Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > رحیم چگونه جهانی شد  

مطالب تحریری فرهنگی: رحیم چگونه جهانی شد

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: مسعود فارانیتاریخ: 4/3/2014
رحیم چگونه جهانی شد
 
موسیقی در افغانستان مثل مردم افغانستان سرنوشت پـراز فرازها ونشیب های داشته که همیشه دستخوش حوادث ناگوار بوده واست.  موسیقی این فرحبخش ترین بخش  از هفت هنر ، همیشه از جانب مدعیان دین در افغانستان مورد تجاوز وتحقیرقرار داشته و مانع تکامل آن در جامعه ما شده اند. از آنجایکه هنر موسیقی سریعترجذب روح جامعه میشود  بیشتر اجتماعی ترنسبت به همه هنر ها است. موسیقی تلاش کرده تا با ساز وسرود  خارخشونت را از جامعه بردارد وجایش را گـُل  دوستی بنشاند. به گفته یکی ازبرجستگان موسیقی جهان «بتهوفن آلمانی» که گفت:
 اگر تمام راها را برما ببندند ما بوسیلۀ موسیقی از طریق گوشها به مردم شعور خواهیم رسانید. ازینروبخصوص در افغانستان، موسیقی بخش عظیم از جامعه را که از درک وفهم  هنرشعر عاجزبودند وزمینه سواد آموزی برای همه مقدور نبود، توانست آن بخش جامعه را با شعر و موسیقی نسبی آشنا سازد.  از آنجایکه موسیقی لطافت را بر خشونت چیره میسازد.  بجای غم زایی غم زدایی میکند در جامعه سهم بسزای را دارا میباشد.
با این مقدمه کوتاه زندگی نامه یکی از هنر مندان بی ادعا وشکسته نفس جامعه مارا که در راه پـُر بار شدن عرصۀ موسیقی، درتمام عمرش، کنار همردیفان خود از هیچ گونه مساعی دریغ نکرده واین راه را استوارانه قدم گذاشته وبه پیش رفته است. خدمت هنر دوستان پیش کش مینمایم.
تولد:
درناحیۀ عاشقان عارفان کابل در خانوادۀ  محمد یونس رسولی طفلی چشم بجهان گشود که اسمش را محمد رحیم گذاشتند.
محمد یونس خان که افتخار دامادی شاعر مطرح زمانه اش میرزا محمد شریف خان  خسته دل شاعر پـرتوان عصر امانی راداشت  صاحب چهار دخترو پنج پسر شد. محمد رحیم  چهارمین فرزند محمد یونس خان و یکی ازنواده  های میرزا مولوی خان خسته  دل میباشد. رحیم  در خانوادۀ چشم به جهان گشود که  از شعر وموسیقی میراث بس بزرگ داشت.  برادران هریک در سطوح خودشان و خواهران نیز در تلاش ایجاد فضل  وهنربودند.
تحصیلات :
رحیم جهانی دورۀ ابتدایی را درمکتب عاشقان وعارفان و تحصیلات عالی را تا  درجۀ ماستری در رشته آواز خوانی از دانشگاه معتبر مسکو بدست آورد. رحیم اولین نفریست که

درافغانستان در رشته آواز خوانی  درجۀ ماستری دارد.
رحیم در شروع کار های هنری اش برای مدت چهار سال در رشته تیاتر نزد استاد فیض محمد خیرزاده که رئیس موسسه بود هنر تیاتر را آموخت و منحیث ممثل تیاتر، با آقایون محمد ایمن و سید مقدس نگاه در هنر های زیبا مشغول هنر آفرینی شد.
رحیم مدیون صمیمیت دوستش جناب سید مقدس نگاه میباشد که تخلص «جهانی» را در همین سالها  برایش انتخاب میکند.
ازدواج:
رحیم جهانی با خانم ثریا ازدواج میکند که بنام هنری اش خانم "سلما" جامعه ما آشنایی کامل دارد. (خانم سلما هنر مند چیره دست و پر آوازه کشور یا بانوی غزل افغانستان در کشورشهرت بلند دارد).  ثمرۀ این ازدواج دو دختر بنام های سلما جهانی که نام هنریش را به دخترش سلما جان اهدا میکند و دختر دومی بنام  سنبل جهانی نامیده میشود، همچنان  یک پسر بنام رهی جهانی که با توجه پدر ومادر ارجمندش ، هم اکنون خود از جملۀ هنرمندان شناخته شده در نواختن طبله، کیبورد، ارمونیه و آواز خوانی در سطح بلند، توانایی دارد.
کار کرد ها:
رحیم جهانی در سالهای  دهه دیموکراسی با دوستانش ارکستر آماتور را سامان دادند .دوستانش که هم اکنون از جملۀ چهره های شناخته شدۀ هنر موسیقی کشورمیباشند عبارت اند از:
 محترم عزیز آشنا آواز خوان وماندولین نواز
فقید ظاهر هویدا آواز خوان و اکوردیدن نواز
کبیر هویدا پیانو نواز
چیت رام  طبله و درم نواز
رحیم جهانی اولین بانگو درم و آواز خوان
ببرک وسا پیانو نواز و آواز خوان
آقامحمد کارگر فلوت نواز
رحیم جهانی چهل آهنگ در آشیف رادیو دارد اولین آهنگ وی از استاد نینواز به مطلع « بیائید بیائید بمیدان خرابات» میباشد که  در کمترین وقت  صاحب شهرت زیاد گردید.
پـُر آوازه ترین آهنگ «یا مولا دلم تنگ آمده»  کمپوزخود رحیم جهانی است که روانشاد ساربان آنرا نیز باز خوانی کرده است.
خصوصیت ها :
رحیم جهانی از طفلی بیشترتلاش داشت وبیشتر پشت کار، تا هنرش را وزین تر به جامعه تقدیم نماید .
روح رحیم متاثر از هنر والای جدش جناب میرزا محمد شریف خان خسته دل بود که با پیگیری مدام توانست میراث گرانبهای جدش را دربخش هنر مؤفقانه ببار بنشاند.
رحیم جهانی کسیست که بیشتر متکی به آوازخود میباشد. وی همیشه تلاش داشت ودارد تا با صدای عاریتی نخواند بلکه با صدای خودش در خدمت موسیقی کشور قرار داشته باشد. آهنگ هایش که بر خاسته ازین خصوصیت است سنگینی خاص را دارا میباشد که بمشکل هنر مندان تقلیدی میتوانند آنرا باز خوانی وتقلید نمایند. همین خصوصیت است که رحیم جهانی را نسبت به بسیاری از هنرمندان کشور که با صدای عاریتی وتقلیدی  آواز خوانی میکنند متمایز می سازد.
ناگفته نماند که بیشترین صدا های عاریتی وتقلیدی نمی توانند نقش از خود در جامعه بجا بگذارند بلکه آنها برنقش پای دیگران و بی تاثیر در تاریخ هنر موسیقی بوده  بزودی دستخوش  باد فراموشی خواهند شد. ولی  رحیم جهانی با درک درست این مهمه کارهنری را سامان داده است که در تاریخ موسیقی کشورما، ما ندگارخواهد بود
رحیم شخص بی  ادعا  شکسته نفس و مثل جد بزرگوارش یک کابلی اصیل است که از شیوه کارهایش هوای کابل عزیزرا بیشترمیتوان استشمام کرد.
سیاست:
رحیم جهانی یکی از طرفداران سیاست مشروطیت دوم دورۀ امانی بوده و با افتخار پیرو سیاست سلیم جدبزرگوارش میرزا مولوی خان خسته دل از قلمداران دوره نهضت مشروطیت میباشد. وی اعتلا وترقی کشور را فقط در صداقت میبیند که بدون ریا در خدمت مردم درد دیده اش برای اعتلای کشورش پیاده شود. جهانی که کابل را مرکزخبرگان وهنرمندان تمام کشور میداند معتقد است  که اگر آسمایی و شیردروازه را مادر وپدر کابل قیاس کنیم بدون شک فرزندان وی کوچه های چنداول عاشقان وعارفان هندوگذر بارانه شمع ریزان ریکاخانه باغبان کوچه مراد خانی باغلیمردان ودیگر گذر های محبوب کابل خواهد بود که سالها درین شهر سخا و پـُراز صمیمت زندگی  با همی داشته اند  وخواهند داشت.  رحیم جهانی  در قدم اول نبود دانش ونبود اتفاق را مسبب اصلی تمام بدبختی های چند دهۀ اخیرافغانستان میداندکه از طرف دشمنان وطن اعمال شده است.
  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ