Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > دزد هوش  

مطالب تحریری فرهنگی: دزد هوش

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 10/9/2014

دزد هوش 

هرگز دلی بـــــه عشق دل مـــــا نمیشــــود

هـر چشــــمِ بـــــاز دیــــدۀ بینـــــا نمیشـــود

هر لذتی که لحظـــه بــــه انعــــام داده است

امروز طــــالعیسـت کــــه فــــردا نمیشــــود

صد ها هزار عشوه بــه یک روز میــــرسـد

دل جز به عشوه های تـــو شیـدا نمی شـــود

کوثر مقـام تـــوبــــه و مینــاسـت دزد هـوش

حیرت مکن بـــرین دو، کــــه صهبا نمیشود

پرواز ما بــه شهپر ذوق اســت تـــــا سمـــا

هر بــال، بــــال بــاشـــــه و عنقـــا نمیشــود

بـــــر اشک مــــا مقام نمـِ بــــارشی مـــــده

بــاران، همســــــر دلِ دریــــــــا نمیشـــــود

«واهِب» بــه روی آئینه، «هـا» میکنـد ولی

هــر کـــو نفس دمیــــد مسـیحــا نمی شـــود

14-10-2013

 

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ