Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > دو عید  

مطالب تحریری فرهنگی: دو عید

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 10/15/2013

دو عید

برای دیدن من حاجَتِ به عید نداری

ضرورتِ به هزار وعده و وعید نداری

تمام عمر بُوَد دربِ قلبِ من به رخت باز

بیا به خانۀ خود حاجتِ کلید نداری

به چهار فصل، منم روزوشب نشسته به یادت

بیا عزیز دلم مشکل دو عید نداری

بگیر گاه و گهی از منت خبر که چه دانم

رسد زمن خبری بر تو که امید نداری

هرآنچه میطلبی میکنم برات میسر

ولی ز دشمن هنوزهم قطع و برید نداری

بدان که بعد خدا میپرستمت به تو سوگند

و دانم اینکه ازین بِه کدام نوید نداری

اگرهنوز هم از گفته ام به شکّ و گمانی

خبر ز روز جوابگوییِ عَبید نداری

مشو به زور و زبر «واهِبا» تو طالب الفت

تو با حیایی و چشمی چنین سپید نداری

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ