Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > روشنگر  

مطالب تحریری فرهنگی: روشنگر

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 4/4/2013

روشنگر

تا بغاوت خواستم درپای، بندم دررسید

نعرهء آتش مرامم بود خاکستررسید

بازآ، دریاب ای انسان اصل خویش را

کزشرِ رنگینه، نتوانی بخود دیگررسید

تا ببینم پیش چشمم خانۀ مقصود را

چشم بستم زعالم فانی، مرامم دررسید

پرکشیـدم تا به اوج قله ها دستم رسد

تا زدم چشمی به هـم آتش به بال وپررسید

تـا رمق درسینه دارم إقتضاءِ مرگ نیست

از بروز یک تپش جانم به صد نِشتررسیـد

منکه چون مه بسترشبگینه میکردم وطن

صبح بـرد آیینه ام را تا به روشنگر رسید

عالمی داغان شد از خاموشی یی «واهِب» ولی

آتش از برق دو چشمانش به خشک و ترکشــید

رنگینه = جهان فانی

02-12-2009

 صالحه وهاب واصل

هالند

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ