Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > سرطان سینه  

مطالب تحریری فرهنگی: سرطان سینه

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه یوسفیتاریخ: 10/27/2014

 سرطان سینه

سرطان یکی از امراض خطرناکی است که به طور عموم در زن ها تلفات زیاد دارد. در مرد ها سرطان سینه هم ظهور میکند اما به ندرت. ما در این مبحث راجع به زن ها صحبت میکنیم. در این جا اول باید از اناتومی سینه سخن بزنیم. سینه در زن ها تشکیل شده از غدوات شیری. قنات ها که در نوک سینه ختم میشوند در عقب سینه عضلات است که به استخوان عقب ارتباط دارد.

چطور یک سرطان نمو میکند. نظر به گفته دانشمندان یک حجره نورمال در اثر عوامل خارجی دیوانه وار نمو میکند که یک حجره به تعداد زیاد حجرات تبدیل میشود و یک غده را تشکیل می دهد. بعد جدار این غده پاره شده و حجرات سرطانی در خون داخل میشوند چون خون در هر نقطه بدن جریان دارد در دیگر اعضای بدن یعنی در دیگر ارگان های بدن غده های دیگر تشکیل میشود. حجرات سرطانی هم در غدوات شیری و نیز در قنات های سینه نمو میکنند.

در این اواخر دانشمندان رشته کامل دی ان ای NA Dرا برسی کردند طوریکه از یک بدن مریض سرطانی یک حجره نورمال و یک حجره سرطانی را ملاحظه نمودند. آنها در یافتند که که تقریباً تمامی سلول ها در نمونه سرطانی دارای ۹ عدد از این فکتور ها هستند و این تحقیقات نشان میدهد که همین فکتور ها در (دی ان ای) هر فرد موجود است و در اثر عوامل خارجی مثلا اشعای رادیواکتیف، آلودگی هوا، غذای خراب و غیره  این فکتور ها فعال میشوند. دوکتور «فرانسیس کالینز» مدیر سابق مؤسسه ملی تحقیقات در امریکا این مطالعه را یک تحول مهم در تحقیقات سرطان خواند سه عدد فکتور های کشف شده در جین ها مسؤول سر کوب نموی تومور هستند و چهار عدد جین ها در نموی سرطان نقش دارند.

علما را عقیده بر این است که سه عدد فکتور ها که مسؤول سر کوب چهار فکتوریکه باعث سرطان میشود میتوان از آن دوای سرطان ساخته و باعث از بین بردن سرطان شود.

طریق جلوگیری

گفته میشود که هر زن در وقت حمام گرفتن حتما همرای دست خود دورادور سینه خود را لمس کند اگر کدام کلولگی احساس کرد فوری بدون معطلی به دوکتور مراجعه کند. این مرض اگر زود تداوی شود علاج میشود.همچنان یک پروفیسور در شهر استراسبورگ در فرانسه کنفرانسی راجع این مرض ایراد نمود که قرار گفته این پروفیسور، گوشت و بوره غذای سرطان است لازم است که این دو خوراک کمتر استفاده شود.

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ