Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > تا کجا؟  

مطالب تحریری فرهنگی: تا کجا؟

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه وهاب واصلتاریخ: 4/4/2013

تا کجا

تا کجا دل بشکند تا رحم توحاصل شود

تا کجا خون؟ تا تَهَش گم شهرت قاتل شود

بارش چشمم زمین صبر را کافی نشد

تا کجا طغیان کند تا ساکن ساحل شود

بغضِ گریان شد گره گیر گلو در بیکسی

تا کجا بفشارمش تا عقده ها باطل شود

آنچنان می لرزد از شورِ تپش در سینه دل

کز شرار حسرتش بی بال و پر این دل شود

مرغ دل گم گشته در راه به پرواز آمدن

تا کجا دل پر کشد تا منزلش حاصل شود

حلقه های نامرادی بست در بند جان من

تا کجا پیچم به خود کین حلقه ها زائل شود

«واهِبا» مرگت برون از حلقۀ آماده گیست

تا کجا بخوانمش تا با لهد درگل شود

05-05-2008

 صالحه وهاب واصل

هالند

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ