Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > گفته های زیبا  

مطالب تحریری فرهنگی: گفته های زیبا

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 2/13/2013

گفته های زیبا

-          وقتی در حالمیم از حال ما خبری نیست اما وقتی از حال گذشتیم  بر زیبایی های گذشتۀ خود حسرت میریم

-           تا دوست نداریم نا خوشیم و در تکاپوی دوست ، وقتی دوستی داریم ازو گله مندیم .

-          کودکی را در سخاوت می گذرانیم بزرگی را در حرص.

-          با تن کوچک دل بزرگ داریم و با تن بزرگ دل های کوچک.

-          چی زیباست زبان سیما را شناختن، و بازبان خاموشی  درنگه صحبت کردن.

-          وقتی با کسانیم تنهایی دشمن ماست ، وقتی  با خودیم تنهایی یگانه دوستیست که با ما میماند .

-          وقتی زبان سکوت باز میشود که گوش ها برای شنیدن فریاد کراند.

-          با تیغ یک سکوت پُر درد میتوان گردن هزاران فریاد بی اثر را برید .

-          درد سکوت یک غم ، عذاب دهنده تر از درد هزاران غمیست که با جهر گفته میشود .

-          در کودکی کینه را با محبت میشُستیم، در بزرگی محبت را با کینه.

-          در کوکی به همه می چسپیدیم  در بزرگی همه را از خود دور میسازیم.

-          در کودکی کوچکترین فریاد ما را می شنیدند، در بزرگی بزرگترین فریاد ما را نادیده می گیرند.

-          تا کودک بودیم در میان همه میگریستیم وقتی بزرگ شدیم  فقط با تنهایی.

-          وقتی نداشتیم ، لقمۀ نان خشک برای مان لذیذ ترینِ غذا ها بود ، حال که داریم لذیذ ترین غذا بی مزه است.

-          وقتی خانه نداشتیم خانواده داشتیم ، حالا که خانه ها داریم خانواده نداریم.

-          وقتی کوچک بودیم دنیا خانۀ ما بود، بزرگ شدیم خانۀ ما دنیای ما شد .

-           در کودکی طفل گریه میکند مادر زبانش را میداند ، در پیری مادر به زبان میگوید فزند نمی فهمد.

-          کاش قلب های ما از صورت ما دیده میشد.

-          مرگ زندگی حقیقیست و زندگی مرگ تدریجی.

-          مقصد همیشه ثابت است ، راه رسیدن به آن مختلف.

-          مشکل  و پرابلم شاید یکیست، اما سبب  و دلیل آن مختلف.

-          قضاوت وقتی میتواند عادلانه باشد که در موجودیت هر دو طرف صورت گیرد.

-          در دادن محبت همیشه سخی باشید، در دادن کینه حریص.

-          در کودکی پدر و مادر را می شناسیم مثل یک پناه گاه ، در جوانی می شناسیم مثل یک سمبول وقتی حقیقت شان را میشناسیم که دیگر پیش ما نیستند.

-          تا معشوق خود را نداریم در حسرت دیداریم، وقتی داریم ازو بیزار.

-          زندگی اشتراکی با عشق آغاز میشود با توافق سپری میگردد و با نفرت به انجام میرسد.

 

با حرمت

صالحه وهاب واصل

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ