Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > گریۀ دل  

مطالب تحریری فرهنگی: گریۀ دل

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 11/8/2014

گریۀ دل

هر شـب به حال قلب فگار گـــریـــــه میکنـــم

میسوزم همچـو شمع، هزار گــریــــه میکنــــم

با برگ خشک و مردۀ پـاییز صبـــح وشـــــام

از بی وفایی های  تو یــار گــــریــــه میکنـــم

خوانم بـه ماهتــاب غــــــزل های عشق تــــــو

با آسمان تیــــره و تــــار گــــریــــــه میکنـــم

اســـــــتـاره می جَهَــــــد بــه دل آسـایی دلــــم

من بی شکیب و صبـر و قــرار گـریه میکنــم

عـکس رخـت در آئیـنـــــــــــۀ آب در جهـــش

بر چشم من خلیــده چو خـار گــریــــه میکنــم

از نالـه هـــا و هِــق هِــقِ من خلـق در ستـــوه

تنهــا نشستــه خستـه و زار گـــریــــه میکنـــم

انـدر سکوت کــــوچــه اسیـــــر هجـــــومِ درد

بر اسپ بختِ تیــــره ســوار گـریـــــه میـکنـم

«واهِب» بــه خـاک میبـرم من آرزوی دوسـت

باران صفت بـــــه سنگ مـزار گـریــه میکنـم

29-11-2010

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ