Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > تجزیه و تحلیل مغز انسان  

مطالب تحریری فرهنگی: تجزیه و تحلیل مغز انسان

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 7/19/2013

تجزیه و تحلیل مغز انسان

بر گرفته از یک مجلۀ هندی

مغز مرد درمقایسه با مغز زن ......!

1:  عملکرد چندگانه در یک زمان:

مغز زنان برای تمرکز چند وظیفه در یک زمان طراحی گردیده است

زنان می توانند هنگام تماشای تلویزیون، بحث تیلفونی داشته ، هم مصروف طبخ باشند. هر سه عمل طوری انجام میشود که باید میشد.

اما مغز مردان برای تمرکز تنها یک کار در یک زمان طراحی شده است .مردان نمی توانند همزمان با  تماشای تلویزیون ، از طریق تیلفون صحبت کنند . آنها باید یا تلویزیون را متوقف کنند و یا باید از صحبت در تیلفون بگذرند همچنان اگر میخواهند آشپزی کنند فقط باید تمرکز شان در آشپزی باشد نه در تیلفون و یا تماشای تلویزیون.

2:   زبان

زنان به راحتی می توانید بسیاری از زبان ها را در یک زمان بیاموزندهمچنان می تواند راه حل مشکلات را به سادگی پیدا کند. اما مردان نمی توانند به آسانی زبان بیاموزند و هم یافتن راه حل مشکلات به ساده گی برای مردان کار ساده نیست. به همین دلیل است که به طور متوسط ​​دختر 3 ساله مطمئنأ سه برابر بیشتر از یک پسر 3 ساله هوشیار و با حوصله تر است.

3:  مهارت های تحلیلی:

مغز مردان دارای مقدار زیادی فضا برای دست بردن به موضوعات تحلیلی میداشته باشد. آنها به راحتی می توانید در پیدا کردن راه حل برای یک طراحی و نقشه یک ساختمان سهیم گردند و تجزیه و تحلیل نمایند. اما اگر در برابریک نقشه پیچیده ترقرار بگیرند جزئیات نقشه را درک نمی توانند . در حالیکه اگر این نقشۀ پیچیده توسط زنان مشاهده شود، آنها می توانند به سادگی جزئیات آن را دیده و درک کنند. زیرابرای آنها فقط یک آزادسازی خطوط بر روی کاغذ است.

4:   رانندگی اتومبیل

در حال راننده گی در مغز مرد یک فضای بسیار وسیع تحلیلی شناخته شده  ایجاد میشود ، هر قدر سرعت موتر زیاد باشد اگر چشم مرد در مقابلش موتر دیگری یا شی و  یا هر چیزی که ظاهر گردد، ببیند. به شکل اتوماتیک و سریع ، سرعت، بزرگی ، موقف و دوری و نزدیکی فاصله را بین موتر خود و طرف مقابل تشخیص داده  با سنجش دقیق میتواند به موقع موتر را متوقف سازد که این یکی از جهات مثبت مفرد فکر کردن مغز مرد است زیرا او تمرکزش را در یک وقت فقط به یک چیز متمرکزمیکند اما اگر این حالت برای زن رخ دهد وقت زیادی را در بر میگیرد تا زن بتواند افکارش را از چیز های دیگر جمع کرده به موتر رانی متمر کز سازد که اکثر اوقات میتواند خطرناک ثابت گردد.

 5: دروغ گویی

مردان در دروغ گفتن رو بر رو به زود ترین فرصت درگیر میشوند زیرا مغز مردان هنگام دروغ گفتن 70 فیصد از کلمات و 30 فیصد از زبان حرکی جسم استفاده میکند. اما مغز زن هنگام دروغ گفتن 70 فیصد از اشارات و بیان صورتی، 20 فیصد زبان حرکی جسم و 10 فیصد ازکلمات استفاده میکند که زنان به ساده گی میتوانند رو بر رو به مردان دروغ بگویند

6:  حل مشکلات

اگر مردان مشکلات و پرابلم های زیاد داشته باشند  برای وضاحت در چیدا کردن راه حل مشکل نخست همه مشکلات را طبقه بندی نموده در داخل مغز همه را به اتاق های جدا گانه به صورت فردی جا به جا میکند و بعد یکی بعد دیگر برای هر کدام در جست و جوی راه حل میکردد، شما دیده باشید که مردان وقت تکاپوی راه حل پرابلم ها، همیشه برای مدت درازی بطرف بالا نگاه میکنند  .اما اگر یک زن مشکلات و پرابلم های زیاد داشته باشد. مغز زن پرابلم ها را طبقه بندی نمی تواند . زنان فقط برای حل مشکلات شان احتیاج دارند که کسی  به مشکل شان گوش دهد ، وقتی پرابلم را به کسی گفتند دیگر بی فکر و خوشحال به بستر رفته هیچ نوع پریشانی را به خود راه نداده روی حل این مشکلات فکر نمی کند.

7:  آنها چه می خواهند

خواست مردان موقف، موفقیت، راه حل، روندهای کاری بزرگ، و غیره است .. اما زنان می خواهند روابط دوستانه اجتماعی، دوستان، خانواده، داشته باشند ..

 8:  ناخشنودی

اگر زنان با روابط خود ناراضی هستند، آنها نمی توانند بر کار خود تمرکز کنند. اما اگر مردان با کار خود ناراضی باشند، نمی توانند بر روابط خویش تمرکز کنند .

9:  بیان

زنان در گفتار از زبان غیر مستقیم استفاده میکنند . اما مردان از زبان مستقیم.   

10:  دست زدن به احساسات

زنان صحبت های زیادی دارند بدون تفکر. مردان بدون اینکه فکرکنند زیاد عمل می کنند

با حرمت

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ