Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > روشنگر  

مطالب تحریری فرهنگی: روشنگر

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 6/1/2014

روشنگر

تـا بغـــاوت خواستم در پـــای، بنــدم در رسیـد

نعـــرۀ آتش مــرامم بـــود خــاکســــــتر رسیــد

باز آ، دریــاب ای انســــان اصـــل خـویــش را

کز شـرِ رنگینـه، نتــوانی بخــود دیگـــر رسیــد

تـا بـبـیـنــم پیش چشــمم خــــانـــــۀ مقصـــود را

چشـم بستم زعـالـــم فـانـــی، مــرامم در رسیـــد

پـر کشیـدم تـــا بـــه اوج قلــه هـــا دستـم رســـد

تا زدم چشمی بــه هم آتش بـه بـال و پـر رســید

تـا رمـق در سینــه دارم إقتضــاءِ مـرگ نیســت

از بــروز یک تپش جــانم بــه صـد نِشتر رسیـد

منکــه چون مــه بستــر شبگینــه میکــردم وطن

صبح بـرد آئینه ام را تـــا بــه روشنــگر رسیــد

عالمی داغان شد از خاموشی یی «واهِب» ولی

آتش از برق دو چشمانش بــه خشک و تر رسید

رنگینه = جهان عدم

02-12-2009 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ