Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > مردم به تنگ آمده اند !!  

مطالب تحریری فرهنگی: مردم به تنگ آمده اند !!

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: نسیم اسیرتاریخ: 8/8/2014

م. نسیم اسیر 

ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

مردم به تنگ آمده اند !!

 

دیده می شود، فراز و نشیب ها و خورده گیری های مکرر هر دو ستاد انتخاباتی بر همدگر، در تفکیک آرای حقیقی از آرای تقلبی، بر جریان پروسه صدمه وارد کند و نتیجۀ نهایی را به تعویق بیندازد. گرچه با سفر وزیر خارجۀ امریکا به کابل، هر دو کاندید، با هم مصالحه و تعهد سپردند تا با اتحاد کامل، بنیاد دولت وحدت ملی را بگذارند که هر دو تیم در آن سهم مشترک داشته باشند.

 

از آنجا که از خود خواهی و جاه طلبی، پیمان های ما همیشه شکننده بوده، این بار نیز وعده، وعید ها فراموش خواهد شد و مردم صبور و بردبار را در سر در گمی و بلا تکلیفی قرار خواهد داد. من صدای دل تنگ مردم شریف خود را با این شعر بلند می سازم:    

                                                                                                                  

از آن شـور و این شــر، به تنگ آمدم                                 ازیــــن مـلک بــی سـر، به تنگ آمدم

بــه بــازی گــرفته ست ایـن مـُلک را             «اوبـامای» کـــافــــر، بـه تـنـگ آمدم

به مُلکی که بی مالک و صاحب است

نـــه دروازه، نـی در، بـه تـنـگ آمـدم

 

بــــه بـحـر حـوادث، شــده مــردمـــان             غــــــــریــق و شنـاور، بـه تنگ آمـدم

بـه قــول و قـــرار دو سه سست عـزم              مــــرا نیست بــــاور، بـه تـنگ آمـــدم

دو سه خود پرست  و دو سه جاه طلب

بــه هــر کوی و هــر در به تنگ آمدم

 

از ایــن جـنـگ ســــــالار آتــش نـفـس             غــــیـــــور و دلاور«؟» به تنگ آمدم

بـــــــه  آزار مـــــــردم کـمـر بسته اند              بــــه زور و زن و زر، بـه تـنگ آمدم

بـهـــر کس ســـر عـجــز خم مــی کنند

از ایــن خــیـل چــاکـــر به تـنـگ آمدم

 

از ایـــــن انــتـخـــابــات پــر از دروغ             تــقــلــب ســراســـــر بـه تـنـگ آمـــدم

ز رأی (غـــنـی) و دبــــل (عـبــــدالله)             کـــه نــــایـــد برابـر، بـه تـنـگ آمــدم

ز (کرزی) کــــه فــریــاد کـس نشنود

دو گــــوشش بـود کر، بـه تـنـگ آمدم

 

ســـراسـر دروغ اسـت ایــن کـار هــا             دروغ مـــکـــــــــرر، بـه تـنـگ آمـدم

ز طالب کـــــه در هـــــر کـنار وطـن             گــــــرفـته ست سنگر بـه تـنـگ آمـدم

به تحـریک بـی مـوجب آی. اس. آی.

ز جــهــل دو سه خـر بـه تـنـگ آمدم

 

(اسـیــر) این گــروه دغـــل پـیـشه را

نگــویـــــم بــرادر، بـه تـنـگ آمـــدم

 

م. نسیم اسیر

3 آگست 2014 م

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ