Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  محمد صالح گردش در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
169) واژۀ اَیاس
168) رودی به نام دهاس
167) کدام پنجشیری خوب بود؟ به نظر من، دستگیر پنجشیری!
166) واژۀ دب
165) واژه ون
164) واژۀ اَوَر
163) بیایید تا دست از کورپه برداریم
162) در معنا و تلفظ اسم خوارزم
161) بدتر از مرگ
160) تاریخ مختصر یک صد و بیست سال اخیر کشور
159) ریشه اسم کلشه (کالاش) از کجاست؟
158) رهایی از زندان
157) اینجا ز می و جام بهشتی می ساز- کانجا که بهشت است رسی یا نرسی"
156) تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی
155) در حواشی میل تحرک در تبادل
154) تاریخ را با طلسمِ دروغ مسخ نکنیم
153) چکیده های پراگنده قلم
152) هنوز اینجا ام با وجودیکه سخت دلتنگ و دلگیرم
151) چون توانستم ندانستم چه سود
150) ما محتاج و مکمل یکدیگر ایم
149) چند سطری از یک سفرکوتاه
148) هستم، چون نمی ایستم
147) سخنی چند با فرزندان ام
146) شب های یلدایی
145) دوری از افراط
144) ‎‎ فشرده نظریهٔ ”میل تحرک در تبادل” اینکه همه چیز عشق است
143) این کژی و نادرستی از کجاست؟
142) ‎ زبان پارسی دری متعلق به کدام قوم خاص نیست
141) انسانم آروزست و نه تبار و زبانم
140) ‎ چرا بوقلمون و هم چرا فیل مرغ؟
139) حقیقت، رؤیای نامشخص
138) زن، زینت و آبادی
137) ‎ ریشه اسم کاشمر
136) مرغ هوس
135) هیچ در هیچ
134) درد جدایی ها
133) رفتید
132) دوستان عزیزم
131) مثلث برمودا
130) قدامت زبان پشتو، فقط در پیوند پته خزانه نیست
129) درس عبرتناک
128) به علم خود، تو می دانی
127) سه سخن کوتاه
126) مایه اندیشه ها
125) از احمق ها باید دور بود
124) دهان بسته ها
123) امواج دل
122) دختر دریا
121) خورشید من
120) حرص قانع نیست بیدل ور نه...
119) در رابطه به یک پُست
118) کم بده اما کم مزن
117) گله مند خود باید بود
116) از حریصان می باید ترسید و نه از گرسنگان
115) اینجا دنیای ذره پروریست، نه دوکان خورشید فروشی!
114) آیا دادیک های هرودوت تاجیک اند؟
113) در حواشی کیش و بینش حافظ* (قسمت ششم-آخر)
112) در حواشی کیش و بینش حافظ (قسمت پنجم)
111) در حواشی کیش و بینش حافظ (قسمت چهارم)
110) در حواشی کیش و بینش حافظ (قسمت سوم)
109) در حواشی کیش و بینش حافظ (قسمت دوم)
108) در حواشی کیش و بینش حافظ (قسمت اول)
107) عقاب ، مظهر طبیعی ایزد بهرام
106) حمایت از مرز ها ی زبان پشتو
105) ما کجا و دیگران به کجا؟
104) رُخم را بوسه ده، اکنون همانیم
103) درنگی به ریشه واژۀ غور
102) به یاد عنایت دیوانه
101) در معنی و توضیح یک ژست
100) زبان ها مرزبان و کمیسار و داروغه نیاز ندارند
99) بادرنگ، گیاه مخصوص ایزد باد
98) ‎ آیا اندروای ایزد هواست؟
97) مرگ، یا زندگی کردن با مزایایش؟
96) مرقد امیر خلف بن احمد صفاری
95) آغای خرمایی
94) سیر تکامل واژۀ بلخ
93) ‎وجه تسمیه «پل امام بُکری»
92) منزل ما در قرب مرزغن است
91) چرا چهل دختران؟
90) وجوه مشترک ایماق ها با مردم هند
89) در رابطه به اسم و گروه های قومی خواجه و دهگان(قسمت پایانی)
88) در رابطه به اسم و گروه های قومی خواجه و دهگان
87) سرودی نو آئین تر از صد درود
86) انسان را آزاد نماییم
85) ‎‎ اسلامِ دیروز و امروز
84) بردگان پندار تلقینی
83) هزاره ها، باشندگان قدیم و بومی این دیار
82) در کنار هم بودن مهم نیست، باهم بودن مهم است
81) تعبیر و توجیه یک خواب
80) ‎ملت ها کوه های استوار اند
79) «‎ایماق» ها با «یوئه چی» ها پیوند ندارند
78) خنثی شویم تا هشیارگردیم
77) ریشه کلمۀ «کاکه»
76) آیا حافظ، لسان الغیب بود؟
75) حافظ، شاعرِ مداح و طماع
74) در تداوم یک بینش و تصویر خیال
73) اشتهار شعر و شهر حافظ در زمان حیاتش (قسمت دوم)
72) اشتهار شعر و شهر حافظ در زمان حیاتش
71) نیم نگاهی به زندگی میرمن پروین
70) ریشه کلمۀ کاته
69) واژۀ پوشک
68) کلمهٔ در
67) معنی و ریشه واژۀ «ورا رود» و «ورز آب»
66) کلمۀ کنگ در پارسی
65) وجه تسمیه اسم کنر
64) در معنی کلمۀ لفرایی
63) کلمۀ وخش و تداوم آن
62) در معنی کلمۀ «دهراوت»
61) ریشه و معنی کلمۀ اوستا
60) شیر و شکر
59) وجه تسمیه اسم لوگر
58) پرنده یی به نام چال
57) کلمۀ آدرنگ
56) سابقۀ بعید کفش دزدی از مساجد
55) آیا ما موادِ آزمایشی لابراتوارِ فرا زمینی ها نیستیم؟
54) کلمۀ کرکر و مشتقات آن
53) ریشۀ کلمهٔ نبات۱‏
52) ریشۀ تعدادی از کلمه های زبان پشتو در اوستا (قسمت نهم - پایان)
51) ریشۀ تعدادی از کلمه های زبان پشتو در اوستا (قسمت هشتم)
50) ریشۀ تعدادی از کلمه های زبان پشتو در اوستا (قسمت هفتم)
49) دو بار نمی توان به یک رودخانه پا گذاشت
48) از پلنگان زخمی باید حذر کرد
47) ریشۀ تعدادی از کلمه های زبان پشتو در اوستا (قسمت ششم)
46) ریشۀ تعدادی از کلمه های زبان پشتو در اوستا (قسمت پنجم)
45) ریشۀ تعدادی از کلمه های زبان پشتو در اوستا (قسمت چهارم)
44) عشق یعنی دوستی و مهر و محبت
43) ریشۀ تعدادی از کلمه های زبان پشتو در اوستا (قسمت سوم)
42) ریشۀ تعدادی از کلمه های زبان پشتو در اوستا (قسمت دوم)
41) ریشۀ تعدادی از کلمه های زبان پشتو در اوستا
40) کلمهٔ نیاک
39) کلمهٔ منثر
38) طالب واقعیت بلا انکار جامعه ماست
37) در پیوند اسم زیری مینگوری
36) از سد خویش یک همسایه پیش
35) زدن چوب خدا صدا ندارد
34) کلمه مر در اوستا
33) مادرآل و شیشک
32) ‎‎ در رابطه به اسم هردار
31) ریشهٔ «دو کلمه کرز و اَزره» در قاموس کبیر افغانستان
30) تشریح کلمهٔ «ژاندارم» در قاموس کبیر افغانستان
29) تشریح « کلمهٔ اوپر» در قاموس کبیر افغانستان
28) تشریح «تداوم کلمهٔ پوتهرَ» در قاموس کبیر افغانستان
27) واژۀ رادنگه
26) کششی که عشق دارد...
25) از ماست که برماست
24) تقدیم به تو، تقدیم به خودم و تقدیم به همه
23) کلمهٔ خونگهر
22) کاستی در هنرِ پیوندِ تفاوت ها
21) نادان به دنیا می آییم و...
20) دو سرزمین انگهو و تنیه
19) کلمه خوَئِت و تداوم آن
18) کلمهٔ ویانا
17) در معنی اسم واورُ کش
16) کلمهٔ ایشتی
15) مکثی و درنگی بر متن کتیبه یما
14) کلمهٔ پتهمن
13) انسان ماندن بهتر از فرزندان آدم و یما بودن است
12) انسان بودن بهتر از آریائی بودن است
11) واژۀ سور
10) ریشه کلمهٔ نون از کجاست؟
9) سر چشمۀ رود ارنگ(رنگها)، خاستگاه و زیستگاه اولیه تاجیکها
8) وه رود و زادگاه زردشت
7) وجه تسمیه هندوکُش
6) تداوم کلمهٔ مَئینیو در زبان پشتو
5) واژۀ وارَ
4) در رابطۀ نام رُستم
3) وجه تسمیۀ چهل گزی
2) مقبره یی به نام شیث(شیش) پیغمبر در بلخ
1) زندان مرنج
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
اسم: محمد صالح
‎تخلص: گردش
‎اسم پدر: خواجه محمد نبی
‎محل تولد: ولسوالی دهدادی ولایت بلخ
‎سالروز تولد:١٥جدی سال ۱۳۳۹
‎کار و فعالیت های مطبوعاتی در طول سال ها:عضو هیأت تحریر نشریه همبستگی، سردبیر مجله”پر پرواز” عضو هیأت تحریر نشریه انترنیتی ”یادگار” مدیر مسوول فصلنامه تحقیقی و پژوهشی”آریاویچ” سردبیر نشریه ”پیوندمیهنی”مدیر اجراییه فصلنامه بلخ نوین”
‎کار و وظایف دولتی: معلم در مکاتب شهر مزارشریف و در ۱۳ سال اخیر مدیرعمومی ارتباط و اطلاعات ریاست شورای ولایتی بلخ
‎آثار به چاپ رسیده: ۱۲ عنوان اثر و ده ها مقاله در نشریه های داخل و بیرون از مرز


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved