Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > امتحان زندگی  

مطالب تحریری فرهنگی: امتحان زندگی

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 4/14/2014

امتحان زندگی

عشـق از روز ازل تــــا گشت انـــــدر دل عیــــان

سینه شـــــد آمــــاج مستی هـــای جـــان را آشیـــان

مـردم چشــم از نظــــر هــا امتیـــاز جـلـــوه چیـــد

کــــرد پشـت پــــرده ای  آئینـــۀ حیـــرت نهــــــان

ناله هــا از تــار و پــود هــر گلـــــو فریــاد شــــد

نغمـــه هــای شـوق گشت و رفت ســوی آسمــــان

شــد غـزالان بیخود از شـــــور جنـون و ذوق نـاز

لــذت نــــازک خیــالـــــی گشـت، درد استـخـــوان

قبلـــه گــاه و کعبـــۀ عُشــاق، شـــــد دل هـر نفس

سـجـــده گـاه عـــــاجــزان، خـاکِ دَرِ آن آستــــــان

بــا غبـــار «هـــا» بـــه روی شیشــۀ دل از نفـس

زنـــدگـی در مکتـب عشق کــرد مـــا را امتحـــان

بــاغ و گـلشن، مــاه و پــــرویـن و بهــــــارِ آرزو

تک به تک شد در بصر این نقش هستی را نشان

شــبنم گــل رنگ زائیـــد بـــــر رخـش از آبِ رو

خنده شد «واهِب» ز شور و شوق، آب اندر دهان

04-09-2013

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ