Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > زن همیشه ملامت است  

مطالب تحریری فرهنگی: زن همیشه ملامت است

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 12/26/2012

چند نکتهء که در زندگی های روز مره زناشوهری امروز به یقین اتفاق می افتد.

اگر به خود برسی و کمی فیشن کنی: چی تمام روز سرخی و سفیده ست یک شووی سر خدا حق داشتی رفتی باز برای کی فیشن میکنی ؟ ازو  کده به خانه و جایت برس اولاداره غمخورشی کو.

 اگر به خود نرسی و فیشن نکنی : خدا پیسه بته بخیر که یک زن به دل بگیرم که فیشن  و درشن کده بگرده و دل ادم با غ باغ شوه. ده بیرون کم کج و کور میبینیم که باز ده خانام بیایی ازو بدتر. خدا چطور ده کم ما شد.......

اگر با دوستش صحبت کنی: چی معنا داره همرای یک مرد بیگانه تیه کانی و گرم گرفتن ، همو چی فکر کده باشه که ای چقه  بیغیرت آدم اس . خودش ایستاده تری تری سیل میکنه زنش پیش رویش  همرای مه گپ و سخن داره . یک زره از خدا بترس مام یک سر و کله دارم پیش مردم هرچی که هستی حالی خو ناموس مستی نی؟

رویته خدا ببینه دیگه پیش رفیقایمه ناز و نزاکت کده نبیا.

 اگر با دوستش صحبت نکنی: ای چی وضعیت منفی بود؟ یک سلامالیکی کده نمی تانستی ؟ مقصدت ازی کم زدن مه چی بود ؟   ده دو دقیقه گپ زدن چیت کم میشد ؟ اخر اوو دوست مه بود چی فکر کده باشه که من با چی زنی بی نزاکتی عروسی کدیم. ده یک دقیقه گپ خو مردکه نمیخوردیت.

اگر کار بیرون کنی: هر روز از خانه گم هستی سرخی و سفیده کده میبرای و تا شام سر و درکت نیس،  نه نان اس ده ای خانه و نه اَوو...از بس قانع نیستی نی؟

ده ای پیسای کم  و تم چاریت نمیشه گذران نمی تانی ،  بابیتام خو کدام میلیونر نبود ؟ مارا خو  خداوراستی در به در کدی، معلومام نیس که کارت چیس و پیسیت چند اس و کجا میره. از شرم پیش مردم سر گشتانده نمی تانم ، همه میگن بی غیرت در نان زن زندگی میکنه ، زن را خدا برای خانه  و تربیه اولادا افریده، نه بری کوچه و بازار. یک زره سر ته ده گریبانت کو.

اگر کار بیرون نکنی:  تمام روز در خانه شیشتی مثل بیسواد ها یا سریال حناس یا بدایی، مه پیدا کده میرم و تو باد کده میری، یک روز شوشش بچه فلانیس، صبا حمام ده یی فلانیس ، دگه صبا تخت جمعی فلانیس ... به لحاظ خدا یک کمی خدا ره حاضر ببین ، خی مه چرا زن با سواد گرفتم ؟ ازی قسم زنا کم نبود به مه، خداوراستی پایمه دراز میکدم ده ..... هزار زن میخورد...... باز زن و مرد  چی داره ؛ دست داری پای داری گپه میفامی برو یک جای کار کو. ده کنج خانه تیار شیشتی مفت و کله زی زده راییستی.

موبایل داشته باشی: کتی کی ایقدر گپ میزنی؟ ای مسجای وقت و بی وقت از کیست که روان میکنه ، این نمبر از کیس؟

نمی فامی که موبایل تنها بر همیس که یک ضرورت عاجل ده بیرون رفع شوه ؟

بر قصای خانه بابیت و خوارخندایت نیس ، تو میفامی که ماهانه چقه پیسه میشه از جیب تو خو نمیره نی؟

هر دقیقه که ببینی مصروف هستی یا اس ام اس است یاهزار پدرنالتی دیگه..... ، باز همی موبایل چی ضرور بود که میداشتی ، تیلفون  خانه خو اس. به موبایل چی ضرورت بود؟

موبایل نداشته باشی: ده ای دنیای عصری و مدرن تکنالوژی زندگی میکنی ، مردم ده مهتاب و زهره رسیدن تو تا حال نمی فامی که موبایل چی قسم کار میکنه ، مردم از رای موبایل و انترنت تجارت میکنن  زن مه هنوز ده قرون وستا زندگی میکنه ، هان از سریالا پرسان کو تا مزدور دان دروازیشام خو نمبر تذکریشه داره . یک گپ میشه یک سخن میشه هیچ جای پیدایت نمی شه هزاران روپیه ایلا ایلاسر سرخی و سفیده خرج میکنی در 100 روپیه موبایل میلنگی.

نان به اشتها بخوری: نام خدا نام خدا روز بروز جان میگیری ده خوردنت نمی فامی بازسپورتام نمی کنی. مردم امروز اروپایا واری دو وقت نان میخورن تو نام خدا همی هر چی ره که دیدی دان واز میکنی..... از کجا میشه او زن.... شکم اس یا دول چاه؟

نان نخوری: کجا نان خوردی ؟، کتی کی نان خوردی؟  باز سر کی قار استی سر مه یا سر خود که نان نمی خوری ؟ یا باز ده رژیم هستی، پدر این زندگی نالت هزاران روپیته خرج کو زن کو، آخرشام نان تنها بخو. زن داری ؟ هان!

نمیفامم که مردم چطور از زن طالع میکنن خداوراستی مه خو حیران میمانم.

لباس شیک و مدرن بپوشی: هلووو خیریت اس؟ خوده چی دخترک چارده ساله میسازی؟ بد مالوم میشی یک کالا آزاد و کلان و بپوش سنګین ادم واری، برو ای جراب مِرابه بکش  باز کتی مه که نبودی ای چیزاره بپوش که تیمت بچله. کدام وزیر و وکیل خو نیستی که دفتر بری؟ شما زنا هیچ اصلاح نمیشین.

 

لباس آزاد و پت و پیچده بپوشی: ای چی خوده جور کدی جمبو جت؟ فقط که از پشت کوه آمده باشی ؟ همیام کالاس که پوشیدی؟ زنای مردمه میبینم وزیرا و وکیلا واری ایطورمیگردن که خوش آدم میایه . بخدا رفیقایمه میبینم هوسم میایه . تو خوده ایطور جور میکنی که فقط کلِ مردم آماده و تیار منتظر توستن که همی بیایی و حمله کنن.....  والاگه لچ و لق بگری اگه کسی سونت سیل کنه حالی از ما وتو ای چیزا خلاص شده برو صحی یک کالا بپوش که آدم خجالت نکشه اگه زن مه نمی بودی پروا یته نداشتم.

زیاد مصروف کمپیوتر باشی با آنکه بداند که کار های دفتری و یا رسمی میکنی :

ایبر پدر همی کشیدن والای انتر نت نالت. چیزی زنا که بود از چته کشید. از صوب تا دیگر چت چت چت . دیگه هیچ کار ندارین . نه نان پیدا میشه ده ای خانه نه اوو... مه نمی فامم که ای کدام بی ناموس اس که خوده برش دختر هجده ساله معرفی کدی.

کمپیوتر نداری و یا مصروف ان نیستی: حالی مه خو دمی خانه گناه کار نیستم، کار بیرونام کنم ، کارای دفتری رام کنم، یک ایسو اوسو یگان چیزا رام ده لیلاما بپالم ، یک ذره از خدا بترس ، یک کمی خوده بلد کو ،همی کارا ره خو تو کو، کمپیوتر  یا انتر نت خو نمی خوریت ! اگه بیسواد میبودی خو میګفتم خیر ... خی بر پدر ای درس و مکتب نالت که خواندی. مام آدم استمیا نی؟ یک زره سرته ده گریبانت کو.

مادرش سخن دلازاری به زن ګفته: خو خیر اس چی فرق میکنه مثل مادرت اس، سر سفید اس یک گپ زد ، زد . آسمان خو نفتاد، زمین خو چاک نشد ، قیامت خو نشد . باز او به بدیت خو نگفته!  دگه هوش کنی که ای شیطانی و شیطانی بازی ره نکنی که باز جگرته خون میکنم.

مادر زن سخن کمتردل آزاری ګفته: ننیته بگو که حد خوده بشناسه ، مه نوکر بابیش نیستم، یک دخترداده یا نداده سر مه اقدر غر و فش نکنه ، زن مس نان میتمش، اَوو میتمش خانه داره موتر داره. خوش اس خوب، خوش نیس بیایه ببره بر مه زن کم نیس. مه یک تره گرفتیم تمام خاندان تانه نگرفیم. مه کدام سرخمیام ندارم که بر کس چُپ بشینم. خشوس بابی کس خو نیس....

مرد کاری را تصمیم میگیرد زن میخواهد مشوره بدهد: مه به مشوره تو ضرورت ندارم هنوز ایقه بی عقل نشدیم که از تو مشوره بخایم. دلم کارم خوب شد هم از مس بد شد هم.

کار را که انجام داده به خوبی انجام یافته: دیدی اگه به گفت تو میکردم تباه میشدم هوش کنی که ده عمر ده کار مه غرض نگیری و مشوره بی جای نتی  زن خودش ناقص العقل، شیشته مرده مشوره میته ،عجب؟

 

کاری که انجانم داده خراب شده: از دست توس احمقا میگن ده پشت هر مرد موفق  دست یک زن اس ... اینه دست یک زن زد مره تباه ساخت. یک دفه نگفتی که همی تو چرا ای کاره میکنی ؟ یک مشوره ندادی که چی کنم و چطور کنم. باز که دیدی که مه غلط هستم !!!

خو مره نمی ماندی، خی زن بر چی اس؟ ده یک دو جمله مشوره گنُگه میشدی؟ خدا جزایته بته ، امروز هر چی که میبینم از دست تو میبینم.

خلاصه دوستان عزیز درهرحال زنِ خودِ مرد ملامت است ، گنهگار است ، نادان است ناقص العقل است بیسواد است ، بی سویه است اما زنان دیگران بهترینها هستند.


با حرمت

صالحه وهاب واصل

 

 

 

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ