Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > ژرفای عشق  

مطالب تحریری فرهنگی: ژرفای عشق

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 7/24/2014

 

ژرفـای عشق

کــاخِ دلـــم بـــه عشــق تـــو تعمـیـــر میشـــود

هـرخـواب من بــــه نـــام تـــو تعبیـــر میشــود

بــر صفحــه صفحــۀ دل مـن نـقـش میشــوی

بـا رنگ عشــق نـــام تـــو تحـــریـــر میـشـود

در هر نظر بــه دیـــدۀ من جـلـــوه می کنـــی

ژرفـــای جـان ز نــور تــو تنـــویــر میشـــود

در معبـــد خیـــال مـن انـــدر حـــریـمِ جــــان

اسـرار و راز و عشــقِ  تــو تفسـیــر میشــود

مرغ دلـم بــه هــر طــرفی بـــال و پــرکشـــد

آخـر بـــه دام صیــــد تــــو درگیــــر میشـــود

گر جلـوه هـای عشق تـو بـا خامـه­ ای ز مهـر

روی ورق نـــویســـــم اســـــاطیـــر میشــــود

هـر نـــام بــــر زبـــان دلـم غیــــر نــــام تــو

در بـــاورم  وســـــیلــه­ ای تـکـفیـــر میشــود

مـدهـــوش گشتـه میـروم از خـویشتن؛ در آن

خلــوتگــهی کــه روی تــو تصــویــر میشـود

من بنــده ام به عشق تـــو ای صاحب کمــــال

مـــــا را همــــای بخـت تــو تقــدیــر میشـــود

از هـر زبـان که نــام تـو می آیـــدم بـــه گوش

فـریـــاد هـــم ز عشـق تـــو تکبـیــــر میشـــود

«واهِـب» که پُـر ز حیرت اسرار عشق تست

بنشستـــه پشــت درگـــۀ تــــو پیــــر میشـــود

24-01-2010

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ