Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > ارزش زن  

مطالب تحریری فرهنگی: ارزش زن

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: سامیه اصیلتاریخ: 6/19/2014

ارزش زن

قبــــــای پیــکرش بـــاشـــــــد عــزت

نمیخــواهـــــــد بجـــــز آزادی لــــــذت

نمیگویــــد بــه فحـشـا میـــزنــد دســت

نمیخــواهـد بــه مشـــروبش کننـد مست

نمیگــویــد ســر و تن میــکنـــــد لخـت

بــدین و مـذهبش بـــاشــد همـــی صفت

فقط خــواهــــد زبــــانش را نبـنـــدیـد

هـرانچی بر شماست بـــر وی پسنـدیـد

هــزاران حـــرف دل نــــا گفتـــه دارد

هـــــزاران  آرزوی  خفتــــــــــه دارد

گـــذاریـــد تـــا غـــم دل را بـگــویــد

و خون دل بـــه اشکهـــایش بشــویــد

ننالــــد درد خود دردش خمـوش است

مثــال جنس ارزان در فــــروش است

بمیـدان قمـــــارو شــــــرط و فـــلاش

گهی بــازنــد و گه گــــردنــــد بشاش

اگر پــول را ببازنــد درد سخت است

وگر که زن ببازند تخت و بخت است

سگ شان معتبـــر تربــــاشـــد اززن

زن شـــان کمتــــرین از نــرخ ارزن

ببینیـد سن و سال شــان که چنــد است

ولی دل هــــا ســـر اطفال بنـــد اسـت

بـــه عقـد خویش گیرنـــد دختر خــود

ولـی ارزش دهنــــد بــر کفتــر خــود

مقـــام و منـزلش بـــــا خاک یکســـان

نــه قـاضی نی عدالت نیست پــرسان

همیشــه مـورد تحقیـــر و تــــوهیـــن

قرارش میــدهنـــد بـا چوب و قمچیـن

زن انسان است به وی حرمت گذارید

نـه اینکه هـر نفس تهمت گــــذاریــــد

زن است او، مــــادر تـــو خواهـر تـو

همـــان ســــان دختــــر تـــو همسر تو

نگــوییــــد ناقص العقل انــــد زنهــــا

نگوییـــــد دایرهّ الجهـــــل انــــد زنهـا

زن انسان است شعـــور و عقــل دارد

تمیــــز خـــوب و بــــد در نسـل دارد

نباشـــــد جــــاهل و غــــول بیـــابـــان

حلیــم و جاهــــد است زن دخت افغـان

به آزمایش بگیــــریــــد فهــم و درکش

نبـــاشیـــد هـــر قــــدم د نبـــال مرگش

زن اســـت همبــــازوی مردان راســخ

بــــه نــــامردان چنین بـــاشــــد پــاسخ

که زن تـا زنــده باشد ســـــر فراز است

حق خود خواستن بـــر وی مجــاز است

اصیــل و همــــرهــــــانش تـــا دم مرگ

نخـــواهنــــد کرد میـــدان نبــرد تـــرک

شعر از سامیه در مورد ستاره زن هراتی که لب و بینی اش بریده شد.

دیسمبر ۲۰۱۳ تورونتو

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ