Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  محمد اعظم سيستانی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
894) مدال دولتی چیست و چرا بنام زعمای ملی مدالی وجود ندارد؟
893) بمناسبت 40مین سال درگذشت علامه عبدالحی حبیبی
892) نقش مردم وردک و میدان در حمایت از شاه امان الله و مبارزات شان با حکومت سقاوی، وردګ د تاریځ په بهیر کې سیمینار، دوه‌ویشتمه مقاله
891) قابل توجه داکترصاحب کاظم
890) روزگارعجیبی است «نازنین!»
889) پیام من بمناسبت چهارمین چشنوارۀ ادبی اکرم عثمان
888) تبصره ئی برمقاله:«نگاهی به محاسبات غازی امان الله خان» (بقلم احمد فواد ارسلا)
887) کشـف الحال نادرخان بقلم اعلیحضرت شاه امان الله و علت دشمنی میان آن دوپادشاه(کتاب 62)
886) باورم نمی شد که یک کمونیست (که هدفش مبارزه با استبداد وبی عدالتی است) درقضاوت میان یک دموکرات ویک دیکتارتور به نفع دیکتور رأی بدهد؟
885) یعقوب لیث بنیانگذارنخستین دولت عیاران درسیستان(کتاب61)
884) چرامن ازیعقوب لیث وامثال او دفاع میکنم؟
883) چگونه از یعقوب لیث، شاه عیاران سیستان قدردانی کنیم؟
882) قومیت یعقوب لیث سیستانی
881) بُست پيش آهنگ قيام ها درسیستان قرون دوم وسوم هجری (قسمت سوم وآخر)
880) بست پیش آهنگ قیامها در سیستان قرون دوم وسوم هجری
879) بُست پیش آهنگ قیامها در سیستان قرون دوم وسوم هجری
878) از دست رفتن سیستان، علت اصلی نفرت امیرشیرعلی خان ازانگلیسها (قسمت دوم)
877) از دست رفتن سیستان، علت اصلی نفرت امیرشیرعلی خان ازانگلیسها
876) پنجاه مقالۀ دوم سیستانی(کتاب 60)
875) نقش آب درمنازعات ملل منطقه (کتاب59)
874) چهارمقاله دربارۀ جشن نوروز،آئین مهرپرستی وکیش زرتشتی(کتاب)
873) الماس کوه نور دربازوی شاهان افغانی
872) معرفی یک کتاب خوب: دورۀ صدارت شاه محمودخان غازی،تالیف داکترسیدعبدالله کاظم
871) آیا پاکستان "خط دوم دیورند" را برافغانستان تحمیل کرد یا در عوض ۷۰ میلیون دالرخرید؟
870) پاسخی به طرح های تجزیه طلبانۀ لطیف پدرام
869) مکثی برتیوری قدرت حق ایجاد میکند
868) تاثیرات سوء رقابت روس وانگلیس درآسیای میانه بروضع سیاسی افغانستان وایران درقرن ۱۹ م
867) پیام من به مناسبت سومین جشنواره ادبی اکرم عثمان
866) کمک های بشردوستانه شاهدخت هندیه
865) چگونه شاهدخت هندیه با انجمن های افغانی آشنا شد ؟
864) دوخاطرۀ تلخ شاهدخت هندیه دافغانستان
863) محبوبه سراج،کاندید جایزۀ صلح نوبل باید مورد حمایت قرار گیرد!
862) آیا سرکوبی شورش هزاره جات نسل کشی شمرده میشود؟
861) آیا «اوغان» معادل «افغان» نیست؟
860) ظلم مستوفی الممالک پدر استاد خلیلی درحق مشروطه خواهان
859) بولان بست پرورشگاه عیاران وجوانمردان سیستان
858) روایت«حزب سری دربار» درتاریخ غبار،لطمۀ شدیدی برحیثیت شاه امان الله واردکرده است(قسمت دوم)
857) روایت "حزب سری دربار" درتاریخ غبار،لطمۀ شدیدی برحیثیت شاه امان الله وارد کرده است!
856) قلعهٔ گرشک (پشت رود ) در قاموس کبیر افغانستان
855) قلعۀ گرشک درقاموس کبیرافغانستان
854) حماسۀ "اکبر" دردفاع از کارنامه های وزیراکبرخان(کتاب 58)
853) مبارزات محمدشاه خان بابکرخیل برضد انگلیسها (۱۸۴۱-۱۸۴۲)
852) پاسخی به نوشتۀ دکتوراسدالله حبیب در رابطه به وزیراکبرخان
851) وزیر اکبرخان سزاوار تقدیر است نه تخریب، اما متاسفانه غبار او را تخریب کرده است
850) دشمنی انگلیسها با وزیراکبرخان قهرمان قیام ملی کابل
849) زر فدای سر، سرفدای ناموس
848) شجاعت ودرایت وزیراکبرخان
847) خاطرات یک اسیر انگلیسی در بارۀ وزیراکبرخان
846) بحران بی ثباتی درافغانستان، واستفادۀ ایران و پاکستان ازخاک وآب افغانستان
845) نگاهی برچند ماده عمدهٔ معاهدهٔ آب هلمند(هیرمند)
844) رودخانۀ هیرمند در هر ۲۰ سال یک بار دچارخشکسالی میگردد!
843) پایه های حقوقی معاهدۀ آب هلمند(هیرمند)
842) کارزما چیست وکارزماتیک چگونه کسی است ؟
841) پشتونوَلی چیست؟
840) معرفی یک شهکار تاریخی از قلم اکرم عثمان (قسمت چهارم وآخری )
839) معرفی یک شهکار تاریخی از قلم اکرم عثمان (قسمت سوم)
838) معرفی یک شهکار تاریخی از قلم اکرم عثمان (قسمت دوم)
837) معرفی یک شهکارتاریخی ازقلم اکرم عثمان
836) د شمال د ناقیلنو په اړه د لطیف پدرام اخطارته ځواب!
835) تقدیر از ۳۴ سال خدمات فرهنگی محمد طارق بزګر، مدیرمسؤول مجله دعوت و سایت دعوت میدیا
834) زمانشاه،شاهی لشکرکش اما بدون دست آورد
833) زندگی سیاسی سردارپاینده خان
832) توطئه های انگلیس بر ضد زمانشاه
831) پاسخی به داودملکیار
830) نخستین گامهای جمهوری داودخان در جهت اصلاحات ارضی
829) ضرورت نگارش تاریخ مالکیت ارضی در افغانستان
828) سپاس از زحمات فرهنگی پرارج داکتر سید عبدالله کاظم !
827) یادی از نوراحمد عزیزی، پدر معارف نیمروز
826) کشفی نو در شخصیت داؤد خان، از زبان پژواک بزرگ
825) خدمات فرهنگی نایب السلطنه سردارنصرالله خان قبل از رسیدن به امارت
824) معرفی سردار «ایوب خان» در قاموس کبیر افغانستان
823) معرفی کتاب« تاریخ جراید ومطابع افغانستان از آغاز تا دورۀ جمهوریت »
822) ستمی که نادرشاه برخاندان شاغاسی روا داشت کمتر از ستمی نبودکه برخاندان چرخی رفته بود!
821) اهمیت تاریخ سیستان برای محققان تاریخ کشور
820) قتل سردارمحمدعزیزخان توسط سیدکمال وپیامد آن
819) یادی از فداکاری میرهاشم خان ومحمدعمرپیلوت
818) تعلیقات جغرافیای تاریخی سیستان(کتاب 57)
817) سپاس گزاری ازنویسنده ومترجم توانای کشور «رحمت آریا»
816) معرفی «سردار مهردلخان مشرقی» در قاموس کبیر افغانستان
815) مجموعه اشعار سردارمهردلخان مشرقی(کندهاری)
814) شکایت شاه امان الله از نا امنی در قندهار
813) حمایت شاه امان الله ازقبایل آنسوی خط ، عامل عمده اغتشاش خوست
812) نقش شیرخان ناشردرتحولات اقتصادی شمال شرق کشور
811) مکثی براخطارلطیف پدرام به ناقلین شمال کشور
810) سخنان شاه امان الله دربارۀ افرادهنگامه جوی قندهار
809) برش هایی ازگزارش تفتیش قندهار بقلم شاه امان الله
808) اناردره
807) دیدگاه صفیه حلیم درباره علیاحضرت سراج الخواتین
806) آنچه را شاه امان الله به مردم داد،نادرشاه ازمردم گرفت!
805) شیله چرخ در نیمروز
804) بررسئ اوضاع اقتصادی-اجتماعی افغانستان درسالهائ۱۹۰۱-۱۹۱۹وشرایط بین المللئ استرداد استقلال(کتاب56)
803) قدرشناسی از رحمت آریا، بمعنی حق شناسی است
802) نقش سیاسی علیاحضرت سرورسلطان(سراج الخواتین) درتاریخ معاصر افغانستان(4)
801) نقش سیاسی علیاحضرت سرورسلطان(سراج الخواتین) درتاریخ معاصر افغانستان(3)
800) نقش سیاسی علیاحضرت سرورسلطان(سراج الخواتین) درتاریخ معاصر افغانستان(2)
799) نقش سیاسی علیاحضرت سرورسلطان(سراج الخواتین) درتاریخ معاصر افغانستان
798) مکاره گی بچۀ سقو درعین بیسوادی
797) امیرحبیب الله خان،شاه مطلق العنان و عیاش
796) سپاسگزاری از اقای مسعودفارانی
795) نقش سیاسی امان الله خان درتاریخ معاصرکشور
794) یادی از امان الله شیرزاد پسر نخستین مشروطه خواه از نیمروز
793) «زینب ننداری» یاد آورنام کیست؟
792) بازهم بجواب باری جهانی
791) عمده ترین آثار مورخان ومحققان در بارۀ شاه امان الله
790) آیا اصلاحات امانی،غلط بود یاعمداًغلط تعبیر میشود؟
789) جواب باری جهانی
788) ارواح خبیثه در تلاش تخریب شاه امان الله
787) کتاب "عیاری از خراسان" خلیلی
786) نگاهی گذارا به کتاب درسی تاریخ افغانستان درعهدامانی
785) حاکمیت قانون ،نوشته شاه امان الله
784) سفرنامه اعلیحضرت امان الله به اروپا
783) پاسخ غباربه مهدی فرخ، مولف تاریخ سیاسی افغانستان
782) چرا شاه امان الله از جنگ با بچۀ سقو منصرف و از کشورخارج شد؟
781) مکثی براعلامیه «کشف الحال نادرشاه بقلم اعلیحضرت امان الله»(قسمت دوم)
780) مکثی براعلامیه «کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت امان الله»(قسمت اول)
779) معاشات حیرت انگیز مقامات بلندپایه دولت کرزی - غنی
778) نگاهی به داستان "فاطمه" بقلم دکتور عبدالله مهربان!
777) موترهای ضد مرمی درخدمت زورمندان دولت قبلی چه زمانی پس گرفته میشود؟
776) منطق حمله امریکا بر افغانستان چه بود؟
775) بیرق ملی و فرق آن از بیرق حزبی
774) خاطرات جنرال خوشحال پیروز ازجنگ جلال آباد، درسی مهم در دفاع از مادر وطن !
773) وطن فروشان افغان درخدمت منافع استراتیژیک پاکستان
772) قشرآگاه وطن، افغانستان را دریابید!
771) آیا خواسته های پاکستان برای افغانها قابل قبول است؟
770) درنگی بروضع سیاسی زمان تحمیل معاهدۀ دیورند با وضع فعلی کشور
769) شاعران سزوارتقدیر دریک روزجهانی اند
768) بدون محاکمه مجرمین جنگی ،عدالت وصلح برقرار نمیشود!
767) قشرآگاه وطن،افغانستان را دریابید!( کتاب55)
766) هدف شاه امان الله از سفر به کشورهای اروپائی چی بود؟
765) پیام من بمناسبت افتتاح بندکمالخان درنیمروز
764) چگونه میتوان مقام زن را درجامعه ارتقا بخشید؟
763) وجه تسمیۀ نیمروز(به پیشواز اکمال بندکمالخان)
762) نگاهی برکتاب: «دردربار امیرعبدالرحمن» نوشتۀ: الفردگری ترجمه: اکبربریالی
761) بندکمال خان واهمیت اجتماعی واقتصادی آن(کتاب 54)
760) توضیح وتصحیح ۱۴ مورد از متن تاریخ سیستان (چاپ ملک الشعرا بهار)
759) پنجاه وسه نوع مالیات دریک سال درعهد مغولان
758) کشتار وحشیانه چنگیز درهرات، بروایت تاریخنامه هرات
757) چگونه مزارشريف جانشین بلخ گردید؟
756) شرحی از ویرانی بلخ توسط چنگیز بروایت ابن بطوطه وایمیل ریبیچکا
755) اطلاعات تازه در بارۀ سرداران سنجرانی نیمروز (بخش دوم)
754) اطلاعات تازه در بارۀ سرداران سنجرانی نیمروز(قسمت اول)
753) دکندهار پاڅون(دصالح محمدصالح ژباړه )(کتاب53)
752) خیزش های مردم قندهار و هرات وسیستان برضد سلطه صفویان ایران وبابریان هند(کتاب ۵۳)
751) قیامهای مردم افغانستان برضد نادرافشار(کتاب ۵۲)
750) نادرشاه قسم خور وغدار بود یا بچۀ سقو؟
749) صفات عیاری
748) درنگی بر مقدمه واصف باختری برکتاب «عیاری از خراسان»!
747) مرگ یک قهرمان،داکترسهیلا صدیق درگذشت!
746) خاطرات ایوان سمت، از بند کهک تاچهاربرجک
745) بندکمالحان،آرمانی که بعداز هفت قرن تحقق یافت
744) اوضاع اجتماعی سیستان از حملۀ مغول تا مرگ نادرافشار
743) وضع اجتماعی مردم درعهد سلطان محمودغزنوی (باتوجه به نوشتۀ جناب رفعت حسینی)
742) آیا سردارکمالخان سنجرانی در نیمروز مصدر کارمهمی شده بود؟
741) به این مژده گر جان فشانیم رواست!
740) ارزیابی دو روایت دربارۀ سوء قصد برشاه امان الله در بند قرغه !
739) بیست وشش بار سوء قصد علیه شاه امان الله
738) شعردزدی را دیده بودم،اما تاریخ دزدی را نی!
737) مسدس ملک الشعراء بیتاب در تقبیح بچۀ سقو
736) مکثی بر یک تذکرجنجال برانگیز تاریخ غبار
735) وجه تسمیه خراسان
734) نام غبار با تاریخ غبار ، جاودانه شده!
733) افـغــــانســــتان یک نام جاویدان(کتاب 51)
732) استقلال را نباید مسخره کرد!
731) معرفی شاه امان الله غاری در قاموس کبیر افغانستان
730) شاه امان الله نمادی از خود گذری واستقلال طلبی!
729) محمد رحيم ضيائى متخلص به «شيون کابلى» در قاموس کبیر افغانستان
728) بیست مقاله دربارۀ شاه امان الله واستقلال کشور(کتاب 50)
727) شاه امان الله هرگز بوطن خود خیانت نکرده است!
726) چرا شاه امان الله درجنگ استقلال، مناطق آنسوی دیورند را از انگلیس ها گرفته نتوانست ؟
725) عواقب زن بارگی واختناق امیر حبیب الله
724) شاه امان ﷲ ،اصلاحات و ضدیت روحانیت متنفذ (کتاب 49)
723) د وزیر اکبرخان د میړانی اوعالی کرکټرڅو بیلګی
722) وزیراکبرخان ،قهرمان ملی قیام کابل
721) دفاع از شخصیت های نیک نام تاریخی یک دین ملی است !
720) تلاشهای نابخردانه برای تعویض نام افغانستان
719) یک ضایعۀ بزرگ علمی برای افغانستان
718) مکثی بر مقاله داکتر زمان ستانیزی!
717) تقررم در بست پنج کمتر از طی کردن "هفتخو ان رستم" نبود!
716) داؤد خان، خدمتگار بی نظیرافغانستان!
715) دربارۀ : مبارزات ملی بلوچها و سرداران بلوچ درسیستان (کتاب48)
714) توطئه های انگلیس بر ضد زمانشاه
713) اشرف غنی،رئیس جمهور آهنین افغانستان
712) آیا سردارابراهیم خان بلوچ ،چخاسور را برای ایران میداشت؟
711) صلح برای افغانها مثل تنفس، حیاتی است!
710) علت شورش بلوچهای نیمروز درعهد امیر عبدالرحمن خان
709) به نفع زنان چی باید کرد؟(بمناسبت ۸ مارچ)
708) مکثی بر بُعد ادبی محمدرسول پشتون
707) سرخ گنبد در نیمروز، کاروانسرا بود یا مدرسه ؟
706) کشف معنای قــرنین (زادگاه صفاریان) بعد از هزارسال
705) فجایع تیمور لنگ در سیستان
704) از قتل عام یک شهر تا نابودی یک تمدن !
703) اگر از یک جبار تاریخ انتقاد کرده نتوانیم، آیا از جنایتکاران قرن بیستم میتوانیم انتقاد کنیم؟
702) پایان کارسه فیودال مقتدر سیستان در عهد امیرعبدالرحمن خان
701) درسوگ کابل
700) اتنو گرافی بلوچ های سیستان (2)
699) اتنو گرافی بلوچ های سیستان(از نظرمحققان انگلیسی قرن ۱۹)
698) سردار ابراهیم خان بلوچ سنجرانی کی بود؟
697) وطن وحب وطن از نظرعلامه محمودطرزی(کتاب 47)
696) این سخنور پیچیده در غبار گمنامی کیست؟
695) قیام محمدخان بلوچ (سفیرشاه اشرف هوتکی) برضد نادرافشار
694) پیام من به سیمنار علمی- تحقیقی نیمروز !
693) ارگ نوده و خموشی منابع تاریخی در بارۀ آن
692) چخانسور مرکزخان نشینی سردارابراهیم خان بلوچ
691) نبوغ نظامی ودرایت سیاسی احمدشاه بابا
690) روحت شاد ! احمدشاه بابا که افغانستان را به ما به میراث گذاشتی!
689) سرداران بلوچ سنجرانی در نیمروز چی شدند؟
688) لقب سرداری ومعنی آن
687) هدف شاه امان الله از سفر به کشورهای اروپایی (قسمت دوم )
686) هدف شاه امان الله از سفر به کشورهای اروپایی
685) بمناسبت گرامیداشت ازاستاد بشیرمؤمن!
684) قشرآگاه وطن،افغانستان را دریابید!
683) شاه امان الله از چشم چند صاحب نظر
682) سپاسگزاری از استاد داکترسید عبدالله کاظم!
681) مکثی بریک جعل توطئه آمیز!
680) جایگاه شاه امان الله در تاریخ معاصرافغانستان
679) داکتر"زمان ستانیزی" یکی از مخالفان تجلیل استرداد استقلال کشور؟
678) آخرین نمونه وطن پرستی شاه امان الله ( پاسخ به هتلر)
677) تعمیم معارف، تطبیق قانون و وحدت ملی، سه آرمان بزرگ شاه امان ﷲ
676) تحقق عدالت، مهمترین وظیفۀ یک زمامدار!
675) محمود طرزى شخصیت طراز اول جنبش استقلال خواهی درافغانستان
674) سمبول تجلیل از استرداد استقلال می باید غرورآفرین باشد!
673) ۱۰۰ کاله وړاندې دغازي امان الله خان هغه کړنې چې د هیواد د پرمختګ لپاره يې ترسره کړې وې
672) قابل توجه آقای باری جهانی
671) معرفی یک کتاب خوب: جامعه شناسی انحرافات اجتماعی درافغانستان (از استاد بشیر مؤمن)
670) یاد داشت های یک جاسوس(دیویدجونز مشهور به پیربغدادی)
669) آفتاب را نمیتوان با دو انگشت پنهان کرد!
668) سهمگیری زنان کابل در جنگ اول افغان وانگليس
667) درمورد "گزارش افغان جرمن آنلاین......"
666) کارنامۀ غازی ادی مادر۶۰ ساله درجنگ دوم افغان وانگلیس
665) غازی سرداره ،یک زن شجاع دیگرمیوند درجنگ میوند
664) «ای کاش باتو هیچ مقابل نمی شدم»!
663) پاسخی به ناشناس در رابطه به شاه امان الله وملالی و نازوانا
662) شهادت غلط ناشناس بر احمدشاه درانی
661) د نا شناس د کتاب د معرفي.څخه هدف
660) هدف از رونمائی کتاب ناشناس، تجلیل از ناشناس است یا تذلیل او؟
659) به مناسبت جشن نوروز
658) سیستان، مهد تمدن پنجهزار ساله(کتاب 46)
657) تفاوتهای دولتمداری اشرف غنی با داودخان
656) مکثی برمقالۀ[اشرف غنی] « به ‌دنبال اقتدار داودخانی »
655) مکثی برتوضیحات داکترسید عبدالله کاظم بجواب داکتر هاشمیان (قسمت دوم وآخر)
654) مکثی برتوضیحات داکترسید عبدالله کاظم بجواب داکتر هاشمیان، وزیرسوال رفتن حزب سری درتاریخ غبار
653) حقیقت اعدام قاضی عبدالرحمن پغمانی در۱۹۲۸
652) شاه امان الله قهرمان ملی افغانستان
651) آثار تاریخی فراه(۲)فراه درسفرنامه های سیاحان قرن 19:
650) آثار تاریخی فراه
649) آثار تاریخی سیستان (بخش2):قلاع "دشت امیران"یا دشت امیرمعن در نیمروز
648) آثار تاریخی سیستان (1)- جوین ، لاش و پیشاوران
647) بند سلما برهریرود (سلما یک‌‌ بند نیست، حیات است!)
646) تلاش دولت فارس برای تصرف سیستان،پس از عقب نشینی از هرات
645) مروری برچند سند تاریخی درمورد لاش وجوین و اوق(قلعه گاه)
644) شیوه های آبياری در افغانستان قرون وسطی
643) مالکیت آب و مقیاس توزيع آن در قرون وسطی
642) ستایش آبها، رودها ،چشمه ها ،کوه ها و گندم زارها درکتاب اوستا
641) معرفی یک اثرعلمی:"مشکلات کمبود آب در شهر کابل " (از داکترعبدالحنان روستائی)
640) شاه امان الله درکسوت یک خطیب برجسته مسلمان(2 وآخر)
639) شاه امان الله درکسوت یک خطیب برجسته مسلمان
638) برای توانمندشدن زنان،باید در تفکر مردان تغییر ایجاد کرد؟
637) بحران بی ثباتی درافغانستان واستفادۀ ایران و پاکستان ازاین بحران
636) تبصره یی برمقاله «استرداداستقلال افغانستان» نوشته شیما غفوری
635) هدف شاه امان الله از بنیاد قصردارالامان چه بود؟
634) استقلال و شاه امان الله، نامهای جدا ناپذیرتاریخ کشور
633) توضیحاتی پیرامون مقاله ضد افغانی داکترمهدی
632) داکترخالدی در صدد تیرباران دوباره داودخان!
631) سخنان داکتر خالدی در باره داودخان 100 % عاری از حقیقت است!
630) کودتای ۲۶سرطان وکودتای ۷ثور هردو محصول دهه دموکراسی!
629) زعمای بزرگ وکارهای سترگ درتاریخ معاصرافغانستان(کتاب45)
628) زعمای ملی کشور باید مورد تقدیر قرارگیرند
627) یک ضایعۀ بزرگ علمی ومطبوعاتی
626) روایتی از پوپلزائی درباره اعدام شاه علی رضاء خان
625) مکثی براخطار لطیف پدرام به ناقلین شمال کشور
624) جنبش تحفظ پشتون چگونه آغاز شد؟
623) درحمایت از جنبش حراست پشتونها
622) ببین تفاوت"انسان"از کجاست تا بکجا؟
621) مروری برکتاب:اشنایی با منابع آبی افغانستان
620) داودخان، دولت مدار قاطع و با وقار افغانستان (کتاب44)
619) نو روز،جشن نوشدن وجشن شگفتن ها است !
618) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
617) آزمایش اجباری بکارت زنان، خشونت تازه علیه زنان مظلوم افغانستان
616) درجنگ روس و افغان، فقط ملت ما قهرمان!
615) بمناسبت 29 مین سال نشراتی دعوت میدیا بمدیریت طارق بزګر
614) گرامی باد سیزدهمین سال درگذشت اکادمیسین رشاد کندهاری!
613) سهم خاندان علیا حضرت در پیروزی امان الله خان
612) ‏ محاکمۀ مستوفی الممالک(پدراستاد خلیلی)ودلیل غرغره کردن وی از درخت توت
611) عدالت امانی، با قطع معاشات نسبی آغازگردید‏
610) ‏"سلطنت امان الله شاه واستقلال مجدد افغانستان" ‏(قسمت دوم، از بخش سوم)
609) ‏"سلطنت امان الله شاه واستقلال مجدد افغانستان" ‏[بخش سوم‏]
608) د افغانستان دسیاسی ظهورد۲۷۰کلیزی په مناسبت ‏
607) تشکر احمدشاه بابا، که۲۷۰سال قبل افغانستان را بما هدیه کردی!‏
606) ‏"سلطنت امان الله شاه واستقلال مجدد افغانستان" ‏گنجینه از حقایق عصر امانی(بخش دوم)
605) ‏معرفی کتاب:‏"سلطنت امان الله شاه واستقلال مجدد افغانستان" ‏گنجینۀ بزرگ از حقایق عصر امانی( قسمت اول)
604) مدح غازی امان الله خان از زبان جلالی غزنوی وتعریف بچۀ سقو از قلم استاد بیتاب
603) تبصره ای بر یک نقد (بخش سوم وآخری)‏
602) تبصره ای بر یک نقد (بخش دوم)‏
601) تبصره یی بر یک نقد ‏(بخش اول)
600) ‏۲۸ اسد، روز اعلام استقلال افغانستان توسط شاه امان الله غازی
599) ‏ امتنان از داکتر کاظم بخاطر مقالۀ:‏‎ ‎‏ "بررسی تحلیلی وتاریخی معاهده آب هلمند"‏
598) به یاد اکرم عثمان، آنکه برای "آدم شدن" قلم میزد!‏
597) خاطره درد آور غازي بابا[امان الله خان]‏
596) گـزارش دری مقاله " ‏د ځاځیو دعلیخیلو جرګه" ‏
595) برگی افتاده از تاریخ بروایت داکتر زیرکیار
594) فـدای همت مردی کـه تن به نـنگ نداد!‏
593) کار های قابل تقبیح استاد خلیلی ‏
592) دشمنی مستوفی الممالک با مشروطه خواهان(تعلیقی بر مقاله آقای احسان لمر)‏
591) اهمیت جرگه علیخیل پکتیا درنجات کابل ازچنگ سقویان
590) مواد فیصله جرگه علیخیل چه بود؟
589) برخی بررسی ها از برخی آثار افغانی(کتاب 43)‏
588) هدف پاکستان از تشدید حملات برافغانستان چیست؟
587) نقد وتحلیل چند نکته از تاریخ فرهنگ (تمام بخشها)‏
586) میلۀ گل سرخ و راویتی دربارۀ مقبرۀ حضرت علی درمزارشريف
585) تردید حملات بیمورد آقای نجیب سخی
584) بازخوانی مشی داودخان در مورد پشتونستان ...
583) مقام و نقش زن درجامعه!‏
582) نظر داکتر لعلزاد بدخشی در مورد تاریخ معاصرکشورمغرضانه است!‏
581) ‏"تفرقه بینداز وحکومت کن!"(تکمله ای برگفتار ششم،کتاب تاریخ چیست؟)‏
580) تاریخ چیست ومورخ کیست؟(کتاب 42)
579) یک " مســتـبد با کـفایـت " بهتر ازهزار مستبد بیکفایت!‏
578) تفاوت دیدگاه فرهنگ با غباردر مورد امیرعبدالرحمن خان
577) نقد وتحلیل چند نکته از‎ ‎تاریخ فرهنگ ‏(بخش آخر)
576) نقد وتحلیل چند نکته ازتاریخ فرهنگ(بخش 4)
575) نقد وتحلیل چند نکته ازتاریخ فرهنگ ‏(بخش سوم)
574) نقد وتحلیل چند نکته ازتاریخ فرهنگ ‏(بخش دوم)
573) نقد وتحلیل چند نکته از تاریخ فرهنگ ‏
572) د پښتنو پرونی دوست ولی نن دښمن سو؟( دویمه برخه)‏
571) د پښتنو پرونی دوست ولی نن دښمن سو؟‏
570) تبصره بریک پرگراف ازمقاله آقای داکتر یوسفی‏
569) پان اسلامیزم امان الله خان در تضاد با منافع بلشویکها وانگلیسها
568) قهرمان ملی یا جنگسالار پر آوازه‎ ‎؟
567) افشاگریهای سایت همبستگی در باره حبیب الله کلکانی
566) سـقـوط یک استاد بلند آوازه درمنجلاب خیانت
565) آیا اعمار مجدد مینار نجات، عمل ضد وحدت ملی است؟‏
564) مِنارنجات، یادگار فداکاری مردم افغانستان (کتاب 41)
563) مکثی برمصاحبه سیاه سنگ با اسد کشتمند پیرامون مقالۀ «دراکولا وهمزادش» وسوء قصد براکرم عثمان‏
562) ارزش های‎ ‎‏ اخلاقی و اجتماعی و دینی ما چرا وارونه تعبیر و تفسیر میشوند؟
561) سقوط یک استاد در منجلاب خیانت‏
560) آیا میتوان گفت:زنده باد جهالت؟ مرده باد علم!‏
559) به یاد داکتراکرم عثمان، جــان آدمیت
558) بزرگنمائی از حبیب الله کلکانی، حمایت از دزدی وتجاوز بناموس دیگران است
557) پیام داودخان به مردم افغانستان چی بود؟
556) بی کمالی های آدم از سخن پیدا شود ‏
555) چرا داکترکاکړ استقلال وشاه امان الله
554) چرا داکترکاکړ استقلال وشاه امان الله ‏را تخریب میکند(بخش 3 وآخر)
553) چرا داکترکاکړ استقلال وشاه امان الله را تخریب میکند؟ (بخش 2)‏
552) چرا داکترکاکړ استقلال وشاه امان الله را تخریب میکند ؟(بخش اول )‏
551) ضدیت علامه حبیبی با سلطنت آل یحیی و استقبال داؤد خان از شهامت او به مقابل پاکستان
550) شهادت علامه حبیبی بر دورۀ امانی
549) دشمنی ولی احمدنوری با حقیقت نویسان تاریخ ‏
548) افشای جعلیات و رد اتهامات دروغین عارف عباسی ‏
547) نوشته های داکترکاظم به خواننده آگاهی واعتماد می بخشد!‏
546) تلاش بیجا برای تعویض نام افغانستان
545) آئینه چون عیب تو بنمود راسـت/ خودشکن آئینه شکستن خطاست ‏
544) مبانی زیبائی شناسی، یک اثر بکروستودنی، از استاد بشیرمؤمن ‏
543) به یاد زهاحدید،زنی که درهنر معماری نابغه بود!‏
542) اعترافات یک افسر عالی رتبۀ ‏CIA
541) حمایت جانبازانۀ مردم هزاره از شاه امان الله ‏
540) نقش مردم وردک ومیدان در حمایت ازشاه امان الله
539) نگاه نو برمقالۀ:« د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي، دری متن»(2)‏
538) نگاه نو برمقالۀ:« د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي، دری متن»‏
537) پاسخی به اقای سرلوڅ مرادزی‏
536) یادی از شیون کابلی
535) سنگ درجای خود سنگین تراست
534) خوانندگان ارجمند پورتال افغان جرمن آنلاین
533) جایـگاه داؤد خان درتاریخ نوین افغانستان(کتاب40)
532) د وزیر فتح خان د کتاب پښتو متن (کتاب39)
531) آیا بچۀ سقو از ظاهرشاه، با ناموس تر بود؟
530) درخاطرات خلیلی مقام حبیب الله کلکانی بالاتر از پیغمبر قرارگرفته است؟
529) د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي، دری متن- قسمت دوم و آخر
528) د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي، دری متن- قسمت اول
527) آیا بچۀ سقو، از کوچۀ عَیّاری گذشته بود؟‏
526) تذکرالانقــلاب،آئینۀ تمام نمای فجایع حکومت سقوی(کتاب 38)
525) تکمله ای برکتاب: حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش7 ونتیجه)‏
524) تکمله ای برکتاب: حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش 6)‏
523) تکمله ای برکتاب:حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(پنجم)‏
522) تکمله ای برکتاب:حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش 4)
521) تکمله ای برکتاب:حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش سوم)‏
520) تکمله ای برکتاب:حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش2)
519) تکمله ای برکتاب:حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟‏
518) آیا شاعران،دَرّاک تر از دیگرانسانها اند؟‏(2)
517) آیا شاعران،دَرّاک تر از دیگرانسانها اند؟‏
516) گرامی باد نود مین سال زندگی پربار استاد میرحسین شاه!‏
515) مکثی برسخنان ملک خان درمقالۀ "ارمغان زندان"‏(2)
514) مکثی برسخنان ملک خان درمقالۀ "ارمغان زندان"‏‏
513) دولت خون ملت را میمکد!‏
512) علت دشمنی رشتیا وفرهنگ با میوندوال چی بود؟(2)
511) علت دشمنی رشتیا وفرهنگ با میوندوال چی بود؟
510) ظاهرشاه چی چیزی از خود به یادگارگذاشت ؟
509) انتقاد از عملکرد دولت مردان ،رکن اساسی دموکراسی است!
508) در باره تفویض لقب استادی به دو خانم صائب قلم افغان
507) پاسخ به اعتراضات مخالفان داودخان (بخش سوم)
506) 28 اسد روزاسترداد استقلال افغانستان است
505) در رثای مرگ آصف آهنگ، شخصیت والای سیاسی - فرهنگی کشور
504) پاسخ به اعتراضات مخالفان داودخان (بخش دوم)
503) پاسخ به اعتراضات مخالفان داودخان (بخش اول)
502) کودتای ثور، حاصل دهۀ دموکراسی بود
501) یادی از داودخان وخدمات ماندگارش به افغانستان
500) نخستین بیانیۀ داودخان(درصبح 26 سرطان1352)
499) پنجاه مقالۀ سیستانی(کتاب37)
498) د احمد شاه دراني سیاسی درایت او ملی وجاهت
497) د معاصر افغانستان ظهور د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شا لـﯧـدونه
496) مکثی بر نقدِ"روشنگرِسنت زده"آقای صدیق رهپودر رابطه با جرگۀ انتخاب احمدشاه درانی
495) نگاه کلی بر عوامل و عواقب کودتای ثور
494) این شاه دوشمشیره کیست که مردم از او مراد میطلبند؟
493) اشکی در سوگ انسانیت(فرخنده)
492) بازهم دربارۀ کتاب عیاری از خراسان ونویسندۀ آن
491) مشکلات زنان افغان و راه های کاهش آن
490) هموطنان عزیز، کتاب داکترکاکړ را از فهرست مآخذ خود حذف کنید!
489) امان از دست دو پرچمی توهـین نویس!
488) حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(کتاب 36)
487) قدرت خانوادۀ روحانی حضرات شور بازاردرسقوط شاه امان الله و برکشیدن بچۀ سقاو(قسمت آخر)
486) آقای روغ، لطفاً مسئولانه بنویسید و«گروهی توهین » نکنید
485) قدرت خانوادۀ روحانی حضرات شور بازاردرسقوط شاه امان الله و برکشیدن بچۀ سقاو
484) قابل توجه آقای سید حمیدالله روغ
483) چرا مستوفی الممالک ، پدر استاد خلیلی از سوی مشروطه خواهان اعدام شد؟(قسمت آخر)
482) چرا مستوفی الممالک پدر استاد خلیلی از سوی مشروطه خواهان اعدام شد؟(2)
481) پاسخی به یکی از دل بستگان استاد خلیلی
480) چرا مستوفی الممالک، پدر استاد خلیلی از سوی مشروطه خواهان اعدام شد؟
479) استاد خلیلی چرا کتاب «عیاری از خراسان» را نوشت؟
478) کابل هرگز جزو خراسان و حبیب الله کلکانی خراسانی نبود!
477) آیا تجلیل از حبیب الله کله کانی، بیحرمتی به شخصیتهای ملی وخوشنام پروان نیست؟
476) داستان دو جنایت از جنایات قشون سرخ در افغانستان
475) جشن شب یلدا
474) لنډیهای پښتو،مولود ذهن زنان پښتون
473) زنان فراه بار دیگرحماسه آفریدند
472) نگاهی برخاطرات مرحوم عبدالرحمن پژواک
471) عظمت شکریه بارکزی ، دشمن را زبون ساخته است!
470) مقدمۀ کتاب «سیمای زن افغان در حماسه و تاریخ»
469) سیمای زن افغان در حماسه و تاریخ(کتاب 35)
468) معرفی مختصر یک خانم فعال کمک های بشردوستانه
467) د ډاکټرنبی مصداق پرکتاب باندی یوه ځلنده نظر
466) شخصیت ملی باید دارای کدام صفات وخصوصیات باشد؟
465) دفـاع از ارزش های ملی،وظیفۀ عناصر ملی است(کتاب 34)
464) آقای ستانیزی!برای بی اعتبار ساختن استقلال کشور،چقدر پول میگیرید؟(6)
463) عطای کرزی به لقای کرزی
462) توهین بزرگ به مقام مادر وبه مقام استقلال درگفتار داکتر ستانیزی
461) ما درکجای تاریخ قرار داریم ؟
460) آقای ستانیزی! برای بی اعتبار ساختن استقلال کشور،چقدر پول میگیرید؟(4)
459) آقای ستانیزی! برای بی اعتبار ساختن استقلال کشور،چقدر پول از انگلیس وپاکستان میگیرید؟(3)
458) آقای ستانیزی! برای بی اعتبار ساختن استقلال کشور،چقدر پول از انگلیس وپاکستان میگیرید؟(2)
457) آقای ستانیزی!برای بی اعتبار ساختن استقلال کشور،چقدر پول از پاکستان وانگلیس میگیرید؟
456) مقدمه یی برکودتای 7 ثور وفجایع 8 ثوردرافغانستان(کتاب 33)
455) برای افغانها، هیچ روزی ارج ناکتر از 28 اسد نیست!
454) انقراض اقتدار هزار سالۀ کیانیان درسیستان
453) نامۀ سرگشاده به بازماندگان امیرآهنین ،امیر عبدالرحمن خان
452) تکمله یی برکتاب:جغرافیای تاریخی سیستان(5)
451) تکمله یی برکتاب: جغرافیای تاریخی سیستان(4)
450) تکمله یی برکتاب:جغرافیای تاریخی سیستان(3)
449) تکمله یی برکتاب:جغرافیای تاریخی سیستان(2)
448) تکمله یی برکتاب:جغرافیای تاریخی سیستان
447) بمناسبت گرامیداشت ازهشتم جون،
446) یادی از مادران قهرمان پرور و زنان دلاور افغان
445) تحلیل وتحشیۀ یک سند تاریخی در بارۀ سیستان قرن 19
444) بعد از نوروز، تا نه ونیم روز، چهل کنده بسوز!
443) توانمندی جشن نوروز در گذار از سنگلاخ تعصبات مذهبی
442) نگاهی بر ناول تاریخی:"شهزادۀ افغان ودوست امریکائی اش" نوشتۀ پوهاندداکتر زکریا
441) جهان بی صدایی زن افغان
440) اولادۀ سردار محمدعظیم خان و سردارسلطان احمدخان سرکار
439) نگاهی بر کتاب پښتونستان،اثر مرحوم پژواک(بخش دوم)
438) نگاهی بر کتاب پښتونستان،اثرمرحوم پژواک
437) کرزی در فکرخود است یا درفکر وطن؟
436) صفات عیاران وکاکه ها بنابریادداشتهای آقای آصف آهنگ ومرحوم غبار
435) آقای جهانی، من بشما توهین نکرده ام
434) مکثی برمقالۀ پالوچان وعیاران (بخش دوم وآخر)
433) مکثی برمقالۀ پالوچان وعیاران
432) جشن شب یلدا،جشن پیروزی نور برتاریکی!
431) رئیس جمهور رشوتخور،مایۀ سرافگندگی ملت است !
430) ښاغلی نظری ته دآزاد او سپین شعرونو په خاطرمبارکی
429) گور خونین شهیدان بتو آواز دهد
428) پاسخ یعقوب لیث به خلیفه
427) نبوغ نظامی وخصلت جوانمردی يعقوب لیث، عَیَّاری ازسیستان
426) میهن پرستی یعقوب لیث ونفرت اوازخلیفۀ عباسی
425) نشراکاذیب خواننده را گمراه ونویسنده را رسوا میکند(قسمت سوم وآخر)
424) نشراکاذیب خواننده را گمراه ونویسنده را رسوا میکند!(قسمت 2)
423) نشراکاذیب خواننده را گمراه ونویسنده را رسوا میکند!
422) عیاران،کیها وازکجا بودند(قسمت3)
421) عیاران، کیها وازکجا بودند (قسمت 2)
420) عیاران، کیها وازکجا بودند؟مرام ومقصد شان چی بود؟
419) وحدت ملى بخاطرحفظ استقلال کشور آرمان ستُرگ شاه امان اﷲ بود!
418) برداشت نادرست از پاسخ داؤودخان به بریژنف
417) وجه تسمیۀ زابل یا زابلستان وموقعیت آن
416) "بازنگری دوره امانی و توطئه های انگلیس " یک اثرتاریخی بی نظیر
415) خشونت، چاشنی زندگی زن مظلوم افغان
414) تعلیق قانون "منع خشونت عليه زنان" را باید محکوم کرد!
413) قدردانی از مقام علمی داکتر سید عبدالله کاظم وداکتراعظم گل
412) "افغانستانی" گفتن ،نشانه ضدیت با افغان وافغانستان است!
411) تکمله ئی بربحث اعقاب وزیرفتح خان
410) خطاب به نویسندگان، شخصیت های ملی،احزاب سیاسی ومیدیای افغانی
409) جغرافیای تاریخی واقتصادی ولایت هیلمند(کتاب 32)
408) درسی که داؤودخان درصبح8ثور به افغانها داد:
407) تاریخ چیست؟
406) آیا «اوغان» معادل «افغان» نیست؟
405) اوضاع سیاسی سیستان در عهدغزنویان
404) مقدمه «تاریخ سلطنت پشتونها درهند »
403) تاریخ سلطنت پشتونها درهند(کتاب 31)
402) اوضاع سیاسی سیستان در عهد سامانیان(2)
401) اوضاع سیاسی سیستان در عهد سامانیان
400) علل سقوط دولت صفاری سیستان
399) نظری برکتاب: زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد/تالیف داکتر سیدعبدالله کاظم(4)
398) نظری برکتاب: زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد/تالیف داکتر سید عبدالله کاظم(3)
397) نظری برکتاب: زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد/تألیف داکتر سیدعبدالله کاظم (2)
396) توضیحی برای رفع غلط فهمی
395) نظری برکتاب: زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد/تالیف داکترسیدعبدالله کاظم
394) نفرت و خشم افغانها از تجاوزگران انگلیس در 171 سال قبل
393) یادی ازدو دوست و دو رفیق شجاع وزیراکبرخان
392) درجستجوی اولاده وزیـراکبــــــرخان
391) سپاسگزاری از داکترعبدالرحمن زمانی،بخاطر تحقیقات تاریخی کم نظیرش
390) درنگی برمصاحبه بلقیس روشن،سناتور فراه در تلویزیون آریانا افغانستان
389) درسی که داؤودخان در8 ثور به افغانها داد
388) مقایسه شرایط سیاسی- نظامی زمان امضای معاهدۀ دیورند
387) برای نجات کشوراز بحران ، چاره یی بجزنوشیدن جام زهر«خط دیورند» نیست!
386) مشکل پاکستان با افغانستان برسر چیست؟
385) دښاغلو پوهاند خيرمحمد ماموند او معصوم هوتکد دیادغونډي په مناسبت
384) برکت در برکت برقلمت جناب ډاکټر زماني !
383) از کی باید گـــلایه کـــرد؟
382) ازتمامیت ارضی کشورباید با سروجان دفاع کرد!
381) عدالت بدون محاکمۀ مجرمین، تمثیل نمیشود!
380) سرگذشت سیستان ورودهیرمند(کتاب 30)
379) زمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ظهورافغانستان معاصر
378) جغرافیای تاریخی سیستان-بخش دوم-(کتاب 29)
377) جغرافیای تاریخی سیستان-بخش اول-(کتاب 29)
376) درود برمبارزان دلیر حزب همبستگی!‏
375) وزیراکبرخان قهرمان ملی درقیام کابل(کتاب 28)
374) وجه تسمیه نیمروز
373) یک نگاه انتقادی بر تاریخ غبار (کتاب 27)
372) نقش تاریخی وزیرفتح خان وخاندان او (کتاب 26)
371) برکت برقلم پیکار پامیر!‏
370) تحقیقی در باره سه خاندان تاریخی قندهار(کتاب 25)
369) وصف نوروز ازدهان دوشاعرهمزبان ولی نا همزمان
368) چند نظرمنصفانۀ به ارتباط معاهدۀ دیورند برمبنای کتاب داکترخلیل الله هاشمیان
367) آخرین سخنان امیرعبدالرحمن خان بربالین مرگش‏
366) آیاممکن است یک کشور۴۰ سال در تاریخ غیرحاضر باشد؟ ‏
365) ذکر افــغـان و افـغانســـتان ‏درمنابع کهن تاریخی
364) ذکر خیری از یک شخصیت منور بلوچ
363) سیمای امیر آهنین، امیر عبدالرحمن خان در تاج التواریخ (کتاب 24)
362) فیدرالیزم مقدمه است برای تجزیهٔ کشور!
361) جهان بینی و میهن دوستی امیرعبدالرحمن خان
360) تحلیل مقایسی از دو مرحله تاریخی افغانستان- بخش چهارم وآخر
359) تحلیل مقایسی از دو مرحله تاریخی افغانستان بخش سوم
358) تحلیل مقایسی از دو مرحله تاریخی افغانستان-بخش دوم
357) تحلیل مقایسی از دو مرحله تاریخی افغانستان
356) یک یشنهاد برادرانه به سیمین بارکزی
355) کدامیک خطرناک است، تروریزم یا مواد مخدر؟
354) قابل توجه نویسندگان، شخصیت های ملی، احزاب سیاسی و میدیای افغانی
353) برو قوی شواگرحق خویش می طلبی !
352) چرا پاکستان بجای مبارزه با تروریزم٬ ولایات شرقی افغانستان رامیکوبد؟
351) قهرمان ملی باید دارای چه صفات و ممیزاتی باشد؟
350) مقدمه یی بر مقالۀ بروس ریچاردسن تحت عنوان در جستجوی تاجیکستان بزرگ
349) مردم شناسی سیستان ( کتاب 23)
348) دفاع از استقلال وجیبۀ ملی ماست - کتاب 22
347) ښکلی نومونه او ادبی تخلصونه (فدانظری لیکنه)
346) نخستین مظاهره یک حزب ملی درکابل برضدپاکستان
345) دلیل خاموشی دولتمردان افغانستان در برابر تجاوز عریان پاکستان چیست؟
344) وضع حقوقی زنان افغان از عهد امانی تا عهد کرزی (کتاب 21)
343) سپاسگزاری وامتنان !
342) نقش سیستان در تکوین حماسه های ملی (کتاب 20)
341) ناکامی استراتیژی امریکا در افغانستان، نتیجه بازی دوگانه پاکستان است!
340) پاکستان باید بجرم مخفی کردن بن لادن مورد تعزیرات جامعۀ جهانی قرارگیرد!
339) مرگ بن لادن پایان بازی دوگانۀ پاکستان با امریکا ؟
338) چه کسی شوروی را درهم شکست؟ مجاهدین افغان، گرباچُف یا سیا؟
337) شمارش معکوس عقربه زمان بخش دوم و آخر
336) شمارش معکوس عقربه زمان (بخش اول)
335) نقش پاکستان در بازی بزرگ جدید
334) زنان نامدار افغان در تاریخ
333) تأملی بر نکاتی از مقالۀ طلسم خونین
332) پاکستان پرورشگاه اصلی تروریزم (کتاب 18)
331) علل حمایت نظامیان پاکستان از تندروان مذهبی
330) لذت دوباره خوانی گزارشها در مورد معادن افغانستان (بخش دوم)
329) لذت دوباره خوانی گزارشها در مورد معادن افغانستان(بخش اول)
328) « په آزادسرحد کی خپلواکی غوشتونکی مبارزی او ...»‏ ‏(تالیف داکتر عبدالرحمن زمانی)‏
327) سه خاطره تاریخی از شهزاده اسدالله سراج
326) به پیشوازهمبستگی روشنفکران افغان درخارج کشور!
325) کی عدالت نمیخواهد؟آقای بشردوست، عدالت میخواهد یا قدرت؟
324) بی عدالتی وفقر درافغانستان بیداد میکند!‏
323) ‏«مرور کوتاهی برتاریخ افغانستان وقضیۀ پشتونستان»‏،تالیف جنرال عتیق پاڅون
322) اطلس تاریخی افغانستان ،تالیف جنرال عتیق پاڅون
321) نامه ها و فرامین شاه امان الله، اسناد جعلی نیستند
320) ائتلاف شمال، قوم پشتون را به اقلیت مبدل میکند!
319) اسنادی که چشم اندازی تازه به تاریخ استقلال می بخشد!‏
318) سيستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها(کتاب 17)
317) پشتونستان وزخم ناسور خط دیورند (کتاب 16)
316) اوضاع اجتماعی سیستان ازصدراسلام تا پایان عهد صفویان
315) خان عبدالغفار خان وناسیونالیسم پشتون‎ ‎
314) سيستان، سرزمین ماسه ها وحماسه ها (کتاب 15)
313) ضرورت نگاه نو به ‏اعمال افراطیون ساخت اجانب
312) مکثی برضد ونقیض نویسی ظفرحسن آیبک
311) نقدی برمقاله آقای مژده ( نگاهی نو به تاریخ استقلال)- بخش پایانی‏
310) ‏( نگاهی نو به تاریخ استقلال) بخش چارم
309) نقدی برمقاله آقای مژده ( نگاهی نو به تاریخ استقلال)(بخش سوم)‏
308) نقدی بر مقاله آقای مژده ( نگاهی نو به تاریخ استقلال)(بخش دوم)‏
307) نقدی بر مقالۀ آقای مژده (نگاهی نو به تاریخ استقلال)‏(بخش اول)
306) تأملی برای تحقق نظر آقای باری جهانی ‏
305) هفته شهید یاهفتۀ رجزخوانی برای یک جنگ سالار
304) نبرد علیه تروریزم یا نبرد برای تصرف چاه های نفت آسیای میانه وخلیج
303) آیا دیگر، روز استرداداستقلال کشورتجلیل نمیشود؟
302) مکثی برمقالات آقایان فاروق اعظم وباری جهانی‏
301) از افغان تا افغانستانی
300) آب از سرچشمه گل آلود است
299) رستاخیز قندهار وفروپاشی دولت صفویه ایران (کتاب 14)
298) ائتلاف شمال، بخش عمده یی از بحران افغانستان ‏
297) تبصره یی برکتاب انگور، تالیف علی محمد کرزی
296) نقش پاکستان در بحران افغانستان پس ازسقوط طالبان
295) نگاهی برکتاب (جنگ های کابل)،تالیف جنرال سیدعبدالقدوس سید
294) مالکیت ارضی وشیوه های بهره برداری از زمین درخراسان قرون وسطی(کتاب 13)
293) ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی(کتاب 12)
292) شیرشاه‎ ‎‏ سوری واعادۀ عظمت پشتونها درهند
291) خوشحال خان خټک ومبارزات او برای استقلال پشتونها
290) آیا افغانستان یک نام جعلی است؟(کتاب 11)
289) سلطان ابراهیم لودی وعلل شکست وی از بابُر‏
288) افتخار به ملالی جویا که بازهم برای ما افتخار آورد!‏
287) بیست مقالۀ تحقیقی- تاریخی (کتاب 10)
286) درپیوند با مقاله ‏(تمدن سند- هلمند آغازگرتاریخ ما)(بخش آخر)
285) درپیوند با مقاله ‏(تمدن سند- هلمند آغازگرتاریخ ما)(بخش سوم)
284) درپیوند با مقاله ‏(تمدن سند- هلمند آغازگرتاریخ ما)(بخش دوم)
283) در پیوند با مقاله ‏(تمدن سند- هلمند آغازگرتاریخ ما) (بخش اول)
282) شعر(پښتنو بېړۍ ډوبيږي ، ږغ مي اورئ!؟)،الماسی برانگشترشعرپشتو ‏
281) قابل توجه آقای داکترفریار کهزاد
280) مقام زن درآئین زرتشتی
279) جشن نوروز و منزلت آن درمیان ملل آریائی(کتاب 9)
278) برخی شخصیت های ملی- تاریخی افغانستان در دو قـرن اخیر (کتاب 8)
277) آیا میتوان خشونت بر زنان را کاهش داد؟
276) علامه محمودطرزى، شاه امان اﷲ وروحانیت متنفذ (کتاب 7)
275) تاکی خشونت،تجاوز جنسی ، زندان ، سنگسارو خود سوزی،قسمت زن افغان باشد؟
274) جلادی که مدعی است (وجدان طيب و دستان پاکيزه ؟) دارد !
273) کنفرانس لندن ودورنمای صلح با طالبان
272) افـغـانستان مرکز ثقل بازی بزرگ(کتاب 6)
271) مکثی برکتاب:ازجنبش مشروطه تا دولت مشروطه درافغانستان
270) برخی شخصیت های فرهنگی - اجتماعی افغانستان(کتاب 5)
269) آئین عیاری وکارنامه یک عیار ازخاندان صفاری سیستان
268) ذکرخیری از بنیاد بیات وفرهاددریا بمناسبت جشنوارۀ موسیقی درهامبورگ
267) یک نگاه انتقادی برجلد اول ودوم تاریخ غبار(رساله)
266) ۱۷ دسمبر،روزی که ملالی جویا شجاعانه خواستار محاکمه جنایتکاران شد!
265) مکثی برگزارش نیشدارBBC در مورد ملالی جویا
264) نگاهی براوضاع اجتماعی افغانستان ازطاهریان تا تیموریان(کتاب ۴)
263) بچه سقاو،چکاره بود که کرزی را از نام اومیترسانند؟
262) حماسه قيام ها(کتاب ۳)
261) ازنامۀ خانم سجیه ونوشته ملالی نظام حمایت میکنم!
260) مسالۀ اصلاحات ارضی درافغانستان (کتاب۲)
259) پیشگفتار کتاب :ملالی جویا، زنی شجاع ومبارزی قهرمان
258) ملالی جویا، زنی شجاع و مبارزی قهرمان (کتاب 1)
257) ستمی که برخاندان شاغاسی خیل کابل رفته ،یکی داستان است پرازآب چشم!
256) چاپ (وآن گلوله باران بامداد بهار) به نویسنده ومترجم آن مبارک باشد!
255) علیا حضرت سرورسلطان(سراج الخواتین)زنی آهنین اراده ومصمم
254) اتهام تقلب علیه بشردوست، یک اتهام پوچ است!
253) نگاهی برکتاب : «برخی مسایل جامعه و اصطلاحات»
252) درباره شاغاسی علی احـمــدخان والی
251) ملالی جویا، هرگزتا مرز سکوت، سقوط نخواهد کرد!
250) دشمنی سردارهاشم خان با شاه امان الله ومیرزمانخان کنری بنابرخاطرات سیدسرورکنری
249) دربارۀ لویناب خوشـدل خان بارکـزی
248) آیا زعامت کرزی ازنسل کشی پشــتونهـا جلو خـواهـد گرفـت؟
247) انتخاب مجدد کرزی ، سرکوبی بیشترپشتونها
246) ظلم واستبداد اقلیت حاکم در افغانستان ،نویسنده:سلیک هاریسن،مترجم پشتو:هاری
245) پان اسلامیسم شاه امان الله واهداف آن
244) نظام فدرالی دراوضاع کنونی، بمعنی تجزيۀ کشوراست !
243) گرامیداشت از۲۸ اسد، روزاستقلال یک .جیبه ملی است!
242) نگاهی به وضع جغرافیائی وتاریخی افغانستان
241) نگاهی به وضع جغرافیائی وتاریخی افغانستان(۲)
240) آب درکوزه وما تشنه لبان می گردیم!
239) بدا بحال پشــتونها وهــزاره ها،اگر داکترعبدالله برنده انتخابات شود!
238) طالبان، ازظهورتا صعود، سقوط و خیزش مجدد (۲)
237) طالبان، از ظهور تا صعود، سقوط و خیزش مجدد
236) بن لادن ، آفتی که سیا آنرا برافغانستان نازل کرد!
235) گنجینۀ طلاتپه و سپاس از عمراخان مسعودی بخاطرنجات آن گنجینه از تباهی
234) نگاهی بر کتاب «کندهاری ورونه» تالیف محمد معصوم هوتک
233) اشکی درسوگ تاراج و تخریب میراثهای فرهنگی افغانستان(۳)
232) اشکی درسوگ تاراج و تخریب میراثهای فرهنگی افغانستان(۲)
231) اشکی درسوگ تاراج یا تخریب میراثهای فرهنگی درافغانستان
230) جغرافیای تاریخی پنجوائی، اراکوزیا- رخج-رخذ(کندهار)
229) جغــرافـیای تاریخی زمین داور
228) سيرتاريخى صنايع و تجارت درخراسان قرون وسطى
227) توقعات مردم از رئیس جمهورآینده افغانستان
226) داستان یک,واعظ محیل
225) کشت تریاک وشهرت جهانی هلمند
224) برســردو راهی انتخاب
223) اهمیت سیاسی- تاریخی بُـسـت(بخش آخر)
222) اهمیت سیاسی- تاریخی بُـسـت (۳)
221) اهمیت سیاسی- تاریخی بُـسـت(۲)
220) داستان شهــــزادۀ بُـسـت(بقلم مرحوم پژواک)
219) طالبان چگونه درسوات بقدرت رسیدند وسقوط کردند؟
218) اهمیت سیاسی- تاریخی بُـسـت
217) جغــــرافـیـای تاریخی بُـســـــت
216) علوهمت یک دانشمند بستی درعهد غـزنویان
215) «و آن گلوله باران بامداد بهاران»
214) درزهای خطرناک قومی درپاکستان(نوشته سلیک هاریسن،ترجمه هاری)
213) حضورناقضین حقوق بشردرانتخابات افغانستان
212) چگونه القاعده قدرت را از خان قبیله به روحانی قبیله انتقال داد؟
211) پاکستان حاصل بذرافراطیت را که خود آنرا کاشته،درومیکند!
210) تنها دموکراسی،محمل سکولاریسم وآزادی بیان است!
209) جدائی دین از دولت، به معنی انکاراز دین نیست!
208) نظامهای ایدئولوژیک درافغانستان همواره تراژیک وخونبار بوده است.
207) مسؤول بحران افغانستان کیست؟
206) حقوق زن دراسلام، از نظریک حجت الاسلام (محسن کدیور)
205) دوصد سال مقاومت کابل دربرابرحملات اعراب (بخش آخر)
204) جستاری تاریخی در باره جشن سده وجشن مهرگان
203) دوصد سال مقاومت کابل دربرابرحملات اعراب (۲)
202) دوصد سال مقاومت کابل دربرابرحملات اعراب
201) بر گهای ناخوانده از تاریخ کشور:
اسلام چگونه تا کابل رسید؟
200) شیرزن افغان، ملالی جویا، باردیگرجایزه گرفت
199) پیشینه منزلت «نوروز» در میدان ملل آریائی- قسمت آخر
198) پیشینۀ منزلت «نوروز» در میندان ملل آریائی - قسمت 3
197) پاکستان عامل اصلی بی ثباتی افغانستان ومنطقه
196) پیشینه منزلت«نوروز» در میدان ملل آریائی - قسمت 4
195) پیشینه منزلت جشن «نوروز»
194) پیشینه منزلت جشن نوروز
193) شیرشاه سوری واعادۀ عظمت افغانها درهند
192) اى زن، اى مظـلوم تاريخ!
(تقدیم به فرهاد دریا ،ستایشگرمادر)

191) تمام تعصبات ونفرتها از نادانی وترس سرچشمه میگیرد
190) سکولاریسم، یگانه راه رهائی ازچنگ نظامهای استبدادی
189) سکولاریسم، یگانه راه رهائی ازچنگ نظامهای استبدادی-۲
188) یادی ازیک شخصیت نظامی- فرهنگی نیمروز
187) مبارزات حق طلبانه بلوچها درپاکستان
186) نگاهی به ساختار اجتماعی سیستان-قسمت سوم
185) ۲۰ سال حکومت خودمختار یک خانوادۀ پشتون دربلوچستان ایران
184) نگاهی به ساختار اجتماعی سیستان-قسمت دوم
183) نگاهی به ساختار اجتماعی سیستان
182) پاکستان، عرصه جدید جنگ طالبان و القاعده-بخش پایانی
181) پاکستان، عرصه جدید جنگ طالبان و القاعده (۲)
180) یادی از یک خدمتگار صادق وطن،فتح محمد خټګر*
179) پاکستان، عرصه جدید جنگ طالبان و القاعده
178) به استقبال از مقالۀ آقای حکیم نعیم
177) « مـه فـشا ند نـور وسگ عـوعـو کند»
176) تجاوز شوروی برافغانستان، زمینه سازرشد افراطگرائی درمنطقه
175) داؤودخان راچی باید نامید؟
174) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل(۱۸۴۱- ۱۸۴۲)-بخش اخر
173) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل(۱۸۴۱- ۱۸۴۲)-بخش ششم
172) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل(۱۸۴۱- ۱۸۴۲)-بخش پنجم
171) کسیکه در صدد ترور شخصیت ملالی جویاست، من آنرا محکوم میکنم،
170) نقش روحانيت متنفذ درضديت با تجـددگـرايی رژيم امانی - بخش دوم
169) نقش روحانيت متنفذ درضديت با تجـددگـرايی رژيم امانی-بخش سوم
168) 
 نقش روحانيت متنفذ درضديت با تجـددگـرايی رژيم امانی
167) نقش سیاسی - نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل (۱۸۴۱- ۱۸۴۲) - بخش چارم
166) بخاطراهانت به ملالی جویا، با پورتال افغانستان آزاد، مقاطعه میکنم!
165) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخاندرقیام کابل (۱۸۴۱- ۱۸۴۲) (۳)
164) جنگ میوند، ملالى و غازی سرداره
163) کارنامه یک مادر ۶۰ ساله در جنگ دوم افغان و انگلیس (۲ دسمبر۱۸۷۹)
162) کارنامه یک مادر۶۰ ساله درجنگ دوم افغان وانگلیس
161) خروج سربه داران درخراسان (٧٣٧-٧٨٣ هـ / ١٣٣٧-١٣٨١ م)
160) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل (۱۸۴۲-۱۸۴۱) - (۲)
159) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل (۱۸۴۱- ۱۸۴۲)
158) نقش سردار سلطان احمدخان در قیام کابل (۳)
157) نقش محمدشاه خان لغمانی درقیام کابل(۱۸۴۱)
156) وزیرفتح خان، کینگ میکرافغانستان (بخش آخر)
155) اختلاف ونبرد سردارسلطان احمدخان با امیردوست محمدخان (2)
154) وزیرفتح خان ،کینگ میکرافغانستان (۴)
153) نقش سردار سلطان احمدخان در قیام کابل(۱۸۴۱)
152) وزیرفتح خان، کینگ میکرافغانستان (۳)
151) عاقبت جاسوسی به بیگانه متجاوز، به روایت یک جاسوس
150) نقش سردارشمس الدینخان درقیام کابل (۱۸۴۱م)
149) نواب محمد زمان خان و نقش او در قـیام کابل (۱۸۴۱- ۱۸۴۲)
148) نـقـش نایـب امــیـن الـلـه خـان لـوگــری در قـیـام کـابــل (۱۸۴۱- ۱۸۴۲م)
147) نقش تاریخی عبدالله اچکزائی درقیام کابل (نومبر۱۸۴۱- سپتمبر۱۸۴۲م)
146) ۲ نومبر مصادف است با۱٦۷مین سالروز قیام کابل برضد تجاوز انگلیس
145) کینگ میکر افغانستان، وزیرفتح خان, (بخش ۲)
144) سپاس از آقای خوژمن علومی! سپاس
143) اسماعیل خان درهرات
142) چند درس تاریخی از فتح اصفهان بدست شاه محمود افغان
141) وزيرفتح خان ،کينگ ميکرافغانستان
140) شاه شجاع، چرا درتاریخ کشور یک چهره منفوراست ؟
139) شیرزن افغان، ملالی جویا با گرفتن جایزه «شهامت»
138) برخی شخصیت های ملی- تاریخی کشور
137) تکمله یی بر کتاب:سیستان سرزمین ماسه وحماسه ها(۴)
136) تکمله یی بر کتاب:سیستان سرزمین ماسه
وحماسه ها(3)

135) تکمله یی بر کتاب: سیستان سرزمین ماسه و حماسه ها(۲)
134) جان کندن لغمانی، خوراک مغول
133) تکمله یی بر کتاب:سیستان سرزمین ماسه و حماسه ها
132) تاریخ را نمیتوان فریب داد!
131) قندهاربنویسیم یا کندهار؟
130) نسل کشی را بس کنید!
129) دپښتانه فرهنگیانو ستره بی غوری دسترسیاه سنگ په مقابل کی
128) ذکر خیری از قاضی سعدالدین خان و خاندان «خان علوم» کندهاری (3)
127) گرامیداشت از داکترسیاه سنگ
126) وطن و حب وطن از نظرعلامه محمود طرزى
125) ذکر خیری از قاضی سعدالدین خان و خاندان «خان علوم» کندهاری (2)
124) چرا روز۲۸ اسد( ۱۸ اگست ) برای افغانها گرامی است؟
123) ذکر خیری از قاضی سعدالدین خان و خاندان «خان علوم» کندهاری
122) قیام ابدالیان هرات و طغیان ذوالفقارخان ابدالی (١٧۱٦- ١٧٣١م)
121) گرفتاری نصیرفیاض، رسوائی بیشترحکومت کرزی!
120) توهین به اعليحضرت شاه امان الله غازی،توهین به استقلال وخون های ریخته در راه حصول آن است!
119) ابداليان از کجا و چگونه به هرات آمدند؟
118) روشنفکران، ژورنالستان، هواداران آزادی بیان ومطبوعات، به حمایت از نصیرفیاض برخیزید!
117) سرود آتشکدۀ کرکویه یا قدیمترین شعر درلهجه محلی سیستان
116) آئین میترا (مهر، خورشید) در سیستان و کابل و تکریم جشن مهرگان در عهد غزنویان
115) زرتشت، کيش زرتشتى و خاستگاه آن (۲)
114) زرتشت، کيش زرتشتى و خاستگاه آن
113) اوستا، حماسۀ راستی و کشاورزى
112) چندتوضیح ضروری در مورد چند نکته از متن تاریخ سیستان
111) کرزی یکبار دیگراحساسات ملی افغانها را تور داد
110) چرا اميردوست محمدخان خودش را به انگليس ها تسليم کرد؟ (۳)
109) موقعیت قبایل آنسوی خط دیورند از دیدگاه یک محقق انگلیسی
108) چرا اميردوست محمدخان خودش را به انگليس ها تسليم کرد؟ (۲)
107) چرا اميردوست محمدخان خودش را به انگليس ها تسليم کرد؟
106) زندگی پرمشقت امیردوست محمدخان دربخارا (۲)
105) زندگی پرمشقت امیردوست محمدخان دربخارا
104) چگونه امیردوست محمدخان برسر پشاور سلطنت کابل را از دست داد ؟ (2)
103) د ښاغلی حبیب پیمان د لیکنی پیغام تائیدوم
102) آیا سردارنعیم خان قصد ترورداودخان را داشت؟
101) چگونه امیردوست محمدخان برسر پشاور سلطنت کابل را از دست داد ؟
100) دانشمند حقیقت پرست و حقیقت گو جناب عبدالجلیل جمیلی !
99) یادی ازمبارزات میرمسجدیخان وهمرزمانش در۱۸۴۰م (۲)
98) یادی ازغازی میرمسجدیخان وهمرزمانش در۱۸۴۰م
97) رئیس جمهور داود وخانواده اش چگونه به قتل رسیدند؟
96) شیوه های برخورد با مسالۀ اصلاحات ارضی درسالهای۷۰ و۸۰ قرن بیستم (۲)
95) شیوه های برخورد با مسالۀ اصلاحات ارضی درسالهای۷۰ و۸۰ قرن بیستم
94) پایه های عمدۀ اقتصاد ملی در دهه ۷۰ قرن بیستم
93) نامه تاریخی طاهر هراتی به فرزندش عبدالله ( تقدیم به فرزندان وطن پرست هراتی )
92) جبهۀ چهارم جنگ استقلال و نقش میرزمان خان کنری درآن
91) اشکال مالکیت ارضی درافغانستان قرن بیستم
90) نگاهی به مناسبات ارضی در نیمروزقرن بیستم (قسمت آخر)
89) نگاهی به مناسبات ارضی در نیمروزقرن بیستم, قسمت دوم
88) جشن نوروز یا میلۀ دهقان در افغانستان
87) نگاهی به مناسبات ارضی در نیمروزقرن بیستم، (قسمت اول)
86) مقدمه یی برگزارش پروژه آبیاری نیمروز طرح ونگارش دکتورروستائی
85) هیچ مرجعی از زن افغان حمایت نمیکند!
84) «طالبانیزم» رخ دیگر سکۀ «اخوانیزم»
83) ملالی جویا بازهم افتخار آفرید!
82) «طالبانیزم» د «اخوانیزم» د سکی بل مخ او زموږ وطن ته لوی مصیبت
81) مبارزۀ طالبان پاکستان برهبری بیت الله مسود
80) د یو آماتورلیکونکی دناروا نیوکوځواب
79) رونق بازارنوشته های مبتذل در سایتهای انترنتی
78) بخاطر نجات از بحران چاره يي جز نوشيدن جام زهر-خط ديورند- نيست
77) ما اتک ميخواهيم و پاکستان متک اما طالبان چه ميخواهند؟
76) تاثیرات سوء ترویج افراط گرائی بروضع داخلی پاکستان قسمت دوم
75) تاثیرات سوء ترویج افراط گرائی بروضع داخلی پاکستان
74) بررسی علل رشد افراطگرائی در مناطق قبایلی پاکستان ،(قسمت دوم)
73) صعود وسقوط محمود افغان در ایران
72) جنبش های ضد استبدادی افغانستان درقرون نخستين اسلامی ( در اين بحث تاريخی موضوعات زير مورد بررسی قرارگرفته است )
71) بررسی علل رشد افراطگرائی در مناطق قبایلی پاکستان
70) قیام کابل ونقش نواب محمدزمانخان رهبر قیام
69) علامه محمودطرزى، شاه امان اﷲ
68) وضع زنان افغان وآداب ازدواج دردوقرن قبل
67) استدراک برمقالۀ خاندان لویناب شیردلخان بارکزائی
66) در دوسوی خط دیورند فقط پشتونها کشته میشوند
65) زمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ظهورافغانستان معاصر
64) هرکه باد بکارد، طوفان درو میکند
63) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ، علت اصلی بحران جاری چیست ؟ قسمت اخیر
62) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ، علت اصلی بحران جاری چیست ؟ قسمت ششم
61) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ، علت اصلی بحران جاری چیست ؟ قسمت پنجم
60) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ، علت اصلی بحران جاری چیست ؟ قسمت چهارم
59) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ، علت اصلی بحران جاری چیست ؟ قسمت سوم
58) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ علت اصلی بحران جاری چیست ؟ (قسمت دوم)
57) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ ( علت اصلی بحران چیست ؟ )
56) نامه یی به گردانندۀ محترم تلویزیون آریانا افغانستان به ارتباط شورای نجات از بحران
55) حکایت ناشناس و پروژۀ سیاه سنگ
54) در پای قصۀ گلثومه، عروس چهارسالۀ افغان
53) بوبو جان جیغه دار که بود ؟
52) نگاهی به وضعیت زنان افغانستان در ۲۰۰۷
51) خیـریه طرزی ، خطاط هنرمند و مترجم چیره دست
50) نگاهی به وضعیت حقوقی زن افغان در سال ۲۰۰۶م
49) ناگفتنی های خواندنی تاریخ
48) ملالی جویا درد مشترک ماست، بیائید فریاد بکشیم!
47) ښاغلی معصوم هوتک، دعلامه رشاد د علمی مقام د وارث په توگه
46) آمر صاحب و پادشاه سابق در جنگ ارواح
45) ٨ ثور سياه تر از ٧ ثور
44) در پیوند با نوشتۀ
43) هزار آفرین بر آقای نیرم که اصلیت دریا دلی= عمر راوی را افشاء نمودند!
42) تلویزیون خــــراســان پشتونها را تخریب و اذهان را مغشوش میکند!
41) درویش دریادلی کیست؟
40) سیاست بی اعتنائی بزرگ منشانه غلط است
39) جوانان و حق آزادی انتخاب
38) اشغال موسی قلعه، توطئۀ جدید پاکستان
37) طرح صلح پارلمان افغانستان، خط بطــلانی بروی عدالت و منشور حقوق بشرسازمان ملل
36) چرا بجای پاکستان، افغانستان بمباردمان میشود؟
35) ضرورت حل معضلۀ خط دیورند
34) پاسخی به چندانتقاد دوست فرهنگی جناب پوهاند زیار (۲)
33) پاسخی به چند انـتقاد دوست فرهنگی، پـوهـاند زیـار
32) انجنیر احسان الله بیات، قهرمان کمک های بشردوستانۀ افغانستان
31) سپاس از فرهـنگیان عزیزی که بمن قدر و عزت نهادند
30) پیام انجمن دوستی افغان (لندن)
29) تأملی برعواقب جرگۀ قبایل دو سوی خط دیورند
28) پشتونوالی چیست ؟
27) آیا افغانستان یک نام جعلی است ؟ و آیا میتوان قوم پشتون را نابود کرد ؟
26) آیا افغانستان قبل ازامیرعبدالرحمن خان فاقد تاریخ وجغرافیا بود؟
25) سـرنوشت آن هفت هزار نسخۀ خطی ازآرشیف ملی وموزیم کابل آخر چه شد؟
24) پيام اعلیحضرت امان اﷲ خان غازی عنوانى استاد قاسم افغان
23) هدف تلاش برای تغـییر نام کشور یا تغـییرهویت ملی چیست؟
22) اعليحضرت امان الله خان غازی ، رهبری که 
عاشق ميهن، استقلال و مردمش بود!
21) تکـمـلـه ای بـر(صفـحـات ١٨٨-١٩١) کـتـاب کودتای ثور و پیامد های آن
20) ازملالی جویا ، این قهرمانزن افغان به دفاع برخیزید!
19) یادی از مادران مـرد پرور و زنان دلاورافغان (بمناسبت ٨می، روز مادر)
18) روز های 7 و 8 ثور
17) ٤٠٠٠ سال است که افغانها درمتن و بطن افغانستان زندگی میکنند
16) افغانها یهودی اند یا آریائی ؟
15) پاسخی به نویسندۀ مجهول به نام علی یاور
14) نگاهی بردوران«خوشبختی؟» مردم افغانستان قبل از ١٧٤٧
13) مقدمه یی بر چگونگی ظهور افغانستان معاصر
12) وضعیت حقوقی زنان افغان درسال ٢٠٠۵م
11) جنایت در جامۀ جهاد اسلامی
10) از مبارزات خواهر امیرکابل تا شجاعت زوجۀً میر هزاره
9) خـــــراسان، ايـــــــــــــران و افـغـانستــــــــان ( وطن ای نکونـــامت افغانســتان     هـوايت خوش ومنظرت دلستان )
8) زندگی امیر دوست محمدخان، امیر کابل
7) آيا محمدوليخان بدخشی در سقوط اعلیحضرت امان اﷲ خان نقش داشت؟
6) یادی از دو شاعر همدیار ولی ناهمگون ( من افغان هستم )
5) اکادميسين رشاد، دانشمند سترگ قرن بيستم افغانستان
4) پاکستان از افغانستان چه ميخواهد؟
3) مردم ما خواهان محاکمهً ناقضان حقوق بشراند
2) نظام فدرالی در اوضاع کنونی قبل از وقت، وتحقق آن توطئه برای تجزیه کشور است
1) اهميت آب ونقش آن در منازعات ملل منطقه
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
در سال ۱۳۱۷ش(مارچ ۱۹۳۸) در یک روستای دورافتاده درولايت نيمروز، دريک خانواده زمین دار متوسط بنام شيراحمدخان فرزند محمد يوسف خان بارکزی پا به هستی گذاشته ام.
محمد یوسف بارکزی، پدر بزرگ من اصلاْ از فراه واز قریه نوده بوده که در عهد امیر عبدالرحمن به حیث سرحد دار درجمله یکصد سواراز خوانین نوده از فراه به نیمروز رفته است و در نیمروز خدمت نموده و درولسوالی کنگ درنزدیکی پوستۀ سرحدی«ماککی» زندگی اختیار نموده است.اولادۀ محمدیوسف خان اکنون درنزدیکی «ماککی»در قریه شیراحمدخان زندگی میکنند.
پس ازفراگيری تعليمات مقدماتی درولسوالی کنگ نيمروز، به کابل رفتم ودر متوسطه ابن سینا وسپس دارالمعلمين وبعد شامل فاکولتهٔ ادبيات وعلوم بشری گرديدم.بعد از فراغت از فاکولتۀ ادبیات وعلوم بشری، درآغاز سال ۱۳۴۶ در لیسۀ نادریه کابل بحیث معلم شروع بکارنمودم. و درماه قوس ۱۳۴۷بحیث مدیر لیسه ابوداودسجستانی درنیمروز مقررشدم.بعد از سه سال خدمت در لیسه ابوداود،درسال ۱۳۵۰ بحیث معاون معارف نیمروزمقررگردیدم وسپس درهمان سال بحیث معاون معارف ولایت هلمند تبدیل گردید. سه سال دراین سمت ایفای خدمت نمودم وپس از اعلام جمهوریت درکشور ازسوی سردارمحمداود به ریاست عمومی وادی هلمند درخواست کار دادم ولی تقررم در چوکات ریاست عمومی وادی هلمند با مشکلاتی روبرو گردید که مجبورشدم به کابل بروم و در وزارت زراعت در ریاست حفاظه نباتات بحیث مدیراداری مدت چارسال ایفای خدمت نمایم.

پس ازکودتای ثور ۱۳۵۷ من بدلیل عدم وابستگی به حزب دموکرتیک خلق، مدت ۱۸ ماه با مشکلات زیادی روبرو شدم. داستان این مشکلات دراینجا نمی گنجد.

از کتابت پوسته خان تا عضویت دراکادمی علوم افغانستان:

بعدازتجاوز شوروی برافغانستان من بحیث کاتب راجسترنامه هاى مراجعين درپوسته خانه خیرخانه کارکردم. چون این کار برای من بمعنای ضایع کردن عمرم بود 11 ماه بعد با مشورت یک دوست به اکادمی علوم افغانستان مراجعه کردم وعريضه اى برياست اکادمى علوم تقديم داشتم. معاون اکادمى علوم، پوهاند بلبل شاه جلال، عریضۀ مرا برياست مرکزتحقيقات علوم اجمتاعى، راجع ساخت. رئيس آن مرکز عريضه مرا با کراهت گرفت و بعد در زير آن چيزى نوشت و عريضه را به انستيتوت تاريخ واتنو گرافى احاله نمود. چون دو نفراز آن انستيتوت را براى گرفتن امتحان از من موظف کرده بود، به آنجا مراجعه نمودم. آن دو دانشمند، يکى پوهاندضمير صافى و ديگرش رضامايل هروى بودند که هردو با من ومقالات من آشنائى داشتند، پس در مورد پذيرش من در انستيتوت تاريخ و اتنو گرافى (انجمن تاريخ) نظر مثبت نوشتند و من در اکادمى علوم افغانستان که يک موسسه علمى - تحقيقياتى است از ماه عقرب ١٣٥٩ ش شامل شدم .

مهمترین کار تحقیقاتی من در آکادمی علوم افغانستان:

مهمترین تحقیقات تاریخی ام در آکادمی علوم افغانستان یکی کتاب «سیستان سرزمین ماسه ها وحماسه ها»(در4 جلد) ودیگری مناسبات کشاورزی در افغانستان«مالکیت ارضی وجنبش های دهقانی درخراسان قرون وسطی» است.
من مطالب تاریخی وجغرافیای تاریخی راجع به سیستان را درسالهای قبل از ورود به اکادمی علوم جمع آوری وقسماً به نشر رسانده بودم ولی پس از شمولیت دراکادمی علوم،من باید یک کار جدید وتازه را مورد تحقیق قرارمیدادم. بنابرین توجه خود را به یک مساله حیاتی ومهم اقتصادی کشور یعنی نظام زمینداری وشیوه های بهره برداری از آن معطوف نمودم‌ و دریافتم که در دوران اسلامی، زمین به عنوان پایۀ اصلی تولید نقش اساسی داشته وشکل مالکیت زمین تعیین کننده روابط گونه گون میان افرادجامعه بوده است .
من نخستین تلاش هایم را در جهت فراهم کردن اطلاعاتی در زمینه مناسبات زمینداری در افغانستان قرون وسطی متوجه ساختم و کتاب «مالکیت ارضی وجنبش های دهقانی درخراسان قرون وسطی » رانوشتم وبرای چاپ بریاست مرکز علوم اجتماعی تقدیم داشتم. کتاب برای ارزیابی ونظرخواهی به دکتورلطیف جلالی ودکتورمددی وپوهاند عبدالشکوررشاد راجع شد وآنها بعد از مطالعه وتذکر نقطه نظرات خود مبنی بر رفع کاستیها درمورد چاپش نظر مثبت دادند ومراحل چاپ کتاب از جانب اکادمی علوم افغانستان طی گردید وکتاب به اهتمام خودم بچاپ رسید.
میتوانم بگویم که این کتاب چه به لحاظ اهمیت موضوع وچه به لحاظ شیوۀ پرداخت و بررسی وتوضیح یکی از مسایل بغرنج تاریخی وحیاتی کشور، در نوع خود در آن زمان بی نظیر بود. زیرا تا آنزمان، هیچ یکی از استادان پوهنتون و دانشمندان ومورخان کشور در زمینۀ مناسبات ارضی وچگونگی بهره برداری از زمین وآب ونقش این دوعنصر پراهمیت درحیات روستائی، پژوهش وتحقیقی نکرده بودند تا منبع دسترسی برای من وسایر علاقمندان به این مسایل میشد.
کتاب بزودى مورد توجه اهل مطالعه، بشمول کدرهاى حزب برسراقتدار و رهبران آن واقع گرديد تا آنجاکه برخى ازفصول و مطالب آنرا تکثير وبه اعضاى خود در ولايات کشورگسيل کردند تا با آگاهى از اشکال مالکيت زمين و شيوه هاى بهره بردارى ازآن، دربرخورد بامسئله زمين وآب ومالکيت آن ، درموضوع اصلاحات ارضى در کشور از آن استفاده شود.

درحلقۀ دانشمندان ممتازعلوم اجتواعی:

درسال ۱۹۸۶ اکادمی علوم افغانسنان توسط یک اطلاعیه رسمی به استادان پوهنتون کابل ونهادهای علمی تحصلات عالی واعضای اکادمی علوم ابلاغ نمود که دولت در نظردارد دانشمندان عرصه های علوم اجتماعی و علوم طبیعی را بر رویت اثار و تالیفات شان مورد تقدیر قرار دهد. بنابرین کسانی که صاحب آثار و تالیفاتی باشند میتوانند آثار خود را به دارالانشای اکادمی علوم بفرستند.
با انکه امیدواری زیادی به کسب رتبه علمی نداشتم ،بازهم کتاب«کتاب مالکیت ارضی وجنبش های دهقانی در خراسان قرون وسطی» را برای کسب امتیاز علمی پیشنهاد کردم ودر نتیجه از سوی کمیتۀ موظف، من هم مثل داکتراکرم عثمان وداکترکبیر رنجبر وابر اهیم عطایی و محمدانورنومیالی بدریافت رتبۀ علمی کاندید اکادمیسین (که رتبه ايست بالاتر از پوهاندی وپائين تر از اکادميسين) نيز نايل گرديدم و در صف 18 تن دانشمند ممتاز کشور قرار گرفتم. نایل شدن به چنین رتبه علمی برای من مایه مسرت و افتخاربود و طبیعی بود که اگر این اثر را تالیف نکرده بودم به آن رتبه علمی نایل نمشدم.بنابرین من مرهون زحمتکشی خوداستم و از خود متشکرم.
البته بايد گفت که از اوايل سال ١٩٨٦ من بحيث رئيس مرکز تحقيقات علوم اجتماعى ، بجاى همان رئيسى که در پذيرش من به عضويت انستيتوت تاريخ کراهيت نشان ميداد، مقررشدم . دراينجا بايد ياد آورشوم که براى حفظ استقلال فکرى و قلمى خود من عضويت حزب دموکراتیک خلق وهیچ گروه سياسى دیگر را نداشته ام.

من براثر پژوهش های علمی وتاریخی خود در اکادمی علوم افغانستان مورد توجه واحترام مقامات حزبی ودولتی قرارگرفتم وهنگامی که مشی مصالحه ملی از طرف دولت مطرح گردید، وقرار شد تا در شورای وزیران وشورای انقلابی افراد غیر حزبی نیز گماشته شوند، از من خواسته شد،تا برای تحقق پروسۀ مصالحه ملی در هیات رئیسه شورای انقلابی دولت، نقش ملی ووطنی خود را ایفا نمایم. من درحالی که مخالف صلح وآشتی ملی درکشور نبودم، از قوس ۱۹۸۵ تاقوس ۱۹۸۷ علاوه بر پیشبرد وظایف علمی واکادمیک خود مدت دو سال در راه آمدن صلح وآشتی ملی نیز آنچه از توانم پوره بود دریغ نکردم.

محور های عمده پژوهش های من در داخل وخارج کشور:

۱ - پژوهش در عرصه سیستان شناسی(دراین عرصه هفت جلد کتاب تالیف وچاپ کرده ام)
۲- پژوهش درعرصه مالکیت زمین و شیوه های بهره برداری از آن در قرون وسطی(دراین عرصه سه کتاب تالیف و به چاپ رسانده ام)
۳- پژوهش در بارۀ نهضت های ملی وضد استبدادی در قرون نخستین اسلامی(دراین عرصه دو کتاب تالیف و بچاپ رسانده ام)
۴ – پژوهش در باره وضعیت حقوقی زنان افغانستان(دراین عرصه دوکتاب تالیف وچاپ کرده ام)؛
۵– پژوهش درباره نهضت مشروطیت و نقش علامه محمودطرزی وغازی امان الله خان درکسب استقلال کشور(دراین عرصه دوکتاب تالیف و چاپ کرده ام)
6-دفاع از تاریخ وهویت ملی وشخصیت های نامدار تاریخ معاصر کشور؛
براین عرصه (بند۶) مکث میکنم تا با دیدگاه وطرز تفکرم بهترآشنایی حاصل گردد:
پس از هجوم تنظیمهای جهادی برکابل درسال ۱۳۷۱ش(۱۹۹۲) من هم مثل سایر هموطنان مجبور به ترک کشور گردیدم و بالاخره درکشور سویدن پناهندگی گرفتم. درکشور سویدن ،من خود را فارغ از تهدید حاکمیت های استبدادی وایدیولوژیک حس کردم‌ و به حقیقت این مقوله پی بردم که :"بهشت آنجاست که آزاری نباشد/ کسی را با کسی کاری نباشد"
سویدن یکی از کشورهای آزادوآباد وبهشت گونه اروپاست که کسی را با کسی کاری و ازاری نیست ، وبخاطرآزادی بیان واندیشه وعقیده اش مجازات نمیکنند.
درچنین فضائی بود که من موفق شدم تا خاطراتم را از کودتای ۷ ثور وفجایع ۸ ثوربنویسم وبصورت کتابی به چاپ برسانم(۱۹۹۶).
در فصای باز دموکراسی و آزاد اندیشی کشور سویدن بودکه من اطلاعاتم را در بارۀ تاریخ معاصرافغانستان وشخصیت های ملی وتاریخی کشور بیش از آنچه درافغانستان میدانستم توسعه دهم.
دراینجا بود که من متوجه شدم نشراتی چون هفته نامه امید بمدیرت قوی کوشان وماهنامه کاروان بمدیریت پوهنیارکهگدای از امریکا وسایتهای خراسان وخاوران از اروپار برضد نام افغان وافغانستان پیوسته تبلیغ میکنند که باید نام افغانستان به «خراسان» تعویض گردد زیرا که نام افغانستان هویت ملی سایراقوام را سلب کرده است.
دراینجا بود که من مجبورشدم در دفاع ازتاریخ وهویت ملی ونام افغانستان ورجال و زعمای ملی کشورسهم بگیرم و درپاسخ به افغان ستیزان مقالاتی بنویسم وسپس از مجموعه آن مقالات کتاب«آیا افغانستان یک نام جعلی است؟» را بچاپ برسانم.
دراینجا من فرصت یافتم تا تاریخ غبار(افغانستان درمسیرتاریخ)وتاریخ فرهنگ(افغانستان در پنج قرن اخیر) را با دقت بیشتری مطالعه نمایم و بر نکاتی دراین تاریخ ها انگشت بگذارم که از آنها بوی تعصب متصاعد است وهدف تخریب شخصیت های ملی بوده است، من درپاسخ به ان نکات تعصب آمیز کتاب «تاریخ چیست ومورخ کیست؟» را نوشتم وآن را به چاپ رساندم . این کتاب در کتابفروشی دانش درکابل وهمچنان در پورتال افغان جرمن قابل دسترسی است.
دراینجا من موفق شدم تا اطلاعاتم‌ را‌ درباره شهید داود خان وسعت ببخشم و شخصیت وکارکردهای او را با رجال سیاسی هم عصروبعد از او مقایسه کنم وبه این نتیجه برسم که شهید داودخان درهردو دورۀ مسولیت های کلان خود خدمات زیادی برای انکشاف وترقی افغانستان انجام داده است و هیچ کسی از رجال هم عصراو به پایه او نمیرسد.بنابرین برای ارجگزاری از خدمات شهید داودخان من کتاب«جایگاه داودخان درتاریح نوین افغانستان»را نوشتم وبچا‌پ رساندم.
دراینجابود که من فرصت یافتم تا اطلاعاتم را در بارۀ نهضت امانی و ریفورم های اجتماعی شاه امان الله بیشتر بسازم و برجسته گی های شخصیت او را در میان شاهان ورهبران افغانستان تشخیص نمایم وعشق بیکران او را نسبت به توسعه معارف وتأمین حقوق زنان از طریق کسب تعلیم وتحصیل وسهم گیری زنان درتوسعه وترقی کشور دریابم ودر دفاع ازکارنامه های او کتاب «شاه امان الله، اصلاحات و روحانیت متنفذ در ضدیت با تحولات اجتماعی» را بنویسم وبه نشر برسانم . این کتاب همین اکنون از طره شاغاسی حسن مبارک به زبان پشتو تحت ترجمه است.
دراینجا بود که من به اهمیت نهضت مشروطیت دوم ورهبرواستاد این نهضت محمودطرزی ،ومساعی او در راه بیداری جوانان افغان برای کسب استقلال سیاسی افغانستان از سلطۀ استعمار انگلیس پی بردم و با توجه به مقالات واشعار وتحلیل های وطن پرستانه واستقلال طلبانه او بمنظور قدرانی ازاین شخصیت متفکر وپیشگام افغان کتاب «وطن وحب وطن از نظرعلامه محمودطرزی» را نوشتم وبه چاپ رساندم.
دراینجا بود که من فرصت یافتم تا کتاب «تاج التوریخ» را با دقت مطالعه کنم و به اهمیت آن پی ببرم. مطالعه آن کتاب برمن چنان تاثیر نمود که وادرام نمود تاکتاب «سیمای امیرآهنین امیرعبدالرحمن خان درتاج التواریخ»را بنویسم وبه چاپ بسپارم.
خلاصه درکشور سویدن بود که من توانستم بیش ازهزار مقاله تحقیقی ودرحدود ۵۰ کتاب مستقل تألیف نمایم که بیشترشان بچاپ رسیده اند و زیادترین مقالاتم در پورتال افغان جرمن آنلاین به نشر رسیده اند.

عمده آثار منتشرشدۀ من:

الف/آثارمستقل چاپ شده:
١- نظام بهره بردارى از زمين درافغانستان قرون وسطى ، طبع کمیته دولتى طبع ونشر، ١٣٦١=١٩٨٢م
٢- مالکيت ارضى و جنبشهاى دهقانى درخراسان قرون وسطى ، چاپ اکادمى علوم افغانستان ، کابل ١٣٦٢=١٩٨٣م (اين کتاب پس ازتجديد نظرو افزودن دوفصل جديد زيرنام «مالکيت ارضى و شيوه هاى بهره بردارى از زمين در خراسان قرون وسطى » در سال2012از طرف انتشارات دانش در کابل بچاپ رسیده و در پورتال افغان- جرمن آنلاین گذاشته شده است.در آرشیف مقالات درشماره (294) قابل دسترسی است.
٣ - سيستان ، سرزمين ماسه هاو حماسه ها ( جلد اول ) طبع اکادمى علوم افغانستان ،کابل ١٣٦٤=١٩٨٥م/شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین درآرشیف مقالات زیرشماره(314و318)رجوشود.
۴- سيستان ، سرزمين ماسه ها وحماسه ها (جلددوم): اوضاع سياسى و اجتماعى سيستان تا تاسيس دولت سدوزائى افغانستان در١٧٤٧م، طبع اکادمى علوم افغانستان ،١٣٦٧ =١٩٨٨م ، شماره نشر آن درآرشبف مقالاتم در پورتال افغان جرمن آنلاین زیرشماره(319)مقالات قابل دریافت است.

۵-جغرافياى تاريخى سيستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان،١٣٦٧=١٩٨٨ (دوبخش)، شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین، زیرشماره (378- 379)مقالات قابل دسترسی است.
٦ - سرگذشت سيستان ورودهيرمنداز ١٧٤٧ تا ١٩٧٣ م ، طبع اکادمى علوم افغانستان ، ١٣٦٨=١٩٨٩م . شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین درشماره(380)مقالات قابل دسترسی است.
٧ - مردم شناسى سيستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان، ١٣٦٨=١٩٨٩م (متاسفانه قبل از خروج از مطبعه در آتش راکت پرانی مجاهدین در۱۹۹۲ سوخت و در ۲۰۱۳ پس ازتجدید نظردوباره درکابل از سوی مرکز نشراتی دانش به چاپ رسید) شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین زیرشماره(349)قابل دید است.
٨ – نقش سیستان در تکوین حماسه های ملی ، چاپ دانش ، پشاور ۲۰۱۲و نیز شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین درشمار(342) مقالات قابل دریافت است.

۹- رستاخیزقندهار وفروپاشی دولت صفویه در ایران،چاپ مرکزنشراتی دانش پشاور٢٠٠٥،درافغان جرمن درشماره(299)مقالات قابل دسترسی است.(این کتاب ازطرف صالح محمدصالح زیرعنوان دکندهارپاڅون،به پشتو ترجمه واز طرف دانش چاپ شده است.درافغان جرمن آنلاین در شماره (753)مقالات قابل دسترسی است.
١٠ - قيام هاى مردم افغانستان بر ضد نادرشاه افشار،طبع وزارت اطلاعات و کلتور، ١٣٦٨ =١٩٨٩م ، این کتاب درشماره (۷۵۱)مقالات قابل دریافت است.
١١ -زعمای بزرگ با کارنامه های سترگ ،چاپ انتشارات عازم کابل،۲۰۱۹،درافغان جرمن آنلاین،شماره(629) مقالات قابل دریافت است.
١٢ - مناسبات ارضى و شيوه هاى برخوردبه مسأله زمين وآب در افغانستان سال هاى ٧٠ و٨٠ قرن بيستم، طبع اکادمى علوم افغانستان ، ١٣٧٠ =١٩٩١م ،درافغان جرمن آنلاین،درشماره(260)مقالات قابل دیداست.
١٣ - مقدمه يى بر کودتاى ثور وپيامدهاى آن در افغانستان ، ، طبع ١٩٩٦، سوئد ،این کتاب در پشاور پاکستان نیزپس از سال ۲۰۰۰میلادی تجدید چاپ شده است.درافغان جرمن آنلاین درشماره (456)مقالات قابل دسترسی است.
١٤ - قيام هاى مردم افغانستان از قرن هشتم تا هژدهم ميلادى ، طبع ١٩٩٨، سوئد( اين اثر از طرف صالح محمدصالح به زبان پشتو ترجمه ودرپاکستان چاپ شده است.)
١٥- دو نابغه سياسى - نظامى افغانستان در نيمه اول قرن ١٩م ، ، طبع ١٩٩٩، سويد (اين کتاب در زمستان ١٣٧٨ ش درايران و در ماه حمل ١٣٧٩ ش در پشاور پاکستان نيز تجديد طبع شده است.)
١٦ - يک نگاه انتقادى برجلد اول ودوم افغانستان درمسيرتاريخ ،طبع جون ٢٠٠٠م درپشاور ومجدداً در سال ۲۰۱۰ در پورتال افغان- جرمن آنلان نیزدرشماره(267) مقالات قابل دریافت است.
١٧ – پاکستان، پرورشکاه تروریسم، چاپ دانش خپرندویه تولنه، پشاور ۲۰۱۱، درافغان جرمن آنلاین،در(332)مقالات قابل دسترسی است.
١٨ - نگاهى بر اوضاع اجتماعى افغانستان از طاهريان تا تيموريان ، نشر در سایت افغان- جرمن آنلاین ، زیرشماره (264) قابل دسترسی است.
١٩ - علامه محمودطرزى ، شاه امان الله ونقش روحانیت متنفذ ، چاپ ٢٠٠2، سوئد و چاپ ۲۰۰۴ پشاور، درافغان جرمن آنلاین زیرشماره (276) مقالات قابل دیدن است.
٢٠ -سلطنت پشتونها در هند، نشردانش،پشاور ۲۰۱۳، این کتاب توسط زلمی کرزی نیز به پشتو ترجمه ودر سال ۲۰۱۵ درکابل به چاپ رسیده است.در پورتال افغان جرمن آنلاین، درشماره(403) قابل دسترسی است.
٢۱ ـ جایگاه داودخان درتاریخ نوین افغانستان، انتشارات دانش،کابل،۲۰۱۶،درافغان جرمن آنلاین،زیرشماره(533)
٢۲ ـ پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند، درپورتال افغان جرمن آنلاین، شماره(317)مقالات قابل دیدن است.
٢٣- حماسه قیامها یا دوقرن مبارزه بخاطر ازادی، سوید، ٢٠٠٤،چاپ دوم، مرکز نشراتی دانش ، ۲۰۱۱، در پورتال افغان جرمن آنلاین درشماره (262)مقالات قابل دسترسی است.
۲۵- ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی، چاپ پشاور، ٢٠٠۷= ١٣٨۶، ونیزدرافغان-جرمن آنلاین درشماره (293)مقالات قابل دسترسی است.
٢۶- آیا افغانستان یک نام جعلی است؟ چاپ دانش، پشاور ٢٠٠۷=۱۳۸۶،درافغان جرمن آنلاین، درشماره (290)مقالات قابل دسترسی است.
۲۷- افغانستان،مرکز ثقل بازی بزرگ، سایت افغان- جرمن آنلاین، ۲۰۰۹،درشماره (272)مقالات قابل دید است.
۲۸- جشن نوروز ومنزلت آن درمیان ملل آریائی، چاپ مرکز نشراتی دانش ، پشاور۲۰۱۱ ونیز در پورتال افغان- جرمن آنلاین،درشماره (279)مقالات قابل دسترسی است.
۲۹- برخی شخصیت های فرهنگی - اجتماعی کشور، ازطرف انتشارات دانش درکابل به چاپ رسیده ونیز درپورتال افغان- جرمن آنلاین،۲۰۱۰ درشماره( 270) مقالات قابل دسترسی است.
۳۰- ملالی جویا، اسطورۀ شجاعت روزگارما،درسال 2010 در پشاور به طبع رسیده ونیزدر پورتال افغان- جرمن آن لاین، درشمارۀ( 257) قابل دسترسی است .
۳۱- بیست مقالۀ تاریخی، پورتال افغان- جرمن آنلاین،۲۰۱۰، درشماره (287)قابل دسترسی است.
۳۲- وضعیت حقوقی زن افغان ازعهدامانی تا حکومت کرزی، چاپ دانش، ۲۰۱۳،ونیز افغان جرمن آنلاین درشماره( 344) مقالات قابل دسترسی است.
۳۳- سیمای امیر آهنین، امیر عبدالرحمن خان در تاج التواریخ،۲۰۱۱،چاپ دانش انتشاراتی موسسه، ۲۰۱۳،،درافغان جرمن آنلاین زیرشماره (363) مقالات قابل دریافت است.
۳۴- پنجاه مقالۀ (1)سیستانی،نشر در پورتال افغان جرمن آنلاین، درشماره (499) قابل دسترسی است.
۳۵-سه مقاله تحقیقی در باره سه خاندان تاریخی قندهار،چاپ انتشارات امیری، کابل 2021،نیز پورتال افغان جرمن آنلاین ۲۰۱۱،درشماره(370) مقالات قابل دریافت است.
۳۶- نقش تاریخی وزیرفتح خان وخاندان او در دولت سدوزائی افغانستان، نشر دانش ۲۰۱۳و نیز افغان جرمن آنلاین،درشماره (372)قابل دسترسی است. ترجمه پشتوی این کتاب توسط آقای رحمت آریا وآقای نوزادی صورت گرفت ودرقندهار به طبع رسیده است.درشماره (532) آرشیف مقالات قابل دسترسی است.
۳۷- وزیر اکبرخان، قهرمان ملی قیام کابل، نشردانش،کابل ۲۰۱۴ُ،در پورتال افغان جرمن آنلاین درشماره(375) قابل دریافت است.

۳۸- دفاع از استقلال ،وجیبۀ ملی افغانهاست ، دانش انتشاراتی موسسه، ۲۰۱۳ونیز در پورتال افغان جرمن آنلاین درشماره (348) مقالات قابل دسترسی است.
۳۹- جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند، چاپ محمدداود فرهنگ(هلمندی) ۲۰۱۹،کابل، در پورتال افغان جرمن آنلاین درشماره (409) مقالات قابل دریافت است.
۴۰- مسالۀ اصلاحات ارضی در افغانستان سالهای ۷۰ و۸۰ قرن بیستم.چاپ دانش خپروندویه موسسه ،پشاور، ۲۰۱۱ و نیز پورتال افغان جرمن آنلاین درشماره (260)قابل دسترسی است.

۴۱- دفاع از ارزش های ملی، وظیفۀ عناصر ملی است، نشرانتشارات دانش،۲۰۱۴،نیز پورتال افغان جرمن آنلاین،درشماره (465) قابل دریافت است.

۴۲-بررسی اوضاع اجتماعی واقتصادی وسیاسی افغانستان از۱۹۰۱-۱۹۱۹ُ درافغان جرمن آنلاین درشماره(804)مقالات قابل دسترسی است.
۴۳-سیمای زن افغان در حماسه وتاریخ،نشردانش،کابل جنوری ۲۰۱۵، درپورتال افغان جرمن آنلاین، درشماره (469) قابل دریافت است.
۴۴- خیزش های مردم قندهار،هرات وسیستان برضد سلطه صفویان ایران وبابریان هند در قرن ۱۸،چاپ ۲۰۰۰ پشاور.این کتاب درشماره (752)مقالات قابل دسترسی است.
۴۵- حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟ نشردانش ،جنوری ۲۰۱۵پشاور،نیز پورتال افغانجرمن،درشماره (488) قابل دریافت است.
۴۶- منارنجات، یادګارفداکاری مردم پکتیا ووزیرستان،چاپ ۱۳۹۶ُکابل، درافغان جرمن آنلاین، زیرشماره(564)

۴۷-تاریخ چیست ومورخ کیست؟ نشر انتشارات دانش۲۰۱۷،، درافغان جرمن آنلاین زیرشماره (580) قابل دیدن است.
۴۸- بیست مقاله دربارۀ شاه امان الله واستقلال کشور،چاپ انتشارات امیری درکابل،2020 ونیزدرافغان جرمن آنلاین درشماره (728)مقالات قابل دسترسی است.

۴۹- وطن وحب وطن از نظرعلامه محمودطرزی، چاپ انتشارات امیری،کابل 2020، نیزدر افغان جرمن آنلاین درشماره(679)مقالات ثبت است.
۵۰- سیستان مهد تمدن پنج هزارساله،چاپ وزارت اطلاعات وفرهنګ،۲۰۱۹،درافغان جرمن آنلاین،شماره(658)
۵۱- مبارزات ملی بلوچهاوسرداران بلوچ درسیستان،۲۰۲۰،نشرافغان جرمن آنلاین درشماره(715)قابل دریافت است.
۵۲-شاه امان اللهُ اصلاحات وضدیت روانیت متنفذ،سال ۲۰۲۰ُ نشرافغان جرمن آنلاینزیرشماره (724)ثبت است.

۵۳- افغانستان یک نام جاویدان است،نشردرپورتال افغان جرمن آنلاین،درشماره (733) قابل دسترسی استږ
۵۴-بندکمالخان واهمیت اجتماعی واقتصادی آن،چاپ انتشارات امیری، سال۲۰۲۱ ،نیزنشر درورتال افغان جرمن آنلاین،درشماره (761) قابل دریافت است.
۵۵- قشر آګاه،افغانستان را دریابید،۲۰۲۱(مجموعه 40 مقاله)،نشردرپورتال افغان جرمن آنلاین،درشماره (767) قابل دسترسی است.

۵۶- تکمله یی برکتاب:حبیب الله بچۀ سقو،کی بود؟ درافغان جرمن درشماره ( 526)مقالات قابل دسترسی است.

57-خماسۀ اکبر،تالیف 2023،منتشرۀ افغان جرمن آنلاین (درشماره855)آرشیف مقالات قابب دسترسی است.
58-نقش آب درمنازعات ملل منطقه،تالیف 2023، منتشرۀ افغان جرمن آنلاین(درشمارۀ 875)آرشیف مالات قابل دسترسی است/
59- پنجاه مقالۀ (2) سیستانی ،تالیف2023 منتشرۀ افغان جرمن آنلاین،(درشمارۀ876)از آرشیف مقالات نویسنده قابل دسترسی است.
60-برخی بر رسی ها از برخی آثارافغانی،منتشرۀ افغان جرمن آنلاین(589)از آرشیف مقالات نویسنده قابل دسترسی است.
61-"یعقوب لیث بنیانگذار نخستین دولت عیاران در سیستان"منتشرۀ پورتال افغان جرمن آنلاین(درشمارۀ 885) از آرشیف مقالات قابل دست رسی است.

ب/مقالات تحقیقی
مجموع آثار نشرشدۀ من تنها درپورتال افغان جرمن آنلاین تا 20 ماه مارچ 2024 به 885 مقاله وکتاب رسیده است. واگردرسایر رسانه های جمعی چون مجلات وسایتهای انترنتی آریائی ودعوت نت وافغان سباوون، تول افغانستان و تول افغان وغیره ۲۰۰ مقالۀ دیگر محاسبه شوند، به بیش ازهزار میرسد. خواننده علاقمند میتواندبه سایت افغان جرمن آنلاین
http://www.afghan-german.com/adminboard/default.aspx مراجعه کند:

ج/اشتراک فعال در سیمنارها وسمپوزیمهای ملی وبین المللی
پس از عضويت در اکادمى علوم افغانستان ، در دهه۸۰ قرن گذشته در ۱۵سيمنار و سمپوزيم هاى ملى وبين المللى ايکه با علوم اجتماعى و بخصوص تاريخ ارتباط داشته است، فعالانه اشتراک ورزيده ام وبا نگارش مقالتى و شرکت در بحث ها وتوضيحات علمى سهم عملى داشته ام که از ذکر نام وموضوع ومحل آن دراینجا صرف نظرمیشود. supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved