Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > آزادی  

مطالب تحریری فرهنگی: آزادی

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 8/21/2014

 

آزادی

کــو آن دلـی که نـــلـــرزد بـــرای آزادی

کــو آن سری کـــه نــدارد هـــوای آزادی

هزار شوکت و شأن و مقام و دولت و جاه

نمی رسد بـــه کف و خــاک پـــای آزادی

نمی جهـــد دگــر آن قلـب مستبد بــــه تپش

دمی کــه ســـر کشــد این دل نــوای آزادی

ز آســمـان اســـارت اگـر دمـــد خورشیــــد

نمی رسـد بــه شب ســرمــــه ســـای آزادی

نمیشــــــود ملـت آزاد از اســــــــارت غیــر

که تــــا رود نـــه بــه سر، از قفــای آزادی

قفس اگر چـــه بـــود از زر و نگیـن و گهـر

بـــرای طــوطـــی بـــود بــهِ، فنــای آزادی

کجــا ز بنـــدگــی آزاد می شـــود «واهِب»

کـــه بنـــد بنـــدگـــی گـردیـــده پــای آزادی 

20-08-2014

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ