Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > مرض الزایمر  

مطالب تحریری فرهنگی: مرض الزایمر

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه یوسفیتاریخ: 8/3/2014

مریضی الزیمیر

                                                                                                                 

دراین مریضی مغز همه وظایفیکه مربوط آن است از دست میدهد. این مریضی برای اولین دفعه توسط یک دانشمند المانی به اسم الوس الزیمیر در ۱۹۱۵-۱۸۶۴ مورد ازمایش قرار گرفت. از این سبب اسم این مریضی را به نام او یعنی الزیمیر مسماه کردند. در حال حاضر مبتلایان این مرض در تمام دنیا به ۲۶ ملیون میرسد و در سال ۲۰۵۰ چهار مرتبه اضافه تر خواهد شد. علل مرض فوق دو قسم است:

۱- ارثی

۲- محیط زیست و عمر طولانی

اشخاصیکه این بیماری را به ارث میگیرند علامات آن از سن ۳۵ سالگی شروع میشود و به اشخاص دیگر بعد از سن ۶۵ شروع و یا بالاتر علایم مرض پیدا میشود.

مریضی متذکره مربوط مغز است. مغز نیز مانند دیگر ارگان ها از حجرات که به نام نورون است، تشکیل شده. حجرات مغز از نگاه شکل از دیگر حجرات بدن فرق دارند. طوریکه اگر ما حجره اعصاب را مشاهده نمایم یک جانب طویل وجانب دیگر مدور که از هر جانبش شاخک های بسیار نازک به هر طرف حجره موجود است. در بین حجره هسته، هستچه و دیگر ساختمان های که در هر حجره موجود است میباشد. در این جا باید متذکر شویم که مغز از مجموع همین حجرات تشکیل شده که دارای دو طبقه سفید و خاکستری است. طبقه خاکستری در بالای مغز موقعت دارد. مغز نیز مانند دیگر ارگان ها به مواد غذایی مثل پروتین، شحم، کاربوهایدرید وغیره احتیاج دارد. برای این که انسان زنده باشد، باید مواد غذایی در تمام بدن توسط حجرات به هر ارگان برسد.

چه طور یک شخص به مرض مبتلاء میشود

پروتینیکه در حجرات اعصاب موجود است به نام امیلوید یاد میشود. در صورت نورمال مواد پروتینی از یک حجره به حجره دیگر میگزرد. اما در بعضی وقت مواد امیلوید نمیتواند که در حجرات اعصاب بالا شود در نتیجه مواد پروتین در حجرات باقی میماند و در حصه خاکستری مغز رسوب میکند. رسوباتیکه در مغز صورت میگیرد، مغز را سخت میسازد.

ما یک چای جوش را مثال میدهیم موادیکه در آب موجود است در اثر جوش دادن همیشه در تحت چای جوش رسوب میکند. ما میگویم که چای جوش را منگ گرفته باید پاک شود. لهذا مغز را منگ میگیرد. در این حالت تمام فعالیت های مغز توقف کرده و شخص مریض همه چیز را از دست می دهد. ناگفته نباید گذاشت که این مرض در بعضی ممالک زیاد ودر بعضی هیچ وجود ندارد. در ممالک اروپایی و امریکا زیاده تر دیده میشود. در جاپان با وجودیکه یک مملکت متمدن و صنعتی است همچنان در چین هیچ دیده نمیشود. بعضی علما مواد فلزی مثل المونیم و یا سیماب که در پر کردن دندان استفاده میشود عامل این مرض میخوانند مگر یقین نیست.

برای این مرض تا حال ۳ نوع ادویه را ساخته اند که از پیشرفت مرض جلوگیری کند. اما تا حال کدام نتیجه مثبت نداده.

 


 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ