Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  دفتر قطر: جام زهر کابل و واشنگتن    نویسنده:  سلیم آزاد

 
اسم: ف، هیرمند   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 04.07.2013


چگونگی تثبیت هویت نمایندگان طالب ها در دفتر قطر


هویت، حدود و ثغور اهلیت و صلاحیت نمایندگان گروه طالبان در دفتر مشکوک الهویۀ آنان در قطر، معضله ایست که در حالۀ معما گونۀ قرار دارد، این که این آقایان چه تعریفی دارند؟؟- نه آن تعریفی که ما از آنها استنباط می کنیم - مسالۀ جدی است. در این نوشتار ارزیابی دو عنصر آتی سؤال مذبور را به طور دقیقتر ایضاح خواهد کرد، این دو عنصر هویت و تثبیت هویت خواهند بود:

اول: هویت: شامل کدام عناصر است؟
یا حد اقل کدام یک از اجزای هویت در موارد مشخصی از اهمیت اساسی برخوردار خواهد بود؟ توجه باید نمود که در این نوشتار بنیاد های فلسفی، فرهنگی و گروهی هویت مورد بحث نیست بلکه دقیقاً نوشته به محتوای حقوقی، رسمی هویت که با داشتن آن شخصی حایز یک حق و یا صلاحیت معین سیاسی و مدنی می گردد، زیر مداقه می باشد، مثال: در «هویتی» که ما در اینجا به آن دلچسپی خواهیم داشت، شامل بلندی و اندازۀ قد نیست، رنگ چشمان و رنگ جلد نیز نیست، فرهنگ متعلقه نیز نمی باشد، آن هویتی که. . . . .

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: محمد نعیم بارز    محل سکونت: پاریس    تاریخ: 01.07.2013


محترم آقای ناصر تیموری عزیز سلام!

بیش از آنچه از سوی شما انتظار داشتم جواب خوب و قناعت بخش دریافت داشتم و علاوه از آن رهنمود ها و تا کید شما بر ادامه مبارزه علیه راه و روند ها و نظرات نادرست که مسئوولیت اساسی هر مدعی رشنفکری شمرده می شود مایۀ دلگرمی من شد، لذا فعلاً در همین حد مختصر به بحث پایان داده و بیشتر از این سبب زحمت تان نمی شوم. به اصطلاح یار زنده صحبت باقی و یک عالم تشکر


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: اضلاع متحدۀ امریکا    تاریخ: 01.07.2013

مذاکرات صلح دوهه

تحلیل وارزیابی جامع، مستدل و ملاحظات بجا و منطقی جناب محترم داکتر صاحب هاشمیان به ارتباط مذاکرات به اصطلاح صلح دوهه مورد دلچسپی خاص من قرار گرفت.
بلی این تپ و تلاش های واپسین برای تأمین آخرین منافع ( اگر موجود باشد) قبل از خروج است، حضور و وجود امریکا و متحدین با این همه سوقیات بزرگ نظامی و مصارف بلیون ها دالر مالیه ده امریکایی و اروپایی و ریختن خون بیش از سه هزارو پنجصد سپاه متحدین و قتل ده ها هزار بیگناه افغان و بجا گذاشتن یک نظام غرق در فساد، بدون هیچ نوع ریشۀ مردمی متزلزل و بی ثبات با اراکین سودحو بدون کمترین توجه به منافع ملی، ایجاد نظم اقتصادی دست نگر ابدی و متکی به منابع خارحی ورکود مطلق چرخ اقتصاد ملی و گسترش بیحد فساد در افغانستان چنین نتیجه بدست می آید که کدام منفعت. . . . .

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: ناصر تیموری   محل سکونت: Deutschland    تاریخ: 30.06.2013


ھموطن نھایت محترم بارز صاحب با عرض سلام و احترام مجدد,

من ھمیشہ از خواندن مقالات و نوشتہ ھای پر محتوای جناب شما بھرہ مند شدہ ام و طرز دید و
برداشت شما را در مورد مسایل کشور ما بسیار سودمند و ارزشمند می دانم.
ھم جناب شما و ھم تمام ھموطنان ما با مقالاتیکہ بہ ھمین پورتال وزین ارسال می کنند علاقمندی و نگرانی خود را نسبت بہ اوضاع کشور شان بہ نحوی از انحاء آشکار و متبارز می سازند۰
مقصدم از تذکر این ابیات:
(قبای زندگانی چاک تاکی ** چو موران زیستن در خاک تا کی
بہ پرواز آ و شاھینی بیاموز ** تلاش دانہ در خاشاک تاکی)
از زبان شھید سردار محمد داود خان فقط ھمین ابیات بود و نہ اینکہ آن انسان چی انجام داد و یا چی باید انجام می داد و در مورد محمد نادر شاہ نیز ھدف آوردن یک مثال بود اینکہ در صورت داشتن ارادۀ سیاسی یک زمامدار می تواند حداقل امنیت را در کشور تأمین نماید و زمینہ را برای تحولات بعدی آمادہ نماید۰

بحث بالای مخالفان آزاد اندیشی و نظام دیموکراسی است و از جانبی ھم جناب شما و ھم من خواھان
حفظ نظام موجودہ و آوردن اصلاحات در چوکات ھمین نظام می باشیم و من با اشارۀ شما اینکہ
باید بہ کمال احتیاط و با درایت سیاسی مشکل مخالفان دیموکراسی یعنی زورمندان و زرداران را برطرف کرد، موافقہ دارم۰
باور دارم کہ در تنظیم ھای اسلامی مانند جمعیت اسلامی و حتی حزب اسلامی و حتی در بین طالب ھا اشخاص خیرخواہ بہ وطن و معتقد بہ دیموکراسی وجود دارند و بایست در قضاوت نمودن محتاط بود لاکن از طرفی با کمال تأسف تعدادی انگشت شمار تلاش داشتہ و دارند کہ با سوءاستفادہ از تبار، دین، زبان و سمت مردم کشور ما را بہ طرف انفصال و انفراق سوق دھند و ھدف و جھت مقابلہ و مبارزہ نیز این گونہ اشخاص باید باشد و پافشاری و گلایه نمودن مردم و منورین از شخص آقای کرزی نیز در ارتباط بہ رفتار وی با زورگویان است و آقای کرزی بہ جای اینکہ نفوذ این ھا را در دولت و جامعہ محدود نماید برعکس بر نفوذ شان با دادن امتیازات افزودہ است۰

مبارزہ و مقابلہ با دشمنان آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی وظیفۀ منورین و ھمۀ اقشار
جامعہ است و این مبارزہ مستمر بودہ و شخص شما بہ اعتقاد من یکتن از ھمین منورین مبارز
می باشید۰
در اخبار امروز خواندم کہ مقامات امریکایی و حتی پاکستانی آقای کرزی را بہ صفت مانع و مشکل
اساسی در مقابل تأمین صلح و دولت داری خوب دانستہ و پاکستانی ھا می خواھند کہ مذاکرات صلح فقط میان طالب ھا و جمعیت اسلامی و دیگر گروہ ھا بدون حضور دولت افغانستان صورت پذیرد و بہ نظر جناب شما آیا زمینہ ساز این ھمہ مداخلات چہ کسی می تواند باشد!

مشکل اساسی گروہ ھای ایدولوژیک اصرار شان بالای قدرت است و امروز در کشور مصر، مردم و
جوانان تحت نام” تمرد” بہ تظاھرات وسیع دست یازیدند و خواھان کنارہ گیری احمد مرسی شدند و حالا با اوج گیری اختلافات ھمہ سخن از تجزیۀ مصر بہ میان می آورند۰

بنابر این بہ اعتقاد این کمترین باید بہ خاطر مردم، بہ خاطر وطن و بہ خاطر خود با نفوذ روزافزون اینگونہ از گروہ ھا مقابلہ و مبارزۀ مدنی نمود و روشنگری کرد۰

با عرض ارادت


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 30.06.2013


آقای بسیار محترم تیموری لطفاً بالنوبه احترامات مرا هم بپذیرید!

بدون تعارف باید گفت روش مؤدبانه شما با دنبال نمودن منطقی نکات مورد اختلاف ما پیرامون خروج کشوراز بحران موجود و رسیدن به صلحی که همه در انتظار آن اند، بسیار خوشایند بوده زیرا اگر بدینگونه و صادقانه مسایل به بحث گرفته شود بلاتردید هریک به برداشت های نادرست خویش از اوضاع عینی کشور و مواضع دولت های ذیدخل در افغانستان پی خواهیم برد.
1 - اینرا خواهید پذیرفت که جامعۀ افغانستان یکی از عقب مانده ترین جوامع بشری در دنیای امروز است که این عقب ماندگی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در ایجاد ساختار های دولت و بر قراری روابط با دول جهان اثر مثبت و منفی خود را دارد وچند تن انسان نخبه و نابغه و با اراده نمی تواند همه چیز را بیکبارگی بدلخواه خود عیار و برقرار نماید.
یک نکته مورد اختلاف بین من و شما اینست که شما در جنگ و بحرانیکه در دوران حاکمیت امان الله خان از طریق شورش حبیب الله کلکانی و به حمایت دولت برتانیۀ وقت بوجود آمده بود، از سپهسالار محمد نادر خان نام برده و فرموده اید که گویا او توانسته با درایت شورش را مهار کرده و کشور را بسوی آرامش و بازسازی رهبری نماید. البته من استعداد های ذاتی و نقش موثر فرد را در زمینه های مختلف زندگی می پذیرم، اما شرایط و امکانات را از نظر نباید دور داشت.
مثلاً همانطوریکه در براندازی دولت امانی دولت برتانیه نقش اساسی داشت در حمایت از محمد نادر خان و بقدرت رساندن وی بر تاج و تخت افغانستان نیز رول عمده ای را بازی نموده است. و الی ممکن نبود فردی با دست خالی به آن قدرت برسد.
2 - در صورتیکه آقای کرزی و یا هر فرد دیگری بجای او در شرایط موجود بخواهد از طریق دایر نمودن لویه جرگه و یا تجویز دیگر چند جنگسالار را از قدرت دور کند، طوریکه شما از محمد قسیم فهیم و یا دیگری یاد کرده اید به مخالفت بر می خیزند و آنها نه تنها از داشتن پول، سلاح و حمایت قوم بر خوردار هستند بلکه دولت های دشمن افغانستان چون ایران و پاکستان نیز از آنها حمایت می نمایند، چنانکه دیدیم چگونه دولت چپی به حمایت شوروی و خود دولت شوروی را به زانو در آوردند.
3 - محمد داوود خان با خوش نیتی ولی با در ک غلت از جامعه و جهان تصور میکرد که میتواند کار های را که در افغانستان محمد ظاهر شاه نتوانسته و یا نخواسته انجام دهد او میتواند انجام دهد، اما آرمان هایش را باخود به گور برد و کشور را از حرکت طبعی باز داشت.

محترم آقای تیموری قبول بفرمائید که چه در دولت و چه در خارج از دولت جنگسالاران صاحبان اصلی زر و زور هستند و میلیون ها انسان فقیر در وضعیت ناخودآگاه بدنبال آنها روانند و تا هنوز در نهاد های امنیتی نفوذ برجسته ای دارند. لذا می باید با نهایت درایت به نفع همگانی دولت و جامعه را متحول نمود نه با شتاب زدگی و ناسنجیده. زمان لازم است و حوصلۀ فراوان. تشکر


اسم: ناصر تیموری   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 30.06.2013


بارز صاحب نھایت محترم تمنیات نیک این ھموطن تان را متقابلاً بپذیرید از حسن نظر شما جھان امتنان ۰

در بارۀ دو انتخاب یعنی برگزاری ریفرندم و تدویر لویہ جرگہ کہ من پیشنھاد نمودم جناب شما بہ وضعیت اجتماعی مردم و عدم توانایی دولت اشارہ نمودید و نتیجہ گیری کردید کہ در تحت شرایط کنونی حتی با برگزاری لویہ جرگہ نباید متوقع بود کہ در ماھیت جریان صلح و دولت تغییر اساسی رونما شود و بہ اصطلاح ما افغان ھا ھمان آش خواھد بود و ھمان کاسہ ۰
لاکن من نظرم را در این مورد با این ابیات کہ روزی از زبان شھید سردار محمد داود شنیدہ بودم و بعد از سی و چند سال در حافظہ ام باقی ماندہ آغاز می نمایم :

قبای زندگانی چاک تا کی ۔۔۔ چو موران زیستن در خاک تا کی
بہ پرواز آو شاھینی بیاموز ۔۔تلاش دانہ در خاشاک تا کی
این ابیات از زبان رئیس جمھور وقت افغانستان متوجہ من و ھموطنانم (مردم فقیر و بی سواد و باسواد افغانستان و مسؤولین سیاسی) بودہ و است.
تردیدی نیست کہ نقش مسؤول سیاسی در جھت دادن ھا و تعیین مسیر ھا با اھمیت می باشد، مسؤولین غمخوار، متعھد و متعقد بہ خدمت برای مردم می توانند با ابزارھا و امکانات دست داشتہ و قانونی کشور را بہ مسیر ھای روشن ھدایت نمایند و مردم را حاکم بر سرنوشت شان گردانند.
بطور نمونہ محمد نادر شاہ در تأریخ معاصر ما نمونۀ یک شخصیت قاطع است کہ در ظرف کمتر از یک سال نظم و امنیت را دوبارہ اعادہ و تأمین کرد و اردو را سر و سامان داد۰

آقای کرزی بہ صفت رئیس جمھور منتخب مردم مؤظف است کہ در موارد استثنایی و خاص بہ آرای مردم مراجعہ نماید و آوردن صلح عادلانہ و آبرومندانہ یکی از آن موارد است و مزیت و ثمر مراجعہ بہ آرای جمعی را بہ ترتیب ذیل متذکر می شوم:
اول۔ احترام بہ ارادۀ آزاد اتباع،
دوم۔ ایجاد اعتماد بہ نفس در وجود مردم،
سوم۔ کم اثر و بی اثر نمودن نقش و تأثیر گزاری گروہ ھای مخالف دیموکراسی و زورگویان،
چھارم۔ارتقای مشروعیت و اقتدار دولت،
پنجم۔ افغانی و داخلی ساختن پروسہء صلح و۰۰۰ .

در صورت تدویر لویہ جرگہ شخص آقای کرزی می تواند بہ تدابیر و مکانیزم ھای عملی تر متوسل شود بطور مثال شرایط راہ یافتن در لویہ جرگہ بہ اساس معیار ھا تعیین و تثبیت گردد و اشخاص واجد شرایط باید حداقل فارغ التحصیل صنف دوازدہ بودہ و توسط مردم محل بود و باش شان در یک رقابت آزاد انتخاب شدہ باشند و دیگر موارد، مانند گذشتہ ھا کہ رؤسای محلات و اقوام بہ لویہ جرگہ ھا راہ می یافتن در شرایط امروزی نمی توان چنان روش را دنبال کرد زیرا کہ شیرازۀ عنعنوی جامعہ افغانستان ازھم پاشیدہ بطور مثال در طی چند سال اخیر تنھا در ولایت قندھار بیش از چھار صد نفر از سران محل و اقوام کشتہ و ترور گردیدہ اند و ھمانطور در دیگر نقاط کشور نقش و تأثیر گروہ ھا را نباید پر اھمیت نشان داد بطور نمونہ توجہ جناب شما را بہ بیانات اخیر آقای معاون اول ریاست جمھوری در محضر والیان جلب می نمایم کہ اظھار داشت در صورتیکہ بالایش ظلم شود و در آیندہ در قدرت سھیم نباشد با تفنگش بہ کوہ بالا خواھد شد و حتی گفت کہ ھمہ مسلح می باشند و پروسہء خلع سلاح یک دروغ محض بودہ و بہ ھمین گونہ دیگر ھا و حتی طالب ھا این ھا نہ قوتی دارند و نہ حمایت مردمی و در صورت داشتن ارادۀ سیاسی قوی، آقای کرزی قادر خواھد گردید کہ بنیاد اثرگزاری و فعالیت این گروہ ھا را بکمک مردم و جامعۀ جھانی از جامعۀ افغانستان ریشہ کن نماید.

در فرجام بہ گمانم طالب ھا و زورگویانی کہ در دولت سھیم می باشند دو روی یک سکہ هستند۰


اسم: داوودمرادیان   محل سکونت: کابل    تاریخ: 29.06.2013

29/06/2013

ضرب شصت خفت بار طالبان به امریکا
منبع: جریدۀ وال‌استریت‌ جورنال امریکا
ترجمه: افغان جرمن آنلاین

در حالیکه بی تفاوتی های روسیۀ فیدرال، جمهوری مردم چین و کشور اکوادور به خواسته های اضلاع متحدۀ امریکا در رابطه با مسئالـۀ پناهندگی ادوارد سنودن (Edward Snowden)، توجه جهانیان را به خود جلب کرده، طالبان به نوبۀ خود روز دوشنبه، ضرب شصت خفت باری به دولت امریکا نشان دادند.
کمتر از یک هفته قبل از آن، مقامات امریکایی به خاطر آنچه که یک دستاورد بزرگ دیپلوماتیک می‌ دانستند، به یکدیگر مبارکباد می گفتند. آنها عقیده داشتند که به قناعت طالبان پرداخته انـد تا دفتر سیاسی خود را در دوحه، پایتخت کشور قطر افتتاح نمایند.

امریکا امیدوار است با حاضر ساختن طالبانی که این دفتر را در دوحه گشوده اند، ……

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: محمد نعیم بارز    محل سکونت: پاریس    تاریخ: 29.06.2013

محترم آقای ناصر تیموری سلام!

نوشته شما را تا اخیر خواندم ، مثل همیش بسیار مقبول بود، همه حرفها و نظر شما در موضوع مسئوولیت دولت در قبال مردم بجاست ولی نخست باید دید ماهیت و توانائی دولت و سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق شان تاچه حد است ؟.
شما فرموده اید « رئیس جمهور کرزی بجای سهیم ساختن اتباع کشور در پروسه صلح با تعدادی از رؤسای تنظیم ها و دیگر ها در مورد این پروسه صحبت و مشوره میکند، جناب ایشان با این طرز برخورد و روش آنهم با چنان مشکل حیاتی و ملی خواهی نخواهی نزد اتباع شک و تردید ها را قوت می بخشد که مبادا بار دیگر کشور به مصیبت کلانتر و دور باطل گرفتار شود.»

شما در موضوعی که در بلا آمد از رفراندوم و لویه جرگه متذکر شده اید . . . اما خود میدانید که متأسفانه اتباع افغانستان از لحاظ معرفت های علمی، تخنیکی و مسایل اجتماعی چقدر در سطح پائین قرار دارند و دولتی که از درون همین جامعه و مردم بوجود آمده از لحاظ ماهیت و صلاحیت و توانائی حتی در حد دولت های همسایه مثل تاجکستان و ترکمنستان هم نیست چه رسد به ایران و پاکستان. پس بدین ترتیب احیاناً اگر ریفراندوم به راه افتد و یا لویه جرگه پایه گذاری شود فکر نکنم که معجزه ای بعمل آید و از آنطریق به صلح دلخواه برسیم بخصوص که در این مسایل پای دولت امریکا و پاکستان در میان است و طالبان جز ابزاری در دست آنها چیزی بیش نیست.و همین طور نفوذ دولت هایی مثل هند، چین، روسیه و ایران را هم نادیده نباید گرفت. با احترام


اسم: محمد نعیم بارز    محل سکونت: پاریس     تاریخ: 29.06.2013


محترم آقای عباسی سلام!

سپاس از توجه جناب عالی به نوشتۀ اینجانب، ولی میدانم آنچه ارزش های مثبتی که به شأن آقای کرزی نسبت میدهید به آن معتقد نیستید البته شما حق دارید منهم نسبت به وی انتقاد های دارم ولی در میان دولت مردان موجود در کشور او را مستحق ریاست می بینم زیرا به مسایل اساسی کشور که پای منافع ملی در میان باشد در برابر هر قدرتی به تناسب توان خود استوار و قاطع می ایستد. باعرض حرمت


اسم: حميد عبيدي   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 29.06.2013

سخن روز در آسمايي:

«ای اس آی» توپ مذاکرات قطر را در میدان «ایتلاف سابق شمال» انداخت- حال باید دید که رهبران اپوزسیون سیاسی به درافشانی های نظامیان پاکستانی ، چی گونه جواب خواهند داد؟

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 29.06.2013

محترم آقای پیر محمد بابر سلام !
خوشوقتم که بار دیگر نوشتۀ زیبا و پر محتوای شما را از نظر می گذرانم البته همه مطالب شما بسیار ارزنده است، بالاخص در ارتباط به باز شدن دفتر طالبان در قطر بر اساسی ترین مساله تماس گرفته اید و آن عکس العمل مشترک دولت و مردم افغانستان است که بواقعیت نه تنها حمایت شما از موضع من بلکه تمجید شما از همچو حرکت ها و موضع گیری های همگانی در دفاع از مسایل ملی در راه اتحاد و رسیدن به صلح و آرامی بی تاثیر نخواهد ماند تشکر فراوان از شما.


اسم: محمد نعی بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 29.06.2013


آقای قلعه چه ای سلام!

باید از شما پرسید چرا با قهر و عصبیت می نویسید، اگر نوشته های من سبب آزار و ناراحتی تان می شود، نخوانید، و اگر به مقصد نقد کردن می خوانید تحلیل و استلال کنید و اگر از دید شما نوشته های من ارزش انتقاد را هم ندارد، می توانید از آن چشم بپو شید.
طور خلص چند مساله را خدمت تان بعرض رسانم:

1 - راجع به اتهام بستن شما بمن که گویا در موضع لطیف پدرام یا عطامحمد نور و غیره قوم گرا هستم، اگر نوشته چند روز قبل مرا در همین سایت افغان جرمن آنلاین تحت عنوان ( بجای همشهری چسپیدن به قوم و قبیله شرم است و ننگ ) مطالعه فرمود بود کفایت می کرد بپذیرید که من قوم گرا نیستم بالعکس علیه قوم پرستی هستم.

2 - برداشت من از آقای کرزی اینست که در وضاع ناهنجار وبحرانی کشور سیاست گذشت و مصلحت جوئی او یک امر ناگذیر است و اگر چنین سیاستی را دنبال نمی نمود همین تعادل نسبی که بین جنگسالاران موجود است هر آن امکان درگیری و جنگ وازهم پاشی دولت بوده و است.
3 - در نوشته زیر عنوان ( عکس العمل جمعی در افغانستان...) من راه حل ارائه نداشته ام بلکه زمینه های رسیدن به توافق میان طالبان ، دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا را اندک به بررسی و پیش بینی گرفته ام و در جهت رسیدن به صلح به دیدۀ شک نگریسته ام. زیرا اوضاع دولت و جامعه افغانستان بسیار بحرانی و شکننده است و علت اساسی از دید من اینست که امریکائی ها آنرا به همین حالت نگهداشته اند، تا ازاختلافات و در مجموع از افغانستان بحیث ابزار به سود خویش بهره برداری نمایند. فکر میکنم هرچه دلیل بیاورم شما نمی پذیرید بهتر است بس کنم.

با حترام


اسم: ناصر تیموری    محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 29.06.2013

تأمین امنیت و برقراری صلح عادلانہ نیاز مردم افغانستان است مردم ایکہ در چند دھۀ اخیر حیات و دار و ندار خویش را بہ خاطر جاہ طلبی ھا و خودخواھی ھای تعدادی از فرزندان این کشور از دست دادند ھمہ بلا استثناء سخن از تأمین صلح در کشور بہ میان می آورند ، دولت افغانستان بہ گونہ ئی ، جناح ھای سیاسی مخالف دولت بہ شکل دیگر و گروہ ھای مخالف مسلح با دیدگاہ ای متفاوت تر خواھان گفتگو و مفاھمہ با یکدیگر بر سر چگونگی برقراری صلح و امنیت گردیدہ اند ....

در این روزھا با گشایش دفتر طالب ھا در قطر بحث ھا در بارہء چگونگی برقراری آشتی و صلح زیادتر و داغ تر گردیدہ و این تحول تعدادی را خوشبین تر و عدہ ای دیگر را بدبین تر بہ آیندہ ساختہ ، برافراشتن بیرق طالب ھا در آن مکان باعث بروز عکس العمل ھا از جانب جناب رئیس جمہور و دیگر مسؤولین دولتی و شورای عالی صلح گردید کہ اینطور عکس العمل ھا بہ نوبہء خود نمایانگر آشفتگی ، غافلگیری و درماندگی این مقامات بودہ بہ جای سہیم ساختن اتباع کشور اش در پروسہء صلح ، آقای کرزی با تعدادی از روسای تنظیم ھا و دیگرھا در مورد این پروسہ صحبت و مشورہ می کند ، جناب ایشان با این طرز برخورد و روش آنھم با چنان مشکل حیاتی و ملی خواھی نخواھی نزد اتباع شک و تردیدھا را قوت میبخشد کہ مبادا بار دیگر کشور بہ مصیبت کلانتر و ”دور باطل” دیگر گرفتار شود .

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 29.06.2013

بارز صاحب عزیز و محترم !

ما به برداشت و نظر شما که عکس العمل جمعی اقشار مختلف مردم باعث سرنگونی علم طالبان در قطر گردید احترام میگذاریم مخصوصاً که برهبری رئیس صاحب جمهور مدبر، صاحب فراست و ملی گرا صورت گرفته. این یک پیام بیحد امیدار کننده است که الحمد لله آگاهی و شعور سیاسی میان ملت افغان بیدار گردیده چنین عکس العمل های جدی با همبستگی همگانی غرض سرنگونی دلالان قدرت و مافیای اقتصادی ومستبدین مفتخر به القاب مجاهد و خفه کنندگان گلوی صدها هزار زن و مرد و طفل ، چپاولگران دارایی عامه، غاصبین حقوق مشروع انسانها و آنانی که قرآن ریر بغل دارند و به ناموس و مال مردم تجاوز می کنند و خلاصه حلقاتی که افغانستان را به چنین سرنوشت دچار ساخته اند صورت گیرد. شود که این اقشار بیدار و آگاه به سرکردگی رئیس جمهور بصورت مسالمت آمیز و تبارز چنین عکس العمل های مثبت وطن را از این مرداب کثافت بیرون کنند


اسم: پیر محمد بابر   محل سکونت: لندن    تاریخ: 28.06.2013

افغانها از حوادث11سال گذشته باید درس بگیرند

نوشتۀ نویسنده و تحلیلگر بادرایت و هوشیار افغان شاغلی محترم نعیم بارز را دو بار خواندم و همه هموطنان را به مطالعه آن دعوت می کنم. ایشان واقعیت های حوادث کشور را به شکل نهایت عالی بیان داشته اند. من در حالی که با تمام نوشتۀ ایشان موافق ام می خواهم نکات ذیل را احترامانه به عرض برسانم:

همۀ ما که خود را با نام مقدس افغان یاد می کنیم از حوادث یازده سال گذشته باید یک درس بگیریم که فقط در صورت اتحاد و همبستگی می توانیم بر مشکلات فایق آئیم و دشمنان و مغرضین را اجازه ندهیم از بی اتفاقی ما و پراگندگی ما سوء استفاده کرده مقاصد شوم شان را عملی کنند.

اگر عکس العمل بجا و به موقع جناب محترم کرزی، جریان های سیاسی و اجتماعی، قوای سه گانه دولتی و در کل، مردم افغانستان نمی بود من فکر نمی کنم امریکایی ها حاضر می شدند در موقف شان در ارتباط با دفتر طالبان و مذاکرات با آنها تغییر وارد کنند.

چگونگی افتتاح آن دفتر در «دوحه» یک بار دیگر . . . . .

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: محد نادر قلعه چه یی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 28.06.2013

محترما! تحریر آقای بارز را خواندم، این شخص بدون شک در دو مسئله با عطا محمد نور، لطیف پدرام و دیگر فدرالی طلبان و جدایی خواهان همفکر و هم عقیده است آنها هم میگویند که ولایات و ولسوالی های سرحدی برای طالب ها داده شود، این کار چه نتیجه برای ملی یووالی به ولری؟؟ وهمچنان کرزی از بازگشت طالبان پلۀ (پشتون ها)قومی و گروپی را در قدرت دروند (گرنگ) می سازد، جناب بارز خودت که همیشه سرنی کرزی را پف میکردی، در این جا او را به پره وجنبه و قوم بازی تورن میکنی؟؟


اسم: Qasem   محل سکونت: Germany    تاریخ: 28.06.2013

Exactly Mohtaram Barez Saheb, I am totally agree with your deep argumentation.

Mohtaram Faizi Saheb, your are doing good foreign politic at moment, but your worst internal politics is the reason why people prefer Taliban
When you and your Team get awake endly. Your time is going to the end
Zemestan me kozarad, roi Siahi ba Zughal me manad

To Mohtaram Babur Saheb,
It is a pitty that Mr. Karzai never acted strongly against all these
missarrangemnt in AFG, but is to late now


اسم: محمد نعیم بار ز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 28.06.2013


محترم آقای سلیم آزاد سلام!

شما در جای از نوشته تان متذکر شده اید که تقاضای دولت افغانستان از دولت پاکستان مبنی بر رهائی زندانی های طالب از زندان های پاکستان اشتباه است. در حالیکه از دید اینجانب بالعکس کار بسیار بجاست. بدین معنی که اگر قبول دارید طالبانیکه در افغانستان می جنگند حامی شان دولت پاکستان است؟ پس طالبانیکه در زندان پاکستان هستند منطقاً می باید مخالف دولت پاکستان بوده باشند که از سوی آن دولت زندانی شده اند، لذا تقاضای آزادی آنها فشاری می تواند باشد بر دولت پاکستان این دشمن تاریخی افغانستان که هیچگاه نمیخواهد صلح و آرامی در افغانستان مستقر گردد .

بااحترام


اسم: ایمل خان فیضی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 28.06.2013

دیدگاه: دفتر طالبان در قطر و موضع افغانستان

چگونگی گشایش دفتر طالبان در تاریخ 12 جون سال جاری میلادی در شهر دوحه قطر سر و صداهای زیادی را در داخل خارج افغانستان ایجاد کرده و باعث بوجود آمدن نگرانی هایی نیز شده است.
گشایش این دفتر تحت نام "دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان در قطر" با عکس العمل شدید دولت و مردم افغانستان مواجه شد.
رئیس جمهور حامد کرزی در یک جلسه با رهبری شورای امنیت ملی و مشاورینش، مذاکرات موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده را به دلیل "تناقضات میان گفتار و عمل ایالات متحده امریکا" در رابطه به روند صلح، به تعلیق درآورد .....

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: Ahmadullah Sahebzadeh   محل سکونت: Danmark    تاریخ: 28.06.2013

If communist, criminal mujahid, Dostum ,Mohaqiq , Amrullah Sahli can live in Afghanistan ,why not Taliban.commen Afghans are tired of war. Their is some forces that not want peace.

Afghanistan need peace , education ,oconomist developement and not so called parties and leaders and in reality MAZDORAN. we should change our position and be clear at our politcal leaders are corrupt,unpragmatisc and use less.Karzai amd Amrullah are shoting and crying for their own benefit and intereest.They want to contiue their
business.

American play games with Afghans and Karzai is a joker


اسم: م، نعیم بارز   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 27.06.2013

عکس العمل جمعی در افغانستان
بیرق طالبان را درقطرسرنگون ساخت!

درچهل سال اخیراین نخستین باری بوده که در یک امر مشخص یعنی در قبال تأسیس دفتر سیاسی بنام «دفترسیاسی امارت اسلامی افغانستان» در قطر. حین اطلاع از آن تمام نهاد های دولت و تقریباً همه مردم افغانستان ازیک دست فروش روی بازار کابل گرفته تا رئیس جمهور کرزی به هیجان آمده و اعتراض شدید شان را نسبت به آن ابراز داشتند که بالاثر دولت ایالات متحدۀ امریکا و حکومت قطر خود را ناگذیر دیدند در ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت از موضع قبلی شان عقب نشینی کرده و بیرق طالبان را که خلاف گذشته با ساز و آواز بلند شده بود پائین آورده و ایجاد دفتر سیاسی را، رد نمایند.......


متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: داکتر سیدخلیل الله هاشمیان    محل سکونت: اضلاع متحدۀ امریکا    تاریخ: 27.06.2013

اشتباهات طالبان و عکس العمل افغان ها

ما نمی دانیم دفتر "دوحه" توسط کدام یک از گروه های طالبان تدویرمی شود!؟ امر مسلم این است که دفتر "دوحه" در اثر دیپلوماسی مؤفق پاکستان تأسیس شده و شواهد می رساند که در تدویر آن (آی. اس. آی.) پاکستان دست فراخ دارد. همین اشتباه بزرگ که طالبان بیرق سفید و عنوان (امارت اسلامی) را در اول مرحله بلند کردند، اغلباً دستور پاکستان بوده و مقولۀ «اول پیاله و درد» را تداعی می کند.

این اقدام خام در حالیکه عدم وقوف و عدم تحلیل گروه دوحه را از ذهنیت عامۀ مردم افغانستان و موقف جامعۀ بین المللی برملا می سازد، بیانگر اطاعت پذیری گروه دوحه از تصمیم و فشار امریکا می باشد، چونکه به سرعت بیرق و عنوان خود را پائین آوردند:

""چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی !""

اینکه ملا محمد عمر اگر زنده باشد در . . . . .

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: کمانگیر   محل سکونت: واشنگتن    تاریخ: 26.06.2013

خط کش حماقت انسانها راخط کشی می کند،
تا انسان ، به زمین و آزادی باز نگردد و تا سوء استفاده از دین و قوم و زبان و... با ماست ، دفتر طالب ها نه تنها در قطر ، که در درون یکایک ما ، گشوده خواهد ماند .


اسم: داکترخلیل الله قدیری   محل سکونت: بن، آلمان    تاریخ: 25.06.2013

گشایش دفتر طالبان در قطر، در واقعیت امر اقرار بیکفایتی سیاسی حکومت کابل در عرصۀ خارجی می باشد. ارج دادن به طالبان معنی دعوت به دهشت افگنی دیگر گروپ های دهشت افگن و حامی خواسته های پاکستان در افغانستان را می دهد.
اظهار آقای گلبدین حکمتیار در ابتداء معنی حسادت آن حزب را با طالبان میدهد و در انتها مطرح ساختن ومنکر بودن مزدوری سیاسی آقای حکمتیار را از پاکستان دارد و در عین حال نادیده گرفتن مردم بیدفاع افغاستان را دارامیباشد.
مثلیکه تا حال هم دولتمردان کابل عقب "نخود سیاه" روان بودند سیاست ناکارآمد خارجی خود را دوام میدهند.
در حالیکه به آی،اس،آی پاکستان اجازه بیشتر مداخله در امور افغانستان میدهند، فعالیتشان ضد همسایه های طماع ما پاکستان و ایران به نسبت نارسائیشان در جهان بین المللی پست افتاده.


اسم: ولی احمد نوری   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 25.06.2013

اخبار افتتاح دفتر طالبان در قطر را از تلویزیون طلوع با استفاده از این لینک بشنوید و لطفاً نظر تانرا در باره در این دریچه تحریر فرمائید:


متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: ;ولی احمد نوری   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 25.06.2013

شاغلی جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجۀ افغانستان روز یک شنبه گفته است که:
طرح حکومت برای ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر نهایی شده، و گفت و گو ها با دولت قطر برای ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان در قطر به زودی آغاز خواهد شد.

وی افزوده است که، پیش شرط های حکومت در گفتگوها با گروۀ طالبان، قطع روابط این گروه با هراس افگنی و نیز پذیرفتن قانون اساسی کشور خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه گفته است که، هدف از ایجاد این دفتر برای این گروه کشانیدن این گروه به میز گفت و گو ها خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه، جانان موسی زی گفته است که:
« طرح ایجاد یک دفتر برای گروۀ طالبان در قطر نهایی شده است، و به زودی گفت و گو هایی دراین باره با حکومت قطر آغاز خواهند شد.»

وی افزوده است که: « با ایجاد این دفتر برای طالبان حکومت می تواند تماس های مستقیم با نمایندگان رسمی طالبان از طریق کشور قطر داشته باشد.»

آقای موسی زی تأکید ورزیده است که، هرچند حکومت تلاش دارد تا گفت و گو های صلح با طالبان در داخل کشور انجام شود و نیز مسؤولیت امنیت نمایندگان طالبان را برعهده خواهند گرفت، اما در حال حاضر نیاز است تا یک دفتر سیاسی برای این گروه در کشور دیگری ایجاد گردد.


اسم: داکتر عبدالواحد احدزاده   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 24.06.2013


هموطنان بااحساس، هوشیار، متعهد و دلسوز در داخل و خارج کشور!

کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان با در نظرداشت صحنه سازی های اخیر ایالات متحدۀ امریکا و چند کشور دیگر از سازمان ناتو مانند جمهوری فدرالی آلمان که در عقب پرده جهت افتتاح رسمی یک دفتر دیپلوماتیک برای تحریک طالبان براه انداختند و در دنبال آن، همچو ابتکارات را به افتضاح کشاندند، اکنون از شما دانشمندان دلسوز، فعالین سیاسی در حل بحران کشور صمیمانه، جدی و بالضروره خواهشمند است تا نظریات مهم و پرارج خود را با ما سهیم ساخته و ازین طریق با یک قاعدۀ وسیع در باب مشخصات سیاسی صلح در کشور به نتایج معقول و دور از فشار بیگانگان برسیم.

البته کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان معتقد است که همه انسانها وافغانهای مجهز به ارزض های انسانی درپی دریافت حقیقت شده میتوانیم در صورتیکه بصورت جمعمی و فردی سعی ورزیم تا نشانه های ملموس حقیقت درخشنده و هویدا را با چشم فراخ و دور ار تعصب گروهی و فردی بنگریم.
بعداز علنی شدن افتتاح دفتر قطر برای تحریک طالبان و به افتضاح کشیدن آن از طریق ایالات متحدۀ امریکا و حکومت کابل از مراجع مختلف افغانی پیشبرد پروسۀ صلح که محوریت مستقل افغانی رادارا باشد از کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان تقاضا گردیده و تااندازه ای قابل ملموس از همکاری های محدود خود اطمینان داده و می دهند.

به همین لحاظ و بخاطر تحقق اهداف جمعی، از شما دانشمندان دلسوز و فعال در حل قضایای کشور مجددانه و صمیمانه انتظار داریم تا در مورد سه نکتۀ ذیل مسؤولانه معلومات و همکاری تانرا به کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان واضح و شریک بسازید.
1-- معلومات شخصی شمااز جریان تفاهم امریکا و تحریک طالبان در رابطه به افتتاح دفتر قطر و چگونگی صلح این دو طرف مشخص (طالبان و امریکا).
2-- تحلیل فردی و جمعی شما از این توافق و برنامۀ صلح و صحبت امریکا و طالبان.
3--اتخاذ تصمیم به گرفتن محوریت بحیث یک بدیل مدیریت کنندۀ پروسۀ حل بحران و زمینه ساز فضای گفت و گوهای افغانی صلح توسط کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان.

بااحترام
داکتر عبدالواحد احدزاده
(رئیس کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان)


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 24.06.2013


یگانه آرزوی قلبی و دیرینۀ همگانی بعد از دوران بسیار طولانی خونریزی، برادر و خواهر کشی و ویرانی استقرار یک صلح پایدار و ماندگار در وطن است.
دوام این حالت خطرات بس بزرگی را برای وحدت ملی و تمامیت ارضی در قبال دارد. نه تنها ملت صلح می خواهد بلکه حجر و شجر کشور فریاد صلح را بر می آورد. توقع مردم افغانستان از همچو تشبثات سیاسی اینست که اگر راستی این تلاش ها و مساعی متضمن برآوردن این آرمان ملی گردد که باید پایان جدایی ها و وسیلۀ پیوند مستحکم همه باشندگان این سرزمین باشد، نشود که این مذاکرات صرف به منظور خروج بی خطر و بدون درد سر برای امریکا و متحدین بوده انجام کار به نفع پاکستان تمام شود.
آنچه درین رابطه هراس بر انگیز است نقش علنی و نفوذ قوی پاکستان درین معامله است.
-- آیا طالب بحیث یک جریان مستقل افغان توانمندی اتخاذ تصامیم را دارد؟
-- و آیا طالب از اعماق قلب خود صادقانه ضرورت صلح و آرامش را بحیث افغان درک نموده و یا تا هنوز در بند اسارت افراط گرایی و پیروی از مشایخ بنیاد گرای عرب و مولانا های پاکستانی است.
-- آیا بازهم طالبان بحیث ابزار جنگی و سیاسی برای تأمین اهداف و منافع سترتیجیک پاکستان مورد استفاده قرار میگیرند؟ هراس مردم از اینست که مبادا دستورات آی.اس.آی. و مدرسه والای پاکستانی مسیر این مذاکرات را تعیین نموده افغان فریب خورده و ساده دل بحیث وسیله مورد استفاده قرار گیرد.
همه میدانید که هر مبارزۀ مسلح اهداف خاص سیاسی خودرا دارد و برای حصول آن نصب العین و مش های شفاف را حاوی بوده بر مبنای جلب همکاری رضا کارانۀ مردم بنیان گذاری می شود، بمب انتحاری و میلۀ ماشیندار راه حل معضلات و راه یافتن به قلوب مردم نیست. ورنه افغانستان تا حال مستعمرۀ شوروی باقی می ماند.
ما تا حال از طالبان شنیدیم که قوای خارجی از افغانستان خارج شود اما از مقام رهبری طالبان نشنیدیم که بعد از آن چه؟ طالبان چگونه و با کی صلح می کنند و سهم این جریان در تشکل دولت آینده چه خواهد بود و چه نوع دولت را طالبان پیشنهاد می نمایند؟ و به چه اساس؟
-- اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان چیست؟
-- طالبان حقوق زن را چگونه تأمین نموده،
-- آیا مکاتب نسوان را مسدود و قیودات و محدودیت های گذشته را بر زنان افغانستان تحمیل می نمایند؟
-- موقف زن در افغانستان چه نوع خواهد بود
دانستن موقف طالبان در قبال این سؤوالات زمینۀ بهتر قضاوت را فراهم می آورد.
آیا زمان آن نرسیده که طالبان دفتر و مقر رهبری خودرا از خاک بیگانه به داخل افغانستان انتقال دهند.
اتکاء به سوابق طالبان، اعمال و کردار شان به هیچ وجه نه تنهااطمینان نمی آفریند بلکه هراس بر می انگیزد.
وقایع جاری عراق بعد از خروج امریکا درس عبرت مفیدی است. امریکا در اول مرحله سنی های عراق را در لحاف سدام حسین پیچانده توسط ملیشه های کرد و شیعه بهزاران سنی بیگناه را کشته شهر های معمور شان را به توده های خاک مبدل ساخت. بعداً متوجه اشتباه خود شده سنی ها را بسیج ساخته علیه شیعه استعمال نمود روزانه به صد های همدیگر را می کشند. نفوذ ایران در عراق در حال توسعه است و ولایت فقیه ایران جریانات عراق را تحت نظارت دارد.
کرد ها نیمه مستقل بوده تابع حکومت مرکزی نبوده بحیث قطعات احتیاطی علیه ایران و ترکیه در نظر اند.
در حالی که من به دلسوزی امریکا و هیچ کشوری به وطنم باور نداشته و ندارم دفتر قطر تا دانستن واقعیت ها و معلوم شدن نتایج تأمل و صبر می خواهد شعار پخش کردن و گریبان دریدن کمی قبل از وقت است.


اسم: ایمل زمان یوسفزی    محل سکونت: کابل    تاریخ: 24.06.2013

مذاکرات صلح در دوحه
"مشکل بر سر چیست؟"

اخیراً گزارشات مختلفی مبنی بر سفر نمایندگان تحریک طالبان به ایران و بدنبالۀ آن افتتاح دفتر سیاسی آن گروه در مرکز امیر نشین قطر، در اکثر نشرات داخلی و خارجی بازتاب گستردۀ داشته است. اگر کمی خوشبینانه تر به قضیۀ "دیپلوماسی فعال" گروۀ طالبان به سطح منطقه دیده شود میتوان ادعا کرد که یک دورنمای روشن تری برای مذاکرات صلح میان تحریک طالبان و ایالات متحدۀ امریکا و یا در نهایت با دولت افغانستان نمودار گردیده است.

اگرچه دولت افغانستان از قبل با مردود شمردن هرنوع مذاکره و مفاهمۀ صلح با طالبان که در آن به دولت و شورای عالی صلح افغانستان هیچ نوع نقشی در نظر گرفته نشده باشد موقف تقریباً شفافی را در این زمینه اختیار نموده است. اما اینجا سؤالاتی مطرح میگردد که بر بنیاد آن میتوان به دیدگاۀ دولت افغانستان و دیگر حزب های فعال سیاسی در داخل کشور در راستای مذاکرات صلح با طالبان مشکوک شد. در قدم نخست، تأکید بی مورد دولت افغانستان بر ادامۀ گفت و گو ها با طالبان از آدرس شورای عالی صلح را می توان بزرگترین خبط حکومت پنداشت. زیرا، طالبان عملاً با ترور ربانی، رئیس سابق شورای صلح بصورت مستقیم مشروعیت این شورا را در پشبرد مفاهمات آینده زیر سؤال جدی برد.

همچنان تا بحال این شورا بجز از مصارفات گزاف مالی دیگر هیچ نوع دستآورد مثبت و آشکاری را در پیشبرد و یا حتی آغاز صحبت های صلح با گروه های مخالف دولت نداشته است. لهذا، بی اهمیت شمردن شرکت شورای عالی صلح هم. . . . . .


متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: احمد سعیدی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 24.06.2013

بیرق استوار ولوحه بی قرار

برخلاف آنچه در رسانه ها خبر پائین کردن بیرق طالبان و لوحه دفتر امارت در قطر به اطلاع جمعی رسید، داکتر نعیم وردک سخنگوئی طالبان گفت بیرق همچنان بجای خود استوار و تنها لوحۀ امارت از یک گوشه دیوار بگوشۀ دیگر نقل مکان کرده است.
حساسیت علیه بیرق طالبان:
تمام استخوان بندی کالبد دفتر طالبان بدست قصر سفید و حکومت کابل و همکاری دوحه صورت گرفته و در حقیقت دفتر طالبان نتیجۀ زحمت کشی ها و توافقات همین سه کشور با تمایل استخبارات پاکستان بوده طالبان در قسمت ایجاد دفتر تا مراسم افتتاح هیچ نقشی جز گرفتن دستور نداشتند و ندارند. اما حالا چند تن این گروه به نام سخنگوئی و مدیر و غیره از استقلال و تصمیم گیری در مورد چگونگی مذاکرات صحبت می کنند. اینکه با کی صحبت کنند و با چه کسی نه... این در حالیست که روز های نخست مذاکره با امریکا در صدر اجندای امریکا و طالبان بوده و طالبان ادعای مذاکره با شرکای امریکا را نیز داشتند، اما حالا هم امریکا وهم طالبان گفته اند: مذاکرات شان به تعویق افتاده است البته امریکا اول از تعلیق مذاکرات صحبت کرد و سخنگوی طالبان هم همین موقف را تائید کرد.
حالا مبصرین و تحلیل گران در حیرت اند که . . . .

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...


Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved