Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > شوخی با عناوین مطالب رسانه ها  

مطالب تحریری فرهنگی: شوخی با عناوین مطالب رسانه ها

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: فضل الرحیم رحیمتاریخ: 2/10/2013

شوخی با عناوین مطالب رسانه ها !!!!

 

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- صدور برق ایران به افغانستان افزایش می یابد .

مردم می گویند :

- با افزایش برق ایران به افغانستان ،مع الخیر ما هیچ وقت صاحب بند برق تولیدی خود ما نخواهیم شد همان محتاج که بودیم محتاج تر خواهم شد .

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- سازمان ملل: افغانها در یک سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار رشوه پرداخته‌اند .

مردم می گویند :

- جالب است سازمان ملل متحد از پرداخت رشوه دقیقاً آگاه است اما اینکه چقدر این رشوه را رشوه خوران داخلی و چقدر آنرا رشوه بران خارجی نوش جان کرده اند چیزی نمی داند .

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- هشدار وزیر تجارت نسبت به کاهش صادرات افغانستان .

مردم می گویند :

- او برادر ، هوش و فکر صادر کننده های قوی در صادر کردن اسعار خارجی و مواد مخدربه خارج از افغانستان است که از در و دروازه کمرک نه بلکه به شکل فوق العاده صورت می گیرد .

بی بی سی برای افغانستان پرسیده :

- آیا دست یافتن به صلح در افغانستان در شش ماه آینده ممکن است؟

مردم پاسخ میدهند :

- این هم به سلسله همان قصه های مفت است که در سالهای قبلی برای دل خوشی مردم بیچاره گفته شده پاکستان هیچ وقت مانند مرد قول نداده بلکه همیشه وعده داده . حیف پول که در سفر کرزی به همین مناسبت به مصرف رسید.

رادیوآزادی نوشت :

- فردوس: حکم رییس جمهور در مورد جلوگیری از مصارف بیجا عملی می شود.

مردم می گویند :

- تجربه نشان داده هروقتیکه حکومت در موردی می گوید که تصمیم اش را عملی و تطبیق می کند ، مردم عاجل می فهمند که آن تصمیم هیچ وقت عملی و تطبیق نمی شود . در مورد مصارف بیجا هم حکم ریئس جمهور هیچ وقت عملی نمی شود .

رادیو آزادی نوشت :

- «میزان حضور زنان در ادارات دولتی افغانستان کاهش یافته است»

مردم می گویند :

- در هیچ کشور دنیا تاریخ تکرار نمی شود جز در کشورما . از بی برنامه گی حکومت به عقب گرد متوسل شده .عنقریب حضور مردان هم کاهش خواهد یافت .

 

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ