Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > بهار است  

مطالب تحریری فرهنگی: بهار است

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: سامیه اصیلتاریخ: 4/10/2014

 

خانواده ای که در شب سال نو، شب نوروز توسط سروران شیطان صفت بیرحمانه به قتل رسیدن. از آنها یک پسر دو ساله بنام ابوذر به جا ماند که همه میدانیم. منهم یک مادرم.

دلم برای ابوذر خون میگیرید و تنگ میشود به خصوص که فصل سرما را پشت سر گذاشتیم و امید روز های ملایم بهاری را داریم تا از بهار بیشتر لذت ببریم ولی بهار شهر کابل، خانوادۀ ابوذر، خود ابوذر و ابوذر ها چی؟

ما هیچگاه از کابل خود و از مردم خود جدا نبوده درغم و درد شان خود را حصه دار میدانیم، نمیتوانیم ابوذر را آن کودک بیگناه و معصوم و امثال وی را فراموش کنیم. خاطرم آزرده و نا راحت است جملاتی که ذهنم را آزار میدهد خواستم روی صفحۀ کاغذ درج و با شما دوستانم شریک سازم.

بهار شهر تـــورنتو بهــــار اسـت

بهــــار شهر کابـــل انتحــار است

همه هفت سین خوردند میله کردند

در آنجـا خون خوردند گریه کردند

شـب نـــوروز را در شهر کــابــل

نمــودند غرق در خــون و تطـاول

چـلــو و سبــزی و مــرغ سفیــدش

سبیل مانـد ازسـر خورد و بزرگش

سخی جان منتظــربـود روز نوروز

بگوشش آمـــد آن نـــای جگر سـوز

سخی جان دولیگک ها را نچرخان

کـه نیــلوفــرهمینــدم میـــدهـــد جـــان

همــه اطفــال در میلـــۀ سخـی جـــــان

سخــی جان شـــاهـــد مــرگ شهیـدان

خداونـد این چی ظلمی را روا کـــرد؟

چســـان درد ابــوذر را دوا کــــــرد؟

کـــه درد اوســت درد جــــــاودانــی

نبـــاشــــد بی کســــانـش زنـــدگـانی

ابــــوذر چشمکـــانش حلقـــه بستــــه

بــــه امیـــــد پـــــدر، مـــادر نشستـه

چو چشمش باز کـرد مــادر صـدا زد

دریغـــــــا مـــــادرش آب بقـــــــا زد

ابــــوذر خستـــه و رنگش پـــریــده

ز نــوروز تــــا بـه حال مادر ندیـده

هنـــوز از او کــــلامی بـــر نیایــــد

کسش نیست تا کــلامش بـر گــــذارد

همه هوش و هواسش تیت و پــاشان

بــدیـــدار پــدر پـــــرت و پــریشان

نمیـــدانـــد ز بخت تیـــره ی خـویش

چــــه روزگاری بـــرایش آٌوَرَد پیش

جهــــان این یتیــم یکسر تبــــاه شـــد

بهـــــار زنـــــدگـــانی اش فنـــا شــد

ابـــوذر آنزمــان بی خـانمـــان گشت

که تقدیرش بـه وی نا مهربان گشت

خـــدایـــا ظلم بـرین اطفـال معصوم

بـه اسلام و کتـابت نیست محکـــوم؟

الهـــی کــــودک میهــن نــگــــه دار

یتیــم و بــی پنــــاه مگـــذار، مگـذار

بهــــاران اصییــل در سوگ میهــن

نــدارد رنگ و بو در بــاغ و گـلشن


 

۱۰ مارچ ۴۱۰۲

تورنتو

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ