Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  واشنگتن پرده از روی اسرار شرکت افغان بیسیم برداشت    نویسنده:  نشریۀ ونیتی فیر

 
اسم: سالم سلامت   محل سکونت: نیویارک، امریکا    تاریخ: 04.09.2011


چون در سطح نگریستی به عمق هم بنگر تبصرۀ چند پیرامون نوشتۀ دانشمند محترم ولی احمد نور ی تحت عنوانچون عیبش بنمودی هنرش نیز بگو


اسم: ب. صادق شغنی   محل سکونت: شغنان    تاریخ: 04.09.2011

بلی آقای قلمداد گل گفتید ولی دُر نسفتید، لطف نموده به مضمون محترم انوری سری بزنید و از تزئین مضمون با چند شعر زیبا و بجا و مرتبط به موضوع لذت ببرید. من مخالف این نوع "تزئینات" بگفتۀ شما نیستم ولی متأسفانه نوشتۀ جناب شما نتنها لذت خواندن را بالا نمیبرد بلکه خواننده را پشت نخود سیاه به شهر علی آباد میفرستد. قلقله نمودن بی جا ای مقوله های دیگران دردی را دوا نمیکند. باید ساده نوشت و پُر محتوا...تشکر ازینکه گپ مرا به کرسی نشاندید و گفتید که فکاهی بیربط تان صرف برای سرگرمی است یعنی که ده در کجا و درختان در کجا...
امیدوارم در نوشته های بعدی "فیدرال" را فِدرال ، "ساختن" را ساختند، "فگاهی" را فکاهی، "کشته" را گشته و "رضاعیت" را به شکل درست آن رضائیت یا رضایت بنویسید تا استاد سخن و بیدل و ناصر خسرو در گور های شان آرام باشند.
انتقاد سازنده هیچگاه دشنام نیست و بایستی مؤدبانه و مؤقرانه پذیرفته شود. چون از اصل موضوع نظرخواهی خارج میشویم ، من این بحث را خاتمه یافته میپندارم.


اسم: ولی احمد نوری   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 04.09.2011


نوشتۀ عالی و بی همتای دوست بسیارعزیزم حمید جان انوری را بسیار با دقت و دلچسپی خواندم و از هر حرف، هر جمله و هر پراگراف آن حض بردم. من همیش نوشته های این عزیز را با اشتیاق تمام می خوانم و از سبک نوشته های شان خوشم می آید و به آن ارج بی پایان می گذارم.
در مورد نظر شان پیرامون موضوع بحث، اختلافی ندارم. همانطوریکه خود فرموده اند هر کس حق دارد در بارۀ مسائل نظر خاص خود را داشته باشد و اظهار نظر آزاد است. ولی بخاطر رفع سوء تفاهم (اگر وجود داشته باشد) می افزایم که من هیچگونه رابطه ای با جناب احسان الله بیات ندارم و وکیل مدافع اش هم نیستم.
من در عصر صلح و آرامش و زیبایی افغانستان یعنی در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، با پدرش حاجی صاحب خان آقا خان دوستی و شناسایی داشتم که یقین دارم آقای بیات امروزی در آنزمان بچه ای خوردی بیشتر نبوده است.
پدر ایشان یک تن از سرمایه داران سرشناس افغانستان بودند که در ساحۀ دوا و دوا خانه ها مصروفیت داشته و نمایندگی انحصاری چندین فابریکۀ بزرگ دوا سازی آلمان، فرانسه، سویس و ایتالیا را دارا بودند و از این رهگذر صاحب دارایی و منال زیاد شدند. حاجی صاحب خان آقا خان هم با غربا و مساکین کمک کرده و معاونت هر هموطن نادارش به نحو احسن میرسید. ممکن این شیوۀ انسانی و کرامت را آقای بیات از پدر به ارث برده باشد.
در حصۀ فعالیت غیر ملی و تفرقه انداز برنامۀ شریر و غیر اخلاقی و دور از شرافت ِ افغانی فرید یونس که از تحت نظر جناب بیات خر سوار گذشته است و از شبکۀ تلویزیون (بی) نور برون داده میشود و از پخش پروگرام های اغراق آمیز مذهبی و سیاه پوشی و زنجیر زنی اهل تشیع که مناظر زشت و فاجعه زای آن از ورای تلویزیون آریانا نشر میشود، با حمید جان انوری و دیگر نویسندگان ما که در این حصه قلم فرسایی کرده اند صد فیصد مؤافق هستم. باید دامن این رسوایی ها از طرف آقای بیات جمع گردد تا همه نکویی ها و خوبی هایش را زیر سایه نبرد. همچنان با دعوت جنگسالاران تنظیمی و جانیان و آدم کشان احزاب خلق و پرچم در میز های مدور و برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا موافق نیستم چنانیکه برنامۀ پرخور ترین مرد را مثل جناب انوری، در کشوریکه بیشتر از نود فیصد باشندگان آن با گرسنگی دست و پا میزنند یک برنامۀ شنیع و دور از کرامت انسانی میدانم که باید مبتکر آن مورد بازخواست و مؤاخذه قرار گیرد تا درسی برای دیگر گرداننگان پروگرام ها شده باشد.
ولی بر عیبش بنمودی هنرش نیز بگو که نوشته ان هنوز هم اصرار دارم و نمیتوانم کلیپ عالی و بی همتای کودکی را که در کنار پدر نشسته و درس میخواند و پدرش غافل از اضرار و تباهی دود و نجاست سگرت کنار فرزنش سگرت میکشد، نبینم. پسرک میگوید : پدر جان! شما دشمن من هستید؟ و پدر با بسیار محبت و عشق پدری میگوید: نی بچیم ! خدا نکنه. چرا؟؟ پسرک جواب میدهد : امروز معلم ما گفت، کسانی که پیش اطفال سگرت میکشن، دشمن شان اند. و پدر با چهرۀ شرمگین فوراً سگرتش را گل میکند و آواز غیبی ای بگوش میرسد که : که : سگـــرت ... سگـرت... یـعــنی نابـودی... نابـودی !! !!
آیا ما میتوانیم این کلیپ را که در هر روز چندین بار پخش میشود و یک سانتیم هم برای بیات پول نمی آورد و حتی جای یک اعلان پول آور را هم میگیرد، نادیده بگیریم و به ارزش انسانی، ملی و مردمی آن متوجه نشویم؟ که باید شویم و به آن ارج بگذاریم و به ده ها کلیپ ها و برنامه های دیگر.
گفتنی زیاد است و وقت کم زیرا چند ساعت بعد این دریچه بسته میشود. امیدوارم این مختصر طرف توجه و تفاهم هموطنان قرار گیرد.


اسم: ن. قلمداد   محل سکونت: جمهوری فیدرال آلمان    تاریخ: 04.09.2011

جهل و بی باکی شده فاش و حلال
دانش وآزادگی کشته حرام (ناصر خسرو)
آغای صادق من نوشتار خود راکه به موضوع ارتباط میگیرد با افکار متفکرین به خاطر این مزین میسازم که از یک طرف لذت خواندن را بالا ببرم و از طرف دیگر هم به خواننده بفهمانم که بدون درک حرف نمیزنم. این فکر شماست که من هدف فروختن افکار خود را دارم. من نظر خود را میگویم. شما میفرمائید:"... یا حتی اگر مثل جناب قلمداد از جمهوری فدرال آلمان ازین استعداد برخوردار هم باشند، اکثراً میکوشند تا در حقیقت با این عمل، مهر تائید نخبگان را به مطلب خود گذاشته و فضیلت و دانش خود را ازین طریق، گویا بهتر و چربتر ارائه میدارند". بلی درست گفته اید. آیا این گناه است که از فرهنگ خود کمک بگیرم تا مطلب بهتر درک شود. من موضوع را مغلق و پیچیده نمی نویسم، شما همچو فکر میکنید. من فکر میکنم زیاد نوشتن بی جای هم به نویسنده و هم به خواننده ضیاع وقت است. ممکن از نوشته من چیزی دستگیر دیگران شده باشد. شما نه حقیر هستید نه فقیر، بلکه بسیار چالاک. برای اینکه نا فهم باقی نمانید به جواب سوال تان میپردازم.
۱ـ منظور بیدل صاحب وحدت عرفانی است که در کثرت نشانه های هستی می بیند. منظور من این است که برادران با وجود اختلاف در موضوع وحدت داشته باشند زیرا هر کدام اګر غلط ګفته اند درست هم ګفته اند.
۲ـدر ارتباط شعر با فګاهی شما را آزاد میګذارم تا مصروفیتی داشته باشید.
۳ـ منظور اینکه چه ما بفهمیم چه نفهمیم دخل روز به روز زیاد میشود.
۴ـ ملا صاحب اضلاع متحده است.
خدا کند رضاعیت تان را حاصل کرده باشم تا دیګر با این طرز نوشتن دشنام ندهید. اګر من بالای خود قادر نمیبودم به خود اجازه نمیدادم در همچو یک صفحه چیزی بنوسم.

چون ابر روی صحرا بستان کند
من نیزروی دفتر بستان کنم (ناصر خسرو)


اسم: حمید انوری    محل سکونت: لاس انجلس    تاریخ: 04.09.2011


درنگی بر" چونکه عیبش بنمودی ، هنرش نیز بگو "


اسم: ب. صادق شغنی   محل سکونت: شغنان    تاریخ: 04.09.2011

همۀ ما در زندگی به کسانی بر خورده ایم که گفتار و یا نوشتار خودرا با مقوله های ازین و آن و شعری از فلان و یا آیتی از قران مزین میسازند تا در لفافۀ مقروضه از دیگران، مطاع خودرا به نافهمانی همچو من بفروشند.
این اشخاص معمولاً از قوۀ تقریر و یا تحریر و یا فصاحت و بلاغت به اندازۀ که شاید و باید، بهرۀ کافی ندارند و یا حتی اگر مثل جناب قلمداد از جمهوری فدرال آلمان ازین استعداد برخوردار هم باشند، اکثراً میکوشند تا در حقیقت با این عمل، مهر تائید نخبگان را به مطلب خود گذاشته و فضیلت و دانش خود را ازین طریق، گویا بهتر و چربتر ارائه میدارند.
این شیوۀ کار گذشته ها بود که تا می توانستند یک موضوع را مغلق و پیچیده ساخته و حتی از کلمات و متون بی ربط به یک موضوع استفاده می نمودند. ولی در عصر حاضر سادگی و روانی در نوشته و بیان اهمیت داشته و بهتر و بیشتر جلب توجه میکند تا حاشیه رفتن و استعمال تفرعاتیکه آنهم به مطلب ارتباط نداشته و خواننده و یا شنونده را برای درک معانی اجباراً وامیدارد تا ضیاع وقت نماید. چنین است مطلب جناب قلمداد که از سر و تۀ نوشتۀ مبارکشان چیزی دستگیرم نشد. این را میتوانید دال بر نا فهمی این حقیر فقیر سرا پا تقصیر بدانید، ولی من نفهمیدم که.
۱. منظور شان از ذکر دو بند شعر در آغاز و انجام مطلبشان چیست؟ آیا ارتباط به متن نوشتۀ خودشان دارد و یا به مطلب آقای دیود روز و یا آقای نوری و یا نشر هر دوی آن از جانب افغان جرمن آنلاین و یاهر چهار آن؟
۲.ارتباط هر دو شعر با فکاهی و باز ارتباط هر دوی آن با مطلبی که به نظر خواهی گذاشته شده است چیست؟
۳. مفهوم فکاهی البته جالبشان را در ارتباط به موضوع هم ندانستم.
۴. کدام یک از چهار منبع بالا ملا نصرالدین است. شاید منظور شان احسان الله بیات باشد که ما نفهمیدیم.
و یا خدا نخواسته شاید منظور از "خودشان " بوده باشد.


اسم: ن. قلمداد   محل سکونت: جمهوری قیدر ال آلمان    تاریخ: 03.09.2011

مقیم وحدتم هر چند در کثرت وطن دارم
بدریا همچو گوهر خلوتی در انجمن دارم (استاد سخن)
هم آغای دیوید روز،هم آغای انوری، به ترتیب خوانندگان را یکی کم یکی زیاد روشن ساختن. هر گاه نویسنده امریکايی بالای موضوع نمی نوشت همین زوایاهم برای بسیاری تاریک میماند.
قصهٌ ملا نصرالدین است که سر جمعیت صدازد: " او مردم می فامین". همه گفتن نی. ملا گفت به کسانیکه نمی فهمند نمیگم. در فرست دیگر که باز مردم دور هم جمع شده بودند ملا صدا زد: "او مردم می فامین". همه گفتن بلی. ملا گفت که می فامین نمیگم. باز مردم هر طرف رفتن. هفته ها بعد که باز جمعیت با هم جمع شده بود ملا صدا زد او مردم می فامین. به اساس تجربهٌ دو بار قبل نصف مردم گفتن بلی نصف دیگر نی. ملا صدا زد: " کسانیکه میدانند به کسانیکه نمیدانند بگویند.
اینکه ملا واقعآ چه میگفت معلوم نشد.

از نقش ما حقیقت آفاق خواندنی است
چون موج کارنامهٌ دریانوشته ایم (بیدل صاحب)


اسم: جان محمد    محل سکونت: جاده     تاریخ: 03.09.2011

با عرض سلام و احترام به دوستداران این سایت،
مضمون تحت عنوان (چونکه عیبش بنمودی هنرش نیز بگو) به قلم نویسندۀ با افتخار افغان آقای ولی احمد نوری را خوانده و استفاده بردیم.

ایشان خردمندانه همه مسائل را از همه جوانب ارزیابی عالمانه نموده و قضاوت را به خواننده واگذار کرده اند. با تشکر از اینکه یک لیست مکمل از کار های آقای بیات را هم ارائه داشتند که قضاوت را آسان تر میسازد. اگر چه من نوشتن همچو یک لیست نیک را از آقای سلام سلامت تمنا کرده بودم که ایشان با ذیرکی از این وظیفه شانه خالی کرده اند. مگر این کدام حرکت نو نیست. چنانکه گفته اند: تنبل را که کار گفتی نصیحت پدرانه میکند.

به هر صورت مهم برای من این است که یک نویسندۀ مهم در این وب سایت با داشتن نام و نشان و 164 مطالب مندرج تا به حال، در این زمینه چه میگوید.

مؤفق و کامگار باشید


اسم: احمد علی مراد   محل سکونت: خیرخانه - کابل    تاریخ: 03.09.2011

جناب احمدعلی مراد با تشکر از سهمگیری شما در این نظر خواهی،
با کمال تأسف که یک تعداد نوشته های شما نسبت طرح روابط کاملأ شخصی از نشر باز ماند. امید معذرت ما را پذیرفته و آذرده خاطر نباشید. تمنا داریم در آینده هم با ما باشید.

با تمنیات نیک
اداره

آقایون مالک و گردانندهٔ اين پورتال بنام مردمی !
لطفاً و حد اقل به اين سوالاتم ؛بپاس مسئوليت مردمی واسلامی تان ! جواب بدهيد :
۱-شماهم ازينکه مسئوليت هر نوشتهٔ را به نويسندهٔ آن محول ميکنيد - بکدام علتی و يا واضحتر بگویم صلاحیتی از مقراض ضد مطبوعات آزادیکه وقت و نا وقت خودتان هم به آن اشاره ميکنيد کار گرفته و بعضی نوشتهٔ واردهٔ (حقیقت بنياد را لزوماً)به نشر نميرسانيد ؟
۲-با کمال معذرت باید بگویم که به نظرم شما و البته بعضی ذوات ذیصلاحيت تا ن - زير عنوان مطبوعات آزاد ! باز هم بخود صلاحيت فوق ملی میدهيد که هر آن نوشتهٔ که به طيب خاطر مبارک تان نباشد - آنرا قبل از رسيدن به نشر( خفه کرده و ) به باطله دانی ناخوش آيندهای تان پرتاب کنيد و چرا؟
۳- دلیل اين نوشته ام ارسال ۴ مرتبه ای نوشتهٔ مورخ ۲۱آکستم بشما در مورد بار َمينی و قدری از گذشتهٔ آقای احسان بيات است ولئ شما خودرا نخاريديد که چرا ؟
اگر شما و ذواتی هم در آن پورتال ! بازهم اين نوشته ام را با همان نوشتهٔ ۲۱ آگست ۲۰۱۱ ام درهمين دو روزیکه از حیات اين عنوان و نظر دهی ها مانده! به نشر نميرسانيد - من بخود حق ميدهم که شکايتاً معروضه و مطالب نا نشر شدهٔ خود توسط شمارا ( ولو که بعد قفل کردن اين سلسله باشد -) به گوش و هوش سخن شنوان مطبوعات ديگر راستی آزاد برسانم که نکند شما با قلمهای رنگين تان برای من و من مانندان قلم بسته به توسط شما ! قبر بزرگتر از صلاحيت وجدانی تان ترسیم کنيد و در آن صورت بمن هم حق بدهيد که هر آنچه در چانته داريد و براستی به آن آگاه هستم ا‌نهارابحضور تا‌ن ( البته در نشرات ديگری! ) تقدیم کنم - به آرزی توجه بدون آزردگی تان درين ۲ روز .( ساعت ۷ و ۳۳دقیقهٔ صبح ۳ سپتمبر۲۰۱۱)


اسم: ن.قلمداد   محل سکونت: جمهوری فیدرال آلمان    تاریخ: 02.09.2011


ترا چنان که توهی هر نظر کجا بیند
بقدر دانش خود هر کسی کند ادراک (حافظ شیرازی)
درک انسان ها نظر به شرایط و سن و سال (تجربه)فرق میکند. تصمیم خواننده است که نوشته نویسنده چه یک خط و یا چه یک کتاب را خوش کند و یا هم نکند. "باید" زور گفتن است که آزادی را صلب میکند. پنچابی را دال خور گفتن خلاف کرامت انسانی و فلسفه بالای این صفحه است.


اسم: پیر محمد بابر    محل سکونت: انگلستان    تاریخ: 02.09.2011

من در رابطه با این موضوع حرف های دل خود را گفتم و ضرورت به تکرار آن نمی بینم ولی همینقدر میگویم که مقالۀ نهایت عالی دانشمند گرامی شاغلی ولی احمد نوری تمام حرف های دل مرا به شکل منطقی و عالمانۀ آن بیان کرده که هر افغان وطنپرست باید با حرف های شان موافقه کند.

یک حرف دیگر را هم من می خواهم ذکر کنم که داکتر گرامی سپنتا خار چشم پنجابی های دال خور، آخوند های شیطان صفت و نوکران شان در داخل است و هر وقتی که شما کسی را دیدید داکتر سپنتا را بدون منطق و دلیل به باد توهین و انتقاد قرار میدهید یا یک پنجابی دال خور و کثیف را، یا یک ایرانی سست عنصر و آخوندی را، یا یکی از نوکران شان و یا هم یکی از آن ساده لوح هایی را در عقب تمام آن انتقادات و دشنام ها مجسم کنید که بدون درک درست ناخودآگاه به ساز پنجابی ها و آخوند ها میرقصد و دم شور میدهد.

وسلام


اسم: سالم سلامت   محل سکونت: نیویارک، امریکا    تاریخ: 02.09.2011


خواهر محترمه و گرامی ام بی بی حلیمه جان!
چه زیبا و چه پر معنی نوشتی، کوتاه نوشتی ولی بجا نوشتی. نه بیجا بود و نه بی مورد کارتون خیالی ات بیانگر یک واقعیت غیر قابل انکار است. موقف دفاعی محترم نوری صاحب نه تنها مأیوس کننده بود بلکه از قلمی که نزد مردم به یک واقع بین ملی گرا با داشتن عمق نظر شهرت داشتند تعجب آور بود. من به خود با قبول اصول آزادی فکر و بیان حق نمیدهم که از بزرگواری چون نوری صاحب بپرسم که چرا؟ و دلیل چه بوده؟ اما عین حق را بخود محفوظ نگه میدارم که تبصرۀ مفصل بنویسم واگر دروازۀ نظر خواهی بسته شد آنرا از پس کوچۀ پورتال خواهم فرستاد. جای مسرت است که این نوشتۀ نظر شخصی نوری صاحب است ور نه لنگی اعتبار، عزت و ملی گرایی پورتال محترم افغان جرمن آنلاین به زمین بی اعتباری و شک و تردید می خورد.
همین که از ناخوشی فعلی صحت یافتم نوشته ام را زیر عنوان "سطح را دیدی و به عمق توجه نکردی" خدمت خوانندگان محترم پورتال ملی و وزین افغان جرمن آنلاین تقدیم میکنم.


اسم: masha   محل سکونت: sweden    تاریخ: 02.09.2011

مهربان جاسوس!
دمحترم ولي احمد نوري ليکني مي په ډېر دقت او مينه سره لوستلې او په ډېرو مسائلو کي مي داسي خيال او فکر ته راګرخيدل چې لکه زما نظر چې چا لېکلۍ وي، مګر دغه وروستنيو دوؤ ليکنو چې يوه ئې دسپنتا د مصاحبې په اړه چې د BBC راډيو سره ئې کړيده او بل همدغه ليکنه چې دبيات په اړه ېې په همدغه محترمه ويب پاڼه کي خپره کړيده دا فکر راته پيدا کړی چي د نوري صاحب ټوله لېکني بايد که وخت ياري کول يو ځل بيا ولولم چې ځان ته دا معلومه کړم چې څنګه يو عالم او پوه شخصيت کولای شې چې تور ته سپېن ووائې او سپېن ته تور٠
نورې صاحب دسپنتا په باره کي داسي فرمائې( زيرا دولت مردان و سياست مداران متخصص و اګاه ما که شناسائی شان از او ضاع واحوال وطن نزد مردم ما حايز اعتبار و منزلت خاص است)
زه نه پو هيږم چي د نورې صاحب په نظر مردم څوک دې، ايا مردم سترګي نه لري ړانده دي چې دافغانستان په لس کلنه فاسده, فاسقه او غاصبه اداره کي د سپنتا رول نه سي ليدلای، دسپنتا د وزارت ورځي د ټول مردم په يادکی دي او لڼده دا چي همدغه اوس هم يوازي سپتا نه بلکه ټوله دغه فاسده اداره د پاکستان او ايران ته په چو پړ کي د افغانستان او افغانانو پر ضد دسېسي او توطئې کوي٠
او د بيات دمسلئ اصلي اړخ دا دی چې دامريکا جاسوس را وختۍ دا چې بيا څومره مهربانه او دلسوزه دی دا جلا بحث دی، او لکه تا چې تحليل کړي چې که چيري ئې دغه قرارداد د يو پاکستاني او يا ايراني سره کړی وای نو به دغه د کارو زمينه چې بيات برابره کړېده، نه وای منځته راغلي هم چندانې اړوند تحليل نه برېښي٠


اسم: حلیمه   محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 01.09.2011

نوشته دیوید روز در نشریه وانیتی فیر در باره کارروائی های زیرپرده آقای بیات سندی بود که ارائه شد و اما مردم از قبل می دانستند که شخصی از گمنامی به یکبارگی در اوج شهرت و قدرت نمی رسد، مگرآنکه دستهای قوی و مرموز در قفایش نباشد. نوشتۀ فوق فقط این دست را نشان داد. تفاوت اقای بیات با دیگران که آقای نوری در نوشته خود تحت عنوان چونکه عیبش بنمودی، هنرش نیز بگو از آنها نام برده است، در هدف نیست، بلکه در شیوه و روش است. همین حالا در صفحه اخبار پورتال کارتون جالبی را دیدم که شش زراندوز مکار را نشان میدهد که جلو بندلهای پول ایستاده اند و با عنوان کردن صلح به پول ها می اندیشند. کاش کارتونیست می بودم و در بالای آن کارتون در یک گوشه آقای بیات را در حالت تمسخر رسم میکردم و در کنج دیگر یک مشت گدا و مردم پریشان حال را که آقای بیات برای شان چند بسته پول پرتاب میکند و با خنده به شش کلاه جهادی میگوید: آقایون من هم پول و قدرت را دوست دارم ولی شیوه کار من اینست که از صد یکی را برای مردم میدهم و آنوقت این کمک راهزار بار از طریق تلویزیون خود به رخ همه میکشم تا هم لعل بدست آید و هم خاطر یار نرنجد و مردم نیز از من قهرمان بسازند و در کمال نیک نامی هر آنچه پولی را مردم غریب و غربه حتی از راه گدائی بدست می آورند، آنرا باید با خرید کارت تیلفون به من بسپارند و من پولها را به خارج برده بعد از ادای سهمیه شرکا، باقیمانده را خود ذخیره نمایم. بیات به آن شش کلاه میگوید که شما خود در میدان جنگ قدرت داخل میشوید و نام بد کمائی میکنید، ولی من میدان را از دور طوری کنترول میکنم و از آن بهره میگیرم که هیچکس متوجه کارم نمی شود و اگر احیاناً راپور مستندی نیز برعلیه من نشر شود، آنوقت دوستان سطحی نگر در ازای کمک های کم ارزش من که از تلویزیون به کرات و مرات پخش میشود، آنرا در جمله حسنات من شمرده به دفاع از من بر می خیزند. ببینید که کار شما درست یا از من.
این سخنان اقای بیات بود که بهمان شش نفر مندرج کارتون امروزی در اخبار همین پورتال نصیحت گویا گفت. آقای نوری ببخشید ! من شما را تا امروز شخص با تفکر عمیق می شناختم که از اصول پیروی میکنید و فریب ظاهر را نمی خورید! نمیدانم چطور شد که آسمان قکری شما به یکبارگی منقلب شد و ابر و طوفان آنرا تاریک ساخت؟


اسم: ولی احمد نوری   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 30.08.2011چونکه عیبش بنمودی هنرش نیز بگو


اسم: سالم سلامت   محل سکونت: نیویارک، امریکا    تاریخ: 28.08.2011

هموطن عزیزم جان محمد جان!
شما که باشندۀ کلوله پشته و گاهی هم مقیم جاده اید. هرجا باشید خوش و آرام باشید. بیا برادر که از خیر این مشاجره بگذریم و دامن آنر ا به احترام به این پورتال معتبر و عزتمند بر چینیم. اصلا در طرز دید من و موقف شما فاصله زیاد است من سعی کردم تا شما را متوجه درک حقایقی بگردانم که در وطن ما در جریان است. زه ټی وایم او ته ټیاق. شما ملامت نیستید این کوتاهی من بوده که نتوانستم مطلب خو درا به شما درست افاده نمایم. مرغ منطق شما از بیضه یک لنگه برآمده و ادامۀ این بحث ما را بجایی نمیرساند و آرزو ندارم وطنداری به خوش قلبی شما را آزرده گردانم . اگر از خوان گستردۀ بنیاد بیات بهرۀ بر میدارید این گونه موقف گیری را حق مسلم تان میدانم ورنه قصاب قصابی میکند و ما وتو در جدل بی نتیجه. این را پایان ان بحث دردناک پندارید
به نظرت احترام و برایت موفقیت میخواهم.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان     تاریخ: 28.08.2011

پورتال افغان جرمن آنلاین مسرت دارد به اطلاع خوانندگان گرامی خویش برساند که دریجۀ نظر خواهی در مورد ترجمۀ مقالۀ مجلۀ Vanity Fair مورخه 4 اگست 2011 ترجمۀ جناب علی بخش جاغوری زیر عنوان (واشنگتن پرده از روی اسرار شرکت افغان بیسیم برداشت)بنا به درخواست عده ای از خوانندگان پورتال برای یک هفتۀ دیگر دوام میکند و به تاریخ یکشنبه 4 سپتامبر 2011 به ساعت 11.59 شب وقت اروپای غربی مسدود خواهد شد.

هرگاه دانشمندان، صاحب نظران و علاقه مندان هنوز هم خواسته باشند پیرامون این موضوع بنویسند از این فرصت استفاده فرمایند.

با عرض احترام و ارادت

کمیتۀ نشراتی پورتال افغان جرمن آنلاین


اسم: جان محمد    محل سکونت: جاده    تاریخ: 28.08.2011

بازهم سلام واحترام به دوستداران وقلمبدستان این سایت،
تشکراز جناب سلامت که به جواب من پرداختند، خدمت شان عرض کنم اینکه در جروبحث سیاسی به مدل افغانی وقتی دلایل کوتاه میگردند به شعور سیاسی طرف مقابل تردد آغاز میگردد. شاید شما فکر کنید با فهم سیاسی که دارید پلان های عقب پردۀ انجنیر بیات را خوانده و حقایق این پلان ها را بما از زیر چپرکت ارائه میدارید. چون اسم و نشان معلوم نیست.

به هر صورت چون عاشق وطن تان هستید و آنهم بدون غرض و مرض من از شما خواهش میکنم به این آدرس رفته و در بارۀ تمام کار های مثبتی که هموطن شما آقایی بیات تا به حال انجام داده است یک راپور نوشته و دراینجا پست کنید. تا باشد ببینیم که شما به مرض بدبینی دچار نیسید.

آدرس:
http://www.bayatfoundation.org/


والسلام

نوت: از کلوله پشته و شاراء فعلأ به جاده کوچ کشی کردیم.


اسم: سالم سلامت   محل سکونت: نیویارک، امریکا    تاریخ: 28.08.2011

سالم سلامت نیویارک، امریکا

محترم جان محمد از شارارا کلوله پشته ( باید شهر آراء باشد ، شهر آراء جاییست علیحده و کلوله پشته محلی ایست جداگانه و از همدیگر فاصله دارند از هم کافی دورتر واقع شده اند) بهر حال خوب کردی نوشتی و باد دلت را کم کردی. دلت قبول میفرمایی یا نه من بیات را نمی شناسم و خصومت شخصی با جناب شان ندارم و حسادت با اشخاصی چون بیات صاحب ابلهانه است.
برای خودت و اشخاصی همانند خودت دانستن و درک مسئولیت های ملی بسیار مشکل است و افکار خودت در ساحۀ بسیار محدود و ظواهر نگری متمرکز است در حالیکه بحث روی بازی های بیگانگان و گماشتگان شان موضوع دقیق و عالمانه است که برای فردی مثل خودت دانستن آن دشوار است، راه درازی در پیش داری که مفهوم حقیقی این ارزیابی های حکیمانه را بدانی تو هنوز در شیر خوارگاه شخصیت پرستی ****..
بلی جان محمد جان !
تمام فعالیت هایی راکه زیر نام بیات صاحب درج نموده اید با شما موافق هستم و تردیدی ندارم. درین بحث از خدمات متنوعه اقتصادی و بشری جناب بیات صاحب قدردانی گردیده و واقعا" در جامعه صورت میگیرد. اما حال دانسته شد که سرمایۀ هستوی از کدام مرجع بدست آمده و آقای بیات با سازمان جاسوسی اف بی آی امریکا چه نوع همکاری داشته اند
بناء" نوشتۀ من طنز گونه بیان واقعیت ها است وبه پایۀ گفتۀ مردم، آوازه و دندوره استوار نیست. این تبصره ها براساس اصول و پرنسپ ها بوده نه دیگ شوله، پیپ روغن و چپلک پاکستانی . یک محاسبۀ دقیق بین عاید و مصرف و دلایل که چرا این بشر دوستی ها در عقب خود به این پیمانه اشتهار دارد و هدف اصلی چیست؟ این شهرت طلبی ها چیست ؟ و بالآخره از کی کی خواه ساخت و در آینده وطن چه نقشی خواهد داشت. ولی اصل موضوع بالای افشا و پرده برداشتن از یک حقیقت است که تا حال نزد مردم خوش باور، خوش قلب و ساده دل مردم افغانستان پوشیده باقی مانده این افواه نیست آوازه نیست بلکه راپور یک نشریۀ معتبر امریکا است که نظر به قانون امریکا این کشور هیچگاه راپوری با چنین با اهمیت را بروی افواه تقدیم جامعه کند . متصدیان نشراتی ممالک پیرو قانون اگر خبر و یا راپور شان متکی به افواه باشد آنرا بوضاحت تذکر میدهند.
برادر، عاقل شوید بالغ شوید و احوال وطن تان را با ابعاد داخلی و خارجی آن عالمانه مورد غور قرار دهید. و دلایل واقعی که چگونه دیگران برای ما رهبر، قهرمان و چهره های ملی می تراشند.
شما دریموقف گیری تنها نیستید امروز بسیار دانسته ها، فهمیده ها ، نطاقان و برنامه سازان و هنرمندان زیر دهل پر قوت بیات و سازمان شان مستانه اتن می اندازند .


اسم: جان محمد   محل سکونت: کلوله پشته شارارا     تاریخ: 27.08.2011

با عرض سلام و حرمت،
خدمت برادر عزیز ما جناب سالم سلامت باید عرض شود اینکه لطفأ کوشش نکنید بر اساس شاعیات تیوری خود را استوار کنید و برای تخریب آقایی بیات چون دلایل کافی نیست از نوشتۀ خود ظنز بسازید. خاصتأ افغان ها از روی حسادت و یا عقده های شخصی و یا هم غرض های گوناگون توان قبول مؤفق بودن یک هموطن دیگری خود را ندارند. بالفرض جناب سلام سلامت متصدی یک تلویزون باشند همانند تلویزون های که از امریکاه پخش میگردند، که هنوز در نشرات شان حتا یک تصویر متحرک هم سراغ نمیگردد. بعید نیست که از حسودی این هموطن ما در برابرآقایی بیات هر بد و ردی را نثارش کند.

میخواهم بطور مثال از یک تعداد دست آورد های آقایی بیات در افغانستان در این قسمت یاد آوری کنم تا باشد اندکی هم از انسان های که برای جامعۀ ما فعالیت مؤثر کردند یادی باشد:

- تأسیس شبکۀ افغان بی سیم با فعالیت های 24ساعته در سرتاسرافغانستان
- خدمات اینترنتی از طریق استیک و موبایل
- تلویزون آریانا با نشرات 16 ساعته در داخل افغانستان
- زمینۀ فراهم ساختن کار به صدها هموطن با معاشات خیلی خوب در مقایسه به سطح عاید در افغانستان
- تشویق و ترغیب هنرمندان افغان در خارج از کشور برای اجرای کنسرت در داخل افغانستان از جمله خانم نغمه، خانم رستگار، خانم هنگامه، خانم پرستو، فرید رستگار، استاد ارمان و دها هموطن دیگر.
- تأسیس بیات فوندیشان برای کمک های بلاعوض برای هموطنان ما
- براه انداختن مسابقات ورزشی در کابل و ولایات از جمله مسابقۀ بایسکل دوانی برای جوانان و مسابقۀ دوش در شهرکابل.
- این لیست خیلی طولانی میگردد اگر وقت باشد همه را خواهم نوشت..

بنابرین جناب آقایی سلامت باد دل کم کردن کاری خیلی سادۀ میباشد که در یک گوشۀ از اینترنت با یک نام نامعلوم هرچه آدم دلش خواست بگوید و به دیگران چنان وانمود کند که فلان آدم کارهای خوب میکند مگر هوشدار باشید که پلان دارد. اگر پلانش تا کنون همین باشد که در بالا نوشتم بگذارید بکند. در کشور فقردیدۀ ما همه آمدند،خوردند و بردند و یک قطره آب هم در دهن یک یتیم نپاشیدند. شاید این آقایی بیات کمی بهتر باشد.

والسلام


اسم: سمندر   محل سکونت: هیوارد-کالیفرنیا    تاریخ: 26.08.2011

عاشق لونگین فنابا حضور در تلویزیون ضد پشتون( نور)، ثابت می سازد که تها و تنها عاشق ظاهر شدن در پرده تلوزون است. نه قوم برایش اهمیت دارد و نه استقلال و نه ومیهن و مردم. اگر او واقعا به قوم پشتون تعلق دراشته باشد،از حضور در این تلویزیون خودداری میکند.البته باید علاوه نمود که در مورد اقوام دیگر افغانستان نیز همین اصل صدق میکند. هر تلویزیون که بخواهد از یک قوم خاص حمایت کند و یا هم بر ضد یک قوم تبلیغات نماید،باید از سوی هموطنان تحریم گردد.


اسم: جمشید   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 26.08.2011

تلویزیون ( نور ) در امریکا را تحریم کنید! حتی در سایت های انترنتی. از افغان-جرمن آنلاین نیز توقع میرود این تلویزیون وهمه برنامه های آنرا تحریم نمایند.این یگانه راهیست که فعلاً از توان ما پوره است.کلیپ تلویزیون( نور) را لطفاً هرچه زودتر بردارید.


اسم: پیر محمد بابر    محل سکونت: انگلستان    تاریخ: 26.08.2011

با مطالعۀ مقالۀ نهایت عالی شاغلی محترم حمید انوری من با خود فکر کردم که کاش بنیاد شاغلی بیات هم این مقاله را مطالعه میکرد. چون نمیدانم خود او یا کارمندان بنیاد او این صفحه را مطالعه میکنند یا خیر من مقالۀ محترم انوری را با آدرس این سایت به بنیاد بیات ایمیل کردم.

شما هم میتوانید این کار را کنید-- این هم آدرس تماس :

http://www.bayatfoundation.org/_BFContact.aspx

و اما به اجازه شما میخواهم چند کلمۀ دیگر هم عرض کنم.

چند روز قبل پنجابی زاده جنرال حمید گل گفته است که انتقال مواد به افغانستان از طریق کشور مصنوعی پاکستان باید قطع شود. او میگوید این کار از آن جهت باید صورت گیرد که دولت فعلی افغانستان متشکل از شورای نظار ، تحصیل یافته های غرب ، پرچمی ها، خلقی ها ، شعله یی ها ، طرفداران سردار داود خان و اعضای حزب جمعیت اسلامی اند که به قول او با پاکستان دشمنی داشته و طرفدار یا وابسته به هند بوده و در عین حال مورد تایید مردم افغانستان نمیباشند. او اضافه کرده که یگانه نیروی که افغانها میخواهند طالبان است.

او البته مانند گذشته خیلی یاوه سرایی کرده ولی مختصر حرف های او همین است که من در فوق آنرا عرض کردم.

حالا اگر به قول این پنجابی زادۀ دالخور عمل کنیم پس کرزی ، اسپنتا، زلمی رسول ، مخدوم رهین، بیات، واصف باختری ، کبیر رنجبر، ملالی جویا ، بشردوست ...... خاین، اعضای سی آی ای، کافر ، ماجراجو، دیوانه، جواسیس هند و غیره و غیره خطاب شده و در کنار تمام تحصیل کرده های غرب، تمام اعضای حزب دیموکراتیک خلق( حزب وطن) ، تمام شعله یی های دیروز، تمام شورای نظار، اعضای جمعیت .... نباید حق داده شوند تا در دولت سهم بگیرند و همۀ شان قتل عام یا به زندانها افگنده شوند.

این پلان پنجابی ها و آخوند های شیطان صفت فقط و فقط به خاطر این است که افغانها برای سه دهه دیگر هم مصروف برادر کشی و انتقام گیری باشند و هرگز به پاه ایستاده نشوند.

در حالیکه با در نظر داشت سه دهه جنگهای خانمانسوز ما به یک عفو عمومی ضرورت داریم که منفی چند شخص محدود که رهبری قتل های عام ، تجاوز و دیگر جنایات و خیانت ها را عهده دار بودند دیگران را برای حفظ وطن و مردم آن و از همه مهمتر برای دوباره به پاه ایستاده کردن کشور ، شامل حال دیگر هموطنان ما گردد.

باز هم تکرار میکنم که ما نباید شعوری و یا غیر شعوری به لودیسپیکر حمید گل و بروجردی مبدل شویم و تیشه به پایه خود زنیم.

وسلام


اسم: رفیق سرباز   محل سکونت: لاس ویگاس- امریکا    تاریخ: 26.08.2011

راستی هم (عجب صبری خدا دارد).ما مردم از سی سال بیشتر است که کشتار میشویم و زندگی های ما برباد میرود و افغانستان ما بوی خون و باروت میدهد. یکی بنام کمونیزم و انقلاب دیموکراتیک مردم را کشتار کرد، دیگری بنام انقلاب اسلامی و این دیگر بنام دیموکراسی. دل سنگ به حال مردم غرقه در خون ما آب میشود .آغای بیات هم از این قافله عقب نمانده و بالای خون افغان سوداگری میکند، اما خداپرده بر نمی دارد و اگر هم بر میدارد، پرده بینوا و سرگردان است.قلم احمد علی مراد را بگذارید که جولان کند و خانه ظالم را ویران.دیگر زمان شف شف گذشته است و کارد به استخوان رسیده است.خدایا برای یکبار هم اگر شده پرده ظالمان بردار!!!!


اسم: قیام محمودیار   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 26.08.2011

من این نظر خواهی را با بسیار علاقه و دقت تعقیب نموده ام و انتظار آنرا داشتم که هرچه بیشتر بر معلومات خود در زمینه بیفزایم و متیقن گردم آنچه مجلۀ امریکائی (ونتی فیر) و عدۀ بیشماری از هموطنان گزارش داد اند و اظهار نظر نموده اند،حقیقت دارد. امید است حقیقت نداشته باشد و سنگی بر شیشۀ اعتماد مردم مظلوم افغانستان اصابت نکند و آن شیشۀ نازک را پارچه پارچه نسازد. در هر حا اعتماد کردن در این گیرودار حتی به چشمان خود هم غیر ممکن گردیده است. نمی دانم چرا گردانندگان پورتال افغان-جرمن آنلاین ،تصمیم به مسدود نمودن دریچۀ نظر خواهی در این مورد گرفته اند. آیا فشار های جناب محترم بیات کار گر افتاده است یا دلیل دیگری دارد؟
خواهشمندم در این کار عجله نکنید و امید است به فشار های مختلف ار منابع مختلف تسلیم نشوید.


اسم: حمید انوری   محل سکونت: لاس انجلس    تاریخ: 26.08.2011عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمی دارد


اسم: سالم سلامت   محل سکونت: نیویارک، امریکا    تاریخ: 25.08.2011

افغان جرمن آنلاین عزیز !
هموطنان درست میگویند چند صباح دیگر معطلی عیبی ندارد. تا پایان رمضان مبارک صبر کنید، بهانۀ بدست غمبر زنان دور بیات ندهید که خدا نا خواسته به حق گویان تهمت نبندند که اینها را روزه برداشته.
جان برادر، تو بگو بمن که جگونه خلیل زاد همرای بیات آغا جفت قانقورتک شد. والله که حاجی مرحوم همرای بابه خلیل زاد در یک محفل اتن انداخته باشند. بیات پیش و زلمی از دنبالش و یا برعکس، خانۀ مجلل بیات در کارتۀ سه کابل اوتراق جا و استراحتگاه خلیل زاد است. این هر دو از یک نل پخچک آب می نوشند. گویند در یکی از سوگواری های دهم محرم در نیو جرسی زلمی خودرا از احسان زیادتر زنجیر میزد و حاجی اسمعیل (بیسواد) خون بزغاله روی شانه هایش پاشیده بود.
اگر دور آینده جمهوری خواهان انتخابات امریکا را بردند (زل) رئیس جمهور و بیات معاون اول است.
به لحاظ خدا به حق کلمۀ ملی جفا مکن و به آن توهین منما. امروز این کلمه در بازار خود فروشان و وطن فروشان متاع کمیاب نی بلکه نایاب است. این حقیقت تلخ را بپذیر که هر قوتی نوکر خویش می پروراند و او را به اریکۀ قدرت تعلیق نموده رهبر ما و تو می سازد. اگر میدانی و خوش هستی با تو کاری ندارم، اما اگر نا دانسته چک چکی و دعا گوی هستی،ای ساده دل، ای خوش باور به این همه اشتهارات فریب مخور. پروگرام افطاری این فرعون تبلیغاتی را بنگر که با یک بشقاب شوله و ده ها کمره کرامت بشر را پامال میکندآیا نمیتواند که این افطاری را بی صدا و در خفاء بخانۀ مسکینی روان کند و اشک و ناله و مصیبت اورا وسیلۀ اشتهار خود قرار ندهد.
وردک وروره ته د حلال او حرام توپیر نشی کولای.
بگو به بمن که اگر تو در برابر روزانه چهار ملیون دالر عاید آقای بیات یک دستگاه تولیدی این بنیاد را سراغ داری؟ که در آن حد اقل صد نفر کار کرده و یک ضرورت وطن را بسازد .
چرا شاه شجاع و بچۀ سقاء و ببرک را ملامت می کنید امروز در شوره زار سیاست افغانستان ازین شتر خارها و داتوره بسیار است. ای ملت فریب خورده و به خواب رفته بر خیز چشمت بمال و روشنی ها را ببین و به حرف های سالم سلامت بشنو که بنام خدا و به حکم وجدان راست میگوید.


اسم: احمد علی مراد   محل سکونت: خیرخانه - کابل    تاریخ: 25.08.2011

احمد علی مرا د باز هم از خیرخانه- کابل! ۲۴ آ گست۲۰۱۱
باسلام سومين بار بشما؛ تکرار خواهشمندم قسمت دوم معلومات دقیقم در مورد بار َمین بودن دیروز و قاري صاحبان دوانی امروز آغای بيات را نشر کنيد و باز نوشتهٔ هموطن خود محترم (رفبق سرباز) را تائيد کرده من هم خواهش ميکنم که اين موضوع مطلق ملی وحياتی را باز گذاشته وفرصت دهيد که مردم درمورد این جوان۴ تکهٔ نمبربدل نظرخودرا ابراز داشته وچلوصاف هارا بکشند در نشرات بايد ملحوظات و اندروسکه نباشد ووقتیکه نامش ملی شد باید کامش هم ملی باشد او برادر افغان- جرمن گردان !! شما همين امروز خبر (((ضد قرآن تهمت بررسول مبارک (ص) و خداوند منان را))) خود نشر کرده و جداً هم مطالعهٔ آن را خواسته اید که دولت احمدی نراد و امام مفسد تر از آن ؛ چرا قرآن واقعی کلام رب العزت را باطل اعلان کرده و ورق پارهٔ خود سا خت قمی خودرا با حکومت ۱۲ امامی وهمين خامنه ای باطن متعفن مهد کلام ربانی وقرآنی را ؛ آنهم درکابل وخاک افغان بيصاحب پدر مرده شب نامه وار باطل اعلان ميکنند که پای دوَش کيست ؟؟( وتکرار میکنم که شما توجه بر آنرا اعلان ميکنيد !! ) پس چرا این صفحهٔ چلوصاف کش دولت غدار بيخدای ایران و همچوعما لش را مي بندید !!!
برادرما درست مينويسد پابگاه تابع روزگار ما و جیفهٔ جهان خواران است اما خدعهٔ نرادان بد ايمان افغان گردان است و مسموم سازان ريشهٔ مان تو سط مارهای از آستين خود مان !!! پس شما لطفاً زبان بُر و قلم شکن ما نشويد-!!


اسم: میرزا   محل سکونت: کابل    تاریخ: 25.08.2011

السلام و علیکم!
نظریات خواهر گرامی ما رحیمه چاریکاری که در رابطه به فعل و انفعالات افغان بیسیم ارائه شده و جوابهایکه به محترم بابر که متأسفانه در هر موضوع و هر زمانیکه از جنایات استعمار امریکا و همقطارانش صحبت میشود ، خسک به پاچهء جناب بالا میشود، داده شده ، مورد تائید میباشد.خداوند عظیم خواهر ما را به عصمت و عفت خود داشته و احساس استقلال طلبی و خود کفائی را در بین ملت غیور ما بیشتر مروج و مستحکم سازد. والسلام میرزا از کابل


اسم: رفیق سرباز   محل سکونت: لاس ویگاس- امریکا    تاریخ: 25.08.2011

با سلام به هموطنان میخواهم از مسولین این سایت سوال کنم که چرا بعضی از نظر خواهی ها را دو تا سه ماه فرصت میدهند و بعض دیگر را یک تا دو هفته؟ ایا کدام پالیسی مشخص در زمینه وجود دارد یا آشنائی ها و دوستی ها در زمینه رول مهم خود را بازی میکند.لطفاً در صورت امکان یک پاسخ قناعت بخش در زمینه ابراز دارید.
چرا در بستن نظر خواهی مهم که به یقین مهم تر از پایگاه های امریکا است و مردم افغانستان را به تباهی سوق میدهد،وارخطا هستید؟ اگر امریکائی ها بخواهند پایگاه بسازند،باور داشته باشید که نظر خواهی ما و شما هرگز سودی ندارد و آنها کار خود را میکنند. اما اگز به بیات ها میدان داده شود و جلو شان گرفته نشود باور کنید که به مراتب خطرناک تر از اشغالگران عمل میکند و آهسته آهسته قبر مردم افغانستان را میکند.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان     تاریخ: 25.08.2011

پورتال افغان جرمن آنلاین محترمانه به اطلاع خوانندگان گرامی خویش می رساند که دریجۀ نظر خواهی در مورد ترجمۀ مقالۀ مجلۀ Vanity Fair مورخه 4 اگست 2011 ترجمۀ جناب علی بخش جاغوری
زیر عنوان (واشنگتن پرده از روی اسرار شرکت افغان بیسیم برداشت)
به تاریخ یکشنبه 28 آگست 2011 به ساعت 11.59 شب وقت اروپای غربی مسدود میگردد.
هرگاه دانشمندان، صاحب نظران و علاقه مندان هنوز هم خواسته باشند پیرامون این موضوع بنویسند از این فرصت استفاده فرمایند.
با عرض احترام و ارادت
کمیتۀ نشراتی پورتال افغان جرمن آنلاین


اسم: رحیمه چاریکاری   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 22.08.2011

محترم آقای بابر،
لطفاً به جوابات تان توجه نموده ممنون سازید:

1- هر روز دستگاه استخباراتی سی آی ای و اف بی آی مورد انتقادات مردم واقع میگردند و هر روز اخبار ها و مجلات از کار روایی های آنان پرده بر میدارند. درین زمینه بخاطر بیاورید که چه اسراری را خودشان هم افشاء مینمایند، بعد از سپتمبر11 اعلام نمودند که برای حفظ امنیت امریکا، این دستگاهها میتوانند در لین های تیلفون مردم داخل گردند و حتی از داخل خانه ها از بیرون خانه عکس و فیلم مردم را بی خبر بگیرند. این ادعای من نیست که آقای بیات گماشتۀ سی آی ای است، گمان میکنم که شما فراموش نمودید که اخبار پرفروش (وینیتی فییر) راپور بسیار مفصل و جامع در زمینه نشر نموده است. درین مملکت ازین راپورها منتشر میشود، متهم با اسناد در دست داشته درهمان نشریه و یا کدام مرجع دیگر با استناد و دلایل خود را تبرئه میکند. درین موضوع آقای بیات هم از چنین حقی میتواند استفاده کرده و حقیقت را از مجاز جدا نموده و به اطلاع مردم مملکت خود برساند، البته باید رسماً آن راپور قابل باور را که مربوط مؤسسات استخباراتی امریکاست، رد نماید.

2- بلی مؤسسات خیریه برای تشویق دیگران راپور کمک های خود را در مجمع نشر میکنند، ولی وقتی فیلم کمک یک پیپ روغن و یک بوجی آرد بر روی صفحۀ تلویزیون نشر میشود و فامیلی شناسایی میگردد، آیا برای حفظ عزت و آبروی هموطن محتاج ما لازم است چنین شود؟

3- بنظر شما که دفاع پیشه نموده اید، آیا خوب نبود که آقای بیات با یک فیصدی عاید متوسط روزانه 3-6 ملیون دالر که از 3 ملیون تیلفون بیسیم بدست می آید، اقدام به ساختن فابریکه ها، سهم گیری در احداث منابع آبیاری و پروژه های زراعتی و تولید کار و استخراج معدنیات میکرد تا تعداد مستمندان و بیکاران صاحب عاید میگردیدند؟

4- افغانستان ایکه شما آزاد فکر کرده اید، فراموش نکنید که در قید ادارۀ امریکاست، البته نوکران و جاسوسان بیشمار در دولت کرزی موجود اند که با پاکستان، ایران، روسیه، امریکا و غیره بخاطر منافع مالی به وطن فروشی مشغول میباشند، در مملکتی که وزیر مطبوعات آن را ایران با خرید وکلای شورای آن دوباره به چوکی بنشاند و امریکا جنایتکاران و قاتلان را در دو طرف رئیس جمهور وظیفه بدهد و جاسوسان سی آی ای و آی اس آی و آخوند ها در وزارت خانه ها مستقر باشند، آیا هنوز فکر میکنید که وزارت مخابرات و امنیت ملی آن که از خیرات امریکا معاش میخورند، زور و قدرتی بر خلاف مؤسسات استخباراتی امریکا و انگلستان میتوانند داشته باشند؟

5- تا بحال چگونه متوجه نشده اید که جاسوسان برای مردم فریبی، گاهی به تعریف دشمن هم میپردازند، فرید یونس با توهین مردم خود، و ظاهراً دشنام های بد به امریکا، به مردم فریبی و رهنمایی های غلط دینی و تحمیل قهرمانان پوشالی و تعریف رژیم آخوندی، چه صفتی جز تفرقه اندازی، کوبیدن و تحقیر ما و شما دارد که هرچه در مورد چنان فرد مضر جامعه و تبعیض طلب شکایت میشود، آقای بیات و دستگاه نشراتی شورای نظاری وی، حمایت بیشتری از آن دشمن مردم افغانستان مینماید.؟

با احترام


اسم: سالم سلامت    محل سکونت: از: نیویارک امریکا    تاریخ: 21.08.2011

احمد شاه جان وردک!
اگر بنابر هر ملحوظی اظهار نظر می نمایی و قلم رنجه میفرمایی و به مقام دفاع از هر کس و ناکس می برآیی حق مشروع خودت است ولی بیدریغ اتهام بستن و تجاوز نمودن به دور از انصاف بوده مبین علایق شخصی و جبهه گیری واضح شما است. شمابه پورتالی تهمت بسته و تجاوز نموده اید که اصالت و ملی گرایی خود را به اثبات رسانیده و به اصول و موازین مطبوعاتی احترام گذاشته، امانت داری و غیر جانبداری از شیوۀ کاری اش بوده در بیان حقیقت بیهراس و شجاعانه می نویسدو پرده برداشتن از روی اسرار مرموزی که نزد ملت خوش باور بشکل معمی بوده، از رسالت هایش بوده.
موضوع نشر شده ساخته و پرداخته افغان جرمن آنلاین نبوده از مرجع دیگریست و بنابر اهمیت خاص آن پورتال آنرا در صفحۀ نظر خواهی گذاشت و اینکه درین مورد شما راضی نیستید تکلیف شماست.
تو نشنیدی و نخواندی که انگلستان فعالیت های غیر قانونی، سلطان قلمرو مطبوعاتی یعنی مرداک را افشاء نمود و هر روزی از همدستانش به محاکمه کشانیده میشود.
احسان الله بیات مرداک افغانستان است امپراتور رسانه ها و حاکم بر ذهنیت ها و افکار عامه با دستگاه بزرگ تبلیغاتی خود.
تو خود بگو وردک (هوا خواه سایت ...) صاحب قضیۀ مهمتر و با ارزش تر از موضوع بیات در خدمت اف بی آی، و افغان بی سیم طرح استخباراتی امریکا، پول از ادارۀ امنیت ملی و بیات وسیله و رو کش. چیست؟
بیات باید بحیث مرد آیندۀ امریکا مشهور شود و برایش چهرۀ ملکوتی داده شود کمرۀ قوی و طرم نعره کش به اختیارش گذاشته شود. بلی وردک صاحب جعلی! اگر شما هم مثل آرین زی کاسه لیس بیات و یا از چاکرا ن اهل دربار هستید باید پاس نمک ادا کنید و این حق مسلم شما.
برایتان میگویم که اول احسان الله بیات انجنیر نیست صرف چند کورس کمپیوتر در یک پوهنتون نیویارک گرفته و مراحل معیاری انجنیری را طی نکرده و سندی در دست ندارد. اگر استخبارات امریکا برایش اسناد ساخته باشد از امکان ذور نیست.
در خان زادگی ولی نعمت شما شکی نیست. سرمایه قارونی امروز بیات را حتی چوت نیاکانش محاسبه نمی توانست. البته که نادار نبودند اما این گنج جیهونی را سرو کاری به دارایی و ملکیت های قبل از این تشبثات آقای بیات نیست. تمام عواید رستورانت نیویارک و شرکت تهیۀ وسایل و فروش خانۀ لندن به اقوام و اقارب آقای بیات معلوم است. عواید فعلی آقای بیات را مستوفی با دفتری و چهل کمپیوتر و دوازده محاسب بکار است که بشمارد چون سر این رشته به آغای خان و آخوندها میرود.
وردک صاحب ساکن برلین نه کابل ! مردم افغانستان سی و چند سال است که با جاسوس مزدور، گماشته و چاکران اجنبی زیست می نماید، اضافه شدن شخص دیگری درین لست بسیار عجیب نیست. اینکه از دست مردم چه پوره است و چه چاره دارند سخن علیحده است اما آگاه ساختن مردم باین حقایق فرض عین این رسانه است.
آقای وردک برلینی در حالیکه پاسداری و خدمتگذاری صادقانه شما را تمجید میکنم پس بگوید که چه با اهمیت تر از این است که مردم بیصدا و اسیر افغانستان آگاه شوند که کی کی بوده؟ و حالاکی است؟ و چرا ؟
والسلام


اسم: چراغ علی   محل سکونت: کربلآ    تاریخ: 21.08.2011

در ارتباط به آقای احیان الله بیات و شبکۀ استخبارات خارجی شکی وجود ندارد. اگر استخبارات خارجی برای ما وزیر (که نمونه تیپیک آن اسپنتای است)، والی (مثال: عطآ محمد) وکیل (طور مثال پدرام)، مقرر میکند، دلیلی وجود ندارد که از ثروت غیب؟ آورده بیات برای زمینه سازی ذهنی بلع و هضم افغانستان استفاده نه نماید. پرازیت پروری از راه اعطای خیرات برای کشتن کرامت انسانی و مردمی با تاریخ مملو از حماسه ضد خارجی که غرور شان جنگ را از نظر روانی تغذیه می نماید بخشی از ماستر پلان اشغال افغانستان است. آقای بیات! به عوض تلاش برای دریافت شهرت کاذب و طفیلی پروری یکی به ایجاد اقتصاد تولیدی فکر کن و دیگری کمک های خود را به سره میاشت بده تا به مستمندان برساند.


اسم: احمد طارق سلیم   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 21.08.2011

باتائید نظر خواهر محترمه فریبا جان باید علاوه نمود که هر سازمان جاسوسی در جهان جهت ستر و اخفای فعالیت های غیر مشروع جاسوسی شان،افرادی را در خدمت می گمارند که تا حد امکان ارتباطات نزدیک با مردم داشته و بصورت نسبی مورد اعتماد عدۀ از ساکنان محل باشد. بعد این سازمان ها از طرق مختلف و مجرا های متفاوت، شروع به تبلیغ برای همچو افراد نموده و از مامور گماشتۀ خود یک قهرمان می سازند. مثال عمدۀ آن احمد شاه مسعود، سیاف، ربانی و گلبدین بوده و در ساحات دیگر احسان الله بیات و فرید یونس و حامد کرزی و نیز پدرام و عبدالله و فهیم و دیگران اند. با دریغ بسیار که یک عده افراد با دل و طینت صاف فریب همچو بازی ها را می خورند. در خبر ها آمده بود که ملل متحد با راه اندازی فارم های تربیه مرغ و مرغداری، عدۀ بیشماری از مردم ناتوان و محتاج را مشغول کار و کسب و پیدا نمودن روزی حلال نموده است. آیا آقای بیات در ده سال گذشته قادر به همچو کاری نبود؟


اسم: احمدشاه   محل سکونت: کابل    تاریخ: 21.08.2011

انداختن این موضوع در دریچه نظر خواهی ناشی از کینه توزی دست اندرکاران سایت بوده ورنه خیلی موضوعات داغ وجود دارد که سایت محترم افغان جرمن از ان طفره میرود.
مضمون نشر شد برای قضاوت خوانندگان و بس! این دیگر کینه توزی و حسادت با اشخاص است. اگر در افغانستان کسی تا حدی از راه حلال سرمایه دار شده باشد شاید آقای بیات باشد، چون از پدر و پدرکلان سرمایه دار و خان بودند.
ّ پس مضمون باید از کلکینچه نظر خواهی دور شود و به جایش موضوعات حیاتی برای نظر خواهی گذاشته شود.
بااحترام
احمدشاه وردگ
کابل افغانستان


اسم: احمد علی مراد   محل سکونت: خیرخانه - کابل    تاریخ: 20.08.2011


احمد علی مراد از خير خانه کابل من هم سلامم را بهمه هموطنانم رسانیده و میخواهم با مطالعه و جر و بحثهای شما هموطنان؛ چند حقیقت دیده و شنيده ایرا هم بدون حب و بغضی؛ در مورد دو چهرهٔ سرشناس اعنی - آقای انجنیر احسان الله بيات افغان و نیمچه ملای امريکائی شدهٔ افغان( دشمن ايمان)يعنی دکتور فريد یونس در اينجا بنویسم که لطفاً با حوصله مندی و تأمل آنرا تا آخر بخوانيد که رقم کردم از خون جگر چیزی!!
در مورد و امداد و خیراتهای آقای بيات و هیاهو و تلویزیون و نشرات و جلسات شعاری شان منحیث دولت خود مختار و استوار و آینده داری در چوکات دولت لرزان جناب کرزی! و نظریات چک چک چیهای خدای پجات برای شان که خود سوال بر انگيز شده! وقتیکه ما به کتاب اول احمد رشيد پاکستانی تحت عنوان (طالبان)در همين مورديکه چرا و چطور سی آی ای و ام ۱۶ - ... تا آی اس آی برای تنظیم هجوم طالبانی؛ کلاه بزرگی را بر سر آقای بيات و افغان بيسیمش با ریختن نقود بدرفتی خودها و حمایهٔ سياسی کامل جناب شان؛ گذاشته و در پشت سپر اسلامی شان(مانند همه همکاران عالبجاه و مشاوران پلتنی مقام معظم آقای کرزی با جاغور های فيل مرغی مملو نشدنی!) بيات صاحَب هم ازين راه بيصدا و با پل مورچه ای؛ افغان و افغانيت را با دری کشی هژیمونيان احمدی نژاد؛ لگد مال کرده ميروند - که شک و تردید داشتن درين قصور علنی مردمی و ملت کشی شان؛ گناه نابخشودنی خواهد بود بجز اينکه ما خود به لت خوردن و توهين شدن ُانس گرفته و حواس شش گانه را هم الوداع بگوئيم
همهٔ ما و شما منحيث مسلمان و نه پیرَو خط امام! ميدانيم و بايد بدانيم که از آغاز امر تبليغ علنی اسلام (سال سوم نبوت) حضرت بلال(رض)اولين مؤذن اسلام تا ادوار حيات حضرت رسول اکرم (ص) و خلفای راشدين (ر) و مخصوصاً درتمام مدت حيات حضرت علی (ک)هيچ مؤذنی جرآت آنرا نداشت که بعد از حئُ علي الصلاح ((به بدعت - اشهد ان علي ولئ الله و اشهد ان علي حجت الله صدا بلند کند - بجز روافض بعدی))و اينک بيات آغای اجیر احمدی نژاد و امامان قمی و آی ت ال ل ه مهسنی خودما!! که قبل و بعداز دولت داری کرزی صاحب دیموکرات جيره خور استخبارات جهانی و هم پبنهٔ سر زانوی آن نژاد تهرونی شده اين بدعت را از سرنای تلویزیون يکصد پدرهٔ خود همه روزه و پنج وقت بلند کرده و همين تهمت نفرین زای غیر اسلامی صفوی بنياد را بر خليفهٔ مبارک چهارم ميبندد
و ميگويند : آقایون بيات در نیویارک هم سرمایه گک دورانیی داشتند و بزنس شعار ولئ زمانيکه لاتری طالبي شان بر آمد با دست تنعم برده گیران هر سمت ! آبش از سر پريد و آبرو از برکت نقود جبروتی هم خروار ! که بيدل معظم در چنين موفقیت سوال برانگیز چنين ميفرمايند و البته کلمهٔ اول اين شاه فرد شانرا که(شعری)ا ست ِمن باب ارتباط بمطلب خودو عنداللزوم (اخاذیی) تعبير مینمائیم و + شعری (اخاذی)که در دل آرزوی کدیه (گدائی) پرود
بر معنی اش بشاش و بر الفاظ او ِبری(فضله کن)
ولی حيف است که بعضی دوستان صاحب قلم ما اکثراً اين وسيقه رااز پائين به بالا آغاز بخواندن کرده و هم نميخواهند ازین بالا بروند که همین مدح خیراتها و سخاوت باجه خانه ای و زرافشانیش تا غريب نوازی و قرآن و قاری نمایشی!! را چرب تر و بلندتر از سرنای خود آغای بيات مينوازند ولی بنگريد اين جناب تفاله خور دشمنان دين و خاک و ملت ما با برافراشتن ِجندهٔ بلند تر از َعلم دولت خداداد جناب کرزی و با هلیکوپترها و بولدوزر های خود دولتی اش -(دولتی در دولت منتخب ملی!؟) چه تفاله زيری به حلقوم ملت در حال نزع داشته و باچه پول پليد و چتل غسل آب ریختهٔ بيگانه های افغان کش - هر طرف نعوذ بالله از پشتارهٔ مرداریهای مطلقاً حرام مرداب خود محراب و مسجد و خانهٔ خدا و مدرسه بنام نامی اهل و بيت بيات ! و قرائت بازی سياسی ساخته و با افغانيت و قرآن مبارک و اسلام با صفا و نام الله چه بازيست که ميکنند؟؟ و چه بد تر از آن که بعضی چیز فهم های منور ما از جيره خوری؛ قهرمان ملی و از کفن کشی مبلغ اسلامی و از دَری کشُی هژیمونی گری این اسپ سادوی اعدا!! ذوالفقار کائنات پيما مي سازند و در وصف جناب بيات چه مغرورانه ادبيات مي فروشند! مگر اين علما و ادبای بيات نواز ما هرگز از حرف الف تا پائين ماهيت مستند نشرات جهان نمي آيند که اقلاً مفهوم اکبری شاعر ايران را درک کنند و او ميگويد :
(هرکه افزوده شد سيم و زرش)
(زر نباريده ز آسمان بسرش)
(ازکجا کرده اين حشمت و جاه)
(یا که خود دزد بوده یا پدرش)
و گرچه شاعری چنين مبفرماید ولی اگر خودآقای بيات گرامی مهر بر لب ما تواريخ معتبر ما و منجمله (افغانستان در مسیر تاریخ - مرحوم غبار را) ورق زده و مختصراً مبازرات پاک بنياد غازيان تاج دار خود اعنی محمدخان و احمد خان بيات را در سالهای ۱۸۴۱م وقتل مکناتن و مسايل آن توسط جمعیت مشرک غازيان و غازی وزير اکبر خان را با تاراج ۱۶ و نيم هزار عساکر برتانيۀ کبير مرور ميکردند و مانند نياکان پاک سرشت خود مشتی بر نفس پليد ميزدند!! ایمان کامل دارم هرگز فاضل آب خور بيگانگان نبوده و سر بزير ناودان (فضلات پليد و ننگين) دشمنان عقده دار شکست خوردهٔ خاک و مردم و دين و آئين خود نميدادند
و بايد گفت که اسلام راستين و پیغمبر بی همتای رهنمای ما حضرت محمد(ص) که در حیات و محضر شان همه صحابی و اهل و بيت کرام شان اوشان را بنام محمدالامين ياد ميکردند و نه عنوان مترانهٔ بوزینهٔ کشمیری البنیاد هند و مسلمان- گوره - نيمچه ملا فربد یونس که معرفتش در پائين عرض ميشود!) روزی در جواب سوال صحابي مبارکی که بهترين صدقات کدام است ؟_ فرمودند بهترین صدقات همانست که اگر بدست راستت چیزی بکسی بدهی جز خدواند حتی دست چپت خبر نشود! - ولی جناب بيات تلويزیونها را چنان از الطاف پاشی و غريب نوازی خود لب ربز کرده و از َعلم افرازی تا دولت شعاری حتی ارگ نشينان بيچاره را نیز مهر برلب زده و کرسی گک سنای بي پناه را هم برای ارتقای پله های بعدی به بالاترین کرسی شامخ دولتی اش !! که خود انتخابی ملی فرداها باشد و جلو دار !! موريانه وار چنان بي تبصره و بي صدا و بی شَرفهٔ پا- رو به بالا ميروند که گویا درين محشر روزگار وطن و پارلمان آتش گرفته جناب شان فقط تصویری اند برکرسی سنا! با چشم و گوش -- ولی لبها کوک خورده و بي درد و بي احساس مسئوليت ! (که البته توصیه برای شان چنين است و جناب شان واضحاً بایست با ریتم دُهل قرن ۲۱و بمصلحت حاميانش و بنرخ روز پيش میروند؛ و اينست دنیای بظاهر رنگين شان که پیر و جوان ما هم ثنا خوان شان بوده و هستند.
جناب شان در سالگرد جوایز هنر مندان سر بکف خود اعلام فرمودند که امروز خدمات افغان بيسيم در افغانستان بي رقيب است و سرحد نشناس ! و در حدود ۳ میلیون سلی فون بدست مردم افغان دارند ولی با اين دُر سفتی نفرمودند که اگر بقرار چشم دید ما بينويان دَور و بَر شان از هر کارد سلی فون در هر روز حد اقل ۲ دالر بئ غش و پاک يا ۶ ملیون دالر در روز - ضرب ۳۶۵ روز در سال ... ( بغير از عوايد تلويزيونها و تصفيه خانه های آب ما و ديگر داد و دیش و کمکهای بدون توقف جهان بشر دوست ! چه مقدارک اين عوايد دریای بیکران را که هرگز به فیصدی نمیرسد! نثار حلق خشکيده و تن برهنهٔ بينويان پدر مردهٔ زمين بستر و آسمان لحاف مردم ما؛ ميريزند که باز اين مطالب را آنقدر برضد فرمایش حضرت محبوب رب العالمين) بهر طريقی بچشم و کله و مغز ما ميکوبند که ما همه ناخودآگاه و مسمه ریزوم شده از همين تفاله ریزی فضلات جهاني شان بر بینویان خود احسنت گویان تقدیر ميکنيم - و اگر بگویم که در کجای افغانستان چشم تان بعنوان مدرسه و مسجد مکتبی بنام نامئ فقط اعضای فاميل گرانقدر حضرات بيات نخواهد خورد - خود بيجواب ميمانیم
آیا بيات صاحب و ثنا خوانان شان ميدانند که روزیکه بعد از ستالين جلو شوروی بدست خروسچف رسيد بغير از تغییر نامهای شهرهای مانند ستالين آباد و ستالين گراد و و و ۴۰۰۰ مجمسهٔ آن ستالين شهرت طلب را در يکماه برداشتند؟ که درس عبرتيست برای اولوالابصار ما هم!!
جناب بيات ميدانند که تجويد و قرائت قرآن مبارک جز ارکان اساسی قرون متمادی؛ مگر روش نورمال ما مردم بوده است ولی امروز(با کمال معذرت) بيات صاحب داوطلبي قاريان گلُ حنجره را از قالب پرانده و مانند قرآن فروشی آغای عمر خطاب در دوکان بنجارهٔ و چوری فروشی - اصلاً با قرآن و اسلام با صفا بازی افزاری ميکنند زيرا پس از چند روز دستپاکی بر گلو وحنجرهٔ اکثراً کم دانش واقعی اسلامی شان؛ آنانیرا که در ولايات و اطراف و جوانب برای ۲ روز روزه دواندند - بعداً از ۳۶۳ روز گشنگی و پُت و لچُ روزهای باقی سال شان خبر ندارند! و بکس چی گفته ميگذرند- و مگر داستان عبرت انگيز و بزرگ حضرت عمر فاروق (رض) را با درک بيچارگی يک فاميل بينوا در شب گردي های شهری شان خبر دارند؟ که چنين بود البته نه ! اوشان از همان روز در دربار خلافت درب بيت المال را بروی فقرا و کلهم اجمعين کشودند که مؤسسات خیریه ای بنام امروزی (سياسئ بنياد) و بخصوص جارچیگری جناب بيات شمهٔ از آ‌ن عدالت شعاری را ندارید
شما لطفاً پرگرامهای تلویزیونی شان در کايل و بی نور پر شور شان در امريکا را بدقت نگریسته و بشنويد که از فريد یونس ماليی خولیا گرفته تا چند پروگرام دلخواه شان چه نيش های نيست که بر پيکر دری بينوای یتیم و یسیر حواله نميشود؟ که اگر بازوی توانای تخريبی بيات آغا نباشد دوام پروگرامهای اين نسل گورهٔ اکسپورت شده از کشمير دیروزها امروز مانند جل ماده ريز کرده نميتوانست!
دوستان گرامی! ماعمريست که مراسم نورمال عزاداری امامان (ع)را در افغانستان داشته و در تکیه خانه هاهم رفته و اشتراک کرده ایم ولی حال که کابل در ايام سوگواری دست تهرون را از پشت مي بندد و بدون شک بيات آغا به یقین مهرهٔ درخشان آن بحساب ميایند البته عقيده محترم و آزاد است ولی در کجا و باچه ملحوظی و درک و فهمی؟
جنابان امام زمان و حيدری نژاد خود در شهر بزرگ ۱۱ مليونی تهران همان آخرين عبادتگاه يا مسجد اهل تسنن را هم بهم ريخته و امامش (جناب) را از شهر طرد ميکنند ولئ توسط بيات صاحب مانند آن در کابل هرگز چنين نبوده سیاه بندان و ماتم سرا و زنجير زنان هر کوی و برزن ميشویم و چرا؟؟
کابل بدون اين رسوائيهای نرادانه خود آغشته در خون است و ماتم سرا بيات آغا شمای بهشت نشين کابل ِ سرا چه وقت با وجدان پاک و با ترس از خدا دست از سر اين مردم بينوا بر ميداريد؟ آيا دوای مردم ما ترانهٔ دخترک زيبای شما با کلا گک زرد و دواندن ۵۰۰۰ متری جوانان گشنه گدای ماست ؟؟
نه نه و هرگز نه ميدانيد اگر شما و فرمان فرمايان بيروني تان قویست بايد خوب بدانيد که نگهبان اين سرزمين و ملت قویتر است !! کافی بود که داکتر عبدالله شوهر رسوا شدهٔ مریم نجف! در روز انتخابات افغانستان در غازی استدیوم عدهٔ از زن و دختر بي غیرت افغان را سبزينه پوش البسهٔ چرکوک عرق پر دور انتخابات توطئه گر بزرگ تهرانی ساخت که خداوند راندش و شیر دختر افغان در سانفرانسسکو بي آبش کرد و او دیده درایانه به گرفت‌ن ۱۲ ملیون دالر فضلهٔ نراد اعتراف کرد و رو سياه از انتخابات برآمد! و حال از طرف خانمهای خود بمحاکم و حقوق بشر کشیده ميشود و شما ازين قماشها پیروی نکنيد زيرا اگر او بنياد گذشته ندارد مگر لکهٔ شما بدامان محمود و احمد خان بيات غازیان وطن و امثال شان رسيده روح شانرا ناآرام و تاريخ مارا لکه دار ميسازيد!!
بيات آغا قصه به درازا کشيد و درد هم بيشتر ازين است حال خواهشم موسفيدانه از شما همين است که ازين راهیکه شما را به ترکستان ميرساند ۱۸۰ درجه و رو بملت افغان ! بازگشت کرده و در عين حال فريد بيچارهٔ مالیخولیای بسته به زنجير بادار کلان کشميری نواز گوره پرور مربض را بکدام شفاخانه رسانيده مردم مارا از شر ا‌ين نيمچه ملای دشمن ایمان و تفرقه انداز نجات بدهيد و کاری نکنيد که بنابر خاموشی های ملحوظاتیی دشمن شیادانه مانند جناب داکتر روان فرهادی- اين آتش خاموش نشدنی بشما هم سرايت نکند که در آنصورت ستالين وار نه کوزه خواهد ماند و نه نام و نشانها و همان رشته و داس خواهد ماند و خرچ عایلهٔ بزرگ ترانه خوان و پر مسئوليت !!
دوستان ارجمندم! نمیخواستم سخنم به این درازا بکشد هنوز هم ناگفته هایم زياد! و امید هم است که این نوشته تقصیری نشده و سالم به چاپ برسد که در آن صورت بزودی در نوشتهٔ دوم جناب داکتر پروفيسور خود مريض روانی فريد آغای یونس را که هر آنچه بوده؟ و هست ؟ با موارد دقیقی که تا حال نخوانده ايد بشما معرفی ميکنم. من درمورد اين بوزينهٔ- تهران و اسلام آياد بوکنگهم کشمیری گوره نژاد نو مسلمان گفتني درست دارم.
الله ياور تاناسم: فریبا   محل سکونت: روی زمین    تاریخ: 20.08.2011

در مورد تلویزیون نور و چوکرۀ بیات، فرید یونس، گفته میتوانم که هردو نفر افراد خریداری شده از جانب ( سی آی ای) بوده و تلویزیون نور نیز مربوط به همین سازمان جاسوسی است. سازمان جاسوسی سی آی ای جهت رد گم کردن و اغوا و فریب مردم خوشباور، کارروائی های عجیبی دارد. ببینید کرزی را که خود یک اجیر سی آی ای است، او هر روز به امریکا اخطار میدهد و تا سرحدی پیش میرود که اربابان خود را اشغالگر خطاب میکند. فرید یونس هم اجیر دیگر سی آی ای است و از جانب آنها وظیفه دارد تا آنچه را برایش دیکته میکنند، در تلویزیون (نور سی آی ای)، نشخوار کند. بیات هم قرار همین راپور نشریۀ (وانتی فیر)، در خدمت سی آی ای و سازمان جاسوسی انگلیس (ام ای 6) قرار دارد. در حقیقت سی آی ای در قدم اول آب ها را تا میتواند خت میکند و بعد از آن آبهای خت ماهی های مطلوب خود را شکار کرده و اهداف کثیف خود را دنبال میکند. بدا بحال آنانیکه بیش از حد خوشباور اند و تنها ظاهر قضیه را دیده و قضاوت میکنند. باید بیدار بود و به اصطلاح پشت ورق را خواند.


اسم: پیر محمد بابر    محل سکونت: انگلستان     تاریخ: 18.08.2011

محترمه میرمن رحیمه چاریکاری

به ارتباط با نوشتۀ شما میخواهم نکات ذیل را احترامانه عرض کنم:

-- بعد از مطالعۀ نوشتۀ شما در جستجوی کلیپ های از سخنان ملا صاحب یونس شدم. جالب اینست که در کلیپ تحت عنوان "اسلام در مقابل دیموکراسی " که شاید یکی از صحبت های طولانی و در عین حال بی اندازه بازاری ملا صاحب باشد که در هرچند دقیقه یکبار کلمۀ "بی ناموس" را به زبان می آورد، او دیموکراسی غربی از جمله دیموکراسی امریکا را به همان سبک بازاری که مشخصۀ اوست به باد انتقاد و دشنام گرفته و در مجموع اتازونی را بلای دنیا می شمرد.

من با تماشای آن کلیپ و کلیپ دیگر که ملا صاحب با نمایندۀ حزب اسلامی مصاحبه میکند، به یاد حرفهای شما و شاغلی حیدری افتاده با خود فکر کردم که اگر شاغلی بیات واقعاً نماینده و یا جاسوس اف بی آی یا سی آی ای در افغانستان باشد پس چگونه به ملا فرید یونس اجازه داده بااین شکل بازاری امریکا و دیموکراسی غربی را محکوم کند ؟

-- اینکه شما گفته اید "هیچ انسان سخاوتمند به تعریف و تمجید در کار خیر توقع و ضرورت ندارد"، هرچند درست و منطقی است و باید چنین باشد ولی شما باور کنید که این فقط شاغلی بیات نیست بلکه در تمام جهان چنین معمول است. یا دریافت کنندگان کمکها، یا اطرافیان شخص و یا کمپنی کمک کننده، یا گروه ها و سازمانهای خیریه که مساعدت های پولی از طرف اشخاصی چون بیات بدست آورده اند با استفاده از مطبوعات و وسایل اطلاعات جمعی این نوع کمک های خیریه را اعلان، تبلیغ و ریکلام میکنند تا اشخاص متمول و کمپنی های دیگر را تشویق به کمک کرده و همچنان نام نیک برای کمپنی خود کمایی کنند که بلوسیله مشتریان بیشتر را جلب کنند.

-- در رابطه با سوال شما که پرسیده اید شاغلی بیات به "هدایت و تمویل سی آی ای تمام تلفون های هموطنان شما را زیر پوشش استخباراتی اف بی آی و سی آی ای در آوردن، یک خدمت ملی است؟ " باید بگویم که در این زمینه از چندین لحاظ باید با تأمل برخورد کرد.
زیرا اولاً من فکر نمیکنم که یک کمپنی مخابراتی بتواند تمام تلفون های هموطنان ما را زیر پوشش قرار داده بتواند مگر که وزارت مخابرات، ریاست امنیت ملی و بخش مخابراتی آن و سایر ارگانهای دولتی کاملاً در خواب روند.
دوم طوزیکه قبلاً عرض کردم ما نباید فعالیت های سازمانهای جاسوسی و استخباراتی را در زمینۀ پخش قصدی اطلاعات دروغین، گمراه کننده و جعلی نادیده بگیریم که یکی از اجزای فعالیت های ضد اطلاعاتی بوده و در انگلیسی آنرا Disinformation میگویند که اگر شما در گوگل این کلمه را بنویسید معلومات وسیع بدست خواهید آورد.

و بلاخره به یاد داشته باشیم که دشمنان افغانستان بخصوص پنجابی ها، آخوندها و نوکران حلقه بگوش شان تلاش دارند هر افغان را که میخواهد حداقل کمک شانرا بوطن و مردم بیگناه آن ارزانی دارند از ملالی جویا، تا بشردوست، تا داکتر سپنتا، کبیر رنجبر، استاد یون، تا شاغلی بیات و غیره به بهانۀ های مختلف تخریب و بدنام کنند. یکی را ماجراجو و دیوانه خطاب کرده میخواهند او را بی شخصیت و بدنام کنند، دیگری را زیر نام چپی و کافر، فاشیست، راسیست، عضو سی آی ای... شخصیت کشی کنند در حالیکه در مقابل جنایتکاران معلوم الحال یا سکوت کرده و یاهم از آنها قهرمانان افسانوی میسازند.

ما باید با هوشیاری متوجه این اعمال شیطانی آخوندهای جنایتکار و پنجابی های دال خور باشیم و در راهی که آنها ما را میخواهند بکشانند غیر شعوری قدم نگذاریم.

وسلام
اسم: رحیمه چاریکاری   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 16.08.2011محترم آقای پیر محمد بابر، لازم نیست که این مبحث به مباحثات مذهبی بینجامد و مثل همیشه از موضوع منحرف گردیم و فکر نمیکنم که قضیه چنین بوده باشد.
ولی حق گفتن، جان دادن است. اولاً شما که از نظریات آقای نجیب کامل، کاملاً پشتیبانی نمودید با اینکه وی کاملاً در عقاید خویش آزادی دارد، لطفاً بکبار دیگر نوشتۀ مذکور را به دقت مطالعه نمائید و ببینید که من چطور کورکورانه قضاوت میکنم؟
البته من این الفاظ مردود را برای هیچ کس استعمال نمیکنم مخصوصاً در مورد یک خانم. این هموطن در عین حالی که حق قضاوت را در مورد قضیۀ آقای بیات بخود میدهد، مینویسد که تلویزیون های افغانی منجمله تلویزیون تفرقه انداز نور را با پروگرام های بی سویه و جفنگیات دور از ادب، اخلاق و رهنمایی های کاملاً خطرناک دلقکی بنام فرید یونس هیچ نمی بیند و نمیداند که متعلق به آقای بیات است، ولی کاملا به عقاید شخص مذکور احترام دارد.
ز جانب دیگر آقای نجیب کامل مینویسد: چون وی شنیده که آقای بیات در امور خیریه کمک مینماید، از وی پشتی بانی میکند و مرا مخاطب قرار داده مینویسد که اگر من هم چنان کارهای خیریه را صورت میدادم، از من هم تعریف میکرد.
هیچ انسان سخاوتمند به تعریف و تمجید در کار خیر توقع و ضرورت ندارد، مگر به منظور تبلیغات و شهرت طلبی.
آیا به نظر شما آقای بابر، کمک به فقرا باید اشتهار گردد و در کمره های تلویزیون از آن فیلم گیری شود . . . مثلاً کمک به دستر خوان فقرا در ماه رمضان و زمستان باید به نمایش گذاشته شود.
بنا بر آن آقای احسان الله بیات در پشتون ستیزی، تفرقه اندازی ها، هدایات کاملا انحرافی برای نسل جوان و نظریات مذهبی ناقص و عجیب و توهین و تحقیر دایمی مردم ما که از حنجرۀ فرید یونس خارج میگردد، مسئولیتی نباید داشته باشد! شما خوب میدانید که بصورت استثنایی آقای بیات نمایش فرید یونس را مفت و رایگان تقدیم آن انسان مالیخولیا و شر انداز نموده است.
بنابران وی حق دارد که با میکروفونی که در مقابل دارد، همیشه اقوام شریف افغانستان را بکوبد و تخریب کند!
از یکسال بیشتر است که مقالات متعدد در مطبوعات افغانی با انتقادات دیگر تلویزیون ها در بارۀ نمایش مبتذل، افغان ستیز و بی سویۀ فرید یونس به نشر رسیده و از آقای بیات رسماً درخواست شده است که هموطنان را از شر این مخلوق بی شخصیت نجات بخشد، ولی گوش شنوا کو؟
بلی جاسوسی همسایگان خاین افغانستان عمل دوزخی و شرم آور است، اما به نظر شما به هدایت و تمویل سی آی ای تمام تیلفون های هموطنان شما را زیر پوشش استخباراتی اف بی آی و سی آی ای در آوردن، یک خدمت ملی است؟ میشد که آقای بیات به کمتر ازین ثروت سرشار قانع میبود و نمایندۀ استخبارات خارجی نمیبود و یک شورای نظاری فروخته شده را بنام فرید یونس برای زجر و تحقیر هموطنان حمایت و پشتیبانی نمیکرد.
شما راست میگویید که آقای بیات در مملکت ما که بیش از اندازه بیکار سرگردان است، بهر طرف کار پیدا کرده است. این کاملاً حقیقت دارد و همچنین قابل ستایش است، اما اگر این روش وی بحیث یک افغان وابسته به غیر و تحت اوامر استخبارات خارجی مثل سی آی ایی و غیره نمیبود، چقدر افتخار آمیز و پسندیده تر می بود.
شاید اگر ازین عاید سرشار نه چنین مقدار کم، بلکه یک فیصدی قابل ذکر را در راه خیریه مصرف میکرد نور علی نور میگردید.


اسم: پیر محمد بابر   محل سکونت: انگلستان    تاریخ: 15.08.2011

خدا خیر کند که گپ به شریعت اسلامی رسید و ملا ځلاند خیدری که شاید حیدری باشد برسم گلب الدین جنایتکار کم است فتوا صادر کند.

من با شاغلی محترم نجیب کامل موافق هستم. بیات کارهای نیک برای مردم و وطن ما انجام داده که نادیده گرفتن آنها بی انصافی است.
ما افغانها باید بر اساس رسوم پسندیده ایکه در بین ما مروج است کار نیک مردم را نباید فراموش کنیم ولی در ضمن باید جانب کمک کننده را متوجه آن نواقص و اشتباهاتی هم سازیم که اگر در کارشان موجود باشد و یا عدۀ مغرض میخواهند از کمک های شان استفاده سوء نمایند
اینجا من میبینم که یکعده از کمک های شاغلی بیات در افغانستان سوء استفاده میکنند. اما آیا ملا یونس را بیات دستور داده؟ یا بهتر بگویم آیا شاغلی بیات ملا یونس را چنان جاهل و عقده ای ساخته است؟
در کشور های غربی دولت ها در مقابل کمپنی های شخصی که برای هزاران نفر شرایط کار مساعد میسازند با وصف مخالفت یک کمپنی با سیاست های حزب حاکم از حوصله و تحمل کار میگیرند زیرا میدانند که اگر در مقابل کمپنی قرار گیرند شاید مالک آن، کمپنی خود را به خارج از کشور انتقال داده و باعث گردد که هزاران کارگر بیکار شده و دولت تأمین زندگی و معاش شانرا به عهده گیرد. بجای آن نمایندگان حزب حاکم با کمپنی ها داخل مذاکره شده و مالکین کمپنی را تشویق بدفاع از سیاست های جاری دولت میکنند.
حالا ماهم بجای اینکه خدای نکرده قبر شاغلی بیات را حفر کنیم چرا یکعدۀ ما که با او آشنایی داریم نمیرویم و با او صحبت نمیکنیم تا او بداند یکعده خائن و جاهل مانند ملا یونس از تلویزیون و با استفاده از امکاناتیکه او در اختیار شان قرار داده فضای بی اعتمادی و دشمنی را در بین افغانها دامن میزند.
اگر دیدیم که شاغلی بیات بیانیۀ صادر کردند و در آن از ملا یونس و کارهای او حمایت خود را ابراز داشتند در آنصورت ما حق داریم اورا جزئی از همان گروۀ مریض سازیم که منافع گروهی، قومی، سمتی و حزبی شانرا بالاتر از منافع افغان و افغانستان میدانند.
مسلۀ همکاری و یا عدم همکاری شاغلی بیات با سازمانهای اطلاعاتی چون سی آی ای ثابت نشده ولی اگر ثابت هم شود باور کنید برابر با جواسیس و نوکران معلوم الحال پنجابی ها و آخوند ها چون داودزی سفیر بنام افغان در لعنت آباد و عبدالخبیث حرام نماینده ساوامای آخوند ها در ولسی جرگه برای افغانستان مضر نخواهد بود" نوکر نباش مرد باش اگر میباشی نوکر مرد باش".
از یاد نبریم که سازمانهای جاسوسی جهان بخصوص سازمهانهای استخبارات کشور های مقتدر بعضاً بخاطر اینکه اذهان جامعه را مغشوش سازند و واقعیت هارا در لابلای افشاگری های قصدی پنهان کنند و یا توجه رااز مسایل مهم و اشتباهات خودشان به سمت دیگر معطوف سازند دست به یکسلسله اقداماتی میزنند که یکی از اجزای "کمپاین ضد اطلاعاتی" یا کونتر انتیلیجنس میباشد.

سلام


اسم: ځلاند خیدری   محل سکونت: فعلا کابل    تاریخ: 15.08.2011

اداره وهموطنان محترم سلام.
اغاي احمدزي درمورد ملا فريد يونس پروگرام كه از طريق تيلويزيون نور به نشر ميرسد از اغاي بيات ويا نماينده ان طالب معلومات شده بود مگر كاسه صبر خواهران رحيمه جان چاريكاري وشريفه جان پاكزادلبريز تبصره منطقي وبه جانوشته كه اغاي بيات وارينزي ديگر جرات پاسخ دادن منطقي را ندارد واغاي نجيب كامل جانشين اغاي ارينزي شده.
ما ضرب المثل داريم كه ميگويد پرسيدن عيب نيست ندانستن عيب است درزمان نظر نوشتن تان خدا كند كه سر حال بودن درمورد فريد يونس معلومات تانرا تكميل نمايد اگر بدسترس نداري به ارشيف پورتال وزين افغان جرمن مراجعه نمايد ويا طالب كمك شويد ويديو كارمندان تيلويزيون نور موجوداست من مطمنم كه معلومات تان در مورد اغاي بيا ت هم مانند ملا فريد است شنيدن كه علي اباد شار است از ديوانه خانه هاي ان خبر نداريد.
افغانستان يك كشور اسلامي است افغانكه از مسايل مذهبي كلتوري سياسي ووضع موجودوطن خوداگاهي نداشته با شد قضاوت هم كرده نميتواند با اين نوشته بي سر وپاي تان از خانم رحيمه جان نه بلكه از هم خوانند گان واداره پورتال افغان جرمن معذرت بخواهيد
بااحترام


اسم: چراغ علی   محل سکونت: کربلا    تاریخ: 13.08.2011

چندی قبل در یک نشریه معتبر خارجی خواندم که امریکا در صدد است تا در قندهار در احاطۀ پایگاه نظامی خود مرکز کنترول کامپوتری وانترنتی را ایجاد نماید که متمم دستگاه شبیه آن در عراق باشد و نیم قارۀ هند و آسیای مرکزی را زیر پوشش بگیرد. به شکل دستوری زمینه ّبرای اینکار توسط دستگاه مخابراتی بیات قبلا فراهم شده است. بیات جز پلان وسیع استحباراتی امریکا و ناتو است. اینکه تلویزیون آریانای بیات به موره های مرده چون جلالی، خلیل زاد و غیره وقتاً فوقتاً نفس تازه میدمد، فقط به خاطر استمرار حالت جنگ و اشغال بدست کسانی است که در انقیاد شان به بیگانه شکی وجود ندارد. خدا خیر را پیش کند...


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 13.08.2011

خانم رحیمه جان سلام. من بمسایل مذهبی وقت ندارم و بتحصیل و کار خود مصروف استم. من کاملاً اندیشه چپ و لیبرال دارم که در آینده متوجه نوشته های من اگر باشید شاید بدانید که فرید جان یونس یک تاجک متعصب است من یک تاجک افغان استم که به تمام افغانستان ارتباط دارم. من بنظرات فرید یونس احترام دارم ولی علاقه به شنیدنش ندارم و من نمیدانم که کدام تلویزیون مربوط آغای بیات است و صرف من بسیار دیده ام که در تمام افغانستان کمک های بنیاد بیات رسیده است واگر شما این کار را میکردید که آغای بیات انجام داد و من از شما هم دفاع میکردم. بسیار ببخشید که من تلویزیون های افغانی را نمیبینم و علاقه هم ندارم. مشکل است من بدانم که شما از سرزمین ارغوان و انگور باشید ولی بهر صورت من همیشه طرح بخصوص خودرا دارم که برای وحدت ملی و ناسیونالیزم افغانی و برای یک افغانستان من میرزم و امیدوارم که قضاوت کورکورانه تان را پس بگیرید
با احترام


اسم: رحیمه چاریکاری   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 13.08.2011

رحیمه چاریکاری از کالگری، برتش کولمبیا، کانادا

سلام به همه هموطنان حقجوی و اعضای پورتال وزین افغان جرمن آنلاین.
هر موضوعی که مربوط به افغانستان باشد، حق مردم آن است که از اصل و عمق قضیه باخبر باشند. در شرائطی که مملکت ما بدست قوای خارجی و همسایه های بی احساس و بی مروت آن و هزاران جاسوس حریص وطنی با خطرات بزرگی روبرو میباشد، پشتیبانی از اینکه این شخص از گاو غدود، اینجا و آنجا خیرات میکند و کمره های عکاسی را بر هر پیپ روغن و هر جوال آرد که به مستمندان داده میشود، متوجه میسازد، کار پسندیده ای نیست. آقای نجیب کامل که مینویسند آقای بیات چون دستگاه وسیع تیلفون بیسیم را در افغانستان آورده است، نوش جانش که از هر منبع این پول تهیه شده باشد. در حالیکه مردم افغانستان اگر منبع سرمایه و علت نصب چنین دستگاه مخابراتی را که در تمام افغانستان تجارت دارد، بدانند نظر آقای نجیب کامل را نخواهند داشت. همان طور که مضمون مجلۀ امریکایی ( ونتی فایر) مینویسد، تهداب این دستگاه با عظمت را مؤسسات استخباراتی امریکا ازقبیل سی آی ای، اف بی آی و امنیت ملی آن در بدل اینکه هر مخابره از افغانستان و به افغانستان بصورت( دبل) صورت گرفته و در دستگاهای تحت کنترول این مراکز استخباراتی و دستگاه های جاسوسی در یک جزیرۀ دور افتیده ثبت گردد. آیا آقایان نجیب کامل و احسان آرین زی در نظر دارند که مانند دستگاههای مخابراتی ممالک کمونیستی و خود شوروی سابق، هر مخابرۀ تیلفونی هموطنانشان تحت نظارت و مراقبت سی آی ای و اف بی آی باشد؟
آنانیکه گمان میبرند که اصل موضوع صرف یک سرمایه گزاری افغانی و امریکایی است، لطف نموده مضمون را به دری و انگلیسی، یکبار دیگر به دقت مطالعه نمایند.
آیا موجودیت فعالیت تلویزیون ( تفرقه انداز) نور را که به سر انگشت انسان های بی خرد و ملای قلابی، مسخ شده و مردم ستیزی چون( فرید یونس) بنام آقای (بیات) فعالیت مینماید، هم مورد پسند آقایان آرین زی و کامل میباشد؟ آیا این ها قبول دارند که آقای (بیات) کار خوبی میکند که به عوض نصب یک دستگاه ملی افغانی متعلق بمردم، یک تلویزیونی را که یا توسط ملای شعبده بازی چون فرید یونس، به تحقیر وتوهین هموطنان شریف ما میپردازد و یا توسط وی و کسان دیگر، به قهرمان سازی های میان خالی، باعث انزجار و فریب هموطنان ما میگردد؟ متاسفانه ملت بیچارۀ ما را از خود و بیگانه میرنجاند. بیایید اینقدر پشتی خواهی ناحق ننمایید.


اسم: شریفه پاکزاد   محل سکونت: ناشویل، تنسی، ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 12.08.2011


سلام و احترامات به اعضای پورتال مردم بینوای افغانستان، افغان جرمن آنلاین!
احسنت بر شما که آئینۀ اخبار و جریانات افغانستان و مردم خاموش آن هستید. جای بسیار تعجب استکه یکی از هموطنان ما بنام احسان الله آرین زی با پشتیبانی از آقای احسان الله بیات ویرا در انظار بیشتر خوار و خفیف میسازد.
آقای آرین زی، اگر کس دیگری جای شما میبود به عوض چنین یک استدلال ضعیفی، به نفع آقای بیات سکوت اختیار مینمود، نه اینکه یک قضیۀ حقوقی و جزایی ایرا که اکثریت از آن بیخبر بودند، به صحنه کشیدید و مردم را آگاه نمودید که آقای بیات چنان یک قضیۀ بغرنجی را در انگلستان هم داشته است که اگر شما با اسناد و مدارک قدم جلو نمیگذاشتید، شاید اکثریت مردم مثل حالا از چنین و چنان آن ماجرا ی مغلق چیزی نمیشنیدند.

در جریان مقالۀ مجلۀ پرفروش ( وینیتی فییر) هم این جناب شما هستید که به زعم خود از آقای بیات پشتیبانی میکنید، در حالیکه متن چنان یک مجلۀ با پرستیژ و عام پسند امریکائی را به دروغ نوشتن، متهم کردن هم براستی که دل شیر میخواهد! بزرگان گفته اند:
دشمن دانا بلندت میکند برزمینت می زند نادان دوست
آقای آرین زی، اینکه شما مقیم کدام نقطه ای ازین جهان پهناور هستید، معلوم نیست، ولی در همین امریکای بزرگ، اگر کسی چنان یک مجله ای مانند ( وینیتی فییر) را به دروغ و بهتان نویسی رسماً متهم نماید، دقیقاً با قانون دانان و وکلای دائمی آنان مواجه خواهد گردید. البته که راه تعقیب قانونی در یک مملکت دیموکراسی باز است. خوب میبود که به عوض تغیر دادن لینک صفحۀ انترنتی مضمونی که به مطالعۀ جهانیان رسیده و بیشمار کاپی هم گردیده است و تمام مغازه ها از اصل مجله مملو میباشد، مجلۀ (وینیتی فییر)را با مدیر مسئول آن آقای دیوید روز به محکمه سوق داد و نتیجۀ چنین یک جریان بزرگ را در میدیای جهانی نشر نمود!
مؤفق باشید.


اسم: پیر محمد بابر    محل سکونت: انگلستان     تاریخ: 12.08.2011


فقط یک تبصرۀ کوچک در مورد سخن شاغلی محترم بنیاد در مورد نوکری و خدمت آی اس آی ، سازمان استخبارات ایران، سی آی ای ، ک جی بی و غیره.

من با ایشان کاملاً موافق استم که خدمت هر یک از این سازمانها جاسوسی است و نادرست - ولی ضرب المثل افغانی است که " نوکر نباش مرد باش اگر میباشی نوکر مرد باش".

پس اول نباید برای سازمانهای خارجی جاسوسی کرد ولی اگر کسی میکند پس باید بداند که جاسوسی پنجابی ها و یا آخوند های ایرانی نه تنها که خیانت است بلکه ممثل جهالت و گندگی شخص نیز است.

اینکه داکتر نجیب الله چه خوب کرد و چه بد کرد موضوع جداگانه - ولی در یکی از صحبت های خود گفته بود که این رهبران هفت گانه باید خجالت بکشند و خود را لعنت کنند که بدستور پنجابی ها که عمر دولت شان از عمر او کمتر است ، کشور و مردم خود شانرا بر باد میکنند.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان     تاریخ: 12.08.2011Washington Dropped the Ball on a Secret Afghan Wireless Communications Company that Might Have Prevented 9/11

خوانندۀ محترم جناب علی اصغر سیغانی از ولایت زیبای بامیان،

از حسن نظر شما راجع به پورتال افغان جرمن آنلاین کمال تشکرات و امتنان خود را به شما عرض میداریم. شاد باشید.
شما تقاضا کرده بودید تا متن انکلیسی این خبر مجلۀ وانیتی فیر واشینگتن را در این دریچه به نشر بسپاریم تا توجه انگلیسی زبانان به این تراجم معطوف گردد و از صحت و سقم تراجم بنویسند و ما و خوانندگان این پورتال را ممنون سازند.
اینک امر شما بجا شد و از اینکه دوسه روز را در بر گرفت امید بر ما ببخشایند چه بدست آوردن آن کمی وقت و دقت می خواست.
شما و همه خوانندگان این دریچه میتوانید با یک کلیک بر هر سطری از پیام هذا که خواسته باشند متن انگلیسی را مطالعه فرمائید.
با عرض حرمت.
کمیتۀ نشراتی پورتال افغان جرمن آنلاین


اسم: سالم سلامت   محل سکونت: نیویارک    تاریخ: 12.08.2011

سالم سلامت از نیویارک
افغان بی سیم
چاق و چله شدن انسانهای دوپا در چراگاه پر آب و علف بی صاحب افغانستان موضوع تعجب آور نیست. گذشته ها مبرهن است، بار بردنهای سنگین آشکار و تا هنوز زنگوله های چاکری و فرمان برداری در گردن ها آویزان. بارکشی برای اجانب وسیله ساز این همه زورمندی، قدرت و تمول و رفاه است. باداران حق شناس خدمات مزدوان را بی اجر نمانده طی مجلسکی اختیارت مطلق این مزرعۀ پدر مرده را به مزدوران بخشیدند. غصب ملکیت ها، چپاول مال بینوایان، تجاوز بر طفلکان معصوم، غارت بیت المال، خود آبادی و وطن ویرانی و هزاران ظلم و ستم ناروا که چارپایان از انجام دادن آن عار دارند رسم متداول روز گردید. بهر غرش هیبتناک و وحشتناک این هیولاهای دل حاکم لرزید، قاضی غش کرد و څارنوال فرار، وکیل بلی وکیل مردم نی بلکه رقاصان دور دهل قدرت در یک خانه به نام شورای ملی گرد هم آمده به قرصک و پای کوبی پرداختند و منافع ملی را در منفعت جیب خود و کیسۀ باداران دیدند و منفعت دیگران را پارچه پارچه کردن میهن سراغ نموده از دهان صدای ملت بر آوردند و از مجرای دیگر سود بیگانه. حرص و آز این حیوانات دو پا در منبع داخلی تطمیع نشده عزم خاک فروشی رواج گردید زبان را تغییر دادند و فرهنگ را پامال و دگرگون. آنچه بنام غیرت، همت، شهامت و عظمت وجود داشت در بازار بی ننگان بحراج گذاشتند. کمک دهندۀ خارجی را به دزدی وطنی آشنا و با آنها سر جوال گرفتند. برای گرفتن قرارداد پل و پلچک و مکتبکی بزم طرب برانداختند؛ کباب بره پختند و باذۀ ناب تعارف کردند و برای امریکایی و جرمن وانگریز و فرانسوی و ... دخترک و پسرک را برقصاندند.
تجمل، شکوه، جاه و جلال، مال و منال، حشم و خدم قصرهای مجلل نصیب کسانی گردید که نه چندان دور محتاج قرص نان و چاینک چایی بودند. در درخت خرمای ویلای میان آب دوبی قصر ها خریدند و ملیون ها را در گاو صندوق های بانک های بیرون وطن ذخیره نمودند.
این قصۀ آنانی بود که ما همه به چهره های شان اطلاع کافی داریم.
ولی کسان دیگری که جزء این گروه نبودند ولی معجزه آسا نردبان ترقی؛ تعالی و شهرت را پیمودند. با آشنایی به گذشتۀ شان دارایی و تجارت شان در نیویارک و عاید فروش خانۀ لندن شان به مشکل حتی یک ملیون دالر را پوره میکرد. چگونه به این مقام والای سرمایه داری رسیدند. . . از گدا تا شاه مشتری شان شدند.
کسی که به فراست و درایت و هوشیاری خدا دادش متواضعانه در سایۀ تکیه خانه، مسجد، شفاخانه، کلینیک و مکتبی راه میرفت. روی یتیمک می بوسید و بر سرش کلاه چینایی و به پایش چپلک پاکستانی میکرد و بوجی آرد را در کفل میکرد که همه قابل قدر است اما سوال ها نزد هوشیاران موجود بود که روزانه چند اندوخته می شود؟ و این همه از کجا آمده؟ گرچه همانطوریکه در طول تأریخ به احساسات ملی و دینی ما بازی شده زمانی با تمام خوش باوری ها و ساده دلی ها با فریب خوردن به کلمات و اعمال مزورانه دست های دعای ما به آسمان بالا می شد و بعداً جای دعا را چک چک گرفت ما به مردم چک چکی تبدیل شدیم.
خوب خانه بابۀ (دوید روز) آباد که شکاکیت های مارا رفع و به سوالات ما پاسخ داد. گرچه از دست ما چیزی نمیآید حد اقل چیزکی دانستیم خانه پدر (ویکی لیک) خراب که این موضوع از نظرش پوشیده مانده بود.


اسم: منصور احمدزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 12.08.2011

باعرض سلام خدمت ادارۀ افغان جرمن آنلاین، خوانندگان و قلم بدستان.
از تكرار مطلب اگر بگذريم آغاي سليم از ترجمه عاليقدر هاشميان و نظر محترم انور بنياد واقع بينانه مهر تائيد گذاشته موضوع جالب ديگري را كه آغاي سليم مطرح نموده موضوع تلویزيون نور پروگرام داكتر ملای هركاره فريد يونس ...؟ كه در شرايط كنوني كشور ما نهايت حساس و مهم است.
آغاي احسان الله آرينزي كه شخصيت محترم و نويسندۀ قابل قدر است به دفاع از آغاي بيات مطلبی را زير عنوان رد اتهامات با كلمات جدي و آمرانه نوشته كه لطفاً از نشر و تكثير كذب و اتهامات نادرست در مورد افراد نيك نام و خدمتگار جلوگيري نمائيد و در آخر نوشته نشر اينگونه مطالب بدون شك قلوب وطنپرستان را جريحه دار ساخته واز تكثير آن بايد جلوگيري شود.
در مورد بايد عرض كرد اگر پورتال وزين افغان جرمن به امر آرينزي عمل نمايد ديگر اين پورتال ملي و مردمي نخواهد بود.
افغانها در مورد كدام تهمت را عليه بيات وارد نكرده مطالب را از منابع خارحي ترجمه و در خدمت خوانندگان قرار داده
آغاي بيات روزانه قلوب صدها هزار هموطنان خود را توسط پروگرام ملا داكتر هركاره فريد يونس ...؟ از طريق تلويزيون نور جريحه دار ميسازد
گمان نمي رفت كه آغاي آرينز ي با ذكر چنين كلمات بدفاع از بيات بر خيزد
بهرحال منتظر ماند تاآغاي بيات و ياهم شخص ديگري به نمايندگي بيات در مورد ملا داكتر هركاره فريد يونس ...؟ اظهار نظر و قضاوت را به هموطنان ميسپاريم.


اسم: Qasem   محل سکونت: Germany    تاریخ: 11.08.2011

Salam Mohtaram Arianzai, if you mean that Mr. Baiat is helping Afghans then please read this link carefully and give us information about the intention of Mr. Baiat about Noor-TV and Molla Yunus

Which aims does he follow?

I am really very interested about your opinion

نمایش محمد فرید یونس

نظریات

Wasalam


اسم: اصف سليم   محل سکونت: كابل    تاریخ: 11.08.2011

درنولوستونکو او د افغان جرمن پورتال اداری ته سلامونه او شی چاری.
د نن ورځي عادي روزګار دي چه څوك چيري استوګنه لري او په څه كار او بار مشغول دي پيسي ګتي دابه يو لوري ته د يوه رشتيني او بادرده افغان خخه دا توقع كيژي چه د خپل تا تو بياستقلال ملي ګتي اواسلامي ارزشتونه په نظر كي ولري
د بيات صاحب به هكله كوم مطلب چه دهيواد وتلي شخصيت جناب هاشميان صاحب له بهرنيو منابعو خخه ژبارلي دي د قدر ور دي او دانور بنياد نظر هم واقعيتونه په داګه كرديدي په خواكي محترم احسان الله آرين زي رد اتهامات ليكلي دي دا يوه لوري ته د جناب بيات د نور تلويزيونّ په هكله چه زمودوطن نومياليو ليكوالا نو ليكني نيوكي وكر چه د ګران افغان جرمن پورتال له لوري خپري شويدي چه د داكتر فريد يونس پروګرام د ملي وحدت او دافغانستان په ګته ندي اوس به آرين زي صاحب ته دا پريكره هم پر يژدو چه بيات صاحب ديوه لوري افغان بي وزلو سره په هيواد كي مرستي كوي او دوطن دوستي آواز اوچتوي مګر بيا داسي كسانو ته چه اصلا نه دهيواد اونه هم داسلام په ګته دي زمينه د كار پلاس ور كوي اوس به دا پريكړه هم محترم آرينزي صاحب ته پريژدو چه قضاوت وكي هغه مرستي او داسي كسان چه د بهر نيانو ګمارلي او د بهرنيانو په ګته كاركوي كوم لوري د ترازو به يي دروند وي د بيات صاحب نن ورځ افغانانو ته ګته او كه تاوان .
د سر لوري ودان يو موتي افغانستان په هيله


اسم: انوز بنیاد   محل سکونت: انماد    تاریخ: 11.08.2011

انور بنیاد
افغان بیسیم
رسانه های اطلاعاتی بیرون از وطن رسالت پخش و نشر واقعیت ها را به ارتباط گذشته، حال و آیندۀ وطن دارند. صرف نظر از اینکه در بیان این حقایق پای چه کسی کشانیده میشود، بزرگ است یا کوچک است، صاحب نفوذ است ویا باز نشسته، از اراکین دولت است ویا سناتور، متمول است و یا نادار. اما حفظ امانت داری، صداقت، عدم جانب داری، عاری از هرنوع تعصب، در چوکات اخلاق مطبوعاتی بدون توهین، تحقیر و هتک حرمت از شائستگی های یک رسانه است چه چاپی باشد چه صوتی و چه تصویری.
گاه گاه طراوشات قلمی بعضی نویسنگان، گویند گان و برنامه سازان چشم بستن و دهن باز کردن است، چون درین ساحه بازخواست و قانونی وجود ندارد، بیدریغ تهمت می بندند وافتراء میکنند هرچه سینۀ فراخ شان خواست تحویل بیننده و خواننده میکنند.
این جاسوس اینجا است ودیگری گماشتۀ جای دیگر. شخصی که با حفظ منافع ملی از قرار داد ستراتتجیک امریکا با افغانستان با دلائل قوی حمایه کرد او نوکر و جاسوس سی آی ای است، این وطن پرست نیست و آن از ملی گرایی خبر ندارد و امثالهم .
بر شخصی که اتهام وارد می شود یا بروی حیا و حفظ آبرو خاموش می ماند ویا بدفاع خود چیزی میگوید وچیزی می نویسد، اما رسم محکمه رفتن و اقامۀ دعوی برای اعادۀ حیثیت هنوزدر جامعه ما راه نیافته.
اما در مطبوعات امریکا و اروپا و دنیای متمدن پیرو رسم دیموکراسی چنین نیست نشرات از خود قوانین و موازینی دارد که در برابر قانون جوابده هستند.
آن چه درVanity Fair نشریۀ معتبر امریکایی به نشر رسید اتهام نیست، بهتان نیست بلکه راپوریست موثق بروی اسناد. درین راپوراز شرکاء برتانوی شرکت افغان بی سیم طور ضمنی یاد شده و درست بودن و غلط بودن دعوی آنها علیه آقای بیات درین راپور موضوع بحث نیست. اما نمک شناسی و پاس داری از سجایای برگزیدۀ ما افغان ها است اگر کسی به بادار گفت بالای چشم ات ابرو است باید خادم به پاس حرمت نان و نمک بدفاع از بادار برآید که آقای احسان الله آرین زی این صداقت را بجا کردند.
اما بنازم دلیل و منطق و طرز دید نجیب جان کامل را که اگر کسی به باآی ا س آی پاکستان و یا سازمان استخباراتی ایران همکاری کرد خائن ملی است ( که واقعا" است) اما اگر کسی در خدمت FBI و یاCIA کمر همت بست ملی گرا و وطن پرست بوده و آنکه جاسوس KGB بود انقلابی و قهرمان است .
چون در شبکه بی سیم بریاست آقای بیات، FBI هفتاد ملیون دالر سرمایه گذاری نموده سوال این جاست که چندین ملیون عاید روزمره شرکت به عایدات خزانه امریکا تحویل میگردد ویا این احمق پولی است که امریکا به آقای بیات می پردازد.
نشر کردن دو ترجمه درعین موضوع برای من ، توسط پورتال عزیز افغان جرمن آنلاین، تعجب آور و غیر معمول است. من ترجمۀ اولی را با اصل متن انگلیسی سر دادم ترجمه محترم جاغوری صاحب کامل، ثقه وبدون تصرف وتزئید در اصل بدون هیچ عیبی است . بازهم برای قناعت همکار محترم ، پورتال متن انگلیسی آنرا نشر کند.
پایان


اسم: علی اصغر سیغانی   محل سکونت: سیغان و کهمرد    تاریخ: 11.08.2011

بحضور مسولین و دست اندر کاران سایت وزین افغان جرمن.

شما یک سایت ملی و مردمی را ایجاد کرده اید که برای آگاهی مردم تان خدمت می نمائید که قابل قدر و ارزش است. تاریخ آینده مطبوعات وطن از شما بنام نیک یاد خواهد کرد.
موضوع بسیار حساسی را که در نشریه وانیتی فیر به قلم جناب جاغوری ترجمه شده است در ستون نظرخواهی گذاشته اید، ممنون شما.
این حقایق ایست که باید مردم وطن افغانستان بدانند. ولی همین نوشته مجله امریکایی را که به قلم حناب هاشمیان هم ترجمه شده تکرارا در همین ستون نظرخواهی تان گذاشته اید.
از مطالعه هر دو ترجمه چنبن معلوم میشود که یا برداشت هر دو مترجم از هم فرق دارد و یا اینکه یکی از این دو مترجم محترم به زبان انگلیسی تسلط ندارد.
برای اینکه خوانندگان سایت شما بتوانند در بارۀ صحت ترجمه ها قضاوت نمایند از شما خواهشس میکنم متن انگلیسی این نشریه را هم در همین ستون به دسترس مردم قرار دهید تا اقلاً انگلیسی زبانان افغان از واقعیت متن نوشته شده آگاه شوند. از توجه شما تشکر.

با احترام
علی اصغر سیغانی از کهمرد افغانستان


اسم: چراغ علی   محل سکونت: کربلا    تاریخ: 10.08.2011

از پروفیسور هاشمیان که کمر همت برای افشای اشخاص مشکوکی بسته اند که از ثروت خود برای اشتهار سیاسی استفاده میکنند متشکرم‌!
منتها چیز نوی در ارتباط وابسته بودن بیات به پروژۀ بزرگ اشغال افغانستان و ذهنیت سازی ها بالوسیله استخبارات خارجی بدست نداده اند: طی ده سال بیات در دو جهت کار نموده است :

یکی دفاع از ماجراجویی های اقلیت های قومی به قصد زمینه سازی برای جدایی های احتمالی ( تلویزیون های بیات تریبون تبلیغاتی این پلان شیطانی است.)

دیگری تشویق طفیلی گری و فقر پروری. به این منظور توزیع نان و روغن به مستمندان. بیات و حامیان خارجی اش میدانند که در معامله ستراتیژیک با یک ملت پرازیت، مفتخوار و فاقد کرامت و غرور پیروزمند خواهند شد.
ازین رو بیات علی الرغم مصارف زیاد در بخش های نمایشی، تا حال هیچیک فابریکۀ تولیدی که مردم در بدل زحمت خود نان حلال بدست بیاورند و نیاز به خیرات بیات دریافت نکنند، نزده است.
تصور میشد که افغانستان با زابلی عصر جدید مواجه است. چنین نشد.
در پروژه های بیات محلات طبق تقسیم بندی های اتنیک دقیقآ انتخاب میشوند.
مثلآ ساختن بهترین زایشگاه برای افزایش توالد و تناسل و نهایتاً نفوس اقوام بخصوصی در نظر گرفته میشود.
بیات ادامۀ کار خود را باید تابع یک حکومت ملی بسازد. از حکومت دستور بگیرد نه از مراجع خارجی ... به قصد شست و شوی مغزی ...
خیرات های بیات در عین حالیکه قابل قدر است در طویل المدت برای نسل آینده ایکه در خانواده های گدا و خیرات خور بزرگ شده اند، قابل بسیار اندیشه است.


اسم: احسان الله آرینزی    محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 10.08.2011


رد اتهامات


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 10.08.2011

سلام وطنداران عزیز.

اینکه یکنفر با که در کدام کشور و بنفع کشور خود و یا کشور میزبان کار میکند و پولدار و یا غریب میشود خوب است که با خبر شویم ولی در صورت ایکه کمر بقتل و کشتار ملت و خطای برای صلب استقلال کشور نداشته باشد ما نباید ذهنیت منفی داشته باشیم.
آخر همین آدم (بیات) کاری خراب نکرده است. یک بخش حیاتی کلتور مدرن رااز بیرون در داخل وطن ما آورده است. چرا ما افغانها باید در چندین جبهه داخل جنگ شویم. ما در جنگ علیه بنیاد گرائی مذهبی - کمونیزم - طالبان و پاکستان و ایران تعصبات قومی و قبیلوی و زبانی و سیاسی خودهارا مصروف ساخته ایم.
بعضی وقت ها پاکستانی های که زبان مارا یاد گرفته اند بمقاله نویسی می پردازند و ما که برای وطن خود دراین لحظه حساس خون دل میخوریم و احساساتی قضاوت میکنیم. من هیچ قرابت با آقای بیات ندارم و نه خواهم داشت چون برایش احتیاج ندارم. از نظر اقتصادی و تحصیل و زندگی اجتماعی من باندازه خود استوار هستم. ولی کاری را که آقای بیات انجام داده هم افغانی است و امریکائی که بنفع ما و امریکائیان بوده است. ما به ارتباط با جامعه بین المللی ذریعه مبایل و تیلفون ضرورت مبرم داشتیم و آنها با پول برای ما مهیا ساختند و کنترول القاعده و طالبان هم مفت و رایگان انجام شد که اگر پاکستانی می بودیم حالا ملیارد ها دالر را باید از دنیای غرب باج میگرفتیم.
به هر چیزی که ایمان داری تو هموطن با وجدان افغانی ات کمی بیاندیش . قطره قطره گپ های که یک کمک کننده برای غربا و مساکین را ساقط کند نه افغانی است و نه انسانی.
من منحیث یک افغان آقای بیات را پشتیبانی میکنم. نفع او نفع وطن است و نقص او نقص وطن است. اچکزای صاحب شما برای یک طرح استراتیژی افغانی یک نوشته از خود کنید که چطور ما یک ملت واحد شویم و یک ابر قدرت در منطقه شویم و یک اسرائیل دوم شویم تا کسی قدرت تنفس را بدون اجازه ما در منطقه نداشته باشند مثل اسرائیل که عربها اجازه تنفس را از آن میگیرد. .
غربی ها در حالت بیچارگی ملت ما بسیار چیز ها را مینویسند و آزادی بیان هم سرحد ندارد. ما افغان ها با موچینک تحلیل و تجزیه کنیم باز بترجمه آن بپردازیم. من و هدف اچکزی صاحب محترم را ندانستم و تحلیلی هم ننوشتند که اگر بتواند تمام ملت افغانستان را بمحور دلخوای خود بچرخاند.

من از پورزتال افغان جرمن آلاین یک خواهش دارم.

شما فرزندان با ابتکار افغان زمین با درایت ملی و مسئولیت مطبوعاتی انتشار مطالب ا بدقت لازم چک کنید تا بسوی ملت شدن گام های استوار گذاشته وطن را بسوی ترقی و شگوفائی ثوق بدهیم
په درناوی


اسم: مترجم : داکترسیدخلیل الله ها شمیان    محل سکونت: مان کلیر امریکا    تاریخ: 09.08.2011

(نشریه وانیتی فیر -Vanity Fair - 4 آگست 2011
آقای (دیوید روز) مدیرمسئول نشریه (وانیتی فیر) برای اولین بار ا فشا کردکه طالبان درسال 1999 بیک کمپنی امریکایی بنام(افغان وایرلس کومیونیکیشن ) لایسنس رسمی صادرکرده بودند تا درافغانستان سیستم های سیلفون و انترنت را تاسیس کند. اگر این معاملهءمخفی که نام مخفی آن (اوپراسیون فاکسدن)بود تکمیل میشد، دولت امریکا در مدت یکماه بالای تمام مخابرات تلفونی و ایمیل های القاعده و طالبان دسترس پیدا میکرد. یک مامور سابق (ان اس ای) به آقای روز گفت :
"" اگر این دسترس را میداشتیم بسیار مفید میبود. اگر این شبکه تاسیس میشد، با تکنالوزی که درسال 2000 وجودداشت برای استخبارات ما یک سرمایهء بی بدیل میبود."" اما بقرارراپور آقای روز "" درآن اوقات نهایت حساس دولت کلینتن این پروژه را بتعویق انداخت، درحالیکه موسسات استخباراتی درحال رقابت امریکا (اف بی آی ان اس ای - و سی ای ای) هریک درتلاش بودند تا این پروژه را تحت کنترول خود داشته باشند. یک مامور سابق (سی آی ای) میگوید :"" این یک وسیلهء مهم بود که ما باید در افغانستان تاسیس میکردیم و غنیمت بزرگی میبود. چرا آنرا تاسیس نکردیم ؟ چونکه موسسات رقیب استخباراتی بین خود بموافقه نرسیدند.""
بقراراظهارات اقای روز، یک سرمایه گذار افغان امریکن درساحهء تیلی کومیونیکیشن بنام احسان بیات که درعین زمان بحیث جاسوس ضدتروریزم با موسسه (اف بی آی) کارمیکرد، با مامورین عالیرتبه طالبان ، بشمول وکیل احمد متوکل، مناسبات نزدیک قایم کرده بود. بیات عادت داشت که بدوستان طالب خود تیلفونهای ستلایتی بقسم تحفه میداد و ازین تلفونها، بعقیده آقای روز، اسامه بن لادن و ملامحمدعمر استفاده میکردند. بیات از طریق تماسهای خود وبکمک شرکای برتانوی خود توانست معامله ایرا براه اندازد و یک شرکت بنام (افغان وایرلس) را درکابل تاسیس نماید. بوزارت مخابرات افغانستان 0 2 فیصد سهم شرکت داده شد و متباقی اسهام شرکت به بیات تعلق گرفت. نشریه (وینیتی فیر) تفصیلات این معامله را نشرکرده و بقرار آن "" شرکت تلفون بیات نه تنها امتیاز انحصار توزیع سلفون را درسرتاسرافغانستان دارد، بلکه کنترول ""دریچه های مخابراتی بیرون ازکشور"" ، یعنی کنترول تمام مخابرات شفاهی و ترافیک اطلاعات ، بشمول اطلاعات ستلایتها و انترنت، را بدست دارد.
آقای روز از بیات تقاضای یک مصاحبه راکرد ، اما بیات جواب نداد. اما انگلیسها، شرکای سابق بیات ، آقایان ( ستیورت بنتهام و لارد مایکل سسیل) دراثر یک دعوی که درسال 2003 بمقابل بیات درمحکمه اقامه کردند، قانونا از اظهارحقایق ممانعت شده اند، زیرا آن دعوی درتحت مقررات امتیاز اسرارمخفی دولت انگلستان ، به تعویق افتاده است. اما آقای (روز) میگوید که : "" "" ا زطریق مصاحبات با اشخاص دیگرکه تحت قانون ممانعت از اظهار حقایق قرارندارند، و از طریق دوسیه های اسناد که بدسترس من قرارگرفت ، امکانات جمع آوری یک رویداد بوجود آمد."" خانم (مارگریت ) زوجهءآقای (بنتهام) که در ملاقاتهای انگلستان و امریکا همراه با بیات حاضربود، از زبان او راپور هایی بدست آمد. خانم مذکور دربارهء شرکت وایرلس بیات به آقای (روز) گفت : "" ما همیشه به این عقیده بودیم که از طریق کمپنی بیات دولت میتواند تروریستها را دستگیرنماید. این شرکت تنها برای مقاصد پیسه سازی تاسیس نشده است. ما معتقدبودیم که ازطریق همکاری واشتراک با بیات براه درست روان بودیم.""
آقای (روز) میگوید :"" حتی هنگامیکه بیات لایسنس شرکت را از طالبان حاصل نمود، ایجنت های (اف بی آی) پیشنهادات وموانعی بمقابل موسسه رقیب خود( ان اس ای) قرارداد که باید سرکت های اضافی بالای تمام آلات شبکه جدید نصب گردد تا این امکان فراهم شودکه هرگاه کسی از افغانستان توسط تلفون حرف بزند، صدای او در (دیوپلیکت اکسچنج تبادلات مضاعف) در محل (فورت مید) مراقبت و ثبت گردد. باین ترتیب (ان اس ای) میتواند نام شخص و نمبر تلفون اوراثبت کند، وهم صحبت تلفونی او بطوردیجیتال ثبت گردد، و یا اگرمطلوب باشد صداها وصحبتها توسط مامورین استخبارات امریکا درعین وقت شنیده شود."" آقای(روز) میگویدکه :"" درماه می سال 1999 سامان آلات مذکور بکابل رسید، و درماه جون حکومت طالبان قراردادی را امضاء کردند که بموجب آن امتیاز وانحصار "تمام جنبه های" ترافیک سلفون درافغانستان برای مدت 15 سال بشرکت (افغان وایرلس) بیات داده شد."" باساس بیانات آقای (الکس گرینلینگ) که منیجرامور تخنیکی (شرکت افغان وایرلس) در کابل بود "" طالبان شدیدا بمخابرات تلفونی ضرورت داشتند و بدون سلفون کارهای خودرا پیش برده نمیتوانستند.""
"عملیات مخفی فاکسدن" در سال 1999 هنگامی بمصیبت منفی و عقب نشینی مواجه گردید که بموجب فرمان رئیس جمهور کلینتن اتباع امریکا ازهرنوع معامله با طالبان ممانعت شدند. بیات که تبعهء امریکا بود، بکمک (اف بی آی) تقاضای معافیت ازین حکم راکرد، اما دولت آنرا نپذیرفت . آنگاه بیات از طالبان تقاضا کرد تا راه های دیگری جستجوکنند. آقای (روز) میگوید: "" طالبان میخواستند به تنهایی با بیات معامله کنند و از اوتقاضا کردند بهرترتیبی که ممکن باشد این شبکه را تاسیس کند."" اقای (روز) علاوه میکند که "" موسسه (ان اس ای) نیزعلیرغم فرمان دولت بمساعی خود با این پروژه ادامه داد وباین فیصله رسید که این پروژه آنقدربرایش مفید و با اهمیت است که سرمایه گذاری مبلغ سی ملیون دالررا ایجاب میکند، اما اجرای این تصمیم مستلزم تصویب مقامات عالیرتبه میباشد. بیات سعی نمود راه دیگری برای برون رفت ازین ممانعت امریکا پیداکند، همان بود که او وشرکایش مالکیت (شرکت افغان وایرلس) را بیک کمپنی جرمنی در (لیختنستین) انتقال دادند. آقای (روز) میگوید: "" به اقای (بنتهام) ازعلاقمندی دوامدارموسسه (ان اس ای) در پروژهء سری (عملیات فاکسدن) اطمینان داده شد و به اوگفته شد که این موسسه سعی میورزد برای رفع ممانعت قانونی دولت راهی جستجو نماید."" اقای (روز) علاوه میکند که :"" این نکته نیز به اقای (بنتهام) گفته شد که به (اف بی آی) نیز یک "فرصت طلایی" داده شد تا اجازهء تاسیس این شبکه راحاصل کند که در برابر ان تمام عملیات این شبکه را با تمام ایجنسی های استخباراتی دولت امریکا انسجام میدهند.""

اقای (روز) میگوید که آخرین چکش برای تخریب (عملیات سری فاکسدن) درماه جنوری سال 2000 هنگامی حواله شد که موسسه (سی آی ای) درزمینه مداخله کرد :"" درمدت 13 ماه آینده تا ماه فروری 2001 درخلال یک سلسله ملاقاتها بین موسسات (اف بی آی - ان اس ای و سی آی ای) دردفتر (سی آی ای) در (لانگلی ویر جینیا)، اقای (ریچارد کلارک) شخصا درزمینه علامندی نشان داد، اما نه شخص او و نه کسان دیگری توانستند موانع قانونی را مرتفع سازند. نه تنها بین ایجنسی های متذکره توافقی حاصل نشد، بلکه مسابقات جنگهای روبنایی نیز دربین شان مشهود بود که کدام یک کنترول این شبکه را بدست بگیرد. یک مامور سابق (سی آی ای) به اقای (روز) گفته است که (سی آی ای) باشتراک انگلیس درین شبکه موافقت نداشت. اوگفت : "" مامیخواستیم انگلیسها و کمپنی شانرا ازین پروژه خارج سازیم، زیرا موضوغ کنترول شبکه در بین بود."" خانم (مارگریت بنتهام ) بخاطر دارد و میگوید : "" وقتی پای (سی آی ای) درین معامله شامل شد، شرکای برتانوی این شبکه را درملاقاتها شامل نمی ساختند وبه آنها میگفتند که کار بیشتری با ایجنسی های ( اف بی آی و ان اس ای) تا زمانی ازدست شان ساخته نیست که دولت امریکا درموضوع تجدید نظرکند، و باید منتظر اطلاعیه بعدی بود.""
اقای (گرینلینگ) میگوید:"" من درکابل خراب بودم ونمیدانستم سامان آلات پروژهء سلفون بکجاست و از سوالات و تقاضا های وزیر مخابرات طالبان طفره میرفتم، زیرا نمیدانستم باو چه بگویم."" یک شبکه سلفون کاملا مطابق به (عملیات سری فاکسدن) ساخته شد، اما اجازهء فعالیت آن تا واقعهء بعد از 1 1 سپتامر داده نشد. بگفته آقای (روز) "" موسسه (سی آی ای) به تنهایی و مستقل مبلغ 0 7 ملیون دالر درین شبکه سرمایه گذاری کرد و آنرا از طریق یک کمپنی مقیم در (ویرجن آیرلیند انگلیسی ) انتقال داد.""
محتویات نشریه ماه سپتمبر 2011 (وانیتی فیر) در رسانه های خبری نیویاریک و لاس انجلس بتاریخ 3 آگست ودرسرتاسر امریکا و ( آیپاد) بتاریخ 9 آگست افشاء گردید. پایان.

برای سهولت مفاهمه، اسم اشخاص و موسسات در متن ترجمه بکلمات فارسی تایپ شده، اینک عین کلمات ذیلا تایپ میشوند:

Secret Afghan Wireless Communication company --- Vanity Fair --- David Rose--- Internet System in Afghanistan--- Operation Foxden--- N.S.A.--- F.B.I.C.I.A.--- Stuart Bentham--- Lord Michael Cecil--- Margaret Bentham --- Fort Meade--- Alex Grinling --- Liechtenstein Germany--- Langley Virginia--- Richard Clarke --- British Virgin Islands--- Ipad.Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved