Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  سید عظیم حسینی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
242) معلومات پیرامون روابط تجاری با جمهوری اسلامی پاکستان در قاموس کبیر افغانستان قسمت چهارم ونهائی
241) معرفی مختصر عبدالواحد نظري در قاموس کبیر أفغانستان
240) معلومات پیرامون روابط تجاری با جمهوری اسلامی پاکستان در قاموس کبیر افغانستان قسمت سوم
239) معلومات پیرامون روابط تجاری با جمهوری اسلامی پاکستان در قاموس کبیر افغانستان قسمت دوم
238) معلومات پیرامون روابط تجاری با جمهوری اسلامی پاکستان در قاموس کبیر افغانستان قسمت اول
237) معرفی کتابهای که فعلاً به تفکیک کتگوری ها در کتاب خانۀ "آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)" آنلاین گردیده اند
236) کتابخانه "آثار علمی و تحقیقی حبیبه": گنجینه‌ای از دانش در قاموس کبیرافغانستان (نسخه آنلاین و رایگان)
235) معلومات دربارۀ پیشه وری در قاموس کبیرافغانستان قسمت سوم ونهائی
234) معلومات دربارۀ پیشه وری در قاموس کبیرافغانستان قسمت دوم
233) معلومات دربارۀ پیشه وری در قاموس کبیرافغانستان قسمت اول
232) معلومات پیرامون صنعت چرمگری، یکی از اقلام صادراتی، درقاموس کبیر افغانستان
231) یک مشورۀ رایگان به رهبری طالبان
230) معلومات پیرامون دوران تجارت خارجی افغانستان طی سالهای ۱۳۵۷- ۱۳۷۰درقاموس کبیر افغانستان
229) معرفی پارک صنعتی شوراندام ولایت قندهار در قاموس کبیر افغانستان
228) معرفی بندر دند پتان ـ ولایت پکتیا در قاموس کبیر افغانستان
227) معلومات پیرامون بندرآی خانم، ولایت تخار در قاموس کبیر افغانستان
226) معلومات پیرامون دوران تجارت خارجی طی سالهای ۱۳۷۶- ۱۳۸۰ در قاموس کبیر افغانستان
225) معلومات پیرامون روابط تجاری با هند درقاموس کبیر افغانستان بخش پنجم و نهائی
224) معلومات درمورد بندر زرنج ولایت نیمروز در قاموس کبیر افغانستان
223) معلومات پیرامون روابط تجاری با هند درقاموس کبیر أفغانستان بخش چهارم
222) معلومات مختصر در مورد بندر شیخ ابو نصر فراهی درقاموس کبیر افغانستان
221) معلومات پیرامون روابط تجاری با هند درقاموس کبیر أفغانستان بخش سوم
220) معلومات پیرامون روابط تجاری با هند درقاموس کبیر أفغانستان بخش دوم
219) معلومات پیرامون بندر آقینه در قاموس کبیر افغانستان
218) معلومات پیرامون روابط تجاری افغانستان باهند درقاموس کبیر افغانستان بخش اول
217) طرح رهنمودی برنامه یا پروگرام امکان سنجی مجتمع های کانال قوش تیپه در ولایات بلخ، فاریاب وجوزجان
216) معلومات در بارۀ صنایع دستی افغانستان ـ صنعت سوزن دوزی در قاموس کبیر افغانستان
215) معلومات پیرامون دوران تجارت طی سالهای ۱۳۷۱ -۱۳۷۵ در قاموس کبیر افغانستان
214) معرفی عبدالقدوس غوربندی وزیر تجارت در قاموس کبیر افغانستان
213) معلومات در بارهٔ بندر تورخم، درقاموس کبیر افغانستان
212) معلومات پیرامون دوران تجارت خارجی طی سالهای ۱۳۵۷ -۱۳۷۰ درقاموس کبیر افغانستان
211) معلومات در بارهٔ ایجاد سیلو ها وبنیان گذاری صنایع غذائی درقاموس کبیر افغانستان
210) معلومات در مورد بندر اسلام قلعه در قاموس کبیر افغانستان
209) معلومات پیرامون دوران تجارت خارجی طی سالهای ۱۳۵۱-۱۳۵۶ درقاموس کبیر افغانستان
208) معلومات پیرامون تولیدات صنعتی در قاموس کبیر افغانستان
207) معلومات پیرامون دوران تجارت خارجی طی سالهای ۱۳۳۹-۱۳۴۸ درقاموس کبیر افغانستان
206) محمد خان جلاللر وزیر تجارت ازسال ۱۳۵۳ الی۱۳۵۷در کابینه محمد داؤد نخستین رئیس جمهور افغانستان
205) معلومات در بارۀ ماش، یکی از اقلام صادراتی حبوبات درقاموس کبیر افغانستان
204) معلومات درمورد چهار مغز، یکی از اقلام صادراتی در قاموس کبیر افغانستان
203) معلومات در مورد حبوبات، اقلام مهم صادراتی در قاموس کبیر افغانستان
202) معرفی محمد خان جلاللروزیر تجارت در قاموس کبیر افغانستان
201) معلومات در مورد سفالگری یا کلالی، یکی از اقلام صنایع دستی در قاموس کبیر افغانستان
200) معلومات در مورد لاجورد، یکی از اقلام صادراتی مواد و محصولات معدنی در قاموس کبیر افغانستان
199) معلومات در مورد زمرد یکی از اقلام صادراتی مواد ومحصولات معدنی در قاموس کبیر افغانستان
198) معلومات در موردصادرات تخم شَبدَروسایر تخمیانه باب در قاموس کبیر افغانستان
197) معلومات در مورد صنعت قالین یکی از اقلام صادراتی صنایع دستی در قاموس کبیر افغانستان
196) معلومات پیرامون روابط تجاری افغانستان با جمهوری مردم چین در قاموس کبیر افغانستان
195) معلومات پیرامون تخم تربوز (هندوانه) یکی از أقلام صادراتی تخمیانه باب در قاموس کبیر افغانستان
194) معلومات پیرامون تخم خربوزه، یکی از اقلام صادراتی تخمیانه باب در قاموس کبیر افغانستان
193) معلومات در مورد سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، اقلام مهم صادراتی درقاموس کبیر افغانستان
192) معلومات در مورد سنگ مرمر و رخام، یکی از اقلام صادراتی مواد ومحصولات معدنی در قاموس کبیر افغانستان
191) معلومات پیرامون دوران تجارت خارجی افغانستان درقاموس کبیر افغانستان قسمت ششم
190) معرفی دوکتور محمد اکبر عمر وزیر تجارت در قاموس کبیر افغانستان
189) توضیحات پیرامون سنگ تلک یکی از اقلام مهم صادراتی مواد و محصولات معدنی در قاموس کبیر افغانستان
188) مکثی بر تغییر احتمالی اسم «قاموس کبیرافغانستان»
187) معلومات پیرامون دوران تجارت خارجی در قاموس کبیر افغانستان قسمت پنجم
186) معلومات در مورد زغر(کتان) یکی از اقلام صادراتی نباتات تیلی در قاموس کبیر افغانستان
185) توضیحات پیرامون اقلام صادراتی نباتات تیلی در قاموس کبیر افغانستان
184) معلومات پیرامون پخته یا پنبه محلوج یکی از أقلام صادراتی نباتات صنعتی درقاموس کبیر افغانستان
183) توضیحات پیرامون اقلام صادراتی محصولات حیوانی در قاموس کبیر افغانستان
182) توضیحات پیرامون مواد و محصولات معدنی، اقلام مهم صادراتی معادن در قاموس کبیر افغانستان
181) توضیحات در مورد بادرنگ، یکی از اقلام مهم سبزیجات صادراتی درقاموس کبیر افغانستان
180) توضیحات پیرامون اقلام صادراتی مصالح جات در قاموس کبیر افغانستان
179) توضیحات درمورد زیره، یکی از أقلام صادراتی مصالح جات در قاموس کبیر افغانستان
178) توضیحات در مورد بادنجان رومی یکی از اقلام مهم صادراتی سبزیجات درقاموس کبیر افغانستان
177) توضیحات در مورد هِنگ یا آنغوزه، یکی ازاقلام مهمِ صادراتی نباتات طبی در قاموس کبیر افغانستان
176) آقای جنرال عاصم منیر
175) معلومات پیرامون پارک صنعتی حصار شاهی ولایت ننگرهار در قاموس کبیر افغانستان
174) توضیحات پیرامون پِسته، یکی از اقلام مهمِ میوه جات خشک صادراتی درقاموس کبیر افغانستان
173) معرفی شیرین بویه، یکی از اقلام صادراتی نباتات طبی در قاموس کبیر افغانستان
172) توضیحات پیرامون نباتات طبی، گروپ مهم اقلام صادراتی کشور، در قاموس کبیر افغانستان
171) معرفی شیرخان بندر در قاموس کبیر افغانستان
170) معرفی قاموس اقتصاد تألیف پوهنوال محمد عارف غوثی در قاموس کبیر افغانستان
169) معرفی بیوگرافی مختصر و کارکرد های فرهنگی پوهنوال محمد عارف غوثی در بخش محققین و مؤلفین
168) معرفی بندر حیرتان درقاموس کبیر افغانستان
167) معرفی بنادر افغانستان در قاموس کبیر افغانستان
166) معرفی پوهنوال محمد عارف غوثی وزیر تجارت در قاموس کبیر افغانستان
165) دوران تجارت افغانستان طی سالهای ۱۲۷۱-۱۲۷۶- قسمت ـ دوم
164) دوران تجارت خارجی افغانستان قسمت اول
163) درج دوران تجارت با جمهوری فدرالی آلمان طی سالهای 1351الی 1356در قاموس کبیر افغانستان
162) معرفی دوکتور نورعلی وزیر تجارت قاموس کبیر افغانستان
161) معرفی دوکتور محمد سرور عمر وزیر تجارت در قاموس کبیر افغانستان
160) درج تاریخچهٔ روابط تجاری با جمهوری فدرالی المان در قاموس کبیر افغانستان ـ بخش اول
159) معرفی میوجات خشک صادراتی در قاموس کبیر افغانستان- «کشمش Raisin»
158) نگاهی بر سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت سیزدهم سازمان همکاری شانگهای
157) نگاهی بر سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت دوازدهم
156) معرفی میوه جات تازۀ صادراتی در قاموس کبیر افغانستان- انجیر تازه Figs
155) معرفی میوه جات تازۀ صادراتی در قاموس کبیر افغانستان انگورGrape
154) معرفی میوه جات تازۀ صادراتی در قاموس کبیر افغانستان سیب:Apple
153) معرفی بندر «حیرتان» در قاموس کبیر افغانستان
152) معرفی میوه جات تازۀ صادراتی در قاموس کبیر افغانستان انار Pomegranate
151) نگاهی بر سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت یازدهم
150) معرفی محصولات حیوانی درقاموس کبیرافغانستان
149) تشریح «دوران تجارت خارجی» در قاموس کبیر افغانستان
148) نگاهی بر سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت دهم
147) د افغانستان په لوی قاموس کی د «قوش تپی» کانال د مجتمعو پروژی پیژندنه
146) پروژه مجتمع های کانال قوش تیپه در قاموس کبیر افغانستان
145) نگاهی بر سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت نهم
144) نگاهی بر سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت هشتم
143) معرفی تاریخچۀ تأسیس و فعالیت وزارت تجارت و صنایع درقاموس کبیر افغانستان
142) تاریخچهء روابط تجاری با ایالات متحدهٔ امریکا در قاموس کبیر افغانستان
141) نگاهی بر سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت هفتم
140) درج اصطلاحات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی به زبان ساده درقاموس کبیر أفغانستان «۱»
139) نگاهی بر سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت ششم
138) نگاهی بر سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت پنجم
137) نگاهی بر سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت چهارم
136) نگاهی بر سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت سوم
135) نگاهی بر سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت دوم
134) نگاهی بر سازمان های همکاری های اقتصادی منطقه ئی
133) عواقب بی سرنوشتی افغانستان در همگرائی وهمکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت چهارم ونهائی
132) عواقب بی سرنوشتی افغانستان در همگرائی وهمکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت سوم
131) معرفی عبدالله ملکیار وزیر تجارت در قاموس کبیر افغانستان
130) عواقب بی سرنوشتی افغانستان در همگرائی وهمکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت دوم
129) عواقب بی سرنوشتی افغانستان در همگرائی وهمکاری های اقتصادی منطقه ئی ـ قسمت اول
128) به سلسلهٔ معرفی وزرای تجارت- عبدالملک عبدالرحیم زی وزیر اقتصاد ملی در قاموس کبیر افغانستان
127) حرفهای ناگفته درمورد موافقتنامۀ تجارت وترانزیت افغانستان ـ پاکستان یا اپتا ( (APTTA
126) تاریخچۀ روابط تجاری افغانستان با کشور های خارجی مقدمه
125) سرمه ای آزموده را آزمودن خطاست
124) معرفی شهرجدید «کابل» در قاموس کبیر افغانستان
123) آژانس بین‌المللی انرژی اتومی- قسمت اول
122) سخنی چند پیرامون شهرجدید کابل قسمت چهارم ونهائی
121) زراعت و مالداری (بخش: جنگلات): معرفی درخت «پشه خانه» در قاموس کبیر افغانستان
120) معرفی وزرای تجارت در قاموس کبیر افغانستان
119) سخنی چند پیرامون شهرجدید کابل (دهسبز ـ باریک آب) قسمت سوم
118) زراعت و مالداری ـ بخش حیوانات اهلی ـ باربر «یابو» در قاموس کبیر افغانستان
117) زراعت ومالداری ـ بخش حیوانات اهلی ـ باربر «قاطر» در قاموس کبیر افغانستان
116) زراعت و مالداری- بخش حیوانات اهلی ـ باربر «شتر» در قاموس کبیر افغانستان
115) معرفی وزرای تجارت در قاموس کبیر افغانستان- عبدالرؤف حیدر وزیر تجارت
114) سخنی چند پیرامون شهرجدید کابل قسمت دوم
113) تاریخچۀ تجارت کابل در قاموس کبیر افغانستان
112) سخنی چند پیرامون شهرجدید کابل (ده سبزـ باریک آب) قسمت اول
111) تاریخچۀ تجارت کابل قسمت هفتم ونهائی
110) تاریخچۀ تجارت کابل قسمت ششم
109) تاریخچۀ تجارت کابل قسمت پنجم
108) تاریخچۀ تجارت کابل قسمت چهارم
107) تاریخچه تجارت کابل قسمت سوم
106) تاریخچۀ تجارت کابل قسمت دوم
105) تاریخچۀ تجارت کابل
104) معرفی درخت صنوبر در قاموس کبیر افغانستان
103) معرفی وزرای تجارت در قاموس کبیر افغانستان- علی محمد خان
102) معرفی گیاهٔ طبی «ریحان – نازبو» در قاموس کبیر افغانستان
101) معرفی منار"علم و جهل" در قاموس کبیر افغانستان
100) معرفی وزرای تجارت در قاموس کبیر افغانستان- میر محمد حیدر حسینی
99) معرفی گیاهٔ جوانی در قاموس کبیر افغانستان
98) توسعهٔ بخش «زراعت و مالداری» در قاموس کبیر افغانستان
97) معرفی زنبور عسل در قاموس کبیرافغانستان
96) عبدالمجید زابلی- به سلسلهٔ معرفی وزرای تجارت در قاموس کبیر افغانستان
95) معرفی عسل (انگبین) در قاموس کبیر افغانستان
94) تشریح علمی کود «پتاشیم» یا کود (گلابی) در قاموس کبیر افغانستان
93) معرفی وزرای تجارت در قاموس کبیر افغانستان
92) معرفی گل سنبل در قاموس کبیر افغانستان
91) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت چهاردهم ونهائی
90) معرفی گل صد برگ یا پیونی( peony) در قاموس کبیرافغانستان
89) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت سیزدهم
88) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت دوازدهم
87) علی محمد خان سومین وزیر تجارت در سال ( ۱۳۰۷ )
86) معرفی گل یاسمن در قاموس کبیر افغانستان
85) عبدالهادی داوی دومین وزیر تجارت از سال ۱۳۰۵ – ۱۳۰۷در دورۀ پادشاهی اعلیحضرت امان الله غازی-فاموس کبیر افغانستان
84) معرفی گل شقایق (لالۀ داغدار) در قاموس کبیر افغانستان
83) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت یازدهم
82) معرفی گل فلاکس در قاموس کبیر أفغانستان
81) معرفی گل میخک در قاموس کبیر افغانستان
80) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت دهم
79) ۱ـ غلام محمد خان وردک - نخستین وزیر تجارت در سال۱۲۹۸در زمان پادشاهی اعلیحضرت امان‌‌الله
78) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت نهم
77) معرفی گل شببو، گیاهی از جنس عطر و بو در قاموس کبیر افغانستان
76) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت هشتم
75) معرفی گل «انتری (آنتریوم)» در قاموس کبیر افغانستان
74) معرفی گل «چنبیلی (مریم)» در قاموس کبیر افغانستان
73) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت هفتم
72) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت ششم
71) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت پنجم
70) ابلاغیه قاموس کبیر أفغانستان
69) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت چهارم
68) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت سوم
67) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت دوم
66) درنگی بر مشکلات تجارت خارجی افغانستان ازمنظر تاریخی قسمت اول
65) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای افغانستان ـ قسمت شانزدهم ونهائی
64) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای افغانستان قسمت پانزدهم
63) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت چهاردهم
62) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت سیزدهم
61) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت دوازدهم
60) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت یازدهم
59) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرومایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت دهم
58) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت نهم
57) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت هشتم
56) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت هفتم
55) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت ششم
54) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت پنجم
53) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت چهارم
52) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت دوم
51) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت سوم
50) جنبه های اقتصادی شهری مانند توریزم برای جذب سرمایه گذاری ورشد اشتغال پایدار در شهرهای أفغانستان ـــ قسمت اول
49) تاریخچهءتاسیس وفعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت شانزدهم
48) تاریخچهءتاسیس وفعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت پانزدهم
47) تاریخچهءتاسیس وفعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت چهاردهم
46) تاریخچهءتاسیس وفعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت سیزدهم
45) تاریخچهءتاسیس وفعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت دوازدهم
44) تاریخچهءتاسیس وفعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت یازدهم
43) تاریخچهءتاسیس و فعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت دهم
42) تاریخچهءتاسیس وفعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت نهم
41) تاریخچهءتاسیس اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت هشتم
40) تاریخچهءتاسیس وفعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت هفتم
39) تاریخچهءتاسیس وفعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت ششم
38) تاریخچهءتاسیس و فعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت پنجم
37) تاریخچهءتاسیس اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت چهارم
36) تاریخچه ای تاسیس و فعالیت اتاق تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت سوم
35) تاریخچه ای تاسیس وفعالیت اتاق تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت دوم
34) تاریخچه ای تاسیس و فعالیت اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ـــ قسمت اول
33) تجارت از دیدگاه ادیان، بخصوص از نظر دین اسلام ـــ قسمت نهم ونهائی
32) تجارت از دیدگاه ادیان، بخصوص از نظر دین اسلام ـــ قسمت هشتم
31) تجارت از دیدگاه ادیان، بخصوص از نظر دین اسلام ـــ قسمت هفتم
30) تجارت از دیدگاه ادیان، بخصوص از نظر دین اسلام ـــ قسمت ششم
29) تجارت از دیدگاه ادیان، بخصوص از نظر دین اسلام ـــ قسمت پنجم
28) تجارت از دیدگاه ادیان، بخصوص از نظر دین اسلام ـــ قسمت چهارم
27) تجارت از دیدگاه ادیان، بخصوص از نظر دین اسلام ـــ قسمت سوم
26) تجارت از دیدگاه ادیان، بخصوص از نظر دین اسلام ـــ قسمت دوم
25) تجارت از دیدگاه ادیان، بخصوص از نظر دین اسلام ـــ قسمت اول
24) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت چهاردهم ونهائی
23) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت سیزدهم
22) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت دوازدهم
21) معرفی «سید محمد داؤد الحسینی» در قاموس کبیر افغانستان
20) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت یازدهم
19) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت دهم
18) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت نهم
17) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت هشتم
16) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت هفتم
15) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت ششم
14) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت پنجم
13) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت چهارم
12) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت سوم
11) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان ـــ قسمت دوم
10) طرح پیشنهادی جهت انکشاف اقتصادی پسا منازعه در افغانستان قسمت اول
9) مروری بر عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی قسمت ششم و نهائی
8) مروری بر عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی قسمت پنجم
7) مروری بر عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی قسمت چهار م
6) مروری بر عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی قسمت سوم
5) مروری بر عضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی ـ قسمت دوم
4) مروری برعضویت افغانستان درسازمان تجارت جهانی
3) رفع موانع ترانزیتی افغانستان در پاکستان ـ قسمت سوم و نهائی
2) رفع موانع ترانزیت افغانستان با پاکستان- قسمت دوم
1) نظر محتصری بر رفع موانع ترانزیت افغانستان با پاکستان- قسمت اول
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
سید عظیم حسینی فرزند مرحوم سیدکریم بتاریخ ۸ سنبله ۱۳۳۰ (۳۱ اگست ۱۹۵۱) در یک فامیل روحانی روشنفکر(خطاطان مشهورشهرکابل) درگذرمسجد ازبکها شهرکهنه و زیبای کابل چشم به جهان هستی کشوده، تعلیات ابتدائی و متوسطه را در مکتب سردار جانخان ومتوسطه انصاری و تعلیمات ثانوی را درلیسه عالی غازی مؤفقانه به پایان رسانید و در سال ۱۳۴۷ موفق بدریافت بکلوریا در رشتۀ فیلوساینس بدرجه عالی گردید. در سال ۱۳۴۸ پس از سپری نمودن کانکورپوهنتون شامل پوهنځی زراعت شد. بنابر مسدود شدن پوهنتون کابل برای یکسال تعلیمی (۱۳۴۸) ، پوهنتون را ترک ودر ریاست عمومی ارزاق وتآمین احتیاجات عامه بحیث مامور شامل وظیفه شد.موصوف در سال ۱۳۵۱ بعداز موفقیت در امتحان کاندیدای بورس، با ا ستفاده از یک بورس تحصیلی، جهت تحصیلات عالی عازم اتحادشوروی وقت (جمهوری اوکراین) گردیده ودرختم تحصیل از انستیتوت اقتصاد ملی شهر ادیسه – جمهوری اوکراین موفق به اخذ دیپلوم ماستری در رشته اقتصاد – پلانگذاری صنعتی گردید.موصوف بعد از ختم تحصیلات عالی در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ بوطن عودت نموده در ریاست عمومی ارزاق واحتیاجات عامه بحیث مدیر پلان های انکشافی پس از سه ماه در بست رتبه سوم بحیث سرپرست مدیر عمومی پلان همان ریاست توظیف گردید. در ماه جدی سال ۱۳۵۸ در بست رتبه دوم بحیث معاون تجارتی واقتصادی ریاست عمومی مواد نفتی وشکر(که قبلاً بنام انحصارات دولتی یادمیشد)ودرسال ۱۳۶۰ در بست رتبه اول بحیث رئیس تجارتی مقررشد ودر اخیرهمان سال نظر به پشتکار،جدیت وصداقت درانجام وظیفه در بست فوق رتبه به سمت رئیس عمومی همان ریاست گماشته شد. دراوایل سال۱۳۶۳ بحیث معین تجارت داخلی وزارت تجارت آغاز به کار نمود. موصوف دربرج میزان سال ۱۳۶۷دربست وزیر مختار به حیث نماینده تجارتی واقتصادی افغانستان درمسکو عز تقرر حاصل نمودو درسال۱۳۶۸ به حیث سکرتر اول سفارت کبرای جمهوری افغانستان مقیم مسکومقررشد که دروظیفه اخیر الی نیمه اول سال۱۳۷۰ ادامه داد و بعداً بوطن برگشته از دوام کار دروزارت امورخارجه استعفا نمود.موصوف نظربه شرایط مستولی درکشور در سال ۱۹۹۷، به جمهوری فرانسه مهاجر شد. وی در سال ۲۰۰۶ جهت سهمگیری در بازسازی به وطن عودت نمود که الی حمل سال ۲۰۱۱ به حیث مشاور وزارت تجارت وصنایع ایفای وظیفه نمود. وی ازماه جون سال ۲۰۱۲ الی اکتوبرسال ۲۰۱۳به صفت مشاورارشد تجارتی ادارۀ شهر جدید کابل، در سال ۲۰۱۶ الی نومبر سال ۲۰۱۷ بحیث مشاور ارشد اقتصادی در اداره زون پایتخت و پس ازآن الی ماه اپریل ۲۰۱۸ در ادره تدارکات ملی بحیث مشاورارشد ایفای وظیفه نموده است. سیدعظیم حسینی متاهل بوده دارای چهار فرزند، دوپسر به اسم سید احمد شکیب وسید صمیم ودو دختر به اسم منیژه ومریم میباشد.

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved