Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > شب یلدا گذشت!!!  

مطالب تحریری فرهنگی: شب یلدا گذشت!!!

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: نسیم اسیرتاریخ: 12/21/2012

شب یلدا گذشت!!!

دیشب دربین دوستان ، بساط شب یلدا گرم بود وهریک به طریقی احساس نیک خود را به دوستان ابرازداشتند . تعاطی چنین پیام ها در« فیسبوک » این شب تاریک وطولانی را رنگین ولذت بخش گردانید وآنانکه تنهای تنها بودند با مطالعه نوشته ها ساعات خوشی را سپری نمودند. اینک باگذشت آن شوروشوق وبه آرزوی سلامتی دوستان تا شب یلدای دیگر قطعه شعری تقدیم می کنم :

 

بـــاگــــذشت زنــدگــی ، شــورشب یلدا گذشت

                                          آنکـــه یکجــا بود با یــاران ، اگرتنها ، گذشت

تــــومگــــرنشنیده ای حــرف سموروازتنور؟؟

                                         با«سمـور»اربود ، یا کنج «تنور» اصلاگذشت

بگـــــذرد ، تـلـخـــی وشـــــیـرینی راه زنــدگی

                                          خـــوان بــی نـان وبســـاط ســـاغرومینا گذشت

قــطــــره آبــی بــــرلب خشکـــی نگــردید آشنا

                                         دیگران خـوردند ونوشیدند چــون دریا ، گذشت

درد پنهان داشــــتــم درگـــــــوشــــهء تنهائی ام

                                         همنـوای دلـنــــوازی هـــــــم نشــد پیدا ، گذشت

طعنه هـــــا بشنیده وهـــــــم رنج هــــا دیدم زتو

                                          روبــــروگـــردم بتواینک ، بــه یک دنیا گذشت

                     یــاردرتـــاریکی « یلدا » رهایم کرد « اسیر»

                    کس چه میداند که بی رویش چسان با ما گذشت

21دسمبر2012م  _ فرانکفورت

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ