل سکونت: کابل    تاریخ: 08.07.2014

سلام خدمت همه!
عبدالله عبدالله تا پیش از اعلان نتایج میگـفت که آراء پاک از ناپاک جدا شود هر کی که برنده بود
همان کس رئیس جمهور خواهد شد، ولی امروز در تالار لویه جرگه خود را پیروز مطــق خـواند
واعلان آنرا تا زمان آمدن جان کری وزیرخارجه امریکا که قرار است روز جمعه وارد کـــابل شود به تعویق انداخت.این بدان معنی است که عبدالله عبدالله میداند که اگر آراء در حضور داشت ناظرین بین المللی حساب هم شود بازهم بازنده است، از این سبب هیچ نوع نتائج برای وی قابل قبول نیست، میخواهد مشورعیت خود را از جان کری بگیرد نه از کمیسیون انتخابات و آراء پاک.

اگرخارجیان عقب این بازی قرار ندارند باید به ماجراء جویی های شورای نظار که عواقب جبران ناپذیربه مردم افغانستان در قبال خــواهـد داشت موقف باز و روشن اتخاذ کنند. درغیـــرآنصورت افغانستان به سرنوشت بدتر از عراق مواجه خواهدشد.


اسم: شیما غفوری   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 08.07.2014

خواهر عزیز محترمه سامیه جان اصیل،از مقالۀ ارزشمند تان در مورد "ندای زنان افغان" به نمایندگی از سایر خواهران اظهار سپاس مینمایم. از اینکه آمادگی تانرا برای همکاری و همیاری با این خانمهای هموطن اعلام داشته اید، نهایت تشکر میکنم. البته همبستگی عملی ما یگانه راۀ نجات زنان کشور میباشد.
به این وسیله از پورتال افغان جرمن خواهش مینمایم تا آدرس ایمیل مرا به اختیار شما بگذارد تا بین ما رابطه قایم شود.

با حرمت و محبت

شیما غفوری


اسم: Dawary Najibullah   محل سکونت: Canada    تاریخ: 08.07.2014

سلام به هموطنان٬
اولاً از مسٔولین پورتال افغان- جرمن آنلاین تمنا میرود که روی صفحه نظریات٬ کیبورد الفابت دری نصب نمایند؛ تا آنهایی که روی مشکلات تخنیکی در کامپیوتر شخصی و یا هم بخاطر مسافرت از کامپیوتر کتابخانه ها استفاده میکنند٬ از این ناحیه مشکلی نداشته باشند.
ثانیاً به ارتباط نتایج دور دوم انتخابات مورخ ۲۴ جوزای سالجاری مؤجز عرض میگردد که:

بخاطر اعتلای سعادت مردم افغانستان و دوری از هر گونه بحران و بلاخره اشتعال جنگ داخلی که قربانی اصلی آن در هر حال مردم بی پناه افغانستان خواهد بود؛ هر دو گروه به نتیجه انتخابات تن داده و آنرا بدون هرگونه درنگ پذیرا شوند. گروه برنده به گروه بازنده قول دهد که در مسیر تشکیل دولت فراگیر ملی٬ متخصص٬ باکفایت وکاردان متشکل از شخصیت های برازنده و تحصیل یافته هر قوم وملیت افغانستان؛ دست یازیده وصادقانه بدون هرگونه تبیعض, سمت پرستی وقوم پرستی خدمتگذار قاطبه ملت افغانستان باشد.

هر شخص٬ هر گروه یا هر حزبی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به بیراهه کشانده و مطابق به پالیسی های مغرضانه و ددَمنشانه استخبارات نظامی پاکستان و اطلاعات ایران٬ کشور عزیز ماافغانستان را به بحران وجنگ داخلی سوق دهد؛ بدون هرگونه تردید بمانند حزب بد نام دموکراتیک خلق و تنظیمی های فی السبیل الچپق٬ تاریخ زده و بد نام تاریخ افغانستان ومنطقه خواهند بود.


اسم: رازق مامون   محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 08.07.2014

سکتۀ تأریخی «اصلاحات وهمگرایی»
پایان تاریخ سلطۀ «تنظیم ها» درنظام سیاسی افغانستان


اسم: ع . ا . عزيزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 08.07.2014

ضرب المثل ايتالوي !!!
 "موفقيت براي اشخاص كم ظر فيت مقدمه گستاخي است "
اقاي دكتور عبدالله ! خداوند ( ج ) در قايل شدن به سرحد وليميت به  وجود وساحه فعاليت مخلوقاتش به ما كه اشرف مخلوقات او هستيم  ازطريق قران تفهيم نموده كه نبايد از حدوديكه كه براي مان تعين شده همچون ابليس گستاخي كرده تجاوز نمود. متاسفانه، كه شما وتيم تان دراين اواخر از همان سرحد تجاوز نموده گستاخ شده ايد، اما چه يك گستاخي ؟ 
ايا گاهي هم دراين مورد كه، چرا ملت در برابرتان عكس العمل علني نشان نميدهد، فكر كرده ايد؟ و يا فكر ميكنيد انها گوسفند هستند؟ نخير، انها گوسفند نيستند، بلكه گوسفند؟ ساخته شده بودند وشما يكي ازانجمله ايد، صرف بااين تفاوت كه شاخ كشيده ايد، شاخي كه شما را به منزلت قوچ  رسانده واز آن به نفع خود استفاده نموده حريف تانرا شاخ ميزنيد ، در حالكه قوچ همان گوسفند است.
بايد فراموش نكنيد كه گوسفند ها؟ هم صاحب دارند وهم چوپان !
چيزيكه مارا وادار ميسازد خودمان را در مقابل شما و تيم تان  قرار ندهيم هما ن ضرب المثل ما افغانهاست كه ميگويند " با يك سيلي صد روي افگار ميشود " . 
در كشور ما ده مليون افغانها باهم قرابت خوني دارند، به اين معني كه تاجك با پشتون و پشتون با تاجك، ازبك با تاجك وهزاره با پشتون ................ ازطريق ازدواجها - اولاد مشترك دارند. 
در غير اينصورت چيزهاي گفتني ؟ زيادي به آدرس شما در ارشيف حوصله خود داريم ، كه اگر از لجاجت دست بردار نشويد ، مجبور خواهم بود بر روي تان بكشيم !
 براي فعلاً پايان     عزيزي


اسم: جمال خان بارکزی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 08.07.2014

کــــــــرزی بالآخره امروز ثمره کشت را که کرده بدست آورد، هنوز شروع کار است، کـــــرزی کسیکه در سیزده سال اخیر تمام جنایتکاران، وطن فروشان، فاسدان و وحشیان برای بقای قدرتش و دوام حکومتش بر مردم مظلوم ما تحمیل نموده بود، آنهائیکه که با امدن طالبان صرف استخوان هایشان باقی مانده بودند، هریک را چاق نمود و به هیولا های وحشتناک تبدیل نمود. امروز همان هیولا ها عکس های کرزی را در خیمۀ لویه جرگه به زیر انداختند، پاره نمودن و لگدمال نمودند... کرزی باید بداند که برای خودش هم یک چنین حالت دور از انتظار نیست و این کشتی بود که باید حال آن را درو کند.

تشکر


اسم: ملالی موسی نظام   محل سکونت: ایالات منحدۀ امریکا    تاریخ: 07.07.2014

تبریک به ملت آزادۀ افغان!
بالاخره با وجود تأخیرات غیر قانونی در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز هفتم جولای ۲۰۱۴میلادی، مطابق به شانزدهم سرطان۱۳۰۳ هجری شمسی، کمیتۀ مستقل انتخابات مجموع آراء دو کاندید را با مؤفقیت آشکارا و غیر قابل انکار داکتر« اشرف غنی احمدزی» رسماً اعلام نمود.
برعکس مواد قانون و مقررات انتخاباتی، دیده شد که سرنوشت شکنن مردم افغانستان چگونه با بهانه گیری های قبل از موقع عبد الله عبدالله، اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به موقع آن صورت نگرفته و هایت و هویت گوناگون، آنرا به عقب انداخت و ملت افغانستان را دچار هراس از بحران و اقتصاد را کاملاً به رکود مواجه ساخت.
سنگ اندازی های مبرم و کج روی های بنیادی شورای نظار و سابقه داران پرچم با تحریک غدراران« پاسداران قدس» ایران و دشمن قسم خوردۀ دیگر ملت مظلوم افغان،« آی اس آی » پاکستان که هردو در چنین موقع معین و سرنوشت ساز، به ولایت هلمند و بر مردم بی دفاع و مظلوم آن با سلاح آتشین و پیشرقته حمله ور گردیدند، همه دسائسی بود به ارتباط برد و باخت این انتخابات. در آن جهنم سوزان هلمندیان یا عاجزانه به شهادت رسیدند ویا هزاران فامیل باز هم آواره و بی کاشانه گردیدند.
انتقام جفایی را که وابستگان با غیر، دهه هایت که بر ملت بیدفاع افغان وارد می نمایند، باشد که از بارگاه عدالت خداوندی با اشد مجازات بر آنان نازل گردد!


اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: ویرجینیا- ایالات متحده    تاریخ: 07.07.2014

تبریک به ملت نجیب افغان !
سالها سپری گردید تا خبر خوش به نفع افغانستان عزیز و ملت نجیب آن بشنوم. روز 7 جولائی 2014 در تاریخ میهن رنجور ما روز خوشنودی است و امید بخدا دارم تا پایه های بدجنس آدم کشان به لرزه در آمده و برای همیش از روی خاک عزیز ما نابود گردند.
اتکاء به خدای لایزال
عشق بدون سرحد به وطن و آزادی آن
پیوند ناگسستنی بدون امتیاز و تبعیض به ملت افغان
رهنمای زندگی ما باد.
بامید مؤفقیت داکتر اشرف غنی احمدځی به نفع خاک و ملت افغان


اسم: ع . ا . عزيزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 07.07.2014

از اينكه من قبل از رفتن به دور دوم انتخابات نويشته بودم كه جناب عبدالله عبدالله در دور دوم انتخابات ٤٥ ٪  راي دور اول خودرا ( بنا بر تقلب گسترده كه كرده بود ) به هيچ صورت پوره كرده نميتواند، مقصدم اين نبود كه او ٤٣,٥٦ ٪ را پوره ميكند ، بلكه نظر به محاسبه كه كرده بودم ، ايشان در دور دوم نبايد بيشتر از ٢٥ الي ٢٦,٥ ٪ راي ميبرد ، ازين معلوم ميشود كه راي تقلبي ازپاك هنوز هم جدا نشده،  لذا خواهش من از كميسيون سمع شكايات اينست كه نبايد بدون ارائه دليل ومنطق معقول محاسبه مرا ببازي گرفته درنزد هموطنانم كم اورد . در غير اينصورت شايد با شما قطع روابط نموده برسميت نشناسم. من از يك راي محاسبه خود ، كه همانا ٢٥الي ٢٦,٥ در صد بوده نمي گزرم .اينجا موضوع ابرو درميان است .

پايان عزيزي


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 07.07.2014

تبریک به ملت افغانستان!
طوریکه دیده میشود عبداله با 43 فیصد رای بازنده اعلان گردید. این تقریبا همان را ی دوره اول انتخابات بوده و با پیوستن احمد ضیا مسعود تقریبا 2 فیصد رای برادران پنجشیری از رای او کاسته شد.
امیدوارهستبم تیم اصلاحات .... با بررسی دوباره 7000 صندوق از طرف کمیسیون شکایات نتایج نهایی را پذیرفته ودر یک مشارکت ملی با تیم برنده همکاری نمایند.


اسم: خبریال   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 07.07.2014

د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کميسون مشر احمد يوسف نورستانى وايې چې د ولسمشريزو ټاکنو دوو نوماندانو څخه ډاکتر اشرف غني احمدزي ۵۶،۴ سلنه او ډاکټر عبدالله ۴۳،۵۶ سلنه رايي تر لاسه کړي دي.

نورستانى وايې چې په دوهم پړاو ټاکنو کې تر اته ميلونه زياتي رايې کارول سوي دي او په دي شمېر کې ډېري يې نارينه او شاوخوا اته دېرش سلنه يې ښځينه وي.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 07.07.2014

طوریکه دیده میشود تیم اصلاحات.... با وجود کنترول تیلفون های مردم افغانستان چه از منابع داخلی و یا به همکاری کشور های همسایه آنها توانستند فقط نوار ثبتی امر خیل را به میدیا ارایه نماید و وعده دادند که نوار های بیشتری رااز طریق تلویزیون ها به دید مردم قرار خواهند داد که تا کنون چیزی معلوم نگردید. لذا همین ثابت میکند که کمیسیون ها تاانداره بی طرف بودند و این پروپاگند ها فقط برای شکست فاحشی این تیم بوده و ناظرین عبداله در 98 فیصدی اوراق شمارش آنرا امضا و صحت آنرا تصدیق نموده اند. لذا تیم اصلاحات ... باید پروسه را تعقیب و مشکلات خویش را به کمیسیون شکایات راجع سازندو با قبولی نتائج برای مشارکت ملی بکوشند.


اسم: نجيب الله باركزي   محل سکونت: كابل    تاریخ: 07.07.2014

امروز نتائج ابتدائي انتخابات رياست جمهوري ٢٠١٤ اعلان مي شود. احتمالا نتائج ابتدائي به نفع داكتر اشرف غني احمدزي خواهد بود. چون اين نتائج نهائي نيست اميد مي كنيم هردو جانب أز بردباري و صبر كار بگيرند و آن را پيروزي و ناكامي يك شخص يا گروپ تلقي نكرده و در مجموع به كاميابي پروسه مردمسالار خوشبين باقي بمانند و منتظر رسيده گي به شكايات انتخاباتي شوند.
بهر صورت اين پروسه بايد يك برنده و يك بازنده داشته باشد. و بايد انتظار پروسه اي صد فيصد شفاف نداشته باشيم، اميد مردم عزيز ما حفظ ثبات را در افغانستان در اولويت شان قرار دهند، مقصد اينكه حاميان داكتر عبدالله بايد بداند كه با به قدرت رسيدن اشرف غني آسمان به زمين نمي خورد و بايد از احساسات كار نگيرند و به خشونت متوسل نشوند. در عين زمان حاميان اشرف احمدزي به پاي كوبي نپردازند و با تمكين و وقار به كاميابي پروسه اي مردمي خوشبين باقي بمانند و باعث تحريك احساسات طرف مقابل نزنند كه دو مي تواند باعث إيجاد خوشونت و در نتيجه سبب ناكامي پروسه اي كامياب شده كه بخير ملت و كشور نخواهد بود.

خصوصأ رهبري تيم تحول و تداوم بايد حاميانش را به بردباري دعوت كند.

تشكر


اسم: سید فرید یحیی دماوند   محل سکونت: کلورادو امریکا     تاریخ: 07.07.2014

خوانندگان محترم افغان جرمن آنلاین سلام !
با عرض معذرت از بزرگان با شرف وبا وجدان، میخواهم چند حرف از درد دل خود را بنویسم و معذرتی که میخواهم برای اینست که اگر بزرگان با وجدان ملت ما همنظر من در این مقطع زمانی نباشند، واما بعد:
در این روزها عدۀ انگشت شمار اراذل، اوباشان، سودجویان، کورفکران و جاهلان چه به طرفداری از پشتو زبانان و چه به طرفداری از فارسی زبانان، صفحات انترنتی، چینل های تلویزیونی، روزنامه ها و باقی رسانه های اطلاعات جمعی به زهرپاشی و تفرقه اندازی دربین ملت با افتخارات بزرگ تاریخی، که در جهان مثال زبانها بوده، مصروف اند. درست است که مردم افغانستان از تاثیر همین عدۀ معدود مغرض با طویل کردن جنگهای که صرف به منظور به قدرت خواهی و جیب های ملت‌ را خالی کردن هدف دیگری ندارند، قدرت دفاع از ارزشهای مادی و معنوی را با آنگونۀ که باید داشته باشد ندارد، با براه انداختن این نوشته ها، کلیپ ها، تهمت بیکدیگر به تمامی اقوام با افتخار اعم از دری زبانان و پشتو زبان وهمه زبانهای دیگر توهین آشکار میکنند. دشمنان مردم افغانستان هیچگاه به این رذالت و دون همتی فرهنگی خود پایان نخواهند داد و برای مجادله با این اقشار اوباش فقط با آگاهی و دقت به اصل توطئه آنها که برای تحریکات احساسات جامعه موظف شده اند تا مردم ساده با تعقیب کورکورانه از این نشرات زهرآگین مسموم شوند و در برابر اقوام همدیگر افغان قیام کنند تا باز دوران سالهای 92 را تکرار کرده باشند وافغانستان را دوباره در غسل خون غرق کنند وبه نفع دشمنان افغانستان تمام شود. اگر ما هوشیاری خود را در برابر نیرنگ های دشمن حفظ کنیم ، هرگز ذلیل نخواهیم شد در غیر این نوکران مزد بگیر دشمنان به اینکارشان ادامه خواهند داد وبازنده این بازی فقط مردم مظلوم و معصوم تمام اقوام افغانستان خواهند بود. و خشک وتر یکجا درین این آتش نفاق خواهند سوخت . این کفتاران در پشت پرده همه با هم بوده و جنگی باهم ندارند. آنها برای پول سازی حاضر به هرنوع وطنفروشی هستند وپروای این را ندارند که افغانستان در آتش نفاق بسوزد.
دشمنان اصلی افغانستان فقط نفاق افگنان موظف شده و مزدور بیگانگان هستند.
ملت باهم برادر افغانستان بیدار وهمدست باشید. نگذارید کسی براردران شما را که به هر قومی ارتباط داشته باشد توهین وتحقیر کنند. افغانستان سربلند با تمام اقوام برادر سربلند خواهد ماند و روی سیاهی به نفاق افگنان بسپارید.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 06.07.2014

شوخی باانتخابات !!!
برای رفع بحران!!!
طوریکه دیده میشود تیم اصلاحات....کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات، ستره محکمه را قبول ندارد و مرغ شان یکپای دارد که امرخیل اشرف غنی را با تفاوت بیشتر از دو میلیون رأی رئیس جمهور ساخته، لذا برای رفع بحران داکتر صاحب اشرف غنی با دائر کردن لویه جرگه چهار معاون را(( تاجک،اوزبک، هزاره، و یکی هم برای عبداله جان (معاونیت تاجک پشتون))) را تصویب نمایند در غیر آن پبشنهاد آقای کرزی که برای کمیسیون مستقل انتخابات دستور داده تا رأی ها را یکبار نه، چندین بار بشمارید خوب بشمارید، پروا ندارد یکسال شوه، دو سال شوه، پنج سال شوه، مقصد پروسه شفافتر شوه را قبول کرد!!!


اسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: لاس انجلس، کلیفورنیا    تاریخ: 05.07.2014

محترم قیس کبیر!
نخست از توجه و علاقۀ شما به بیان واقعیت ها متشکرم امیدوارم سؤال شما را جواب داده بتوانم.
در مورد داکتر عزیزالله لودین باید قضاوت ارزشی داشت. در لجن زار فساد گسترده و حمایت علنی رئیس جمهور از مفسدین موجودیت شخصی مانند داکتر لودین در رآس ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری با همه صراحت لهجه، صداقت ، امانت داری و شجاعت یک غنیمت بزرگ بود. هر بیانیۀ این شخص در روز های تجلیل مبارزه علیه فساد در حضور بسی جانیان و مفسدین زور مند از تصور بالا بوده و همه می گفتند که او با سر خود بازی می کند و چند بار مورد سوء قصد قرار گرفت. اما با حمایت کرزی از فساد، لودین در ترتیب دوسیه اش برای اسمعیل خان و زاخیل وال ناکام شد و در مورد کابل بانک بوضاحت چشم پوشی کرد.
لودین همیشه از فقدان ارادۀ سیاسی در مبارزه با فساد سخن می گفت. کرزی با تمام زیرکی برای فریب جامعۀ جهانی و مردم افغانستان این اداره را با یک آمر صریح اللهجه بدون صلاحیت عملی نگهداشته بود ولی نتایج تحقیق آن به استشارۀ شخص کرزی حفظ می شد. البته لودین مستخدم دولت و معاش خوار بود، ام حقایق مبین صداقت و تن ندادن وی به معامله گری است ولی وظایف متوقعه را بنابر دلایل آشکار مؤفقانه انجام داده نتوانست.
داکتر لودین از جوانی و دورۀ استادی پوهنتون و مبارزه علیه حکومت دست نشاندۀ روس و دوران جهاد سوابق روشن و پاک داشته به مبارزه و صداقت و امانت داری شهرت داشت.
داکتر لودین در تمام مجالس ، مصاحبات و میز های مدور از موجودیت جنگ سالاران و ومتنفذین مفسد در دستگاه دولت انتقاد نموده عوامل این فاجعه را در کنفرانس بن رجعت می بخشید. عزیزالله لودین دید خاص و واقع بینانه در مورد نفوذ گستردۀ شورای نظار داشت. این موقف و طرز دید و اظهار بی هراس آن باعث دلگرمی ، تشویق و امیدواری جوانان گردیده در کاندید شدن او بریاست جمهوری داوطلبانه خدمت نمودند و پشتی بانانی در خارج پیدا کرد.
اشخاص مختلف بنابر دلایل خاص کنار دو کاندید ایستادند که دانستن انگیزه ها کار دشوار نیست.
اما طرفداری و جانب داری مردی با این همه شهرت ، سوابق نیک، واعتقاد به اصول ملی گرایی و وحدت ملی و تأمین عدالت از عبدالله عبدالله نه تنها اعجاب بر انگیز بلکه بیحد تأثر آور و مأیوس کننده است. این یک انعطاف فرصت طلبانه بوده هیچنوع توجیه اصولی برای آن وجود نداردو من خودم واقعاً دلیل این انعطاف را فهمیده نتوانستم و غیر از این که بگویم که از شخصی مثل داکتر لودین چنین توقع را نداشتم و اشخاصی چون لودین مثال برازنده برای نسل جوان در راه مبارزه برای ایجاد عدالت اجتماعی و وحدت ملی بوده میتوانست. و لودین امکانات ایجاد یک نهضت مقاومت قوی را به اشتراک منورین و نیرو های پیشتاز جامعه در حکومت آینده داشت نه اینکه در اخیر عمر از اصول و عقاید خود عدول نموده با بدکارترین و بدنام ترین جریان بپیوندد.


اسم: حفیظ الله خالد   محل سکونت: اتریش    تاریخ: 05.07.2014

هموطنان عزیز ما اطلاع دارند که در کشور ما هر باری که سازمان ملل بوسیله یک عده بمنظور منافع شخصی و گروهی از پروسه انتقال قدرت کنار زده شده مردم ما بهای سنگینی برای آن پرداخته اند این فاجعه بار نخست در سال ۰۹۹۴ بوقوع پیوست و آن زمانی بود که دفتر سرمنشی ملل متحد در کابل ) اوسگاپ( و در رائس آن آقای بینین سیوان تبعه قبرس و فرستاده خاص سرمنشی آنوقت ملل متحد)آقای پطروس پطروس غالی...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: ق . كبير   محل سکونت: المان    تاریخ: 05.07.2014

جناب عبدالله وهاب سلام ً!
در مورد جناب مسکینیار و ویس ناصری که عیان هستند پس هیچ حاجت به بیان نیست.
نظر گرامی تانرا اگر ممکن باشد فقط در مورد جناب عزیزالله لودین برایم روشن سازید تا بدانیم که درین مدت ایشان چگونه در رأس مقام قرار داشت که تا کنون نتوانستند یکی از گربه های گوشتخوار کوچک را از خوان ودستگاه دولت براند و تا اخیر معاش شانرا که کار !!کرده بودند دریافت داشتند. این شخص با آن تقوا که نشان میداد بلاخره سر شان از زیر چتر شورای نظار بیرون شد که در فساد اداری و چور و چپاول نمبر اول استند.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 05.07.2014

گفته میشود که باید 6000 صندوق ار جمله 23000 صندوق دوباره شمارش گردد.. شاید در لست دیگر متقلبان 50000 ار همکاران نیم اصلاحات وهمگرایی هم شامل گردد، قبلا عیداله کفته بود با متقلبین ( داکتراشرف غنی، ریس جمهور کرزی، حضرت صبغت اله مجددی ، پیر سید احمد گیلانی، حزب خلیلی، احمد ضیا مسعود (از رهبران جمعیت اسلامی) حزب اسلامی، حزب مولوی خالص، حزب مولوی محمدی، حزب حق و عدالت، حزب انوری، ازبکان، قوم جعفری، 3000 علمای اسلامی ولایات مختلف، مقامات طالبان (فانون اساسی زا قبول نموده اند) زیادتر از 100 نماینده پارلمان و استادان پوهنتون، ده هاارگانهای جامعه مدنی، ملل متحد، جامعه بین المللی، کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات، (اضافه تر از 100000 عضو) کاندیدان مستقل ( داودسلطانروی، ارسلا، قطب الدین هلال، قیوم کرزی ) استاد سیاف، (قبول شمارش) حزب تفاهم داکتر جلالی، انجنیر بیات و ده ها حزب سیاسی و انجمن ها........) شامل بودند، اما حالا عبداله عبداله حاضر شده با این متقلبین مذاکره نماید و هم چنین از حکومت ائتلافی صحبت میشود، و خوب میداند که با تفاوت 2 میلیون رای بازنده میباشد لذا در تلاش است تا امتیاراتی کمایی نماید.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 05.07.2014

گفته میشود که باید 6000 صندوق ار جمله 23000 صندوق دوباره شمارش گردد.. شاید در لست دیگر متقلبان 50000 ار همکاران نیم اصلاحات وهمگرایی هم شامل گردد. قبلا عیداله گفته بود با متقلبین ( داکتراشرف غنی، ریس جمهور کرزی، حضرت صبغت اله مجددی، پیر سید احمد گیلانی، حزب خلیلی، احمد ضیاء مسعود(از رهبران جمعیت اسلامی) حزب اسلامی، حزب مولوی خالص، حزب مولوی محمدی، حزب حق و عدالت، حزب انوری، ازبکان، قوم جعفری، 3000 علمای اسلامی ولایات مختلف، مقامات طالبان (فانون اساسی زا قبول نموده اند) زیادتر از 100 نمایندۀ پارلمان و استادان پوهنتون، ده ها ارگانهای جامعه مدنی، ملل متحد، جامعه بین المللی، کمیسیون های مستقل انفخابات و شکایات، (اضافه تر از 100000 عضو) کاندیدان مستقل( داودسلطانروی،ارسلا، قطب الدین هلال، قیوم کرزی. )استاد سیاف(قبول شمارش)و ده ها حزب سیاسی و انجمن ها........)شامل بودند.اما حالا عبداله عبداله حاضر شده با این متفلبین مذاکره نماید و هم چنین از حکومت ائتلافی صحبت میشود.و خوب میداند که با تفاوت 2 میلیون رأی بازنده میباشد لذا در تلاش است تا امتیاراتی کمایی نماید.


اسم: داکتر سیدعبدالله کاظم    محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 05.07.2014

ساعتی قبل خبری را در روزنامه هشت صبح تحت عنوان «هم زمان با رایزنی های بین المللی تیم های تخنیکی نامزدان گفتگو کردند» خواندم که تیم های تخنیکی هردو تیم زیر نظر یونس قانونی و کریم خلیلی باهم گفتگو کردند. در خبر آمده است که : «داود سلطانزوی، مهجور، داکتر فایق، اسدالله سعادتی، داکتر کاظم به نمایندگی از تیم تحول و تداوم و فضل احمد معنوی، خالد پشتون، داکتر سهاک، بشیرفاروقی و امرالله امان از تیم اصلاحات و هم گرائی در این تیم حضور دارند».
خواستم بدینوسیله اذعان دارم که اینجانب داکتر سیدعبدالله کاظم عضویت هیچ تیم را ندارم و شخص محترمی که اسم شان درمتن فوق «داکتر کاظم» ذکر شده است، بامن اشتباه نشود. از گزارشگر محترم روزنامه خواهش میکنم که اسمای اشخاص را همیشه بطور مکمل بنویسند و تنها به ذکر تخلص اکتفا نفرمایند.


اسم: داکتر سیدعبدالله کاظم    محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 05.07.2014

معلوم آقای داکتر اشرف غنی و تیم تداوم و تحول باشد که هرنوع سازش و معامله سیاسی در تقسیم قدرت به شکل «شرکت سهامی» و تقسیم کردن کرسی ها نه تنها یک خیانت درحق ملت است، بلکه فرار از حاکمیت قانون و سپردن سرنوشت ملت و کشور به دست مصلحت گرائی و درنتیجه سقوط هرچه بیشتر کشور در قعر فساد و بی ثباتی خواهد بود. به تأسی از فرموده آقای داکتر خالد فهیم: «مردم به شما وتیم شما رأی نداده ، بلکه به دیدگاه و برنامه شما رأی داده اند». اگر شما زیر فشار های وارده از وعده های خود عدول میکنید، درحقیقت فرمان ناکامی و بدنامی خود را همین حالا امضا میدارید و بدینوسیله اگر بخواهید و یا نخواهید، خود و کشور را به سرنوشت بد تر از سیزده سال اخیر مواجه می سازید.
خوشحالم از اینکه امروز جامعه جهانی جداً حل مشکل جاری انتخابات را در پرتو قانون و ازطریق کمسیون های ذیصلاح حمایت کرده و خواهان بررسی و شمارش مجدد آرأ در 6000 محل گردیده اند که چند روز قبل کمسیون انتخابات در حدود 2000 محل را شروع کرده بود. فرق ندارد اگر چند روز اعلام نتایج ابتدائی به تعویق افتد و اما رأی پاک از نا پاک جدا شود تا اعتماد مردم به شفافیت برگردد و آوازه های «تقلب گسترده» فروکش کند.
امید است جامعه جهانی و نیز تیم اصلاحات و هم گرائی ناظران خود را فوری جهت اشتراک دراین پروسه بفرستند و از اینطریق به پروسۀ قانونی و یگانه مجرای ایجاد شفافیت انتخابات اشتراک نمایند. هرگاه تیم اصلاحات وهم گرائی بازهم از اشتراک خود ابا ورزد، آنوقت آنچه را کمسیون انتخابات در حضور ناظران ملی و بین المللی پس از بررسی اعلام خواهند کرد، قاطع خواهد بود.
امروز سخنگوی وزارت دفاع امریکا از تدویر دور سوم انتخابات صحبت کرد که دال برعدم آگاهی او از قوانین نافذۀ افغانستان میباشد. امید است مقامات بیرونی در ابراز نظرهای خود قوانین افغانستان را درنظر گیرند و از خود سخن پردازی نکنند.


اسم: داکتر احمد خالد فهیم   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 05.07.2014

تمام اقشار و اقوام افغانستان که به شما رأی دادند و قرار قراین شما را به کثرت مطلق آراء به مؤفقیت رسانید، باید بدانید که سبب این رأی دادن آن دورنما، ماموریت و راهکار های بود که شما برای آیندۀ یک افغانستان مترقی، مرفه و با ثبات در جریان مبارزات انتخاباتی به مردم وعده میدادید. مهمترین وعده ها