Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > عید  

مطالب تحریری فرهنگی: عید

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: سامیه اصیلتاریخ: 7/28/2014

عید

منم که وصل تو خواهم مرا به عید چه کار
جمال ماه رخت بهِ ز آفتاب بهار
من از طرار و ز اغیار هیچ باکم نیست
دمی که با تو ام اندر خیال، هستم هزار
شود که روی تو بینم به خواب در شب قدر
ولی ز فرط دعا خواب هم رود به کنار
خدای را بستایم که صوم نعمت کرد
چو دید عاصی ندارد رۀ گریز و فرار
کنون که ماه صیامم همی به سر برسید
ز کوی زهد بگیرم رۀ شراب و خمار
اصیل ببین که وصال نگار رحمتی شد
دل حزین و غمینت گرفت صبر و قرار
سامیه اصیل
23 جولای  تورنتو2014
  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ