Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  اعتصاب عدۀ محصلین پوهنځی علوم اجتماعیات    نویسنده:  محمد نعیم بارز

 
اسم: محمد نعیم بارز    محل سکونت: پاریس     تاریخ: 06.06.2013


محترم دوکتور هاشمیان سلام!

بر طبق گذارش دوستان اساتید از محل اعتصاب و استدلال منطقی شمااز جریان رویداد اعتصاب و موضعگیری های سیاسی غرض آلود عناصر فاسد، باید گفت دیگرجای شک تردید باقی نمانده که دستهای از داخل وخارج در کار است تا اندک مشکلی را به بحران سیاسی مبدل کرده و از آن به نفع دشمنان افغانستان بهره برداری نمایند. تشکر از شما که جهت آگاهی دیگران با اینهمه خوبی و استدلال منطقی در زمینه روشنی انداختید. بااحترام


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان    محل سکونت: کلفورنیا    تاریخ: 06.06.2013

جناب اقای بارز باساس معلوماتیکه از رسانه های کابل بدست آورده چگونگی موضوع را درست گزارش داده است - ابتدا هفت نفرمحصل اعتراض و اعتصاب کرده بعدا این موضوع جنبه سیاسی اختیارکرده کریم خلیلی و محقق درآن دخیل شده ودرانکشاف این اعتصاب مقامات ایرانی در کابل دست قوی داشته اند. اما مظاهره یا اعتصاب محصلین حق قانونی شان است ودر گذشته ها نیز صورت گرفته، لیکن مرجع حل و فصل این نوع مسایل شورای پوهنتون میباشد، نه وزیرتحصیلات عالی. قراریکه از طریق همکاران پوهنتونی بمن گزارش داده شده، وزیر تحصیلات عالی شورای پوهنتون را بی حیثیت ساخته، عوض آنکه این موضوع رابشورای پوهنتون واگذارمیشد، باثر سفارش مقاماتیکه این وزیر رامقررکرده، خودش درزمینه مداخله کرده، زیرا خبرداشت و میدانست که شورای پوهنتون باساس قانون وتعامل موضوع راهمه جانبه بررسی میکرد:

اول سوابق تحصیلی محصلین رامیدید- باز حاضری و دسپلین صنفی محصلین را تحیقیق میکرد - اگر امتحانی در بین بوده، سؤالات امتحان و پارچه های محصلین را تفتیش میکرد- سپس تقاضاهای محصلین راتشخیص میکرد که آیا جنبۀ اکادمیک دارد یا مذهبی و سیاسی - سپس مدعیات و اتهامات محصلین را بالای استاد و رئیس فاکولته بررسی میکرد و در پایان تمام این بررسی ها، شورای پوهنتون که متشکل از رؤسای پوهنڅی ها میباشد ویکی دونفر نماینده های وزارت تحصیلات عالی را هم در تصمیم گیری شامل ساخته، درغیاب رئیس متهم، تصمیمی اکادمیک میگرفت - تصمیمی که نه سیخ میسوخت و نه کباب و مبتنی براساست یک مؤسسۀ علمی میبود. اما مداخله وزیر که یک وزیر حزبی است نه یک وزیر اکادمیک، زیرااین جوان بچه از طریق امتیازات حزبی بقسم فرفرک پوهاند شده - او را سفیر تهران ساختند و دیدند که کفایت ندارد اوراوزیر تحصیلات عالی ساختند - خلاصه در مقابل یک اعتصاب سیاسی یک تصمیم سیاسی گرفته شد - در حالیکه اعتصاب محصلین جنبه اکادمیک داشت و مرجع حل وفصل آن شورای پوهنتون بود. وزیرازعجله کار گرفت و بدون تحقیق اکادمیک، رئیس و استاد را برطرف کرد - چون باعتراض شورای پوهنتون و رسانه ها مواجه گردید، روز بعد تصمیم عجولانه خود را تغییر داد. چنین است وضع حکومت داری و پوهنتون داری در افغانستان.

در تمام امور افغانستان جنگ سالاران تصمیم میگیرند- اینکه گفته شده که مقام ریاست جمهوری در تصمیم وزارت تحصیلات عالی دخالت نداشته - عذر بدتر از گناه است !!! آیا وزارت تحصیلات عالی یک عضو دولت نیست ؟؟؟ وقتی در یک موضوع اکادمیک بی. بی. سی. و کشور همسایه علنا دخیل و سهیم شد و باز یک وزیر باساس سفارشات مقامات حساس حزبی چنین تصمیم عجولانه گرفت، آیا وطیفه رئیس دولت نبود که موضوع را تحقیق میکرد؟؟؟ قضاوت را باهل خبره میگذاریم. با عرض احترام سیدخلیل الله هاشمیان - 6 جون 2013


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 05.06.2013

محترم آقای احمد!

اگر اندک دقت می نمودید، می دانستید که من تعداد هفت نفر محصلین ناکام از قوم هزاره و جمعاً تعداد اعتصاب کنندگان فاکولته تعلم و تر بیه هفتاد، هشتاد نفر و ذکر سه فقره موضوعی اعتصاب همه از قول رئیس فاکولته تعلیم و تربیۀ پوهنتون نوشته شده است، تنها تبصره و تفسیر از من بوده که آنرا تائید میکنم. در مورد اینکه گفته اید آیا ایران نگران کیفیت درسی پونتون کابل است یا خیر؟ در جواب به صراحت باید گفت نه تنها رژیم آخندی ایران نگران کیفیت درسی پوهنتون کابل و ناکامی هزاره های افغانستان نیست بلکه اگر همه مردم افغانستان نابود شود، بسیار خوش میشود البته دخالت رژیم ایران و پاکستان در اینگونه مسایل فقط بخاطر ایجاد بحران و بهره برداری سیاسی است. حرف آخر اینکه گفته اید آیا مردم هزاره حق اعتصاب دارد یا نه؟ در پاسخ میگویم نظر به قانون همه اقوام و مردم افغانستان این حق و بسی حقوق دیگر را نیز دارند. بااحترام


اسم: صادق مرور    محل سکونت: کانادا    تاریخ: 05.06.2013

هموطنان گرامی! 05/06/2013

آرزومندم تا در روز های اخیر عمرم، ببینم، بشنوم و بخوانم که هر شخصیت و هر فرد جامعۀ ما، همانند اجتماعات متمدن که شب و روز در راه جست و جوی راه حل های مسائل حیاتی و بهبود شرایط زندگی برای انسان اند و بر طبق اصول و قوانین متمدن عصر ما، مبتنی براساسات مادی و معنوی دست داشته و بر بنای روحیۀ همبستگی با همدیگر، بدون هچ نوع تعصب، سعی و کوشش نمایند. اینکه کسی از چه نسل تولد یافته است، نه گناهی انجام داده و نه هم کدام عیب و امتیاز ازین ناحیه متوجه اوست. مسایل سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی را باید با دقت مطالعه نمود، در راه حل از روی آگاهی و نورم های معین علمی برخورد کرد. ما یک وطن داریم، که آنرا ویران و غرق خون می بینیم. نباید از نظر دور داشت، که گر اندیشه و راه و روش سیاسی را برای بهبود جامعه بکار می بریم، از پافشاری و توجه روی «اشخاص» کنار رویم، راه اصول و پرنسیپ کار اجتماعی و سیاسی را بکار ببریم.

در بحران بیش از «سی و پنج سال» در کشور ما، بسی جبهه گری ها صورت گرفت. برای مبارزه علیه یک «خارجی» از «خارجی» دیکر «کمک» گرفته شد. تغییر جبهات تعداد «کثیری» از «مجاهدین» و «قهرمانان» را دیدیم. حال هم در کشور «جنگ» روان است. بیش از 40 کشور در تحت شرایط خاصی در سرزمین افغان ها، حضور دارند. حال وظیفۀ هر کس در شناخت «راه» و «الترناتیف» در سمتگیری است. در حال حاضر، «ضدت با امریکا ومتحدن» آن که در طول مدت اخیر بخصوص در کشور ما، دخیل اند، صریحاً به معنی «پذیرفتن» مشی «افراطیون» چون «طالب»، «جلال الدین حقانی»، «گلبدین حکمتیار»، «افراطون پاکستانی وکشمیری»، «القاعده» ، «آخند های ایران» و غیره «پیروان» اخوان بین المللی شمرده می شود.

پایان


اسم: احمد   محل سکونت: ملبورن    تاریخ: 05.06.2013

جناب بارز گذشته از تعداد دانشجویان اعتصاب کننده که شما تعداد آنها را از ۸۱ نفر به ۷ نفر تقلیل داده اید همانطور گفته اید که یکی از خواسته های محصلین پوهنتون کابل ارتقاء کیفیت درسی در در پوهنتون کابل بود.
-- آیا شما واقعاً فکر می کنید که ایران نگران کیفیت درسی پوهنتون کابل است که شما سعی دارید اعتصاب این محصلین را به ایرا ن ربط بدهید۰ دوم هم بطور مشخص نوشته اید که این ۷ نفر هزاره بودند.
-- آیا به نظر شما هزاره ها حق اعتصاب را ندارند؟ بعد هم که هیچ یک از اعتصاب کننده ها از محصلین ناکام نبودند قضیه دراپیها و فقه جعفری همه و همه ساخته و پرداخته نشریات قوم سالار هستند.


اسم: Ahmad   محل سکونت: Melbourne Australia    تاریخ: 05.06.2013


جناب ظاهر،

واقعاً که کینه و نفرت هم حد و مرزی دارد شما به عنوان یک فرد قلم بدست و مدعی روشن فکری و ادعای همه از یک درختیم و انگشتان یک دستیم و بعد هم لباس تعصب به تن کرده و بابی وجدانی تمام همانند ملا خمینی و ملا عمر شروع به فتوا دادن و قتل و قلعم یک بخشی از جامعه افغانستان می کنید۰ بعد هم که شما که از پروان هستید و احتمالاً یک تاجیک چرا از پروان که بعد از دایکندی بیشترین قبولی را در کنکور داشت نمی کنید۰


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 04.06.2013

خوانندگان گرانقدر پورتال افغان جرمن آنلاین!

دریچۀ نظرخواهی پیرامون نوشتۀ جناب محمد نعیم بارز تحت عنوان (اعتصاب عدۀ محصلین پوهنځی علوم اجتماعیات، بیشتر يک حرکت سیاسی بوده تا خواست صنفی) به تأریخ 6 جون به ساعت 11:55 شب بوقت اروپای غربی مسدود میگردد. از نویسندگان و خوانندگانی که خواسته باشند در این مورد بنویسند، خواهش می شود، از فرصت باقیمانده استفاده فرمایند.

با تشکر و عرض حرمت


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 03.06.2013


دوستان گرامی !

رویداد های چهل سال اخیر بخوبی نشان داده است که در اثر موجودیت عناصر مخرب از داخل و دخالت دولت های بیگانه با نیت شوم از خارج اداره و حفظ نظم در کشور کار آسانی نبوده است.
با اینهم از طرز دید اکثرآ سخنگویان مخالف کرزی چنین استنباط می شودکه گویا آنها به این تصور اند که خواست و اراده مردم افغانستان، دولت های منطقه و جهان درحیطه صلاحیت و اراده کرزی است. زیرا هر رویداد بد و هر حرکت ناگواری که در کشور رخ میدهند، آنرا به ضعف و قصد ونیت کرزی نسبت میدهند و حتی تحولات آینده از جمله انتخابات ریاست جمهوری را کاملاً در حیطه صلاحیت او میدانند که هر طور او بخواهد میتواند شرایط را مساعد نماید تا مردم به نفر دلخواه وی رای دهند.
نمیدانم چرا باور دارند که کسانی دیگری و قدرتهای دیگری نیز در کشور وجود دارند، مثلاً قسیم فهیم، عبدالرشید دوستم، حاجی محمد محقق و مهمتر از همه حاجی عطا محمد نور والی بلخ به حمایت مستقیم امریکا که فیصله وزرا، مقام ریاست جمهوری و حتی فیصله ولسی جرگه را در باب عدم درج قومیت در تذکره قبول ندارد و آنرا رد می کند و کسی نیست از او بپرسد که تو چه کاره هستی آقا؟


اسم: ولی احمد نوری   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 03.06.2013

در بارۀ اعتصاب محصلین پوهنتون

موضوع اعتصاب غذایی تعدادی از محصلین پوهنځی تعلیم و تربیه در هفته ای که گذشت و بر همه واضح بود که به اثر توطئه و مداخلات عریان همسایۀ غربی ما فارس دیروز و ایران امروز که حالا متأسفانه در خود پوهنتون همخانۀ ما هم شده است، بسیار اسفناک و پریشان کننده است. خاصتاً تصمیم نا معقول و غیر ملی و نا بخردانۀ وزارت تحصیلات عالی در این زمینۀ بسیار خجالت بار و غیر ملی بود که این وزارت با کمال تأسف و خجالت در حق مملکت و مردم افغانستان مرتکب گردید.
چگونه این وزارت با اینهمه بـَر و درازی و مشاورین بیشمار دالر گیر خود نتوانست با تعیین هیأتی از محتوای پارچه های امتحان این محصلین دیدن نموده و بررستی نماید تا برایشان ثابت می شد که از یکطرف این محصلین به اثر نالایقی و عدم احترام اداره و دسپلین تحصیلی ناکام شده اند نه کدام علت دیگر و از جانب دیگر به گمان غالب قربانی توطئه و دسیسه های مداخلات بیگانه شده اند.
یک روز بعد از اجرای تصمیم مشکوک و ناعاقلانۀ وزارت تحصیلات عالی در مورد برکناری رئیس پوهنځی تعلیم و تربیه و استاد طرف انتقاد محصلین (البته به سفارش بیگانگان و توطئه گران) ایمل خان فیضی سخنگوی رئیس جمهور به رسانه ها اعلان کرد که در این زمینه با ریاست جمهوری مشوره نشده و این تصمیم بصورت مستقلانه از جانب خود وزارت تحصیلات عالی و ریاست امنیت ملی اتخاذ شده است. ولی تا امروز ندیدیم که دولت برای سرزنش این وزراء چه تصمیم را اختیار نموده است در حالیکه باید بدون فوت وقت باید اینها زیر تحقیق قرار می گرفتند و تنبیح می شدند و حتی برای عبرت دیگر وزراء و مامورین عالی رتبه از وظایف شان برطرف می شدند.

با عرض احترام به همه خوانندګان پورتال معتبر افغان جرمن آنلاین


اسم: یوسف پتنګ   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 02.06.2013


دوستان نهایت مخترم

امروز از دست رهبری بی مسؤولیت آقای کرزی وزارت اطلاعات و کلتور و وزارت تحصیلات عالی به حیث یک دفتر استخبارتی سپاه پاسداران ایران تبدیل ګردیده. این هرج و مرج ها قصداً از طرف ایران و ګروپ کرزی به راه انداخته شده چون سال ۲۰۱۴ نزدیک می شود کرزی آب را خِت نموده ماهی میګیرد.
کرزی و تیم شان کوشش دارد تا سال ۲۰۱۴ وضع را متشنج ساخته و برای اعضای خانواده خود زمینه تبارز را مساعد سازد.


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 02.06.2013


محترم آقای احمد از ملبورن !

شما که عدۀ بی شماری را به دروغ گوئی متهم می کنید و چند نفر محصل ناکام اعتصابی را حق بجانب میدانید، هیچ نگفته اید باچه دلیل و مدرک آنهارا حق بجانب می دانید، لطفاً دلیلش را ارائه کنید تا اگر بجا باشد ماهم بدانیم و الی بهتر است هیچ وقت بدنباله رویی از دیگران سخن نگوئید.


اسم: محمد نعی بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 02.06.2013


محترم آقای فاریابی سلا»

آفرین بر شما که نام های جاسوسان و مزدوران رژیم آخندی ایران را افشا نموده اید. باز هم آنچه معلومات در ختیار دارید در نشرات داخل و خارج کشور منتشر نمائید تا مردم ما ناخود آگاه بدام مزدوران ایران نیفتند. بااحترام


اسم: ق کبیر   محل سکونت: آلمان     تاریخ: 01.06.2013

جناب فیضی ! قدم نخست سیاسی ساختن محیط با صفای علمی پوهنتون کابل توسط رئیس جمهور ایکه شما سخنگوی شان هستید، گذاشته شد و این نطفه در همان روز در محیط علمی پوهنتون بسته شد و امروز شاهد اولین مولود ناخلف آن هستیم.

توجه:
بقیۀ را در صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالعه فرمائید.
و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقاله را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_pohanton_de_siasat_zai_nada.pdf


اسم: Ahmadullah Sahebzadeh   محل سکونت: Afghanistan    تاریخ: 01.06.2013

American is planning war between Shia and Sunni.the religus war to destroy our countries with our stupid mullas and so called ROSHAN FIKRAN


اسم: زلمی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 01.06.2013

نوشته جنب فاریابی بسیار جالب است و هم مستند، اما وقتی کارگزاران دولت کرزی، حتا سرک و خیابان کشور را نیز به نام « جاسوسان خارجی » نامگذاری میکنند، معلوم است که از نظر دولت کرزی، وطنفروشی و غلامی برای بیگانه ، نه تنها عیب نیست، بلکه مطابق پالیسی دولت است. منظومه جذاب کمباور صاحب درین زمینه قابل تامل است:


نام جاسوسان بر جا ده های وطن

شنيدم جاده ها را می نهند نام
به نام قاتل و دزدان ناموس

سيه کاران دوران خمينی
سفيران دروغين ، جمله جاسوس!

سر کمباور بيچاره لوچ ماند
که نه ايجنت ايران است نه روس !...


اسم: فاریابی   محل سکونت: kabul    تاریخ: 01.06.2013


چندی قبل، آقای افراسیاب ، از تحلیلگران ورزیده، مطلبی زیر عنوان « دولت کرزی، دروا زه پوهنتون هارا بست» در سایت گران افغانستان خواندیم که به مناسبت ایام محرم و مقارن« عاشورا» تعدادی از دانشجویان ، لیلیه پوهنتون کابل را صحنه زد و خورد و ظاهرا« عزاداری » ساخته بودند .، ،ناگهان وزیر تحصیلات، پوهنتون را برای چند روز تعطیل کرد!
همین وزیر تحصیلات، چند روز قبل بخاطر اعتصاب چند محصل ، باعجله و بدون ارزیابی دقیق، رییس فاکولته علوم اجتماعی و یک استاد را از وظیفه، معلق ساخت ور وز بعد ظاهرا این تصمیم را ملغی ساخت!
مضحک تر از کار های وزیر ، موضع گیری سایت فارسی بی.بی.سی است که به سخنگوی اعتصابگران، مبدل شد و اعتصاب چند نفر را « جنبش دانشجویی پوهنتون ها» نام نهاده بود!

یک بیانیه از سوی جمعی به طرفداری اعتصابگران در بی بی سی منتشر شد که امضای چند جاسوس شناخته شده ایران« دفتر آیت الله خامنه ای» نیز در آن وجود دارد ، مثلا امضاء :۱ـ محمد کاظم کاظمی ، از کارمندان دفتر تبلیغات اسلامی ایران و مداح خامنه ای و ساکن خراسان رضوی !
۲ـ دکتر سرور مولایی ، ار کارمندان سابقه دارساواک وواواک ( مدرس دانشگاه الزهراء ، تهران)
که خانم ایرانی دارد و ساکن تهران است. این شخص در وقت بنیانگزاری پوهنتون بامیان افغانستان ، چند هفته به افغانستان، آمده بود و گویا برای مدتی کوتاه اولین رییس دانشگاه بامیان بود!

۳ـ ابوطالب مظفری ، از عوامل واواک و یکی از مدیحه سرایان و همکاران دفتر ولی فقیه( بخش افغانستان)! ۴ـ دکتر سید عسکر موسوی : از عوامل فعال نفوذی رژیم ایران در افغانستان، این شخص در وقت سرپرستی سرور دانش در وزارت تحصیلات عالی، به حیث مشاور تحصیلات عالی در ین وزارت، مقرر شد وسال ها، همه کارهء این وزارتخانه بود ! معلوم نیست دکتر موسوی که خود در خوبی و بدی برنامه ها و آموزه ها و پروژه ها نقشی عمده داشته چگونه این « بیانیه» را امضاء کرده ( بقول ایرانی ها: پر رویی را تماشاکن )!
به نظر من، دولت کرزی، خود زمینه نفوذ و فساد ایجنت های بیگانه را فراهم کرده است!
وقتی رییس دولت از « سیا» و استخبارات ایران، پول و « جیب خرج» می گیرد، قباحت و زشتی جاسوسی، کم رنگ میشود!با احترام.


اسم: احمد   محل سکونت: ملبورن    تاریخ: 01.06.2013

من واقعا تعجب مي كنم كه يك عده با دروغ و تهمت مي خواهد اعتراضها و درخواستهاي حق بجانب دانشجويان كابل را وارونه جلوه دهد تا آر اين طريق نامي براي خود كمايي كند و خدمتي ملي ( قومي) هم كرده باشد.


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 01.06.2013


محترم آقای مایار سلام !

تشکر و سپاس گذار از لطف نظر تان نسبت به نوشته اینجانب، اما متاسفم که به اصطلاح روشنفکران ما در چه حدی از بی تفاوتی در مورد مهم ترین رویداد های کشور بی تفاوت اند.
من انتظار ندارم که موضع مرا تائید کنند می توانند مرا انتقاد کنند و لی در همچو مسایل ابراز نظر نمایند.بااحترام


اسم: د افغانستان مدني ټولنه   محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 30.05.2013

د کانکور کميټه د کابل بانک پر سرنوشت اخته ده

پاملرنه:
د دی متن د افغان جرمن آنلاین د تحلیلاتو په څانګه کی کولای شی ولولی. او یا هم لاندی لینک کاپی کړی او د خپل په براوزر کی یی نصب کړی او لیکنه ولولی.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FACS_de_kankur_commite_ao_kabul_bank.pdf


اسم: رادیو آزادی   محل سکونت: پراگ    تاریخ: 30.05.2013

یک تعداد از کارشناسان افغان می گویند که ایران تلاش ها را به هدف یک نوع تهاجم فرهنگی در افغانستان آغاز کرده است.

به باور آنان این کار برای آینده افغانستان بسیار خطر ناک است و باید حکومت جلوی این گونه فعالیت های ایران را بگیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می شوند که گفته می شود ایران به داخل پوهنتون کابل یک مرکز فرهنگی را تاسیس کرده است.

در همین خصوص مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با حاجی سید داوود کار شناس مسایل سیاسی و فرهنگی مصاحبه کرده و از وی در مورد تاثیرات این مرکز پرسیده است:

لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و مطلب را بشنوید

http://da.azadiradio.org/audio/Audio/937322.html


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پایس    تاریخ: 30.05.2013

محترم آقای ظاهر سلام!
تشکر از توجه تان به نوشته اینجانب . در ارباط به موضوع اعتصاب یکعدۀ ازمحصلین محترم پوهنتون کابل اظهار نظر شما از موضع ملی و علاقمند به یک نظام سیکولار جای ستایش دارد. معلوم میشود که در زمینه نسبتاً آگاهی دقیق دارید کاش اینگونه مسایل را بصورت جداگانه و مفصل به رشته تحریر در آورید تا از فیض اطلاعات تان من و دیگران نیز بهره مند شویم. بااحترام


اسم: ناصر تیموری   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 30.05.2013

محصلین فاکولتہ ھای علوم دینی و شرعیات بر ضد قانون منع خشونت بہ مقابل بانوان اعتراض نمودند ؛ محصلین موسسات تعلیمات عالی در تخار بر علیہء غصب زمین ھای پوھنتون تخار توسط عدہ یی دست بہ اعتراض یازیدند و محصلین موسسہء علوم اجتماعی در کابل جھت اعادہء حقوق شان و آوردن اصلاحات دست بہ تحصن و اعتراض زدہ اند !

دور از امکان نخواھد بود کہ تعدادی انگشت شمار بہ نحوی از انحاء جھت بھرہ برداری سیاسی و مذھبی و تباری از این چنین تشکل ھا و حرکات اعتراضی سو’استفادہ کنند !
در چنان حالاتی ایجاب می نماید کہ مردم و علی الخصوص اقشار پیش رو و منور از قضاوت ھای عجولانہ و تھمت زدن ھا پرھیز نمودہ و اساس قضاوت ھا را بر تشخیص دقیق و ھمہ جانبہ در رابطہ با چگونگی و محتوای خواست ھا استوار نمایند ( بہ طور مثال تفاوت خواست ھای محصلین فاکولتہ ھای شرعیات و علوم اجتماعی در عقب نگری و آیندہ نگری است ) ۰

اینکہ تعدادی از جوان ھا از ولایات دوردست در پوھنتون کابل فرصت تحصیل کردن را یافتہ اند ؛ مایہء خوشی است و اینکہ خواھان آوردن اصلاحات در طرز مدیریت و روش ھای تدریسی می باشند نیز خواست بجا و درست بودہ می تواند۰

بدبختانہ تعدادی محدودی بہ نسبت عدم توانایی و عدم کفایت و ظرفیت در مدیریت جھت حفظ منزلت و مقام سیاسی ؛ اجتماعی و مذھبی بہ خدعہ ھا و نیرنگ ھای مذھبی و تباری توسل جستہ و اقشار اجتماعی و جوانان را بر علیہء یکدیگر تحریک می نمایند کہ برای حفظ شیرازہ ای وحدت ملی بایست بر ضد گفتار و کردار ضد ملی چنان اشخاصی مقابلہ و مبارزہ ای ھمہ جانبہ صورت گیرد۰

ایکاش روزی ما مردم افغانستان بہ اجماع و وفاقی بر سر جدایی دین مقدس خویش از امورات دولتی نایل شویم تا باشد کہ تقدس و معنویت دین و مذھب را از سو’استفادہ و خطرات احتمالی بہ وسیلہ ای اشخاص و دولت ھای دینی و مذھبی ھمسایہ حفاظت کردہ باشیم۰


اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: ویرجینیا، امریکا     تاریخ: 29.05.2013


محترم آقای محمد نعیم بارز!
نوششتۀ شما زیر عنوان " اعتصاب عدۀ محصلین پوهنحی علوم اجتماعیات" و تفسیر آن به بهترین وجه ساختمان اجتماعی کشور مارا تمثیل میکند.
اشارۀ شما به وضع پوهنتون کابل قبل از کودتاهای بی محتوی زمان و سقوط نظام شاهی افغانستان درسی است که بایست حکام امروزی ازآن بیآموزند.
با تأسف عمیق می توان گفت که شالودۀ اجتماعی افغانستان بعد از سقوط نظام شاهی قدم به قدم بسوی تباهی گذاشته که مشکل است مسیر آنرا به این سادگی تغییر داد.
در این زمان به غیر از اینکه ببینیم و بسازیم چاره ای نمی بینم.
همسایه های ما به سرحدی چشمپاره و بد نیت هستند که نمی توانند لحظه ای پیشسرفت افغانستان را از هر ناحیه تحمل کنند.
نوشتۀ شما سند مهمی است که در حلقات چیز فهم افغان دارای اهمیت است و خدا کند دست اندرکاران افغانی ما در افغانستان حوصلۀ مطالعه آنرا داشته باشند.
شما وظیفه وجدانی تانرا بوضع احسن اجراء نموده اید از خداوند برایتان مؤفقیت بیشتر التجا می کنم.
با احترام


اسم: ظاهر    محل سکونت: پروان    تاریخ: 29.05.2013

به تأید مقالهٔ محترم جناب بارز صاحب می خواهم چند جمله دیگر از این بی عدالتی عرض کنم،
من امروز در همین سایت مقالهٔ تحت عنوان (د کانکور کميټه د کابل بانک پر سرنوشت اخته ده)را از «د افغانستان د مدني ټولنو فډرېشن» مطالعه کردم که واقعاً چقدر تقلب صورت گرفته است، تنها از لیسۀ عبدالرحیم شهید دایکندی از جمله222 نفر 221 نفر آن به نمرات بلند کامیاب گردیده اند.

بعید از امکان نیست که دربین آنها استعداد هایی هم ممکن بوده باشد، ولی تا هنوز در دنیای شرق و غرب دیده نشده که از یک لیسه به این کمیت در پوهنتون ها کامیاب شده باشند. مگر آنکه در این باره چیزکی بوده باشد.

هزاره ها، تاجک ها، ازبکها، پشتون ها شاخه های یک درخت اند، ولی اگر یک شاخه با تقلب، تزویر کردن به شاخه های دیگر ضرری برساند باید آنرا قطع کرد، ونگذاشت که رشد ناقص کند.
همان طوری که گفته اند. منزل دروغ وتزویر کوتاه است، حالا همان محصلین شایستگی انرا در خود نمی بینند که به دروس خود ادامه دهند دسته دسته به ادارۀ پوهنځی ها مراجعه می کنند تا مدت یک سال رخصت بگیرند تا ناکام نمانده از فاکولته اخراج نگردند. هرگاه از این بابت خود را در تنگنا می بینند با تظاهرات و یا اعتصاب نخوردن غذا سیستم تعلیمی را مختل می کنند. یک تعداد محدود مردم و سیاست مداران مذور از انها استفاده جوی سیاسی می کنند.Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved