Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > پیران وپیشوایان زمانه!!!  

مطالب تحریری فرهنگی: پیران وپیشوایان زمانه!!!

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: نسیم اسیرتاریخ: 1/14/2013

                      

                        پیران وپیشوایان زمانه!!!

«پــیـران» ایـن زمانه ســراسـر ریـاستند                     گــرچـــه نشسته  بـــر نـمــد و بوریاستند

مــن بـار، بــار گـــفـتـه و تکــرارمی کنم                    این ها نه بـا خــدا و نــه هــم پــارسـاستند

برلب صمد ، صمد وبه خاطرصنم ، صنم                    اهـــل دغـــاســتـنـد ، نــه اهـــل دعــاسـتند

بـــا ســبحـهء ریــائـی و ســجـادهء فــریب                   بــرپــا کــنـند ، درهـمه جا هرچه خواستند

غـــافـل زمکــروخـدعهء تقوای شان مباش                 ایــن میش هــا چــو گــرگ درون  قباستند

بــرمـنبر اربــرآمــد و محــراب اگرنشست                  همچون مداری ، حیله گــر وخــود نماستند

در کشــتی شکســتهء ایــن خاک ای خدا !!                 تاکی به مکــر و حیلـه هـــمه نـــاخــداستند

بهــر زپــا فـکـندن مـــردم بـــه حــیله هـــا                 ظاهر نشسته انــد و بــه بــاطـن بــه پـاستند

ازکــاروان ســعی وعــمـل دور مــانـده ایم                   تــــا ایـــن گــــروه خـــفـتـه درون رداستند

بــرپــیـچ و تــاب ســله و دستار شان مبین                   درپــــیچ و تــاب منزلت و عــزوجـــاستند

بـــاران مــعصیت بـــسر شــان فــرو شود                   کاین هــا دریــن زمــانــه بــه مثل بـلاستند

                                 اکنون «اسیر» دامن حق را رها مکن

                                  زین جمع بــد ، گریز که پرماجراستند

25دلو1331شمسی کابل عزیز

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ