Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  داکتراحمدی نژاد؛ رئیس جمهور منتخب افغانستان و ایران    نویسنده:  رازق مامون

 
اسم: حنیف اتمر   محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 30.03.2012

ايران اوس له لويديځ سره تربگني په افغانستان کې پالي

http://www.bbc.co.uk/pashto/multimedia/2012/03/120326_atmar_on_tajikistan_summit.shtml


اسم: Aman    محل سکونت: usa    تاریخ: 30.03.2012

ښاعلی کرزی صاحب ته د ملنک جان یو شعر وړاندی کوم

ایران څوک دی چی باداری ګوی؟

پتنګ خو مينه په ګلزار نه لري
بلبل د شمعې سره کار نه لري
پښتانه ټيټ چاته کتلی نشي
دچااثرلاندې کيدلی نشي
پښتانه ټينګ عزم او همت لري
پخپل ناموس باندې غيرت لري
لکه زمري په ځای د ننګ دريږي
په ځای د ننګ په وينورنګ دريږي
پښتانه بيرته په شاتلل نه کوي
که سريې غوڅ شي دروغ وييل نه کوي
نه دې چازرنه يې پيسو ته ګوري
زوۍ د پښتون دپلار پښتو ته ګوري
پښتون د بدو نه بيزاردۍ
پتنګ د بلې شمعې يار دی
پيسه په ښه سترګه قارون پېژني
دې ازادۍ قيمت پښتون پېژني


پښتانه لوړدي لوړکارونه کوي
تل پيروي دوی دې نيکونو کوي
نه په پيسو چاته اورميږنرموي
نه دې خپل ګورمړي په ګورشرموي
نه سپک حالت نه بيباکي خوښوي
تل ازادي او خپلواکي خوښوي
دچادلاس لاندې ژوندون نه کوي
داسې ژوندون زوۍدې پښتون نه کوي
له خپله حقه تيريدلۍ نشي
دغلامۍ نوم قبلولی نشي
اوس پوهيدلی دۍ پوهيږي پښتون
دچاپه مکرنه غوليږي پښتون
پښتون دې توري طرفداردی
پتنګ دې بلې شمعې يار دی
نه د بل چارسم وقانون پيژني
دازادۍ قيمت پښتون پېژني

دې پښتون خټه دې غيرت ځنې ده
ډکه له ننګ اوشجاعت ځنې ده
پښتانه چاته خپل بدل نه پريږدي
ځان دې دنيا مخکې خجل نه پريږدي
دې زهرو ګوټ څوک هضمولی نشي
حق دې پښتون څوک ستنولی نشي
په خپل وطن پښتانه سر ورکوي
دې صورت غوښې په سنګر ورکوي
دې جنګ په لوبه ازموده دۍ پښتون
نه کوي څنګ باتجربه دۍ پښتون
زموږ پلرونه دا اساس پاتې دی
توره او سپر موږته په لاس پاتې دی
هريوپښتون دې بل نه جاردي
پتنګ دې بلې شمعې ياردۍ
يو اتفاق اويوتړون پيژني
دې ازادۍ قيمت پښتون پيژني

الهي ته شې نګهبان دې پښتون
نکړې زوال نوم اونښان دې پښتون
همه دې علم خاوندان کړې ربه
په خپل کرم يې عالمان کړې ربه
ګوندې نفاق نه په امان کړې پښتون
دې اتفاق په لورروان کړې پښتون
څوک چې پښتون په بده سترګه ګوري
دې بدۍ مخ دې شي دې ده په لورې
زه ملنګ جان يم پروا نه دې وطن
سرمې دی ايښۍ نذرانه دې وطن
خدايه لوګی مې کړې په لاردې وطن
چې عاشقانو کې شم شمار دې وطن
ډک مې له درده داګفتاردی
پتنګ دې بلې شمعې يار دی
دې مريض نبض افلاطون پيژني
دې ازادۍ قيمت پښتون پيژني


اسم: فخرالنسا   محل سکونت: امريکا    تاریخ: 30.03.2012

برادر عزيزآقاى مامون،
مگر نشنيده اى که ميگويند
احمقى باشد که خودرا گم کند
کد خدائى خانه مردم کند
اين آقا قراريکه شما نوشته ايد در عالم خيالات و تصورات موهوم خويشرا نابخردانه خودرا کد خداى خانه مادانسته واز کمخردى رهبر کشور ما استفاده کرده ميخواهد در منطقه قلدرنمائى کند اگر من بجاى رئيس کشورم ميبودم اگر توان پاسخ دهى صريح را نداشتم و زبانم بخاطر دريافت تحفه هاى مخفيانه دربارىشان لال ميبود حد اقل بخاطر حفظ وقار ملى مجلس را بعنوان اعتراض ترک ميکردم. مگر چکنيم که چاکرى از چاکران بدنام هنوز همدر قدرت است و رهبرىکشورمردخيز مارا را بمسخره گرفته است. خداهدايتش کناد


اسم: حميد    محل سکونت: کابل    تاریخ: 29.03.2012

جوان مرد افغان آقای مأمون

وقتی انسان ریزه خوار انسانهایی آنهم دون صفتی شد، دیگر از این آدم ریزه خوار، همت و غیرت دور میگریزد. آقای کرزی که دریوزه گر این رژیم خونخوار و غیر انسانی شده است سردمداران رژیم صفوی ایران باید چنین جفنگ گویی هایی داشته باشند.
هنوز هم خون در رگ فرزندان اصیل این مرز و بوم در جریان است و بخواست خدا پوزۀ این ددان بخاک مالیده خواهد شد.


اسم: محمد اکبر نوروز    محل سکونت: ایالت ورجینیا    تاریخ: 29.03.2012

اقبال
خدا آن ملتی را سروری داد
که تقدیرش بدست خویش بنوشت
به آن ملت سروکاری ندارد
که دهقانش برای دیگران کشت


اسم: Dr. Sal Sayedi   محل سکونت: UK    تاریخ: 29.03.2012

جناب محترم رازق مامون وخوانندهء عزیز سلام
تلګرافي به اصل موضوع:
ایران و پاکستان مانند بعضې کشور های دور ونزدیک درافغانستان مصالح ومنافع دارند. کار برای منافع ومصالح خویش که مشروع باشد و منافع و مصالح دیګران را زیرپا نه کند قابل فهم است. اما ایران و پاکستان درتضاد با منافع کشور ما عملا کار میکنند. پاکستان نه خواهد ګذاشت درافغانستان حاکمیت متکی بر ارادهء مردم و قوی بمیان آید. حکومت افغانستان و جامعهء جهاني هرچه بکند. ماهیت پاکستان درتضاد به منافع کشور ماست. کشور بوجود آمده درسرزمین غیر نمی ګذارددرافغانستان حاکمیت بوجود اید که منافع این کشور را نګهدارد. لذا باید حاکمیت افغاني یا اصلا وجود نداشته باشد ویا دست نشاندهء پاکستان پاشد. این را زود بدانیم زود رنج ما وجامعهء جهانی کوتاه خواهد شد. دیر بدانیم وبدانند دیر قرباني خواهند داد.
آمدیم به حاکمیت ایران:
این منافع ومصالح دیني(مذهبي)، اندیشه های ایران بزرګ به زعامت تهران، مطالبات وبرنامه های فرهنګي، مخالفت به جامعهء جهانی و در رأس امریکا و مخالفت به اسلام سني و کشور های عربي و دررأس سعودي دارد. درافغانستان اقلیت های دینی را تمویل میکند، درپست های مختلف دولتی با مصرف پول افراد نصب میکند و کرده است، شخصیت سازي میکند، رادیو ها و نشرات معیین برای پخش فرهنګ ایراني کار میکنند و به افراد مخالف اما درحاکمیت فعلی به صورت تقریبا بلااستثنا پول (یورو نه دالر) توذیع میکند و امکانات استخباراتي وسیع دربین ګروه های چپ دیروز و راست امروز دارد. اګر بخواهد هرکس را بدنام کرده میتواند و یا بر سر هرکس معامله کرده میتواند. وکلای پارلمان دارد که به پول ایراني به قدرت رسیده. شبکه های اقتصادي وتحقیقاتي دارد. قرار داد های تفحصاتي را درکشور به قیمت های مناسب ونامناسب میګیرد و درآن تصرفات میکند. پروژه آب هایی کنر و دیګر را با قبول مصارف کار سروی و اعمار انرا کارشکني میکند. به مردناشناس به دست سوم پول میدهد و بالای روي وسروصورت کسې دواپاشي میدارد ودر صورت که شخص متخلف دستګیر هم شد سند برعلیه اصل سازمان ده یافت شده نمی تواند. به حاکمیت حق السکوت میدهد تا اګر چیزی به نفع اش اجرا ء نمی کند اقلا ساکت باشد. چنان امکانات دارد که حتی برای توقف کارتلویزیون جلسهء فوق العادهء شورای وزیران که اصلا کارش این نیست دعوت میکند و کارتلویزیون را درافغانستان توقف میدهد.
به رئیس دفتر (به رئیس جمهور حامد کرزی) پول نقد سیاه میده و جناب ح کرزی میګوید که کتابجهء مصارف را به جانب ایرانی نشان داده است و درمورد به جناب جورج دبلیو بوش نیز ګذارش داده است. و بلاخره جناب حامد کرزی درلویه جرګهء عنعنوي، مشورتي، تقلبي اخیر میګوید که ما به هرقیمت به هر قیمت دوستي را با ایران نګه میداریم.
به فکر من برادری به هرقیمت باید با برادر نګه داشته نه شود اما جناب حامد کزری دربیانیه اساسي تأکید کردند که به هرقیمت دوستی با ایران را نګه میدارد.
سیاست تقیه اساس سیاست خارجي ایران امروزی را تشکیل میدهد. ایران امروزی خود را وارث اصلی و جانشین اصلی تمدن اریانا میداند درحالیکه این حوضهء فرهنګی و افتخارات آن به یقین خارج از دایرهء ایران وحاکمیت ایران امروز فراتر میرود. منابع خارجي آقای دیوید کمرون صدراعظم انګستان و رئیس جمهور امریکا نیز روز نوروز را به مردم ایران امروز تبریک میګویند درحالیکه این یک غلط فهمی عام شده است که توسط منابع دولت اخوندي امروزی با وسایل مختلف منحصر به ایران امروزی شده است. درداخل حاکمییت ایران کدر های وسیع برای تمدن و افتخارات ایراني به زعامت ایران کار میکنند و هرچه افتخار وعزت است درکشور من به بهانه های مختلف و تحت نام های مختلف توهین، تحقیر و بی هویت میشوند. قهر و عصهء که برعلیه احمدشاه ابدالي بخاطر شکستاندن اميراطوری ایرانی دقلب ایرانی های متعصب وجود دارد اینجا و انجا از دهن افغانان نوکرایران زمزمه شده و به توهین عظمیت و بزرګان افغانستان به صورت وسیع پرداخته میشود. کتب و آثارتاریخی افغانستان یا تقلبی ویا غیر علمی و یا هم ساخته وپرداخته توصیف میګردد(پټه خزانه و ... ) درین مورد تحلیل های پیش کش میشود که اکثر به دهن ګویندهء آن کلانی میکند. این همه شاهد آن است که انستییتوت های ایرانی این همه لکچر ها رادرقسمت بی هویت کردن تاریخ و افتخارات افغانستان تهیه وبه دست نوکران خود داده درین کشور رایج، تبلیغ وترویج میسازند. مراجع تبلیغ و ترویج صیغه و ونکاه های دسته جمعي به پول ومنابع ایرانی درافغانستان تمویل میشوند. اګر مردم افغانستان به نام و کمک ضرورت دارند این مردم درهمه بخش های افغانستان وجود دارند اما مساعدت های مالی برای ایجاد محلات خاص وکمربند های خاص اسکاني درمناطق مختلف افغانستان از هرات تا غور و تا کابل با ایجاد خط نور به پول ایران سازمان دهی میشوند. کتب و نشراتی معیین تبلیغ اهداف ایرانی با پول های ګزاف درداخل وخارج کشور صورت میګیرد. خطوط مواصلاتی معیین درایجاد ایران بزرګ طرح ریزی شده وعملی میشوند، اعدام های غیر مشروع وسیاسي و تعقیب و پیګرد افغانان و سني ها درایران امرروزمره است، پسرافغان به تحصیل ګذاشته نمی شود، از منزل سوم رد مرز میشود و به صورت فجیع کشته، توهین وتحقیر شده و خلاف تمام نور مهای انسانی به اهل وطن ما افغانستان رفتار میشود اما ازجانب دیګر دولت ایران میګوید که افغانستان به کدر های فنی ضرورت دارد واین کدر های فنی را به افغانستان داده میتواند. این همه و همه برنامه های دو رویه و مایه فساد است که ایران درقبال افغانستان دارد. ایران جهان و جامعهء جهانی وامریکا را درافغانستان مصرف نګه میدارد و با مشکلات جدی مواجه کردن میخواهد. جنګ ایران وامریکا درلبنان، سوریه، عراق و اینک افغانستان جریان دارد. مردم ما قرباني میدهند و این شیاطین برنامه های خویش را دارند. لذا انچه ایران و رهبران ایرانی درمورد افغانستان میکنند و آنچه درتاجکستان آقای محمود احمدي نژاد ګفت واقعا برای مقامات افغاني شرم آور بود. اګر افغانستان اشغال شده است پس دوست شما اقای حامدکرزی دست نشانده وګودګګ است. پس این چه نوع دوستي است که دوست خویش را ګودګک بګویند؟ این چه دوستي شده و این شرم آور به هردو جانب نیست؟ مسلما که است. ګپ ها زیاد است. اما برماست تا خود را جمع جور نموده یک قوت سازیم، اولیت های خویش را، عزت وعفت خویش را و کشور خویش را درک نموده و درتمام حالات و درتمام امکانات دست داشته از ناموس وطن، از عزت و عفت آن درحرف وعمل دفاع نموده ونګذاریم آلهء دست اجانب شده وتیشه به ریشه، عزت و افتخار خویش بزنم. والسلام علی من التبع الهدی


اسم: Zarghoon   محل سکونت: Sweden    تاریخ: 29.03.2012

Shame on Karzai, how can he be so begharait and benang. This is not the first time that Ahmadinejad is making these kind of statements.Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved