Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > شوخی با عناوین مطالب رسانه ها  

مطالب تحریری فرهنگی: شوخی با عناوین مطالب رسانه ها

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: فضل الرحیم رحیمتاریخ: 2/17/2013

شوخی با عناوین مطالب رسانه ها !!!!!!!

 

طنز گونه ها

 

رادیوی آزادی نوشت :

- حامد کرزی: در جریان عملیات نباید از طیاره های خارجی کمک خواسته شود .

مردم می گویند :

- بیشک زور کم و قهر بسیار ، ریئس جمهور فراموش کرد که بگوید که ما باید از طیارات خود استفاده کنیم  !!!!

 

رادیوی آزادی نوشت :

- مجیدی: اتباع پاکستانی طالبان را در ولایت بادغیس آموزش می دهند .

مردم می گویند :

- پاکستانی ها نه تنها در بادغیس بلکه در کلُ دنیا طالبان را آموزش می دهند !!!!

 

رادیوی آزادی نوشت :

- چراحکیم الله محسود می خواهد با حکومت پاکستان صلح کند؟

مردم می گویند :

- حکومت پاکستان و حکیم الله محسود دو رُخ یک سکله اند صلح شان صلح است و بیشبرد شان جنگ شان در افغانستان ، یکی و یکتا و یک رنگ است !!!!

 

رادیوی آزادی نوشت :

- «ایران در حال شکل دهی نفوذ بیشتر در افغانستان است»

مردم می گویند :

- گپ از شکل دهی نفوذ بیشتر گذشته بلکه حال مسله اشغال را مد نظر دارند !!!!

 

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- دولت افغانستان کابل‌بانک را به فروش گذاشت .

مردم می گویند :

- چیزی که یک بار چور شده باز به فروش گذاشته می شود ، آفرین به استعداد عالی دولت افغانستان !!!!!

 

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- وزیر حمل و نقل افغانستان خواستار بررسی اتهام علیه خود شد .

مردم می گویند :

- این خواست حنای بعد از عید است . بعد از هفت ماه وحالا که  زمانی تدارک انتخابات است باز خود را در در و دیوار زدن کاری بیش نیست . اما این بار کسی دیگری ریئس جمهور آینده را به کرسی ریاست جمهوری خواهند رساند !!!!!

 

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- دولت افغانستان: اعضای دولت در صورت نامزدی در انتخابات باید استعفا دهند .

مردم می گویند :

- خدا می داند که این خواست دولت افغانستان ، به گوش اعضای دولت کاری واقع شود در این دوازده سال است که اعضای مذکور مانند سیارات در محور همین دولت می چرخند و چرخند و چرخند !!!!

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ